Žarko bošnjaković • biljana sikimić bunjevci

Download Žarko Bošnjaković • Biljana Sikimić BUNJEVCI

Post on 31-Jan-2017

306 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • arko Bonjakovi Biljana Sikimi

  BUNJEVCI ETNODIJALEKTOLOKA ISTRAIVANJA2009

 • Nacionalni savet bunjevake nacionalne manjine, Subotica

  MATICA SRPSKA, Novi SadOdeljenje za knjievnost i jezik

  Odgovorni urednici:mr Suzana Kujundi Ostoji

  dr Marko Nedi

  Recenzenti:prof. dr Dragoljub Petrovi

  prof. dr Mato Piurica

  Ova monografi ja je rezultat rada na projektima Jezik, folklor i migraci-je na Balkanu i Dijalektoloka istraivanja srpskog jezikog prostora koje fi nansira Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnolokog razvoja Srbije.

 • arko Bonjakovi Biljana Sikimi

  BUNJEVCI

  ETNODIJALEKTOLOKA ISTRAIVANJA 2009

  Subotica Novi Sad2013

 • Sadraj

  I. RE UNAPRED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 II. IZMEU DIJALEKTOLOGIJE I ANTROPOLOGIJE: BUNJEVAKA TERENSKA GRAA (Biljana Sikimi) . . . . . 13 III. BUNJEVCI O SEBI (Biljana Sikimi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

  1. TRADICIJSKA KULTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

  1.1. Kalendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

  1.2. ivotni ciklus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Roenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Svadba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Smrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

  1.3. Obiajno pravo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Nevestinska imena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Deca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Nasleivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Arenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 asna re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 1.4. Svakodnevni ivot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Sala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Kua i poku}stvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Poslovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Domae ivotinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Kulinarstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Odea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Leenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Kom{ije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Zabave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Svakodnevni ivot nekad i sad . . . . . . . . . . . . . . . . 162

  1.5. Folklorna graa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

  2. USMENA ISTORIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Kamate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Otkup i zadruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Radne akcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Sezonski radnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Stoarske migracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

 • 3. PRIVATNI IVOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Religioznost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Biografske prie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 IV. GOVORI BAKIH BUNJEVACA I TRADICIONALNA DIJALEKTOLOGIJA (arko Bonjakovi) . . . . . . . . . . . . . . . 187 V. DIJALEKATSKI TEKSTOVI (arko Bonjakovi) . . . . . . . . 231 VI. INDEKSIRANI DIJALEKATSKI TRANSKRIPT (arko Bonjakovi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 THE BUNYEVTSI. ETHNODIALECTOLOGICAL FIELDWORK 2009 (Summary) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

  LITERATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

 • I

  RE UNAPRED

  itaocima se na poetku ove monografi je na uvid stavlja kratak istorijat njenog nastanka. Autori se nadaju da ovako oblikovana Re unapred pose-duje i odreenu epistemoloku vrednost.

  Terensko istraivanje bunjevakog govora u Subotici i okolini obavlje-no je za samo tri radna dana, odnosno od 5. do 7. juna 2009. u organizaciji i na inicijativu Nacionalnog saveta bunjevake nacionalne manjine. Na terenu su radila dva tima sa razliitim terenskim iskustvom i metodama: antropoloko-lingvistiki usmeren istraivaki tim Balkanolokog instituta SANU, Beograd (dr Biljana Sikimi, dr Marija Ili, dr Marija Vukovi, mr Mirjana Mandi i dr Smiljana orevi), i klasini dijalektolozi, profesori Filozofskog fakulteta u Novom Sadu dr arko Bonjakovi i dr Ljiljana Nedeljkov, sa saradnicima.

  U ime Nacionalnog saveta bunjevake nacionalne manjine domaini su bili: predsednik Nikola Babi, ef kancelarije Nikola Vizin, predsednik Odbo-ra za obrazovanje Mirjana Savanov, predsednik Odbora za informisanje Ste-van Nemet, direktor Bunjevakog informativnog centra mr Suzana Kujun-di Ostoji i lan Odbora za obrazovanje i kulturu Nevenka Bai Palkovi. Istraivai su prisustvovali nastavi izbornog predmeta Bunjevaki govor sa elementima nacionalne kulture u sledeim osnovnim kolama: Jovan Mi-ki Subotica, Milo Crnjanski Subotica, Matija Gubec Tavan-kut (aci su gostovali u prostorijama Bunjevakog kulturnog centra Tavan-kut). Prema podacima organizatora, istraivaima je bio obezbeen susret sa ukupno 45 sagovornika iz sledeih naselja: Donji Tavankut, Gornji Tavankut, ikerija, Bajmok, Ljutovo, Stari ednik, Klisa, Aleksandrovo, urin, Mala Bosna i grad Subotica.

