1. uvod - os-hbadalic-sb.skole.hr filenarodnih igara - pozitivan odnos prema svome porijeklu,...

Click here to load reader

Post on 19-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. UVOD 2. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 2.1 KULTURNO- UMJETNIČKO PODRUČJE 2.1.1. GLAZBENO PODRUČJE 2.1.2. HRVATSKO PODRUČJE 2.1.3. KREATIVNO PODRUČJE

  2.2. SPORTSKO PODRUČJE 2.3. OSTALE AKTIVNOSTI 2.3.1. CVJEĆARI 2.3.2. CRVENI KRIŽ 2.3.3. PREVENTIVNI PROGRAM 2.3.4. ASTRONOMIJA 2.3.5. GLOBE PROGRAM

  3. PROJEKTNA NASTAVA VIZIJA I MISIJA ŠKOLE

  4. IZLETI I PUTOVANJA 4.1. GRAD I OKOLICA 4.2. ŽUPANIJA 4.3. HRVATSKA

  5. PEDAGOŠKI PROJEKTI UNICEF

  6. OSTALE ODGOJNO - OBRAZOVNE AKTIVNOSTI ORGANIZACIJA KULTURNIH DJELATNOSTI ŠKOLE

  7. NATJECANJA ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ ASTRONOMIJE

  8.IZDAVAČKA DJELATNOST ŠKOLE DISTRIBUCIJA ŠKOLSKOG LISTA I DJEČIJIH ČASOPISA

  9. STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA 10. POSEBNI PROGRAM 10.1. DAROVITI UČENICI 10.2. UČENICI S TEŠKOĆAMA

 • 1.UVOD Pod pojmom Školskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadržaje, procese i aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadaća odgoja i obrazovanja kako bismo promovirali intelektualni, osobni, društveni i tjelesni razvoj učenika. On obuhvaća, osim službenih programa nastave, i druge programe koje škola provodi, pokazuje brojne aktivnosti učenika i učitelja, pokazuje po čemu je škola prepoznatljiva. Školski kurikulum temelji se na učeničkoj razini znanja, interesa i sposobnosti, na raznolikosti i kompleksnosti obrazovnih interesa i potreba učenika, roditelja i lokalne zajednice, stalnom porastu znanja, te potrebom oblikovanja učenikove osobnosti u svijetu koji se stalno mijenja. Planiranim aktivnostima, programima i projektima težimo kvalitetnim rezultatima ostvariti ciljeve usmjerene na učenika i njegov razvoj, , stručnu samostalnost i odgovornost učitelja, samostalnost i razvoj škole, te uz potporu uže i šire društvene zajednice doprinijeti izgradnji učinkovitog i kvalitetnog obrazovnog sustava. Školski kurikulum objavljen na mrežnim stranicama škole, dostupan je učenicima, roditeljima i svima zainteresiranima za život i rad škole. Kurikulum OŠ Hugo Badalić temeljni je školski dokument u kojem definiramo način na koji ćemo ostvariti Nacionalne standarde i odgovoriti na zahtjeve budućega Nacionalnog kurilkuluma. Svi ciljevi i djelatnosti u odgojno – obrazovnom procesu naše škole temelje se na službenim nacionalnim dokumentima, ali izrastaju iz naše vizije Osnovne škole Hugo Badalić. Promjena prelaska na kurikulum može se nazvati i prelaskom s kulture nastavnih planova i programa na kulturu kurikuluma jer se odlikuje: 1.premještanjem težišta obrazovnog procesa sa sadržaja na ciljeve i rezultate obrazovanja 2.usmjeravanjem na kvalitetu rezultata i kvalitetu procesa obrazovanja 3.razvojem sistema evaluacije i samoevaluacije u obrazovanju 4.usmjeravanjem na učenika i procese učenja 5.poticajnim, razvojno usmjerenim obrazovnim okruženjem Što traži ali i potiče kurikulum: • otvaranje prostora za aktivno učešće svih zainteresiranih u proces obrazovanja • samostalnost škole • uključivanje vannastavnih aktivnosti u obrazovna područja • profesionalnu samostalnost i odgovornost nastavnika • kvalitetnu školu Što je moguće u kurikularnim uvjetima: 1.stalna društvena potpora i briga za učinkovitost i kvalitetu obrazovnog sustava 2.konstruktivno odgovaranje društvenim izazovima 3.stvaranje cjeloživotnog učenja

 • 2.1 KULTURNO- UMJETNIČKO PODRUČJE 2.1.1 GLAZBENO PODRUČJE FOLKLORNA SKUPINA CILJEVI: - usmjeravanje djece ka poštivanju i prenošenju narodnih običaja, plesova, pjesme i dječjih narodnih igara - pozitivan odnos prema svome porijeklu, korijenima - razvijanje osjećaja za melodiju, ritam, takt, te plesne korake NAMJENA: - sudjelovanje na svečanostima i priredbama unutar i izvan škole NOSITELJ: - učiteljica NAČIN REALIZACIJE: - u školi svaki drugi tjedan po dva školska sata - vježbanje koreografije - učenje pjesama - pisanje - postepeno usvajanje koraka dječjih pjesama VREMENIK: - tijekom školske godine TROŠKOVNIK: - sredstva za izradu narodnih nošnji omogućila je škola - pomoćna sredstva nabavljena su od roditelja, školskih kolega i prijatelja VREDNOVANJE: - priznavanje drugih za uspješnost na svečanostima i priredbama - osobno zadovoljstvo učitelja, učenika i roditelja

