01.1 Memòria descriptiva i ?· memÒria descriptiva i justificativa poum de guardiola de berguedÀ…

Download 01.1 Memòria descriptiva i ?· memÒria descriptiva i justificativa poum de guardiola de berguedÀ…

Post on 28-Aug-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MEMRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA

  POUM de GUARDIOLA DE BERGUED

  NDEX

  1. INTRODUCCI ................................................................................................................................................... 1

  1.1. CONVENINCIA I OPORTUNITAT ................................................................................................... 1

  1.2. ADECUACI JURDICA DEL POUM ............................................................................................... 2

  1.3. ANTECEDENTS .................................................................................................................................. 3

  1.4. OBJECTIUS DEL POUM ..................................................................................................................... 4

  2. MEMRIA DE LA INFORMACI ....................................................................................................................... 7

  2.1. EMMARCAMENT TERRITORIAL I MEDI FSIC .................................................................................. 7

  2.1.1. SITUACI, RELLEU I POBLAMENT ............................................................................................... 7

  2.1.2. GEOLOGIA ................................................................................................................................. 10

  2.1.3. CLIMATOLOGIA ......................................................................................................................... 10

  2.1.4. HIDROLOGIA.............................................................................................................................. 12

  2.1.5. VEGETACI ................................................................................................................................ 13

  2.1.6. FAUNA ......................................................................................................................................... 14

  2.1.7. PAISATGE .................................................................................................................................... 15

  2.1.8. ESPAIS D'INTERS NATURAL ...................................................................................................... 17

  2.1.9. ALTRES MBITS I ELEMENTS NATURALS A PRESERVAR .......................................................... 20

  2.1.10. RISCOS GEOLGICS I DINUNDABILITAT ............................................................................... 22

  2.2 ASSENTAMENTS I PATRIMONI HISTRIC ...................................................................................... 23

  2.3 CONTEXT SOCIOECONMIC ...................................................................................................... 25

  2.3.1 POBLACI OCUPADA I ATUR ...................................................................................................... 25

  2.3.2 ECONOMIA .................................................................................................................................... 27

  2.3.3 TEIXIT INDUSTRIAL ............................................................................................................................ 31

  2.3.4 TURISME ........................................................................................................................................... 32

  2.4 PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL VIGENT ..................................................................... 34

  2.4.1 EL PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA ......................................................................... 34

  2.4.2 EL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES CENTRALS .............................................. 36

  2.4.3 PLA SECTORIAL DINFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT DE CATALUNYA (2006-2016) ......... 39

  2.4.4 PLA DAEROPORTS, AERDROMS I HELIPORTS DE CATALUNYA (2009-2012) ...................... 40

  2.4.5 PLA DE TRANSPORT DE VIATGERS A CATALUNYA (2008-2012) ............................................... 42

  2.4.6 PLA ESTRATGIC DE LA BICICLETA DE CATALUNYA (2008-2016) ........................................... 44

  2.4.7 CARTA DEL PAISATGE DEL BERGUED ....................................................................................... 45

  2.5 PLANEJAMENT MUNICIPAL VIGENT ............................................................................................ 49

  2.5.1 PLANEJAMENT URBANSTIC VIGENT A GUARDIOLA DE BERGUED ...................................... 49

  2.5.2 ACTUACIONS EN SL URB ......................................................................................................... 51

  2.5.3 ACTUACIONS EN SL URBANITZABLE ......................................................................................... 52

  2.5.4 TEXT REFS NNSS 2006 .................................................................................................................. 53

 • POUM de GUARDIOLA DE BERGUED

  2.6 SITUACI URBANSTICA ACTUAL ................................................................................................. 53

  2.6.1 INFRAESTRUCTURES VIRIES ......................................................................................................... 53

  2.6.2 TEIXIT RESIDENCIAL ......................................................................................................................... 55

  2.6.3 ESPAIS LLIURES ................................................................................................................................ 55

  2.6.4 EQUIPAMENTS ................................................................................................................................ 55

