menselijke schooheid

12
4 Harmonie Vroeger was het gezicht van god geschapen. Nu is het gezicht een kunstwerk geworden, dat zich kunstelijk laat veranderen. De plastisch - cosmetische chirurgie, de orthodontie en de estheti- sche tandheelkunde beloven een nieuw gezicht met meer schoon- heid op bestelling. De modewereld en cosmetica- industrie spelen hier gretig op in. In de leeftijdsgroep van 15- tot 40-jarigen is de esthetische motivatie het hoogst. In deze leeftijdscathegorie wordt een attractief gezicht geassocieerd met succes, prestige en een snel- ler sociaal contakt. Op zoek naar gezichtsharmonie Geschiedenis van het gezichtsprofiel. Ontwikkeling van een contemporaine methode gemeten om het onderste gezichtsprofiel te classificeren in functie van het huidige 'Schoonheidstype' Dr. med. dent. Tom Verhofstadt Sinds mensenheugnis willen mensen hun lichaam en in het bijzonder hun gezicht 'verschonen'. Doel van iedere behandeling is het uiterlijke beeld beter tot uiting te brengen om opgemerkt te worden. Doel van dit artikel is het zoeken naar methoden die vroeger en nu werden aangewend om het late- rale gezichtsprofiel te onderzoe- ken, te meten en te vergelijken. Een 'mooi' gezicht ontstaat meestal door een samenwerking van alle gezichtspartijen. Ieder deel van het gezicht, de ogen, de mond, de lippen, de neus, de wangen, de oren en de gezichts- proporties beïnvloeden op subtiele wijze het totale gezicht als beeld. Zelfs kleine verande- ringen van delen en proporties van het gezicht kunnen een vol- ledig andere gezichtsuitdrukking teweegbrengen. Vooral vrouwen zijn aan gezicht- sesthetiek geïnteresseerd. De mond en vooral de lippen zijn vermoedelijk het meest erotische orgaan van het gezicht.

Upload: bernd-verhofstadt

Post on 27-Mar-2016

251 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Dit artikel is geschreven door Dr. Tom Verhofstadt

TRANSCRIPT

Page 1: Menselijke schooheid

4

Harmonie

Vroeger was het gezicht van god

geschapen. Nu is het gezicht een

kunstwerk geworden, dat zich

kunstelijk laat veranderen. De

plastisch - cosmetische chirurgie,

de orthodontie en de estheti-

sche tandheelkunde beloven een

nieuw gezicht met meer schoon-

heid op bestelling.

De modewereld en cosmetica-

industrie spelen hier gretig op in.

In de leeftijdsgroep van 15- tot

40-jarigen is de esthetische

motivatie het hoogst. In deze

leeftijdscathegorie wordt een

attractief gezicht geassocieerd

met succes, prestige en een snel-

ler sociaal contakt.

Op zoek naar gezichtsharmonie

Geschiedenis van het gezichtsprofiel. Ontwikkeling van een contemporaine methode gemeten om het onderste gezichtsprofiel

te classificeren in functie van het huidige 'Schoonheidstype'

Dr. med. dent. Tom Verhofstadt

Sinds mensenheugnis willen mensen hun lichaam en in het bijzonder hun gezicht 'verschonen'. Doel

van iedere behandeling is het uiterlijke beeld beter tot uiting te brengen om opgemerkt te worden.

Doel van dit artikel is het zoeken

naar methoden die vroeger en nu

werden aangewend om het late-

rale gezichtsprofiel te onderzoe-

ken, te meten en te vergelijken.

Een 'mooi' gezicht ontstaat

meestal door een samenwerking

van alle gezichtspartijen. Ieder

deel van het gezicht, de ogen,

de mond, de lippen, de neus, de

wangen, de oren en de gezichts-

proporties beïnvloeden op

subtiele wijze het totale gezicht

als beeld. Zelfs kleine verande-

ringen van delen en proporties

van het gezicht kunnen een vol-

ledig andere gezichtsuitdrukking

teweegbrengen.

Vooral vrouwen zijn aan gezicht-

sesthetiek geïnteresseerd. De

mond en vooral de lippen zijn

vermoedelijk het meest erotische

orgaan van het gezicht.

