Školski kurikulum Školska godina...

Click here to load reader

Post on 06-Mar-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OSNOVNA ŠKOLA HUGO BADALIĆ

  BOROVSKA 3

  SLAVONSKI BROD

  ŠKOLSKI KURIKULUM

  Školska godina 2014./2015.

  rujan 2014.

 • 1

  SADRŢAJ

  1.UVOD .............................................................................................................................. 4

  2. DODATNA NASTAVA ................................................................................................. 5

  2.1. DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA (1. RAZRED) ........................... 5

  2.2. DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA (2. RAZRED) ............................ 6

  2.3. DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA (7. i 8. RAZRED) ...................... 7

  2.4. DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA (7. i 8. RAZRED) ....................... 8

  2.5. DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE (1. RAZRED) ........................................ 9

  2.6. DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE (2. RAZRED) ....................................... 10

  2.7. DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE (3. RAZRED) ....................................... 11

  2.8. DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE (4. RAZRED) ....................................... 12

  2.9. DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE ( 7. i 8. RAZRED) ................................ 13

  2. 10. DODATNA NASTAVA IZ BIOLOGIJE (7. i 8. RAZRED) .................................... 14

  2.11. DODATNA NASTAVA IZ KEMIJE (7. i 8. RAZRED) ........................................... 15

  2.12. DODATNA NASTAVA IZ FIZIKE (7. I 8. RAZRED) ............................................. 16

  2.13. DODATNA NASTAVA IZ POVIJESTI (7. i 8. RAZRED) ...................................... 17

  2.14. DODATNA NASTAVA IZ GEOGRAFIJE (6. RAZRED) ...................................... 18

  2.15. DODATNA NASTAVA IZ VJERONAUKA-VJERONAUĈNA OLIMPIJADA .... 19

  2.16. DAROVITI UĈENICI ................................................................................................ 20

  3. IZBORNA NASTAVA ................................................................................................. 21

  3.1. IZBORNA NASTAVA IZ INFORMATIKE ............................................................... 21

  3.2. IZBORNA NASTAVA IZ NJEMAĈKOG JEZIKA .................................................... 22

  - 3.3. IZBORNA NASTAVA IZ VJERONAUKA ........................................................ 23

  3.4. IZBORNA NASTAVA IZ ISLAMSKOG VJERONAUKA ........................................ 24

  4. DOPUNSKA NASTAVA ............................................................................................. 26

  4.1. DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA (1. RAZRED) ........................ 26

  4.2. DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG (2. RAZRED) ....................................... 27

  4.3. DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA (3. RAZRED) ........................ 28

  4.4. DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOGA JEZIKA (4. RAZRED) ..................... 29

  4.5. DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA (5., 6., 7. i 8. RAZRED) ........ 30

  4.6. DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE (1. RAZRED) .................................... 31

  4.7. DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE (2. RAZRED) ..................................... 32

  4.8. DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE (3. RAZRED) ..................................... 33

  4.9. DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE (4. RAZRED) ..................................... 34

  4.10. DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE ( 5. DO 8. RAZRED) ....................... 35

  4.11. DOPUNSKA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA (3. i 4. RAZRED) ................. 36

  4.12. DOPUNSKA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA (5. i 6. RAZRED) ................. 37

  5. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI ............................................................................ 38

  5.1. JEZIĈNO-KOMUNIKACIJSKO PODRUĈJE ............................................................ 38

  5.1.1. NOVINARI (5.-8. RAZRED) ............................................................................... 38

  5.1.2. LITERARNA SKUPINA (3. i 4. RAZRED) ......................................................... 39

  5.1.3. LITERARNO-SCENSKA SKUPINA (2.A RAZRED) ......................................... 40

  5.1.4. DRAMSKA SKUPINA (4. RAZRED) .................................................................. 41

  5.1.5. DRAMSKA SKUPINA (5. – 8. RAZRED) .......................................................... 42

  5.1.6. DRAMSKA SKUPINA (3. RAZRED) ................................................................. 43

  5.1.7. KREATIVNO-SCENSKA SKUPINA ................................................................... 44

  5.1.8. SCENSKO-RECITATORSKA SKUPINA (1. RAZREDI i 2.c) ........................... 45

  5.1.9. RECITATORSKA SKUPINA (5. RAZRED) ....................................................... 46

  5.1.10. KREATIVNO-SCENSKA SKUPINA (4. RAZRED) ......................................... 47

 • 2

  5.1.12. KREATIVNA SKUPINA (2.b i 2.e RAZRED) ................................................... 49

  - 5.2. UMJETNIĈKO PODRUĈJE ................................................................................ 50

  5.2.1. MJEŠOVITA SKUPINA (1.A I 1.B) ......................................................................... 50

  5.2.2. VELIKI ZBOR (4. –8. RAZRED) ......................................................................... 51

  5.2.3. MALI ZBOR (1., 2. i 3. RAZREDI) ...................................................................... 52

  5.2.4. RITMIKA (2., 3. i 4. RAZRED) ............................................................................ 53

  5.2.5. LIKOVNA SKUPINA (1.E, 2.D RAZRED I 3.A RAZRED) ............................... 54

  5.2.6. LIKOVNA SKUPINA (5. do 8. RAZRED) .......................................................... 55

  5.2.7. ESTETSKO UREĐENJE ....................................................................................... 56

  5.2.8. KREATIVNA SKUPINA (2. i 3. RAZRED) ........................................................ 57

  5.3. TJELESNO I ZDRAVSTVENO PODRUĈJE ............................................................. 58

  5.3.1. ODBOJKA (djeĉaci) .............................................................................................. 58

  5.3.2. ODBOJKA (djevojĉice) ......................................................................................... 59

  5.3.4. CRVENI KRIŢ / PRVA POMOĆ (6. i 8. RAZRED) ............................................ 61

  5.4. PRIRODOSLOVNO PODRUĈJE ................................................................................ 62

  5.4.1. ASTRONOMIJA (7.RAZRED) ............................................................................. 62

  5.4.2. EKOLOGIJA (5. RAZREDI) ................................................................................. 63

  5.4.3. MLADI TEHNIĈARI ............................................................................................ 64

  5.5. DRUŠTVENO-HUMANISTIĈKO PODRUĈJE ......................................................... 65

  5.5.1. ŢIVJETI U SLAVONSKOM BRODU OD 1991.- 1992. (Domovinski rat u

  Slavonskom Brodu) 7.r .................................................................................................... 65

  5.5.2. BIBLIJSKA SKUPINA (5. RAZREDI) ................................................................. 66

  5.5.3. MLADI KNJIŢNIĈARI ( 5- 8. RAZRED) ............................................................ 67

  5.5.4. POVIJESNA KUHARICA (5.-8. RAZRED) ........................................................ 68

  6. PROJEKTNA NASTAVA ............................................................................................ 69

  7. IZLETI I PUTOVANJA ............................................................................................... 70

  7.1. UĈENICI RAZREDNE NASTAVE ............................................................................. 70

  7.1.1. GRAD I OKOLICA ............................................................................................... 70

  7.1.2. ŢUPANIJA ............................................................................................................. 71

  7.1.3. REGIJA .................................................................................................................. 72

  7.1.4. HRVATSKA .......................................................................................................... 73

  7.2. UĈENICI PREDMETNE NASTAVE .......................................................................... 74

  8. PEDAGOŠKI PROJEKTI I PROGRAMI .................................................................... 78

  8.1. UNICEF-ov projekt Za sigurno i poticajno okruţenje u školama ................................ 78

  8.2. GLOBE PROGRAM ..................................................................................................... 79

  8.3. PREVENCIJA OVISNOSTI (8.r) ................................................................................. 81

  8.4. MALA KREATIVNA SOCIJALIZACIJSKA SUPINA – PREVENCIJA

  RIZIĈNOG PONAŠANJA .............................................................................................. 82

  8.5. VIJEĆE UĈENIKA ................................................................................................... 83

  8.6. GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE ............................................................. 84

  8.7. PODRŠKA OBRAZOVANJU ROMSKE DJECE ................................................. 128

  8.8. INTEGRACIJA UĈENIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE U REDOVNI

  OBRAZOVNI SUSTAV ................................................................................................ 129

  8.9. KVALIFIKACIJE ODGOJITELJA I UĈITELJA ZA POUĈAVANJE

  HRVATSKOGA JEZIKA POSEBNIM SKUPINAMA „KAJ-CO-WAS-ŠTO“ .......... 130

  9. OSTALE ODGOJNO - OBRAZOVNE AKTIVNOSTI ............................................ 131

  9.1. ORGANIZACIJA KULTURNIH DJELATNOSTI ŠKOLE ...................................... 131

  9.1.1. DAN ŠKOLE ....................................................................................................... 131

  9.1.2. KAZALIŠNI, FILMSKI I UMJETNIĈKI PROGRAM ...................................... 132

  9.3. RAD S UĈENICIMA S TEŠKOĆAMA ................................................................ 134

 • 3

  9.4. SAT RAZREDNIKA .............................................................................................. 135

  10. NATJECANJA .......................................................................................................... 137

  10.1. ŢUPANIJSKO NATJECANJE IZ ASTRONOMIJE ............................................... 137

  11. IZDAVAĈKA DJELATNOST ŠKOLE ................................................................... 138

  11.1. OBJAVA ŠKOLSKOG LISTA „ZORA“ ................................................................. 138

  12. OSTALI PROGRAMI .............................................................................................. 139

  12.1. PRODUŢENI BORAVAK ZA UĈENIKE 1. i 2. RAZREDA U MATIĈNOJ ŠKOLI

  ............................................................................................................................................ 139

  12.2. PRODUŢENI BORAVAK ZA UĈENIKE 1. RAZREDA U PODRUĈNOJ ŠKOLI

  ............................................................................................................................................ 140

  13. SAMOVREDNOVANJE ŠKOLE ............................................................................ 141

 • 4

  1. UVOD

  Pod pojmom Školskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadrţaje, procese i aktivnosti

  koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadaća odgoja i obrazovanja kako bismo

  promovirali intelektualni, osobni, društveni i tjelesni razvoj uĉenika. On obuhvaća, osim

  sluţbenih programa nastave, i druge programe koje škola provodi, pokazuje brojne aktivnosti

  uĉenika i uĉitelja, pokazuje po ĉemu je škola prepoznatljiva.

  Školski kurikulum temelji se na uĉeniĉkoj razini znanja, interesa i sposobnosti, na

  raznolikosti i kompleksnosti obrazovnih interesa i potreba uĉenika, roditelja i lokalne

  zajednice, stalnom porastu znanja, te potrebom oblikovanja uĉenikove osobnosti u svijetu koji

  se stalno mijenja.

  Planiranim aktivnostima, programima i projektima teţimo kvalitetnim rezultatima

  ostvariti ciljeve usmjerene na uĉenika i njegov razvoj, struĉnu samostalnost i odgovornost

  uĉitelja, samostalnost i razvoj škole, te uz potporu uţe i šire društvene zajednice doprinijeti

  izgradnji uĉinkovitog i kvalitetnog obrazovnog sustava.

  Školski kurikulum objavljen na mreţnim stranicama škole, dostupan je uĉenicima,

  roditeljima i svima zainteresiranima za ţivot i rad škole.

  Kurikulum OŠ Hugo Badalić temeljni je školski dokument u kojem definiramo naĉin

  na koji ćemo ostvariti Nacionalne standarde i odgovoriti na zahtjeve Okvirnog nacionalnog

  kurikuluma.

  Svi ciljevi i djelatnosti u odgojno – obrazovnom procesu naše škole temelje se na sluţbenim

  nacionalnim dokumentima, ali izrastaju iz naše vizije Osnovne škole Hugo Badalić.

