waldorfské školy

Download Waldorfské školy

Post on 09-Jan-2016

45 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Waldorfsk koly. Vchova ke svobod a odpovdnosti. Rudolf Steiner (1861 1925). V e kole nejde o to dostat veker vzdln, ale pipravit se tak, abychom je zskali ze ivota . Rudolf Steiner (1861 1925). zakladatel waldorfsk alternativn koly - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Waldorfsk kolyVchova ke svobod a odpovdnosti

 • Rudolf Steiner (1861 1925)Ve kole nejde o to dostat veker vzdln, ale pipravit se tak, abychom je zskali ze ivota

 • Rudolf Steiner (1861 1925) zakladatel waldorfsk alternativn koly

  rakousk filosof, pedagog, literrn kritik, umlec, dramatik, sociln myslitel, esoterik

  vrazn ovlivnn filozofi W. Goetha, jeho dla vydval

  * 1861 Kraljevec (pomez Rakouska a Uher) vrodin rakouskho elezninho ednka

  1925 Dornach (vcarsko)

  maturita ve Vdni, matematika a prodn vdy na V + pednky z filosofie, literatury, psychologie a medicny

 • vedle studia tak pedagogick innost 1891 doktort filozofie na univerzit vRostocku - 1899 1904 uitelem v Berln - za ivotn kol povauje najt nov metody zkoumn due na vdeckm zklad, vsledky svho zkoumn pedn pro zk okruh zjemc

  - osobn korespondence se znmmi osobnostmi kulturnho ivota (Ernst Haeckl), oficiln pedstavitel nmeck kultury jej ale dlouho pechzeli mlenm

  - 1904 dlo Theosophie

  - autor anthroposofie

 • - 1913 Anthroposofick spolenost, jej zkladnou Goetheanum (Dornach)

 • Anthroposofie

  z ec. anthropos = lovk, sofie = moudrost

  vda o duchovn podstat lovka

  soustava filosoficko-pedagogickch nzor na vchovu lovka

  vychz z kesanstv, vchodn filosofie, egyptskch a eckch mystri, prodn mystiky, Goethova dla

  stedem pozornosti je lovk, ve kterm se jako v mikrokosmu zrcadl obraz celho vesmru, lovk je klem k een zhad svta

 • Waldorfsk kolapat knejvraznjmu proudu alternativnho pedagogickho mylen 20. stolet (1. kola zaloena v roce 1919)

  li se vmnostv ltky, vukou cizch jazyk, proda se nerozpitvv do izolovanch st

  jej specializac je tzv. eurythmie (esteticko-rytmick vyuovn)

  vnuj velkou pozornost osobnosti uitele a proto si sami vytv dvoulet vcvik uitel.

  Jde o kultivaci due, sociln dovednosti, hodnoty, nejenom se nabiflovat pamtn sumu poznatk. Jde o to, aby vnmali i ostatn okolo sebe.

 • Waldorfsk koly o sobvestrann rozvoj dtte v praktickch a umleckch oborech

  opr se o anthroposofickou antropologii (osobit pohled na lovka, vvoj pstuje ctu ke svobodn lidsk individualit)

  objevovat schopnosti ka

  nenadazovat v uebnch plnech dn pedmt nad druh

  doshnout souladu mezi vdou, umnm a duchovnmi hodnotami

  osvtlovn zkladnch princip pomoc zetelnch pklad, nesna se zahrnovat ky encyklopedickmi pehledy

 • Waldorfsk koly o sobvuka hlavnch pedmt probh v dvouhodinovch blocch tzv. epochy, kter se jet dle dl na st rytmickou, vyuovac a vyprvc

  absence uebnic (knihy mohou bt doplkem,vznam je pikldm kovskm pracovnm seitm, kter si tvo sami)

  vysvden ve form slovnho hodnocen, nepropad se

  jeden tdn uitel po celou dobu koln dochzky

  dleitou soust vuky je obraz, rytmus a pohyb, aktivita

 • Prvn waldorfsk kola otevena 7. z 1919 na pn Emila Molta v obci Waldorf u Stuttgartu

