mÜhendİslİk ekonomİsİ kararlari -...

Click here to load reader

Post on 05-Sep-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  1. MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ KARARLARI

  Mühendis Mustafa Aydın fakültede okurken staj yapmaya çok önem veriyordu ve bir

  mühendisin ciddi anlamda staj yapmadan mezun olduğunda iş hayatında büyük sıkıntılar

  çekeceğini düşünüyordu. Kendisi son üç yıldır, orduya silah üreten ve önemli teknolojiye sahip,

  AR-GE sistemini çok iyi kurmuş Beta İnce İmalat A.Ş. de stajını yapmıştı. Karadan havaya ve

  karadan karaya atılan kısa ve orta menzilli füzeler üzerinde şirketin yaptığı çalışmalar kendisini

  çok ilgilendiriyordu. Bu konuda kendisi doğrudan projeye dahil edilmese de kendi gayretleriyle

  bazı bilgiler edinmişti. Teorik anlamda mükemmelliğe erişmeden pratik hayatta istenen

  başarının elde edilemeyeceğini görmüştü.

  Okuldan mezun olunca iki elektrik, birer makine, yapı, kimya, imalat, metalürji mühendisi ile iki

  tasarımcı ve bir işletmeci arkadaşıyla Ortaklar Makine İmalat Şirketini Büyük Sanayi'de

  kiraladıkları bir atölyede kurdular. Her bir ortak şirkete beşer milyar lira sermaye koymuştu. Bu

  arada ordudan mali ve teknik teşvik de aldılar. Doktora ve yüksek lisans hocalarıyla da devamlı

  irtibat halindeydiler ve önemli fikirler alıyorlardı. İki yıllık geceli, gündüzlü bir çalışma

  sonucunda 53 kilometre menzilli karadan havaya ve karadan karaya atılabilen güdümlü bir füze

  projesini geliştirdiler. Dört adet prototip füze imal edildi. Bir aylık bir adaptasyon çalışmasından

  sonra bunların F-16 uçaklarında kullanılabilmesi sağlandı. Karadan karaya füze için geliştirilen

  atış sistemi basit olmasına rağmen etkin kullanıma sahipti.

  Ordu, ilgiliyle bu projeyi takip ediyordu. Bu azimli ve gayretli gençler çok önemli bir konuyu

  başarmışlardı. Denemeden önce silah uzmanları projeleri incelediler ve denenmeye değer

  buldular. Gerçekten her iki füze tipi de son derece başarılı ve sadece 0,73 metre sapmalı olarak

  hedefleri vurmuşlardı. Ordu mensupları çok heyecanlandılar ve az imkânlarla gençlerin ne

  büyük başarılara imza atabileceklerini, bunun ancak hedef tespiti, inanç, azim ve çalışmayla

  olabileceğini, bu gençlerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladılar.

  Artık hedef bu füzelerin tahrip gücünü yükseltmek, sıfır hedefli hale getirmek ve orta-uzun

  menzillilerini ve çok amaçlı kullanılabilecek tiplerini imal etmek safhasına gelmişti. Bunun için

  büyük yatırıma, elemana, organizasyona ve sisteme ihtiyaç vardı. Firmanın büyüklüğü ne

  olacaktı? Fonlar nereden sağlanacaktı, şirketin halka açılması nasıl olacaktı? Ordunun katkıları

  ve destekleri ne olacaktı? Başka bir şirketle ortak olmak neler sağlayabilirdi? Ordunun siparişleri

  tamamlanınca, milli güvenliği ilgilendiren bu füzeler, dışarıya nasıl satılabilecekti? Bu yatırımın

  veremliliği ne olacaktı? Patent durumu ne olacaktı? Daha onlarca soru!.. Sıra bunları

  cevaplandırmaya ve önemli, en uygun (optimal) kararların alınmasına gelmişti. Her bir kararın

  arkasında bir harcama vardır ve yapılan her harcamanın bir getirisi olmalıdır ve bu proje

  ekonomik midir?

  Sonuç olarak Mustafa Aydın ve arkadaşları büyük bir inançla çok önemli bir projeyi

  gerçekleştirdiler. Şimdi gerçek üretim safhasına sıra geldi. Laboratuvar çalışması gerçek

  fabrikasyona dönüşmeden imalat yapmak ve ekonomik olmak mümkün olmaz. Üretim ordu için

  uygundur, dışarıya satılabilir ve döviz girdisi sağlanabilir. Dış dünyada acımasız bir rekabet

 • 2

  mevcuttur. Ordunun desteği ve siparişleri olmadan başarılı olunması ve hayatta kalınması

  mümkün değildir. Acaba üretilen füzeler ordu açısından da ekonomik midir? Milli ekonomiye

  ne ölçüde bir dolar tasarrufu sağlayacaktır? Ekonomik değilse nasıl ekonomik hale getirile

  bilinir? Durum şirketin ortakları, yani şirkete sermaye sağlayanlar açısından ne olacaktır?(Not:

  Şirket sanaldır.)

  1.1. Ekonomik Kararlar

  Mühendis daima bir ekonomik çerçeve içerisinde hareket eder. Dünyayı bir bütün olarak nazara

  aldığımızda karşımıza dünya ekonomisi çıkar. Dünya ekonomisi Amerikan, Japon, Alman, Rus,

  İtalyan, Türk v.b. milli ekonomilere bölünmüştür. Her milli ekonomi diğer bir milli ekonomiden

  büyüklük, gelişmişlik, teknolojik seviye, sermaye birikimi, emeğin kalitesi, verimlilik, tabii

  kaynaklara hâkim olma, ihracat, ithalat, kişi başına düşen milli gelir, gelir dağılımı, iç ve dış

  borçları, sektörlerinin yapısı, vergi sistemi v.b. konularda farklılık gösterir. Milli ekonomiler;

  gelişmiş ekonomiler, gelişmekte olan ekonomiler ve az gelişmiş ekonomiler olarak da gruplara

  ayrılır. Bütün ekonomiler daima bir büyüme süreci içerisindedirler, canlı ve hareketlidirler.

  Büyüme oranlarının farklılığı gelecekte ekonomilerin sıralamasını değiştirir. Gelişmiş

  ekonomilerin dünya ekonomileri içerisindeki payları büyüktür.

  Milli ekonomilerde sanayi, enerji, tarım, ulaşım, sağlık, hizmetler v.b. sektörlerden oluşur. Bu

  sektörler de alt sektörlere ayrılır. Mesela sanayi sektörü; oto üretim sanayii, dayanıklı tüketim

  malları sanayii, üretim makineleri sanayii v.b. guruplara ayrılır. Sektörler üretimin tipine göre

  sınıflandırılır.

  Sektörler teknik bir üretim birimi olan işletmelerden meydana gelir. İşletmeler; mal ve hizmet

  üretmek üzere kurulan teknik birimlerdir. İşletmeler hukuki açıdan; tek şahıs işletmeleri, şahıs

  ortaklıkları (adi şirket, kolektif şirket, adi komandit şirket), sermaye ortaklıkları (anonim şirket,

  holding şirket, hisseli komandit şirket, limitet şirket, kooperatif şirket) olarak

  düzenlenmişlerdir. Bunları kanun koyucu farklı şekilde düzenlemiştir.