  Promjena prelaska na kurikulum moţe se nazvati i prelaskom s kulture nastavnih

  planova i programa na kulturu kurikuluma jer se odlikuje:

  1. premještanjem teţišta obrazovnog procesa sa sadrţaja na ciljeve i rezultate obrazovanja

  2. usmjeravanjem na kvalitetu rezultata i kvalitetu procesa obrazovanja

  3. razvojem sistema evaluacije i samoevaluacije u obrazovanju

  4. usmjeravanjem na uĉenika i procese uĉenja

  5. poticajnim, razvojno usmjerenim obrazovnim okruţenjem

  Što traži ali i potiĉe kurikulum:

  • otvaranje prostora za aktivno uĉešće svih zainteresiranih u proces obrazovanja

  • samostalnost škole

  • ukljuĉivanje izvannastavnih aktivnosti u obrazovna podruĉja

  • profesionalnu samostalnost i odgovornost nastavnika

  • kvalitetnu školu

  Što je moguće u kurikularnim uvjetima:

  1. stalna društvena potpora i briga za uĉinkovitost i kvalitetu obrazovnog sustava

  2. konstruktivno odgovaranje društvenim izazovima

  3. ostvarenje cjeloţivotnog uĉenja

 • 5

  2. DODATNA NASTAVA

  2.1. DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA (1. RAZRED)

  CILJEVI :

  - omogućiti razvoj interesa i sposobnosti

  - razvoj rjeĉnika, mašte i ţelje za igrom i suradnjom

  NAMJENA :

  - osposobljavanje uĉenika za vladanje sadrţajima

  NOSITELJI :

  - uĉitelji razredne nastave u prvom razredu

  NAĈIN REALIZACIJE :

  - primjena razliĉitih metoda rada i ostalih nastavnih sredstava i pomagala

  VREMENIK :

  - tijekom nastavne godine, 18 sati

  TROŠKOVNIK :

  - školski pribor

  - radni materijal

  - papir za kopiranje

  VREDNOVANJE :

  - stupanj uspješne usmene i pismene komunikacije

 • 6

  2.2. DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA (2. RAZRED)

  CILJEVI :

  - omogućiti razvoj interesa i sposobnosti

  - razvijati rjeĉnik i samostalnost u pismenom izraţavanju

  NAMJENA :

  - osposobljavanje uĉenika za vladanje sadrţajima

  NOSITELJI :

  - uĉitelji razredne nastave u drugom razredu

  NAĈIN REALIZACIJE :

  - primjena razliĉitih metoda rada i ostalih nastavnih sredstava i pomagala

  VREMENIK :

  - tijekom nastavne godine, 18 sati

  TROŠKOVNIK :

  - školski pribor

  - radni materijal

  - papir za kopiranje

  VREDNOVANJE :

  - stupanj uspješne usmene i pismene komunikacije

 • 7

  2.3. DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA (7. i 8. RAZRED)

  CILJEVI:

  - proširivanje znanja iz podruĉja jezika, knjiţevnosti i pravopisa

  NAMJENA:

  - korištenje steĉenih znanja i sudjelovanje na natjecanjiima

  NOSITELJI:

  - uĉitelji hrvatskog jezika u predmetnoj nastavi

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - tjedno se odrţavaju sati dodatne nastave. Pri tome koristimo dodatne materijale,

  nastavne listiće, tekstove s natjecanja

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine 2014./2015.

  TROŠKOVNIK:

  - materijali za fotokopiranje

  VREDNOVANJE:

  - rezultati s natjecanja

 • 8

  2.4. DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA (7. i 8. RAZRED)

  CILJEVI:

  - dodatnim radom omogućiti naprednijim uĉenicima razvijanje sposobnosti za

  kvalitetniju jeziĉnu komunikaciju za stranome jeziku

  - senzibilizirati uĉenike za meĊukulturološke razliĉitosti

  - potaknuti uĉenike na samostalan rad pomoću vlastitih projekata

  - razvijati sposobnosti i vještine timskog rada, odgovornosti u izvršavanju povjerenih

  - zadataka, kritiĉkog promišljanja i kreativnog djelovanja, komunikacijskih vještina

  NAMJENA:

  - dodatno razvijanje svih jeziĉnih vještina

  - produbljivanje sadrţaja redovitog programa te upoznavanje s drugim elementima

  jezika

  NOSITELJI:

  - uĉitelji engleskog jezika, uĉenici od 5. do 8. razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - projektna nastava

  - samostalni rad

  - rad u skupinama

  - primjena suvremenih metoda rada

  VREMENIK:

  - 1 sat tjedno tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - materijal za kopiranje i izradu listića

  VREDNOVANJE:

  - natjecanje iz engleskog jezika

  - zadovoljstvo uĉenika i nastavnika ostvarenim i nauĉenim

  - analiza rada na kraju školske godine

 • 9

  2.5. DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE (1. RAZRED)

  CILJEVI :

  - razvoj interesa i sposobnosti za rješavanje matematiĉkih zadataka

  - razvoj logiĉkog mišljenja i zakljuĉivanja

  NAMJENA :

  - rad usmjeriti na razvoj sposobnosti uĉenika da rješavaju matematiĉke probleme

  NOSITELJI :

  - uĉitelji razredne nastave u prvom razredu

  NAĈIN REALIZACIJE :

  - primjena razliĉitih metoda rada i ostalih nastavnih sredstava i pomagala

  VREMENIK :

  - tijekom nastavne godine planirano realizirati 17 sati dodatne nastave iz matematike

  TROŠKOVNIK :

  - školski pribor

  - radni materijal

  VREDNOVANJE :

  - provjera uspješnosti rješavanja matematiĉkih problema

 • 10

  2.6. DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE (2. RAZRED)

  CILJEVI :

  - produbiti nastavne sadrţaje iz podruĉja matematike na suvremen naĉin

  NAMJENA:

  - poticati interes uĉenika za proširenim matematiĉkim znanjem

  - uputiti uĉenike na primjenu tehnike logiĉkog mišljenja i razvijati suradniĉki naĉin

  rada

  NOSTELJ:

  - uĉenici i uĉiteljice drugog razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - uĉenje otkrivanjem

  - uĉenje kroz igru

  - rješavanje problemskih zadaća

  - razvijanje logiĉkog i kreativnog mišljenja

  - zakljuĉivanje

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine planirano realizirati 17 sati dodatne nastave iz matematike

  TROŠKOVNIK:

  - radni listići

  - Sveznalica 2

  - pisanke

  - kreda u boji

  VREDNOVANJE:

  - evaluacijski listići

  - razredna natjecanja

 • 11

  2.7. DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE (3. RAZRED)

  CILJEVI :

  - postizanje većeg interesa za matematiĉke sadrţaje

  - omogućiti naprednijim uĉenicima proširenje nastavnih sadrţaja matematike

  NAMJENA:

  - razvijati pozornost u analizi naĉina rješavanja pojedinih zadataka

  - uvjeţbavanje pisanog zbrajanja i oduzimanja te pisanog mnoţenja i dijeljenja

  rješavanjem problemskih zadataka

  - uvjeţbavanje i produbljivanje znanja iz nastavnih tema : mjerenje duţine,

  mase,koliĉine tekućine i vremena

  NOSTELJ:

  - uĉitelji i uĉenici 3. razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - korištenje zornih ,verbalnih i praktiĉnih metoda

  - iskustveno uĉenje, suradniĉko uĉenje

  - razgovor

  - demonstracija

  - objašnjavanje

  - rješavanje razliĉitih tipova zadataka (prebrojavanje likova , problemski zadaci , zadaci

  dosjetke , zadaci u kojima su sadrţane operacije matematiĉke logike …)

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - listići za dodatnu nastavu , zbirka zadataka

  - geometrijski pribor, geometrijski likovi i modeli geometrijskih tijela

  - papir za fotokopiranje

  VREDNOVANJE:

  - polugodišnje i godišnje provjeravanje u svrhu utvrĊivanja individualnih sposobnosti

  uĉenika u rješavanju matematiĉkih problema i napredovanja u radu;

  - zadovoljstvo uĉenika.

 • 12

  2.8. DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE (4. RAZRED)

  CILJEVI:

  - postizanje većeg zanimanja za matematiku

  - usvajanje prirodnih brojeva, raĉunanje prirodnim brojevima

  - usvajanje geometrije (sastavljanje i rastavljanje likova)

  - mjerenje površina

  NAMJENA:

  - - pripremanje uĉenika za natjecanje (ţupanijsko, školsko)

  - - rješavanje sloţenijih zadataka

  NOSITELJI:

  - uĉitelji i uĉenici ĉetvrtog razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - koristeći suvremene metode pouĉavanja i razliĉite oblike rada kroz satove dodatne

  nastave

  VREMENIK:

  - - tijekom nastavne godine – 1 sat tjedno

  TROŠKOVNIK:

  - materijal za kopiranje i izradu listića (individualni rad)

  - potreban pribor (geometrija)

  VREDNOVANJE:

  - polugodišnje, razredno, školsko i ţupanijsko

 • 13

  2.9. DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE ( 7. i 8. RAZRED)

  CILJEVI:

  - razvijanje interesa za matematiku, produbljivanje znanja i povećanje kvalitete

  nastavnog rada

  - priprema i ukljuĉivanje uĉenika u natjecanja iz matematike

  NAMJENA:

  - poticanje i razvoj uĉenikovih sposobnosti i njihova primjena u svakodnevnom ţivotu

  NOSITELJI:

  - uĉitelji matematike i uĉenici

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - individualno, skupno, u paru

  - rješavanjem primjerenih zadataka

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - radni listići, fotokopiranje

  VREDNOVANJE:

  - pismeno praćenje tijekom školske godine i vrednovanje povjerenstva na natjecanjima,

  individualno i opisno

 • 14

  2. 10. DODATNA NASTAVA IZ BIOLOGIJE (7. i 8. RAZRED)

  CILJEVI:

  - usvajanje pojmova, izvĊenje praktiĉnog rada, upoznavanje graĊe i uloge pojedinog

  ili skupine organizma prateći evolucijski slijed, upoznavanje s bolestima koje

  uzrokuju mikroorganizmi i kako se zaštiti. Veliku pozornost ćemo obratiti na

  kvašćevo vrenje

  NAMJENA:

  - priprema uĉenika za školsko i ţupanijsko natjecanje

  NOSITELJI:

  - uĉenici 7. i 8. razreda i predmetni nastavnik

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - izrada prezentacija, izlaganje, grupni rad, frontalno

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - fotokopiranje radnih materijala, hamer papir, plastelin

  VREDNOVANJE:

  - natjecanje iz biologije

 • 15

  2.11. DODATNA NASTAVA IZ KEMIJE (7. i 8. RAZRED)

  CILJEVI:

  - proširiti uĉenicima vidike iz kemije

  - obraditi teme koje ih zanimaju

  - dodatan rad na zadatcima

  - izvoĊenje pokusa

  NAMJENA:

  - Opširnije obrada tema predviĊenih za nastavu kemije u 7.i 8. razredu

  - Priprema uĉenika za školsko i ţupanijsko natjecanje

  - IzvoĊenje pokusa

  - Izrada plakata i panoa za redovnu nastavu

  - Razvijati posobnosti i vještine timskog rada, odgovornosti u izvršavanju ovjerenih

  zadataka, kritiĉkog promišljanja i kreativnog djelovanja, komunikacijskih vještina,

  motiviranje uĉenika za istraţivaĉki rad

  NOSITELJI:

  - uĉiteljica kemije i uĉenici 7. i 8. razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - frontalno, rad u skupinama, grupni rad, pokusi, izlaganje, prezentacije

