maxi 1100, 1500, 2000 kompaktowa centrala nawiewno ... · najwyższym poziomem jest „system ......

of 34 /34
Wrzesień 2008 Stronna 1 z 34z PL MAXI 1100, 1500, 2000 Kompaktowa centrala nawiewno- wyciągowa z plytowym (krzyżowym) wymiennikiem ciepla Eksploatacja i obsluga PL

Author: vuongkhue

Post on 02-Mar-2019

213 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Wrzesie 2008 Stronna 1 z 34z

PL

MAXI 1100, 1500, 2000

Kompaktowa centrala nawiewno- wycigowa z pytowym (krzyowym)

wymiennikiem ciepa

Eksploatacja i obsuga

PL

Wrzesie 2008 Strona 2 z 34

PL

Opis do Rys.1 1. Wentylator, nawiew 8. Przepustnica wymiennika 2. Wentylator, wywiew 9. Krciec odprowadzenia kondensatu

3. Nagrzewnica MAXI...EL- elektryczna, Maxi...HW - wodna

10. Krciec odprowadzenia kondensatu uwaga: tylko centrale z nagrzewnic elektryczn MAXI...EL

4. Pytowy wymiennik ciepa 11. Nawiew powietrza do pomieszcze 5. Skrzynka zawierajca przycze

elektryczne i ukad sterowania 12.

Wycig powietrza z pomieszcze

6. Filtr powietrza wieego 13. Wyrzut powietrza do otoczenia 7. Filtr powietrza wywiewanego 14. Powietrze wiee.

Rys.2 Panel SCP

)

Rys. 1 Ukad wewntrzny centrali

Wrzesie 2008 Strona 3 z 34

PL

Rozmieszczenie otworw montaowych (6 Listwa zaciskowa panelu SCP: 7a. Kabel ty 7b. Kabel pomaraczowy 7c. Kabeli czerwony 7d. Kabel brzowy 7e. Kabel czarny

1. Klawisz otwiera list aktywnych alarmw 2. Dioda LED sygnalizujca stan aktywnego alarmu 3. Dioda LED sygnalizujca stan edycji nastaw

4. Klawisz sucy do otwierania wprowadzonych wartoci (nastaw) do edycji i do zatwierdzania zmian

5. Klawisz - odrzuca wprowadzone wartoci nastaw i zamyka tryb edycji 8 Klawisze strzaek, odpowiednio: , , i < PRAWO>,

suce do poruszania si w menu oraz do zmiany wartoci nastaw.

Wrzesie 2008 Strona 4 z 34

PL

Fig 3 Opis dla: MAXI 1100 EL/HW

1. Wentylator nawiewny. W osonie wentylatora pozo- stawiony jest otwr inspekcyjny (zatkany korkiem gu- mowym) do kontroli kierunku obrotw wentylatora.

16. Stycznik (nr K3), wentylator wywiewny bieg normalny.

2. Wentylator wywiewny. W osonie wentylatora pozo- stawiony jest otwr inspekcyjny (zatkany korkiem gu- mowym) do kontroli kierunku obrotw wentylatora.

17. Stycznik (nr K2) wentylator nawiewny, bieg niski

3. Filtr powietrza wywiewanego, klasa EU7 18. Stycznik (nr K1) wentylator nawiewny, bieg normalny

4. Filtr powietrza wieego, klasa EU7 19. Sterownik gwny, typ Corrigo E28

5. Wymiennik pytowy (krzyowy) 20. Kontroler nagrzewnicy elektrycznej (PWM), MAXI 1100...EL

6. Wsporniki montaowe wymiennika pytowego 21. Kana by-pass

7. Siownik przepustnicy by-pass. 22. Autotransformator zasilania wentylatorw

8. Presostat filtra wieego powietrza 23. Transformator 230/24V do zasilania ukadu ster.

9. Presostat wentylatora nawiewnego 24. Termostat przeciwpoarowy, resetowany manualnie do nagrzewnicy elektrycznej (MAXI 1100EL).

10. Presostat filtra wywiewanego powietrza 25. Termostat ograniczajcy z resetem automatycznym, do nagrzewnicy elektrycznej (MAXI 1100EL).