  Mühendis ise; işletmelerde görev alan, mal veya hizmet üretiminde teknik yönü ağırlıklı olan

  kişidir. Her bir mühendisin bir uzmanlık sahası vardır ve bu da almış olduğu eğitime sıkı sıkıya

  bağlıdır. Mühendis elindeki kıt kaynakları en ekonomik (iktisadi) şekilde kullanarak üretimde

  bulunmak durumundadır. Bu durumda şekil 1.1’de görüldüğü gibi, mühendis ekonominin bir

  dişlisi, bir üretim birimi, önemli bir noktasıdır. Ekonomide milyonlarca mühendis farklı

  sahalarda çalışmaktadır, amaçları mal ve hizmet üretmektir. Mühendis sadece üretimde

  bulunmaz, üretimi yöneten kişi olarak da bazı durumlarda şirket yönetiminde görev alır. 1980’li

  yıllara kadar şirket yöneticileri genellikle mühendis kökenliydi. 2000’li yıllardaysa işletme ve

  endüstri kökenliler ağırlık kazandı. Mühendisin ekonominin neresinde durduğunu şekil 1-1’de

  gösterebiliriz.

  Mühendisin çalışmaları; Mustafa Aydın ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalardan çok da farklı

  değildir.

 • 3

  Yeni bir tesis kurmak,

  Yeni bir üretim hattı tasarımlamak ve gerçekleştirmek,

  Yeni bir mamul üretimini gerçekleştirmek,

  Tesisin yenilenmesi,

  Yenileme yatırımlarının yapılması,

  Tevsii, modernizasyonu,

  Yeni üretimlerin devreye konulması,

  Verimlilik çalışmalarının yapılması,

  Hareket ve zaman etütleri,

  Çevre, kalite, ar-ge çalışmaları

  Yeni mamul tipleri geliştirilmesi,

  Hizmet içi eğitim v.b.

  çalışmalar da mühendisin iştigal konulan içerisine girer.

  Sekil 1.1. Mühendis ve ekonomi

  Bu nevi mühendislik çalışmaları bir firmada, bir makine seçiminden, bir tezgâh alımından

  v.b.’den çok daha önemli ve karmaşıktır. Bir makine ve tezgâh alınması firma için az miktarda

  bir yatırımı gerektirir. Fakat bir tesisin kurulması, bir hattın dizaynı vb. büyük miktarda parayı,

  enerjiyi ve zamanı gerektirir. Yapılacak bir yanlış seçim ve alınacak hatalı bir karar firma için çok

  acı sonuçları ortaya koyar. Eğer seçilen projenin talep tahminleri yanlış ve hatalıysa, tesisin

  cesameti (büyüklüğü) yanlış seçilmişse, teknoloji seçimi isabetsiz yapılmışsa ve örgüt yapısı iyi

  kurulamamış ve kalifiye elemanlar sağlanamamışsa firma için hiç de hoş olmayan sonuçlar

  doğuracaktır.

  Görüldüğü gibi, alınan ekonomiklik kararları firmalar için hayati ehemmiyete sahiptir.

  Firmaların bulundukları sektörde başarılı olmalarına veya sektörden silinmelerine neden olur.

  Kaynakların israfı hem ortaklara ve hem de milli ekonomiye zarar verir. Uluslararası rekabette

  kaynaklarını iyi kullanan ülkelerin ekonomileri daha hızlı bir gelişme seviyesine ulaşır ve o ülke

  vatandaşlarının refah seviyeleri arttığı gibi gelecekte yapacakları yatırımlar için sermaye

  birikimleri de artar. Bu sebeple mühendisin, kendi sahasında uzman olmasının önemli olması

  kadar, ekonomik davranması da önemlidir.

  Alman Ekonomisi

  Firma

  Mühendis Sanayi Sektörü

  Amerikan Ekonomisi

  Türk

  Ekonomisi

  Japon Ekonomisi

 • 4

  1.2. Mühendisin İşletmedeki Rolü

  Ülkemizin büyük kuruluşlarından Koç Holding, Sabancı Holding, Eczacıbaşı ve diğerleri ilk

  kurulduklarında birer şahıs işletmesi olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Mesela Koç Holding

  Ankara Ulus’ta 1930’lu yıllarda bir bakkaliye olarak kurulmuş ve Şükrü Koç’tan sonra oğulları,

  kızları, damatları ve nihayet torunları bugünkü Koç Holding’i ve onun çatısı altında toplanan

  onlarca firmayı kurmuşlardır. Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Sabancı'da o tarihlerde

  Adana’da bir pamuk tüccarı olarak hayata atılmış ve bugün oğullarının ve torunlarının, onlarca

  şirketi bünyesinde toplayan bir holdingleri vardır. Eczacıbaşı’nın da kuruluşu pek farklı değildir.

  Dünyanın en büyük bilgisayar şirketlerinden olan ve varlıkları yüz milyarlarca doları bulan Apple

  Computer, Sun Microsystems, Microsoft Corporation’un da kuruluşları 1970’Ii yıllarda genç

  üniversite öğrencileri tarafından apartman garajlarında veya bodrumlarında başlamış ve bu gün

  itibariyle dünyanın en büyük şirketleri arasına girmişlerdir. Genellikle bir firma şahıs işletmesi

  olarak başlar ve sonra şahıs veya sermaye şirketi haline gelir. Burada kısaca üç işletme tipi

  kısaca tanıtılacaktır.

  1.2.1. Firma Organizasyon Tipleri

  Bir mühendisin içinde bulunduğu veya sahibi olduğu organizasyonun* yapısını ve hukuki

  durumunu bilmesi önemlidir. Şahıs işletmesi olarak genelde kurulan bir firma biraz büyüyünce

  adi ortaklık haline gelir veya doğrudan ticaret kanununa tabi ortaklıklardan birisi haline

  dönüşür. Ortaklar birleşerek böyle bir süreci kısaltabilirler ve doğrudan şirketlerini kurabilirler.

  Bu sebeple aşağıda başlıca karşımıza çıkan üç organizasyon tipi kısaca tanıtılacaktır. Bunların

  her birisinin kendisine göre avantajı veya dezavantajı vardır.

  Şahıs İşletmeleri

  Eğer bir kuruluşun sadece bir sahibi varsa bu bir şahıs işletmesidir. Firma sahibi varlığından bir

  bölümünü firmasına sermaye olarak koyar ve dolayısıyla aktiflerinin tek sahibi olur. Firma sahibi

  nasıl aktiflerinin sahibiyse aynı zamanda borçlarının da sahibidir ve borçlarından dolayı sınırsız

  sorumludur. Şahıs işletmesinin kurulması kolaydır ve fazla masraf ve formalite gerektirmez.

  Firma sahipleri gelirleri sebebiyle gelir vergisine tabidirler. Firmasını istediği zaman tasfiye

  edebilir, satabilir, başka bir şirket şekline bulacağı ortaklarla çevirebilir veya miras olarak

  murislerine kalır. Şahıs işletmeleri kanunların şirketlere tanımış olduğu bazı muafiyet, teşvik ve

  kolaylıklardan yararlanamazlar. Buna karşılık küçük esnaf muaflığından yararlanabilirler.

