„externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy.“

Download „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy.“

Post on 03-Jan-2016

42 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Extern hodnotenie kvality koly podporujce sebahodnotiace procesy a rozvoj koly.. kola : Gymnzium Frantika vantnera Nov Baa kolsk rok pilotnho overovania: 2011 / 2012 Riaditeka koly: PaedDr. Alojzia tefkov. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • kola : Gymnzium Frantika vantnera Nov Baa

  kolsk rok pilotnho overovania: 2011 / 2012

  Riaditeka koly: PaedDr. Alojzia tefkov Modern vzdelvanie pre vedomostn spolonos/Projekt je spolufinancovan zo zdrojov E.

 • Motivcia k autoevalvcii as v projekte Spolone v odlinomkola cti potrebu sebahodnotenia nielen vchovnovzdelvacieho procesu, ale celkovej klmy kolyposun kolu dopreduzaradi kolu medzi prosperujce a vyvjajce sa kolydostupnos kvalifikovanch materilov, literatry a hodnotiacich nstrojovoboznmi sa s mylienkami a zmermi tvorcov projektu ( kvalifikovan vedenie )

 • Hlavn kroky autoevalvanho procesuzostavenie autoevalvanho tmutdium problematiky, prca s manulom, podkladov tdievber hodnotenej oblasti (osobn a socilny rozvoj )hadanie, tvorba a vber nstrojov hodnotenia kvalityautoevalvan proces: - zameran na overenie nzorov pedaggov na potreby autoevalvcie koly ( rozhovor, dialg, dotaznk) - zameran na iakov ( dotaznk, metda priort, role)etapa vyhodnotenia, zvery z vstupov

 • Pozitvne postrehy metodick pomoc, prstup k manulu a materilom tkajcich sa problematikystabilita pracovnho tmu, spoluprca, spolon ciele, in rozmer spoluprcezujem zo strany iakovsprvna argumentcia zo strany tmusprvny vber domnydleitos vberu motivujceho hodnotiaceho nstrojavstupy navodzujce k opatreniamcyklizcia autoevalvanho procesu

 • Negatvne postrehyopatrn prstup pedaggov k procesurznorodos nzorov na priority oblast hodnoteniapotreba zmeny hodnotiacich nstrojov formulcia otzok v nstrojoch (nutnos prepracovania a prispsobenia podmienkam koly)asov monosti (prprava, samotn autoevalvcia, vyhodnocovanie)

 • Zvery a odporaniamanul a kritri kvality k dispozcii kolm v procese autoevalvciemetodick pomoc (tvorba kvalifikovanho tmu, zakolenia)stabiln kvalifikovan tmangaovanos pedagogickho kolektvu a rodiovkritick priatea ako sas tmucyklizcia procesuron prehodnotenie, porovnanie vstupov (innos opatren) v rovnakch skupinch

 • Zvery a odporaniarozri evalvciu na oblasti, ktor z vstupov vyli ako problematickvytvori databzu nstrojov a ich aplikcia pri cyklizcii a porovnvandraz na formulciu otzokklovanie (monos neviem posdi )oboznmenie s vstupmi autoevalvanho procesu v minimlnom asovom odstupe (efektivita)

 • Nstroje

 • Vyhodnotenie

 • Preo autoevalvcia?

  Sebahodnotiaci proces na kole aplikova ako nezaujat, odosobnen hodnotenie vsledkov naej prce, vzahov a postojov, ktor dotvraj klmu koly.

  Sebahodnotenie sli na vyvodenie pozitvnych zverov a prijatie opatren pre budcnos. Je prostriedok na zhodnotenie kvality a diagnostikovanie vyskytujcich sa pozitvnych a negatvnych javov a kovm komponentom na skvalitnenie kl a nie zastraovac prostriedok.

 • akujem za pozornos !

  PaedDr. Alojzia tefkov

  **********