  2.7 SERVEIS TCNICS I AMBIENTALS ................................................................................................... 59

  2.7.1 SUBMINISTRAMENT DAIGUA POTABLE ....................................................................................... 59

  2.7.2 SANEJAMENT I DEPURACI DAIGES ....................................................................................... 59

  2.7.3 RESIDUS ............................................................................................................................................ 59

  3. PROGRAMA DE PARTICIPACI CIUTADANA ................................................................................................ 61

  3.1. MARC NORMATIU ............................................................................................................................. 61

  3.2. OBJECTIUS I ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE PARTICIPACI CIUTADANA ........................... 61

  3.3. DESCRIPCI DE LES MESURES ADOPTADES DURANT LA FASE 1 DE PARTICIPACI CIUTADANA ................................................................................................................................................ 62

  3.4. SNTESI DE LES PROPOSTES I RESULTATS DE LA PARTICIPACI CIUTADANA ............................. 64

  4. MEMRIA DE LORDENACI .......................................................................................................................... 67

  4.1. CRITERIS, OBJECTIUS I ESTRATGIES DORDENACI .................................................................... 67

  4.2. SNTESI DALTERNATIVES CONSIDERADES ...................................................................................... 68

  4.3. DESCRIPCI DE LES CARACTERSTIQUES BSIQUES ..................................................................... 68

  4.4. JUSTIFICACIONS DEL COMPLIMENT AMB EL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES CENTRALS .......................................................................................................................... 70

  4.5. JUSTIFICACI DEL CREIXEMENT PREVIST EN RELACI A LA CAPACITAT DEL MUNICIPI ......... 72

  4.6. JUSTIFICACI DEL COMPLIMENT AMB LINFORME DELS SERVEIS TERRITORIALS DE BARCELONA ............................................................................................................................................... 72

  4.7. PROPOSTES GENERALS ..................................................................................................................... 73

  4.7.1. CRITERIS DESTRUCTURACI URBANA DEL POUM ................................................................. 73

  4.7.2. SOSTENIBILITAT ............................................................................................................................. 73

  4.7.3. MOBILITAT .................................................................................................................................... 75

  4.7.4. HABITATGE ................................................................................................................................... 75

  4.7.5. RGIM URBANSTIC DEL SL ...................................................................................................... 76

  4.8. PROPOSTES URBANSTIQUES ESPECFIQUES ................................................................................... 76

  4.8.1. SISTEMES ....................................................................................................................................... 76

  4.8.2. TEIXITS............................................................................................................................................ 77

  4.8.3. LACTIVITAT .................................................................................................................................. 78

  4.8.4. SERVEIS TCNICS I AMBIENTALS ................................................................................................ 78

  4.8.5. DESENVOLUPAMENT I GESTI DE LES ACTUACIONS PLANIFICADES .................................. 80

  5. QUADRES JUSTIFICATIUS ................................................................................................................................. 89

  5.1. JUSTIFICACI DEL COMPLIMENT DESTNDARDS URBANSTICS ................................................ 91

  5.2. COMPARATIU CLASSIFICACI DEL SL POUM vs TR NNSS ........................................................ 93

  5.3. CLASSIFICACI SL POUM ............................................................................................................. 95

  5.4. RESUM DAMBITS I SECTORS PLANIFICATS PEL POUM .................................................................. 97

  5.5. SOSTRE POTENCIAL POUM EN SOL URB CONSOLIDAT ............................................................. 99

 • MEMRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA

  POUM de GUARDIOLA DE BERGUED 1

  1. INTRODUCCI

  1.1. CONVENINCIA I OPORTUNITAT

  El pla dordenaci urbanstica municipal, s linstrument legal i tcnic que regula lacci urbanstica: el creixement, la millora i transformaci dels nuclis, les activitats en el sl urb i el rstic, les infraestructures locals i tamb dmbit territorial, la protecci del patrimoni natural i larquitectnic i cultural.

