oŠ hugo adalić -...

Click here to load reader

Post on 17-Feb-2018

225 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • qwertzuiopasdfghjklyxcvbnmqwertzuiopasdfghjklyxcvbnmqwertzuiopasdfghjklyxcvbnmqwertzuiopasdfghjklyxcvbnmqwertzuiopasdfghjklyxcvbnmqwertzuiopasdfghjklyxcvbnmqwertzuiopasdfghjklyxcvbnmqwertzuiopasdfghjklyxcvbnmqwertzuiopasdfghjklyxcvbnmqwertzuiopasdfghjklyxcvbnmqwertzuiopasdfghjklyxcvbnmqwertzuiopasdfghjklyxcvbnmqwertzuiopasdfghjklyxcvbnmqwertzuiopasdfghjklyxcvbnmqwertzuiopasdfghjklyxcvbnmqwertzuiopasdfghjklyxcvbnmqwertzuiopasdfghjklyxcvbnmqwertzuiopasdfghjklyxcvbnmqwertzuiopasdfghjklyxcvbnmqwertzuiopasdfghjklyxcvbnmqwertzuiopasdfghjklyxcvbnmqwer

  Godinji plan i program rada

  kolska godina 2017./2018.

  O Hugo Badali Borovska 3 Slavonski Brod

 • 2

  Sadraj

  1. PODACI O UVJETIMA RADA ............................................................................................................................... 5

  1.1. Podaci o upisnom podruju ....................................................................................................................... 5

  1.2. Unutranji kolski prostori ......................................................................................................................... 6

  1.3. kolski okoli .............................................................................................................................................. 6

  1.4. Nastavna sredstva i pomagala ................................................................................................................... 7

  1.5. Plan investicijskog odravanja, nabave i opremanja.................................................................................. 7

  1.6. Rad kolske knjinice .................................................................................................................................. 8

  1.7. Plan uenikih jednodnevnih izleta ............................................................................................................ 8

  2. PODACI O IZVRITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUENJIMA U 2017./2018. K. GODINI ........... 9

  2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima .................................................................................................. 9

  2.1.1. Podaci o uiteljima razredne nastave ................................................................................................ 9

  2.1.2. Podaci o uiteljima predmetne nastave........................................................................................... 10

  2.1.3. Podaci o ravnatelju i strunim suradnicima ..................................................................................... 11

  2.1.4. Podaci o suradnicama u produenom boravku ............................................................................... 11

  2.1.5. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima pripravnicima .............................................................. 12

  2.1.6. Podaci o ostalim radnicima kole ..................................................................................................... 12

  2.1.7. Asistenti u nastavi ............................................................................................................................ 13

  2.2. Tjedna i godinja zaduenja odgojno-obrazovnih radnika kole ............................................................. 14

  2.2.1. Tjedna i godinja zaduenja uitelja razredne nastave .................................................................... 14

  2.2.2. Tjedna i godinja zaduenja uitelja predmetne nastave ................................................................ 15

  2.2.3. Tjedna i godinja zaduenja ravnatelja i strunih suradnika kole .................................................. 18

  2.2.4. Tjedna i godinja zaduenja ostalih radnika kole ........................................................................... 18

  3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA ....................................................................................................................... 20

  3.1. Organizacija smjena ................................................................................................................................. 20

  3.2. Godinji kalendar rada ............................................................................................................................. 21

  3.3. Podaci o broju uenika i razrednih odjela ................................................................................................ 22

  3.3.1. Primjereni oblik kolovanja po razredima i oblicima rada ............................................................... 23

  4. TJEDNI I GODINJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ........................ 24

  4.1. Tjedni i godinji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima ................................ 24

  5. TJEDNI I GODINJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ........................ 26

  5.1. Tjedni i godinji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima ................................ 26

  5.2. Tjedni i godinji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada ..................................... 26

  5.2.1. Tjedni i godinji broj nastavnih sati izborne nastave ....................................................................... 26

  5.2.2. Tjedni i godinji broj nastavnih sati dopunske nastave u razrednoj i predmetnoj nastavi .............. 27

  5.2.3. Tjedni i godinji broj nastavnih sati dodatne nastave u razrednoj i u predmetnoj nastavi ............. 29

  5.2.4. Tjedni i godinji broj nastavnih sati izvannastavne aktivnosti u predmetnoj i razrednoj nastavi ... 30

  6. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA ................................................ 32

  6.1. Plan rada ravnateljice ............................................................................................................................... 32

  6.2. Plan rada strunog suradnika pedagoga .................................................................................................. 35

 • 3

  6.3. Plan rada psihologinja u matinoj koli i u podrunoj koli ..................................................................... 36

  6.4. Plan rada knjiniarke u matinoj koli i u podrunoj koli ...... Pogreka! Knjina oznaka nije definirana.

  6.5. Plan rada strunog suradnika defektologa ................................................................................................... 39

  6.5. Plan rada tajnitva .................................................................................................................................... 39

  6.6. Plan rada raunovodstva .......................................................................................................................... 40

  7. PLAN RADA KOLSKOG ODBORA I STRUNIH TIJELA ...................................................................................... 41

  7.1. Plan rada kolskog odbora ....................................................................................................................... 41

  7.2. Plan rada Uiteljskog vijea ...................................................................................................................... 42

  7.3. Plan rada Razrednog vijea ...................................................................................................................... 43

  7.4. Plan rada Vijea roditelja ......................................................................................................................... 43

  7.5. Program rada vijea uenika .................................................................................................................... 44

  8. PLAN STRUNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRAVANJA................................................................................ 44

  8.1. Struno usavravanje u koli .................................................................................................................... 44

  8.1.1. Struna vijea ................................................................................................................................... 44

  8.2. Struna usavravanja izvan kole ............................................................................................................. 45

  8.2.1. Struna usavravanja na upanijskoj razini ...................................................................................... 45

  8.2.2. Struna usavravanja na dravnoj razini .......................................................................................... 45

  9. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOGRADA I POSLOVANJA KOLSKE USTANOVE ............................................................................................................................................................... 45

  9.1. Plan kulturne i javne djelatnosti .............................................................................................................. 45

  9.2. Plan zdravstveno- socijalne i ekoloke zatite uenika ............................................................................ 47

  10. kolski preventivni programi ........................................................................................................................ 48

  10.1. Prevencija ovisnosti .............................................................................................................................. 48

  10.2. Prevencija nasilja .................................................................................................................................. 49

 • 4

  OSNOVNI PODACI O KOLI

  Naziv kole: O Hugo Badali Adresa kole: Slavonski Brod, Borovska 3 upanija: Brodsko-posavska Telefonski broj: 035/446-015 Broj telefaksa: 035/446-015 Adrea el. pote: [email protected] Internetska adresa: http://os-hbadalic-sb.skole.hr ifra kole: 12-078-03 Matini broj kole: 03070832 OIB: 55766165731

  Ravnatelj kole: Irena uguraeri Voditelj parne smjene: Tajana Stepi Voditelj smjene: Magdalena Halajko

  Broj uenika: 742 Broj uenika u razrednoj nastavi: 371 Broj uenika u predmetnoj nastavi: 371 Broj uenika s tekoama u razvoju: 44 Broj uenika u produenom boravku: 110 (82 m +28 p) Broj uenika putnika: 245 (m 22+ p 223) Ukupan broj razrednih odjela: 41 Broj razrednih odjela u matinoj koli: 17 Broj razrednih odjela u podrunoj koli: 24 Broj razrednih odjela RN-a: 20 Broj razrednih odjela PN-a: 20 Broj posebnih razrednih odjeljenja: 1 Broj smjena: 2 Poetak i zavretak svake smjene: 8:00-13:10 / 13:20-18:30 Broj radnika: 95 Broj uitelja predmetne nastave: 41 Broj uitelja razredne nastave: 21 Broj uitelja u produenom boravku: 4 + 1 romska pomagaica Broj strunih suradnika: 7 Broj ostalih radnika: 18 Broj nestrunih uitelja: Romski pomagai u nastavi 1 u P/asistenti 5 u M Broj pripravnika: 3 Broj mentora i savjetnika: 4 uitelja mentora+4 uitelja savjetnika Broj voditelja SV-a: 3 Broj raunala u koli: M 57 i P 55 Broj specijaliziranih uionica: 19 Broj opih uionica: 12 Broj portskih dvorana: 2 Broj portskih igralita: 2 kolska knjinica: 2 kolska kuhinja: 2

 • 5

  GODINJI PLAN I PROGRAM OSNOVNE KOLE HUGO BADALI

  1. PODACI O UVJETIMA RADA

  1.1. Podaci o upisnom podruju

  U osnovnoj koli Hugo Badali nastava se odrava u dvije kolske zgrade:

  1. Matina kola u Borovskoj 3, koju pohaaju uenici iz MO "Plavo polje" i MO "Centar".

  2. Podruna kola "Jelas", Franje Kuhaa 23, koju pohaaju uenici iz MO "Jelas" i MO "Josip Rimac".

  MATINA KOLA: PODRUNA KOLA: Borovska 3 Franje Kuhaa 23 Ulice koje pripadaju ovo upisnom podruju: Ulice koje pripadaju ovo upisnom podruju: Ulica B. Buia P. Svaia do Gubeve ulice Ulica J. Hoffmana Domobranska ulica Slunjska ulica Ulica S. Marjanovia Borovska ulica Naselje Slavonija I Trg S. Miletia Trg I. B. Maurani Trg Pobjede . Pilar do Gubeve ulice P. Kreimira IV do Gubeve ulice Vukovarska ulica A. Cesarca do Gubeve ulice Ulica Matije Mesia do Gubeve ulice Ulica Ante Starevia do Gubeve ulice etalite brae Radia

  Savska ulica Orljavska ulica Mrsunjska ulica Ulica S. Radia Ulica I. Martza Stadinska ulica Ulica Sv. N. Tavelia Naselje Jelas Ulica F. Kuhaa Ulica J. Kriania Ulica M. Getaldia Hercegovaka ulica Ulica A. Jaria Ulica I. Velikanovia Ulica Gardijske brigade Ulica K. Kotromani Ulica L. Botia Ulica P. ubia Ulica V. Vrania Ulica Sv. Franje Ulica I. Vojnovia Ulica H. Lucia Ulica G. Ninskog Ulica 25. svibnja 1992. Bosanska ulica Ulica R. Bokovia Opatijska ulica Jadranska ulica Medulieva ulica Panonska ulica Kolodvorska ulica Svaieva ulica od rotora prema podvonjaku

  Mrsunjska ulica, Savska ulica te ulica Stjepana Radia od podrune kole su udaljene vie od 3,5 kilometara pa Grad Slavonski Brod organizira prijevoz i snosi trokove prijevoza uenika.