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - fotokopiranje radnih materijala, hamer za izradu plakata, kolaţ papir, ljepilo,

  kemikalije

  VREDNOVANJE:

  - natjecanje iz kemije

 • 16

  2.12. DODATNA NASTAVA IZ FIZIKE (7. I 8. RAZRED)

  CILJEVI:

  - dodatni programi koji uĉenicima omogućuju izbor izmeĊu redovitog programa i

  upoznavanja s novim zanimljivim poglavljima fizike

  NAMJENA:

  - uĉenicima se omogućuje provjeravanje fizikalnih zakonitosti izvoĊenjem mjerenja

  fizikalnih veliĉina , izvoĊenjem pokusa i rješavanje problemskih zadataka i

  problemskih situacija

  NOSITELJI:

  - uĉitelj i uĉenici kod kojih postoji interes za dodatnim uĉenjem

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - pojedinaĉni rad i rad u skupini u trajanju od dva sata u tjednu

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - uĉenici u radu koriste postojeći školski pribor za fiziku

  VREDNOVANJE:

  - ostvarivanje većeg znanja u odnosu na redovnu nastavu

  - mogućnost samostalnog rada i dokazivanja

  - provjera osobnog znanja kroz natjecanja

 • 17

  2.13. DODATNA NASTAVA IZ POVIJESTI (7. i 8. RAZRED)

  CILJEVI:

  - proširivati znanja uĉenika iz povijesti s posebnim naglaskom na razvoj interesa i sposobnosti uĉenika

  - razvijati sposobnost tumaĉenja društveno- povijesnih pojava i procesa na mjesnoj, nacionalnoj i svjetskoj razini

  - razvijati sposobnost prikupljanja i analiziranja podataka i umijeća uĉenja iz svih raspoloţivih izvora,spremnost za cjeloţivotno uĉenje

  - razvijati sposobnosti i vještine timskog rada, odgovornosti u izvršavanju povjerenih zadataka, kritiĉkog promišljanja i kreativnog djelovanja, komunikacijskih vještina,

  motiviranje uĉenika za istraţivaĉki rad

  NAMJENA:

  - pripremanje uĉenika za školsko i ţupanijsko natjecanje iz povijesti - izrada prezentacija za korištenje na redovnoj nastavi, izrada plakata i školskih panoa - praćenje aktualnih dogaĊanja u svijetu i Hrvatskoj,obiljeţavanje vaţnih datuma - potaknuti interes uĉenika za predmet povijesti i pripremiti ih za natjecanje iz povijesti

  NOSITELJI:

  - uĉiteljice povijesti

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - odrţavanje dodatnih sati u školi (dva sat tjedno), po potrebi i ĉešće - prikupljanje materijala i izrada prezentacija, plakata i školskih panoa - obiljeţavanje vaţnih datuma - planiranje rada u dodatnoj nastavi, formiranje skupine, priprema za školsko i

  ţupanijsko natjecanje

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - sredstava za izradu plakata i školskih panoa (papir, bojice, ljepila…) - kopiranje radnih materijala

  VREDNOVANJE:

  - zadovoljstvo uĉenika i nastavnika ostvarenim i nauĉenim - aktivno sudjelovanje u radu - izlaganje panoa u školi, prikazivanje prezentacija na redovnoj nastavi - uspjeh uĉenika na školskom i ţupanijskom natjecanju - analiza rada na kraju školske godine

 • 18

  2.14. DODATNA NASTAVA IZ GEOGRAFIJE (6. RAZRED)

  CILJEVI:

  - proširivati znanja uĉenika iz geografije s posebnim naglaskom na razvoj interesa

  - i sposobnosti uĉenika

  - razvijati sposobnost tumaĉenja društveno-geografskih pojava i procesa na mjesnoj,

  - nacionalnoj i svjetskoj razini

  - razvijati sposobnost prikupljanja i analiziranja podataka i umijeća uĉenja iz svih

  - raspoloţivih izvora, spremnost za cjeloţivotno uĉenje

  - razvijati sposobnosti i vještine timskog rada, odgovornosti u izvršavanju povjerenih

  - zadataka, kritiĉkog promišljanja i kreativnog djelovanja, komunikacijskih vještina,

  - motiviranje uĉenika za istraţivaĉki rad

  NAMJENA:

  - pripremanje uĉenika za školsko i ţupanijsko natjecanje iz geografije

  - izrada prezentacija za korištenje na redovnoj nastavi, izrada plakata i školskih panoa

  - praćenje aktualnih društvenih dogaĊanja i obiljeţavanje vaţnih datuma

  NOSITELJI:

  - uĉitelji geografije

  - uĉenici/ce ukljuĉeni u skupinu

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - odrţavanje dodatnih sati u školi (jedan sat tjedno), po potrebi i ĉešće

  - odlazak na izloţbe

  - prikupljanje materijala i izrada prezentacija, plakata i školskih panoa

  - obiljeţavanje vaţnih datuma

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - dio sredstava dobivamo u školi (papir, bojice, ljepila…), a dio materijala donose

  uĉenici

  VREDNOVANJE:

  - zadovoljstvo uĉenika i nastavnika ostvarenim i nauĉenim

  - izlaganje panoa u školi, prikazivanje prezentacija na redovnoj nastavi

  - uspjeh uĉenika na školskom i ţupanijskom natjecanju

  - analiza rada na kraju školske godine

 • 19

  2.15. DODATNA NASTAVA IZ VJERONAUKA-VJERONAUĈNA OLIMPIJADA

  CILJEVI:

  - produbljivanje i usvajanje znanja o odreĊenom vjeronauĉnom sadrţaju (dogaĊaj, povijesno- kulturno vjerska baština, o znaĉajnim osobama vjere)

  NAMJENA:

  - senzibilizirati uĉenike za ljepotu katoliĉke vjere, osvijestiti im smisao i cilj svog postojanja, oduševiti ih za velikane Crkve, poticati samostalnost i kreativnost

  NOSITELJI:

  - vjerouĉiteljica Katica Markić i uĉenici

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - oblici rada koje ćemo primijeniti: frontalni, individualni i skupni. - metode rada :rad na tekstu, razgovor, pismeno izraţavanje (sastavljanje pitanja i

  pronalaţenje odgovora na ista), ponavljanje i uzajamno ispitivanje

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine 2014./2015.

  TROŠKOVNIK:

  - oko 100 kn (prigodni panoi, plakati, pripreme za Boţić, Uskrs)

  VREDNOVANJE:

  - opisno vrednovanje

 • 20

  2.16. DAROVITI UĈENICI

  CILJEVI:

  - razvijati kreativno mišljenje kod uĉenika

  - razvijati suradnju meĊu uĉenicima

  - konstruktivno korištenje slobodnog vremena

  NAMJENA:

  - uĉenici će nauĉiti primjenjivati neke tehnike kreativnog mišljenja, razvijat će

  suradniĉki naĉin rada

  NOSITELJI:

  - psiholog

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - radionice za uĉenike koji su izabrani u skupinu darovitih na temelju intelektualnih

  sposobnosti pokazanih na psihologijskim testovima i iskazanih vještina uoĉenih od

  strane uĉitelja

  - posjeti muzejima, gradskoj knjiţnici, udrugama i sl.

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - sredstva potrebna za izradu plakata, sredstva potrebna za provoĊenje radionica

  VREDNOVANJE:

  - odaziv uĉenika na radionice, upitnici

 • 21

  3. IZBORNA NASTAVA

  3.1. IZBORNA NASTAVA IZ INFORMATIKE

  CILJEVI:

  - zadaća i cilj je steći osnovna znanja iz informatike, upoznati uĉenike sa sadrţajima

  koji se nalaze u udţbenicima i priruĉnicima i temeljito ih pripremiti za informatiĉko

  natjecanje, potaknuti interes uĉenika za algoritamsko rješavanje zadataka u

  programiranju.

  NAMJENA:

  - omogućuje svakom uĉeniku da se potpunije razvije prema individualnim sklonostima i

  interesima

  - omogućiti svakom uĉeniku da razvije interes prema informatici i nahrani ţelju za

  uĉenjem

  NOSITELJI:

  - uĉiteljica informatike

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - nastavu informatike mogu odabrati uĉenici 5., 6., 7. i 8. razreda

  - odrţavat će se u informatiĉkim uĉionicama škole i na natjecanjima,, a ostvaruje se

  prema mogućnostima škole i izraţenom zanimanju uĉenika

  - uĉenici rješavaju zadatke i zajedno šire svoje programersko znanje, meĊusobno

  razmjenjuju iskustva, pomaţu si i ujedno kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine (intenzivnije od rujna do oţujka)

  TROŠKOVNIK:

  - -troškovi za kopiranje (toner i papir) zadataka s prošlogodišnjih školskih, ţupanijskih i

  drţavnih natjecanja

  VREDNOVANJE:

  - kroz rezultate na natjecanjima, kroz interes uĉenika za dodatnu i izbornu nastavu

  informatike

 • 22

  3.2. IZBORNA NASTAVA IZ NJEMAĈKOG JEZIKA

  CILJEVI:

  - senzibilizirati uĉenike za meĊukulturološke razliĉitosti

  - potaknuti uĉenike na samostalan rad pomoću vlastitih projekata

  - razvijati sposobnosti i vještine timskog rada, odgovornosti u izvršavanju povjerenih

  - zadataka, kritiĉkog promišljanja i kreativnog djelovanja, komunikacijskih vještina

  NAMJENA:

  - razvijanje svih jeziĉnih vještina

  - produbljivanje sadrţaja redovitog programa te upoznavanje s drugim elementima

  jezika

  NOSITELJI:

  - uĉiteljica njemaĉkog jezika

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - projektna nastava

  - samostalni rad

  - rad u skupinama

  - primjena suvremenih metoda rada

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - materijal za kopiranje i izradu listić

  VREDNOVANJE:

  - zadovoljstvo uĉenika i nastavnika ostvarenim i nauĉenim

 • 23

  3.3. IZBORNA NASTAVA IZ VJERONAUKA

  CILJEVI:

  - upoznavanje uĉenika sa naj-dubljim tajnama katoliĉke vjere te povezivanje Boţje

  Objave i tradicije Crkve sa ţivotnim iskustvom uĉenika na informativno-spoznajnoj

  i doţivljajno djelatnoj razini te ostvarivanje zrele ljudske i vjerniĉke osobnosti

  NAMJENA:

  - autentiĉno i sustavno upoznavanje, ĉuvanje i razvijanje uĉeniĉkog osobnog vjerskog i

  kulturnog identiteta, promicanje duha dijaloga i ekumenizma te razvijanje spremnosti

  ţivota po vjeri

  NOSITELJI:

  - vjerouĉitelji i uĉenici

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - primjenjuju se razliĉiti oblici rada: frontalni,individualni,skupni rad ,rad u paru,te

  razliĉite nastavne metode:

  - usmeno izlaganje, razgovor, rad na tekstu; usmeno,pismeno,likovno,glazbeno i

  molitveno-meditacijsko izraţavanje

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - papir A4 za skupne radove, bojice, flomasteri, papiri za plakate, za sv.Nikolu, ukrasi

  za Boţić Uskrs, Dane kruha, Majĉin dan

  VREDNOVANJE:

  - Propisalo Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa:

  Usmeno i pismeno vrednovanje uz komponente:

  znanje,

  stvaralaĉko izraţavanje,

  zalaganje,

  kultura meĊusobne komunikacije

 • 24

  3.4. IZBORNA NASTAVA IZ ISLAMSKOG VJERONAUKA

  CILJEVI:

  - Odgojiti i usmjeriti uĉenike u duhovnom smislu i usmjeriti ih u društvene tokove u

  kojima ţive i borave

  - Proširiti i razviti znanje o vjeri i o društvu u kome ţivimo. Školski vjeronauk stavlja

  naglasak na cjeloviti odgoj ĉovjeka te, imajući osobito u vidu religioznu dimenziju, na

  promicanje osobnih i društvenih općeljudskih i vjerniĉkih vrednota

  - -Konfesionalno obiljeţje vjeronauka utemeljeno je na univerzalnom odgojnom i

  kulturnom znaĉenju religiozne ĉinjenice za osobu, kulturu i cijelo društvo, vjera mu

  daje teološko, antropološko-pedagoško i povijesno-kulturno znaĉenje i utemeljenje.

