mtk19 gps biljana

Download Mtk19 Gps Biljana

Post on 07-Jul-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Mtk19 Gps Biljana

  1/22

  1

  VIŠA PTT ŠKOLA

  SEMINARSKI RADSEMINARSKI RAD

  Tema:   GPS

  Student: Kunajica Biljana Broj Indeksa: 295/02

  U Beogradu , 12.V 2003.U Beogradu , 12.V 2003.

 • 8/18/2019 Mtk19 Gps Biljana

  2/22

  2

  ŠŠTA JE GPSTA JE GPS??

  GPS - (Global Positioning System) sistem za pozicioniranje pomoću

  satelita.

  Tri segmenta

  primarni vasionski koji čine 24 satelita

  kontrolni, koji upravlja i prati

  kretanje satelita ikorisnički

  GPS.doc

  http://../GPS.doc http://../GPS.doc

 • 8/18/2019 Mtk19 Gps Biljana

  3/22

  3

  KAKO RADI GPS?KAKO RADI GPS?

  Opisivanje sfere oko jednog satelita

 • 8/18/2019 Mtk19 Gps Biljana

  4/22

  4

  Opisivanje sfere oko dva satelita

 • 8/18/2019 Mtk19 Gps Biljana

  5/22

  5

  Opisivanje sfere oko tri satelita

 • 8/18/2019 Mtk19 Gps Biljana

  6/22

  6

  GPS SERVISI ZA POZICIONIRANJE

  SERVISI ZA PRECIZNO POZICIONIRANJE – PPS PPS (PPS- Precision Positioning Service) koriste samo korisnici

  koji poseduju kriptografsku opremu sa odgovarajućim ključem i posebne prijemnike

  Predvi đ ena ta

  č nost ovih ure

  đ aja je:• 22 m horinzontalno,

  • 27,7 m vertikalno i

  • 100 ns vremenski

  SERVIS ZA STANDARDNO POZICIONIRANJE –SPS

  SPS (SPS – Standard Positioning Service)

  Predviđena tačnost ovih uređaja je:• 100 m horinzontalno,

  • 156 m vertikalno i

  • 340 ns vremenski

 • 8/18/2019 Mtk19 Gps Biljana

  7/22

  7

  GPS SIGNALI GPS sateliti emituju dva mikrotalasna signala. Nosilac prvog signala L1ima učestanost 1575,42 MHz i nosi navigacionu poruku i signale

  SPS koda. Nosilac drugog signala L2 ima učestanost 1227,60 MHz i služi za merenje jonosferskog kašnjenja za prijemnike koji koriste PPS. Tri binarna koda pomeraju fazu nosioca signala L1 i L2.

  • C/A(C/A – Coarse/Acquisition) kod moduliše fazu nosioca signala L1. C/A kod je pseudoslučajni šum PRN(PRN – Pseudo Random Noise) učestanosti 1,023 MHz. C/A kod se ponavlja svakih 1023 bita (oko 1ms). Postoji različita pseudoslučajna sekvenca za svaki GPS satelit. C/A kod koji moduliše fazu nosioca signala L1 je osnova civilnog standardnog servisa za pzicioniranje (SPS).

  • Precizni P- kod (P – Precise) moduliše nosioce L1 i L2 signala. P- kod je veoma dugačak (oko 267 dana) pseudoslučajni (PRN) kod učestanosti 10,23 MHz. Svakom satelitu se dodeljuje segment koda dug sedam dana. U krptografski zaštićenom, tzv. AS(AS – Anti- Spoofing) režimu rada P-kod se kodira u Y-kod. Kriptovani Y-kod

  zahteva poverljiv AS modul za svaki kanal prijemnika. P(Y)–kod jeosnova preciznog servisa za pozicioniranje (PPS).

  • Navigaciona poruka takođe moduliše ova dva signala i predstavlja korisnu informaciju koja se prenosi metodom proširenog spektra. NZR (NZR- Non Return to Zero) signalfrekvencije 50 Hz koji u sebi

  sadrži binarne podatke koji opisuju orbite GPS signala korekciječasovnika i druge sistemske parametre.

 • 8/18/2019 Mtk19 Gps Biljana

  8/22

  8

  GPS PODACI

  GPS navigaciona poruka sastoji se od nizova dužine 1500 bita podeljenih u pet podnizova dužine 300 bita. Jedan niz podataka emituje se svakih 30 s. Korekcije satelitskih časovnika se šalju u

  prvom podnizu, a podaci o orbiti satelita (efemeris) se šalju udrugom i trećem podnizu. Četvrti i peti podniz prenose razne sistemske podatke.Ukupan skup od 125 nizova čini celokupnu navigacionu poruku koja se prenosi u periodu ukupnog trajanja 12,5 minuta.