 • PJEVAČKI ZBOR CILJEVI: - svladavanje pjevanja kao vještine glazbenog izražavanja - točno i sigurno usvajanje tekstova i melodije različitih, nepoznatih pjesama, te njihovo izvođenje - buditi i razvijati reproduktivne i stvaralačke sklonosti učenika - javnim nastupima privikavati se na intenzivno sudjelovanje u manifestacijama kulturnog života škole i sredine u kojoj žive NAMJENA: - učenici će uvježbavanjem različitih pjesama sudjelovati u kulturnim manifestacijama škole NOSITELJ: - učitelji NAČIN REALIZACIJE: - učenici će raditi na temama – Dani kruha - Sv. Nikola - Božić - himna - Dan škole - njega i obrazovanje glasa(disanje, postava glasa, dikcija, intonacija, osjećanja ritma, tempo, dinamika, umjetnička izražajnost) VREMENIK: - tijekom školske godine TROŠKOVNIK: - uz pomoć roditelja pripremiti odjevne predmete za svaki nastup učenika VREDNOVANJE: - zadovoljstvo učenika zbog proširivanja likovnih spoznaja i sposobnosti i sudjelovanja u oplemenjivanju unutrašnjeg prostora škole - analiza rada na kraju školske godine

 • RITMIKA CILJEVI: - svladavanje i usavršavanje koordinacije pokreta kao plesnog i ritamskog izraza - nastupi u javnosti prigodom obilježavanja različitih značajnih datuma i događaja(Dan škole, Sveti Nikola, Božić, prijam prvaša, natjecanja.....) NAMJENA: - učenici će smišljati i primjenjivati različite koreografijske odluke - prikupljati glazbene predloške - smišljati kako će izgledati kostimi za pojedini nastup NOSITELJ: - učiteljice razredne nastave NAČIN REALIZACIJE: - sastanci jedanput tjedno, po potrebi češće - upoznavati glazbene predloške za ritmički izričaj; vokalni, vokalno-instrumentalni, instrumentalni; kako uz to primjenjivati zadanu koreografiju VREMENIK: - tijekom školske godine TROŠKOVNIK: - sredstva će se nabavljati u dogovoru s roditeljima i školom VREDNOVANJE: - ponos i zadovoljstvo pohvalom i čestitkom voditeljice ritmičke skupine, ostalih učitelja i učenika nakon zapaženog nastupa

 • 2.1.2.HRVATSKO PODRUČJE SCENSKO RECITATORSKA SKUPINA CILJEVI : - svladavanje vještine lijepog, izražajnog, preciznog i točnog izgovora riječi, čitanja; razumijevanje pročitanog teksta - poticanje ljubavi prema glazbi, plesnim pokretima i lijepom štivu - samostalna analiza nepoznatih tekstova - snalaženje u novim i nepoznatim odgojno - obrazovnim situacijama - oslobađanje straha od javnog nastupa; razvoj samopouzdanja - rad i trud skupine; kontinuirano praćenje i napredak(objaviti u školskom listu, prikazati na školskim priredbama NAMJENA: - učenici će surađivati, razgovarati i međusobno se bolje upoznavati; nastupati će na priredbama u školi prigodom određenih datuma (praznika, blagdana) NOSTELJ: - učitelj NAČIN REALIZACIJE: - učenici se okupljaju jednom tjedno po dva školska sata (samo u jutarnjoj smjeni) Radi se na : obradi teksta- čitanje - razumijevanje - dramatizacija - izmišljanje novoga, drugačijeg završetka - ilustracija obradi pjesama - čitanje - razumijevanje - crtanje pjesničkih slika - pjevanje (pjesme u rimi ) slušanje glazbe - obrada teksta - učenje (zapamćivanje) teksta i melodije - pokreti uz glazbu crtanju, modeliranju, slikanju - štapne lutke uređenje panoa VREMENIK: Tijekom školske godine TROŠKOVNIK: sredstva koja su skupini potrebna nisu prevelika- dosta papira, boje, CD-ova, DVD - ova i puno dobre volje. Sredstva će se nabavljati u dogovoru s roditeljima. VREDNOVANJE: osobno zadovoljstvo učitelja, učenika i roditelja

 • LITERARNA SKUPINA CILJEVI: - samostalno pismeno izražavanje u stihu i prozi - osjetljivost na lijepo govorenje i pisanje - sudjelovanje u dječjim časopisima, literarnim natječajima - estetsko čitanje radova NAMJENA: - učenici prate natječaje, obljetnice, zanimljivosti, blagdane, godišnja doba - sudjelovanje u školskom listu NOSITELJ: - učitelj hrvatskog jezika NAČIN REALIZACIJE: - donošenje plana i programa rada - pisanje samostalnih radova - čitanje - slanje radova za Modru lastu - slanje radova na razne natječaje VREMENIK: - tijekom školske godine TROŠKOVNIK: - sredstva će se nabavljati u dogovoru s roditeljima VREDNOVANJE: - osobno zadovoljstvo učitelja, učenika i roditelja