11. Listwa zaciskowa poczeniowa, podczenie napicia zasilania oraz osprztu zewntrznego.

26. Stycznik (nr K6) odcinajcy zasilanie autotransformatora

12. Bezpieczniki obwodu sterowania oraz wentylatorw. 27. Czujnik temperatury powietrza nawiewanego

13. Bezpieczniki nagrzewnicy elektr. (MAXI 1100...EL) 28. Czujnik temperatury powietrza wywiewanego

14. Stycznik (nr K5), nagrzewnica elektryczna) 29. Czujnik temperatury powietrza wieego

15. Stycznik (nr K4), Wentylator wywiewny, bieg niski 30. Czujnik zamroenia wymiennika

Wrzesie 2008 Strona 5 z 34

PL

Fig 4 Opis - MAXI 1500, 2000 EL/HW

1. Wentylator nawiewny. W osonie wentylatora pozo- stawiony jest otwr inspekcyjny (zatkany korkiem gu- mowym) do kontroli kierunku obrotw wentylatora.

16. Stycznik (nr K3) wentylator wywiewny bieg normalny.

2. Wentylator wywiewny. W osonie wentylatora pozo- stawiony jest otwr inspekcyjny (zatkany korkiem gu- mowym) do kontroli kierunku obrotw wentylatora.

17. Stycznik (nr K2) wentylator nawiewny, bieg niski

3. Filtr powietrza wywiewanego, klasa EU7 18. Stycznik (nr K1) wentylator nawiewny, bieg normalny

4. Filtr powietrza wieego, klasa EU7 19. Sterownik gwny, typ Corrigo E28

5. Wymiennik pytowy (krzyowy) 20. Kontroler nagrzewnicy elektrycznej (PWM), MAXI 1100...EL

6. Wsporniki montaowe wymiennika pytowego 21. Autotransformatory zasilania wentylatorw

7. Siownik przepustnicy by-pass. 22. Transformator 230/24V do zasilania ukadu ster.

8. Presostat filtra wieego powietrza 23. Termostat przeciwpoarowy, resetowany manualnie do nagrzewnicy elektrycznej (MAXI...EL).

9. Presostat wentylatora nawiewnego 24. Termostat ograniczajcy z resetem automatycznym, do nagrzewnicy elektrycznej (MAXI...EL).

10. Presostat filtra wywiewanego powietrza 25. Stycznik (nr K6) odcinajcy zasilanie autotransformatora

11. Listwa zaciskowa poczeniowa, podczenie napicia zasilania oraz osprztu zewntrznego.

26. Czujnik temperatury powietrza nawiewanego

12. Bezpieczniki obwodu sterowania oraz wentylatorw. 27. Czujnik temperatury powietrza wywiewanego

13. Bezpieczniki nagrzewnicy elektrycznej (MAXI...EL) 28. Czujnik temperatury powietrza wieego

14. Stycznik (nr K5) nagrzewnicy elektrycznej (MAXI...EL) 29. Czujnik zamroenia wymiennika

15. Stycznik (nr K4) wentylator wywiewny, bieg niski 30.

Wrzesie 2008 Stronna 6 z 34z

PL

Wprowadzenie Niniejsza instrukcja dotyczy instalacji, eksploatacji i obsugi central wentylacyjnych typu MAXI produkowanych przez Systemair. Instrukcja zawiera podstawowe informacje i zalecenia dotyczce projektu systemu wentylacyjnego, montau, uruchomienia i eksploatacji centrali tak, aby zapewni jej dug i niezawodn prac. Zapoznanie si z instrukcj jest podstaw poprawnego i bezpiecznego uytkowania. Szczeglnie istotne jest przyjcie do wiadomoci i stosowanie wszystkich zalece odnonie bezpieczestwa.

Index Wprowadzenie ................................................................................................................... Index .................................................................................................................................. Uytkowanie .......................................................................................................................

Wskazwki oglne ........................................................................................................ Wybr jzyka menu ...................................................................................................... Obsuga panelu sterowania SCP ..................................................................................