  Ortaklıklar

  Ortaklıklar şahıs işletmelerine benzerler, en büyük farkları sahiplerinin birden fazla olmasıdır.

  Ortaklar kendi aralarında bir sözleşmeyle ortaklığı kurarlar, bu sözleşmede şirketin sermayesi,

  ortakların hisseleri, kar-zarar payları, sorumlulukları belirtilir. Türk Hukuk sisteminde ortaklıklar

  Borçlar Kanunu 525 ve müteakip maddelerinde düzenlenmiştir. Ortaklar arasında yazılı bir

  sözleşme yapılmamışsa hak ve sorumluluklarda eşit haklara sahip olduğu kanunda belirtilmiştir.

  Ortaklıkların tek şahıs işletmelerinden daha üstün yönleri vardır. Genelde sermayeleri daha

 • 5

  yüksektir. Ortaklar kendi sorumlulukları çerçevesinden karlarını artırmaya ve daha isabetli

  kararlar almaya çalışırlar. Finans kurumlarından şahsi ve ayni kefalet yoluyla daha çok kredi

  kullanabilirler. Kurulması basit ve kolaydır. Gerekli izinler alındıktan sonra maliyeye verilecek

  bir mükellefiyet bildirim talebiyle kuruluşu tamamlanır. Benzer vergi bildirimini, tek şahıs

  işletmeleri ve diğer şirketler de yapmak mükellefiyetindedirler.

  Ortaklıkların en büyük dezavantajı bütün ortakların müteselsilen ortaklık borçlarından dolayı

  sorumlu olmalarıdır. Firma borçlarından doğan sorumluluk, üçüncü şahıslarla özel bir anlaşma

  yapılmadan, ortaklar arasında paylaşılamaz. Bir ortak hem kendisine düşen ve hem de diğer

  ortaklara düşen borçları ödemek zorundadır. Sonra diğer ortaklar için istirdat davası açabilir.

  Ortaklardan birisi ölürse diğer ortaklar ve ölen ortağın mirasları şirkete devam edebilirler, ölen

  ortağın miras payı başka bir ortağa devir edilebilir. Şirket her zaman için ortaklarca tasfiyeye,

  satışa, hukuki şeklinin değişmesine tabi tutulabilir. Ortaklar gelir vergisi mükellefidirler. Bugün

  birçok küçük firma adi ortaklık şeklinde faaliyet göstermektedir.

  Şirketler

  Türk Hukuk sisteminde ticaret şirketleri Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kollektif

  şirketler ile adi komandit şirketler şahıs şirketleri olup ortaklarının kanun karşısındaki

  sorumlulukları ve hakları adi ortaklara benzer. Bazı yönlerden farklılık da gösterir ve bu hususlar

  Ticaret Kanunu’nda belirtilmiştir. Bu şirketlerin ticaret unvanları ticaret siciline kaydedilmiştir.

  Ortakların sorumlulukları şirket borçlarına karşı sınırsızdır. Şirket ortakları gelir vergisi

  mükellefidirler. Adi ortaklığın daha gelişmiş şeklidir.

  Sermaye şirketleriyse hisseli komandit şirket, limitet şirket, anonim şirket, holding şirket ve

  kooperatif şirketlerdir. Sermaye şirketlerinde ortaklar, yöneticiler ve sorumluluk ayrılmıştır. Bu

  şirketlerde ortakların şirket borçlarından doğan sorumlulukları koydukları sermaye ile sınırlıdır.

  Özellikle halka açık anonim şirketlerin hem sermayeleri çok büyüktür ve hem de ortakları

  binlerle ifade edilebilir. Şirket yöneticileri genellikle ortaklardan farklı şahıslardan oluşur. Bir

  ortak şirkette yönetici sıfatıyla görev alabilir. Şirkette yönetici olması ortaklık haklarında bir

  avantaj sağlamaz. Yöneticiler genellikle profesyonel şahıslardan oluşur.

  Sermaye şirketleri firmaların hukuki formasyonlarının en gelişmiş şeklidir. Bunlardan anonim

  şirketler ve holdingler (bir anonim şirket tipi) hisse senedi ve tahvil ihraç ederek büyük

  sermayeleri bünyelerinde toplarlar. Ortaklar hisse senetlerini almak suretiyle şirkete kolaylıkla

  ortak olabilirler ve istedikleri zaman da borsada paraya çevirmek suretiyle ortaklık haklarını

  başka birisine satabilir. Şirket kurumlar vergisine tabidir. Ortakların hisse senetlerini

  devretmesinden sağladıkları karlar ise muafiyet sınırları dışında menkul sermaye iradı sayılır.

  Sermaye şirketlerinin dezavantajlarıysa kurulmalarının pahalı olması, birçok hukuki kayıta tabi

  olması ve halka açık olanların ve sayılanların Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olmalarıdır.

  Büyük yatırımlar bu kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Bugün Türkiye’de firmaların yaklaşık

  % 90 ortaklık ve tek şahıs işletmesinden oluşur. % 10’uysa Ticaret Kanunu’na tabi şirketlerden

  oluşmaktadır.

 • 6

  1.2.2. Mühendislik Ekonomisi kararları

  Bir firmada mühendisin ne gibi rolü vardır, görevleri nelerdir? Firmada hangi özel görevler ve

  konular mühendislere tahsis edilir ve firma kârlarını maksimize etmek için hangi araçlar ve

  teknikler kullanılır?

  Bugün firmalarda mühendisler bir imalat hattının kurulmasından, projeden tam sorumluluktan

  pazarlamaya ve finansa kadar bütün konularda görev yapmaktadırlar. Bununla beraber biz

  amacımızı mühendislik projelerine bağlı muhtelif ekonomiklik kararlarıyla sınırlandırmaktayız.

  Yani bu projelerin ekonomik yönden uygulanabilir olup olmadıkları konusunu araştırıp, karar

  verme yöntemleri üzerinde duracağız.

  Sanayi üretiminde mühendis hemen, hemen üretimin bütün yönleriyle ilgilidir. Mamullerin

  prototiplerinin hazırlanması, hammadde temini, kontrolü, üretim hatlarının kurulması, bunların

  düzenlenmesi ve ayarları, üretim için gerekli organizasyonların yapılması, kalite kontrolü,

  verimliliğin artırılması, ambalajlama ve pazarlamaya kadar bütün işlemlerin düzenlenmesi ve

  yürütülmesi mühendisin yakın ilgi sahasına girer ve bunlardan mühendis sorumludur.

  Neredeyse üretimle ilgili kararların %80-90’nı mühendislik kararlarını gerektirir.

  Mühendis firmaya tahsis edilen sermaye, binalar, işletme sermayesi ve diğer aktiflerin etkin

  kullanımı üzerinde durmak zorundadır. Ayrıca üretim için gerekli makine-teçhizatın alınması,

  yenilenmesi, modernizasyonu, üretimden çıkarılması, bunlarla ilgili yeni satın almalar veya

  tasarlanarak imalatı başlıca mühendislik konularıdır. Bütün bu faaliyetlerini, mühendis,

  ekonomiklik sınırları içerisinde yapmalıdır.

  Firmanın yatırımlarıyla ilgili geleceğe ait tahminler ve gerekli planların hazırlanması, nakit

  akımlarının tahmini ve bunlarla ilgili sapmaların tespiti ve analizi de mühendisin görevleri

  arasındadır.