 • DRAMSKA SKUPINA CILJEVI: - bolje upoznavanje s književnim tekstovima ( dramskim tekstovima) - upoznavanje kazališne terminologije - razvijati osjećaj za glumu NAMJENA: - aktivno sudjelovanje učenika na svečanostima i raznim priredbama NOSITELJ: - nastavnica NAČIN REALIZACIJE: - sastajanje jednom tjedno u školi po jedan školski sat - odabiru se tekstovi za glumu - održavaju se probe čitaća - uvježbavaju se igrokazi - izrađuju se rekviziti za scenu VREMENIK: - tijekom školske godine TROŠKOVNIK: - učenici uz suradnju s roditeljima sami izrađuju rekvizite VREDNOVANJE: - osobno zadovoljstvo učitelja, učenika i roditelja

 • NOVINARSKA SKUPINA CILJEVI: - svladavanje novinarskog umijeća kroz prakticiranje različitih pismenih izričaja ( vijesti, izvješća, reportaža) - shvaćanje uloge fotografije u novinarstvu - sudjelovanje u javnosti - priopćavanje značajnih činjenica NAMJENA: - učenici prate događanja u školi - propituju učeničko mišljenje o različitim temama - sudjeluju u kreiranju školskih i zidnih novina - organiziraju intervju NOSITELJ: - učitelj hrvatskog jezika NAČIN REALIZACIJE: - okupljanje jednom tjedno ili češće po potrebi - teme koje se obrađuju: vijesti, izvješće, intervju, uloga fotografije, anketa, reportaža VREMENIK: - tijekom školske godine TROŠKOVNIK: - sredstva potrebna za izdavanje školskog lista VREDNOVANJE: - izražavanje zadovoljstva, kao i kritike u svrhu poboljšavanja rada učenika i nastavnika

 • 2.1.3 KREATIVO PODRUČJE MALE VEZILJE CILJEVI: - poticati i razvijati oblikovano i kreativno mišljenje i sposobnosti kao temelj individualnosti učenika - njegovati kod učenika smisao i poticati želju za aktivnim stvaralačkim sudjelovanjem u kulturnom i umjetničkom životu sredine kako bi na taj način podizanje razine narodnog folklora i izrade detalja narodne nošnje u njoj - razumijevanje i očuvanje prirodne i kulturne baštine zavičaja i domovine NAMJENA: - razvijati kod učenika vizualnu sposobnost - izgraditi svijest o čovjekovoj stvaralačkoj moći - upoznati učenike s narodnim folklorom i narodnim nošnjama na tlu Republike Hrvatske - osposobiti učenike da stečeno iskustvo vezenja i pletenja samostalno primjenjuju u praksi i svakodnevnom životu NOSITELJ: - učiteljica - učenici trećih razreda NAČIN REALIZACIJE: - demonstracija - pokazivanje - zornost VREMENIK: - utorkom 5 i 6 školski sat prije podne - petak 5 i 6 školski sat prije podne TROŠKOVNIK: - platno, konac u boji i igle kupuju roditelji i učiteljica VREDNOVANJE: - zadovoljstvo učenika i nastavnika te svaka pohvala roditelja

 • LIKOVNA SKUPINA CILJEVI: - poticati razumijevanje vizualno- likovnog jezika - razvijati vještine potrebne za likovno oblikovanje i tehničko likovno izražavanje - rješavanje vizualno- likovnih problema stvaralačkim likovnim idejama - poticati zajednički rad - steći znanje i razumijevanje slikarstva, kiparstva, arhitekture, primijenjenih umjetnosti i dizajna - poticati kreativnost i likovnu nadarenost kod učenika NAMJENA: - likovnim stvaralaštvom pratiti važne datume i zanimljive događaje - sudjelovati na izložbama - doprinijeti u izradi školskoga lista - uređivanje panoa u prostorima naše škole - ukrašavanje pozornica za školske priredbe NOSITELJ: - učitelji i nastavnik likovne kulture NAČIN REALIZACIJE: - crtanje, slikanje, oblikovanje, modeliranje, dizajniranje - izrada scene - uređenje panoa - sudjelovanje u izradi izložbi - sudjelovanje u izradi školskog lista VREMENIK: - tijekom školske godine(1 puta tjedno ili 2 puta u 2 tjedna tj. 35 sati tijekom školske godine) TROŠKOVNIK: - učenici u radu koriste vlastiti likovni pribor - dio sredstava dobivamo u školi ( hamer papir, kolaž papir) VREDNOVANJE: - zadovoljstvo učenika zbog proširivanja likovnih spoznaja i sposobnosti i sudjelovanja u oplemenjivanju unutrašnjeg prostora škole - analiza rada na kraju školske godine

 • VJRONAUČNA SKUPINA "MAK-ovci" CILJEVI: - senzibiliranje učenika za dublje upoznavanje svoje vjere i opće kulture utemeljene na kršćanski korjenima hrvatskog naroda NAMJENA: - stvarati pozitivan natjecateljski duh - učiti redovito - samostalno sastavljati i postavljati pitanja,te tražiti odgovore na pitanja, naročito prigodom određenih programa( za Božić, Uskrs) - angažiranje kod izrade školskih panoa NOSITELJ: - vjeroučiteljica TROŠKOVNIK: - za papir, škare,bojice , kolaž trošak snosi škola, a i sami učenici i roditelju pomažu u nabavljanju različitih materijala VREDNOVANJE: - pohvale i priznanja s natjecanja - bitno je i zadovoljstvo samih učenika koji s radošću dolaze i stalno traže nove ideje i sadržaje

