01 proteze za ruke - narodne novine ... utorak, 14. travnja 2015. broj 41 – stranica 5...

Download 01 PROTEZE ZA RUKE - Narodne novine ... UTORAK, 14. TRAVNJA 2015. BROJ 41 – STRANICA 5 NARODNE NOVINE

Post on 25-Mar-2020

12 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ST R

  A N

  IC A

  4 – BR O

  J 41 U

  TO R

  A K

  , 14. T R

  AV N

  JA 2015.

  NARODNE NOVINE SLU

  ŽBEN I LIST R

  EPU BLIK

  E H R VA T

  SK E

  RB Nove šifre HZ-

  ZO-a prema ISO 9999

  Generički naziv pomagala Naziv proi- zvođača

  Nositelj upisa u očevidnik medicinskih

  proizvoda HALMED-a

  Naziv pomagala prema proizvo-

  đaču

  Zaštićeni naziv pomagala Predlaže

  Pr op

  isu je

  Od ob

  ra va

  Ob ve

  za p

  ov ra

  ta

  po m

  ag ala

  Je di

  ni ca

  m jer

  e

  Ko lič

  in a

  Rok uporabe pomagala Jedinična vrijednost u kn bez

  PDV-a St op

  a PD

  V- a Jedinična

  vrijednost u kn s

  PDV-om

  Kl as

  a m

  ed ici

  n- sk

  og p

  ro izv

  od a

  Na čin

  p ro

  i- zv

  od nj

  e

  M jes

  to is

  po ru

  ke

  po m

  ag ala

  Standard pomagala

  do 7

  . g od

  in e od

  7. do 18.go- dina

  iznad 18.

  godi- ne

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21     POPIS ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA

   01 PROTEZE ZA RUKE                     Proteze za šaku i prste                

  1 061803010100 Proteza za Bataljak šake i prste, kozmetička, plastična100

          1 2, 3 5 NE kom. 1 1 god. 1,5 god. 3

  god. 2.232,50 5% 2.344,13 I I SPPD Plastika, guma, svi moduli i materijali – originalni proizvod.

  2 061803010200 Proteza za bataljak šake i prste, funkcionalna, mehanička100

          1 2, 3 5 NE kom. 1 1 god. 1,5 god. 3

  god. 4.132,50 5% 4.339,13 I I SPPD Plastika, metal, svi moduli i materijali – originalni proizvod.

  3 061803010300 Proteza za bataljak šake i prste, funkcionalna, mioelektronička-transkar- palna100

          1 2, 3 5 NE kom. 1 2 god. 3 god. 3 god. 40.375,00 5% 42.393,75 I I SPPD Metal – plastika, svi moduli i materijali – originalni proizvod.

      Proteze za šaku (dezarti-kulacijski batrljak)                

  4 061806010400 Proteza za šaku, kozme- tička, plastična, gumena šaka100

          1 2, 3 5 NE kom. 1 1 god. 1,5 god. 3 god. 2.802,50 5% 2.942,63 I I SPPD Plastika, guma, svi moduli i materijali – originalni proizvod.

  5 061806010500 Proteza za šaku, funkcio-nalna, mehanička100         1 2, 3 5 NE kom. 1 2 god. 3 god. 3 god. 7.980,00 5% 8.379,00 I I SPPD Metal – plastika, svi moduli i materijali – originalni proizvod.

  6 061806010600 Proteza za šaku, funkcio- nalna, mioelektronička-de- zartikulacijska100

          1 2, 3 5 NE kom. 1 2 god. 3 god. 3 god. 43.428,63 5% 45.600,06 I I SPPD Metal – plastika, svi moduli i materijali – originalni proizvod.

      Proteze za podlakticu (transradijalni bataljak)                

  7 061809010700 Proteza za podlakticu, kozmetička, plastična, gumena šaka100

          1 2, 3 5 NE kom. 1 1 god. 1,5 god. 3

  god. 3.097,24 5% 3.252,10 I I SPPD Plastika, guma, svi moduli i materijali – originalni proizvod.