 • 6

  1.2. Unutranji kolski prostori

  NAZIV PROSTORA (klasina uionica, kabinet, knjinica,

  dvorana)

  Uionice Kabineti Oznaka stanja opremljenosti

  Broj Broj Opa

  opremljenost Didaktika

  opremljenost

  RAZREDNA NASTAVA 1. razred + 2. razred 5 1 3 3 3. razred + 4. razred 5 1 3 3 PREDMETNA NASTAVA Hrvatski jezik 2 3 3 Likovna kultura 1 1 3 3 Glazbena kultura 2 1 3 3 Vjeronauk 2 3 3 Strani jezik EJ/NJ 2 1 3 3 Matematika 2 1 3 3 Priroda i biologija 2 1 3 3 Kemija 1 3 3 Fizika 2 1 3 3 Povijest 2 1 3 3 Geografija 2 3 3 Tehnika kultura 2 2 3 3 Informatika 2 3 3

  OSTALO Dvorana za TZK 2 2 3 3 Produeni boravak 4 3 3

  Knjinica 2 3 3

  Zbornica 2 3 3

  Uredi 10 3 3 PODRUNA KOLA 1 3 2

  Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

  1.3. kolski okoli

  Naziv povrine koliina Ocjena stanja

  1. Sportsko igralite

  2 2

  2. Zelene povrine

  2 3

  3.Jame s pijeskom 2 2

  Ove kolske godine nastavit emo s ureenjem kolskog dvorita: U matinoj koli potrebno je: -postaviti zatitnu mreu iza gol koji je blie cesti -postaviti kante za smee (4 kom) U podrunoj koli potrebno je postaviti: -zatitne mree iza oba gola

 • 7

  -postaviti klupe za sjedenje (10 kom) -postaviti kante za smee (8 kom)

  1.4. Nastavna sredstva i pomagala

  1.5. Plan investicijskog odravanja,nabave i opremanja

  Plan financijskog ulaganja u investicijsko odravanje u2017./2018. godini

  rb to se preureuje Proraunska vrijednost ulaganja

  1. Izmjena betonskog prilaza na ulasku u Podrunu kolu

  15.000,00 kn

  2. Kreenje uionica u P 10.000,00 kn

  3. Kupnja novih garderobnih ormara P 3.000,00 kn

  4. Postavljanje novih parketa u dvije uionice u M 30.000,00 kn

  5. Popravak krovita u M 100.000,00kn

  6. Popravak krovita u P 100.000,00kn

  7. Izmjena i sanacija sanitarnih dva prostora u P 40.000,00 kn

  8. Izmjena i sanacija sanitarnih dva prostora u M 40.000,00 kn

  9. Postavljanje novih parketa u deset uionica u P 150.000,00 kn

  NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

  Stanje u M Stanje u P STANJE

  Audio oprema: 2

  Kasetofon 5 4 Glazbena linija 7 7 DVD plajer 3 8 televizor 10 10 Sintisajzer 1 1 Pijanino 1 1 Harmonika 0 0 Video i fotooprema: 3

  Videoplayer 4 1 Fotoaparati Kamera 1 Informatika oprema: 3

  Raunala 57 55 Printeri 9 3 Fotokopirni 2 1 Ostala oprema: 3

  Grafoskopi 9 1 Mikroskopi 1 1 LCD projektori 15 11 Oprema za kabinet fizike + + Zbirka iz kemije + + Zbirka iz biologije + + Teleskop 1 Prozirnice iz matematike + Rotoprojektor 2

 • 8

  10. Kupnja novih garderobnih ormara M 50.000,00 kn

  11. Novi asfalt na vanjskom igralitu u M 20.000,00 kn

  Plan financijskog ulaganja u opremanje ili obnavljanje opreme

  rb to se preureuje Proraunska vrijednost ulaganja

  1. Nove klupe i stolice za dvije uionice u M 25.000,00 kn

  2. Oprema za kabinet:kemija, biologija, fizika, tehnika kultura u P

  10.000,00 kn

  3. Postavljanje videonadzora u M 10.000,00 kn

  4. Projektori,platno i nosai kom 4 15.000,00 kn

  5. Raunala u P 5 kom 12.000,00 kn

  6. Novi namjetaj u uionici za Produeni boravak u P

  15.000,00 kn

  Od veih kapitalnih investicija potreban je popravak krovita u matinoj i podrunoj koli. Neophodna je obnova i rekonstrukcija kotlovnice u matinoj koli odnosno prelazak s postojeeg goriva (loulje) na grijanje plinom.

  1.6. Rad kolske knjinice

  kolska knjinica je multimedijalno, informacijsko, obrazovno i kulturno sredite kole. Nastoji se uiniti ugodnim mjestom boravka, druenja i uenja te sreditem prikupljanja i irenja svih vanih informacija i viestrukog koncepta pismenosti. Posebno znaenje knjinica dobiva u mjesecu listopadu kada se obiljeavaju dva vana nadnevka, slavi se Mjesec hrvatske knjige i Mjesec kolskih knjinica te se kroz razliita druenja, prigodne programe, izlobe i susrete podsjea na vanost itanja, razvijanja italake kulture i stjecanja italake opismenjenosti. U kolsku knjinicu besplatno su ulanjeni svi uenici, uitelji, struni suradnici i djelatnici kole. AV oprema je vrlo skromna i zastarjela jer je nabava usmjerena iskljuivo na popunjavanje lektirnog fonda kao prioriteta u odgojno obrazovnom procesu, neophodnog za ispunjavanje propisanih i obveznih lektirnih naslova po razredima. U ovoj kolskoj godini planira se obnoviti dio oteenih lektirnih naslova te u suradnji s ravnateljicom kole kupiti nove lektirne i strune pedagoke naslove. Planira se, uz dogovor s ravnateljicom, osposobiti knjinicu potrebnim sredstvima nunim za informatizaciju knjininog fonda i poboljanje uvjeta za odravanje odgojno obrazovne djelatnosti. Takoer, vano je naglasiti kako kolske knjinice u M i P ne zadovoljavaju prostorne norme i potrebna je nadogradnja. Potrebno je proiriti prostor kolske knjinice u Matinoj koli, obzirom na to da su uoene poveane potrebe koritenja prostora kolske knjinice kao mjesta uenja, istraivanja, zabave i informacija potrebnih za svakodnevni rad uitelja, uenika, strunih suradnika i ostalih zaposlenika kole. Naime, kako se u kolskoj knjinici, i u M i u P, po planu i programu kolske knjinice odvija odgojno - obrazovan rad, organiziraju se kreativne radionice, projekti te planirana kulturna i javna djelatnost, knjinici je potrebna prostorna modernizacija, kako bi svojim korisnicima bilajo dostupnija, a njezin rad i rad njezinog kolskog knjiniara bio vidljiviji uem i irem kolskom okruju.

  1.7. Plan uenikih jednodnevnih izleta

  Uenicima razredne i predmetne nastave odredita jednodnevnih izleta odreena su prema nastavnom planu i programu pojedinih razreda, a posebno vodei rauna o kronolokoj dobi uenika, interesu i mogunostima roditelja i uenika .

  1. razred obilazak Grada Slav. Broda,upoznavanje glavnog trga,znamenite graevine i obilazak zoolokog vrta u Ruici

  2. razred obilazak upanije Brodsko - posavske 3. razred obilazak grada akova,Osijeka i Kopakog rita 4. razred obilazak glavnog grada Zagreba

 • 9

  5. razred Naice, Jankovac, AquaeBalisae Daruvar 6. razred obilazak grada Krapina, Terme Jezerica 7. razred obilazak grada Rijeka, Trsat, Kastav 8. razred obilazak grada Vukovara I polugodite dvodnevna ekskurzija Plitvika jezera-Smiljan-Zadar

  ili jednodnevna Plitvika jezera ovisno o interesu i mogunostima roditelja i uenika II polugodite

  2. PODACI O IZVRITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUENJIMA U 2017./2018. KOLSKOJ GODINI

  2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima

  2.1.1. Podaci o uiteljima razredne nastave

  Red. broj

  Ime i prezime Zvanje Stupanj strune spreme

  Mentor-savjetnik

  Godine staa

  1. Mirjana Klaji mag. prim. obrazovanja VSS savjetnik 32

  2. Mara Lebi nastavnik RN VS mentor 33

  3. Marija af dipl.uitelj VSS 10

  4. Josipa Grubii dip. uitelj VSS 7

  5. Ljubica Daferovi nastavnik RN VS 26

  6. Slavica Kiki nastavnik RN VS mentor 31

  7. Biljana Conjar nastavnik RN VS 23

  8. Dinka Novakovi dipl.uitelj VSS 12

  9. Andrijana Modri dipl.uitelj VSS bolovanje 18

  10. Sandra Sekuli dipl. uitelj VSS 11

  11. Jelena Tandari nastavnik RN VS savjetnik 43

  12. Sandra Matkovi nastavnik RN VS 23

  13. Lidija Frani dipl.uitelj VSS 9

  14. Mirna Lesiar dipl.uitelj VSS 9

  15. Nataa Leovi dipl. uitelj VSS 17

  16. Marina Bitunjac dipl. uitelj VSS 15

  17. Gordana Gali nastavnik RN VS 31

  18. Karolina Morosavljevi dipl.uitelj VSS 16

  19. Ivana Lali dipl. uitelj VSS 9

  20. Danijela Taborski dipl. uitelj VSS zamjena 6

  21. LucaDrini nastavnik RN VS 22

 • 10

  2.1.2. Podaci o uiteljima predmetne nastave

  Red. broj

  Ime i prezime Zvanje Stupanj strune spreme

  Predmet(i) koji(e)