 • 2.2. SPORTSKO PODRUČJE KOŠARKA CILJEVI: - cilj ovog programa da učenicima koje pokazuju posebno zanimanje i imaju primjerene psihosomatske predispozicije za košarku omogući stjecanje motoričkih i teorijskih informacija koja se odnose na usvajanje tehničko- taktičkih znanja iz košarke NAMJENA: - učenice kao članice školskog športskog društva predstavlja će našu školu na svim školskim i ostalim sportskim natjecanjima - sudjelovati će u organizaciji i provedbi svih športskih natjecanja u školi - uređivati će panoe školskog športskog društva NOSITELJ: - nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture NAČIN REALIZACIJE: - u školskoj godini učenici će jednom tjedno imati trening - s obzirom na plan i program učenici će sudjelovati na školskom natjecanju osnovnih škola i odigrati će prema potrebi određeni broj prijateljskih utakmica tokom godine - plan i program rada obuhvaća usvajane sljedećih tema: 1. TEHNIKA KOŠARKAŠKE IGRE 2. TAKTIKA KOŠARKAŠKE IGRE 3. PRAVILA KOŠARKAŠKE IGRE VREMENIK: - tijekom školske godine TROŠKOVNIK: - sredstva potrebna za nabavku košarkaških lopti - potrebna sredstva za nabavku sportskih majica ili dresova VREDNOVANJE: tijekom godine se provode mjerenja na temelju kojih se vidi napredak svake pojedine igračice - na samim natjecanjima osvajanje određenih mjesta i dobivanje nagrade za to (pehari, medalje

 • NOGOMET CILJEVI: - omogućit dječacima usvajanje osnovnih tehničko-taktičkih elemenata nogometa - s obzirom na selekciju djece omogućiti napredovanje i daljnje usavršavanje u nogometu - osiguravati im adekvatnu afirmaciju u tom sportu NAMJENA: - učenici postaju članovi školskog sportskog društva i time predstavljaju školu na svim športskim natjecanjima i ostalim sportskim natjecanjima - sudjelovati će u organiziranju i provedbi svih športskih aktivnosti u školi NOSITELJ: - nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture NAČIN REALIZACIJE: - u nastavnoj godini treninzi će se održavati jedanput u tjednu - s obzirom na plan i program rada učenici će sudjelovati na školskom natjecanju osnovnih škola a prema potrebi biti će organizirane prijateljske utakmice tokom godine - planom i programom škole obuhvaćene su ove teme: 1. TEHNIKE NOGOMETA 2. TAKTIKA NOGOMETA VREMENIK: - tijekom školske godine TROŠKOVNIK: - potrebna sredstva za nabavku športske opreme koja se odnosi na rekvizite, nogometne lopte i sportske dresove kao adekvatnu opremu VREDNOVANJE: - analizom mjerenja utvrđuje se adekvatni napredak kod učenika, a na natjecanjima ostvarivanje pojedinog plasmana i dobivanje nagrade

 • BADMINTON CILJEVI: - usvajanje osnovnih elemenata i njihova primjena u igri - razvijati kod učenica motoričke i psihosomatske sposobnosti - naučiti pravila igre i sustav natjecanja - naučiti primijeniti igru na terenu NAMJENA: - učenice kao članice školskog sportskog društva predstavljaju školu na svim natjecanjima i aktivno sudjeluju u radu društva NOSITELJ: - nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture NAČIN REALIZACIJE: - planom i programom predviđeno je 35 sati, što znači da se trening održava jednom tjedno - ekipa je prijavljena za natjecanje na gradskoj razini i planirano je odigrati pet prijateljskih utakmica - sadržaji rada: 1. tehnike badmintona 2. taktika badmintona VREMENIK: - tijekom školske godine TROŠKOVNIK: - oprema( reketi, loptice, mreža i odgovarajuće majice za nastup) VREDNOVANJE: - tijekom godine vrše se mjerenja koja pokazuju napredak i razinu usvojenosti znanja učenica

 • ODBOJKA CILJEVI: - učenicima koji pokazuju interes i posebno zanimanje, a k tome imaju izražene motoričke i psihosomatske predispozicije za odbojku omogući usvajane motoričkih i teorijskih znanja iz odbojke NAMJENA: - učenice predstavljaju školu i sudjeluju na svim natjecanjima unutar škole i izvan nje NOSITELJ: - nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture NAČIN REALIZACIJE: - planom i programom predviđeno je 35 sati, što znači da se trening održava jednom tjedno - ekipa je prijavljena za natjecanje na gradskoj razini i planirano je odigrati deset prijateljskih utakmica - sadržaji rada: 1. tehnike odbojke 2. taktika odbojke VREMENIK: - tijekom školske godine TROŠKOVNIK: - potrebno je svake godine obnoviti lopte i mrežu ako se pokida, te učenicima osigurati majce za nastup VREDNOVANJE: - tijekom godine provode se mjerenja pomoću kojih se uočava individualni napredak i razina usvojenosti igre

 • 2.3. OSTALE AKTIVNOSTI 2.3.1. CVJEĆARI CILJEVI: - razvijati pozitivan odnos prema prirodi - razvijati želju za samostalnim uzgajanjem biljaka - čuvati tradiciju poznavanjem i njegovanjem različitih biljaka - razvijanje estetskog doživljaja ukrašavanjem prostora biljkama - razvijati pravilan odnos prema biljkama - razvijati ekološku svijest - ekološki osvješćivati učenike - razvijati odgovorna ponašanja u očuvanju okoliša NAMJENA: - učenici će uzgajati i njegovati sobno bilje - učenici će ukrašavati prostor sobnim biljkama - aranžiranjem cvijeća pratiti zbivanja i događanja u školi NOSITELJ: - učiteljica NAČIN REALIZACIJE: - učenici će se okupljati jedanput tjedno te raditi na temama - osnovne upute za razvoj i njegu sobnog bilja - život biljke - sobne biljke u vrtu - ljekovite biljke VREMENIK: - tijekom školske godine TROŠKOVNIK: - zemlju, posude, pribor za rad i gnojivo osigurava škola VREDNOVANJE: - ljubav prema cvijeću, zadovoljstvo učenika, učitelja zbog uspjeha