Page 2: Menselijke schooheid

6

Afb. 1: Gezichtsprofiel Anno 1489, Leonardo Da Vinci.

Afb. 2: Gezichtsprofiel Anno 1528, Albrecht Dürer.

Afb. 3: Gezichtsprofiel Anno 1608, Jehan Cousin.

Aan de hand van fotomateriaal

van hollywoodsterren en sterre-

tjes, modellen en topmodellen,

wordt bepaald wat de westerse

media als esthetisch en harmo-

nisch beoordelen. Verder wordt

een contemporaine methode

ontwikkeld, die zou kunnen

dienen voor toekomstige profiel-

analyses.

Geschiedenis

Omstreeks 1489 onderzochte

Leonardo Da Vinci (1452-1519)

reeds gezichtsprofielen1 (afb. 1).

Ook Albrecht Dürer (Nürnberg

1471-1528) stelde een analyse

voor die de gezichtsharmonie

beoordeelde. Het gezicht werd in

Quadranten onderverdeeld2 wat

reeds jaren door kunstschilders

werd toegepast (afb. 2).

In deze eeuw werd het gezicht

in proporties onderverdeeld wat

ook tot uiting komt in het boek

Livre de Pourtraiture uit 1608 van

Jehan Cousin (afb. 3).

Later kwam men op het idee om

patiëntenresultaten te documen-

teren en eventueel te vergelijken.

Eén van de eerste tandheel-

kundigen die deze methode

ontwikkelde was Paul Wilhelm

Simon (1883-1957) in 1919. Zijn

ideeën haalde hij van Alphonse

Bertillon (1853-1914), een franse

politie-officier, die het vakgebied

Antropometrie creëerde voor de

criminalistiek en van de Neder-

landse lector J.A.W. van Loon.

Van Loon stelde zijn Gnathostat-

methode voor. De reconstructie

van de anatomische verhoudin-

Page 3: Menselijke schooheid

7Oktober 2012

Afb. 4: Bertillonage kaart.

Afb. 5: Classificatie van het ideale rechte gezichtsprofiel naar A.M. Schwarz.

gen van de tandboog tov. de

gezichtsschedel. Later bekend

geworden als 'Photostatik Ana-

lyse'. Het was de verdienste van

Simon de complexe methode

van J.A.W. van Loon (1876-1940)

te vereenvoudigen om een foto-

status op te stellen, waarbij het

patiëntenhoofd gericht moest

worden naar gedefinieërde sche-

delvlakken (afb. 4).

In 1955 stelde Stoner3 zijn studie

voor, waarbij hij het nut ver-

klaarde van profielveranderin-

gen na orthodontische therapie

en in 1958 ontwikkelde A.M:

Schwarz de Foto-Stat-Analyse,

die een aanvulling vormde op

de studies van Bertillon, van

Loon en Simon. Hij stelde 9

verschillende sagittale gezichts-

profielen voor die hij classifi-

ceerde in 3 categorieën, een

doorsneeprofiel, een voor- en

achtergezicht (afb. 5).

Later werden nog andere lip-,

mond-, en gezichtsprofielanaly-

ses ontwikkeld om het gezichts-

profiel te beoordelen. Onder

andere de profielconvexiteit

naar Subtelny, de nulmeridiaan

en kinprominentie naar Gon-

zalez-Ulloa, het esthetisch vlak

van Steiner, de profielanalyses

van Holdaway, respectievelijk

Legan en Burstone, de lipana-

lyses van Holdaway, respectie-

velijk Korkhaus, de esthetieklijn

(E-lijn) van Ricketts.

CMD

Page 4: Menselijke schooheid

8

Afb. 6: Ballack duitse voetbal ex-nationaalspeler met bimaxillaire protrusie. ©Reuters.

De visuele en metrische analyse

van de gezichtsfotografie is van-

daag naast de cephalometrische

en modelanalyse een deel van

het orthodontisch behandel-

plan geworden4. Het hoofd,

de tanden en de gezichtsvorm

(bot en weke delen) worden

geanalyseerd. Het weke delen

profiel (WD) (recht, conkaaf en

convex) en de mondregio (lip-

positie) kunnen objectief geana-

lyseerd worden. De harmonie

en dysharmonie van het gezicht

wordt door sagittale en verticale

metingen aan laterale profielfo-

to's geanalysierd5. Ook imaging

kan het weke delen profiel na

orthodontische en chirurgische

therapie voorspellen.