  Burada ekonomik davranmaktan kasıt; aynı görevi görecek muhtelif alternatifler arısından en

  ekonomik olanının veya karlı (verimli) olanın seçilmesidir. Eldeki iktisadi kaynakların en uygun

  (optimal) şekilde kullanılarak optimum getirinin (verimin) elde edilmesidir. Yanlış bir

  makinenin, tesisin, üretim sisteminin, teknolojinin, kuruluş yerinin, personelin, ambalaj tipinin,

  müşteri yapısının, pazarlama yapısının seçimi firma için belki de iflasına sebep olacak sonuçları

  doğuracaktır. Mühendis bu konuda yapılabilecek en büyük gayreti, itinayı göstermek ve hata

  yapmamak mecburiyetindedir.

  Türk Ekonomisi sık sık krize düşmekte ve bu krizlere hazırlıksız veya kriz politikası olmayan

  firmalara ağır maliyetler ödetmektedir. Bu sebeple mühendis teknik bilgisi ve mühendislik

  ekonomisi yanında genel ekonomi, para-banka, dış ticaretle ilgili ekonomik konuları ve kriz

  yönetimini de bilmek durumdadır.

  1.3. Büyük Ölçekli Mühendislik Projeleri

  Kamu için yeni üretimle ilgili fabrikaların kurulması, bunların üretime geçmelerine kadar olan

 • 7

  süreç büyük ölçekli mühendislik projelerini kapsadığı gibi, bir firmaya ait yeni bir ürün geliştirme

  projeleri de ayları, hatta yılları alarak bu tip projeler gurubuna girer. Pazarlama araştırma

  bölümü rakiplerin mamullerinin durumunu, piyasada tüketicilerin isteklerini, piyasanın gidişini

  ve doğabilecek ihtiyaçları göz önüne alarak bir yeni mamul dizaynını Ar-Ge bölümünden

  isterler. Onlar bu isteği nazara alarak bir mamul geliştirme, test etme projesi hazırlarlar. Bu

  projenin geliştirilmesi büyük bir ekip çalışmasını ve uzun bir çalışma sürecini gerektirir. Elde

  edilen mamuller piyasada test edilir ve kabul gören mamul/mamuller için üretim hatları kurulur

  ve yeni ürünler piyasaya çıkar. Bu projeler büyük paralara ihtiyaç gösterir. Firmaların canlı

  kalabilmesi, piyasada sürükleyici olabilmeleri ve büyüyebilmeleri için mamul geliştirme ve

  teknoloji elde etme projelerinin hayati önemi vardır.

  Bugün büyük firmaların satış hasılatlarının % 1 ila l0'nu arasında bir rakamı araştırma-geliştirme

  projelerine ayırdıklarını bilmekteyiz. Türkiye’deki firmaların genelde böyle projeleri pek yok

  gibidir. Bu politikalar bizim hep dışarıdan teknoloji ithal eden ülke konumuna gelmemize sebep

  olmaktadır. Teknoloji ithal etmek hem pahalı olmakta ve hem de düşünen mühendis tipini

  yetiştirmemizi önlemektedir. Ayrıca dış ülkelerle rekabette, rakip ülkeler bize göre daha üstün

  bir teknolojiyle karşımıza çıktıklarından, ihraç şansımız azalmakta ve teknoloji rantından istifade

  etmemiz imkân dışına çıkmaktadır. Devletin, teknoloji üretmek için göstermiş olduğu gayretler

  de sistem bozukluğu sebebiyle, istenen randımanı verememekte ve israfa sebep olmaktadır.

  Üzülerek ifade edelim ki üniversitelerimizin de bu konuda büyük suçları ve yetersizlikleri vardır.

  Büyük ölçekli projeler firmaların finansal tabloları üzerinde gider artırıcı etkiye sahiptirler. Eğer

  yapılan çalışmaların sonucunda başarılı olunmuşsa elde edilecek hasılatlar önceki masraflara

  değmektedir. Aksi halde şirketlerin kârları azalmakta fakat araştırma tecrübeleri artmaktadır.

  Bir müddet sonra bunların birçoğunun şanslarının lehe döndüğü görülmektedir. Firma yeni

  projelerde başarılı olmuşsa kârları yükselmekte, bu gelişme hisse senetlerinin piyasa

  değerlerine yansıdığı için onların fiyatları ve dolayısıyla şirketin piyasa değeri artmakta böylece

  ortakların zenginliği çoğalmaktadır.

  Ortaklar da riski minimize edebilmek için sermayelerini bir şirketin hisse senetleri yerine birden

  çok şirketin hisse senetlerine yatırmakta ve bir portföy oluşturarak risklerini minimize etmeye,

  ortalama getirilerini yükseltmeye çalışmaktadırlar.

  1.4. Önemli Mühendislik Ekonomisi Kararları

  Firmalarda birçok konuda mühendislik ekonomisi kararlarının alındığını daha önce söylemiştik.

  Orta ve büyük boy firmalarda daima bir proje araştırma ve geliştirme bölümü bulunur. Bu

  bölüm aktif bir şekilde yeni fikirleri, yeni projeleri, yeni şans imkânlarını ve teşebbüsleri araştırır

  ve önemli olanları uygulamaya koyar. Genellikle bu projeleri şu bölümler adı altında

  sınıflandırabiliriz: a) Makine- teçhizat ve üretim prosesi seçimi, b) Makine-teçhizat yenileme, c)

  Yeni ürün geliştirme ve kapasite artırımı, d) Maliyetleri azaltma, e) Servis geliştirme projeleri.

  Bu sınıflama yönetime bazı kilit soruları sormak imkânını sağlar: Mesela kullanılan bu makine-

  teçhizat yeni üretim seviyesini sağlayabilecek mi? Firma bu yeni yatırımı yapacak finansal

  kaynağa, bilgi ve maharete, yeteneğe sahip midir? Yeni proje yeni teknik personelin eğitimini

 • 8

  sağlamakta mıdır? Bunlar ve benzeri sorular uygun görülmeyen projelerin ayıklanmasını

  sağlayacaktır. Sıra ile bu projeleri açıklayalım.

  1.4.1. Makine-Teçhizat ve Proses Seçimi

  Bir mühendisin en çok karşılaşacağı ve ekonomiklik analizi yapacak sahalardan birisi budur.

  Firma belirlediği amaç için hangi makineleri, tesisatı, teçhizatı ve üretim tekniğini seçmelidir?

  Projenin amacı belirlendikten sonra bu işi görecek makineler, tezgâhlar, tesisler, teçhizatlar ve

  üretim yöntemleri arasından en ekonomik ve kar sağlayacak olanın seçilmesi mühendisin

  önemli görevleri arasında yer alır. Alınacak bu makinenin tezgâhın, teçhizatın, tesisatın

  mühendislik açısından amaç için yeterli olması projenin teknik yönünü oluşturur. Bu seçimden

  sonra bu alternatifler arasından en ekonomik olanının seçilmesi bir ekonomiklik kararıdır.

  Mühendis bu analizi de yapmak durumundadır. Aynı şey proses seçimi için de geçerlidir.