 • 2.3.2.CRVENI KRIŽ CILJEVI: - stjecanje odgoja za humaniji i zdraviji život - razvijanje svijest o humanim vrednotama NAMJENA: - dati osnovne zdravstvene izobrazbe - razvijati socijalnu svijest kroz humanitarni rad - poticati humane osjećaje i djelovanja NOSITELJ: - učitelj NAČIN REALIZACIJE: - učenici će se okupljati jednom tjedno ili prema potrebi - obraditi će se teme: 1.kad smo zdravi 2. prehrana i čistoća 3. navika koje pospješuje zdravlje 4.prevencija ponašanja koje vodi ka ovisnosti 5. tečaj 1.pomoći u CK 6. sakupljanje dobrovoljnog priloga 7. prodaja znački, markica 8. sakupljanje hrane i odjeće 9. prava djece, čovjeka 10. emocije i odnosi među spolovima 11. načela CK VREMENIK: -tijekom školske godine TROŠKOVNIK: - panoi, slike, markeri, bojice, ljepilo VREDNOVANJE: - izlaganje panoa u školi i gradu - provedene humanitarne akcije - druženje učenika - zadovoljstvo učenika i nastavnika

 • 2.3.3. PREVENCIJA OD OVISNOSTI CILJEVI: - smanjiti interes mladih za uzimanje sredstva ovisnosti - upozoriti učenike na opasnosti i štetnosti zlouporabe sredstva ovisnosti - upoznati ih s utjecajem droga na organizam - pomoći im u formiranju odbojnog stava prema uzimanju sredstva ovisnosti NAMJENA: - učenici će aktivno sudjelovati u okviru zadanih tema putem razgovora, izrade plakata, prezentacija, osmišljavanje igrokaza NOSITELJ: - učenici - nastavnik biologije - školski pedagog - školski defektolog NAČIN REALIZACIJE: - rad u skupini jednom tjedno u okviru tema: 1. Što se shvaća pod ovisnošću 2. Znakovi koji upozoravaju na zlouporabu sredstva ovisnosti kod adolescenata 3. Kako reći NE drogama 4. Kako prepoznati narkomana početnika i kroničnog narkomana 5. Vrste droga 6. Droge na ekskurzijama 7. Kako se doživljava prevencija na internetu 8. Hoće li svijetom zavladati droga 9. Posljedice zlouporabe droge 10. Anketa o pušenju 11. Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija 12. Rješavanje problema razvojem kreativnosti 13. Nezaposlenost, kriminal i narkomanija VREMENIK: -tijekom školske godine TROŠKOVNIK: - sredstva će se nabavljati u dogovoru s roditeljima VREDNOVANJE: - ozbiljnost u shvaćanju ovisnosti kao prisutnog problema u društvu - aktivno sudjelovanje u radu - pozitivan stav prema mogućnosti rješavanja ne samo problema ovisnosti već i drugih prepreka u odrastanju

 • 2.3.4. ASTRONOMIJA CILJEVI: - priprema učenika za izradu samostalnog istraživačkog projekta koja uključuje savladavanje potrebnih teorijskih osnova; planiranje, organizaciju i provođenje odgovarajućih opažanja i mjerenja; pripremu pisanog rada i javnu prezentaciju istraživačkog projekta NAMJENA: - učenici će izabrati njima zanimljivu i uzrastu primjerenu temu iz područja astronomije - izvoditi će konkretna mjerenja - analizirati rezultate mjerenja u pisanom obliku - pripremiti odgovarajući poster i power point prezentaciju za javno izlaganje - sažetak projekta pripremiti će se za školski list i info pano u školi NOSITELJ: - voditelj astronomske skupine NAČIN REALIZACIJE: - sastanci astronomske skupine jednom tjedno u trajanju dva školska sata; vrijeme sastanka povezano je s potrebama opažanja/teleskopiranje i ovisi o vremenskim uvjetima i dobu dana kada je objekt opažanja vidljiv na nebu VREMENIK: I. – rujan II. – rujan/listopad III. – listopad/studeni- sve dok je objekt vidljiv na nebu IV./V. – po završetku opažanja, rad tijekom jednog mjeseca TROŠKOVNIK: - sredstva potrebna za izradu ili nabavu odgovarajućeg uređaja - za nabavu dodatne stručne literature (karte neba) - sredstva za izradu postera i printanja pisanog dijela rada VREDNOVANJE: - analiza uspješnosti realizacije istraživačkog projekta kao cjeline - sumarna analiza ostvarenih ciljeva/odgovara na primarno postavljena pitanja/potvrde hipoteze - osvrt na uspješnost eksperimentalnog dijela rada - osvrt na vremenske prilike za planirani period promatranja - zadovoljstvo učenika ostvarenim i naučenim tijekom izrade projekta