  predaje

  Mentor-savjetnik

  Godine staa

  1. Marijana Fajgl prof.HJ VSS HJ 18

  3. Josipa Citerbat mag.educ. HJ VSS HJ 4

  4. Katarina Brki abraja prof. HJ VSS HJ mentor 15

  5. Ines Kneevi Prof.HJ VSS HJ 5

  6. Tatjana Kaloci prof.HJ i FON VSS HJ 8

  7. Ivana Kozmar prof.LK VSS LK 6

  8. Alenka Martinovi prof. GK VSS GK 26

  9. Marija Lovri mag.eng.j.i hrv.j. VSS EJ 3

  10. Maja Bajuk mag.njem.jezika VSS NJJ zamjena 1

  11. Mirjam orluka mg.ed.pr.ob. VSS EJ zamjena 1

  12. Marija Blagovi prof.eng.jezika VSS EJ 12

  13. Mladen Crljen prof.EJ VSS EJ 6

  14. Magdalena Halajko mg.ed.pr.ob. VSS EJ zamjena 5

  15. Marija Jankovi dipl.uitelj VSS EJ 14

  16. Tajana Stepi mag. mat. i inf. VSS M 5

  17. Sara Stani prof. M/I VSS M zamjena 0

  18. Kristina Krtali dipl .inform. VSS INF savjetnica 20

  19. Antun Vukasovi prof. M/I VSS M 8

  20. Ana Cicvari dipl. uitelj VSS M 13

  21. Ivana Tunji prof.B/K VSS Pr/B/K 15

  22. Marijana Ostoji prof. B/K VSS Pr/B/K 12

  23. Ivana Markeljevi prof. B/K VSS Pr/B/K 12

  24. Antun ami nastavnik TK/F VS F 37

  25. Marija Tomii mag.pov i filoz VSS Pov 6

  26. Kristina Udovii prof.GK VSS GK 14

  26. Marta Tadi prof. pov VSS Pov 14

  27. Jasmina Matekalo prof. P/G VSS Geo savjetnica 17

  28. Rade Kovaevi nastavnik P/Z VS Geo 39

  29. Nenad Tonkovi prof. PTO-a VSS TK 27

  30. Marko Dori prof. TZK VSS TZK bolovanje 32

  31. Branimir Gari prof. TZK VSS TZK zamjena 7

  32. Svjetlana okevi dipl. teolog VSS RKTVJ 13

  33. Marija Vidakovi dipl . teolog VSS RKTVJ 10

  34. Katica Marki dipl. kateheta VSS RKTVJ 26

  35. Maja Odobai dipl . teolog VSS RKTVJ 2

  36. Martina Trgovevi dipl. teolog VSS RKTVJ zamjena 3

  37. Husret Hasanovi srednja teol. SSS Islamski vj. 8

  38. Tomislav tivi prof. TZK VSS TZK zamjena 3

  39. Anita Tuci mag.ed.nj.jezika VSS NJJ bolovanje 6

  40. Suzana Stjepanovi mag.ed.nj.jezika VSS NJJ 2

 • 11

  2.1.3. Podaci o ravnatelju i strunim suradnicima

  Red. broj

  Ime i prezime Zvanje Stupanj strune spreme

  Radno mjesto Godine staa

  1. Irena ugura-eri prof. kineziologije VSS ravnateljica 18

  2. Slavica Bitunjac prof. defektologije VSS str. sur. defektolog 36

  3. eljka MendekOceli prof. psihologije VSS str. sur. psiholog 13

  4. Tanja tevi dipl.knjiniar,

  prof. HJ VSS str. sur. knjiniar 14

  5. Zdenka Malia prof. pedagogije i

  fonetike VSS str. sur. pedagog 35

  6. Ana Zviroti prof. psihologije VSS str. sur. psiholog 6

  7. Marijana Mari dipl.defektolog VSS Uitelj rehabilitator,

  bolovanje 4

  8. Suzana Sedi mag.educ HJ VSS Uitelj rehabilitator,

  zamjena 2

  2.1.4. Podaci o suradnicama u produenom boravku

  Produeni boravak u koli je organiziran u dvije odvojene zgrade,posebno u Matinoj koli i posebno u Podrunoj koli. U Matinoj koli produeni boravak je organiziran u tri skupine za uenike 1., 2., 3. i 4.razreda (82 uenika). Program rada se provodi poslije odrane redovne nastave od 11:30 do 16:30 sati. Roditelji sami snose trokove ruka koji nam dostavlja u kolu gradski vrti Ivana Brli Maurani i plau uiteljicama koje rade u boravku (nepuno radno vrijeme, 25 sati ukupno tjedno zaduenje). Ruak u produenom boravku je u 12:30 sati.U Podrunoj koli produeni boravak je organiziran za 28 uenika tako da prati redovnu nastavu i to tako ako redovna nastava poinje s prvom smjenom u 8:00 sati uenici ostaju u boravku poslije redovne nastave do 16:50, kada je organiziran prijevoz za uenike koji stanuju dalje od3.5 km od kole. Ako uenici imaju redovnu nastavu u drugoj smjeni od 13:20, autobus ih dovozi u 10:00 u boravak,a nakon boravka uenici odlaze na redovnu nastavu. Potrebno je naglasiti da svu organizaciju produenog boravka snosi Grad Slavonski Brod i to samo za uenike prvih razreda pripadnike romske nacionalne manjine (odnosi se na trokove ruka,uine i plae uiteljicama).U podrunoj koli uz uiteljicu razredne nastave radi i romska pomagaica.

  Red. broj

  Ime i prezime Zvanje Stupanj strune spreme

  Radno mjesto Godine staa

  1. Nikolina Buconji Dipl.uiteljica VSS uiteljica u boravku- m 5

  2. Anita uras Dipl. uiteljica VSS uiteljica u boravku - p 2

  3. Nikolina Matoevi Dipl. uiteljica VSS uiteljica u boravku - m 2

  4. Nikolina Barievi Dipl. uiteljica VSS uiteljica u boravku - m 3

  5. Danica Mitrovi prodavaica SSS romska pomagaica- p 4

 • 12

  2.1.5. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima pripravnicima

  U kolskoj godini 2017./2018. dvije su uiteljice razredne nastave i jedan uitelj kemije na strunom osposobljavanju preko Zavoda za zapoljavanje bez prava zasnivanja radnog odnosa.

  Red. broj

  Ime i prezime pripravnika

  Zvanje Radno mjesto

  Pripravniki sta

  otpoeo/la

  Ime i prezime mentora

  1. Ivona Pudi mag.prim. obr. uiteljica

  RN 1.11.2016. Mirjana Klaji

  2. Mateja Jurii mag.prim. obr. uiteljica

  RN 1.11.2016. Nataa Leovi

  3. Tomislav Perkovi mag. kemije uitelj kemije

  19.12.2016. Marijana Ostoji

  2.1.6. Podaci o ostalim radnicima kole

  U matinoj koli je zaposlena jedna tajnica,jedna voditeljica raunovodstva i jedna administrativno -raunovodstvena referentica, jedna kuharica,jedan domar i etiri spremaice. U podrunoj koli je zaposlen jedan kuhar i jedna kuharica (4 sata-pola radnog vremena), jedan domar i etiri spremaice. Spremaicama je odreeno smjensko tjedno radno vrijeme, tako da svaki tjedan po dvije spremaice rade u jednoj, odnosno drugoj smjeni. Domari u obje zgrade rade dvokratno radno vrijeme koje proizlazi iz dvosmjenskog rada kole.

  Red. broj

  Ime i prezime Zvanje Stupanj

  str. spreme Radno mjesto

  Godine staa

  1. Sanja Ungvari dipl.pravnik VSS tajnica 9

  2. Angela Ivankovi ekonom.tehniar SSS raunovoa 42

  3. Ljubica Ivani ekonom.tehniar SSS ra.djelatnik 39

  4. Janja Kadi ekonomist SSS kuharica 13

  5. Stanko Rakiti kuhar SSS kuhar 26

  6. Katica Odobai kuharica SSS kuharica 17

  7. Vlado Odobai KV stolar SSS domar-loa 25

  8. Ivica Kadi bravar SSS domar-loa 21

  9. Anka Alfeldi SSS SSS spremaica 21

  10. Nada Crndi NKV NKV spremaica 17

  11. Tajana Liuk NKV NKV spremaica 20

  12. Marija Trepi kem.tehniar SSS spremaica 21

  13. Ljiljana Radi drvotehnolog SSS spremaica 22

  14. Mirna Dasovi kem.tehniar SSS spremaica 12

  15. Anita Mari prodavaica SSS spremaica

  16. Iva Barii NKV NKV spremaica 15

 • 13

  2.1.7. Asistenti u nastavi

  Projektom Helping II grad Slavonski Brod osigurao je asistente u nastavi djeci s teoama u razvoju. kola je traila 5 asistenta, jedna asistentica je u Podrunoj, a etiri asistentice u Matinoj koli:

  Red. broj

  Ime i prezime Zvanje Stupanj strune spreme

  Radno mjesto Godine staa

  1. Irma Plea mag.prim. obr VSS Asistent u nastavi 2

  2. Marija Vidakovi odgo.pred. odgoja VS Asistent u nastavi 2

  3. Ivana Maar maturant gimnazije SSS Asistent u nastavi 1

  4. Janja Ivani prodavaica SSS Asistent u nastavi

  5. Dubravka Tima ekonom. tehniar SSS Asistent u nastavi 2

 • 14

  2.2. Tjedna i godinja zaduenja odgojno-obrazovnih radnika kole

  2.2.1. Tjedna i godinja zaduenja uitelja razredne nastave

  Red. broj

  Ime i prezime uitelja Razred Redovna nastava

  Rad razrednika

  Dopunska nastava

  Dodatna nastava

  INA Rad preko

  norme

  Bonus Ukupno

  neposredan rad Ostali poslovi

  UKUPNO

  Tjedno Godinje

  1. Slavica Kiki I. a 16 2 1 B 1 1 21 19 40 1776

  2. Biljana Conjar I. b 16 2 1 1 1 21 19 40 1776

  3. Sandra Sekuli I. c 16 2 1 1 1 21 19 40 1776

  4. Danijela Taborski I. d 16 2 1 1 1 21 19 40 1776

  5. Ivana Lali I. e 16 2 1 1 1 21 19 40 1776

  6. Jelena Tandari II. a 16 2 1 B B 2 21 19 40 1776

  7. Sandra Matkovi II. b 16 2 1 1 1 21 19 40 1776

  8. Nataa Leovi II. c 16 2 1 1 1 21 18 40 1776

  9. Karolina Morosavljevi II.d 16 2 1 1 1 21 18 40 1776

  10. Mirna Lesiar II. e 16 2 1 1 1 21 18 40 1776

  11. Dinka Novakovi III.a 16 2 1 1 1 21 18 40 1776

  12. Gordana Gali III. b 16 2 1 B 1 1 21 18 40 1776

  13. Marina Bitunjac III. c 16 2 1 B 1 1 21 19 40 1776

  14. Lidija Frani III. d 16 2 1 1 B 1 21 19 40 1776

  15. Luca Drini III. e 16 2 1 B 1 1 21 19 40 1776

  16. Mirjana Klaji IV. a 15 2 1 B 1 1 20 20 40 1776

  17. Mara Lebi IV. b 15 2 1 1 B 1 20 20 40 1776

  18. Marija af IV. c 15 2 1 1 1 20 19 40 1776

  19. Josipa Grubii IV. d 15 2 1 1 1 20 20 40 1776

  20. Ljubica Daferovi IV. e 15 2 1 1 1 20 20 40 1776

 • 15

  2.2.2. Tjedna i godinja zaduenja uitelja predmetne nastave

  Podaci o uitelju/uiteljici

  predmetne nastave

  NEPOSREDNI ODGOJNO OBRAZOVNI RAD

  UK

  UP

  NO

  NO

  -OR

  OSTALI POSLOVI

  Uku

  pn

  o T

  JED

  NO

  RA

  DN

  O V

  RIJ

  EME

  RADNO

  VRIJEME

  izraunato

  sukladno l. 13. st.

  3. (22/23

  /24)

  A (Redovita, izborna nastava, razrednitvo, posebna prava iz KU )

  B C D E F

  HJ, M, LK, GK, TK (min. 16 sati - stupac K - automatski se zbraja)

  HJ, M, LK, GK, TK - 22 sata NO-OR (stupac Z - automatski se zbraja) Za svakog uitelja ovise o

  zaduenju A i B

  Strani jezik min. 17 sati (stupac K) Strani jezik 23 sata (stupac Z) l. 5. st. 1. to. 1.1.a)

  KU

  l. 1.

  C+

  D +

  E

  Ostali prtedmeti min. 18 sati (stupac K) Ostali predmeti 24 (stupac Z)

  l. 13. st. 2.

  l. 13. st. 7. KU l. 14. l. 7. i

  8.

  KU

  Ime i prezime uitelja/uiteljice

  Nastavni

  predmet/i koje

  pouava (primjer

  i moguih zaduen

  ja sukladn

  o lanicm

  a iz stupca

  AF)

  Razredi za koje

  je zaduen (upisati

  RO)

  Raz

  red

  ni

  tvo

  (u

  pis

  ati R

  O)

  Red

  ovn

  a n

  asta

  va

  Izb

  orn

  a n

  asta

  va

  Raz

  red

  ni

  tvo

  Zbo

  r i/

  ili o

  rkes

  tar

  Viz

  ual

  ni i

  den

  tite

  t k

  ole

  Spo

  rtsk

  i klu

  b/d

  rut

  vo

  Klu

  b m

  lad

  ih t

  ehn

  iar

  a

  Ue

  ni

  ka z

  adru

  ga

  Rad

  ni

  ki v

  ijen

  ik il

  i sin

  dik

  alni

  po

  vjer

  enik

  Po

  vje

  ren

  ik z

  ati

  te n

  a ra

  du

  Bo

  nu

  s v

  ie

  od

  35

  g.

  Red

  ovi

  ta n

  asta

  va

  DO

  P

  DO

  D

  INA

  Me

  un

  aro

  dn

  i pro

  jekt

  SV

  la

  n s

  tru

  no

  g p

  ovj

  ere

  nst

  va

  Pliv

  anje

  /Kin

  ezio

  ter.

  rad

  PSP

  Ad

  min

  istr

  ato

  r e

  -Mat

  ice

  i/li

  dn

  evn

  ika

  Satn

  iar

  Vo

  dit

  elj s

  mje

  ne

  Vo

  dit

  elj P

  Rad

  ni

  ki v

  ijen

  ik il

  i sin

  dik

  aln

  i

  po

  vje

  ren

  ik

  Po

  vje

  ren

  ik z

  ati

  te n

  a ra

  du

  Bo

  nu

  s

  UN

  UP

  NO

  DR

  UG

  I NO

  -OR

  Pri

  pre

  ma

  ost

  ali p

  osl

  ovi

  raz

  red

  nik

  a

  Rad

  ni

  ki v

  ijen

  ik il

  i sin

  dik

  aln

  i

  po

  vje

  ren

  ik

  Po

  vje

  ren

  ik z

  ati

  te n

  a ra

  du

  Ost

  alo

  Uku

  pn

  o o

  sta

  li i p

  ose

  bn

  i po

  slo

  vi

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 # 19 # 21 22

  23 24

  25

  26

  27

  28

  29 30

  31

  32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

  Marijana Fajgl

  hrvatski jezik

  5.a,b; 7.a,b

  5.a 18 2 20 1 1 2 22 6,0 2 0 0 10,0

  18 40 puno

  Katarina Brki abraja

  hrvatski jezik

  6.a,b; 8.a,b

  8.a 18 2 20 1 1 2 22 6,0 2 0 0 10,0

  18 40 puno

  Ines Kneevi

  hrvatski jezik

  6.c, 5.c, 7.d,8.c

  7.d 18 2

  20 1 1 2 22 6,0 0 0 0 12,0

  18 40 puno

  Tatjana Kaloci

  hrvatski jezik

  5.c,e 7.d,e

  7.e 18 2 20 1

  1 2 22 6,0 2 0 0 10,0

  18 40 puno

  Josipa Citerbat

  hrvatski jezik

  6.d,e, 8.d,e

  8.e 18 2 20 1 1 2 22 6,0 2 0 0 10,0

  18 40 puno

  Ivana Kozmar

  Likovna kul.