De vaste orthodontie (met brac-

kets en bogen) heeft invloed op

het ondergezicht in de mond- en

kinregio. Vooral de inclinatie van

onder- en bovenfront en extrac-

tietherapieën hebben invloed op

het weke delen profiel.

Functionele orthodontische

apparatuur en kaakchirurgie

hebben eerder invloed op het

middengezicht.

Omdat esthetiek een zeer dyna-

misch gegeven is, mede door

persoonlijk smaak, media en

regionale cultuur, moeten we

vaststellen dat, in de huidige

historische periode, er niet

meer één ideaal 'schoonheids-

type', maar verschillende ideale

De onderste weke delen gezichtsprofielanalyse

Radiologische cephalometrische

opnames leveren metingen op

die door hun reproduceerbaar-

heid de faciale veranderingen

van de weke delen beter kunnen

vergelijken en geven objectievere

resultaten dan het klinisch onder-

zoek aan de hand van fotografie.

Een fotoanalyse van het gezicht

kan daarom geen röntgencepha-

lometrische analyse vervangen,

enkel zinvol toevoegen6.

Hierdoor ontstaat natuurlijk

twijfel van enkele auteurs over

de zin van fotoprofielanalyses9,

10. Maar in vele cases bestaat

er in de variabele dikte van de

weke delen, het neusprofiel en

de verhoudingen tussen dentale

en skelettale parameters ener-

zijds en het weke delen profiel

(WD) anderzijds, oneensgezind-

heid tussen cephalometrische

data en faciale analyse. Een

eugnathe patiënt kan een 'niet

harmonisch' weke delen (WD)

profiel uitwijzen7. Een dysgnathe

patiënt kan ook een 'harmo-

nisch' profiel vertonen8. Verder

heeft niet iedere tandarts een

radiologisch cephalometrisch

toestel in zijn praktijk en zal hij

visueel of fotografisch een diag-

nose en oordeel moeten vormen

om zijn patiënten door te ver-

wijzen.

Page 5: Menselijke schooheid

9Oktober 2012

types bestaan. De harmo-

nie van het gezicht en de

variabiliteit van gezich-

ten gepromoot door de

'Fashionata' in de huidige

tijd is een expressie van

niet-verbale boodschap-

pen. Deze beelden, die

weliswaar enkel visueel

zijn, zijn de beste literatuur

voor ons als practici.

Toch houden veel weten-

schappers vast aan hun

ideaal recht gezichtsprofiel.

Maar onder invloed van de

media via film, reclame en

foto's zal de academische

classificatie verdwijnen en

moeten we op zoek gaan

naar een nieuwe of verbe-

terde indeling van gezichts-

profielen.

Bijvoorbeeld een noord-

europees gezicht met een

bimaxillaire protrusie wordt

vandaag door meer practici

en 'fashionata' aanzien als

mooi en harmonisch. Dit

beeld komt tot stand waar-

door het onderste faciale

derde vóór een denkbeel-

dige loodrechte lijn van

het WD Nasion op de WD

Frankfurter horizontale lijn

ligt (afb. 6).

Tel : + 32 3 755 76 66Fax : + 32 3 755 76 22E-mail : [email protected]

Hogenakkerhoekstraat 59150 Kruibeke • Belgiumwww.imagelevel.com

Kenmerken CBCT F40 en R100

3D Reuleaux

Panoramic image layer adjustment

Meerdere Fields of View

Opnames met zeer hoge resolutie

Functie dosis vermindering (D.R.)

Makkelijke 3D Positionering

Directe koppeling met Implant Planning

softwares

OPG en CBCT opnames met één

ingebouwde cassette

Optionele Ceph (RSP) opnames

Automatische dosering (kV en mA)

Geleverd met een krachtige PC

3 jaar waarborg

Verlaagde prijs!