 • 2.3.5. GLOBE PROGRAM CILJEVI: - primijeniti školska teoretska znanja iz različitih predmeta na konkretnim primjerima iz okoliša - integrirati GLOBE program u redovnu nastavu i izvannastavne aktivnosti - razvijati svijest o potrebi očuvanja i zaštite lokalnog i globalnog okoliša NAMJENA: - motivirati učenike za istraživački rad - razvijanje sposobnosti i vještina timskog rada, odgovornosti, preciznosti u izvršavanju povjerenih zadataka, kritičkog promišljanja, komunikacijskih vještina - koristiti računala za unos podataka i izradu školskog GLOBEbloga (http://globeoshb.blog.hr) - obogaćivanje i nadopunjavanje postojećih nastavnih programa kemije, prirode, geografije, informatike NOSITELJ: - Kristina Krtelić, učiteljica informatike - učenici/ce uključene u GLOBE skupinu NAČIN REALIZACIJE: - svakodnevno (kontinuirano) prikupljanje atmosferskih podataka (min., max. i trenutna temperatura zraka, vrste oblaka, pokrivenost neba oblacima, tragovi kondenzacije, tlak zraka) - svakodnevno prikupljanje podataka za tlo (temperatura tla na 5 cm i 10 cm) - jednom tjedno prikupljanje hidroloških podataka (mjerenjima po GLOBE protokolima temperature, pH, alkaliteta, kisika, nitrata, nitrita i prozirnosti vode rijeke Save) - uvođenje novih mjerenja - unos prikupljenih podataka u GLOBE bazu - pripremanje istraživačkog projekta za državnu GLOBU smotru - sudjelovanje na međužupanijskoj i državnoj GLOBE smotri - ostvarivanje suradnje s ostalim GLOBE školama - obilježavanje eko-datuma - upoznavanje učenika, učitelja i roditelja s radom GLOBE skupine (uređivanje panoa u hodniku škole, uređivanje stranice u školskom listu) VREMENIK: - tijekom školske godine TROŠKOVNIK: - sredstva potrebna za potrošni materijal (rukavice, pH papirići, kitovi za otopljeni kisik, alkalitet, nitrate, nitrite) - sredstva potrebna za mjerne uređaje (digitalni termometar za tlo, termometar za temperaturu zraka, kišomjer, cijev za prozirnost vode) - sredstva potrebna za odlazak na međužupanijsku i državnu GLOBE smotru VREDNOVANJE: - sudjelovanje na međužupanijskoj i državnoj GLOBE smotri - prezentacija istraživačkog projekta na državnoj smotri

 • 3. PROJEKTNA NASTAVA 3.1. VIZIJA I MISIJA ŠKOLE HUGINI DANI CILJEVI: - promocija škole i njezinog imena - promocija Huginog životnog i književnog rada - upoznavanje i educiranje učenika i nastavnika sa životnim radom Huge Badalića NAMJENA: - učenici i učitelji sudjeluju u projektu Hugini dani kroz različite aktivnosti u kojima prisustvuju i roditelji i mediji NOSITELJ: - učitelji razredne nastave, nastavnici hrvatskoga jezika, nastavnica likovne kulture, nastavnici glazbene kulture NAČIN REALIZACIJE: - organiziraju se kvizovi, pjesničke večeri, izložbe likovnih i literarnih radova, kreativne radionice, integrirana nastava (povijest,hrvatski jezik, likovni jezik, geografija,glazbena kultura) VREMENIK: - u tjednu rođenja Huge Badalića TROŠKOVNIK: - sredstva će se nabavljati u dogovoru s roditeljima i školom VREDNOVANJE: - sudjelovanje na Huginim večerima - sudjelovanje na izložbi

 • 4. IZLETI I PUTOVANJA 4.1. GRAD I OKOLICA CILJEVI: - upoznati učenike sa znamenitostima i bogatstvima našega grada - upoznati učenike sa radom u banci,Gradskoj knjižnici,muzejima - učenike trećih razreda upoznati s gradskim prometnicama NAMJENA: - zorno povezivanje gradiva - povezivanje teorije i prakse - samostalno uočavanje unutarpredmetnih i međupredmetnih veza NOSITELJ: - Učitelji i razrednici NAČIN REALIZACIJE: - kada se pojedina nastavna cjelina obradi nastoji se uskladiti i sami obilazak kako bi učenici lakše povezali teoriju i praksu VREMENIK: - tijekom cijele školske godine TROŠKOVNIK: - izlete će djelomično financirati škola, a djelomično roditelji VREDNOVANJE: - razgovor s učenicima o naučenom i uočenom, evaluacijski listići, ocjena iz predmeta za učenike koji su se posebno istaknuli radom

 • 4.2. ŽUPANIJA CILJEVI: - upoznati učenike drugih razreda sa znamenitostima i bogatstvima naše županije NAMJENA: - zorno povezivanje gradiva - povezivanje teorije i prakse - samostalno uočavanje unutarpredmetnih i međupredmetnih veza NOSITELJ: - učitelji drugih razreda NAČIN REALIZACIJE: - organizirano putovanje autobusom kroz našu županiju - obilazak svih poznatijih znamenitosti u našoj županiji VREMENIK: - prvo polugodište, deseti mjesec TROŠKOVNIK: - izlete će djelomično financirati škola, a djelomično roditelji VREDNOVANJE: - razgovor s učenicima o naučenom i uočenom, evaluacijski listići, ocjena iz predmeta za učenike koji su se posebno istaknuli radom