  - IzgraĊivanje pozitivnih osobina liĉnosti, koji utjeĉu na cjelokupnu izgradnju osobe.

  - Usvojiti temeljne istine i vrijednosti vjere koje pomaţu uĉenicima u orijentaciji u

  ţivotu općenito, a osobito u razvijanju kvalitetnijih i sigurnijih odnosa u svijetu u

  kojem ţive.

  NAMJENA:

  - Uspostaviti odnos povjerenja prema drugima, prihvaćati razlike meĊu ljudima razvijati

  duh zajedništva, sluţenja, prijateljstva i poštovanja tuĊeg dostojanstva i slobode.

  - Razvijanje odnosa u društvu, suosjećajnosti i socijalizacije, multikulturalnost,

  multietniĉnost

  - Zauzimati se za siromašne i potrebite, te upoznati karitativne ustanove i organizacije

  - Sudjelovati u ţivotu svoje zajednice.

  - Povezivati Boţju objavu i tradiciju Muhammeda a.s. sa ţivotnim iskustvom uĉenika:

  svjesno i aktivno doţivjeti blagdane u obitelji, školi i široj zajednici.

  NOSITELJI:

  - Husret Hasanović, vjerouĉitelj i uĉenici

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - Redovna nastava u školama u kojima je zastupljen Islamski vjeronauk realizira se po

  planu i programu kroz kombinirane oblike rada, obrada, vjeţba, samostalni rad, rad u

  skupinama (rad prema smjernicama HNOS-a), vanuĉioniĉna nastava

  - sudjelovanje na drţavnom vjeronauĉnom natjecanju u Zagrebu

 • 25

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - potrošni materijal za rad uĉenika 100 kn

  VREDNOVANJE:

  - usmene i pismene provjere, ocjenjivanje, bodovanje, aktivnost, redovnost pohaĊanja

  vjeronauka, aktivnost, opisno praćenje napredovanja uĉenika

 • 26

  4. DOPUNSKA NASTAVA

  4.1. DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA (1. RAZRED)

  CILJEVI :

  - pomoći uĉenicima koji slabije svladavaju nastavne sadrţaje

  NAMJENA :

  - rad usmjeriti na sposobnosti i potrebe pojedinih uĉenika

  NOSITELJI :

  - uĉitelji i uĉenici prvog razreda

  NAĈIN REALIZACIJE :

  - primjena razliĉitih nastavnih metoda, sredstava i pomagala

  VREMENIK :

  - tijekom nastavne godine ( 18 sati kroz nastavnu godinu )

  TROŠKOVNIK :

  - uĉenici rabe vlastiti pribor i udţbenike

  - nastavni listići za dopunsku nastavu

  VREDNOVANJE :

  - napredovanje uĉenika

 • 27

  4.2. DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG (2. RAZRED)

  CILJEVI :

  - individualan rad s uĉenicima koji imaju problema s predznanjem i usvajanjem novog

  gradiva i uvjeţbavanju obraĊenog

  - poboljšati vještinu poĉetnog ĉitanja i pisanja

  - razumjeti proĉitani tekst

  - samostalno primjenjivati osnovna pravopisna pravila

  NAMJENA:

  - pouĉavanje uĉenika koji sporije usvajaju gradivo i prilagoĊavanje smanjenim

  individualiziranim programima

  NOSTELJ:

  - uĉitelji 2. razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - rad prema planu i programu;

  uĉenici su rasporeĊeni u manje skupine i pohaĊaju dopunsku nastavu 1 puta tjedno

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine, 18 sati tijekom godine

  TROŠKOVNIK:

  - uĉenici u radu koriste vlastiti školski pribor

  VREDNOVANJE:

  - poboljšanje opće ocjene iz hrvatskog jezika u odnosu na inicijalno stanje

  - praćenje ostvarenosti planiranih zadataka rješavanjem listića i opisnim praćenjem

  napredovanja uĉenika u evidencijskim listama za dopunsku nastavu

 • 28

  4.3. DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA (3. RAZRED)

  CILJEVI :

  - pomoć uĉenicima slabijih mogućnosti i interesa

  - poticanje samostalnosti u rješavanju jednostavnijih zadataka

  NAMJENA:

  - pouĉavanje uĉenika koji sporije usvajaju gradivo i prilagoĊavanje smanjenim

  individualiziranim programima

  - individualnim pristupom postići veće zanimanje za sadrţaje i bolji napredak uĉenika

  NOSTELJ:

  - uĉitelji i uĉenici 3. razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - razgovor, ĉitanje i rad na tekstu, usmeno i pisano izraţavanje,pisanje

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - listići za dopunsku nastavu, udţbenick za hrvatski jezik, ĉitanka, djeĉji ĉasopisi,

  prozirnice, aplikacije, papir za fotokopiranje

  VREDNOVANJE:

  - napredovanje uĉenika i uspješnost u savladavanju planiranih nastavnih sadrţaja

  - analiza rada na kraju školske godine i zakljuĉna ocjena uĉenika koji su pohaĊali

  dopunsku nastavu iz hrvatskog jezika

 • 29

  4.4. DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOGA JEZIKA (4. RAZRED)

  CILJEVI:

  - bogaćenje govornog i pismenog izriĉaja uĉenika

  - poticanje toĉnog i izraţajnog ĉitanja

  - primjena pravopisnih i gramatiĉkih pravila

  - rad na razumijevanju proĉitanog teksta

  NAMJENA:

  - ovladati pravopisnim i gramatiĉkim pravila, samostalno ĉitanje i rad na tekstu

  NOSITELJI:

  - -uĉitelj i uĉenici ĉetvrtog razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - individualni i individualizirani rad

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - materijal za izradu listića za vjeţbanje (papir za fotokopiranje, prozirnice, aplikacije)

  VREDNOVANJE:

  - polugodišnje razredno provjeravanje (zadaci objektivnog tipa)

 • 30

  4.5. DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA (5., 6., 7. i 8. RAZRED)

  CILJEVI:

  - pomoć uĉenicima pri svladavanju osnovnih znanja predviĊenih planom i programom

  NAMJENA:

  - primjenjivanje usvojenih pojmova iz podruĉja gramatike, pravopisa i jeziĉnog

  izraţavanja

  NOSITELJI:

  - uĉitelji, uĉenici

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - vjeţbanje, ponavljanje i utvrĊivanje pojmova iz gradiva odreĊenog podruĉja hrvatskog

  jezika

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - papiri i pisaći pribor potrebni za rad

  VREDNOVANJE:

  - postići što bolje rezultate u skladu s planom i programom.

 • 31

  4.6. DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE (1. RAZRED)

  CILJEVI :

  - pomoći uĉenicima koji teţe svladavaju matematiĉke sadrţaje

  NAMJENA :

  - rad usmjeriti na sposobnosti i potrebe pojedinih uĉenika

  NOSITELJI :

  - uĉitelji i uĉenici prvog razreda

  NAĈIN REALIZACIJE :

  - primjena razliĉitih nastavnih metoda, sredstava i pomagala

  VREMENIK :

  - tijekom nastavne godine (17 sati kroz školsku godinu)

  TROŠKOVNIK :

  - uĉenici rabe vlastiti pribor i udţbenike

  - nastavni listići za dopunsku nastavu

  VREDNOVANJE :

  - analiza rada na kraju školske godine

 • 32

  4.7. DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE (2. RAZRED)

  CILJEVI :

  - utvrĊivanje i vjeţbanje predviĊenog nastavnog gradiva za drugi razred

  AMJENA:

  - pouĉavanje uĉenika koji sporije usvajaju gradivo

  NOSTELJ:

  - uĉenici i uĉiteljice 2. razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - metoda razgovora

  - metoda demonstracije

  - pokazivanje, objašnjavanje, uĉenje uz pomoć dodatnih didaktiĉkih materijala

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine, 17 sati tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - didaktiĉki materijali, nastavni listići

  VREDNOVANJE:

  - individualno praćenje uĉenika

 • 33

  4.8. DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE (3. RAZRED)

  CILJEVI :

  - pomoć uĉenicima slabijih sposobnosti i interesa u svladavanju nastavnog gradiva

  kroz individualan pristup uĉitelja

  - potaknuti napredovanje uĉenika , postići veće zanimanje za matematiĉke sadrţaje

  NAMJENA:

  - postizanje većeg zanimanja za matematiĉke sadrţaje

  NOSTELJ:

  - uĉitelji i uĉenici 3. razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - individualiziran pristup

  - metode razgovora, izlaganja, objašnjavanja, demonstracije, pisanja, crtanja

  - zorne , verbalne , praktiĉne nastavne strategije

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - listići za vjeţbanje (papir za fotokopiranje, prozirnice, aplikacije)

  VREDNOVANJE:

  - napredovanje uĉenika i uspješnost u savladavanju planiranih nastavnih sadrţaja

  - analiza rada na kraju školske godine i zakljuĉna ocjena uĉenika koji su pohaĊali dopunsku nastavu matematike

 • 34

  4.9. DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE (4. RAZRED)

  CILJEVI:

  - postizanje većeg interesa za matematiĉke sadrţaje

  - vjeţbati raĉunanje prirodnim brojevima

  - usvojiti pojmove iz geometrije

  - rješavati jednostavnije zadatke - mjerenje površine

  NAMJENA:

  - pomoć i poticaj uĉenicima s poteškoćama u nastavi matematike

  NOSITELJI:

  - uĉitelj i uĉenici ĉetvrtog razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - individualni i individualizirani rad

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - materijal za izradu listića za vjeţbanje (papir za fotokopiranje, prozirnice, aplikacije)

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  VREDNOVANJE:

  - polugodišnje razredno provjeravanje (zadaci objektivnog tipa)

 • 35

  4.10. DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE ( 5. DO 8. RAZRED)

  CILJEVI:

  - dopunjavanje osnovnih znanja i nadoknaĊivanje uoĉenih nedostataka s redovne

  nastave

  NAMJENA:

  - pomoć uĉenicima koji imaju problema sa savladavanjem gradiva na redovnoj nastavi

  zbog slabijih sposobnosti, izostanaka...