Morita Veraviewepocs 3D F40 en R100

De vorm van het 3D volume is met de

Veraviewepocs 3D R100 gewijzigd. Het

gepatenteerd 3D Reuleaux Full Arch

FOV (field of view) levert deze unieke

vorm voor een groter bereik met minder

stralingsbelasting. Met 6 verschillende

FOV’s en met Morita’s gerenommeerde

beeldkwaliteit kan u met de Veraviewe-

pocs 3D R100 een brede waaier aan

dentale onderzoeken verrichten, alsook

implant planning.

Blauwe lijn illustreertde nieuwe FOV

ChirurgieEndodontieImplantologie

Vernieuwing in X-ray Diagnose!

Dentex201218-19-20/10/2012

Stand 1301

Dentisnews advertentie Imagelevel sept NL.indd 1 8/21/2012 3:54:45 PM

Page 6: Menselijke schooheid

11Oktober 2012

Tab. 1: Profielanalyse: Weke delen punten.

Afb. 7: Weke Delen Cephalometrische punt.

Weke Delen Cephalometrie

(Afb. 7)

Profielanalyse (zie tabel 1)

Weke Delen Profielanalyse naar A.M. Schwarz

Deze publicatie is gebaseerd op

de practische intuïtie van A.M.

Schwarz om het WK gezichts-

profiel te classificeren. Het

kaakprofielveld (KPV) wordt

Weke Delen Cephalometrische Punten

Afk. Betekenis Beschrijving

FH Frankfurter horizontale P - Orm

P Porion molle WD Pogonium (hoogste punt van de gehoorgang)

Orm Orbitale molle Een lidspleet onder het oog gelokaliseerd

Ap Apex nasi

Am A mollis Diepste inkeping tussen Sn en UpL (Supralabiaalsulcus)

Bm B mollis Diepste inkeping tussen LoL en Pom (Supramentalissulcus)

Pom Pogonion molle De meest anterior gelegen punt van de WD kincontour

Sn SubnasaleDorsaal einde van de Columella. Overgang tussen bovenlip en neustussenschot

UpL Upper Lip Meest voorste punt van de bovenlip

LoL Lower Lip Meest voorste punt van de onderlip

Nm Nasion molleDiepste inkeping van de curve tussen voorhoofd en neusrug aan de neuswortel

Mem Menton molle Meest inferior gelegen punt van de WD kincontour

H Keelpunt

St Stomion Lippencontactpunt van de bovenlip (mondspleet)

St´ Stomion Lippencontactpunt van de onderlip (mondspleet)

SN Loodrechte op FH door Sn

PN Dreyfuss Loodrechte op FH door Nm

PO Simon Loodrechte op FH door Orm

KPV Schwarz Kaakprofielveld tussen PN en PO

in de orthodontische diagnos-

tiek door veel behandelaars

toegepast en aan vele univer-

siteiten onderwezen. Deze

authoritaire analyse11 van A.M.

Schwarz beschreef één 'ideaal'

faciaal type. Hij stelde een

gedetailleerde classifikatie in 9

gezichtsprofielvariaties op. Zijn

resultaten baseerde hij op de

constructie van 3 raaklijnen.

1. De H-lijn (P- Orm) van Simons

die ongeveer overeenkomt

Page 7: Menselijke schooheid

12

Afb. 8: Greta Garbo harmonisch recht doorsneegezicht.

Afb. 9: Attractieve jonge dame met een achtergezicht, naar achter scheef profiel. Volgens Schwarz niet-harmonisch.

Afb. 11: Angelina Jolie in de film The Tourist met een doorsneegezicht naar voren scheef profiel, volgens de klassificatie van Schwarz werkt dit niet harmonisch. ©TCMG.

Afb. 10: Niet-harmonische gezichten volgens Schwarz.

met de skelettale Frankfurter

Horizontale op cephalo. P ligt

boven de sterkste convexiteit

van de Tragus en Orm ligt

volgens Kahl-Nieke een lid-

spleetbreedte onder de pupil,

waarbij het oog ongedwongen

geopend is en naar voor blikt.

2. PN van Dreyfuss is de lood-

rechte op de FH door het

Nasion molle (Nm).

3. PO van Simon is de loodrechte

op de FH door het Orbitale

molle (Orm).