 • 4.3. HRVATSKA CILJEVI: - upoznavanje učenika četvrtih razreda s glavnim gradom Hrvatske - upoznavanje učenika trećih razreda sa Slavonijom i Baranjom - odlazak učenika četvrtih razreda u školu prirode- Primorje - posjet učenika petih razreda Bizovcu - ekskurzija učenika šestih razreda Zagorje- Varaždin- Trakošćan - posjet učenika sedmih razreda Plitvičkim jezerima - obilazak grada Vukovara,osmi razredi NAMJENA: - zorno povezivanje gradiva - povezivanje teorije i prakse - samostalno uočavanje unutarpredmetnih i međupredmetnih veza NOSITELJ: - Učitelji i razrednici NAČIN REALIZACIJE: - kada se pojedina nastavna cjelina obradi nastoji se uskladiti i sami obilazak kako bi učenici lakše povezali teoriju i praksu VREMENIK: - tijekom cijele školske godine TROŠKOVNIK: - izlete će djelomično financirati škola, a djelomično roditelji VREDNOVANJE: - razgovor s učenicima o naučenom i uočenom, evaluacijski listići, ocjena iz predmeta za učenike koji su se posebno istaknuli radom

 • 5. PEDAGOŠKI PROJEKTI 5.1.UNICEF-ov projekt Za sigurno i poticajno okruženje u školama CILJEVI: - Povećati svijest o problemu nasilja među djecom i o mogućim rješenjima, kako bi se nasilno i zlostavljajuće ponašanje učinilo socijalno neprihvatljivim. - Povećanjem informiranosti svih sudionika osigurati prepoznavanje rizika i obrazaca nasilničkog i zlostavljajućeg ponašanja. - Povećati efikasnost odgovora na nasilje kroz definiranje uloga i odgovornosti unutar škole, definiranje izvora pomoći izvan škole (druge stručne službe), protokola postupanja te povećanjem stručnih znanja. - Osigurati primjereniju pomoć djeci žrtvama i počiniteljima nasilja. NAMJENA: - Učenici će kroz radionice učiti prepoznavati nasilno ponašanje, stjecati uvid u vlastito ponašanje, osvještavati osjećaj vlastite vrijednosti. Roditelji će osvijestiti vlastite roditeljske stilove, prepoznavati vlastitu odgovornost za ponašanje. Učitelji i ostali djelatnici škole reagirat će na nasilje jedinstveno u skladu s protokolom o postupanju. NOSITELJI: - koordinator, ravnatelj, koordinacijski odbor, stručni suradnici, razrednici i svi ostali učitelji, učenici (vršnjaci pomagači) NAČIN REALIZACIJE:

  - radionice na satovima razrednika: 1. određivanje pravila razrednog odjela 2. što nas vuče k nasilju 3. kako reagiramo na nasilje 4. oporavak od nasilja 5. odgovornost za ponašanje 6. tko sam ja 7. je li u redu biti osjećajan

  - roditeljski sastanci na temu nasilja među djecom - primjena protokola o postupanju - dežurstva nastavnika - postavljanje sandučića povjerenja - aktivnosti vršnjaka pomagača - suradnja s lokalnom zajednicom

  VREMENIK: -Tijekom školske godine TROŠKOVNIK: -Sredstva potrebna za izradu plakata s razrednim pravilima, sredstva potrebna za provođenje radionica i rad vršnjačkih skupina VREDNOVANJE: - Primjena upitnika za učenike, roditelje i nastavnike.

 • 6. OSTALE ODGOJNO - OBRAZOVNE AKTIVNOSTI 6.1. ORGANIZACIJA KULTURNIH DJELATNOSTI ŠKOLE DAN ŠKOLE CILJEVI: - obilježavanje dana škole kroz kulturni i sportski program - prezentacija postignuća učenika i učitelja tokom školske godine NAMJENA: - promocija škole - suradnja s medijima - shvaćanje važnosti zajedničkog rada i upornosti - njegovanje kolektivnog duha NOSITELJI: - učitelji, nastavnici, ravnateljica, učenici (cijela škola) NAČIN REALIZACIJE: - djelatnici škole i učenici tijekom školske godine pripremaju se različitim aktivnostima za dan škole TROŠKOVNIK: - sredstva će se nabavljati u dogovoru s roditeljima i školom VREDNOVANJE: - zadovoljstvo učenika i učitelja

 • KAZALIŠNI I FILMSKI PROGRAM CILJEVI: - upoznavane učenika s kazalištem i filmom kroz prigodne predstave - njegovanje odnosa prema kulturi i kulturnim događanjima , značajnim obljetnicama, kulturnoj baštini svoga kraja - stjecanje novih iskustava - bogaćenje duha NAMJENA: - posjeti kazališno- koncertnoj dvorani Ivana-Brlić Mažuranić, kinu, izložbama, muzejima, gradskim knjižnicama NOSITELJ: - učitelji i učenici škole NAČIN REALIZACIJE: - tijekom školske godine za vrije prigodnih dana VREMENIK: - tijekom školske godine TROŠKOVNIK: - sredstva će se nabavljati u dogovoru s roditeljima i školom VREDNOVANJE: - zadovoljstvo učenika i učitelja

