národné školy

Download Národné školy

Post on 09-Jan-2016

45 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nrodn koly. Rusk nrodn kola. Mocn hstka - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Nrodn koly

 • Rusk nrodn kolaMocn hstkaMocn hstka alebo Novorusk kola alebo Pka alebo Rusk pka bola skupina ruskch skladateov z konca 50. a za. 60. rokov 19. storoia. Patrili do nej Milij Alexejevi Balakirev, Csar Antonovi Kjui, Modest Petrovi Musorgskij, Nikolaj A. Rimskij-Korsakov, Alexander Porfirievi Borodin a teoretickm hovorcom bol Vladimr Stasov.Vznikla koncom 50. rokov 19. storoia na podnet Alexandra Nikolajevia Serova a Vladimira Vasilievia Stasova a fungovala do 90. rokov 19. storoia.

 • V rmci Mocnej hstky tto zdieali svoje hudobn nzory, diela a zujem zachova rusk nrodn hudbu. Program Mocnej hstky obsahoval podmienku, e komponovan hudba mus by poutene rusk a zrove mus by zrozumiten pre kadho, kto m zujem.Doasnm lenom Mocnej hstky bol aj Peter Iji ajkovskij, no pre rozpory s N. R. Korsakovom a obvinenie z europocentrizmu tto skupinu opustil.

 • Michail Ivanovi Glinka Bol rusk skladate vnej hudby. Jeden z prvch, ktor sa stal znmy aj vo vlastnej krajine. Je asto povaovan za otca ruskej klasickej hudby. Jeho kompozcie ovplyvnili mnohch alch skladateov.Tvorba: opery Ivan Susanin, Ruslan a udmila, ouvertury...

 • Nikolaj Andrejevi Rimskij-KorsakovNikolaj Andrejevi Rimskij-Korsakov bol rusk hudobn skladate.Opern dieloaisko jeho hudobnho diela spova v 15 operch, ktor psal na Pukinov i Gogoov nmet. Jeho prv opery maj nzvy Pskovanka, Mjov noc a Snehulienka. V Rozprvke o crovi Saltnovi so znmym intermezzom Let meliaka zmernm kontrastom voklneho a intrumentlneho vrazu charakterizoval postavy skuton a neskuton. Spomedzi ostatnch vynik jeho opera Zlat kohtik.Mnoh jeho opery vyvolvali vo vldnych kruhoch pobrenos, poas premir niektorch z nich zakroovala polcia.

 • Milij Alexejevi BalakirevMilij Alexejevi Balakirev bol rusk hudobn skladate. Jeho zujem o hudbu a vek usilovnos mu dovolili sa stretn aj s niekokmi ruskmi hudobnmi veliknmi svojej doby. Do tejto skupiny sa radia predovetkm Michail Ivanovi Glinka, ktor v Balakirovi vzbudil zujem o uchovanie pecificky ruskho hudobnho tlu. V roku 1860 sa spoznal i s Borodinom, Rimskij-Korsakovom, Musorgskm a Csarom Kjuim, s ktormi utvoril neskr skupinu znmu ako "mocn hstka".PiesneSymphony No. 1 in C major: III. AndanteSymphony No. 2 in D minor: IV. Finale. Tempo di PolaccaMazurka No. 3 in B MinorScherzo No. 2 in B-flat MinorMazurka No. 4 in G-flat Major

 • esk nrodn hudbaV regine iech bola v obdob romantizmu situcia znane odlin od Slovenska. Jednak patrili pod raksku sprvu so ttnym jazykom nemeckm, ale zsluhou nrodnho hnutia zskali cisrom garantovan vsady, napr. eskho radnho jazyka. alej bolo v Prahe zriaden konzervatrium- v tom ase vysok hudobn kola a Nrodn divadlo , u od ias klasicizmu tu existovalo starie divadlo (1786), kde o. i. W. A. Mozart premiroval operu Don Giovanni a viacero inch skladieb. Takisto bolo v echch viacero hudobne vzdelanch a vemi nadanch hudobnkov znmych u v obdob baroka a najm klasicizmu aj v zahrani (Stamicovci, Bendovci, Mysliveek, Vahal, Brixi, Kucha).

 • Bedich SMETANA (1824-1884)- esk skladate, spolu s A. Dvokom zakladate nrodnej hudby v echch. Psobil aj ako uite, dirigent a organiztor koncertov. Poslednch 10 rokov ivota bol hluch .Orchestrlne skladby (M vlast,...),Komorn skladby (slikov kvarteto e mol Z mho ivota),Opery (9!) (Braniboi v echch, Prodan nevsta, Hubika,...), Klavrne skladby,Piesne, Zbory,...

 • Antonn Dvok (1841-1904)- esk skladate. Spolu s B. Smetanom zakladate eskej nrodnej hudby. Psobil v Prahe, ale aj v New Yorku (ako riadite konzervatria). Skladby s prznan zaujmavou melodikou a rytmom.9 symfni: . 9-e mol- Z novho svta,Orchestrlne skladby: symfonick bsne Vodnk, Polednice, Zlat kolovratOpery: ert a Ka, Rusalka, Jakobn Piesov tvorba: Biblick psn Komorn tvorba Klavrne diela: Slovansk tance InVoklno- Intrumentlna tvorba: kantta Stabat

 • Nrska nrodn hudbaNajv ohlas a vplyv mali skladatelia Svendsen, Griega Sinding. Vek lohu hral exotizmus nrskeho folklru, ktor ich skladbami iaril. Folklr, hlavne exotick, bol ku koncu storoia vekou mdou a hudba bola tmito prvkami vemi osvieen.

 • Edvard Hagerup GriegEdvard Hagerup Grieg bol vznamn nrsky hudobn skladate. Griegova hudba vychdza z nrodnch tradci Nrska a predovetkm erp z nrskej udovej hudby. Bol vekm romantikom, o je pozna z kadej jeho skladby, z ktorej vyviera lska k vlasti a lska k prrode. Napriek tomu, e nevytvoril iadne rozsiahle dielo, ako naprklad operu alebo symfniu.

 • Maarsk nrodn hudbaNajznmejm maarskm skladateom bol Franz Liszt, aj ke znan as ivota stavili v nemeckom kultrnom prostred. Znan vznam m tie Ferenc Erkel. V vznam m ale naprklad a skladate 20. storoia - Bla Bartk.Franz Liszt (1811-1886)-Franz Liszt alebo Frantiek List bol vznamn uhorsk hudobn skladate a klavrny virtuz.Medzi najvznamnejie diela patr:Les PreludesMazepaTasso.Lamento e trionfoOrfeusFaustovsk symfniaDantovsk symfnia (1856)Koncert Es durKoncert A durUhorsk fantziaTarantellaTotentanz (Tanec mtvych)Preldium a fga na B-A-C-HVaricie na Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen

 • akujem za pozornosOliver Franek