  Mesela otomobillerde kullanılan devridaim pompası için iki üretim tekniğinin incelenmesi

  gereksin. Yapılan araştırmalara göre şu bilgiler sağlansın:

  A tekniği (Milyon TL) B tekniği

  Tezgâh yatırımından birim başına düşen 5,3 8,9

  Hammadde 20,0 20.0

  İşçilik 13,6 12,5

  Diğerleri 5,3 3,1

  Bu metotlardan hangisi seçilecektir? Hangi metot ileride daha da geliştirilebilir ve maliyetler

  azaltılabilir? Hangisinde kalite daha üstündür? Bütün bu sorulardan sonra bu iki teknikten

  uygun görülen seçilecektir?

  1.4.2. Makine-Teçhizat Yenilenmesi

  Mühendislik ekonomisi çalışmalarının önemli bir bölümünü de eskiyen, yıpranan ve ekonomik

  yönden yeterliliğini kaybeden makine-teçhizatın yenilenmesi problemleri oluşturur. Mesela 10

  yıl önce alınan bir tezgâhın bugün yenilenmesi veya büyük tamir-bakımdan geçirilerek bir süre

  daha kullanılması gündeme gelebilir. Bunlardan hangisine karar verilmelidir? Talebin artması

  sebebiyle üretim hattının genişlemesi gerekmektedir. Eski tezgâh saatte 500 birim üretirken

  yeni tezgâh 1.500 birim üretmektedir. Mevcut eski tezgâhlardan mı alınmalı yoksa yeni bir

  tezgâh alınarak eski tezgâh üretimden kaldırılmalı mıdır? Mesela Konya Çimento Fabrikasındaki

  döner fırın sistemi gözden geçirilmiş kapasitesinin küçüklüğü ve eski model olması sebebiyle

  yenilenmesinin büyük enerji kaybına sebep olacağı görüldüğünden yeni bir döner fırın inşasına

  ve eski fırın için küçük bir tamir-bakım yapılarak, büyük fırının bakımı dönemlerinde

  kullanılmasının uygun olduğuna, karar verilmiştir. Gerçekten büyük fırın eski fırının üç katı

  kapasiteye sahip olduğu için, yüksek olan enerji giderlerinden, önemli ölçüde tasarruf

  sağlamakta ve ekonomik olmaktadır. Analizler de bunu göstermektedir.

 • 9

  1.4.3. Yeni Ürün Geliştirme ve Kapasite Artırma

  Yeni ürün geliştirme iki şekilde karşımıza çıkar: Bunlardan birincisi hiç olmayan bir ürünü

  geliştirmek, İkincisiyse mevcut bir ürünü geliştirerek daha yeni bir versiyonunu bulmaktadır.

  Yeni ürün geliştirme uzun vadeli Ar-Ge projeleriyle birlikte yürütülür ve büyük harcamaları

  gerektirir. Mevcut ürünleri geliştirmek de yine Ar-Ge projelerine bağlı olmasına rağmen yeni

  ürün geliştirme kadar hem uzun zaman almayabilir ve hem de daha az masraflı olabilir.

  Firmanın gelirlerini artırabilmesi ve sağlıklı büyüyebilmesi için her iki aktivite de gereklidir.

  Firmanın satışlarının artması durumunda gerekli talebi mevcut kapasite karşılayamaz hale

  gelirse bu takdirde kapasite artırımı gündeme gelir ve bu yeni bir projedir. Ya mevcut makine-

  teçhizat, üretim hatları tamamıyla değiştirilir veya ilave yatırımda bulunularak gerekli

  genişleme ve kapasite artırımı sağlanır. Bunların her birisi bir ekonomiklik çalışmasını gerektirir.

  1.4.4. Maliyetleri Azaltma

  Firmanın başlıca faaliyetlerinden birisi de mevcut üretim masraflarını mümkün olduğu ölçüde

  azaltarak karlarını yükseltmesi ve rekabet gücünü artırmasıdır. Bu proje ya basit, yarı otomatik

  makine-teçhizatı daha otomatik hale getirmek, bilgisayar kontrollü sistemleri uygulamak veya

  daha gelişmiş teknolojileri kullanmakla veya daha büyük kapasiteli sistemlerin kurulmasıyla

  gerçekleşir. Ayrıca hizmet içi eğitimle kişilerin verimliliğinin artırılması, zaman ve hareket

  etütleri çalışmaları, emek yoğun projeler yerine teknoloji yoğun projelerin uygulanması, toplam

  kalite kontrolü projeleri birim başına üretim maliyetlerini azaltan projelerdir ve her birisi

  ekonomiklik çalışmalarını gerektirir.

  1.4.5. Servis Geliştirme Projeleri

  Buraya kadar olan bütün ekonomiklik kararları üretimle ilgilidir. Halbuki ekonomik hayatta

  servis hizmetleri de çok önemlidir. Gerek sanayideki ve diğer sektörlerdeki taşıma

  servislerinden tutunuz da tamir-bakım servislerine, büro hizmetleri, yönetim, pazarlama,

  muhasebe-finansman hizmetleri, bilgisayar hizmetleri, sağlık, adalet, emniyet, eğitim, yemek,

  temizlik v.b servislere kadar her hizmetin bir parasal yönü bulunduğu için her birisi de

  mühendislik ekonomisi çalışmasını gerektirir. Burada amaç hizmeti yeterli, kaliteli ve en

  ekonomik şekilde gerçekleştirecek alternatifi seçmektir.

  1.5. İşletmeyle İlgili Kısa Dönemli Ekonomik Kararlar

  Buraya kadar gözden geçirdiğimiz muhtelif mühendislik ekonomisi kararlan uzun dönemli

  stratejik yatırım kararlarını ifade etmektedir. Yapılacak yatırımların nakit girişleri bir yılın

  ötesine iki, üç, ... n yıla uzanır. Yatırım tutarı da oldukça yüksektir. Tabiatıyla bir fabrika yatırımı

  düşünülüyorsa bu milyonlarca doları ve karşılığında trilyonlarca Türk lirasını bulur. Yapılacak

  yatırım bir makine alımı, bir servisin seçimiyse harcamalar daha küçük boyutlu olacaktır.

  Hâlbuki işletme devamlı bir mal ve hizmet üretimi sürecini yaşar. Bir üretim seviyesinde

  mühendis üretimin şekli, makinelerin ve teçhizatın yerleştirilmesi, hammadde temini, üretimle

  ilgili hazırlık işlemlerin yapılması, personelin seçimi ve organizasyonu, defolu üretimin

 • 10

  azaltılması, mamullerin ambalajlanması ve satış yerlerine sevkiyatı, firmaya finans sağlanması

  gibi birçok konuda karar almak durumundadır. Alınan bu kararların etkisi bir günlük, bir aylık,

  maksimum bir yıllık bir süreyi alır. Bunlar gelir elde etmek için yapılan gelir getirici faaliyetlerdir

  ve uzun dönemli yatırım faaliyetlerinden farklıdır.

  Sanayi testereleri üreten Ergin Kesici Aletleri Limitet Şirketimin yıllık cirosu 700 milyar lira ve

  maliyetleri toplamı 625 milyar lira olsun. Mühendis Mehmet Güneş alınacak hammaddeden ve

  kullanılan enerjiden %12 tasarruf sağlasın ve personelin verimliliğini de % 8 oranında artırsın.