  5.a,b,c,d,e 6.a,b,c,d,e 7.a,b,c,d,e 8.a,b,c,d,e

  20 1 21 1 1 2 22 7,0 0 0 0 10,0

  17 40 puno

  Alenka Martinovi

  Glazbena kul.

  4.ab, 6.abcde,

  5.ab, 8.abcde,

  7.ab

  7.b 16 2 2 20 1 1 2 22 5,5 2 0 0 11,5

  19 40 puno

  Kristina Udovii

  Glazbena kul.

  4. c,d,e6.c,d,e,.8.c,

  d,e;

  9 2 11

  11 5,0 0 0 0 6,00

  11 22 nepuno

  Nenad Tonkovi

  Tehnika

  kultura

  5.a,b,c,d,e

  6.a,b,c,d,e 7.a,b,c,d,e 8.a,b,c,d,e

  20 20 2 1 3 23 7,0 0 0 0 10,0

  17 40 puno

  Ana Cicvari matema

  tika

  7.a, 6.a,b,8.a

  b 6.b 20

  2

  22 0 22 7,0 0 0 0 11,0

  18 40 puno

  Antun Vukasovi

  matematika

  5.a,b,c 7.b,c,d

  20

  20 1

  1 2

  4 24 7,0

  0 0 11,0

  18 40 puno

 • 16

  Tajana Stepi

  matematika

  6.c,d;8.c,d,e

  20 20 1 1

  1

  2 24 7,0 0 0 0 9,0

  16 40 puno

  Kristina Katui

  matematika

  5.c,d,e, 6.e,7.e,

  20 20 1 1

  2 22 7,0 0 0 0 11,0

  18 40 puno

  Marija Blagovi

  Engleski jezik

  2.a,b; 4.a,b; 8.a,b; 5.a,b

  20

  20 1 1 1 3 23 7,0 2 0 0 8 17 40 puno

  Mirjanorluka

  Engleski jezik

  1.a,b; 3.a,b,

  6.b 11 11 1 1 12 3,0 0 0 0 5 8 17 nepuno

  Marija Jankovi

  Engleski jezik

  6.a,; 7a,b

  6.a 9 2

  11 1 1 12 4,0 0 0 0 6,00

  10 23 nepuno

  Magdalena Halajko

  Engleski jezik

  1.c,d,e; 2.c,d,e; 3.e,d; 4.

  e,d

  20 20 1 1

  2 22 7,0 0 0 0 11,0

  18 40 puno

  Mladen Crljen

  Engleski jezik

  6. c,d,e; 8.c,d,e;

  4.c 8.c 20 2 22 1 1 23 7,0 2 0 0 8 17 40 puno

  Marija Lovri

  Engleski jezik

  5.c,d,e; 7.c,d,e;

  3.c 7.c. 20 2 22 1 1 23 7,0 2 0 0 8 17 40 puno

  Ivana Markeljevi

  Priroda i Kemija

  6. a,b,c,d,e

  : 7. a,b,c,d,e

  6.c 20 2 2 22 1 1 2 24 7,0 2 0 0 7 16 40 puno

  Ivana Tunji Priroda i Biologija

  5.a,b,c,d,e;7.a,b,

  c,d,e 5.d 18 2 1 21 1 2 3 24 7,0 2 0 0 7 16 40 puno

  Marijana Ostoji

  Kemije i Biologija

  8.a,b,c,d,e;

  8.a,b,c,d,e

  8.d 20 2

  22 1 1 2 24 6,0 2 0 2 6 16 40 puno

  Antun ami

  Fizika

  7. a,b,c,d,e8.a,b,c,d

  ,e

  8.b 20 2 2 24

  0 24 7,0 2 0 0 7 16 40 puno

  Marta Tadi

  Povijest

  5. a,b,c,d,e7.a,b,c,d

  ,e

  7.a 20 2 22 1 1 2 24 7,0 2 7 16 40 puno

  Marija Tomii

  Povijest

  5. a,b,c,d,e

  : 7.a,b,c,d

  ,e

  6.d 20 2 22 1 1 2 24 7,0 2 7 16 40 puno

  Jasmina Matekalo

  Geografija

  5. a,b,c,d,e 7.a,b,c,d

  ,e,8.a

  5.c 20 2 22 1 1 2 24 7,0 2 7 16 40 puno

  Rade Kovaevi

  Geografija

  6. a,b,c,d,e 8.b,c,d,e

  18

  2 20

  4 4 22 6,0 2 8 16 40 puno

  Branimir Gari

  TZK

  6. a,b,c,d,e 8.a,b,c,d

  ,e

  6.e 20 2 22 2 2 24 7,0 2 7 16 40 puno

  Tomislav tivi

  TZK

  5. a,b,c,d,e7.a,b,c,d

  ,e

  5.e 20 2 22 2 2 24 7,0 2 7 16 40 puno

  Kristina Krtali

  Informatika

  5.a,b,c,d,e 6.a,b,c,d,e 7.a,b,c,d,e 8.a,b,c,d,e

  22

  22 1 1 2 4 26 7,5 0 6,5

  14 40 puno

  Katica Marki

  Vjeronauk

  4.a,b,5.a,b;6.a,b,7.a,b;8.

  a,b

  5.b 20

  2 22 1 1 2 24 7,0 2 7,0

  16 40 puno

  Marija Vidakovi

  Vjeronauk

  2.d,ec, 4.c,de; 6.c,d,e; 8.c,d,e ,

  22

  22 2 2 24 7,5 0 8,5

  16 40 puno

 • 17

  7.d

  Svjetlana okevi

  Vjeronauk

  1.a,b, 2.a,b, 3.a,b,

  12

  12

  12 7,5 0 8,5

  16 40 puno

  Martina Trgovevi

  Vjeronauk

  5.c,d,e, 7.c,e;

  10

  10 1 1 11 4,0 0 3,0

  7 20 nepuno

  Maja Bajuk Strani jezik - izborni

  5.a,b,cde 6.a,b,cde

  7.cde, 8.cde,4.a,

  b,cde

  22

  22 1 2 23 7,5 0 8,5

  16 40 puno

  Maja Odobai

  Vjeronauk

  1. c,d, 3.cde;

  8

  8

  1

  1 9 3 0

  3 6 15 nepuno

  Suzana Stjepanovi

  Strani jezik - izborni

  7.a,b, 8.a,b,

  4 4 1 1 5 2 0 3 5 10 neuno

 • 18

  2.2.3. Tjedna i godinja zaduenja ravnatelja i strunih suradnika kole

  Red. broj

  Ime i prezime radnika

  Struka Radno mjesto Radno vrijeme

  (od do) Broj sati tjedno

  Broj sati godinjeg zaduenja

  1. Irena uguraeri

  prof. kineziologije

  ravnateljica pon,sri,et,pet

  7:30-15:30, uto: 9:00-17:00

  40 1776

  2. Zdenka Malia pedagog pedagoginja 8:00-14:00

  pon 12:00-18:00 40 1776

  3. Slavica Bitunjac defektolog defektologinja 8:00-14:00 m

  et 12:00-18:00p 40 1776

  4. eljka MendekOceli

  psiholog psihologinja 8:00-14:00 m 40 1776

  5. Tanja tevi knjiniar knjiniarka 8:00-14:00m

  uto 12:00-18:00p et 8:00 14:00p

  40 1776

  6. Suzana Sedi uitelj hrv.

  jezika uiteljcarehabi

  litator 8:00-13:00 m 40 1776

  7. Ana Zviroti psiholog psihologinja

  I smjena 8:00-11:00 p

  II smjena 15:00-18:00 p

  40 1776

  2.2.4. Tjedna i godinja zaduenja ostalih radnika kole

  Red. broj

  Ime i prezime radnika

  Struka Radno mjesto Radno

  vrijeme (od do)

  Broj sati tjedno

  Broj sati godinjeg zaduenja

  1. Sanja Ungvari dipl.pravnik tajnica 7-15 40 1776

  2. Angela Ivankovi ekonom. tehniar

  raunovoa 7-15 40 1776

  3. Ljubica Ivani ekonom. tehniar

  ra. djel. 7-15 40 1776

  4. Janja Kadi ekonomist kuharica 7-15 40 1776

  5. Stanko Rakiti kuhar kuhar 7-15 40 1776

  6. Katica Odobai kuharica kuharica 13-17 20 1776

  7. Vlado Odobai KV stolar Domar-loa-kuni majstor

  6-11 16-18

  40 1776

  8. Ivan Kadi bravar Domar-loa-kuni majstor

  6-10 15-18

  40 1776

  9. Anka Alfeldi SSS spremaica 6-14 / 13-21 40 1776

  10. Nada Crndi NKV spremaica 6-14 / 13-21 40 1776

  11. Tajana Liuk NKV spremaica 6-14 / 13-21 40 1776

  12. Marija Trepi kem.tehniar spremaica 6-14 / 13-21 40 1776

 • 19

  13. Ljiljana Radi drvotehnolog spremaica 6-14 / 13-21 40 1776

  14. Mirna Dasovi kem.tehniar spremaica 6-14 / 13-21 40 1776

  15 Anita Mari prodavaica spremaica 6-14 / 13-21 40 1776

  16. Iva Barii NKV spremaica 6-14 / 13-21 40 1776

 • 20

  3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA

  3.1. Organizacija smjena

  U zgradi matine kole uenici razredne nastave i uenici predmetne nastave idu u prvu smjenu. U podrunoj koli uenici nastavni proces pohaaju u dvije smjene (1.,3.,5.,7. razredi ine jednu smjenu, a 2.,4.,6.,8. razredi drugu smjenu)koje se svaki tjedan izmjenjuju.Uenici predmetne nastave u matinoj koli izbornu nastavu, kao i dodatnu i izvannastavne aktivnosti imaju poslije podnevnim satima, odnosno nakon redovnenastave. Uenici predmetne nastave u podrunoj koli izvannastavne aktivnosti,dodatnu i dopunsku nastavu pohaaju u suprotnoj smjeni odredovne nastave. Uitelji tjelesne i zdravstvene kulture izvannastavne aktivnosti izvode u veernjim satima nakon zavretka redovne nastave. Produeni boravak za uenike razredne nastave u matinoj koli uvijek je poslije podne do 16:20 sati, dok je u podrunoj koli suprotno od smjene kada je nastava,a najkasnije do 16:50 sati.