  - individualni pristup radu s uĉenicima, razvijanje samopouzdanja

  NOSITELJI:

  - uĉitelji matematike, uĉenici

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - rješavanje primjerenih zadataka iz osnovnih sadrţaja individualno, grupno, u paru

  VREMENIK:

  - jednom tjedno tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - fotokopiranje, radni listići

  VREDNOVANJE:

  - pismeno praćenje tijekom školske godine

  - uspjeh u savladavanju gradiva na redovnoj nastavi i prema planu i programu

 • 36

  4.11. DOPUNSKA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA (3. i 4. RAZRED)

  CILJEVI:

  - usvojiti i utvrditi osnove vokabulara i gramatiĉkih struktura u nastavi engleskog jezika

  - ĉitanje s razumijevanjem te slušanje s razumijevanjem

  NAMJENA:

  - usmjeriti se na sposobnosti i potrebe pojedinih uĉenika koji iz subjektivnih ili

  objektivnih razloga sporije usvajaju nastavne sadrţaje

  NOSITELJI:

  - uĉiteljice engleskog jezika i uĉenici 3. razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - Individualni i individualizirani rad

  VREMENIK:

  - jedan školski sat tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - materijali potrebni za fotokopiranje i izradu radnih listića

  VREDNOVANJE:

  - polugodišnje i godišnje razredno provjeravanje-zadaci objektivnog tipa, biljeţenje

  zapaţanja o razvoju uĉenikova interesa, motivacije i sposobnosti, odnos prema radu

 • 37

  4.12. DOPUNSKA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA (5. i 6. RAZRED)

  CILJEVI:

  - usvojiti i utvrditi osnove vokabulara i gramatiĉkih struktura, ĉitanje s razumijevanjem,

  slušanjem s razumijevanjem

  NAMJENA:

  - usmjeriti se na sposobnosti i potrebe pojedinih uĉenika koji iz subjektivnih ili

  objektivnih razloga sporije usvajaju nastavne sadrţaje

  NOSITELJI:

  - uĉitelji, uĉenici 5. i 6. razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - odrţavanje nastavnog sata dopunske nastave

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - materijal za izradu listića za vjeţbanje

  VREDNOVANJE:

  - polugodišnje/godišnje razredno provjeravanje

  - (zadaci objektivnog tipa)

  - biljeţenje zapaţanja o razvoju uĉenikova interesa, motivacije i sposobnosti

  - odnos prema radu

 • 38

  5. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  5.1. JEZIĈNO-KOMUNIKACIJSKO PODRUĈJE

  5.1.1. NOVINARI (5.-8. RAZRED)

  CILJEVI:

  - Upoznati uĉenike s naĉinom pisanja novinarskih tekstova (vijest, izvješće, reportaţa).

  Osvijestiti uĉenike o vaţnosti objektivnog izraţavanja. Uloga fotografije u vijestima.

  - Upoznati uĉenike s osnovama novinskih vrsta te s osnovama novinarskog posla.

  Ukljuĉiti ih u školska dogaĊanja. Pojaĉati samopouzdanje u radu i izlaganju.

  NAMJENA:

  - Pisanje novinarskih tekstova, sudjelovanje u izvedbi školskog lista.

  NOSITELJ:

  - Marijana Fajgl, uĉiteljica hrvatskog jezika

  - uĉenici

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - Sastajanje i osposobljavanje uĉenika za pisanje svih vrsta tekstova.

  - Individualan i pojaĉan rad s uĉenicima preko pismenih i usmenih zadataka, obrade

  tekstova i prezentacija

  VREMENIK:

  - Jedan sat tjedno tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - Materijali s interneta, novinski isjeĉci.

  VREDNOVANJE:

  - Objavljivanje radova u školskom listu i na mreţnim stranicama škole

  - Ohrabrivanje uĉenika da sami procijene vlastite i tuĊe uratke.

 • 39

  5.1.2. LITERARNA SKUPINA (3. i 4. RAZRED)

  CILJEVI:

  - razviti vještine pisanja bajki, igrokaza i sastava - razvijati vještine pisanja sastavaka i pjesmica - izraţajno ĉitati i pjesme i tekstove

  NAMJENA:

  - zadovoljiti potrebu uĉenika za pisanim i usmenim izriĉajem - njegovati stvaralaĉko pisanje, bogatstvo rjeĉnika - objavljivanje radova u školskom listu - pronalaziti stilska izraţajna sredstva u pjesmama - obiljeţiti prigodne datume i teme - pripovijedanje, prepriĉavanje - izrada plakata i panoa

  NOSITELJ:

  - uĉiteljice i uĉenici 3. i 4. razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - dramske igre, metode razgovora, metode pisanja, istraţivanje - metoda ĉitanja i rada na tekstu - opisivanje

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine 2014./2015.

  TROŠKOVNIK:

  - papiri, hamer papiri, olovke, djeĉji ĉasopisi

  VREDNOVANJE:

  - priĉe i pjesme, razliĉiti ĉlanci, sastavi koji će biti objavljeni u školskom ĉasopisu

  i na panoima škole

 • 40

  5.1.3. LITERARNO-SCENSKA SKUPINA (2.A RAZRED)

  CILJEVI:

  - razvijati vještine pisanja sastavaka i pjesmica - bogatiti rijeĉnik - izraţajno ĉitati pjesme i tekstove - razvijati vještine scenskog izraţavanja

  NAMJENA:

  - sudjelovanje u kulturnoj djelatnosti škole

  NOSITELJ:

  - uĉiteljica i uĉenici 2. razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - dramske igre, metode razgovora, metode pisanja - metoda ĉitanja i rada na tekstu - opisivanje

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine 2014./2015.

  TROŠKOVNIK:

  - papiri, hamer papiri, olovke, djeĉji ĉasopisi

  VREDNOVANJE:

  - priĉe i pjesme, razliĉiti ĉlanci, sastavi koji će biti objavljeni u školskom ĉasopisu

  i na panoima škole, igrokazi koje će uĉenici izvoditi u razliĉitim prigodama

 • 41

  5.1.4. DRAMSKA SKUPINA (4. RAZRED)

  CILJEVI:

  - bolje upoznavanje i suradnja uĉenika u skupini

  - nastupi prigodom odreĊenih blagdana i praznika

  - potaknuti uĉenike na samostalan rad pomoću vlastitih projekata (Sveti Nikola, Boţić,

  Dan škole)

  NAMJENA:

  - Sudjelovanje s dramskim izvedbama na školskim priredbama i natjecanjima.

  NOSITELJI:

  - uĉenici 4. razreda i uĉiteljice

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - ĉitanje i analiza

  - dramatizacija tekstova

  VREMENIK:

  - 1 sat tjedno tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - papir, hamer papir, boja za izradu lutaka, ljepilo

  VREDNOVANJE:

  - sudjelovanje na školskim priredbama

  - zadovoljstvo uĉenika i nastavnika ostvarenim i nauĉenim

 • 42

  5.1.5. DRAMSKA SKUPINA (5. – 8. RAZRED)

  CILJEVI:

  - upoznati uĉenike s dramskim tekstom. Osposobiti uĉenike za dramsko izraţavnje

  NAMJENA:

  - sudjelovanje s dramskim izvedbama na školskim priredbama i natjecanjima.

  NOSITELJ:

  - Katarina Brkić Ĉabraja, uĉiteljica hrvatskog jezika

  - Uĉenici

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - jednom tjedno vjeţbati dramski tekst i dramsko izraţavanje. Samim time osposobiti ih

  za izvoĊenje dramskog djela.

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine 2014./2015.

  TROŠKOVNIK:

  - materijali potrebni za rekvizite (do 100 kn)

  VREDNOVANJE:

  - sudjelovanje na školskim priredbama. Rezultati sa sudjelovanja na natjecanjima

 • 43

  5.1.6. DRAMSKA SKUPINA (3. RAZRED)

  CILJEVI:

  - uĉenje pjesama, manjih dramskih djela i izvoĊenje igrokaza

  NAMJENA:

  - sudjelovanje s dramskim izvedbama na školskim priredbama i natjecanjima

  NOSITELJ:

  - uĉiteljica i uĉenici 3. razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - tijekom školske godine 2014./2015. uĉenici će biti ukljuĉeni u skupinu. S njima će se uvjeţbavati razliĉiti igrokazi, uvjeţbavatz će javni nastup i izvedbu na pozornici.

  Pojaĉan program biti će za vrijeme odrţavanja Dana kruha, Svetog Nikole, Boţića

  Dana škole

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine 2014./2015.

  TROŠKOVNIK:

  - materijali dostupni u literaturi i djeĉjim ĉasopisima

  VREDNOVANJE:

  - zadovoljstvo uĉenika - predstavljanje usvojenog na svim školskim priredbama

 • 44

  5.1.7. KREATIVNO-SCENSKA SKUPINA

  CILJEVI:

  - povezivanje i primjena vjeronauĉnih sadrţaja u ţivotu, razvoj mašte i kreativnosti,

  senzibilizacija uĉenika ka dramskoj umjetnosti, razvoj vještine lijepog i izraţajnog

  govorenja i izraţavanja, poticanje suradništva i bratske ljubavi, nastojati usvojiti i

  prenijeti poruku vjeronauĉnih igrokaza

  NAMJENA:

  - uĉvršćivanje kršćanskog svjetonazora i ţivota po vjeri, doţivljavanje i uţivljavanje u

  likove, razvijati duhovnost uĉenika, formiranje vjerniĉke osobnosti, poticanje i

  razvijanje mašte i suradništva, kroz dramsku igru oslobaĊati uĉenike u govoru i

  pokretu, obiljeţavanje kršćanskih blagdana.

  NOSITELJ:

  - vjerouĉiteljica Katica Markić

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - rad u skupinama , parovima, individualni rad, frontalni rad, usmeno izlaganje, gluma;

  suradnja sa zborom, recitatorima pri izradi predstava, prezentiranje na školskim

  programima (posebno prigodom katoliĉkih blagdana) te školskom panou.

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine 2014./2015.

  TROŠKOVNIK:

  - eventualno za garderobu likova i scenu te za kreativne uratke uĉenika pri obiljeţavanju

  pojedinih blagdana.

  VREDNOVANJE:

  - opisno

 • 45

  5.1.8. SCENSKO-RECITATORSKA SKUPINA (1. RAZREDI i 2.c)

  CILJEVI:

  - uĉenje pjesama i plesova, te narodnih igara Slavonije

  NAMJENA:

  - poticanje sluha za narodno stvaralaštvo zaviĉaja - uoĉavanje veza izmeĊu igara nekada i sada - razvijati razumijevanje kroz glazbene sadrţaje, te povećati motivaciju

  NOSITELJ:

  - uĉiteljica i uĉenici 1. razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - tijekom školske godine 2014./2015. uĉenici će biti ukljuĉeni u folklornu skupinu. S njima će se vjeţbati plesne strukture, narodne igre i kola Slavonije. Sudjelovat će

  uĉenici koji imaju osjećaj za ritam i takt, pjesmu i ples. Pojaĉan program biti će za

  vrijeme odrţavanja Dana kruha, Svetog Nikole, Boţića Dana škole

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine 2014./2015.

  TROŠKOVNIK:

  - materijali dostupni na Internetu - školske narodne nošnje - knjiga i CD-rom Naše kolo veselo

  VREDNOVANJE:

  - zadovoljstvo uĉenika - predstavljanje usvojenog na svim školskim priredbama

 • 46

  5.1.9. RECITATORSKA SKUPINA (5. RAZRED)

  CILJEVI: - ĉitanje i upoznavanje s piscima - stvaranje osjećaja za poruku koju pjesnik ţeli prenijeti

  NAMJENA:

  - poticati kod uĉenika pravilno i zraţajno usmeno izraţavanje.

  NOSITELJ:

  - Marija Dasović, uĉiteljica hrvatskog jezika i uĉenici

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - tjedno sastajanje, ĉitanje tekstova i pjesama, slušanje izraţajnog ĉitanja poezije na nosaĉu zvuka.

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine 2014./2015.

  TROŠKOVNIK:

  - knjige poezije razliĉitih pjesnika, nosaĉi zvuka.

  VREDNOVANJE:

  - nastupi na školskim priredbama.

 • 47

  5.1.10. KREATIVNO-SCENSKA SKUPINA (4. RAZRED)

  CILJEVI:

  - povezivanje i primjena vjeronauĉnih sadrţaja u ţivotu, razvoj mašte i kreativnosti,

  senzibilizacija uĉenika ka dramskoj umjetnosti, razvoj vještine lijepog i izraţajnog

  govorenja i izraţavanja, poticanje suradništva i bratske ljubavi, nastojati usvojiti i

  prenijeti poruku vjeronauĉnih igrokaza

  NAMJENA:

  - uĉvršćivanje kršćanskog svjetonazora i ţivota po vjeri, doţivljavanje i uţivljavanje u

  likove, razvijati duhovnost uĉenika, formiranje vjerniĉke osobnosti, poticanje i

  razvijanje mašte i suradništva, kroz dramsku igru oslobaĊati uĉenike u govoru i

  pokretu, obiljeţavanje kršćanskih blagdana.

