narodne novine ¤’etvrtak, 23. travnja 2015. ¤’etvrtak, 23. travnja 2015....

Download NARODNE NOVINE ¤’ETVRTAK, 23. TRAVNJA 2015. ¤’ETVRTAK, 23. TRAVNJA 2015. NARODNE NOVINE BROJ 45 ¢â‚¬â€œ

Post on 11-Oct-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • STRANICA 4 – BROJ 45 ČETVRTAK, 23. TRAVNJA 2015.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  UPUTA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA PROPISANIH ODLUKOM O PRIKUPLJANJU

  PODATAKA ZA POTREBE SASTAVLJANJA PLATNE BILANCE, STANJA INOZEMNOG DUGA I STANJA MEĐUNARODNIH ULAGANJA KOJA SE HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI DOSTAVLJAJU U

  PAPIRNATOM OBLIKU

  1. Opće odredbe 1.1. Ovom Uputom detaljno se propisuju obrasci izvješćivanja propi- sani Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja plat- ne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (dalje u tekstu: Odluka) koji se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u papirnatom obliku, njihov oblik, sadržaj i metodološke upute za popunjavanje. 1.2. Ovom Uputom propisani su sljedeći obrasci: 1. IU-IP – Prijava inozemnoga vlasničkog ulaganja 2. IU-IPP – Prijava inozemnoga vlasničkog ulaganja za podružnice 3. IU-P – Upitnik o transakcijama između matičnih trgovačkih

  društava i njihovih podružnica 4. IU-N – Međunarodne transakcije povezane s nekretninama 5. IU-NI – Prijava prometa nekretnina u inozemstvu 6. IU-DIV – Inozemna ulaganja, isplate dividendi i ostalih oblika

  udjela u dobiti 7. KZ2 – Upitnik o kreditnom poslu zaduženja 8. KO2 – Upitnik o kreditnom poslu odobrenja 9. K3 – Pregled korištenja kredita, otplate glavnice i plaćanja ka-

  mate (za kredite zaduženja i kredite odobrenja) 10. GOD-INOK – Godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima

  s inozemstvom 11. GRAĐ-USL – Transakcije rezidenata s nerezidentima povezane

  s građevinskim uslugama 12. US-GP – Godišnje izvješće o prihodima i rashodima od razmje-

  ne usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozem- stvom

  13. FI – Prijava ulaganja u fi nancijske izvedenice 14. DOH-Q – Upitnik o isplaćenim dohocima nerezidentima 15. OPL-M – Upitnik o poslovima oplemenjivanja s inozemstvom 1.3. Popunjeni obrasci iz točke 1.2. ove Upute dostavljaju se poštom

  na adresu: Hrvatska narodna banka Sektor statistike Direkcija za opću ekonomsku statistiku i statistiku odnosa s

  inozemstvom Trg hrvatskih velikana 3 10002 Zagreb 1.4. Obveznici izvješćivanja mogu sami kreirati izvještajne tablice

  obrazaca iz točke 1.2. ove Upute, pri čemu su dužni poštivati sve elemente propisane ovom Uputom.

  i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u papirnatom obliku koja je sastavni dio ove Odluke.

  Članak 21. Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikuplja-

  nju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inoze- mnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj na- rodnoj banci dostavljaju u elektroničkom obliku, a koja je sastavni dio Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (»Narodne novine«, br. 103/2012 i 10/2014) zamjenjuje se Uputom za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju poda- taka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u elektroničkom obliku koja je sastavni dio ove Odluke.

  Članak 22. Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti sljede-

  će odredbe Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ula- ganja:

  – članak 25. točka 1. i – članci od 26. do 28. te – obrazac izvješćivanja PU-UDP – Mjesečno izvješće o ino-

  zemnim ulaganjima u dužničke vrijednosne papire i metodološke upute za njegovo popunjavanje propisane Uputom za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međuna- rodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u pa- pirnatom obliku, a koja Uputa je sastavni dio Odluke oprikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja.

  Članak 23. Na dan 30. lipnja 2015. prestaju važiti sljedeće odredbe Odluke

  o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja:

  – članak 5. točka 5., – članci od 18. do 20., – članak 25. točka 3. i – članci od 31. do 33. te – izvještajne tablice izvješća IU-MI – Izvješće o vlasničkim

  ulaganjima rezidenata u inozemstvo i nerezidenata u zemlju te iz- vještajne tablice izvješća PU-MI – Izvješće o dužničkim ulaganjima rezidenata u inozemstvo i nerezidenata u zemlju kao i metodološke upute za njihovo popunjavanje propisane Uputom za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međuna- rodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u elek- troničkom obliku, a koja Uputa je sastavni dio Oduke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja.

  Članak 24. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Na-

  rodnim novinama«, osim odredbe članka 19. koja stupa na snagu 30. lipnja 2015.

  O.br: 85-020/04-15/BV Zagreb, 15. travnja 2015.