Prawa dostpu ........................................................................................................ Haso ....................................................................................................................... Jak uywa panelu .................................................................................................. Alarmy ..................................................................................................................... Uruchomienie centrali .............................................................................................

Opis menu sterownika Corrigo ........................................................................................... Ostrzeenia ........................................................................................................................ Obsuga .............................................................................................................................. Rozwizywanie problemw ................................................................................................ Serwis ................................................................................................................................. Protok uruchomienia centrali ...........................................................................................

Wrzesie 2008 Strona 7 z 34

PL

Uytkowanie Wskazwki oglne Niniejsza instrukcja opisuje gwne funkcje i nastawy. Wicej informacji o funkcjach oraz nastawach mona znale w instrukcji obsugi sterownika Corrigo. Instrukcja ta, dostpna w wielu wersjach jzykowych moe by podbrana ze stron producenta sterownika www.regin.se. Zatrzymanie central MAXI z nagrzewnicami elektrycznymi (MAXI 1100/1500/2000 EL) jest zawsze poprzedzone 3 minutowym dobiegiem studzcym wentylatora. W ten sposb zostaj wystudzone prty grzejne nagrzewnicy, co zapobiega zadziaaniu termostatw zabezpieczajcych. UWAGA: Jeeli w sterowniku bdzie aktywowana funkcja poarowa STOP centrali - to pojawienie

si na wejciu sygnalizacyjnym alarmu od centrali poarowej spowoduje natychmiastowe zatrzymanie wentylatorw. W takim wypadku moe nastpi zadziaanie zabezpiecze poarowych nagrzewnicy elektrycznej. Po ponownym uruchomieniu sterownik bdzie sygnalizowa przegrzanie nagrzewnicy. Przed potwierdzeniem alarmu w sterowniku naley zresetowa termostat (Rys 3 poz. 24 i Rys 4 poz. 23).

Wybr jzyka menu Podczas wczania zasilania centrali trzymac wcinity klawisz na panelu zdalnego sterowania SCP. Potwierdzi klawiszem wybr opcji zmiany jzyka. Klawiszami i wybra jzyk polski z listy dostpnych jzykw. Potwierdzi wybr klawiszem . Nacisn klawisz aby powrci do menu gwnego. Jzyk menu mona take zmieni w menu: Konfiguracja/System/Wybierz jezyk (choose language) patrz strona 28 instrukcji opis menu sterownika. Obsuga panelu sterownaia

Prawa dostpu. W sterowniku zaimplementowane s trzy poziomy dostpu. Najwyszym poziomem jest System. Uprawnienia SYSTEM umoliwiaj przeprowadzenie konfiguracji systemu i wprowadzenie kadej nastawy. Drugim, niszym poziomem jest Operator. Na tym poziomie mona przeglda wszystkie nastawy i konfiguracje. Mona zmienia nastawy, ale nie mona zmienia konfiguracji systemu (menu Konfiguracja) Najniszym poziomem jest poziom Basic. W tym trybie mona tylko odczytywa wszystkie nastawy i konfiguracj, nie mona nic zmienia w nastawach lub konfiguracji. Haso. Sterownik dostarczany jest z fabrycznie ustalonymi hasami: System: 1111 Operator: 3333 Basic: 5555 Hasa dla poziomu System (i ewentualnie operator) powinny zosta zmienione i przekazane uytkownikowi/wacielowi urzdzenia celem ograniczenia moliwoci dostpu ze strony osb postronnych. Jak posugiwa si panelem Opisy klawiszy - Rys 2. Menu sterownika Corrigo jest zorganizowane jak drzewo. Klawisze i su do przemieszczania si pomidzy pozycjami aktualnie wybranej gazi menu. Po otworzeniu do edycji pola zawierajcego nastaw klawisze te pozwalaj na zmian wartoci liczbowej albo zmian nastawy (wybr pozycji z listy dostpnych opcji). Klawisze / su do przemieszczania si pomidzy kolejnymi pozycjami menu wywietlonymi na jednym, wsplnym ekranie. W trybie edycji pola z wartoci liczbow (tekstow) pozwalaj na przemieszczanie si pomidzy kolejnymi cyframi liczby nastawy (literami tekstu).

