Memòria descriptiva i justificativa - ?· Memòria descriptiva i justificativa Aprovació provisional…

Download Memòria descriptiva i justificativa - ?· Memòria descriptiva i justificativa Aprovació provisional…

Post on 23-Sep-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Memria descriptiva i justificativa

  Volum II

 • PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL ALELLA

  MEMRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA

 • Memria descriptiva i justificativa Aprovaci provisional POUM Ajuntament dAlella 1 Maig 2014

  NDEX

  1. INTRODUCCI. ........................................................................................................................... 3

  2. JUSTIFICACI DE LA CONVENINCIA I OPORTUNITAT DE LA REVISI DEL PGO. ............................ 5

  2.1 JUSTIFICACI URBANSTICA .................................................................................................................... 5 2.2 TRAMITACI ADMINISTRATIVA AVAN DE PLA (INDEX) ............................................................................... 6 2.3 TRAMITACI ADMINISTRATIVA APROVACI INICIAL. ................................................................................... 7

  3. PLANEJAMENT VIGENT APROVAT . ............................................................................................. 8

  4. EL POGRAMA DE PARTICIPACI CIUTADANA. ............................................................................ 11

  4.1 ANTECEDENTS ASSOCIATS AL POUM. ................................................................................................... 11 4.2 EL PROGRAMA DE PARTICIPACI CIUTADANA DEL POUM. ....................................................................... 14 4.3 FASE D'AVAN DE PLA. ...................................................................................................................... 14 4.4 RESULTATS DEL PROCS DE PARTICIPACI CIUTADANA (2004-2011). ......................................................... 24 4.5 LA CONSULTA PBLICA DE L'AVAN DE PLA. ........................................................................................... 24

  5. PROCS DE PARTICIPACI CIUTADANA, ANY 2009. .................................................................... 26

  5.1 PROPOSTES RECOLLIDES PEL PLANEJAMENT (TOTALMENT O PARCIAL). .......................................................... 27 5.2 PROPOSTES NO RECOLLIDES PEL PLANEJAMENT. ....................................................................................... 30 5.3 QESTIONS METODOLGIQUES I/O RELACIONADES AMB EL SUBMINISTRAMENT D'INFORMACI. ....................... 30 5.4 QESTIONS ALIENES AL POUM. .......................................................................................................... 31

  6. EL PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL. ............................................................................. 32

  6.1 EL PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA. ....................................................................................... 32 6.2 EL PLA DINFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT DE CATALUNYA. .................................................................. 35 6.3 EL PLA DESPAIS DINTERS NATURAL DE CATALUNYA. ............................................................................. 35 6.4 PLA DIRECTOR URBANSTIC DEL SISTEMA COSTANER. ............................................................................... 38 6.5 PLA TERRITORIAL DE LMBIT METROPOLIT DE BARCELONA. ..................................................................... 39 6.6 INCIDNCIA DELS PLANS EXPOSATS SOBRE EL POUM. ............................................................................... 43

  6.6.1. Pla Territorial General de Catalunya. ...................................................................................... 43 6.6.2. Pla dInfraestructures del Transport de Catalunya. ................................................................ 44 6.6.3. Pla especial de protecci del medi natural i del paisatge de lespai dinters natural de la

  Conreria-Sant Mateu-Cllecs. ................................................................................................. 44 6.6.4. Pla Director Urbanstic del Sistema Costaner. ......................................................................... 45 6.6.5. Pla Territorial Metropolit de Barcelona. ............................................................................... 45

  7. CRITERIS PER A LA REVISI DEL PLA. .......................................................................................... 60

  7.1. CRITERI BSIC: LA REVISI PLANTEJA LURBANISME SOSTENIBLE I COMPACTE. ................................................ 60 7.2. CRITERIS EXPOSATS PEL GOVERN I ELS GRUPS MUNICIPALS. ........................................................................ 63 7.3. CONCRECI DELS CRITERIS. .................................................................................................................. 64

  8. OBJECTIUS DEL POUM. .............................................................................................................. 65

  8.1. OBJECTIUS GENERALS. ........................................................................................................................ 65 8.2. QUANT A LA CLASSIFICACI DEL SL. ..................................................................................................... 67 8.3. QUANT AL SISTEMA VIARI. ................................................................................................................... 69 8.4. QUANT AL SISTEMA D'ESPAIS LLIURES. ................................................................................................... 70 8.5. QUANT AL SISTEMA D'EQUIPAMENTS. ................................................................................................... 70 8.6. QUANT A LA QUALIFICACI DEL SL. ..................................................................................................... 71 8.7. OBJECTIUS COMPLEMENTARIS. ............................................................................................................. 72