  I. smjena matina i podruna kola

  1. sat poinje u 8,00 i traje do 8,45 - odmor traje 5 minuta 2. '' '' 8,50 '' 9.35 '' '' 20 '' 3. '' '' 9,55 '' 10,40 '' '' 5 '' 4. '' '' 10,45 '' 11,30 '' '' 5 '' 5. '' '' 11,35 '' 12,20 '' '' 5 '' 6. '' '' 12,25 '' 13,10

  II. smjena podruna kola

  4. sat poinje u 13,20 i traje do 14,05 - odmor traje 5 minuta 5. '' '' 14,10 '' 14,55 '' '' 20 '' 6. '' '' 15,15 '' 16,00 '' '' 5 '' 7. '' '' 16,05 '' 16,50 '' '' 5 '' 8. '' '' 16,55 '' 17,40 '' '' 5 '' 9. '' '' 17,45 '' 18,30

  U obje smjene je organizirano deurstvo uitelja prije i poslije nastave, kao i u vrijeme odmora, a cijelo vrijeme na ulazima deuraju spremaice. Program predkole se od prole godine odvija u prostorima Podrune kole u periodu od 1. 10. do 30.5.. Predkolski program zapoeo bi u 16:00 sati i trajao bi do 19:00 sati. Jedan tjedan ponedjeljak, srijeda, petak, a drugi tjedan utorak etvrtak. Za uenike koji stanuju vie od 3,5 km udaljenosti od kole, organiziran je poseban prijevoz u organizaciji Slavonija bus prijevoznika. Prijevoz koristi 245 uenika. Iz matine kole prijevoz koristi 22 uenik i 223uenika iz podrune kole. Autobus pred matinu kolu dolazi u 7:45 sati,a dolazi po uenike u 13:20.Autobus pred podrunu kolu dolazi u 7:30 sati pa u 11:30 odvozi uenike razredne nastave. U 13:00 dovozi uenike druge smjene i odvozi uenike prve smjene u 13:20. Zatim dolazi u 16:50 po uenike razredne nastave, a po uenike predmetne nastave dolazi u 18:30 sati. Prehrana uenika obavlja se u vrijeme velikih odmora i to u prvoj smjeni u 9:35 do 9:55 sati i u drugoj smjeni u 14:55 do 15:15 sati.Uinu koristi 600 uenika u koli. Uina uenika financira se na tri naina:prlaaju roditelji 3,5 kn dnevno, Grad Slavonski Brod sufinacira uenika i projekt Lanch box uenika Uenici Razredne nastave jedu uinu u svojim razredima.

 • 21

  3.2. Godinji kalendar rada

  Mjesec Broj dana Blagdani i

  neradni dani Dan kole, grada, opine, upe, kolske

  priredbe... radnih nastavnih

  I. polugodite od 4. rujna

  2017. do 22. prosinca

  2018. god.

  IX. 21 20 10 4. rujna: priredba za prvae; 15. rujna: terenska nastava; olimpijski dan X. 22 22 9 08.10. Dan neovisnosti

  XI. 21 21 9 01.11. Svi sveti 18.11. Sjeanje na grad Vukovar

  XII.

  19 16 12 Sv. Nikola, Boina priredba

  UKUPNO I. polugodite 83 79 40 Zimski odmor uenika od 23. prosinca 2017. do 14. sijenja 2018.

  II. polugodite od 15. sijenja 2018. do 15. lipnja 2018.

  god.

  I. 22 13 9 01.01. Nova godina 06.01. Tri kralja

  II. 20 20 8

  III. 22 20 9 upanijsko natjecanje iz astronomije domaini, dan pokladne zabave (nedjelja)

  IV. 20 15 11

  01. 04. Uskrs. Proljetni odmor uenika od 1. 04. 2018. do 9. 04. 2018. 30.4. nenastavni dan struno usavravanje djelatnika.

  V. 21 19 10 01.05. Praznik rada, 04.05. Dan kole, 30.05. kolski ueniki izleti, 31.5. Tijelovo

  VI. 19 11 11 Ljetni odmor uenika od 16. lipnja 2018. ; 22.06. Dan antifaistike borbe; 25.06. Dan dravnosti,

  VII. 22 9 Ljetni odmor uenika

  VIII. 22 9

  UKUPNO II. polugodite 168 98 75

  U K U P N O: 251 177 115

 • 22

  3.3. Podaci o broju uenika i razrednih odjela

  Razred

  Razredni odjel

  Razrednik

  Razred

  Razredni odjel

  Razrednik

  I.

  a Slavica Kiki

  V.

  a Marijana Fajgl b Biljana Conjar b Katica Marki c Sandra Sekuli c Jasmina Matekalo d Danijela Taborski d Ivana Tunji e Ivana Lali e Tomislav tivi

  Ukupno 80 uenika I. razreda Ukupno 105 uenika V. razreda

  II.

  a Jelena Tandari

  VI.

  a Marija Jankovi b Sandra Matkovi b Ana Cicvari c Nataa Leovi c Ivana Markeljevi d Karolina Morosavljevi d Marija Tomii e Mirna Lesiar e Branimir Gari

  Ukupno 101 uenika II. razreda Ukupno 86 uenika VI. razreda

  III.

  a Dinka Novakovi

  VII.

  a Marta Tadi b Gordana Gali b Alenka Martinovi c Marina Bitunjac c Marija Lovri d Lidija Frani d Ines Kneevi e LucaDrini e Tatjana Kaloci

  Ukupno 89 uenika III. razreda Ukupno 93 uenika VII. razreda

  IV.

  a Mirjana Klaji

  VIII.

  a Katarina Brki abraja b Mara Lebi b Antun ami c Marija af c Mladen Crljen d Josipa Grubii d Marijana Ostoji e Ljubica Daferovi e Josipa Citerbat

  Ukupno 98 uenika IV. razreda Ukupno 81 uenika VIII. razreda U posebnom raz. odjeljenju 3 uenika U posebnom raz. odjeljennju 6 uenika Ukupno 371 uenika I. - IV. razreda Ukupno 371 uenika V. VIII. razreda

  SVEUKUPNO 742UENIKA I. VIII. RAZREDA

  Obiljeje Razredna nastava Predmetna nastava Ukupno

  uenika odjela uenika odjela uenika odjela

  Matina kola 181 9 150 8 331 17

  Podruna kola 190 12 221 12 411 24

  Ukupno 371 21 371 20 742 41

  Od 10.4.2014. godine formiran je posebni razredni odjel u matinoj koli. U kolskoj godini 2017./2018. posebni razredni odjel ine 9 uenika koji se koluju po lanku 7 i to: 1 uenik 7. razreda, 5 uenika 6.razreda i 1 uenik 4. razreda i i jedan uenik 3. razreda, jedan uenik 1. razreda.

 • 23

  3.3.1. Primjereni oblik kolovanja po razredima i oblicima rada

  Navesti broj uenika za koje je rjeenjem odreen primjereni oblik rada.

  Rjeenjem odreen oblik rada

  Broj uenika s primjerenim oblikom kolovanja po razredima

  Ukupno

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

  Model individualizacije-redovni program

  - - - 1 1 - 2 - 4

  Prilagoeni program-model potpune integracije

  1 - 6 2 5 5 3 6 28

  Posebni program-model djelomine integracije

  1 - 1 1 - 5 1 - 9

  Ove kolske godine imamo 28 uenika koji se koluju po prilagoenom programu i 9

  uenika po posebnom programu. Imamo tri uenika s rjeenjem za redovni program uz primjenu individualiziranih postupaka. Na upisu u prvi razred identificirali smo osam uenika za pedagoku opservaciju.

  Uenici koji se koluju po modelu djelomine integracije imat e svaki dan rad s uiteljem edukatorom rehabilitatorom u posebnom odjelu i odgojne predmete u redovnom razredu. Ostali uenici dobivat e pomo u uenju jedan do dva sata tjedno individualno ili u paru kod defektologa-strunog suradnika. Neposredan rad s ovim uenicima bit e organiziran u posebno opremljenim prostorima podrune i matine kole.

  Nai uenici imaju uglavnom tekoe u kognitivnom razvoju, ali imamo jednu djevojicu u estom razredu s Downovim sindromom i hiperaktivnim ponaanjem, dva uenika s tekoama iz autistinog spektra u etvrtom i estom razredu i jednog uenika u petom razredu s oteenjem vida i motorikim tekoama. Ovi uenici su uspjeno integrirani u redovnu nastavu uz primjenu individualiziranih postupaka i imaju pomonika u nastavi svaki dan.

  Tijekom cijele kolske godine nastavit emo kontinuirano i timski pratiti uenike s veim smetnjama u ponaanju u suradnji s njihovim roditeljima i vanjskim suradnicima.

 • 24

  4. TJEDNI I GODINJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

  4.1. Tjedni i godinji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

  GODINJI FOND SATI NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDNIM ODJELIMA (redovna nastava) 1-4. RAZRED

  NASTAVNI PREDMETI

  1.a 1.b 1.c 1.d 1.e 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 3.a 3.b 3.c 3.d 3.e 4.a 4.b 4.c 4.d 4.e 1.-4.

  Hrvatski j. 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 3500 Likovna k. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 700 Glazbena k. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 700 Engleski j. 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 1400 Matematika 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 2800 Priroda i dr. 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 105 105 105 105 105 1575 TZK 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 70 70 70 70 70 1925 UKUPNO 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 12600

 • 25

  NASTAVNI PREDMETI

  5.a 5.b 5.c 5.d 5.e 6.a 6.b 6.c 6.d 6.e 7.a 7.b 7.c 7.d 7.e 8.a 8.b 8.c 8.d 8.e 5.-8. 1.-8.

  Hrvatski j. 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 3150 6650

  Likovna k. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 700 1400

  Glazbena k. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 700 1400

  Engleski j. 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 2100 3500

  Matematika 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 2800 5600

  Priroda 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 70 70 70 70 70 612,5 612,5

  Biologija

  70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 700 700

  Kemija

  70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 700 700

  Fizika

  70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 700 700

  Povijest 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 1400 1400

  Geografija 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 1312,5 1312,5

  Tehnika k. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 700 700

  TZK 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 1400 3325

  UKUPNO 770 770 770 770 770 805 805 805 805 805 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 1697,5 2957,5

 • 26

  5. TJEDNI I GODINJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

  5.1. Tjedni i godinji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

  Planirani sati vezani su uz godinje planove i programe za odreeno odgojno-obrazovno podruje, a koje propisuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a nalaze se u prilogu, a njihovo ostvarenje prati se dnevno prema rasporedu sati u Razrednoj knjizi pojedinog razrednog odjela

  5.2. Tjedni i godinji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada

  5.2.1. Tjedni i godinji broj nastavnih sati izborne nastave

  5.2.1.1. Tjedni i godinji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka katolikog

  Naziv programa

  Razredni odjeli

  Broj skupina Izvritelji programa

  Broj sati tjedno

  Broj sati godinje

  RKT vjeronauk

  I. a,b 2

  Svjetlana okevi

  2x2 140 II.a,b, 2 2x2 140 III.a,b 2 2x2 140

  V.c,d,e 3 3x2 210 VII.c,e 2 2x2 140 IV.a,b 2

  Katica Marki

  2x2 140 V.a,b 2 2x2 140 VI.a,b 2 2x2 140 VII.a,b 2 2x2 140 VIII.a,b 2 2x2 140 II.c,de 2

  Marija Vidakovi

  2x2 140 IV.c,de 2 2x2 140 VI.c,d,e 3 3x2 210

  VII.d 1 1x2 70 VIII.c,d,e 3 3x2 210

  III.cde 1 Maja Odobai

  1x2 70 I.c,d, 2 2x2 140

  Naziv programa

  ukupno 35 Izvritelji programa

  35x2 2450 Vjeronauk se izvodi u koli, dva sata tjedno uvedeno je u redovni raspored sati uenika.Vjeroiteljica Svjetlana okevi radi radnog vremena i to M, a drugu polovicu u P vjerouiteljica Martina Trgovevi.

  5.2.1.2. Tjedni i godinji broj nastavnih sati izborne nastave Islamskog vjeronauka

  Naziv programa

  Razredni odjeli

  Broj skupina

  Izvritelji programa

  Broj sati tjedno

  Broj sati godinje

  Islamski vjeronauk

  I.-IV. r 1 Husret

  Hasanovi 2 70

  Islamski vjeronauk se izvodi u koli,dva sata tjedno nakon redovne nastave.