Wrzesie 2008 Strona 8 z 34

PL

Klawisz otwiera do edycji pole zawierajce nastaw oraz zamyka (zapisuje) zmienion warto do pamici sterownika po wprowadzeniu zmian. Klawisz suy do zamknicia trybu edycji bez zapamitania wprowadzonych zmian. UWAGA: klawisz dziaa tylko w aktualnie edytowanym polu. Klawisz otwiera na ekranie list alarmw. Kady alarm w systemie jest konfigurowalny i moe np. wycza (albo nie) central. Kady alarm wymaga potwierdzenia. Alarmy krytyczne wymagaj potwierdzenia po zalogowaniu na poziom co najmniej Operator. Jeeli wystpi alarm zatrzymujcy central, centrala nie ruszy do momentu potwierdzenia alarmu, nawet jeeli stan wywoujcy ten alarm przeminie. Zmiana wartoci nastaw. Niektre pozycje menu pozwalaj na zmian wartoci nastaw (edycj ich wartoci). Tryb edycji sygnalizuje miganie diody wieccej LED oznaczonej symbolem . Rozpoczcie edycji wartoci nastawy (otwarcie pla do edycji) powoduje, e dioda zaczyna wieci cigle. Na ekranie pojawia si kursor, ktry pulsujc wskazuje pole zwierajce nastaw dostpn do edycji. Zmiana wartoci nastawy odbywa si przez naciskanie klawiszy kursorw lub . W polu zawierajcym nastaw bd kolejno pokazywane wszystkie dostpne opcje. W polu zawierajcym nastaw liczbow klawisze / zwikszaj/zmniejszaj warto danej cyfry. Przejcie midzy kolejnymi cyframi liczby - klawiszami , . Po wybraniu danej nastawy/wartoci naley nacisn klawisz , koczc edycj i zapisujc nastaw do pamici sterownika. Nastawy wpisane na ekran poza granice pola edycji nie s zapamitywane. Jeeli w danej pozycji menu znajduje si wicej edytowalnych pl, to po zamkniciu klawiszem edytowanego pola kursor zacznie migota w nastpnym polu. Aby zamkn pole bez dokonywania zmian naley nacisn powtrnie klawisz . Aby odrzuci wprowadzone zmiany i powrci do poprzedniej nastawy zakoczy edycj klawiszem , zamiast . Poruszanie si po menu Ekran pocztkowy jest najwyszym poziomem menu. Naciskajc klawisz przechodzimy w d do kolejnych pozycji menu. Powrt na gr klawiszem . Po ustawieniu kursora na poziomie wybranej pozycji menu niszego rzdu klawiszem mona wej w wybran pozycj niszego poziomu menu. Klawisz pozwala powrci do wyszego poziomu menu. Prba edycji pola nastawy zastrzeonego dla wyszego poziomu dostpu spowoduje wywietlenie ekranu LOGIN i dania wprowadzenia okrelonego hasa. Strzaki w lewym i prawym dolnym rogu ekranu pokazuj dalsze moliwe kierunki przemieszczania si po strukturze menu. ALARMY Klawisz (poz. 1 rys.2) otwiera wywietlanie na ekranie listy alarmw w systemie. Aktywny alarm jest sygnalizowany miganie diody oznaczonej symbolem dzwoneczka (Rys.2. poz.2). Klawisze / pozwalaj wywietli wszystkie alarmy z pamici. Klawisze oraz

Wrzesie 2008 Strona 9 z 34

PL

Uruchomienie centrali

Sprawdzi, czy akcesoria i osprzt zewntrzny zostay zainstalowane i prawidowo podczone

Wczy bezpieczniki (pz. 12 i 13 rys 3 oraz 4) Wczy zasilanie jednostki Ustawi (sprawdzi) aktualn dat i godzin w wewntrznym zegarze sterownika. Ustawi

harmonogram pracy w kalendarzu tygodniowym. Wykona, w razie potrzeby, dodatkowe nastawy zgodnie z ewentualnymi dodatkowymi

funkcjami realizowanymi przez central.