  9. JUSTIFICACI DEL MODEL DE DESENVOLUPAMENT. ................................................................... 74

  9.1 RGIM DE SL I ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORI .............................................................................. 74

 • Memria descriptiva i justificativa Aprovaci provisional POUM Ajuntament dAlella 2 Maig 2014

  9.2 FERROCARRIL, XARXA VIRIA BSICA I XARXA DE CAMINS RURAL. ................................................................. 76 9.3 TRACTAMENT DEL SL URB. ............................................................................................................... 87 9.4 TRACTAMENT DEL SL URBANITZABLE.................................................................................................... 98 9.5. TRACTAMENT DEL SL NO URBANITZABLE. ........................................................................................... 102 9.6. TRACTAMENT DELS SISTEMES D'ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS. ............................................................... 107 9.7. TRACTAMENT DINFRAESTRUCTURES I SERVEIS URBANS. .......................................................................... 123

  10. INVENTARI DE CONSTRUCCIONS I CATLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SL NO URBANITZABLE ........................................................................................................................ 125

  11. LA PROTECCI DEL PATRIMONI ARQUITECTNIC, ARQUEOLGIC I AMBIENTAL AL MUNICIPI DALELLA. ................................................................................................................................ 136

  11.1 SITUACI ACTUAL. ........................................................................................................................... 136 11.2 RELACI D'ELEMENTS PROTEGITS AL CATLEG DE PATRIMONI DEL POUM. ................................................. 136

  12. ADEQUACI ENTRE LES PREVISIONS DE POBLACI I LA CAPACITAT DEL SL URBANITZABLE DEL POUM. .................................................................................................................................... 149

  13. OBSERVANA DE L'OBJECTIU DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I DE LES DIRECTRIUS PER AL PLANEJAMENT URBANSTIC. .................................................................................................... 152

  14. MESURES ADOPTADES PER ASSOLIR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE. .......................................... 156

  14.1 SITUACI ACTUAL DEL TRANSPORT PBLIC URB I INTERURB. .................................................................. 156 14.2 PROPOSTES DEL POUM QUANT A MOBILITAT SOSTENIBLE. ...................................................................... 157

  15. EQUIP REDACTOR. ................................................................................................................... 161

 • Memria descriptiva i justificativa Aprovaci provisional POUM Ajuntament dAlella 3 Maig 2014

  1. INTRODUCCI. La memria del Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal (en endavant, POUM o el Pla) justifica i descriu cadascuna de les opcions del futur planejament, basades en un marc global de model de poble i de territori resultat de lanlisi dels antecedents i del procs previ de participaci ciutadana i i documents sectorials suscitats entre lany 2004 i 2009. A partir del novembre de lany 2009, es va iniciar la tramitaci administrativa del Pla amb l'aprovaci de l'Avan de Pla el 26 de novembre de 2009. Posteriorment sha completat la tramitaci amb, laprovaci inicial del Pla el 3 de febrer de 2011, la resposta a les allegacions presentades, el compliment dels informes emsos per les administracions i organismes afectats, i per ltim, el compliment de lAcord de la Comissi dUrbanisme del dia 6 de novembre de 2013 previ a laprovaci provisional. El conjunt del procediment ha estat til per donar les pautes de les propostes definitives del nou POUM en un marc de canvis legislatius i socioeconmics importants. La memria del POUM sestructura en les segents parts: 1. Antecedents:

  - Naturalesa i justificaci de la revisi del Pla, on es fa referncia al planejament que actualment es revisa, desenvolupament, modificacions puntuals, i altres consideracions que afecten el contingut i determinacions del nou POUM.

  - Anlisi de la situaci urbanstica, fent referncia al seu emmarcament territorial,

  poblaci, activitats econmiques i mobilitat. - Diagnosi urbanstica de la situaci actual, on es valora l'evoluci de la transformaci del

  territori, i dels components socials i econmics del municipi.

  Els darrers dos punts anteriors es desenvolupen al Volum I, 1 de 2 (Diagnosi urbanstica I. Anlisi i antecedents). - El procs de la revisi del Pla, on es descriu la metodologia seguida en el treball. Els

  principals objectius dels grups municipals. El procs de participaci ciutadana Volum I, 2 de 2.