  Guverner Hrvatske narodne banke

  prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

  mtomicic Rectangle

 • ČETVRTAK, 23. TRAVNJA 2015. BROJ 45 – STRANICA 5 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  1. OBRAZAC IU-IP – PRIJAVA INOZEMNOGA VLASNIČKOG ULAGANJA PRIJAVA INOZEMNOGA VLASNIČKOG ULAGANJA

  PODACI O IZVJEŠTAJNOM SUBJEKTU:

  NAZIV:

  MATIČNI BROJ: OIB:

  OSOBA ZA KONTAKT: IME I PREZIME:

  TELEFON: e-adresa:

  POPUNIO: IME I PREZIME:

  Mjesto i datum popunjavanja Pečat i potpis

  Osnovne upute za popunjavanje

  Izvještajni subjekt u okviru ovog Upitnika je rezident – pravna ili fi zička osoba u čije se ime Upitnik popunjava.

  Izravna vlasnička ulaganja – vlasnička ulaganja kod kojih ulagač nakon obavljenog ulaganja ima najmanje 10% udjela u kapitalu neke pravne osobe.

  U izravna vlasnička ulaganja, osim toga, ulaze i ulaganja horizontalno povezana poduzeća, te »obrnuta ulaganja«.

  Izravna vlasnička ulaganja, horizontalna povezanost (fellow enterprises). Ovakav specifi čan oblik izravnih vlasničkih ulaganja podrazu- mijeva ulaganja kod kojih ulagač posjeduje manje od 10% udjela u kapitalu, ako je ulagač dio iste grupe poduzeća kao i izvještajni subjekt. U ovom smislu grupu poduzeća čine pravne osobe nad kojima izravno ili neizravno upravljanje obavlja jedinstvena pravna ili fi zička osoba.

  Ukoliko je inozemni ulagač pravna osoba navedena u šifrarniku B, (inozemna pravna osoba u kojoj izvještajni subjekt ima više od 10%), a čije ulaganje iznosi manje od 10% u izvještajni subjekt, radi se o »obrnutom ulaganju« kao obliku izravnog vlasničkog ulaganja. Jednako tako, ukoliko izvještajni subjekt ulaže manje od 10% u inozemno društvo koje je njegov vlasnik, ulaganje se smatra izravnim vlasničkim ulaganjem.

  Portfeljna vlasnička ulaganja – vlasnička ulaganja kod kojih ulagač nakon obavljenog ulaganja ima manje od 10% udjela u kapitalu neke pravne osobe, a nisu dio iste grupe poduzeća.

  Ulaganja u investicijske fondove u inozemstvo također se tretiraju kao portfeljna ulaganja.

  Domaći investicijski fondovi nisu obvezni popunjavati i podnositi ovaj obrazac.

  Za portfeljna vlasnička ulaganja u svim tablicama popunjavaju se samo rubrike označene zvjezdicom (*).

  A. VLASNIČKA ULAGANJA IZ INOZEMSTVA

  Šifrarnik A.

  Šifra inoze- mnog ulagača *

  Zemlja inoze- mnog ulagača

  Naziv inozemnog ulagača

  Način ulaska u vla- sničku strukturu

  Djelatnost inozemnog ulagača

  Postotak udjela u kapitalu nakon obavljene zadnje transakcije *

  Za portfeljna vlasnička ulaganja popunjavaju se samo rubrike označene zvjezdicom!

 • STRANICA 6 – BROJ 45 ČETVRTAK, 23. TRAVNJA 2015.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Šifra inozemnog ulagača – Ovim se šiframa valja koristiti u Tablici A.1. Podaci o ulaganju kako bi se navedene transakcije iz te tablice mogle pripisati odgovarajućem inozemnom ulagaču u Šifrarniku A.

  Izravnom ulagaču koji nakon obavljenog ulaganja posjeduje barem 10% udjela u kapitalu izvještajnog subjekta, dodjeljuje se šifra A iza koje slijedi troznamenkasta brojčana oznaka (npr. A001). Jednom dodijeljena šifra veže se uz istog subjekta. Ukoliko se pojavi novi inozemni ulagač, dodjeljuje mu se nova šifra, A002 i tako redom.

  Za specifi čan oblik izravnog ulaganja kod kojeg postoji horizontalna povezanost (opisan u uvodnim napomenama) šifriranje se obavlja na sljedeći način:

  Ukoliko inozemni ulagač posjeduje manje od 10% vlasničkog udjela u izvještajnom subjektu i dio je iste grupe poduzeća kao i izvještajni subjekt te imaju zajedničkog konačnog vlasnika nerezidenta, dodjeljuje mu se oznaka koja počinje slovnom oznakom FA iza koje slijedi troznamenkasta brojčana oznaka, počevši s FA001 (eng. »fellow enterprise«). Također, kad je šifra jednom dodijeljena jednom poduzeću, nikad se više ne može ponovno upotrijebiti za drugo inozemno poduzeće, već se za svako novo poduzeće mora koristiti nova šifra!

  Ukoliko inozemni ulagač posjeduje manje od 10% vlasničkog udjela u izvještajnom subjektu i dio je grupe poduzeća izvještajnog subjekta ili imaju zajedničkog konačnog vlasnika rezid

Recommended

View more >