 • 27

  5.2.1.3. Tjedni i godinji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika

  Naziv programa

  Razredni odjeli

  Broj skupina Izvritelji programa

  Broj sati tjedno

  Broj sati godinje

  Njemaki jezik

  IV.a,b,cde 3

  Maja Bajuk

  3x2 210

  V.a,b,cde 3 3x2 210

  VI.a,b,cde 3 3x2 210

  VII.cde 1 1x2 70

  VIII.cde 1 1x2 70

  VII.ab 1 Suzana Stjepanovi

  1x2 70

  VIII.ab 1 1x2 70

  V. VIII. 13 13x2 910

  5.2.1.4. Tjedni i godinji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike

  Naziv programa

  Razredni odjeli

  Broj skupina

  Izvritelji programa

  Broj sati tjedno

  Broj sati godinje

  Informatika

  V.a,b,cde 3

  Kristina Krtali

  3x2 210

  VI.a,b,cde 3 3x2 210

  VII.ab,cd,e 3 3x2 210

  VIII.ab,cde 2 2x2 140

  V. VIII. 11 22 770

  Izborna nastava informatike ostvaruje se u specijaliziranim uionicama u matinoj koli na 15 raunala iu podrunoj koli na 14 raunala, u suprotnoj smjeni od redovne nastave ili nakon redovne nastave.

  5.2.2. Tjedni i godinji broj nastavnih sati dopunske nastave u razrednoj i predmetnoj nastavi

  Planira se fleksibilno prema potrebama uenika pojedinih razreda koji e se tijekom kolske godine mijenjati. Grupa se formira prema odredbama Pravilnika o broju uenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu.

 • 28

  5.2.2.1. Dopunska nastava u razrednoj nastavi

  Redni broj

  Razredna nastava: Razred Tjedni br.

  sati Godinji broj sati

  Izvritelj

  1.

  Hrvatski + matematika

  4.a 1 35 Mirjana Klaji

  2.

  Hrvatski + matematika

  4.b 1 35 Mara Lebi

  3.

  Hrvatski + matematika

  4.c 1 35 Marija af

  4.

  Hrvatski + matematika

  4.d 1 35 Josipa Grubii

  5.

  Hrvatski + matematika

  4.e 1 35 Ljubica Daferovi

  6.

  Hrvatski + matematika

  1.a 1 35 Slavica Kiki

  7.

  Hrvatski + matematika

  1.b 1 35 Biljana Conjar

  8.

  Hrvatski + matematika

  1.c 1 35 Sandra Sekuli

  9.

  Hrvatski + matematika

  1.d 1 35 Danijela Taborski

  10.

  Hrvatski + matematika

  1.e 1 35 Ivana Lali

  11.

  Hrvatski +matematika

  2.a 1 35 Jelena Tandari

  12.

  Hrvatski+matematika 2.b 1 35 Sandra Matkovi

  13.

  Hrvatski +matematika

  2.c 1 35 Nataa Leovi

  14.

  Hrvatski + matematika

  2.d 1 35 Karolina Morosavljevi

  15.

  Hrvatski + matematika

  2.e 1 35 Mirna Lesiar

  16.

  Hrvatski + matematika

  3.a 1 35 Dinka Novakovi

  17.

  Hrvatski + matematika

  3.b 1 35 Gordana Gali

  18.

  Hrvatski + matematika

  3.c 1 35 Marina Bitunjac

  19.

  Hrvatski + matematika

  3.d 1 35 Lidija Frani

  20.

  Hrvatski + matematika

  3.e 1 35 Luca Drini

  21.

  Engleski jezik 3. i

  4.raz 1 35 Magdalena Halajko

 • 29

  5.2.2.2. Dopunska nastava u predmetnoj nastavi

  Redni broj

  Predmetna nastava Razred Broj sati Izvritelj

  1. Hrvatski jezik 5.c,d, 7.c,d 18 Tatjana Kaloci

  2. Hrvatski jezik 6.e,d,8.c,d 18 Josipa Citerbat

  3. Hrvatski jezik 6.a,b, 8.a,b 18 Katarina Brki abraja

  4. Hrvatski jezik 5.a,b, 7.a,b 18 Marijana Fajgl

  5. Hrvatski jezik 5.c,6.c,7.d,8.c 18 Ines Kneevi

  6. Engleski jezik 7.ab 18 Marija Jankovi

  7. Engleski jezik 8.ab 18 Marija Blagovi

  8. Engleski jezik 8.c,d,e, 6.c,d,e 18 Mladen Crljen

  9. Engleski jezik 7.c,d,e, 5.c,d,e 18 Marija Lovri

  10. Matematika 6.c,d,e, 8.c,d,e 18 Tajana Stepi

  11. Matematika 5.c,d,e, 7.e, 6.e 18 Sara Stani

  12. Matematika 6.a,b, 8.a,b 18 Ana Cicvari

  13. Matematika 5.a,b, 7.b,c,d 18 Antun Vukasovi

  5.2.3. Tjedni i godinji broj nastavnih sati dodatne nastave u razrednoj i u predmetnoj nastavi

  5.2.3.1. DODATNA NASTAVA u predmetnoj nastavi

  Redni broj

  Ime i prezime uitelja Aktivnost Tjedni

  broj sati Godinji broj sati

  2. Katica Marki Dodatna nastava iz vjeronauka (7./8. raz.)m 1 35

  3. Josipa Citerbat Dodatna nastava iz hrvatskog jezika (8. raz.)p 1 17

  4. Jasmina Matekalo Dodatna nastava iz geografije (5.raz.) 1 35

  5. Ivana Tunji Dodatna nastava iz kemije (7.raz.) 1 35

  6. Marta Tadi Dodatna nastava iz povijesti (7. raz.) 1 35

  7. Marijana Ostoji Dodatna nastava iz kemije i biologije (8. raz.) 1 35

  8. Marija Tomii Dodatna nastava iz povijesti (8. raz.) 1 35

  9. Marijana Fajgl Dodatna nastava iz hrvatskog jezika (7. raz.) m 1 17

  10. Ines Kneevi Dodatna nastava iz hrvatskog jezika (8./7. raz.) p 1 18

 • 30

  11. Katarina Brki abraja Dodatna nastava iz hrvatskog jezika (8. raz.) m 1 17

  12. Marija Jankovi Dodatna nastava iz engleskog jezika (7. raz.) m 1 17

  13. Marija Lovri Dodatna nastava iz engleskog jezika (5.i 7. raz.) p 1 17

  14. Marija Blagovi Dodatna nastava iz engleskog jezika (8. i 5. raz.)m 1 17

  15. Magdalena Halajko Dodatna nastava iz engleskog jezika (3.i 4. raz.) p 1 35

  16. Antun Vukasovi Dodatna nastava iz matematike (7. raz.) m/p 1 17

  17. Tajana Stepi Dodatna nastava iz matematike (8. raz.) p 1 17

  5.2.3.2. Dodatna nastava u razrednoj nastavi

  Redni broj Razredna nastava Razred Broj sati Izvritelj

  1. Matematika 4.b,a 35 Mara Lebi

  2. Matematika 4.c 35 Marija af

  3. Matematika 4.d 35 Josipa Grubii

  4. Matematika 4.e 35 Ljubica Daferovi

  5. Hrvatski + matematika 1.b,a 35 Biljana Conjar

  6. Hrvatski+ matematika 1.c 35 Sandra Sekuli

  7. Matematika 1.d 35 Danijela Taborski

  8. Hrvatski + matematika 1.e 35 Ivana Lali

  9. Hrvatski + matematika 2.a,b 35 Sandra Matkovi

  10. Hrvatski jezik 2.c 35 Nataa Leovi

  11. Matematika 2.d 35 Karolina Morosavljevi

  12. Priroda + hrvatski jezik 2.e 35 Mirna Lesiar

  13. Matematika 3.a,b 35 Dinka Novakovi

  14. Matematika 3.c,d,e 35 Lidija Frani

  15. Engleski jezik 3.cde, 4.cde 35 Magdalena Halajko

  5.2.4. Tjedni i godinji broj nastavnih sati izvannastavne aktivnosti u predmetnoj i razrednoj nastavi

  Izvannastavne aktivnosti u matinoj koli provode se nakon redovne nastave koja je uvijek u prvoj smjeni, odnosno u poslijepodnevnim satima. U podrunoj koli redovna nastava je organizirana u dvije smjene, a izvannastavne aktivnosti se provode uvijek u suprotnoj smjeni od redovne nastave.

 • 31

  5.2.4.1. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI u predmetnoj nastavi

  Redni broj

  Ime i prezime uitelja Aktivnost Tjedni

  broj sati Godinji broj sati

  1. Ivana Tunji Program GLOBE 1 35

  2. Marija Tomii Mladi povjesniari i politiari 1 35

  3. Kozmar Ivana Estetski identitet kole 1 35

  4, Kovaevi Rade Program GLOBE 2 70

  5. Jasmina Matekalo Program GLOBE 1 35

  6. Kovaevi Rade Astronomija 2 70

  7. Tadi Marta Povijesna kuharica 1 35

  8. Katarina Brki abraja Dramska skupina 1 35

  9. Marijana Ostoji Ekoetno skupina 1 35

  10. Ines Kneevi Recitatorska skupina 1 35

  11. Nenad Tonkovi Mladi tehniari 2 70

  12. Alenka Martinovi Veliki zbor (matina kola) 2 70

  13. Kristina Udovii Veliki zbor (podruna kola) 2 70

  14. Ivana Tunji Crveni kri i Prva pomo 1 35

  15. Katica Marki Prevencija ovisnosti - m 1 35

  16. Tomislav tivi Koarka (m) 2 70

  17. Branimir Gari Odbojka (m) 2 70

  18. Katica Marki Kreativno-scenska 1 35

  19. Marijana Fajgl Novinari 1 35

  20. Ivana Markeljevi Graanski odgoj 1 35

  21. Tanja tevi Mladi knjiniari 2+2 70+70

  22. Tatjana Kaloci Literarna skupina 1 35

  23. Josipa Citerbat Dramska skupina 1 35

  24. Marija Vidakovi Prevencija ovisnosti -p 1 35

 • 32

  5.2.4.2. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI u razrednoj nastavi

  Redni broj Razred Ime i prezime uiteljice Izvannastavne aktivnosti

  Tjedni broj sati

  Godinji broj sati

  1. 4.a,b Mirjana Klaji Plesna skupina 1 35

  2. 4.c Marija af Kreativna skupina 1 35

  3. 4.d Josipa Grubii Ritmika 1 35

  4. 4.e Ljubica Daferovi Likovna skupina 1 35

  5. 1.a Slavica Kiki Literarno scenska skupina 1 35

  6. 1.b Biljana Conjar Kreativna skupina 1 35

  7. 1.c Sandra Sekuli Krenimo zajedno 1 35

  8. 1.d Danijela Taborski Likovna skupina 1 35

  9. 1.e Ivana Lali Sportska skupina 1 35

  10. 2.b Sandra Matkovi Scensko recitatorska skupina 1 35

  11. 2.c Nataa Leovi Krenimo zajedno 1 35

  12. 2.d Karolina Morosavljevi Scensko recitatorska skupina 1 35

  13. 2.e Mirna Lesiar Scensko glazbena skupina 1 35

  14. 3.a Dinka Novakovi Literarna skupina 1 35

  15. 3.b Gordana Gali Ritmika 1 35

  16. 3.c,d Marina Bitunjac Ritmika 1 35

  17. 3.e,d LucaDrini Krenimo zajedno 1 35

  18. 1.-4. raz. p

  Martina Trgovevi Literarno scenska 1 35

  6. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA

  6.1. Plan rada ravnateljice

  SADRAJ RADA Vrijeme

  ostvarivanja Potreban broj sati

  1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA

  1.1. Izrada Godinjeg plana i programa rada kole VI - IX 50

  1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja VI IX 10

  1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma VI IX 28

  1.4. Izrada kolskog kurikuluma VI IX 20

  1.5. Izrada Razvojnog plana i programa kole VI IX 32

  1.6. Planiranje i programiranje rada Uiteljskog i Razrednih vijea IX VI 20

  1.7. Prijedlog plana i zaduenja uitelja VI VIII 42

  1.8. Izrada smjernica i pomo uiteljima pri tematskim planiranjima IX VI 8

  1.9. Planiranje i organizacija kolskih projekata IX VI 10

 • 33

  SADRAJ RADA Vrijeme

  ostvarivanja Potreban broj sati

  1.10. Planiranje i organizacija strunog usavravanja IX VI 8

  1.11. Planiranje nabave IX VI 16

  1.12. Planiranje i organizacija ureenja okolia kole IX VI 10

  1.13. Ostali poslovi IX VIII 10

  2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA

  2.1. Izrada prijedloga organizacije rada kole (broj odjeljenja, broj uenika po razredu, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada kole).

