memÒria justificativa i convocatÒria per a .memÒria justificativa i convocatÒria per a la...

Download MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I CONVOCATÒRIA PER A .memÒria justificativa i convocatÒria per a la contractaciÓ

Post on 01-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MEMRIA JUSTIFICATIVA I CONVOCATRIA PER A LA CONTRACTACI DESPECTACLES MULTIESCNICS AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTI 2018, MITJANANT CONTRACTE MENOR

  Amb motiu de la programaci de les festes de Sant Sebasti 2018, aproximadament del 12 al 28 de gener, lAjuntament de Palma vol obrir un espai per a daltres disciplines artstiques, per tal que no noms els concerts musicals siguin presents a les festes de Sant Sebati. s per aix que sobre aquesta convocatria per a la realitzaci duna nit destinada a arts escniques com teatre, dansa, circ, etc. mitjanant contractaci menor. Objecte La contractaci dun mnim dun espectacle artstic, en qualsevol de les seves modalitats (teatre, dansa, circ, etc.) i dels serveis complementaris necessaris (allotjament, viatges, trasllats interns, dietes, assegurances...) dirigit a tots els pblics i adequat en un espai escnic obert i a laire lliure, amb les segents condicions tcniques i administratives: 1. Data i lloc Data: dijous 18 de gener Lloc: plaa Major Horari aproximat: entre les 20 i les 22 h 2. Destinataris Podran presentar propostes les persones fsiques i/o jurdiques que tinguin capacitat i solvncia per a firmar contractar amb lAdministraci pblica. 3. Termini i presentaci de propostes El termini de presentaci de propostes ser de 10 dies hbils, comptats a partir de lendem que es publiqui aquesta convocatria al Perfil del Contractant.

  Les propostes es poden presentar de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, al Servei de Participaci Ciutadana, pl. de Santa Eullia, 9, 4t, 07001 Palma. Sadmetran propostes per correu postal, sempre i quan al segell corresponent la data i hora de sortida estigui compresa en el termini establert i aix es notifiqui a ladrea electrnica participaciociutadana@palma.cat

  4. Documentaci a presentar Els interessats podran presentar tantes propostes com vulguin. Cada proposta que es presenti haur despecificar, com a mnim, els segents aspectes:

 • a) Contingut de la proposta, duraci i tema. El tema ser lliure, encara que se nexclouran les obres amb una temtica que discrimini per raons de raa, sexe, religi, nacionalitat, etc. o faci apologia daquesta discriminaci.

  b) Pressupost desglossat (caixet, serveis complementaris, imposts...) c) Necessitats tcniques de la proposta (caracterstiques de so, llum i altres

  necessitats) d) Annexos 1,2 i 3.

  Les propostes seleccionades hauran daportar, abans que es firmi el contracte, un cpia de la plissa i del rebut de les assegurances de responsabilitat civil. 5. Valoraci de les propostes Es tindran en compte els segents aspectes:

  - idonetat i qualitat de les propostes - originalitat, coherncia temtica, fil argumental, diversi, ritme, interpretaci,

  presncia escnica, etc. - viabilitat tcnica i econmica - adequaci al programa de Sant Sebasti 2018 - rebaixa del preu mxim de licitaci - possibles millores sense cost econmic

  6. El pressupost mxim de licitaci que lAjuntament de Palma destinar a la convocatria despectacles darts escniques s de 16.500,00 (21% dIVA incls). 7. LAjuntament de Palma aportar:

  - dos camerinos condicionats per a artistes

  - escenari de 8 x 6 m, cobert amb ales o torres laterals; una cabina per al control de so i llum, tamb coberta; tanques antiallaus davant lescenari, i tancament perimetral de lrea descenari i dartistes/organitzaci

  - lequip de so i llum

  - la inserci de lespectacle al programa de festes de Sant Sebasti 2018.

  8. LAjuntament de Palma es reserva el dret de:

  - Fer aclariments i/o consultes sobre qualsevol aspecte de la documentaci tcnica presentada a les empreses concursants i que resultin importants per a avaluar la idonetat de les propostes presentades. La documentaci sobre aquesta qesti es far constar a lexpedient corresponent.

  - Introduir canvis o millores que no modifiquin substancialment la proposta presentada per a adequar lactivitat al programa de les festes de Sant Sebasti.

  - Modificar la data, el lloc i lhora de les activitats proposades. - No adjudicar una part o la totalitat de cada una de les propostes presentades.

 • ANNEX 1. MODEL DE PROPOSICI DE REALITZACI DE LA REPRESENTACI DESPECTACLES DHUMOR AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTI 2018 Denominaci social de lempresa: NIF/CIF:

  Nom i llinatges del representant legal: DNI:

  Adrea: CP: Poblaci:

  Telfon 1: Telfon 2:

  Fax: Correu electrnic:

  MANIFEST que conec i accept les condicions tcniques de la convocatria per a la realitzaci despectacles darts escniques (teatre, dansa, msica, circ, etc.) mitjanant contracte menor i present adjunta a aquesta proposici (annex 1) la segent documentaci: Contingut de la proposta, duraci i tema. El tema ser lliure, encara que se nexclouran les obres amb una temtica que discrimini per raons de raa, sexe, religi, nacionalitat, etc. o faci apologia daquesta discriminaci. Necessitats tcniques de la proposta. Pressupost desglossat (si no sespecifica sentendr amb els imposts inclosos). Declaraci responsable del compliment dels requisits de capacitat per a subscriure contractes per part d'empreses. Declaraci responsable del licitador en matria de prevenci de riscs laborals. EM COMPROMET, si en result adjudicatari, a comptar amb una assegurana de responsabilitat civil per possibles danys a tercers, persones i bns soferts en relaci amb el contracte i a entregar una cpia de la plissa i del rebut de les assegurances esmentades a lAjuntament de Palma.