Wrzesie 2008 Strona 10 z 34

PL

Schematyczna budowa menu sterownika

Pod tumaczeniami w jz. polskim podano komunikaty w jz. angielskim (dla wikszej jednoznacznoci tumaczenia)

Rzeczywiste/Nastaw Nastawy temperaturowe regulatora

(Actual / Setpoint)

Wejscia/Wyjscia Status oraz stan sygnaw na wszystkich wejciach i wyjciach

(Input / Output)

Ustawienia czasu Nastawy zegara i kalendarza oraz harmonogramw pracy tygodniowej.

Time Settings

Ustawienia Nastawy wartoci P oraz I regulatorw, nastawy limitw i czasw (Settings) alarmw.

Recznie/Automat Stan wyj regulatorw oraz stan logiczny wyj procedur sterowania.

(Manual/auto)

Konfiguracja Menu konfiguracji systemu. (Configuration)

- Wejscia/wyjscia Wywietla przyporzdkowanie i wartoci czytane na wszystkich wejciach oraz (Inputs/Outputs) wyjciach. We/Wy s uporzdkowane kolejno:

-- wejcia analogowe (PT1000)

-- wejcia cyfrowe (on-off)

-- wejcia uniwersalne (1-10V DC lub PT1000 albo on-off)

-- wyjcia analogowe (0-10V DC)

-- wyjcia cyfrowe

- Kontrola Funkcji Konfiguracja funkcji regulacyjnej gwnego regulatora.

(Control Function)

- Typ obiektu Okrelenie rodzajw urzdze bdcych elementami centrali (Object Types) wentylacyjnej.

- Kontrola pompy Ustawienie obsugi pomp cyrkulacyjnych obsugujcych wymienniki (Pump control) ciepa w centrali.

- Swobodne chodzenie Aktywacja oraz nastawy regulacyjne funkcji free cooling. (Free cooling)

- Regulacja wspier. Funkcja dogrzewania lub ochadzania pomieszczenia w okresach (Support control) gdy wentylacja jest zatrzymana (zgodnie z harmonogramem pracy).

- Regulacja CO2/VCO Aktywacja drugiego regulatora do kontroli stenia CO2.

(CO2 / VOC Control)

- Funkcja ppoz Aktywacja i nastawy dot. obsugi sygnau z centrali pozarowej.

(Fire Function)

Wrzesie 2008 Strona 11 z 34

PL

- Zabezp pzamarz Nastawy zabezpieczenia przeciwzamroeniowego nagrzewnicy.

(Frost Protection)

- Kontrola wilgotnoci Nastawy regulatora wilgotnoci powietrza nawiewanego.

(Humidity control)

- Odszranianie wym Nastawy zabezpieczenia wymiennika przed oszronieniem.

(Exchanger de-icing)

- Odzysk chlodu Nastawy sterujce odzyskiem chodu.

(Cooling recovery)

- Klapy min.ogr. Nastawy sterowania przepustnicami mieszajcymi.

(Frost Protection)

- Zewn.wart.nast. Aktywacja zewntrznego (analogowego) nastawnika temperatury.

(External setpoint)

- Wsk dzial/ochr siln Nastawy dot. ochrony termicznej silnikw wentylatorw oraz pomp.

(Run ind/motor prot.)

- Typ siownika Nastawy siownikw zaworw i przepustnic

(Actuator run time )

- Czas dzial. silown. Ustawienie czasu przejcia siownikw 3pkt.

(Actuator run time)

- Regul skokowe Nastawy dla grzania/chodzenia zaczanego stopniami

(Step controllers)

- Konfiguracja alrmu Nastawy konfiguracyjne alarmw: limit, czasy opnie oraz kategoria (Alarm configuration) alarmu czy alarm ma zatrzymywa central, czy nie.

- Inne parametry Nastawy rnych funkcji pomocniczych:

(Other parameters) -- Opnienie wczenia wentylatorw przy start i stop centrali

-- Opnienie czasowe przeczenia biegu wentylatora wysoki/niski

-- Min. temp. zewntrzna dla startu z wstpnym wygrzaniem nagrzewnicy

-- Blokada wysokiego biegu wentylatorw dla zbyt niskiej temperatury zewntrznej.

-- Wsplne sterowanie start/stop wentylatorw.