  8 061809010800 Proteza za podlakticu, funkcionalna, mehanička100         1 2, 3 5 NE kom. 1 2 god. 3

  god. 3

  god. 8.238,62 5% 8.650,55 I I SPPD Metal – plastika, svi moduli i materijali – originalni proizvod.

  9 061809010900 Proteza za podlakticu, funkcionalna, mioelektro- nička100

          1 2, 3 5 NE kom. 1 2 god. 3 god. 3

  god. 45.884,12 5% 48.178,33 I I SPPD Metal – plastika, svi moduli i materijali – originalni proizvod.

      Proteze za lakat (dezarti-kulacijski bataljak)                                        

  10 061812011000 Proteza za lakat, kozme- tička, plastična, gumena šaka100

          1 2, 3 5 NE kom. 1 1 god. 1,5 god. 3 god. 6.650,95 5% 6.983,50 I I SPPD Plastika, guma, metal, tekstil, svi moduli i materijali – originalni proizvod

  11 061812011100 Proteza za lakat, funkcio-nalna, mehanička100         1 2, 3 5 NE kom. 1 2 god. 3 god. 3 god. 13.683,80 5% 14.367,99 I I SPPD Metal – plastika, tekstil, svi moduli i ma- terijali – originalni proizvod

  12 061812011200 Proteza za lakat, funkcionalna, hibridna, mioelektronička šaka i mehanički lakat100

          1 2, 3 5 NE kom. 1 2 god. 3 god. 3 god. 51.120,45 5% 53.676,47 I I SPPD Metal – plastika, tekstil, svi moduli i ma-terijali – originalni proizvod

    Proteze za nadlakticu (transhumeralni bataljak)                

  13 061815011300 Proteza za nadlakticu, kozmetička, plastična, gumena šaka100

          1 2, 3 5 NE kom. 1 1 god. 1,5 god. 3 god. 6.857,12 5% 7.199,98 I I SPPD Plastika, guma, tekstil, metal, svi moduli i materijali – originalni proizvod.

  14 061815011400 Proteza za nadlakticu, funkcionalna, mehanička100         1 2, 3 5 NE kom. 1 2 god. 3 god. 3 god. 13.537,50 5% 14.214,38 I I SPPD Metal – plastika, tekstil, svi moduli i ma- terijali – originalni proizvod.

  15 061815011500 Proteza za nadlakticu, funkcionalna, hibridna, mioelektronička šaka i mehanički lakat 100

          1 2, 3 5 NE kom. 1 2 god. 3 god. 3 god. 52.694,94 5% 55.329,69 I I SPPD Metal – plastika, tekstil, svi moduli i ma-terijali – originalni proizvod.

    Proteze za rame (dezarti-kulacijski bataljak)                

  16 061818011600 Proteza za rame, kozme- tička, plastična, gumena šaka 100

          1 2, 3 5 NE kom. 1 1 god. 1,5 god. 3 god. 7.968,60 5% 8.367,03 I I SPPD Plastika, guma, tekstil, svi moduli i mate- rijali – originalni proizvod.

 • U TO

  R A

  K , 14. T

  R AV

  N JA

  2015. BR

  O J 41 – ST

  R A

  N IC

  A 5

  NARODNE NOVINE SLU

  ŽBEN I LIST R

  EPU BLIK

  E H R VA T

  SK E

  17 061818011700 Proteza za rame, funkcio-nalna, mehanička100         1 2, 3 5 NE kom. 1 2 god. 3 god. 3 god. 14.345,00 5% 15.062,25 I I SPPD Metal – plastika, tekstil, svi moduli i ma- terijali – originalni proizvod.

  18 061818011800 Proteza za rame funkcionalna, hibridna, mioelektronička šaka i mehanički lakat100

          1 2, 3 5 NE kom. 1 2 god. 3 god. 3 god. 53.207,32 5% 55.867,69 I I SPPD Metal – plastika, tekstil, svi moduli i ma-terijali – originalni proizvod.