  Molt chtl zzenm koly podle Steinerovch idel umonit novou adekvtn vchovu pedevm dtem svch zamstnanc

  prvn waldorfsk kola zaala s8 uiteli a 175 ky

  zpsob, jakm byla prvn waldorfsk kola vedena, byl na tehdej pomry velmi voln nap. dobrovoln koly sestaven tak, aby vzbuzovaly zjem odmtna psn, zvnjku vynucovan kze vekerou innost koly udruje v podstat pouze bezprostedn lidsk kontakt mezi uiteli a ky

 • Antroposofie jako zklad waldorfsk pedagogikysoustava filozoficko pedagogickch nzor, vda o podstat lovka

  souvis s kesanskou orientac, m prvky vchodn filozofie, obsahuje egyptsk a eck mystria, prodn mystiku, okultismus, filozofii J.W.Goetha

  Rudolf Steiner zaloil zatkem 20. stol. prvn antroposofickou spolenost

  lovk je podle Steinera komplexem t svt (tlem, du, duchem) pedstavovny temi druhy tla: fyzick, terick, astrln + 4. lnek - J

  to souvis sdlenm dtskho vku na ti stupn a sedmilet vvojov obdob, podle kterch je pizpsoben vchovn vzdlvac obsah

 • Vvoj lovka z hlediska antroposofie a jeho vchovado 7 let rozvoj fyzickho tladleit napodobovn a pklad, ponechat co nejvt volnost; nen eln vysvtlovn, psoben na rozumovou strnku

  do 14 let rozvoj terickho tlavznam pirozen autority uitele jako vzoru, psoben prostednictvm podobenstv a morlnch pklad; utv se vle, rozvoj pamti; vznam je piznvn hudb a umn

  od 14 let rozvoj astrlnho tlapreferuj se sloky estetick, mravn a nboensk; zpamtnch a citovch obsah se generuj autentick soudy a sudky o vcech a jevech

  kolem 21 let zrozen svobodnho, tvoivho a samostatnho lovka

 • Podle nzoru ameriana Trostliho jsou ve Waldorfskch kolch sledovny ti skupiny cl

  Rozvjet schopnost jasn, logicky a tvoiv myslet, vst dti ksebepoznn

  Objevovat a rozvjet schopnosti hlubokho ctn, senzitivity ke krsnu, kradostem i ke smutkm tohoto svta, kdruhm lidem

  kultivovat slu a ochotu init to, co m bt uinno, pracovat nejen pro sebe, ale pro uitek celho lidstva a Zem

 • lenn, organizace a zen waldorfsk kolymatesk kola pedkoln stupe

  dvanct kolnch ronk kolektiv tdy zstv zachovn

  1.- 8. ronk ni (doln) stupe (Z)tdn uitel vyuuje tm vechny pedmty

  9.- 12. ronk vy (horn) stupe (S)vuka pedmt odbornmi uiteli

  13. ronk s monost maturity

  za veden koly neodpovd editel, ale cel uitelsk sbor ve spoluprci se sdruenm rodi, uitel a ptel waldorfskho hnut v danm mst

 • Vnitn organizace vukyrozdlen pedmt na hlavn a odborn

  hlavn vyuovn didaktick forma EPOCHA (spojen dv a ti vyuovac hodiny, probr se jeden pedmt po dobu t a esti tdn, epochy se opakuj asi za pl roku)matesk jazyk, matematika, zempis, djepis, prodopis, fyzika, chemie ad.

  odborn vyuovn probh v bnch vyuovacch jednotkch (45 min), orientuje se na pedmty, kter vyaduj stl cvienciz jazyky, praktick innosti, nboenstv, eurytmie ad. v. matematiky a J

  kadodenn rozvrh hodin obsahuje teoretick, umleck a praktick pedmtybhem kolnho roku msn slavnosti, svtky, tdn hry, exkurze, vlety

 • Metodika vyuovnstav na rytmickm sledu t fz kadho samostatnho postupu poznvn, porozumn a vytvoen dovednosti:1. pozorovn, provn, experimentovn2. vzpomnn, popisovn, nakreslen, verbalizovn3. zpracovn, analza, abstrahovn, generalizovn, tvoen teori

  k se u pracovat induktivn ve vech teoretickch pedmtech

  hlavn vyuovn spolen prceodborn vyuovn innost v mench skupinch

  uebn ltku se k u sm zachytit, zaprotokolovat, popsat postupy a dokumentovat v epochlnm seit