  IX VIII 32

  2.2. Izrada Godinjeg kalendara rada kole VIII IX 10

  2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduenja uitelja VI IX 50

  2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu ncvvo-a IX VI 10

  2.5. Organizacija i koordinacija samovrednovanja kole IX VI 16

  2.6. Organizacija prijevoza i prehrane uenika IX VII 10

  2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zatite uenika IX VI 10

  2.8. Organizacija i priprema izvanuionine nastave, izleta i ekskurzija IX VI 20

  2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela kole IX VIII 10

  2.10. Organizacija i koordinacija upisa uenika u 1. razred IV VII 10

  2.11. Organizacija i koordinacija obiljeavanja dravnih blagdana i praznika IX VI 10

  2.12. Organizacija zamjena nenazonih uitelja IX VI 80

  2.13. Organizacija popravnih,predmetnih i razrednih ispita VI - VII 8

  2.14. Organizacija poslova vezana uz odabir udbenika V - IX 20

  2.15. Poslovi vezani uz natjecanja uenika I - IV 18

  2.16. Organizacija popravaka, ureenja i adaptacija prostora I ,VII,VIII 26

  2.17. Ostali poslovi IX - VIII 20

  3. PRAENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA KOLE

  3.1. Praenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada kole IX VI 20

  3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja XII ,VI 32

  3.3. Administrativno pedagoko instruktivni rad s uiteljima, strunim suradnicima i pripravnicima

  IX VI 42

  3.4. Praenje rada kolskih povjerenstava IX VI 10

  3.5. Praenje i koordinacija rada administrativne slube IX VIII 20

  3.6. Praenje i koordinacija rada tehnike slube IX VIII 26

  3.7. Praenje i analiza suradnje s institucijama izvan kole IX VIII 8

  3.8. Kontrola pedagoke dokumentacije IX VIII 60

  3.9. Ostali poslovi IX VIII 20

 • 34

  SADRAJ RADA Vrijeme

  ostvarivanja Potreban broj sati

  4. RAD U STRUNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA KOLE

  4.1. Planiranje, pripremanje i voenje sjednica kolegijalnih i strunih tijela IX VIII 40

  4.2. Suradnja sa Sindikalnim podrunicama kole IX VIII 32

  4.3. Ostali poslovi IX VIII 10

  5. RAD S UENICIMA, UITELJIMA, STRUNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA

  5.1. Dnevna, tjedna i mjesena planiranja s uiteljima i suradnicima IX VIII 24

  5.2. Praenje rada uenikih drutava, grupa i pomo pri radu IX VI 26

  5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama uenika IX VI 30

  5.4. Praenje i analiza poslova uitelja kole IX VIII 60

  5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika IX VIII 30

  5.6. Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ IX VIII 52

  5.7. Uvoenje pripravnika u odgojno obrazovni rad IX VIII 52

  5.8. Poslovi oko napredovanja uitelja i strunih suradnika IX VIII 20

  5.9. Ostali poslovi IX VIII 8

  6. ADMINISTRATIVNO - UPRAVNI I RAUNOVODSTVENI POSLOVI

  6.1. Rad i suradnja s tajnikom kole IX VIII 80

  6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka Mzo-a IX VIII 30

  6.3. Usklaivanje i provedba opih i pojedinanih akata kole IX VIII 40

  6.4. Provoenje raznih natjeaja za potrebe kole IX VIII 16

  6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost kolskog odbora/ IX VIII 20

  6.6. Poslovi zastupanja kole IX VIII 10

  6.7. Rad i suradnja s raunovoom kole IX - VIII 60

  6.8. Izrada financijskog plana kole VIII IX 40

  6.9. Kontrola i nadzor raunovodstvenog poslovanja IX VIII 15

  6.10. Organizacija i provedba inveture XII i I 10

  6.11. Poslovi vezani uz e-maticu VI,VII,XI 15

  6.12. Potpisivanje i provjera svjedodbi i izvjea VI i VII 44

  6.13. Organizacija nabave i podjele potronog materijala VIII i I 10

  6.14. Ostali poslovi IX VIII 20

  7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA

  7.1. Predstavljanje kole IX VIII 30

  7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i porta IX VIII 24

  7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje IX VIII 24

 • 35

  SADRAJ RADA Vrijeme

  ostvarivanja Potreban broj sati

  7.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja IX VIII 10

  7.5. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU IX VIII 10

  7.6. Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na dravnoj razini IX VIII 10

  7.7. Suradnja s Uredom dravne uprave IX VIII 10

  7.8. Suradnja s osnivaem IX VIII 24

  7.9. Suradnja s Zavodom za zapoljavanje IX VIII 5

  7.10. Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo IX VIII 5

  7.11. Suradnja s Centrom za socijalnu skrb IX VIII 26

  7.12. Suradnja s Obiteljskim centrom IX VIII -

  7.13. Suradnja s Policijskom upravom IX VIII 10

  7.14. Suradnja s upnim uredima IX VIII 10

  7.15. Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim kolama IX VIII 10

  7.16. Suradnja s turistikim agencijama IX VIII 10

  7.17. Suradnja s kulturnim i portskim ustanovama i institucijama IX VIII 8

  7.18. Suradnja sa svim udrugama IX VIII 6

  7.19. Ostali poslovi IX VIII -

  8. STRUNO USAVRAVANJE

  8.1. Struno usavravanje u matinoj ustanovi IX VI 6

  8.2. Struno usavravanje u organizaciji SV-a, MZO-a, AZOO-a, HURO-a IX VI 60

  8.3. Struno usavravanje u organizaciji ostalih udruga IX VI 4

  8.4. Praenje suvremene odgojno obrazovne literature IX VI 24

  8.5. Ostala struna usavravanja IX VI 4

  9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA

  8.1. Voenje evidencija i dokumentacije IX VI 70

  8.2. Ostali nepredvidivi poslovi IX VI -

  UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODINJE: 2080

  6.2. Plan rada strunog suradnika pedagoga

  Red.br TEME vrijeme

  1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE IX. - VII.

  1.1. Sudjelovanje u izradi god. plana i programa rada kole

  1.2. Pomo uiteljima u planiranju i programiranju IX. - VIII.

  2. ORGANIZACIJA, PRAENJE I UNAPREIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA IX. - VI.

  2.1. Praenje odgojno obrazovnog rada IX. - VI.

 • 36

  2.2. Opa organizacija u koli IX.-XI.

  2.3. Unapreivanje odgojno-obrazovnog rada IX.- VII.

  3. Rad s uenicima IX. - VI.

  4. Rad s uiteljima tijekom godine

  5. Rad s roditeljima tijekom godine

  6. Valorizacija i izvjeivanje I. - VI.

  7. Pedagoka i kolska dokumentacija tijekom godine

  8. Suradnja s ravanteljem i institucijama tijekom godine

  9. Kulturna i javna djelatnost te zdravstveno ekoloka zatita tijekom godine

  10. Permanentno usavravanje tijekom godine

  11. Profesionalno informiranje tijekom godine

  12. Rad u strunim tijelima kole tijekom godine

  13. Ostali nepredvieni poslovi tijekom godine

  6.3. Plan rada psihologinja u matinoj koli i u podrunoj koli

  PLAN RADA PSIHOLOGA U MATINOJ KOLI ZA K.GOD. 2017./2018.

  PODRUJE RADA VRIJEME

  1. PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I IZVJEIVANJE

  1.1. Izvjeivanje na kraju kolske godine VIII

  1.2. Izrada godinjeg plana i programa IX

  1.3. Planiranje strunog usavravanja IX

  1.4. Planiranje provedbe kolskih preventivnih programa IX

  1.5. Mjeseno planiranje IX-VIII

  2. POSLOVI PRIPREME IX-VIII

  2.1. Izrada materijala potrebnih za rad

  2.2. Priprema za individualna savjetovanja

  2.3. Priprema za grupni rad s uenicima

  2.4. Pregled uratka na testnom materijalu

  2.5. Pisanje psihologijskih nalaza i miljenja

  3. VOENJE DOKUMENTACIJE IX-VIII

  3.1. Voenje dnevnika rada

  3.2. Voenje dokumentacije o uenicima

  3.3. Voenje skupne dokumentacije

  4. SUDJELOVANJE U ANALIZI REZULTATA ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA IX-VIII

  5. NEPOSREDAN RAD S UENICIMA, UITELJIMA I RODITELJIMA IX-VIII

  5.1. Upis uenika u prvi razred

  5.2. Odgojno-obrazovni rad

  5.3. Rad s uenicima s posebnim potrebama

  5.4. Savjetodavni rad

  5.5. Profesionalna orijentacija

  5.6. Zdravstvena i socijalna zatita uenika

  6. ISTRAIVAKI RAD I-VI

  7. SURADNJA IX-VIII

 • 37

  7.1. Suradnja unutar kole

  7.2. Suradnja izvan kole

  8. STRUNO USAVRAVANJE IX-VIII

  9. KOLSKI PROJEKTI IX-VIII

  9.1. Koordiniranje provoenja programa Za sigurno i poticajno okruenje u kolama

  IX-VI

  9.2. Suradnja sa Savezom SUMSI na projektu Iskustvom i znanjem do jednakosti

  IX -VI

  PLAN RADA PSIHOLOGA U PODRUNOJ KOLI ZA K.GOD. 2017./2018.

  PODRUJE RADA VRIJEME

  1. PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I IZVJEIVANJE

  1.1. Izvjeivanje na kraju kolske godine VIII

  1.2. Izrada godinjeg plana i programa IX

  1.3. Planiranje strunog usavravanja IX

  1.4. Planiranje provedbe kolskih preventivnih programa IX

  1.5. Mjeseno planiranje IX-VIII

  2. POSLOVI PRIPREME IX-VIII

  2.1. Izrada materijala potrebnih za rad

  2.2. Priprema za individualna savjetovanja

  2.3. Priprema za grupni rad s uenicima

  2.4. Pregled uratka na testnom materijalu

  2.5. Pisanje psihologijskih nalaza i miljenja

  3. VOENJE DOKUMENTACIJE IX-VIII

  3.1. Voenje dnevnika rada

  3.2. Voenje dokumentacije o uenicima

  3.3. Voenje skupne dokumentacije

  4. SUDJELOVANJE U ANALIZI REZULTATA ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA IX-VIII

  5. NEPOSREDAN RAD S UENICIMA, UITELJIMA I RODITELJIMA IX-VIII

  5.1. Upis uenika u prvi razred

  5.2. Odgojno-obrazovni rad

  5.3. Rad s uenicima s posebnim potrebama

  5.4. Savjetodavni rad

  5.5. Profesionalna orijentacija

  5.6. Zdravstvena i socijalna zatita uenika

  6. ISTRAIVAKI RAD I-VI

  7. SURADNJA IX-VIII

  7.1. Suradnja unutar kole

  7.2. Suradnja izvan kole

  8. STRUNO USAVRAVANJE IX-VIII

  9. KOLSKI PROJEKTI IX-VIII

  9.1. Provoenje programa Za sigurno i poticajno okruenje u kolama IX-VI

  9.2. Male kreativne socijalizacijske skupine II-VI

 • 38

  6.4

  Plan rada strunog suradnika knjiniara tijekom godine

  1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA 30

  2. NEPOSREDNA ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST 951 Lektira na drugaiji nain.

  Prva posudba i upis u knjinicu. Sustavno upoznavanje uenika s aktivnostima knjinice i njezinim uslugama. Knjinino-informacijsko obrazovanje za sve dobne skupine uenika. Pouavanja viestrukog koncepta pismenosti kroz kolsku knjinicu za sve dobne skupine uenika. Likovne i kreativne radionice s ciljem razvijanja kreativnog miljenja, vjetina i znanja. Priaonicenamijenjene uenicima boravkaima. Rad s grupom Mladi knjiniari. Suradnja i timski rad s uiteljima u metodikom osmiljavanju i realizaciji kolskih projekata i na korelacijiizmeu kolske knjiniarke i uitelja nastavih predmeta.