Schwarz realiseerde dat in vele

gezichtsprofielen een anterior-

posterior harmonie bestond

tussen het onderste faciaal derde

en de streek tussen het orbitaal

punt en het nasion. Het veld

tussen de loodrechten van PO en

PN, noemde Schwarz het kaak-

Page 8: Menselijke schooheid

13Oktober 2012

profielveld (KPV). Met behulp

van het KPV probeerde Schwarz11

de verschillende vormen van het

gezichtsprofiel te classificeren.

Afhankelijk van de ligging van

de loodrechte door subnasale

(Sn) t.o.v. PN-loodrechte maakt

Schwarz een onderscheid tussen

een voor-, doorsnee- en achter-

gezicht, het gezichtstype kon

recht of scheef zijn.

Bij het ideale doorsneegezicht

raakt het Subnasale punt (Sn)

de Nasionloodrechte (PN).

Dit is het eerste kriterium van

Schwarz en is van toepassing

bij noord-europese ethnische

types. De onderlip staat 1/3 van

het kaakprofielveld achter de PN

loodrechte, het weke delen pogo-

De klassieke KPV werkt zeer

goed bij biometrische gezichts-

typen en bij biometrische kin-

protrusie, zoals bij de Hollywood

legende Greta Garbo die een

ideaal gezichtsprofiel aanwijst

volgens de Schwarz kwalificatie

(afb. 10 - afb. 11).

Dergelijke autoritaire houding

is volgens mij een fout in de

moderne esthetische standaards

die worden gebruikt. Wanneer de

patiënt een bimaxillaire protrusie

of bimaxillaire retrusie uitwijst,

kunnen we ook een voorwaartse

of achterwaartse WD Klasse I

hebben die ook harmonisch

werkt. Deze 2 alternatieven

kunnen er in de Schwarz klas-

sificatie nooit harmonisch uit-

nium (Pom) bevindt zich in het

midden van het kaakprofielveld

en het caudaalste kinpunt (Mem)

ligt op de Orbita loodrechte (PO)

(tweede kriterium van Schwarz

voor alle rassen). Schwarz defini-

eerde dit recht doorsnee gezicht

(Biometgezicht) als het ideale

gezichtstype.

Subjectief werd het normgezicht

(Greta Garbo), het rechte voorge-

zicht en het rechte achtergezicht

(Aphrodite, Apollo) als 'schoon

of harmonisch' aanzien (afb. 8).

Als 'niet-harmonische of niet-

esthetisch gezichten' werden

scheve voor- en achtergezichten

gehouden (afb. 9).

W&H

Page 9: Menselijke schooheid

14

Afb. 12a en 12b: Hollywoodster Katherine Heigl en topmodel Ajuma Nasenyana met bimaxillaire protrusie.

Afb. 13: Ziyi Zhang met bimaxillaire retrusie in 'Memoirs of a Gheicha'.

zien. Toch zijn er veel bekende

filmsterren en topmodels die

harmonisch zijn met een bimaxil-

laire protrusie, zoals de Holly-

woodschoonheid Katherine Heigl

of topmodel Ajuma Nasenyana,

of met een bimaxillaire retrusie,

zoals bij de Chinese filmster Ziyi

Zhang.

Vandaag merken we op dat vele

topmodellen en filmsterren,

gezichtsprofielen vertonen die

geen recht profiel hebben, zoals

Schwarz het wou in zijn profiel-

classificatie voor een harmo-

nisch gezichtsprofiel. Nochtans

worden deze niet-harmonische

gezichtstypes in de wereld van

de mode gezocht.

Gezichtschirurgen, orthodon-

tisten en tandartsen verzorgen

een groot aantal noord-europese

patiënten. Daarom werd Schwarz'

opinie van profielclassificatie

snel als standaard aanvaard. Vele

bekende wetenschappers en aca-

demici verkeizen nog steeds de

verkeerde therapeutische gevol-

gen uit deze klassificatie. De kaak-

relaties die niet met een recht

profiel overeenkomen, worden in

een recht en biometrisch profiel

gecorrigeerd. Vele practici zien

een bimaxillaire pro- of retrusie

als een soort niet-ideaal com-

promis. Deze overweging die tot

onze westerse academische visie

van schoonheid behoort, kan

vandaag, dankzij de 'modewereld'

niet meer worden toegepast.