-- Wymuszanie 100% odzysku ciepa przy uruchomieniu centrali

-- Opnienie alarmu przy zaczeniu wentylatora

-- Rozdzia sygnau wyjcia gwnego regulatora temperatury na sterownie nagrzewnicy, rekuperatura i chodnicy

-- Czas Rozszerzone dzial. czas pracy centrali (0-720min) po aktywacji wejcia DI zadeklarowanego jako zewntrzny start

-- Poziom temp. zewntrznej dla zmiany trybu sterowania temperatur

Wrzesie 2008 Strona 12 z 34

PL

- System -- Wybr jzyka menu

-- Wybr ekranu startowego

-- Tryb zmiany czasu letni/zimowy

-- Ustalenie adresw dla komunikacji w protokle EXO (firmy REGIN) oraz Modbus

-- Ustawienia komunikacji dla protoku MOD Bus

Prawa dostpu -- Logowanie

(Acces rights) -- Wylogowanie -- Zmiana hasa dostpu

Wrz

esie

2

00

8

S

tro

na

1

3 z

3

4

Szczegowy opis m

enu sterownika Corrigo

Widok ekranw dla poszczeglnych poziomw MENU

Opisy i komentarze

Poziom I menu

Poziom II menu

Poziom III menu

Regulator sys.went

Ekran pocztkowy, do wyboru 5 rnych ekranw

06.06.15 14:15

Data aktualna: RR/MM/DD oraz czas gg:mm

System: Normalny

bieg

Stan centrali tu: normalna praca

Sp: 0.0o C,

Act:0.0o C

Sp: - Warto nastawy regulatora temperatury nawiewu; Act: - aktualna temp.

nawiewu

Rzeczywiste/Nasta

w

Nastawy regulatora temperatury sterownika

Temp. Zewn:

0.0oC

Pokazuje aktualn temperatur zewntrzn.

Temperatura

nawiewu

Akt: 0.0o C Nast.

Pokazuje aktualn nastaw regulatora temperatury nawiewu. Dla algorytmu

utrzymywania zadanej temperatury wntrza lub wywiewu (regulacja

kaskadowa) warto nastawy jest obliczana przez sterownik zleenie od

sygnau z czujnika wiodcego (odpowiednio czujnika t. wntrza albo wywiewu)

Temperatura nawiewu

Nast.: 0.0o C

Nastawa danej temperatury nawiewu. Tylko dla algorytmu staej temp.

nawiewu.

Kompens. zewn. nast

-29.9oC = 21.7oC

-19.6oC = 21.0oC

-10.8oC = 20.0oC

- 4.0oC = 19.7oC

5.3oC = 18.9oC

11.9oC = 18.4oC

20.6oC = 17.7oC

28.6oC = 17.0oC.

Dla algorytmu utrzymywania staej temp. nawiewu z kompensacj od

temperatury zewntrznej

Wprowadzenie punktw krzywej kompensacyjnej. Po prawej stronie znaku =

wpisano dan temp. nawiewu, ktra ma by utrzymywana przy temperaturze

zewntrznej okrelonej z lewej strony znaku =. Dla porednich temperatur

zewntrznych wartoci nastawy jest interpolowana liniowo. Krzywa

charakterystyki kompensacji opisana jest na na 8 punktach.

Temp.pow.wywie

w.

Dla algorytmu utrzymywania zadanej temperatury powietrza wywiewanego.

Podaje aktualn temp. wywiewu oraz warto nastawy

Wrz

esie

2

00

8

S

tro

na

1

4 z

3

4

Rzeczyw.: 0.0oC

Nast.: 0.0o C

Wprowadzenie danej temp. wywiewanego powitrza

Temp. pomieszcz.