  3. SURADNJA S UITELJIMA, STRUNIM SURADNICIMA I RAVNATELJICOM 176

  Suradnja oko odabira i nabave udbenika i prirunika za uitelje. Suradnja oko rasporeda lektire po razredima. Suradnja na ureenju web stranice kole, odabiru lektirnih naslova, kulturno - javnoj djelatnosti i promociji kole, kreativnim radionicama u M i P Jelas, narudbi i distribucijidjejih asopisa, u Timu za kvalitetu i Projektnom timu. Suradnja s uiteljima, strunim suradnicima i ravnateljicom u nabavi knjinine grae. Pomo uiteljima pri odabiru literature za razliite namijene suradnja s uiteljima u realizaciji i osmiljavanju zajednikih nastavnih sati i projekata suradnja s nastavnicima u realizaciji programa kulturne i javne djelatnosti kole

  4. STRUNA KNJININA DJEATNOST 331 Organizacija i voenje rada u knjinici.

  Sustavno izvjeivanje uenika i uitelja o novim knjigama i neknjinoj grai u fondu kolske knjinice. Praenje izdavake produkcije. Nabava i struna obrada knjinine grae (inventarizacija, signiranje, katalogizacija, klasifikacija). Inventura, revizija i otpis knjininog fonda. Ureenje prostora kolske knjinice i prostora ispred kolske knjinice.

  5. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST 183 Organiziranje, pripremanje, realizacija kulturno javne djelatnosti:putevimaHuge

  Badalia, Mjesec knjige i kolskih knjinica, Dan sjeanja na rtve Vukovara, Dani hrvatskog jezika, upanijsko natjecanje iz astronomije, Dan kole, Hugine pjesnike veeri, obiljeavanje obljetnica znaajnih osoba i dogaaja, osmiljavanje i organiziranje razliitih kulturnih sadraja: susreti s piscem, kazaline predstave, terenska nastava, prigodne izlobe i panoi Suradnja s kulturnim i obrazovnim ustanovama Grada i RH (knjinice, kazalita, muzeji).

  6. STRUNO USAVRAVANJE 127 Praenje strune literature iz podruja knjiniarstva, informacijskih znanosti i

  podruja pedagoko - psiholoke literature. Sudjelovanje u radu upanijskog strunog vijea kolskih knjiniara. Sudjelovanje na seminarima i savjetovanjima za kolske knjiniare u organizaciji matine slube i HUKA (Hrvatsko udruenje kolskih knjiniara). Neformalno i informalno usavravanje.

  UKUPNO 1798

 • 39

  6.4. Plan rada strunog suradnika defektologa

  RED. BROJ

  TEME MJESE

  C

  1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE 1.1 Godinji plan i program rada defektologa IX 1.2. Pomo uiteljima pri izradi prilagoenih programa i individualiziranih postupaka IX 1.3. Sudjelovanje u izradi Godinjeg plana i programa rada kole IX 2. DEFEKTOLOKA IDENTIFIKACIJA; OPSERVACIJA I EVIDENCIJA UENIKA S TEKOAMA 2.1. Opservacija i defektoloko ispitivanje identificiranih uenika IX V 2.2. Voditeljstvo strunog povjerenstva za utvrivanje psihofizikog stanja djeteta IX VI 3. NEPOSREDAN RAD S UENICIMA 3.1. Rad s uenicima s rjeenjem za prilagoeni program i redoviti uz primjenu

  individualiziranih postupaka IX VI

  3.2. Pripreme individualiziranih listia za rad s uenicima IX - VI 3.3. Pregled djece za prvi razred IV - VI 4. SURADNJA S UITELJIMA 4.1. Suradnja pri upuivanju uenika na utvrivanje primjerenog programa kolovanja IX - V 4.2. Pomo pri izboru djelotvornih pedagokih postupaka u radu s uenicima IX - VI 5. IZVJEIVANJE O RADU 5.1. Izvjee o radu defektologa na kraju kolske godine VI 5.2. Praenje razvoja i napredovanje uenika IX - VI 6. KONZULTACIJE I SURADNJA 6.1. Suradnja s ravnateljicom, pedagoginjom, psihologinjama, knjiniarkom i uiteljima IX - VI 6.2. Suradnja s roditeljima IX VI 6.3. Suradnja s vanjskim ustanovama IX - VI 7. RAD U SJEDNICAMA prisustvovanje sjednicama UV i RV IX - VI 8. INDIVIDUALNO STRUNO USAVRAVANJE 8.1. U kolektivu, na upanijskim skupovima i seminarima IX - VIII 9. VOENJE DOKUMENTACIJE dnevnik rada, dosjei uenika, nalazi i miljenja za

  uenike IX - VI

  10. OSTALI POSLOVI 10.1. Sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti kole IX - VI 10.2. Pisanje razliitih izvjea i dopisa IX - VI 10.3 Sudjelovanje u provedbi programa profesionalnog informiranja i usmjeravanja

  uenika XII - VI

  10.4. Sudjelovanje u organizaciji i provoenju cijepljenja i sistematskih pregleda IX - VI 10.5. Dijagnosticiranje i defektoloko ispitivanje za ostale kole X - V

  6.5. Plan rada tajnitva

  Plan i program rada tajnika kole u kolskoj godini 2017./2018. e se temeljiti prije svega na postupanju prema vaeim zakonskim i podzakonskim propisima koji se odnose na kolsku djelatnost kao i svim onim zakonskim propisima kojima podlijee kola kao javna ustanova. Vodei se zakonskim odredbama plan i programa tajnika kole bit e kako slijedi: izrada normativnih akata (Statuta, raznih pravilnika itd.) raspisivanje natjeaja i sve radnje vezane uz zasnivanje i prestanak radnog odnosa, pisanje ugovora izmeu kole i svih fizikih i pravnih osoba s kojima kola kao pravna osoba posluje

 • 40

  pisanje rjeenja i drugih pojedinanih akata, voenje matine knjige radnika kole (u materijalnom obliku i u E-matici) administrator imenika u E- matici uredsko poslovanje (voenje urudbenog zapisnika itd.) voenje kolske arhive rad sa strankama suradnja s ravnateljicom, uiteljima, strunim suradnicima i raunovodstvenom slubom suradnja s Uredom dravne uprave, Odjelom za drutvene djelatnosti i drugim tijelima izdavanja potvrda i uvjerenja uenicima izdavanje duplikata svjedodbi priprema sjednica kolskog odbora i Vijea roditelja te voenje zapisnika i izrada odluka sa sjednica kolskog odbora, svakodnevno praenje pozitivnih zakonskih propisa vezanih uz kolstvo i strunousavravanje

  prisustvovanjem na seminarima prijavljivanje svih promjena radnika na print listi Ministarstva kao i podnoenje zahtjeva Ministarstvu za

  ostvarivanje prava radnika sukladno odredbama TKU ( jubilarne nagrade, pomoi itd.) organizacija rada pomonih poslova kao i svi drugi poslovi prema potrebi.

  6.6. Plan rada raunovodstva

  6.6.1. Voditelj raunovodstva organizira i vodi raunovodstvene i knjigovodstvene poslove u osnovnoj koli, u suradnji s ravnateljem, izrauje prijedlog financijskog plana po programima i izvorima financiranja te prati njihovo izvravanje, vodi poslovne knjige u skladu s propisima, kontrolira obraune i isplate putnih naloga, sastavlja godinje i periodine financijske te statistike izvjetaje, priprema operativna izvjea i analize za kolski odbor i ravnatelja kole te za jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave, priprema godinji popis imovine, obveza i potraivanja, knjii inventurne razlike i otpis vrijednosti, surauje s nadlenim ministarstvima, uredima dravne uprave, jedinicama lokalne i podrune (regionalne) samouprave, slubama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, poreznim uredima, usklauje stanja s poslovnim partnerima, obavlja poslove vezane uz uspostavu i razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole (FMC), obavlja i dodatne raunovodstvene, financijske i knjigovodstvene poslove koji proizlaze iz programa, projekata i aktivnosti koji se financiraju iz prorauna jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave, obavlja i ostale raunovodstvene, financijske i knjigovodstvene poslove koji proizlaze iz godinjega plana i programa rada kole i drugih propisa.

  6.6.2. Administrativno-raunovodstveni referent -obraunava isplate i naknade plaa za zaposlenike mininstarstva prosvjete, zaposlenike produenog boravka, strunog osposobljavanja, pomagae u nastavi u skladu s propisima, naknade za nezapoljavanje invalida -obraunava isplate po ugovorima o djelu vanjskim suradnicima, -obraunava isplate lanovima povjerenstva -vodi sve evidencije i potvrde za plau i kontaktira u svezi istog s ministarstvom, bankama, poreznom upravom, HZZO, HZMIO ( alje sve podatke, potvrde,JOPPD-e, refundacije i sve popratne poslove u svezi plae. -radi sve blagajnike poslove koji proizlaze iz godinjeg plana i programa rada kole, primam uplate za asopise, kazalite, osiguranje i dr, odnosim novac u banku i dr.

 • 41

  -voenje kolske kuhinje(pisanje i slanje narudbi na temelju zahtjevnica, obraun kolske kuhinje, ispis uplatnica za uenike mjeseno i po potrebi, obraun jelovnika, voenje besplatne kolske kuhinje, lunchboxa, slanje podataka u grad u svezi istog i drugo) -knjienje uplata kolske kuhinje na temelju izvoda, odnosno uplata za k, auriranje otvorenih stavaka, slanje opomena i ostalih poslova koji su vezani uz K (plan,razne evidencije) -boravak-obraun za uenike na temelju potvrda i podataka od roditelja, obraun boravka svaki mjesec za plau uitelja i obraun rukova, zatim unos i ispis uplatnica -knjienje uplata produenog boravka, auriranje otvorenih stavaka, slanje opomena -svi popratni poslovi vezani za boravak -suradnja s ministarstvom prosvjete, poreznom upravom, Gradom. -svi tekui poslovi koji se pojave ii svi poslovi koji proizlaze iz godinjeg plana i programa rada kole i druhih propisa. -obavlja i dodatne raunovodstvene poslove vezane uz projekte i dr. 7. PLAN RADA KOLSKOG ODBORA I STRUNIH TIJELA

  7.1. Plan rada kolskog odbora

  kolski odbor ima ukupno sedam (7) lanova, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

  srednjoj koli. Djelokrug rada kolskog odbora propisan je Statutom kole. lanovi kolskog odbora su:

  1. Ivana Markeljevi predsjednica kolskog odbora (lan ispred Uiteljskog vijea) 2. Marija Jankovi lan ispred Uiteljskog vijea 3. Ivana Tunji lan ispred Radnikog vijea 4. Branislav Kolomejac lan Vijea roditelja,zamjenik predsjednika kolskog odbora 5. Ljiljana Ostoji lan ispred Grada Slavonski Brod 6. Jasna Luki lan ispred Grada Slavonski Brod 7. Davor Cibula- lan ispred Grada Slavonski Brod

  mjesec Sad