  NOSITELJ:

  - vjerouĉiteljica, uĉenici ĉetvrtog razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - rad u skupinama , parovima, individualni rad, frontalni rad, usmeno izlaganje, gluma;

  suradnja sa zborom, recitatorima pri izradi predstava, prezentiranje na školskim

  programima (posebno prigodom katoliĉkih blagdana) te školskom panou.

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine 2014./2015.

  TROŠKOVNIK:

  - eventualno za garderobu likova i scenu te za kreativne uratke uĉenika pri obiljeţavanju

  pojedinih blagdana.

  VREDNOVANJE:

  - opisno

 • 48

  5.1.11. STVARALAĈKA SKUPINA

  CILJEVI:

  -razviti suradniĉke odnose i empatiju u zajedniĉkim aktivnostima i stvaralaĉkom radu,

  osmisliti i napraviti rukotvorine za razliĉite prigode, poticati uĉenike na primjenu

  vjeronauĉnih sadrţaja u svojem ţivotu, odnosno prakticirati vjerniĉki ţivot, razvijati vještinu

  suradnje i tolerancije

  NAMJENA:

  -autentiĉno i sustavno upoznavanje, ĉuvanje i razvijanje uĉeniĉkog, osobnog vjerskog i

  kulturnog identiteta, promicanje duha dijaloga i ekumenizma te razvijanje spremnosti ţivota

  po vjeri, priprema za priredbe u školi, humanitarne akcije vezane uz Boţić i Uskrs

  NOSITELJ:

  -vjerouĉiteljica, uĉenici ĉetvrtih, šestih i osmih razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  -primjenjuju se razliĉiti oblici rada: frontalni , individualni, skupni rad, rad u paru, te razliĉite

  nastavne metode: likovno, glazbeno, molitveno-meditacijsko izraţavanje

  VREMENIK:

  -tijekom nastavne godine 2014./2015.

  TROŠKOVNIK:

  -eventualno za bojice, flomastere, papire, plakate, ukrasi za Boţić i Uskrs

  VREDNOVANJE:

  -opisno

 • 49

  5.1.12. KREATIVNA SKUPINA (2.b i 2.e RAZRED)

  CILJEVI:

  - buditi i razvijati stvaralaĉke sklonosti uĉenika - razvijati smisao za estetiku

  NAMJENA:

  - razvoj kreativnosti, mašte, divergentnog mišljenja kod uĉenika

  NOSITELJ:

  - Uĉiteljica i uĉenici 2. i 3.razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  -

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine 2014./2015.

  TROŠKOVNIK:

  - stare kartonske kutije, ljepilo, krep-papir, škare, tempere, sjemenke, stare tkanine

  VREDNOVANJE:

  - zadovoljstvo uĉenika i nastavnika škole, roditelja - izloţba radova uĉenika za Dan škole

 • 50

  5.2. UMJETNIĈKO PODRUĈJE

  5.2.1. MJEŠOVITA SKUPINA (1.A I 1.B)

  CILJEVI:

  - uĉenici će uvjeţbavanjem razliĉitih pjesama sudjelovati u kulturnim manifestacijama škole

  - izvoĊenje vrijednih umjetniĉkih djela - usvajati potrebu za kulturnim glazbenim izraţavanjem - svladavanje pjevanja kao vještine glazbenog izraţavanja - oĉuvanje obiĉaja - usvajanje plesnih koraka, djeĉjih igri, brojalica i kola iz zaviĉaja

  NAMJENA:

  - razvijanje ljubavi prema zaviĉaju

  - oĉuvanje tradicijskih vrijednosti

  - razvoj ljubavi prema domovini

  NOSITELJ:

  - uĉiteljice prvih razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - u sklopu izvannastavnih aktivnosti

  TROŠKOVNIK:

  - oprema za nastupe

  VREMENIK:

  - tijekom školske godine

 • 51

  5.2.2. VELIKI ZBOR (4. –8. RAZRED)

  CILJEVI:

  - uĉenici će uvjeţbavanjem razliĉitih pjesama sudjelovati u kulturnim manifestacijama škole

  - izvoĊenje vrijednih umjetniĉkih djela - usvajati potrebu za kulturnim glazbenim izraţavanjem - svladavanje pjevanja kao vještine glazbenog izraţavanja - javnim nastupima privikavati se na intenzivno sudjelovanje u manifestacijama - kulturnog ţivota škole i sredine u kojoj ţive

  NAMJENA:

  - sudjelovati u aktivnostima na kulturno- umjetniĉkom podruĉju

  - estetsko iskustvo i osjetljivost za vokalno izraţavanje

  - njega i obrazovanje glasa

  - socijalizacija uĉenika, razvoj odgovornosti za skupinu

  NOSITELJ:

  - uĉiteljice glazbene kulture

  NAĈIN REALIZACIJE:

  U sklopu izvannastavnih aktivnosti u matiĉnoj školi i podruĉnoj školi „Jelas“

  uĉenici će raditi na temama:

  - Boţić ( djeĉji boţićni mjuzikl ) - Dan škole - ostali sadrţaji vezani uz kulturnu i javnu djelatnost škole ( po potrebi ) - uĉenje pjesama tijelo glazbom, - uĉiti jednostavne koreografije - u redovnoj nastavi Glazbene kulture s darovitim uĉenicima

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - Audio-vizualna sredstva (laptop, projektor, glazbena linija, Cd-i) - Sredstva za snimanje i nabavku matrica - Pomoćna sredstva nabavljena od roditelja - Nabavka nekih osnovnih udaraljki

  VREDNOVANJE:

  - osobno zadovoljstvo uĉenika, uĉitelja i roditelja zbog proširivanja glazbenih spoznaja i sposobnosti i sudjelovanja u obogaćivanju kulturnog ţivota škole

  - analiza rada na kraju školske godine - priznanje drugih za uspješnost na sveĉanostima i priredbama

 • 52

  5.2.3. MALI ZBOR (1., 2. i 3. RAZREDI)

  CILJEVI:

  - svladavanje pjevanja kao vještine glazbenog izraţavanja

  - toĉno i sigurno usvajanje tekstova i melodije razliĉitih, nepoznatih pjesama, te

  njihovo izvoĊenje

  - - razvijati glazbeno pamćenje i ljubav prema glazbi

  - - upoznati razne glazbene kulture

  - - razvijati osjećaj za ritam i takt

  NAMJENA:

  - uĉenici će svojim aktivnim i uspješnim radom sudjelovati u kulturnim

  manifestacijama škole

  NOSITELJ:

  - uĉiteljica razredne nastave i uĉenici

  NAĈIN REALIZACIJE

  - Dani kruha, Sveti Nikola, Boţić, Dan škole

  - pjevanje

  - plesanje

  - igra i stvaranje kroz igru

  - slušanje

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine 2014./2015.

  TROŠKOVNIK:

  - sintisajzer, kajdanke, grafoskop, prozirnica, glazbena linija, CD-romovi, glazbene

  igre, štapići, zveĉke, razni instrumenti

  VREDNOVANJE:

  - sudjelovanje na školskim priredbama

  - zadovoljstvo uĉenika i nastavnika ostvarenim i nauĉeni

 • 53

  5.2.4. RITMIKA (2., 3. i 4. RAZRED)

  CILJEVI:

  - nauĉiti koreografiju (plesne pokrete), melodiju i tekst pjesme vezane za priredbe - razvijati osjećaj za ritam, usklaĊivanje pokreta i glazbe - upoznavanje uĉenika unutar skupine - razvijanje osjećaja za ritam i pokret u prostoru - sudjelovati u priredbama tijekom školske godine - razvijati sportski duh, ljubav prema plesu - promicati zdravlje, sport i glazbu

  NAMJENA:

  - sudjelovanje u kulturnim dogaĊajima u školi i izvan nje - zadovoljiti potrebu za kretanjem

  NOSITELJ:

  - uĉenici 2., 3. i 4. razreda i uĉiteljice

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - pjevanje - plesanje - igra i stvaranje kroz igru - slušanje - rad skupine se odvija prema planu i programu; - uĉenici se samoinicijativno opredjeljuju za rad u skupini

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - CD - odjeća za nastup (po dogovoru) - glazbena linija, glazbene igre, štapići, zveĉke, razni instrumenti

  VREDNOVANJE:

  - sudjelovanje na školskim priredbama - zadovoljstvo uĉenika i nastavnika ostvarenim i nauĉenim

 • 54

  5.2.5. LIKOVNA SKUPINA (1.E, 2.D RAZRED I 3.A RAZRED)

  CILJEVI:

  - stvaralaĉko-kreativni odnos prema radu

  - uvaţavati individualni djeĉji izraz

  - omogućiti uĉenicima izraţavanje likovne pismenosti

  NAMJENA:

  - razvoj osjećaja za lijepo , za iskorištavanje zadanog prostora, za suradnju i

  poštivanje razliĉitosti u viĊenju okoline, razvoj mašte i izraţavanje osobnosti

  NOSITELJ:

  - uĉenici i uĉiteljica razredne nastave

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - na satima INE

  - rad skupine se odvija prema planu i programu ;

  - tematsko ureĊenje panoa , ureĊenje pozornice na školskim priredbama

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine, 1 sat tjedno

  TROŠKOVNIK:

  - blokovi za crtanje, vodene boje, tempere, pastele i ostala sredstva za razliĉite likovne

  tehnike

  VREDNOVANJE:

  - zadovoljstvo uĉenika zbog proširivanja likovnih spoznaja

 • 55

  5.2.6. LIKOVNA SKUPINA (5. do 8. RAZRED)

  CILJEVI:

  - razvijanje likovnog izraza

  - upoznavanje likovnog jezika

  - razvijati likovne sklonosti i interes za likovno stvaralaštvo

  NAMJENA:

  - poznavanje i osvještavanje vaţnosti kulturnog nasljeĊa te njegovo oĉuvanje,

  proširivanje znanja, doprinos estetskom ureĊenju škole, upoznavanje pravih

  vrijednosti likovne umjetnosti te njena primjena u svakodnevnom ţivotu, razvoj

  samopouzdanja uĉenika te osvještavanje sposobnosti, ukljuĉivanje u timski rad.

  NOSITELJ:

  - Ivana Kozmar, uĉiteljica likovne kulture

  - Uĉenici

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - rad u manjim grupama (podjela duţnosti) , dogovor s uĉenicima, prikupljanje ideja,

  usvajanje zajedniĉkog cilja, priprema materijala (razliĉite likovne tehnike), estetsko

  ureĊenje škole, ureĊenje panoa za prigodne datume, radovi za natjecanje iz likovne

  kulture, suradnja s drugim grupama

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine 2014./2015., 1 sat tjedno

  TROŠKOVNIK:

  - uĉenici već posjeduju sav potreban pribor

  VREDNOVANJE:

  - Praćenje i biljeţenje zapaţanja uĉeniĉkih postignuća i uspjeha, interesa, motivacija i

  sposobnosti u ostvarivanju dodatnih sadrţaja

 • 56

  5.2.7. ESTETSKO UREĐENJE

  CILJEVI:

  - - razvijanje likovnog izraza

  - upoznavanje likovnog jezika

  - razvijati likovne sklonosti i interes za likovno stvaralaštvo

  - -estetsko ureĊenje školskog prostora

  NAMJENA:

  - razviti osjetljivost za estetski doţivljaj i poštivanje vizualnih umjetnosti

  NOSITELJ: - Ivana Kozmar, uĉiteljica likovne kulture - uĉenici

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - rad pojedinaĉno, u parovima, u skupinama - korištrnje razliĉitih likovnih tehnika i materijala

  VREMENIK: - tijekom nastavne godine 2014. /2015.