1 Rzeczyw.: 0.0oC

Nast.: 0.0o C

Dla algorytmu utrzymywania zadanej temp. pomieszczenia lub mieszanego

algorytmu utrzymywania staej temp. nawiewu lub staej temp. wntrza zalenie

od temperatury zewntrznej

Grzanie

Temp. pomieszcz.

dla Start: 0.0o C

Stop 0.0oC

Ustawienie temperatur dla procesu regulacji wspomagajcej. Okrelenie

temperatury rozpoczcia ogrzewania pomieszczenia przez wymuszon

wentylacj ciepym powietrzem i temp. zakoczenia procesu. Patrz

Regulacja wspierajca

Chodzenie

Temp. pomieszcz.

dla Start: 0.0o C

Stop: 0.0o C

Ustawienie temperatur dla procesu regulacji wspomagajcej. Okrelenie

temperatury rozpoczcia chodzenia pomieszczenia przez wymuszon wentylacj

schodzonym powietrzem i temp. zakoczenia procesu. Patrz Regulacja

wspierajca

Zabezp.p-zamarz.

Nastawy ochrony przeciwzamroeniowej

Rzeczyw.: 0.0oC

Temperatura czujnika przeciwzamroeniowego na powrocie wody z

nagrzewnicy

A

Nast.tryb

wyl.:25oC

Nastawa danej temperatury powrotu wody z nagrzewnicy dla wyczonych

wentylatorw.

Nast.tryb zal.:

12o C

Nastawa danej temperatury powrotu wody z nagrzewnicy dla zaczonych

wentylatorw.

UWAGA:

Nie zaleca si dokonywania zmian w tej pozycji menu bez znajomoci zasad

dziaania ukadw sterowania central wentylacyjnych. Bdne nastawy mog

powodowa niestabiln prac systemu a nawet mog spowodowa zamroenie

nagrzewnicy. Parametry PI regulatorw dla zatrzymanych i wczonych

wentylatorw patrz konfiguracja oraz setup alarmw.

Wrz

esie

2

00

8

S

tro

na

1

5 z

3

4

Odszr.wymienika

Nastawa parametrw odszraniania wymiennika.

Rzeczyw.: 0.0oC

Temperatura powietrza wywiewanego za wymiennikiem

Wart.Zadana:

0.0oC

Warto nastawy minimalnej temperatury za wymiennikiem dla odszraniania

regulacj odzysku (regulator PI)

Histereza: 1.0o C

Warto histerezy dla odszraniania w trybie on-off.

Wydajnosc

wymiennika

Wspczynnik temperaturowy sprawnoci wymiennika ciepa

Rzeczyw. 00%

(rekuperatora)

Czas biezacy

Licznik pracy wentylatorw od momentu uruchomienia sterownika

WPN: 0.0 h

WPN wentylator nawiewny

WPW: 0.0 h

WPW wentylator wycigowy

Wejscia/Wyjscia

Wejcia analogowe AI1: 0.0o C

Temperatura.

Stan wej analogowych czujnikw temperatury (PT1000) wraz z

... AI4 0.0o C Temperatura ich przypisaniem logicznym

Wejcia cyfrowe

DI 1:

Stan wej cyfrowych. Do tych wej mona podcza tylko styki

... DI 8:

Bezpotencjaowy. Menu podaje przypisanie logiczne poszczeglnych

Wej.

Wejcia

uniwersalne

UAI 1...UAI 4

Stan wej uniwersalnych, ktre mog by zadeklarowane jako analogowe (0-

10V lub PT1000) albo jako cyfrowe

UDI 1 ...UDI 4

.Ekran podaje stan wej, odpowiednio analogowych oraz cyfrowych

Wyjscia

analogowe

AO 1

Stan wyj analogowych oraz ich przypisanie logiczne

... AO 8

Wrz

esie

2

00

8

S

tro

na

1

6 z

3

4

Wyjscia cyfrowe

DO1

Stan wyj cyfrowych oraz ich przypisanie logiczne

... DO7

Ustawienia czasu

Ustawienie kalendarza i zegara wewntrznego oraz tygodniowego

harmonogramu pracy

Czas/Data

Wprowadzenie/korekta ustawie zegara i kalendarza.

Czas: gg:mm

Wprowadzenie aktualnej godziny w formacie: gg:mm

DATA: RR/MM/DD

Wprowadzenie aktualnej daty

Dzie tygodnia

poniedzialek/.../niedzie

la

Wprowadzenie dnia tygodnia poniedziaek .... niedziela.