  Ortalama maliyet tasarrufu % 10,78 oranında gerçekleşsin. Bu durumda 75 milyarlık eski kara

  ilaveten (625x0,1078) 57,375 milyarlık bir kar daha ortaya çıkacaktır ki toplam kar 142,375

  milyar liraya ulaşacaktır. % 10,18 oranındaki maliyetlerdeki tasarruf karlarda %76,5 oranında

  bir artış meydana getirmiştir. Mühendis firmada gelir harcamalarının dahi ne derece önemli

  olduğunu yakinen bilmek durumundadır.

  Bir firmada faaliyet gösteren bir mühendis kendisine daima şu soruları sorarak cevaplandırmak

  zorundadır:

  1. Ben ne yapıyorum, görevim nedir?

  2. İşlerimi işlem merkezleri halinde nasıl gruplandırabilirim?

  3. Bu işimi daha verimli daha rasyonel nasıl yapabilirim, her işlem merkezindeki maliyetleri

  ve sonra da toplam üretim maliyetini aşağıya nasıl çekebilirim?

  4. Rakiplerimin benden üstün ve zayıf tarafları nelerdir? Ben zayıf taraflarımı nasıl

  giderebilirim?

  5. Ürettiğim mamulleri nasıl geliştirebilirim ve yeni ürünleri imalat hatlarına nasıl

  koyabilirim? Optimal teknolojiyi ve üretim hattını kurabildim mi?

  6. Toplam kalite ve teknik kalite konusunda yeterli miyim?

  7. Firma içinde ve üretimde bilgi akışını ve geri beslemeyi, kontrolü sağlayabildim mi?

  8. Müşteri taleplerini ve ihtiyaçlarını en uygun noktada karşılayabiliyor muyum?

  Ambalajım, reklam programlarım yeterli midir?

  9. Firmada iş barışını, çalışanlar arasında demokratik-katılımcı yönetimi gerçekleştirebildim

  mi?

  10. Firmaya yeterli ölçekte kar sağlayabiliyor mu? Firma bir büyüme sürecini kazanmış

  mıdır?

  11. Firma geçmiş yıllardan daha iyi durumda mıdır?

  Görüldüğü gibi bu sorular bir mühendisin ve dolayısıyla bir firmanın başarısının veya

  başarısızlığının temelini teşkil edecek boyuttadır. Mühendis yukarıda yer alan soruları artırabilir

  ve kendi anayasasını ortaya koyabilir. Böylece yapacağı her iyileştirme, her tasarruf firmanın

  karlarını çok daha yüksek oranlarda artırır. Mühendis firmayla ilgili üretim programını da

  hazırlamalıdır. Burada Maliyet- Hacim ilişkileri son derece önemlidir.

  1.5.1. Maliyet-Hacim İlişkileri

  Bir firmanın üretim hacminin değiştirilmesi, şu veya bu şekilde, birim başına üretim

 • 11

  maliyetlerinin değişmesine sebep olur. Bu sebeple tırmanın maliyet davranışlarını tespit

  edebilmek için ölçülebilir bir hacim veya faaliyetin durumuna göre hâsıl olacak maliyetleri bir

  indeks halinde belirlememiz gerekir. Mesela bu indeks birim mamul, ton, kullanılan işçilik-

  makine saati, kullanılan direkt işçilik saati, kullanılan kilovat saat, harcanan zaman, kilometre,

  vb. olabilir. Eğer biz firmayla ilgili bir hacim indeksi tesis edebilirsek kendimize şu soruyu

  sorabiliriz: Bu hacim indeksindeki değişmelere karşılık maliyetler (giderler) nasıl değişecektir?

  Bunun için firmada meydana gelen, hepimizin bildiği, maliyet sınıflandırılmasını hatırlatmakta

  fayda vardır:

  Sabit maliyetler (Fixed Costs)

  Bir firmada üretime bağlı olmaksızın meydana gelen ve üretim olsa da olmasa da değişmeyen

  giderlere sabit maliyetler denir. Ayrılan amortismanlar, zamana bağlı işçilikler, emlak vergileri,

  sigorta giderleri, kiralar, genel giderler bu tip maliyetlerin başlıcalarını teşkil eder. Üretim 1.000

  birim veya 5.000 birim olmuş bu giderler değişmez. Ancak kapasite artırılırsa bu takdirde yeni

  kapasiteye göre sabit maliyetlerin belirlenmesi gerekir. Temel mahiyetteki bu giderler firmanın

  faaliyeti için asgari giderleri oluşturur.

  Değişken Maliyetler (Variable Costs)

  Üretimle artan ve azalan, üretim olmadığı zaman olmayan giderlerdir. Birim başına direkt işçilik,

  hammadde, enerji ve diğer giderlerin değişken kısımları bu guruba girer. Genellikle bu giderler

  doğrusaldır, fakat bazı üretimde bu doğrusallığın kaybolduğu ve eğrisel hale döndüğü

  görülmektedir.

  Toplam Maliyetler (Total Cost)

  Bir firmada sabit giderler ile değişken giderlerin toplamı toplam giderleri verir. Değişken

  giderlerin üretim hacmine bağlı olarak değişmesi sebebiyle toplam giderler de benzer eğilimi

  gösterir ve üretim hacmi artıkça toplam maliyetler de artar. Firma hazırlayacağı bir üretim

  indeksi sayesinde hangi üretim hacminde ne kadar toplam maliyet ortaya çıkacak önceden

  tespit edebilmek şansına sahiptir. Böylece üretimin ve satışların nakdi boyutlarını görmek

  imkanını elde eder.

  Ortalama Birim maliyeti (Average Cost)

  Sabit ve değişken maliyetler bir dönem ve üretim miktarıyla açıklanabilir. Biz sabit ve değişken

  giderleri toplamını toplam maliyetler olarak ifade ettik. Bu durumda belirli bir sürede üretilen

  mal ve hizmetler için yapılan toplam maliyetleri, üretilen mal ve hizmet birimine bölersek, birim

  başına maliyeti buluruz.

  Sabit maliyetler üretim hacmiyle ters orantılı olarak değişirler. Yani üretim miktarı ne ölçüde

  artarsa birim başına sabit maliyet payı o ölçüde azalır, değişken maliyetlerse aynı kalır. Diğer

  bir ifadeyle üretim miktarı artıkça birim başına düşen üretim maliyeti azalır. Sadece bazı

  üretimlerde bunun eğrisel olduğunu ve bir noktaya kadar birim başına üretim artarken

  ortalama maliyetin azaldığını ve ondan sonra arttığını bilmek durumundayız.

 • 12

  Marjinal Maliyet (Marginal Cost)

  Üretime ilave edilen son birimin maliyeti bize marjinal maliyeti verir. Mesela 200 birim

  üretirken son bir birim daha üretime koyarak 201 birimlik bir üretim planladınız. 201ci birimin

  yani son bir birimin maliyetine marjinal maliyet denir. Bazen üretimde marjinal maliyet bir birim

  için değil de son beş birim, son on birim v.b. şekilde hesaplanır. Bu durumda üretime sokulan

  son partinin maliyeti bize marjinal maliyeti verir.