  - El marc legislatiu i urbanstic daplicaci. Fent referncia a la legislaci urbanstica

  catalana i altres disposicions sectorials, aix com al Pla Territorial General de Catalunya i el Pla Territorial Metropolit de Barcelona.

  2. Criteris i objectius del POUM

  - Descripci detallada dels criteris i objectius generals del POUM. - El model proposat pel POUM, una vegada seleccionades les diferents alternatives

  generals de planejament apuntades en l'Avan de Pla i en la tramitaci de laprovaci inicial. Es descriu de forma detallada les previsions en dotacions pbliques, els usos bsics del territori, el tractament del sl urb, de lurbanitzable i del no urbanitzable.

  3. Contingut i descripci de les propostes del POUM.

  - Els documents que cont el POUM. La memria informativa, la memria descriptiva i

  justificativa, linforme de sostenibilitat ambiental, la memria ambiental, el Catleg de patrimoni local, els estudis de Mobilitat, la Memria social, els Estudis dinundabilitat, les fitxes dels sectors i polgons, la normativa, els plnols dinformaci i els plnols de proposta.

 • Memria descriptiva i justificativa Aprovaci provisional POUM Ajuntament dAlella 4 Maig 2014

  - Descripci del POUM. Rgim i classificaci del sl, delimitaci dels sectors en sl urb i urbanitzable, regulaci general sobre els equipaments, els espais lliures, lhabitatge, lliure i de protecci, les reserves i dotacions dhabitatges de protecci oficial i els usos productius i comercials.

  - Els criteris de protecci i tractament del patrimoni histric arquitectnic i dels elements

  naturals. La relaci de bns a protegir. La relaci de cases i edificacions del Catleg i de l'Inventari de construccions en sl no urbanitzable. La regulaci del sl no urbanitzable i els espais protegits dinters natural.

  - Lestructura general i orgnica de la vialitat local i supramunicipal. Els aspectes informatius i analtics de la informaci practicada es troben en document a part (Volum I, 1 de 2: Diagnosi urbanstica I. Anlisi i antecedents), tal com sexpressa als antecedents..

 • Memria descriptiva i justificativa Aprovaci provisional POUM Ajuntament dAlella 5 Maig 2014

  2. JUSTIFICACI DE LA CONVENINCIA I OPORTUNITAT DE LA REVISI DEL PGO. 2.1 JUSTIFICACI URBANSTICA El primer antecedent per la revisi del Pla General dOrdenaci Urbana dAlella, (en endavant, PGO) es remunta a la Comissi de Govern de lAjuntament dAlella, que en sessi celebrada el 23 de desembre de 2003, aprov els plecs de clusules administratives particulars i de prescripcions tcniques, i la memria justificativa del concurs per a ladjudicaci dels treballs destudi i redacci de la revisi del PGO dAlella. A continuaci es reprodueix el fragment introductori de la Memria que justificava la primera etapa dels treballs de revisi:

  El Pla General dOrdenaci Urbana dAlella vigent va ser aprovat definitivament el 18 de febrer de 1987 per la Comissi dUrbanisme de Barcelona. Desprs de 22 anys, el seu contingut sha vist sensiblement alterat en els darrers anys com a conseqncia de la tramitaci de diverses modificacions puntuals amb vistes a incorporar al procs urbanitzador sls que nestaven totalment al marge. Tot plegat ha tergiversat lesperit amb qu va ser redactat, consensuat i aprovat en el seu moment, i aconsella procedir a la revisi del Pla vigent per tal dadaptar-lo a les previsions que han de fer dell una eina efica des del punt de vista de lordenaci sostenible del territori.

  El 15 de juny de 2005 es va aprovar el Text refs de la normativa urbanstica del Pla General dOrdenaci Urbana dAlella per donar compliment a la disposici transitria quarta de la llei 10/2004 de 24 de desembre de modificaci de la Llei 2/2002, del 14 de mar, durbanisme, per al foment de lhabitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de lautonomia local. A ms, pel que fa a aspectes legislatius, la superaci del pla de 1987 desprs de 26 anys, per la nova legalitat urbanstica que culmina amb la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificaci del Text refs de la llei durbanisme, el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, , incideixen en la convenincia i oportunitat de la revisi. Molt especialment cal fer esment als article 3 i 9 de lesmentada Llei, que plantegen el concepte de desenvolupament urbanstic sostenible com a marc legal al qual caldr referenciar en endavant el planejament. A nivell estatal tamb s'ha produt canvis normatius que afecten el planejament, els ms...

Recommended

View more >