  TROŠKOVNIK:

  - kolaţ papir, papiri, ljepilo, novinski ĉlanci, sprejevi u boji, posteri, pribadaĉe, marker u boji, tempere (do 100 kn)

  VREDNOVANJE: - Praćenje i biljeţenje zapaţanja uĉeniĉkih postignuća i uspjeha, interesa, motivacija i

  sposobnosti u ostvarivanju dodatnih sadrţaja

 • 57

  5.2.8. KREATIVNA SKUPINA (2. i 3. RAZRED)

  CILJEVI:

  - buditi i razvijati stvaralaĉke sklonosti uĉenika - razvijati smisao za estetiku

  NAMJENA:

  - razvoj kreativnosti, mašte, divergentnog mišljenja kod uĉenika

  NOSITELJ:

  - uĉiteljica i uĉenici 2. i 3.razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - recikliranje materijala – izrada razliĉitih predmeta

  - tematsko ureĊenje panoa , ureĊenje pozornice na školskim priredbama

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine 2014./2015.

  TROŠKOVNIK:

  - stare kartonske kutije, ljepilo, krep-papir, škare, tempere, sjemenke, stare tkanine

  VREDNOVANJE:

  - zadovoljstvo uĉenika i nastavnika škole, roditelja - izloţba radova uĉenika za Dan škole

 • 58

  5.3. TJELESNO I ZDRAVSTVENO PODRUĈJE

  5.3.1. ODBOJKA (djeĉaci)

  CILJEVI :

  - usvajanje znanja, stjecanje vještina i navika, stjecanje teorijskih informacija,

  razvijanje pozitivnog stava prema sportu.

  NAMJENA :

  - usavršiti kineziološka znana i vještine tehnike odbojkaške igre i znati ih primijeniti u

  sportskim i sportsko-rekreativnih aktivnostima, predstavljanje škole na svim

  školskim i ostalim natjecanjima.

  NOSITELJI :

  - Branimir Garić, nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture

  - Uĉenici

  NAĈIN REALIZACIJE :

  - tijekom školske godine uĉenici će imati dva puta tjedno trening u vremenu trajanja

  od 1 sata (utorak i srijeda). Uĉenici će sudjelovati na školskom natjecanju osnovnih

  škola. Plan i program rada obuhvaća usvajanje pravila odbojkaške igre, tehniku,

  taktiku i metodiku odbojkaške igre.

  VREMENIK :

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK :

  - sredstva potrebna za nabavku sportskih majica ili dresova ( oko 500,00 kn), sredstva

  potrebna za nabavku odbojkaških antena (oko 200,00 kn)

  VREDNOVANJE :

  - praćenje, provjeravanje i vrednovanje uĉeniĉkih motoriĉkiha znanja i postignuća u

  izvannastanoj aktivnosti tijekom cijele školske godine.

  - praćenje razvoja motoriĉkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti.

  - odgovornost uĉenika prema radu i suradnji, te sudjelovanje na sportskim

  natjecanjima i osvajanje odreĊenih mjesta ili plasmana (medalja).

 • 59

  5.3.2. ODBOJKA (djevojĉice)

  CILJEVI :

  - usvajanje znanja, stjecanje vještina i navika, te razvijanje pozitivnog stava prema sportu

  NAMJENA :

  - usavršiti kineziološka znanja i vještine tehnike odbojke, i znati ih primijeniti u

  sportskim i sportsko rekreativnim aktivnostima

  NOSITELJI :

  - Ivana Klariĉić, nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture

  - Uĉenici

  NAĈIN REALIZACIJE :

  - tijekom školske godine uĉenici će imati dva puta tjedno trening u vremenu trajanja od

  45 min.

  VREMENIK :

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK :

  Mreţa- 500,00kn

  Lopte – 500,00 kn

  VREDNOVANJE :

  - sudjelovanje na natjecanjima školskih sportskih društava - praćenje razvoja motoriĉkih sposobnosti, odgovornosti prema radu i suradnju

 • 60

  5.3.3. ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO „PLAVI SOKOL“

  CILJEVI :

  - usvajanje znanja, stjecanje vještina i navika, te razvijanje pozitivnog stava prema

  sportu

  NAMJENA :

  - usavršiti kineziološka znanja i vještine i znati ih primijeniti u sportskim i sportsko

  rekreativnim aktivnostima

  - razviti svijest o vaţnosti tjelesnoga vjeţbanja i bavljenja sportom za oĉuvanje i

  unaprjeĊenje zdravlja

  NOSITELJI :

  - uĉitelji tjelesne i zdravstvene kulture i suradnici

  -

  NAĈIN REALIZACIJE :

  - dva puta tjedno

  -

  VREMENIK :

  - tijekom nastavne godine

  -

  TROŠKOVNIK :

  - putni troškovi – 500,00 kn

  VREDNOVANJE :

  - sudjelovanje na natjecanjima Hrvatskog školskog športskog saveza

  - praćenje razvoja motoriĉkih sposobnosti, odgovornosti prema radu i suradnji

 • 61

  5.3.4. CRVENI KRIŢ / PRVA POMOĆ (6. i 8. RAZRED)

  CILJEVI:

  - usvajanje osnovnog znanja iz prve pomoći - stjecanje odgoja za humaniji i zdraviji ţivot - razvijanje svijesti o humanim vrednotama

  NAMJENA:

  - dati osnovne zdravstvene izobrazbe - razvijati socijalnu svijest kroz humanitarni rad - poticati humane osjećaje i djelovanja

  NOSITELJI:

  - Ivana Tunjić, uĉiteljica - uĉenici 6 i 8. razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - uĉenici će se okupljati jednom tjedno ili prema potrebi ĉešće - provoĊenje godišnjeg plana i programa rada aktivnosti po preporuci Crvenog kriţa

  Slavonski Brod

  - aktivnosti se provode kroz praktiĉne radionice, upoznavanje osnovnih fiziĉkih povreda te pruţanje pomoci istih. Upoznavanje povijesnog i teoretskog dijela

  osnivanja Crvenog kriţa, prikupljanje materijala i praćenje informacija o novitetima

  rada Crvenog kriţa

  - obiljeţavanje vaţnih datuma vezano za rad Crvenog kriţa - upoznavanje uĉenika, uĉitelja i roditelja s radom skupine (putem panoa u školi) - pripremanje uĉenika za natjecanje iz prve pomoći provodit će se sljedeće akcije u suradnji s Crvenim kriţem Slavonskog Broda:

  Svjetski dan prve pomoći, tjedan borbe protiv turbekuloze, solidarnost na djelu, mjesec

  borbe protiv ovisnosti, ljetna škola, tajni prijatelj, dan borbe protiv AIDS-a, tjedan

  solidarnosti, dobrovoljno davanje krvi, natjecanje mladih HCK.

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine 2014./2015.

  TROŠKOVNIK:

  - sredstva potrebna za izradu plakata, provoĊenje radionica (sredstva za pruţanje prve pomoći) i pripremanje uĉenika za natjecanje

  VREDNOVANJE:

  - izlaganje panoa u školi - sudjelovanje na natjecanju - druţenje uĉenika sa uĉenicima drugih škola u prostorijama Crvenog kriţa - zadovoljstvo uĉenika i nastavnika

 • 62

  5.4. PRIRODOSLOVNO PODRUĈJE

  5.4.1. ASTRONOMIJA (7.RAZRED)

  CILJEVI:

  - priprema uĉenika za izradu samostalnog istraţivaĉkog projekta koja ukljuĉuje savladavanje potrebnih teorijskih osnova; planiranje, organizaciju i provoĊenje

  odgovarajućih opaţanja i mjerenja; pripremu pisanog rada i javnu prezentaciju

  istraţivaĉkog projekta

  NAMJENA:

  - uĉenici će izabrati njima zanimljivu i uzrastu primjerenu temu iz podruĉja astronomije

  - izvoditi će konkretna mjerenja - analizirati rezultate mjerenja u pisanom obliku - pripremiti odgovarajući poster i power point prezentaciju za javno izlaganje - saţetak projekta pripremiti će se za školski list i info pano u školi

  NOSITELJ:

  - Rade Kovaĉević, uĉitelj geografije, voditelj astronomske skupine - Uĉenici

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - sastanci astronomske skupine jednom tjedno u trajanju dva školska sata; vrijeme sastanka povezano je s potrebama opaţanja/teleskopiranje i ovisi o vremenskim

  uvjetima i dobu dana kada je objekt opaţanja vidljiv na nebu

  VREMENIK:

  I. – rujan

  II. – rujan/listopad

  III. – listopad/studeni- sve dok je objekt vidljiv na nebu

  IV./V. – po završetku opaţanja, rad tijekom jednog mjeseca

  TROŠKOVNIK:

  - sredstva potrebna za izradu ili nabavu odgovarajućeg ureĊaja - za nabavu dodatne struĉne literature (karte neba) - sredstva za izradu postera i printanja pisanog dijela rada

  VREDNOVANJE:

  - analiza uspješnosti realizacije istraţivaĉkog projekta kao cjeline - sumarna analiza ostvarenih ciljeva/odgovara na primarno postavljena pitanja/potvrde

  hipoteze

  - osvrt na uspješnost eksperimentalnog dijela rada - osvrt na vremenske prilike za planirani period promatranja - zadovoljstvo uĉenika ostvarenim i nauĉenim tijekom izrade projekta

 • 63

  5.4.2. EKOLOGIJA (5. RAZREDI)

  CILJEVI:

  - upoznati uĉenike s pojmom ekologija i što sve taj pojam obuhvaća, njezinim ostvarivanjem i ugroţenim podruĉjima

  - usvojiti znanja o biološkim i ekološkim odnosima te funkcioniranju i razvoju ekologije

  - promovirati ekološko djelovanje, brigu o prirodi i njezino oĉuvanje - upoznati ekološke probleme kod nas i u svijetu - razvijati ekološku svijest i sposobnost ekološkog djelovanja meĊu vršnjacima i u

  obiteljima

  - promicati i razvijati valjan odnos prema radu te usvojiti znanja, vještine, sposobnosti i vrijednosti koje omogućuju rješavanje ekoloških pitanja

  - prepoznati meĊusobnu povezanost problema kao što su siromaštvo, neekonomiĉna i prekomjerna potrošnja prirodnih bogatstava i degradacija okoliša

  - razvijati sposobnost za prepoznavanje problema i - pitanja na koja treba pronaći odgovor, za planiranje i provoĊenje istraţivanja,

  oblikovanje i obrazlaganje zakljuĉaka te iznošenje ishoda svojega rada

  - razvijati umijeće uĉenja iz svih raspoloţivih izvora i spremnost za cjeloţivotno uĉenje - obiljeţavati znaĉajne datume i dogaĊaje - poticati i razvijati kreativno mišljenje, formiranje i iznošenje vlastitih stavova

  NAMJENA:

  - praćenje aktualnih društvenih dogaĊanja i obiljeţavanje vaţnih datuma - razvijanje sposobnosti i vještina timskog rada, odgovornosti u izvršavanju povjerenih

  zadataka, kritiĉkog promišljanja i kreativnog djelovanja,komunikacijskih vještina,

  - motiviranje uĉenika za istraţivaĉki rad

  NOSITELJ:

  - uĉenici sedmih razreda i predmetni uĉiteljica Marijana Ostojĉić

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - sastanci jedanput tjedno, po potrebi ĉešće - provoĊenje projekata po preporuci MZOŠ - aktivnosti se provode kroz projekte i radionice, voĊenje diskusija, rikupljanje

  materijala i praćenje informacija te ekoloških izdanja

  - obiljeţavanje vaţnih datuma - upoznavanje uĉenika, uĉitelja i roditelja s radom skupine (putem panoa u školi)

  VREMENIK:

  - Tijekom nastavne godine 2014./2015.