  Özet olarak bir örnekle bahsedilen bu gider fonksiyonlarının pratik izahını yapalım.

  Toplam Gider Fonksiyonu (TC) =100 + 50Q – 11Q2 +Q3 olsun.

  Marjinal Gider (MC), δTC/δQ =50 – 22Q + 3Q2 olur.

  Ortalama Değişken Gider (AVC) = TVC/Q = 50 – 11Q + Q2 olur.

  ÖRNEK:

  Toplam Gider Fonksiyonu, TC(Q) = 1000 + 50Q + 10Q2 olarak verilmiştir.

  Bu toplam gider fonksiyonunda:

  Sabit Giderler, FC = 1000 ve

  Değişken Giderler, VC = 50Q + 10Q2

  Ortalama Gider, AC = TC(Q)/Q = 1000/Q + 50 + 10Q olur.

  Marjinal Gider, MC = 50 + 20Q olur.

  MC = AC olduğu yerde Ortalama Giderin (AC eğrisinin) minimum olduğu yerdir. Buna göre

  Ortalama Giderin minimum olduğu üretim miktarı;

  1000/Q + 50 + 10Q= 50 + 20Q

  Q = 10 birim

  1.5.2. Başabaş Analizleri (BBNq)

  Bir firmada kara geçiş noktasındaki üretim ve satış miktarını bulmak son derece önemlidir.

  Firma hangi noktada kara geçeceğini ve hangi üretim ve satış miktarında ne kadar kar elde

  edebileceğini, bu noktadaki satış hacmi ile toplam maliyetlerini ve birim başına maliyetini

  bilmesi onun üretim planının temelini teşkil eder. Bir dereceye kadar daha ileriye giderek firma

  elde edeceği brüt karı, finansman giderlerinin gerektirdiği satış miktarını da bulabilir.

  Başabaş analizlerini bulabilmek için kar denklemini yazalım:

  K = p.Q - ( S + d.Q ) (1.1)

  Burada;

  K : Kar

  p : Birim satış fiyatı

 • 13

  Q : Satılan miktar

  S : Sabit giderler

  d : Birim değişken giderler

  Başabaş noktasında kar sıfır olacağı için 1.1 nolu denklemi sıfıra eşitleyelim ve Q’ya göre

  denklemi düzenleyelim. Bu durumda Q başabaş noktasındaki üretim miktarı Qb olur.

  K= p.Q - (S +d.Q ) = 0

  Qb = S / (p - d) (1.2)

  1.2 nolu denklem bize firmanın hangi üretim miktarında kara ulaşmaya başlayacağını

  göstermektedir. Eğer 1.2 nolu formüldeki sabit giderleri Si olarak yazar ve i=1, 2, .., n olursa bu

  takdirde sabit giderlere ilaveten brüt kar, finans giderleri vb. kapsayan başabaş noktası bulunur.

  Biz satış hasılatı açısından başabaş noktasını bulmak istersek 1.3 nolu formülü yazabiliriz.

  Qh = Si / 1 – d/p (1.3)

  1.1 nolu formül kullanılarak üretim hacmi veya 1.3 nolu formül kullanılarak satış hasılatı

  açılarından kar indekslerine ulaşmak mümkündür. Ayrıca S+d.Q eşitliği kullanılarak maliyet, p.Q

  eşitliği kullanılarak satış hasılatı indekslerinin de düzenlenmesi sağlanabilir. Böylece herhangi

  bir mamul miktarında toplam maliyet, toplam hasılat ve toplam kar bulunabileceği gibi, bunlar

  o noktadaki mamul sayısına bölünerek birim başına maliyet, birim başına hasılat ve birim başına

  karlar da bulunabilir ve bunlar tablo haline getirilebilir.

  1.2 ve 1.3 nolu formülleri esas alan başabaş grafiği şekil 1.1’ki gibi olur. Bir örnek üzerinde

  maliyetleri ve indeksin nasıl hazırlandığını gösterelim:

  Şekil 1. Başabaş grafiği

 • 14

  Örnek 1: Ergin Kesici Aletleri Limitet Şirketi, 300 br/yıl üretim kapasitesine sahiptir ve 2017 yılı

  için 200 birimlik testere üretimi planlasın. Bir testere 35.000 ₺’ye satılsın. Bu üretim

  programıyla ilgili olarak sabit ve değişken giderler şöyle olsun:

  Sabit Giderler (₺)

  Yönetim giderleri (sabit kısmı) : 400.000

  Pazarlama giderleri (sabit kısmı) : 60.000

  Genel imalat giderlerinin sabit kısmı : 250.000

  Değişken Gederler (₺/birim)

  Direk hammadde : 15.000

  Direkt işçilik : 6.250

  Enerji : 1.750

  Genel imalat giderleri (değişken) : 2.500

  Yönetim giderleri (değişken) : 500

  Pazarlama (değişken) : 1.000

  TOPLAM : 27.000

  Bu şirketin başabaş noktası ne olacaktır, 200 birim satarsa toplam karı nedir? Şirket 125 milyar

  lira brüt kar sağlamak isterse kaç birim üretip satmalıdır'? Lütfen maliyet-hacim tablosunu

  hazırlayınız ve grafiğim çiziniz.

  Çözüm için 1.2 nolu formülü kullanırız. Formülde S= 710.000 ₺, satış fiyatı p=35.000 ₺ ve birim

  başına değişken gider d=27.000 ₺ olduğuna göre,

  𝑄𝑏 =710.000

  35.000 − 27.000= 88,75 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚

  Görüldüğü gibi 88,75 birim testere üretilip satılırsa kar sıfırdır. Aynı sonuca 1.1 nolu formül

  uygulanarak da ulaşılabilir.

  K= 35.000 x Q - (710.000 +27.000 x Q) = 0

  ve denklem Q ya göre çözülürse;

  Qb=88,75 birim

  elde edilir. 200 birim satılırsa toplam karı 1.1 nolu denkleme göre 890.000 ₺ hesaplanır. Şirket

  125 milyar lira kar sağlamak isterse Si= 710.000 + 1.250.000 =1.960.000 ₺ olur ve bu karı da

  sağlayacak üretim ve satış miktarı 1.2 nolu denkleme göre 245 birim olur.

  Biz bir firmada başabaş noktasındaki kapasite kullanım oranını (KKO) bulmak için 1.4 nolu

  formülü kullanırız:

  𝐾𝐾𝑂 =Q𝑏𝑘𝑄𝐾

  Burada 1.250.000 ₺ brüt karı da sağlayacak kapasite kullanım oranı,

  KKO = 245/300 = % 81,6

  olarak hesaplanır.

 • 15

  Maliyet-Hacim-Kar tablosu aşağıda yer almıştır.