 • koln den na waldorfsk kolerytmick stdn vyuovn hlavnho (epochlnho) a odbornho v souladu se zkladnmi ivotnmi biorytmy a hygienickmi poadavky

  zahjen dne 15 a 30 min. jednoduch umleck aktivity

  hlavn pedmt dvouhodinov blok v tzv. epoe

  odborn pedmty po 45 min. (ppadn dal dvouhodinov blok)

  od 5., 6. tdy odpoledn vyuovn (pedmty praktick, umleck a tlesn aktivity)

 • Uebn plnNemaj pesn a jednotn uebn osnovy, ale rmcov plny upraven podle poteb dan koly

  Antropocentrick

  Snaha doshnout souladu mezi vdou, umnm a nboenstvm

 • Organizace vukyrozdlen pedmt na hlavn a odbornhlavn vyuovn didaktick forma EPOCHA (spojen dv a ti vyuovac hodiny, probr se jeden pedmt po dobu t a esti tdn, epochy se opakuj asi za pl roku)odborn vyuovn probh v bnch vyuovacch jednotkch (45 min), orientuje se na pedmty, kter vyaduj stl cvienkadodenn rozvrh hodin obsahuje teoretick, umleck a praktick pedmtybhem kolnho roku msn slavnosti, svtky, tdn hry, exkurze, vlety

 • Epochy

  dvouhodinov monotematick vyuovac blokumisovan vdy na zatek rozvrhu dneuitel rozvj jedno dan tma (nap. matematick operace, stavba domu, djiny ecka)draz hlavn na estetickovchovn a pracovn pedmty a na ciz jazykyvjejm rmci se probr vdy jeden ztzv. hlavnch pedmt, obvykle po dobu 3-6 tdn nepetrit, pot nastupuje do epochy dal hlavn pedmtv epochch vyuuje obvykle vechny hlavn pedmty tdn uitel

 • Ad epochy

  dl se na st rytmickou, vyuovac a vyprvcvhodou epoch - nerozdlovn pozornosti ka na mnoho pedmt

  pedmtem vyskytujcm se pouze na W je eurytmie umn vyjdit pohybem mylenku, hudbu i vlastn proitek

 • Hodnocen

  ci nejsou hodnoceni znmkamioceuj se charakteristikami, kter se vztahuj vdy ke schopnostem dttenesrovnvaj se s ostatnmi kydostvaj doporuen pro dal rozvoj kak nepropad, ci spolu obvykle zstvaj jako skupina po cel prbh koln dochzkyVron vysvden-uitel vstin a umlecky charakterizuj sv ky

 • Metody

  pouvaj obraz, rytmus a pohybti fze kadho samostatnho postupu poznvn, porozumn a vytvoen dovednosti:1. pozorovn, provn, experimentovn2. vzpomnn, popisovn, nakreslen, verbalizovn3. zpracovn, analza, abstrahovn, generalizovn, tvoen teori

  soust metod je ada pohybovch aktivituebn ltku se k u sm zachytit, zaprotokolovat, popsat postupy a dokumentovat v epochlnm seit

 • Pomckymaterily, kter si uitel vytv sm, nebo ve spoluprci s ostatnmi kolegy

  knihy mohou bt doplkem (nap. cviebnice a atlasy), nikoli hlavnm prostedkem vuky

  kovsk pracovn a epochov seity

 • Pomcky na waldorfsk koleuebnice tradinho typu povaovny za sekundrn prameny a pasivn uebn prostedky vyuvaj omezen

  zklad vyuovac prce tvo tzv. aktivn uebn prostedky (sbrky text, originln dokumenty, statistiky, encyklopedie, pruky, kter vytv uitel)

  zpracovanou uebn ltku ci zachycuj v epochovch seitech (uitel kontroluje, vyaduje opravy a doplnn)

  ve vyuovn se nevyuvaj mdia

 • Negativn strnkymal nvaznost nap. zkladnch kol na bn stedn kolyu nkterch k mohou vznikat frustran pocity nap. z toho, e se ve kole nic soustavnho nenauili, e nebudou schopni se vyrovnat absolventm jinch kolplin volnost k na tchto alternativnch kolch vede k ni rovni vzdlvacch vsledk