  TROŠKOVNIK:

  - sredstva potrebna za izradu plakata i provoĊenje radionica

  VREDNOVANJE:

  - zadovoljstvo uĉenika i nastavnika ostvarenim i nauĉenim - aktivno sudjelovanje u radu - izlaganje panoa u školi - analiza rada na kraju školske godine

 • 64

  5.4.3. MLADI TEHNIĈARI

  CILJEVI:

  - razvijati sposobnost timskog rada i kreativnog izraţavanja - razvijati vizualo-spacijalne sposobnosti - razvijati finu motoriku

  NAMJENA:

  - primjeniti steĉena teorijska znanja iz podruĉja tehniĉke kulture

  NOSITELJ:

  - uĉitelj tehniĉke kulture, uĉenici

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - izrada modela i uporabnih predmeta - baratanje alatima, ureĊajima i strojevima

  VREMENIK:

  - jedan sat tjedno tijekom nastavne godine 2014./2015.

  TROŠKOVNIK:

  - sredstva za izradu

  VREDNOVANJE:

  - izraĊeni uradci uĉenika

 • 65

  5.5. DRUŠTVENO-HUMANISTIĈKO PODRUĈJE

  5.5.1. ŢIVJETI U SLAVONSKOM BRODU OD 1991.- 1992. (Domovinski rat u

  Slavonskom Brodu) 7.r

  CILJEVI :

  - upoznati uĉenike o teškim posljedicama koje su nosili neduţni graĊani Slavonskog Broda”, trebamo navesti sva imena onih koji su ga razarali, koji su pucali na BroĊane

  (poginula djeca na Jelasu)

  - obiljeţavanje vaţnih datuma

  NAMJENA :

  - razvijanje sposobnosti i vještina timskog rada, odgovornosti u izvršavanju povjerenih zadataka, kritiĉkog promišljanja i kreativnog djelovanja, komunikacijskih vještina,

  NOSITELJI :

  - uĉiteljica povijesti i uĉenici

  NAĈIN REALIZACIJE :

  - individualni rad, grupni rad, rad u paru - rješavanje zadataka - prezentacija putem projektora - traţenje litarature - traţenje statistiĉkih podataka - sastajanje po potrebi

  VREMENIK :

  - tijekom nastavne godine 2014./2015.

  TROŠKOVNIK :

  - prijenosno raĉunalo - udţbenici - razne knjige vezano za Domovinski rat - materijale imamo u knjiţnici

  VREDNOVANJE :

  - zadovoljstvo uĉenika zbog proširenja znanja o Domovinskom ratu - analiza rada na kraju školske godine - zainteresiranost u radu - redovito pohaĊanje.

 • 66

  5.5.2. BIBLIJSKA SKUPINA (5. RAZREDI)

  CILJEVI:

  - poznavanje Biblije kao Knjige ţivota - upoznavanje biblijskih likova koji su i danas aktualni za suvremenog kršćanina

  NAMJENA:

  - praktiĉno provoĊenje biblijskih tekstova u svakidašnjem ţivotu - upoznavanje sposobnosti i vrlina biblijskih likova

  NOSITELJI:

  - Vinko Zrno, uĉitelj vjeronauka

  - Uĉenici 5. razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - uĉenici će se okupljati dva sata tjedno

  - radionice, obrade tekstova, izrade plakata i prezentacija

  - korištenje audio-video vizualnih sredstava (filmovi i sl.)

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  VREDNOVANJE:

  - izlaganje panoa u školi - humanitarne akcije - druţenje uĉenika - zadovoljstvo uĉenika i nastavnika

 • 67

  5.5.3. MLADI KNJIŢNIĈARI ( 5- 8. RAZRED)

  CILJEVI:

  - razvijanje interesa za knjigu, poticanje uĉenja, usvajanje informacijske pismenosti,

  razvijanje svijesti o vaţnosti ĉitanja, bogaćenja rjeĉnika i znanja, uĉenje osnovnih

  knjiţniĉarskih poslova, razvijanje kreativnosti

  NAMJENA:

  - poticanje svijesti, stvaralaštva i zajedništva, edukacija, kulturno – javna djelatnost,

  samostalno sluţenje informacijskim izvorima znanja i razvijanje informacijske pismenosti,

  promovirati školsku knjiţnicu kao kulturno središte škole, mjesto uĉenja i druţenja

  NOSITELJ:

  školska knjiţniĉarka

  NAĈIN REALIZACIJE: izrada prigodnih plakata i panoa vezanih uz znaĉajne obljetnice i

  osobe, tehniĉka obrada knjiga, rad s korisnicima, pronalaţenje zadanih knjiga, zaduţivanje i

  razduţivanje, knjiţnica na webu, knjiţni kutić ( top lista lektire), Klub ĉitatelja knjiga,

  Comenius projekt – obiljeţavanje Dana kruha, izrada spomenara, uĉimo europske jezike,

  upoznajemo razliĉite kulture i obiĉaje, izloţbe novih naslova, radionice tijekom školske

  godine: „Od zrna do kruha“ (kreativna radionica izrade nakita od slanog tijesta) , „ Kako

  napraviti letak“, „Izrada prigodnih straniĉnika“, „Mali boţićni anĊeli od sirove tjestenine“,

  „Origami radionica“, „Uskrsna jaja“, „Knjiga kao ukras“ (reciklaţom do korisnog proizvoda),

  „More“, pripreme za sv. Nikolu, Boţić Uskrs i Dan škole– ureĊenje panoa škole, izloţbe i

  radionice

  VREMENIK: dva sata tjedno u MŠ i dva sata tjedno u PŠ tijekom školske godine

  2014./2015.

  TROŠKOVNIK: Pribor i materijali za obradu knjiţne graĊe, izloţbe i estetsko ureĊivanje

  knjiţnice povodom vaţnijih dogaĊaja

  VREDNOVANJE: povećan broj korisnika knjiţnice, redovitost i zalaganje te zadovoljstvo

  uĉenika – Mladih knjiţniĉara i ostalih uĉenika škole

 • 68

  5.5.4. POVIJESNA KUHARICA (5.-8. RAZRED)

  CILJEVI: Upoznati uĉenike s naĉinom prehrane u razliĉitim civilizacijama i kulturama kroz

  povijesna razdoblja, upoznati vaţnost, podrijetlo i naĉin pripreme pojedinih namirnica i vrsta

  jela te njihov utjecaj na poneke povijesne dogaĊaje i svakodnevni ţivot kroz povijest te

  njihov utjecaj na današnje suvremeno doba.

  NAMJENA: Razvijanje sposobnosti i vještina timskog rada, odgovornosti u izvršavanju

  povjerenih zadataka, kritiĉkog promišljanja i kreativnog djelovanja, komunikacijskih vještina;

  motiviranje uĉenika za istraţivaĉki rad, praktiĉan rad (priprema jela prema originalnim

  receptima iz pojedinih povijesnih razdoblja)

  NOSITELJI: Marta Tadić, uĉiteljica povijesti

  NAĈIN REALIZACIJE: Prouĉavanje povijesne literature, istraţivanje na internetu

  (Pinterest, Hrvatski poviiesni portal, kulinarski portali), izrada PowerPoint prezentacija i

  plakata, priprema jednostavnih jela osobito u sklopu ostalih dogaĊanja u školi (Dani kruha,

  Boţić, Uskrs, Dan škole…)

  VREMENIK: tijekom školske godine 2014./2015. sastajanje jedanput tjedno

  TROŠKOVNIK: Sredstva za izradu plakata, kupnja pojedinih namirnica, korištenje školske

  kuhinje (po dogovoru s kuharom/icom)

  VREDNOVANJE: Praćenje zadovoljstva uĉenika i nastavnika ostvarenim i nauĉenim,

  aktivnog sudjelovanja u radu, izlaganje panoa u školi, objavljivanje na web stranici škole te

  analiza rada na kraju školske godine

 • 69

  6. PROJEKTNA NASTAVA

  6.1.1. TEMATSKI DANI

  CILJEVI:

  - razvijati ekološku svijest

  - razvijati zdrave navike ţivljenja

  - razvijati zdrave prehrambene navike

  - prepoznati kulturološke znaĉajke kraja u kojem ţivimo

  - povećati koheziju meĊu uĉenicima

  - razviti osjećaj pripadnosti

  NAMJENA:

  - obogatiti ţivot uĉenika u školi

  NOSITELJ:

  - uĉenici, uĉitelji i roditelji

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - organizacija razliĉitih aktivnosti: priredba, izloţba, pješaĉenje, sportske aktivnosti

  VREMENIK:

  - Dan kruha

  - Hrvatski olimpijski dan 10. rujna 2014.

  - MeĊunarodni dan pješaĉenja 15. listopada 2014.

  TROŠKOVNIK:

  - sirovina za izradu pekarskih proizvoda

  VREDNOVANJE:

  - realizacija dana

 • 70

  7. IZLETI I PUTOVANJA

  7.1. UĈENICI RAZREDNE NASTAVE

  7.1.1. GRAD I OKOLICA

  CILJEVI:

  - upoznati uĉenike prvih razreda sa znamenitostima i bogatstvima našega grada - upoznati uĉenike sa radom u banci,Gradskoj knjiţnici, muzejima

  NAMJENA:

  - zorno povezivanje gradiva - povezivanje teorije i prakse - samostalno uoĉavanje unutarpredmetnih i meĊupredmetnih veza

  NOSITELJ:

  - Uĉitelji i uĉenici prvih razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - kada se pojedina nastavna cjelina obradi nastoji se uskladiti i sami obilazak kako bi uĉenici lakše povezali teoriju i praksu

  VREMENIK:

  - tijekom nastavne godine

  TROŠKOVNIK:

  - izlete će djelomiĉno financirati škola, a djelomiĉno roditelji

  VREDNOVANJE:

  - razgovor s uĉenicima o nauĉenom i uoĉenom, evaluacijski listići, ocjena iz predmeta za uĉenike koji su se posebno istaknuli radom

 • 71

  7.1.2. ŢUPANIJA

  CILJEVI:

  - upoznati uĉenike drugih razreda sa znamenitostima naše ţupanije

  NAMJENA:

  - zorno povezivanje gradiva - povezivanje teorije i prakse - samostalno uoĉavanje unutarpredmetnih i meĊupredmetnih veza

  NOSITELJ:

  - uĉitelji i uĉenici drugih razreda

  NAĈIN REALIZACIJE:

  - zorno povezivanje teorijskog i praktiĉnog

  - uoĉavanje meĊupredmetnih veza

  - nakon teoretskog upoznavanja ţupanije

  - organizirano putovanje autobusom

  VREMENIK:

  - prvo polugodište, deseti mjesec

  TROŠKOVNIK:

  - troškove snose roditelji

  VREDNOVANJE:

  - provjera usvojenog znanja nakon ekskurzije - kvizovi - radni listići - literarni i likovni izriĉaj

 • 72

  7.1.3. REGIJA

  CILJEVI:

  - upoznavanje uĉenika trećih razreda sa Slavonijom i Baranjom

  NAMJENA:

  - upoznati uĉeike trećih razreda s izgledom , podnebljem i gospodarstvom zaviĉajne