      Ležišta                   Ležište proteze za šaku                

  19 061827011900 Ležište proteze za šaku, mehaničke102         1 2, 3 5 NE kom. 1 6 mj. 1 god. 2 god. 2.630,55 5% 2.762,08 I I SPPD Plastika, guma, svi materijali – originalni proizvod.

  20 061827012000 Ležište proteze za šaku, mioelektroničke, transkar- palne102

          1 2, 3 5 NE kom. 1 6 mj. 1 god. 1,5 god. 5.125,25 5% 5.381,51 I I SPPD Plastika, svi materijali – originalni pro- izvod.

  21 061827012100 Ležište proteze za šaku, mioelektroničke, dezartiku- lacijske102

          1 2, 3 5 NE kom. 1 6 mj. 1 god. 1,5 god. 5.211,70 5% 5.472,29 I I SPPD Plastika, svi materijali – originalni pro- izvod.

    Ležište proteze za podlakticu                

  22 061827012200 Ležište proteze za podlakti-cu, kozmetičke102         1 2, 3 5 NE kom. 1 6 mj. 1 god. 2 god. 2.006,25 5% 2.106,56 I I SPPD Plastika, svi materijali – originalni pro- izvod.

  23 061827012300 Ležište proteze za podlakti-cu, mehaničke102         1 2, 3 5 NE kom. 1 6 mj. 1 god. 1,5

  god. 2.769,05 5% 2.907,50 I I SPPD Plastika, svi materijali – originalni pro- izvod.

  24 061827012400 Ležište proteze za podlakti-cu, mioelektroničke102         1 2, 3 5 NE kom. 1 6 mj. 1 god. 1,5

  god. 5.284,02 5% 5.548,22 I I SPPD Plastika, svi materijali – originalni pro- izvod.

      Ležište proteze za lakat                                        

  25 061827012500 Ležište proteze za lakat, kozmetičke102         1 2, 3 5 NE kom. 1 6 mj. 1 god. 2 god. 3.168,25 5% 3.326,66 I I SPPD Plastika, materijali – originalni proizvod

  26 061827012600 Ležište proteze za lakat, mehaničke102         1 2, 3 5 NE kom. 1 6 mj. 1 god. 1,5

  god. 4.814,60 5% 5.055,33 I I SPPD Plastika, svi materijali – originalni pro- izvod

  27 061827012700 Ležište proteze za lakat, mioelektroničke102         1 2, 3 5 NE kom. 1 6 mj. 1 god. 1,5

  god. 7.070,85 5% 7.424,39 I I SPPD Plastika, svi materijali – originalni pro- izvod

    Ležište proteze za nadlakticu                

  28 061827012800 Ležište proteze za nadlakti-cu, kozmetičke102         1 2, 3 5 NE kom. 1 6 mj. 1 god. 2 god. 3.319,80 5% 3.485,79 I I SPPD Plastika, svi materijali – originalni pro- izvod.

  29 061827012900 Ležište proteze za nadlakti-cu, mehaničke102         1 2, 3 5 NE kom. 1 6 mj. 1 god. 1,5

  god. 5.015,35 5% 5.266,12 I I SPPD Plastika, svi materijali – originalni pro- izvod.

  30 061827013000 Ležište proteze za nadlakti-cu, mioelektroničke102         1 2, 3 5 NE kom. 1 6 mj. 1 god. 1,5

  god. 7.365,52 5% 7.733,80 I I SPPD Plastika, svi materijali – originalni pro- izvod.

    Ležište proteze za rame                

  31 061827013100 Ležište proteze za rame, kozmetičke102         1 2, 3 5 NE kom. 1 6 mj. 1 god. 2 god. 4.308,25 5% 4.523,66 I I SPPD Plast

Recommended

View more >