  Tablo 1.1. Ergin Kesici Aletler Limitet Şirketi Maliyet-Hacim-Kar Tablosu

  Üretilen ve Satılan Miktar

  Sabit Giderler

  T. Değişken Giderler

  Toplam Giderler

  Satış Hasılatı

  Kar veya Zarar

  Birim Maliyet

  1 2 3 4 5 6 7

  0 710,000 0 710,000 0 -710,000

  25 710,000 675,000 1,385,000 875,000 -510,000 55,400

  50 710,000 1,350,000 2,060,000 1,750,000 -310,000 41,200

  75 710,000 2,025,000 2,735,000 2,625,000 -110,000 36,467

  88.75 710,000 2,396,250 3,106,250 3,106,250 0 35,000

  100 710,000 2,700,000 3,410,000 3,500,000 90,000 34,100

  125 710,000 3,375,000 4,085,000 4,375,000 290,000 32,680

  150 710,000 4,050,000 4,760,000 5,250,000 490,000 31,733

  175 710,000 4,725,000 5,435,000 6,125,000 690,000 31,057

  200 710,000 5,400,000 6,110,000 7,000,000 890,000 30,550

  225 710,000 6,075,000 6,785,000 7,875,000 1,090,000 30,156

  250 710,000 6,750,000 7,460,000 8,750,000 1,290,000 29,840

  275 710,000 7,425,000 8,135,000 9,625,000 1,490,000 29,582

  300 710,000 8,100,000 8,810,000 10,500,000 1,690,000 29,367

  Tablodan üretim arttıkça değişken maliyetlerin, satış hasılatının arttığını ve 88,75 birimden

  sonra kara geçildiğini görmekteyiz. Üretim miktarı arttıkça birim başına maliyetler de azalır.

  Mesela 50 birim üretildiğinde birim başına maliyet 41.200 ₺/birim, üretim mesela 200 birim

  olduğunda birim başına maliyet 30.550 ₺/birim’e düşmektedir. Aynı durumu grafikte de

  görmekteyiz.

  Şekil 1.2. Ergin Kesici Aletler Ltd. Şti. başabaş grafiği

 • 16

  Çok Çeşitli Mamul Bulunması Halinde Başabaş Hesapları

  Yukarıda yer alan kar-hacim ilişkileri bir veya çok az mamul için uygulanabilir. Yüzlerce ve hatta

  binlerce mamul satan firmalarda bu hesapların yukarıdaki sistemle çözülmesi zordur. Bunun

  için son derece önemli olan 1.5 nolu formül geliştirilebilir.

  BBNH=S/Kb (1.5) Burada;

  Kb : Brüt kar

  S : Sabit giderler

  Mesela ADSE’nin sabit giderleri toplamı bir dönem için 210 milyon lira ve brüt kar oranı (marjı)

  da % 14 olsun. Bu durumda firmanın giderlerini karşılayabilmesi için başabaş noktası hasılatını

  veren satış tutarı,

  BBNH = 210 X 106 / 0,14 = 1,5 x 109 lira olmalıdır.

  Eğer ADSE ayrıca brüt 500 milyon lira kar beklerse şirketin bu karı da sağlayan satış tutarı

  5.071.428.571 ₺ olacaktır.

  Maliyet Hacim İlişkileri ve Kısa Süreli Kararlar

  Maliyet-hacim ilişkisi birçok mühendislik uygulamasına temel teşkil edebilir. Yukarıda

  görüldüğü gibi;

  a. Hangi-üretim satış aşamasında kara geçileceğinin belirlenmesinde ilave sabit giderler

  olduğu zaman bunları da karşılayacak satış miktarının tespitinde,

  b. Verilen bir sürede hangi miktarda üretimin yapılıp satılacağının belirlenmesinde,

  c. İstenen karı hangi üretim - satış miktarının sağlayabileceğinde.

  d. Mevcut üretim metodunun değiştirilmesi ve alternatif üretim metotlar, arasında seçim

  yapılması durumunda en düşük üretim maliyetini veren metodun seçilmesinde,

  e. Hangi üretim kapasitesine ulaşıldığında hangi makine-teçhizat vb. üretim vasıtalarının

  yatırımının yapılmasının uygun olacağının belirlenmesinde.

  f. İmal et - satın al veya kirala alternatifinin seçiminde.

  g. Firmaya ait satış ve fiyatlama politikalarının tespitinde.

  h. Herhangi bir üretim-satış miktarında ne kadar nakde ve yabancı paraya ihtiyaç olduğunun

  belirlenmesinde, maliyet hacim ilişkileri kullanılır.

  Örnek 1.2: Karayazılı Kollektif Şirketi otomobiller için çelik jant imal etmektedir. Jantlar belirli

  kalınlıktaki saçlardan iki metotla kesilmekte ve maliyetler farklı olmaktadır. 1.000 üretimlik bir

  parti için her iki metoda ait giderler şöyledir:

 • 17

  Jantların tanesi 600 ₺ satılırsa her iki metodun başabaş noktası üretimi nedir ve hangi metodun

  seçilmesini tercin edersiniz niçin?

  Birinci metoda göre başabaş noktası 519,88 birim ve ikinci metoda göre 514,71 birimdir.

  Burada otomatik jantın maliyetinin birim başına 8 ₺ daha düşük olduğu ve otomatik metodun

  seçilmesinin isabetli olacağı görülmektedir.

  Yarı Otomatik Otomatik

  Sabit Giderler Qb_YO = S = 519.88

  Yönetim giderleri (sabit kısmı) : 90,000 90,000 (b-d)

  Danışmanlık : 30,000 22,000

  Amortisman : 50,000 63,000 Qb_O = S = 514.71

  TOPLAM (S) : 170,000 175,000 (b-d)

  Değişken Gederler

  Direk hammadde : 150,000 120,000 Kar_YO = p.Q - (S +DG ) = 157,000

  Direkt işçilik : 50,000 35,000 Kar_O = p.Q - (S +DG ) = 165,000

  Enerji (Elektrik) : 73,000 105,000

  TOPLAM (DG) : 273,000 260,000

  TOPLAM MALİYET (TM) : 443,000 435,000

  BİRİM MALİYET : 443 435

  Başabaş Qb : 519.88 514.71

  Satış Fiyatı (p) : 600

  Üretim Miktarı (Q) : 1,000

  Tutar (TL)

  (TL)

  1. MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ KARARLARI1.1. Ekonomik Kararlar1.2. Mühendisin İşletmedeki Rolü1.2.1. Firma Organizasyon TipleriŞahıs İşletmeleriOrtaklıklarŞirketler

  1.2.2. Mühendislik Ekonomisi kararları

  1.3. Büyük Ölçekli Mühendislik Projeleri1.4. Önemli Mühendislik Ekonomisi Kararları1.4.1. Makine-Teçhizat ve Proses Seçimi1.4.2. Makine-Teçhizat Yenilenmesi1.4.3. Yeni Ürün Geliştirme ve Kapasite Artırma1.4.4. Maliyetleri Azaltma1.4.5. Servis Geliştirme Projeleri

  1.5. İşletmeyle İlgili Kısa Dönemli Ekonomik Kararlar1.5.1. Maliyet-Hacim İlişkileriSabit maliyetler (Fixed Costs)Değişken Maliyetler (Variable Costs)Toplam Maliyetler (Total Cost)Ortalama Birim maliyeti (Average Cost)Marjinal Maliyet (Marginal Cost)

  1.5.2. Başabaş Analizleri (BBNq)Çok Çeşitli Mamul Bulunması Halinde Başabaş HesaplarıMaliyet Hacim İlişkileri ve Kısa Süreli Kararlar

  Word Bookmarksbookmark0bookmark1bookmark2bookmark3