De consequentie die daaruit

vloeit, is dat we in vele gevallen

eerst het faciale type moeten

onderzoeken dat bij de patiënt

hoort. Daarna kunnen we de dys-

gnathie corrigeren aan hand van

zijn of haar natuurlijk faciaal type

en niet naar onze academische

normen. Indien nodig, zullen we

genoodzaakt zijn om bij som-

mige patiënten, een bimaxillaire

pro- of retrusie te creëren. Dit

kan bij sommige skelettale Klasse

II en III voorkomen, met een

andere dentale klasse afwijking,

die als mooi worden aanzien

door de media en fashionata.

Hier kunnen we niet altijd stre-

ven naar een faciale klasse I.

Wanneer het mogelijk is, moet

ieder behandelingsplan indivi-

dueel worden aangepast aan het

gezichtstype van de patiënt en

zullen we ons oordeel in het stre-

ven naar een Klasse I als ideaal

profiel moeten wijzigen.

Contemporaine Klassificatie

Wanneer we de omstandighe-

den nagaan waarin Schwarz

zijn onderzoeken deed, moeten

we vaststellen dat 70% van

de onderzochte personen in

Duitsland dezelfde ethnische

achtergrond hadden, waarrond

Schwarz zijn ideaal profiel ont-

wierp. Deze ethnische groep

vertoont de eigenschap dat de

Page 10: Menselijke schooheid

15Oktober 2012

Afb. 14: Biretrusief profiel van een Europees topmodel in een reclamefoto. ©Reclame Swarowski.

loodrechte tov de FH door N en

SN meestal samenvallen. Deze

methode zal bij Centraal- en

Noord-Europese en Noord-Ame-

rikaanse profielen relatief goed

werken, maar het percentage in

andere ethnische profielgroepen,

zoals Aziatische en Afrikaanse

profielen, zal veel lager liggen

(afb. 12b en afb. 13).

Zoals voordien reeds aangehaald

is de methode van Schwarz om

het onderste gezichtsprofiel te

klassificeren zeer bruikbaar in

monopro- of monoretrusie van

maxilla of mandibula. Maar de

classificatie stoot op haar gren-

zen bij bimaxillaire pro- en retru-

sie.

Verder beschreef Schwarz maar 1

ideaal gezichtstype. Aan de hand

van bovenstaande voorbeel-

den (afb. 6, 12a, 12b, 13) en de

onderstaande reclamefoto (afb.

14) is dergelijke houding in de

huidige tijd niet meer mogelijk.

Vele Noord-Europese en Noord-

Amerikaanse topmodels en

filmschoonheden vertonen een

bimaxillaire pro- of retrusie of

voldoen niet meer aan het ideale

gezichtstype van Schwarz.

Methode

De nieuwe methode wordt afge-

leid uit gezichtsprofielen wat

de 'media' en 'fashionata' als

'mooi gezicht' aan de bevolking

willen voorstellen en bestaat uit

2 delen. Daardoor kan een groter

deel van ethnische gezichtspro-

fielen geclassificeerd worden.

1. Transpositie van het KPV van Schwarz en zoeken naar het nieuwe ideale onderste ge-zichtsprofiel

Het kaakvlak tussen PN en

OM en de sagittale afstand

Sn-Pom is soms niet betrouw-

baar. Zowel in de oude als in de

huidige methode. De oorzaak

is te vinden in de variabiliteit

van de verschillende ethnische

'looks'. Niettegenstaande is de

getransponeerde methode meer

bruikbaar in de visuele evaluatie

van de deviaties dan de faciale

standaards naar Schwarz. Wan-

neer we het nieuwe veld ver-

schuiven en laten de anteriore

raaklijn door het Sn punt lopen.

Die gemodificeerde KPV com-

penseert de variabiliteit van vele

gezichtsprofielen. Deze methode

heeft het grote voordeel dat een

gezichtsprofiel niet meer aan 1

ideaal profiel is gekoppeld, maar

ieder profiel individueel wordt

berekend12.

Een mooi voorbeeld is de Egyp-

tische koningin Nefertiti. Zij

heerste als Grote koninklijke

vrouw aan de zijde van Achna-

ton, de farao die over Egypte

regeerde aan het begin van

het Nieuwe Rijk, van 1352 v.