  La necessitat de redactar el present P.O.U.M. de Guardiola de Bergued ve determinada per larticle 95.4 del DL 1/2010:

  4. Sn circumstncies que justifiquen l'adopci de l'acord de revisi d'un pla d'ordenaci urbanstica municipal, sens perjudici de la tramitaci d'una modificaci puntual quan s'escaigui, les disfuncions entre les disposicions del pla d'ordenaci urbanstica municipal i les necessitats reals de sl per a crear habitatges o per a establir activitats econmiques.

  i tamb per larticle 116 del Decret 305/2006 pel qual saprova el Reglament de la Llei dUrbanisme. Aquest estableix el segent:

  Article 116. Revisi dels plans d'ordenaci urbanstica municipal

  S'entn per revisi dels plans d'ordenaci urbanstica municipal l'adopci de nous criteris respecte a l'estructura general i orgnica o el model d'ordenaci o de classificaci de sl preestablerts. Cal procedir a la revisi del pla d'ordenaci urbanstica municipal b sigui quan s'ha complert el termini fixat en el pla, quan es produeix alguna de les circumstncies previstes en el pla per a la seva revisi, o quan es produeix alguna de les circumstncies a les qu es refereixen els apartats 2 i 4 de l'article 93 de la Llei d'urbanisme.

  Per tant, la convenincia i oportunitat de la revisi de les Normes Subsidiries de Guardiola de Bergued, ve determinat fonamentalment per:

  1. Adaptaci a la Llei durbanisme DL 1/2010, de 3 dagost.

  2. Adaptaci al planejament urbanstic dmbit superior.

  PTP de les Comarques Centrals: El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), com a marc jurdic i urbanstic, inscriu el municipi de Guardiola de Bergued dins lmbit territorial funcional del les Comarques centrals, i linclou en un sistema de proposta de reequilibri territorial.

  3. Adaptaci als Plans Sectorials.

  4. La revisi del planejament general vigent al municipi de Guardiola de Bergued.

  Reconduir el procs de desenvolupament urbanstic del municipi, a partir de lanlisi i valoraci del resultat de laplicaci de les normes urbanstiques vigents. En aquest sentit, la revisi del planejament general vigent al municipi de Guardiola de Bergued s plenament justificada en:

  La modificaci substancial de les previsions sobre el creixement urb del municipi.

  La major sensibilitat social en els temes del planejament sostenible.

  La revisi del model de poble.

  Les indefinicions i mancances del planejament vigent.

 • 2 POUM de GUARDIOLA DE BERGUED

  1.2. ADECUACI JURDICA DEL POUM

  Lobjectiu del present Pla d Ordenaci Urbanstica Municipal (POUM) s la revisi del planejament general vigent i ladaptaci al Decret Legislatiu 1/2010 pel qual saprova el text refs de la Llei dUrbanisme, a la Llei 3/2012 de 22 de febrer de la Modificaci del TRLUC 1/2010, al Decret 305/2006 pel qual saprova el Reglament de la Llei dUrbanisme, pel foment de lhabitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i lautonomia local i altres decrets i lleis posteriors.

  El POUM de Guardiola de Bergued fa seves les determinacions del Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) com a marc urbanstic i jurdic. De la mateixa manera, incorpora territorialment amb major precisi les determinacions dels Plans Sectorials vigents.

  En resum, lobjecte del Pla d Ordenaci Urbanstica Municipal de Guardiola de Bergued s adaptar el planejament general del municipi a les determinacions dels documents que formen el seu marc conceptual i jurdic

  Lleis i decrets:

  Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del suelo (Publicado en el BOE de 26 de junio de 2008).

  Decret Legislatiu 1492/2011, de 24 de octubre, que aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo.

  Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012, de modificaci del Text refs de la llei durbanisme, aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 dagost.

  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 dagost, pel qual saprova el Text refs de la Llei durbanisme (TRLUC).

  Decret 305/2006, de 18 de Juliol, pel qual saprova el Reglament de la Llei dUrbanisme (RLUC).

  Planejament territorial de rang superior:

  Pla Territorial General de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de mar.

  Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals.

  Planejament sectorial:

  Pla dInfraestructures de transport...

Recommended

View more >