  Neto kasnije, istraivanje na teritoriji Sombora i okoline obavile su mr Suzana Kujundi Ostoji i Eva Balija, a organizaciju ovog terena obavilo je Bunjevako kolo na elu sa Josipom Bonjakom uz pomo Ruice Pareti. Tom prilikom istraivanja su obavljena u Somboru, Nenadiu, Gradini, Maloj Peti, Krnjajskom putu i Lugovu. Nastavak timskih terenskih istraivanja Bu-njevaca bio je planiran za 2010. godinu, ali nije realizovan.

  Kao rezultat ovih terenskih istraivanja, prvobitno je bilo planirano iz-davanje zbornika odabranih transkripata razgovora snimljenih tokom 2009.

 • Bunjevci Etnodijalektoloka istraivanja 20098

  godine koji bi nosio naslov Terenska graa: Bunjevci 2009 i podnaslov Zbornik protokola i transkripata, a imao sledei sadraj: 1. Uvod (sa opisom obavljenog istraivanja), 2. Upitnik za istraivanje Bunjevaca, 3. Protokoli obavljenih razgovora, 4. Transkripti (komentarisani i ureeni u formi etnolin-gvistikog renika), 5. Spisak sagovornika, 6. Literatura, 7. Rezime na engle-skom jeziku, 7. Podaci o autorima. Za objavljivanje su bili planirani fragmenti transkripata relevantni za usmenu istoriju, folkloristiku, etnografi ju, antro-pologiju i biografske prie. Komentar transkripata bio bi dat u napomenama ispod teksta, a ticao bi se jezika, etnografskog, istorijskog podatka i slino. Dalje, bila je planirana izrada baze podataka koja bi sadrala sve snimljene audio i video fajlove.

  Odmah po obavljenom istraivanju, snimljena terenska graa (audio i video materijali kao i brojne terenske fotografi je koje je prikupio tim Balka-nolokog instituta) postala je sastavni deo Digitalnog arhiva Balkanolokog instituta SANU (DABI) i postavljena na internu mreu SANU u Beogradu. Ova graa je tako postala u celini dostupna istraivaima svih instituta Srp-ske akademije nauka i umetnosti, ali i drugim zainteresovanim licima koji je mogu koristiti pod odreenim uslovima. U ovoj formi u kojoj je trenutno deponovana, graa je pogodna kako za razliite lingvistike analize (dijalek-toloke, sociolingvistike, diskurs analize), tako i za istraivanja u okviru hu-manistikih disciplina koje primenjuju kvalitativnu analizu, a sadri i podatke bitne za klasinu etnografi ju.

  Posle radnog sastanka u Bunjevakom nacionalnom savetu, odranog 2. februara 2011. (bili su prisutni: Ljiljana Nedeljkov, Sanja Vujinovi, Marina afer, Suzana Kujundi Ostoji, Nevenka Bai Palkovi, Nikola Babi, Mla-dena Preli i Biljana Sikimi), donet je predlog za nastavak rada zasnovan na starijim planovima, ali izmenjen u pogledu rokova (20112013). Ovim predlo-gom je bio planiran nastavak terenskih istraivanja bakih Bunjevaca u 2011. godini. Od strane Bunjevakog nacionalnog saveta je sugerisano da se vea panja posveti klasinim etnografskim istraivanjima Bunjevaca: u tom cilju je dogovoreno da Mladena Preli (Etnografski institut SANU) sastavi kompe-tentan istraivaki tim. Ovom timu bi se prikljuio i prof. dr Branko upurdija sa Filozofskog fakulteta u Beogradu nastavkom svojih istraivanja bunjevakih ophodnih rituala. Lingvistiki i dijalektoloki usmeren tim formirao bi se od sa-radnika Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (prof. dr Ljiljana Nedeljkov i prof. dr arko Bonjakovi sa saradnicima). Poseban tim (ili potprojekat) inili bi sa-radnici Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koji bi se bavili pisanom graom o Bunjevcima. U pripremi korpusa (bunjevaka periodika, knjievnost, dokumen-ta) uestvovala bi Nevenka Bai Palkovi koja bi paralelno nastavila rad na izradi bunjevake bibliografi je. Ukazano je na potrebu da se okupi poseban tim

 • I. Re unapred 9

  (ili potprojekat) koji bi se bavio analizom govora u bunjevakim elektronskim medijima (radio i televizijski programi). Tim bi trebalo da oformi digitalni arhiv bunjevakih govora u elektronskim medijima. Sledila bi transkripcija odabranih govornih emisija i jezika analiza.

  Tim istraivaa okupljen oko projekta Jezik, foklor, migracije na Bal-kanu, Balkanolokog instituta SANU (20112014), na