  Palma, _______ d__________________ de________

  (firma i segell de lempresa)

 • ANNEX 2. DECLARACI RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS REQUISITS DE CAPACITAT PER A SUBSCRIURE CONTRACTES AMB LADMINISTRACI

  Denominaci social de lempresa/entitat: NIF/CIF

  Nom i llinatges del representant legal: DNI:

  Adrea: CP: Poblaci:

  Telfon: Fax: Correu electrnic:

  A lefecte de la contractaci menor relativa a la realitzaci de la representaci dun espectacle darts escniques amb motiu de les festes de Sant Sebasti 2018, DECLAR, EN EL CAS DEMPRESA, QUE: 1. Tenc capacitat dobrar per a contractar amb lAjuntament, segons el que estableix lart. 72 de lRDL 3/2011, de 14 de

  novembre, Text refs de la Llei de contractes del sector pblic, la qual sacredita, en el cas de persones jurdiques, mitjanant lescriptura o document de constituci, els estatuts o lacta fundacional degudament inscrits en el registre pblic corresponent.

  2. No estic afectat per cap de les circumstncies que incapaciten per A signar contractes amb el sector pblic previstes a l'article 60 del dit RDL 3/2011.

  3. Complesc els requisits de solvncia econmica, financera i tcnica establerts als art. 74, 75, 77 i 78 del dit RDL 3/2011.

  4. Estic al corrent de les obligacions tributries i de la Seguretat Social imposades per la normativa vigent. 5. No mhe donat de baixa de l'impost sobre activitats econmiques, o nestic exempt. 6. Estic assabentat que si no estic corrent de les meves obligacions fiscals amb lAjuntament de Palma no es podr

  formalitzar la contractaci corresponent. 7. Tots els treballadors que participaran en aquest contracte estan degudament contractats i en situaci dalta a la

  Seguretat Social. 8. Complesc la normativa vigent en matria de prevenci de riscs laborals. 9. Si escau, tenc lhabilitaci empresarial o professional exigible per a realitzar lobjecte del contracte DECLARA, EN EL CAS DENTITAT, QUE: 1. Tenc capacitat dobrar per a contractar amb lAjuntament, segons el que estableix lart. 72 de lRDL 3/2011, de 14 de

  novembre, Text refs de la Llei de contractes del sector pblic, la qual sacredita, en el cas de persones jurdiques, mitjanant lescriptura o document de constituci, els estatuts o lacta fundacional degudament inscrits en el registre pblic corresponent.

  2. No estic afectat per cap de les circumstncies que incapaciten per A signar contractes amb el sector pblic previstes a l'article 60 del dit RDL 3/2011.

  3. Complesc els requisits de solvncia econmica, financera i tcnica establerts als art. 74, 75, 77 i 78 del dit RDL 3/2011.

  4. Estic al corrent de les obligacions tributries i de la Seguretat Social imposades per la normativa vigent. 5. No mhe donat de baixa de l'impost sobre activitats econmiques, o nestic exempt. 6. Estic assabentat que si no estic corrent de les meves obligacions fiscals amb lAjuntament de Palma no es podr

  formalitzar la contractaci corresponent. 7. Tots els treballadors que participaran en aquest contracte estan degudament contractats i en situaci dalta a la

  Seguretat Social o b la relaci que mantENC amb el personal voluntari que participa en aquesta activitat est dacord amb la normativa daplicaci i amb la Llei 3/1998, de 18 de maig, del voluntariat a les Illes Balears.

  8. Complesc la normativa vigent en matria de prevenci de riscs laborals. 9. Si escau, tenc lhabilitaci empresarial o professional exigible per a realitzar lobjecte del contracte

  Palma, _______ d__________________ de________

  (firma i segell de lempresa)

 • ANNEX 3) DECLARACI RESPONSABLE DEL LICITADOR EN MATRIA DE PREVENCI DE RISCS LABORALS (annex VIII del Procediment per a la coordinaci dactivitats empresarials de lAjuntament de Palma)

  Denominaci social de lempresa: NIF/CIF

  Nom i llinatges del representant legal: DNI:

  Adrea: CP: Poblaci:

  Telfon: Fax: Correu electrnic:

  A lefecte de la contractaci menor relativa a la realitzaci de la representaci dun espectacle darts escniques amb motiu de les festes de Sant Sebasti 2018, DECLAR QUE:

  - Lempresa compleix, en matria de prevenci, la normativa vigent. - Els treballadors de lempresa han rebut la informaci i la formaci de riscs del

  lloc de feina. - Els treballadors tenen un estat de salut compatible am