Chr. tot 1338 v. Chr. De naam

Nefertiti betekent 'de mooie

vrouw is gekomen'. Een borst-

beeld van Nefertiti staat in het

'Neues Museum' in Berlijn, en

wordt vandaag bewonderd en

mooi gevonden door miljoenen

bezoekers. Subjectief mag je

aannemen dat niet alleen een

groot deel van de hedendaagse

bezoekers, maar ook een groot

deel van de Egyptische bevolking

toendertijd deze vrouw mooi

vonden. Naar alle waarschijnlijk-

Dental Link

Page 11: Menselijke schooheid

16

Afb. 15: Nefertiti voor en na transpositie van de KPV.

Afb. 16a en 16b: Topmodel met zelfde Bm maar in afb. 16b sterker retrudeert Pom.

Afb. 16a en 16c: Topmodel met zelfde Bm maar in afb. 16c sterker protrudeert Pom.

heid heeft zelfs de beeldhouwer

Tutmoses het borstbeeld hoog-

gestileerd.

Volgens de zwarte referentielij-

nen naar Schwarz heeft Nefertiti

geen harmonisch profiel, volgens

hem heeft ze een naar voor

scheef voorgezicht en dit werkt

volgens academische criteria

niet harmonisch. Transponeren

we met witte referentielijnen het

kaakprofielveld KPV naar anterior

door SN, werkt het gezicht plot-

seling volledig harmonisch en

ligt de onderkaak perfect in het

KPV (afb. 15).

Dit zal allicht overeenkomen met

wat miljoenen mensen denken,

wanneer ze het meer dan 3000

jaar oude gezichtsprofiel van

Nefertiti bewonderen in het

Berlijnse museum. Een bewijs

dat de Schwarz classificatie niet

overeenkomt met het vroege en

hedendaagse gevoel van 'har-

monie en schoonheid' bij een

groot deel van de bevolking.

Verder kunnen we stellen dat

het 'schoonheids- en harmonie-

gevoel' weinig verandert bij de

bevolking in de loop der tijden.

Natuurlijk heeft ook deze

methode haar grenzen. Bijvoor-

beeld wanneer het KPV zeer klein

is. Een foute meting veroorzaakt

dan een foute interpretatie.

2. Sagittale positie van de on-derkaak door het referentiepunt

POm te vervangen door Bm

Wanneer we naar de profielincli-

natie kijken, kunnen we het Pom

niet aanzien als een betrouwbare

parameter voor de evaluatie van

de inclinatie van het profiel en de

sagittale relatie tussen boven- en

onderkaak. Aan hand van onder-

staand voorbeeld (afb. 16a, 16b

en 16a, 16c), wil ik aantonen hoe

fout we het Pogonium kunnen

interpreteren. Het gebruik van

het Pogonium als referentiepunt

Page 12: Menselijke schooheid

17Oktober 2012

Afb. 17: Welke therapie stelt u voor ?

kan leiden tot problemen in diagnose, therapie

en prognose. Dit topmodel heeft in alle 4 afbeel-

dingen dezelfde skelettale Klasse, maar het WD

pogonium is toch verschillend12.

Besluit

Verder onderzoek is nodig om de nieuwe

methode te bevestigen, waarbij onderzoekers

zich moeten aanpassen en oriënteren aan de

'mondialisering van gezichtsprofielen' en niet

omgekeerd, wat nu het geval is. Dit artikel heeft

niet de intensie om van iedere man een Brad Pitt

te maken en bij iedere vrouw Angelina Jolie te

kopiëren. Het idee heeft eerder de bedoeling het

stereotype denken te doorbreken om kost wat

kost een Klasse I gezichtsprofiel te aanvaarden

en te classificeren als het 'ideale gezichtsprofiel'.

Waarbij behandelingen, vooral bij bimaxillaire dys-

gnathien, regelmatig de mist ingaan.

Hier mogen geen foute of onnodige therapieën

worden uitgevoerd, waarbij de weke delen, tanden

en botstructuren beschadigd kunnen worden. De

integriteit van het ethnische ras en gezichtstype

moet zeker behouden blijven.

n

GC Benelux

Referentielijst op aanvraag: [email protected]