 • 7. NATJECANJA ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ ASTRONOMIJE CILJEVI: - omogućiti svim učenicima i nastavnicima s područja naše županije što kvalitetnije i ugodnije županijsko natjecanje iz astronomije NAMJENA: - učenici će u određenom vremenskom roku imati pismeni ispit gdje će pokazati svoje znanje iz astronomije NOSITELJ: - voditelji astronomske skupine NAČIN REALIZACIJE: - učenici od petog do osmog razreda podijeljeni su u nekoliko skupina koji u razdoblju od dva školska sata pišu pismeni ispit - komisija će ispraviti ispite, nakon čega će biti proglašeni najbolji učenici VREMENIK: - tijekom drugog polugodišta TROŠKOVNIK: - sredstva će se nabavljati u dogovoru sa školom VREDNOVANJE: - zadovoljstvo učenika i učitelja postignuti rezultatima

 • 8.IZDAVAČKA DJELATNOST ŠKOLE DISTRIBUCIJA ŠKOLSKOG LISTA I DJEČIJIH ČASOPISA ZORA CILJEVI: - svladavanje novinarskog umijeća - usavršavanje medijskog izražavanja - korištenje informatičkih tehnologija u cilju edukacije učenika- novinara - prezentacija „Zore“, školskog lista u cilju promocije škole NAMJENA: - praćenja događaja unutar i izvan škole - zajednički rad uredništva NOSITELJ: - uredništvo „Zore“: učitelji, knjižničarka i učenici NAČIN REALIZACIJE: - tijekom školske godine održavaju se sastanci uredništva i donose se glavne odrednice i smjernice VREMENIK: - tijekom školske godine TROŠKOVNIK: - sredstva će se nabavljati u dogovoru s roditeljima i školom VREDNOVANJE: - kroz zadovoljstvo učenika i učitelja što su njihovi radovi i radovi njihovih prijatelja objavljeni u časopisu

 • 9. STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA CILJEVI: - cjeloživotno obrazovanje nastavnika - usavršavanje stručnih kompetencija - stjecanje znanja iz metodike, didaktike, razvojne psihologije, pedagogije NAMJENA. - svi se učitelji i nastavnici stručno usavršavaju, radi osuvremenjivanja nastave i poboljšanje međusobnih odnosa NOSITELJI: - svi učitelji i nastavnici NAČIN REALIZACIJE: - individualno usavršavanje: čitanjem literature praćenje stručnih časopisa praćenje novosti na web-u - usavršavanje putem stručnih vijeća i nastavničkih vijeća - sudjelovanje na seminarima u organizaciji MZOŠ, ASO, AZOO, AOO, NCVVO VREMENIK: - tijekom školske godine TROŠKOVNIK: - ovisno o mjestu održavanja seminara i njihovom trajanju VREDNOVANJE: - zadovoljstvo učitelja i nastavnika

 • 10. POSEBNI PROGRAM 10.1. DAROVITI UČENICI Rad sa skupinom darovitih učenika CILJEVI: - razvijati kreativno mišljenje kod učenika - razvijati suradnju među učenicima NAMJENA: - učenici će naučiti primjenjivati neke tehnike kreativnog mišljenja, razvijat će suradnički način rada NOSITELJI: - psiholog NAČIN REALIZACIJE:

  - radionice za učenike koji su izabrani u skupinu darovitih na temelju intelektualnih sposobnosti pokazanih na psihologijskim testovima i iskazanih vještina uočenih od strane učitelja

  VREMENIK: - tijekom školske godine TROŠKOVNIK: - sredstva potrebna za izradu plakata, sredstva potrebna za provođenje radionica VREDNOVANJE: - odaziv učenika na radionice, upitnici

 • 10.2.UČENICI S TEŠKOĆAMA CILJEVI: - Poboljšati temeljna i opća znanja iz osnovnih predmeta - Učiti učenike kako je lakše učiti i poticati razvoj radnih navika - Omogućiti svakom učeniku maksimalan razvoj njegovih sposobnosti, vještina i svijesti o važnosti učenja - Inkluzivni pristup u odgoju i obrazovanju NAMJENA: Poučavanje učenika koji sporije usvajaju znanje zbog određenih teškoća u razvoju. Primjeniti različite individualizirane metode i postupke u edukacijskom i rehabilitacijskom radu, a učenicima nastavu prilagoditi smanjenim individualiziranim odgojno obrazovnim programima (IOOP). NOSITELJI: - učitelji, defektolog i povremeno ostali stručni suradnici, roditelji NAČIN REALIZACIJE: Učenici su raspoređeni u manje homogene skupine radi kvalitetnijeg poučavanja. Ima 9 učenika koji se školuju po modelu djelomične integracije, raspoređeni su u dvije skupine za poučavanje kod defektologa jednom tjedno po tri sata. Po modelu individualizacije školuje se 30 učenika koji pomoć u učenju dobivaju jednom tjedno po jedan sat. Na primarnoj pedagoškoj opservaciji ima 11 učenika u prvom razredu i 3 učenika na sekundarnoj opservaciji. S obzirom na povećan broj učenika na opservaciji dijagnosticiranje će se produžiti u drugom obrazovnom razdoblju do kraja školske godine VREMENIK: - svaki učenik ide jednom tjedno defektologu tijekom školske godine TROŠKOVNIK: - papir, fotokopiranje, krede, olovke, gumice, koverte i telefonski pozivi CZSS, psihijatru, školskoj ambulanti i ostalim suradnicima VREDNOVANJE: - poboljšanje ocjena iz pojedinih predmeta i uspjeha učenika - vrednovanje zadovoljstva učenika učitelja i roditelja - praćenje redovitosti dolaska učenika i ostvarenosti planiranih zadataka