   Almanasi su približni parametri orbitalnih podataka za sve satelite.  Almanasi sa po 10 parametra grubo opisuju satelitske orbite u dužem vremenskom periodu, a skup orbitalnih podataka za sve satelite emituju svi sateliti u trajanju od najmanje 12,5 minuta.

  TTFF parametar (TTFF- Time To First Fix) predstavlja ukupno vreme potrebno GPS prijemniku koji nema podatke o tekućem almanahu da locira položaj satelita i obradi signale.

  Svaki satelit šalje podatke o razlici GPS vremena u odnosu na univerzalno koordinirano vreme UTC (UTC- Universal

  Coordinated Time)

  GG ŠŠ

 • 8/18/2019 Mtk19 Gps Biljana

  9/22

  9

  GRE GRE ŠŠKE PRI MERENJU KE PRI MERENJU  • SA (Selective Availability) - selektivna dostupnost

  • greške časovnika • uticaj jonosfere i troposfere • višestruka refleksija signala • uticaj geometrije satelita

  Sumarni uticaj svih grešaka

 • 8/18/2019 Mtk19 Gps Biljana

  10/22

  10

  Greška č asovnika

  Greška u određivanju preseka zbog kašnjenja

  časovnika

 • 8/18/2019 Mtk19 Gps Biljana

  11/22

  11

  Uticaj jonosfere i troposfere

  Put GPS signala kroz jonosferu i troposferu

 • 8/18/2019 Mtk19 Gps Biljana

  12/22

  12

  Višestruka refleksija signala

  Refleksija signala od raznih objekata

 • 8/18/2019 Mtk19 Gps Biljana

  13/22

  13

  Uticaj geometrije satelita

  Uticaj loše geometrije na tačnost presečne tačke

  ČČ

 • 8/18/2019 Mtk19 Gps Biljana

  14/22

  14

  TATAČ Č NOST GPS POZICIONIRANJANOST GPS POZICIONIRANJA

  1. Pozicioniranje samostalnim prijemnikom2. Prijemnici sa P(Y) kodom 3. GIS prijemnici 4. Geodetski prijemnici 5. Šta vam je potrebno?

 • 8/18/2019 Mtk19 Gps Biljana

  15/22

  15

  Pozicioniranje samostalnim prijemnikom

  Sa jednim prijemnikom naša tačka se nalazi u krugu od 50m

 • 8/18/2019 Mtk19 Gps Biljana

  16/22

  16

  Prijemnici sa P(Y) kodom

  Tačnost pozicioniranja sa P(Y) kodom

 • 8/18/2019 Mtk19 Gps Biljana

  17/22

  17

  GIS prijemnici 

  GIS prijemnici niže tačnosti - DGPS

  GIS prijemnici više tačnosti - DGPS

 • 8/18/2019 Mtk19 Gps Biljana

  18/22

  18

  Geodetski prijemnici 

  Geodetski prijemnici - fazna merenja u realnom vremenu

  Geodetski prijemnici - fazna merenja u

  statičkom modu

 • 8/18/2019 Mtk19 Gps Biljana

  19/22

  19

  Šta vam je potrebno? 

  Koja tačnost vam je potrebna ?

 • 8/18/2019 Mtk19 Gps Biljana

  20/22

  20

  Diferencijalni GPSDiferencijalni GPS

  Iste greške na velikom rastojanju

  Diferencijalna merenja u realnom vremenu

 • 8/18/2019 Mtk19 Gps Biljana

  21/22

  21

  Diferencijalna merenja u realnom vremenu (real-time)

  Prenos informacija sa baze radio putem

  Naknadna obrada diferencijalih merenja

 • 8/18/2019 Mtk19 Gps Biljana

  22/22

  22

  Naknadna obrada diferencijalih merenja (post-processing)

  1. Kriterijumi izbora Osnovni kriterijumi za izbor GPS prijemnika su: • potreban nivo tačnosti • namena prijemnika (aplikacije)

  2. Izbor prema aplikaciji

  3. Jednofrekventni ili dvofrekventni prijemnici

  4. Rezultati u realnom vremenu ili sa naknadnom obradom