Timer predkosc

norm

Wprowadzenie godzin zaczenia centrali na bieg normalny

Predkosc normalna

Nastawa jest indywidualna dla kadego dnia tygodnia

Poniedzialek

Do wyboru s dwa okresy okrelone przez moment rozpoczcia i zakoczenia.

Okr 1: 07:00 12:00

Okr 1 i Okr 2 nie mog zachodzi na siebie

Okr 2: 13:00 17:00

. Uwaga:

Powysza nastawa spowoduje zaczenie centrali na wysoki bieg w godzinach 7.00 12.00 i 13.00 17.00. Poza tymi okresami centrala bdzie

zatrzymana, chyba, e nastawy drugiego timera (dla prdkoci zredukowanej) zacz bieg niski.

Predkosc normalna

Wprowadzenie godzin zaczenia wentylatorw centrali na i

Wakacje

bieg wysoki. dla dni witecznych oraz przerw np. wakacji

Okr 1: 07:00 12:00

Okr 2: 13:00 17:00

Nastawy jak dla zwykych dni

Wrz

esie

2

00

8

S

tro

na

1

7 z

3

4

Timer predkosc

zred

Wprowadzenie godzin zaczenia centrali na bieg zredukowany (niski)

Predkosc zredukowana Nastawa jest indywidualna dla kadego dnia tygodnia

Poniedzialek

Do wyboru s dwa okresy okrelone przez moment rozpoczcia i.

Okr 1: 00:00 24:00

zakoczenia

Okr 2: 00:00 00:00

Okr 1 i Okr 2 nie mog zachodzi na siebie.

Uwaga:

1. Aby zapewni cig prac centrali na biegu niskim (zredukowanym) od godziny 00.00 do 24.00 naley wpisa: Okr 1: 00.00 24.00

2. Ustawienie dla tego samego okresu czasu biegu wysokiego i niskiego powoduje zawsze zaczenie biegu wysokiego.

3. Np. jeeli centrala na dziaa bez wyczania, z tym, e w okresie pracy (7.00 - 12.00 i 13 - 17.00) na biegu wysokim, a w pozostaym okresie

doby na biegu niskim, to nastawy dla biegu wysokiego i niskiego mog wyglda jak wyej dla obu timerw .

Predkosc zredukowana Wprowadzenie godzin zaczenia wentylatorw centrali na i

Wakacje

bieg niski. dla dni witecznych oraz przerw np. wakacji

Okr 1: 07:00 12:00

Okr 2: 13:00 17:00

Nastawy jak dla zwykych dni

Wakacje

Ustawienie dni w roku bdcych dniami wolnymi od pracy

Wakacje(mies:dzien)

Wprowadzenie godzin zaczenia wentylatorw centrali na i

1: 01:01 - 01:01

bieg niski. dla dni witecznych oraz przerw np. wakacji

24: 01:01 - 01:01

Nastawy jak dla zwykych dni

Timer wyjscie 1

Aktywacja specjalnego programu czasowego (1 z 5 dostpnych)

Timer wyjscie 1

Program czasowy zacza w ustawionych godzinach okrelone wyjcie

Poniedzialek

cyfrowe (DO), zadeklarowane jako Timer output_n. Wyjcie to

Okr 1: 07:00 16:00

Moe sterowa dowolnymi urzdzeniami np: owietleniem zewnt-

Okr 2: 00:00 00:00

rznym Budynku. Nastawy analogicznie jak dla biegw wentylatorw.

Wrz

esie

2

00

8

S

tro

na

1

8 z

3

4

UWAGA:

Nastawy tej sekcji maj istotny wpyw na dziaanie ukadu sterowania. Nie zaleca si dokonywania zmian w tej pozycji

menu bez posiadania stosownej wiedzy z zakresu automatyki.

Uwaga:

Nastawa PI regulatora wymuszonego otwarcia zaworu nagrzewnicy w wypadku zbyt niskiej temperatury powrotu wody z nagrzewnicy

Ustawienia

Kontrola temp.

Nastawy PI regulatoraw temperatury

Kontrola pow. nawiew. Nastawa regulatora temperatury powietrza nawiewanego. Pasmo P jest wsplne

dla wyjcia regulatorw nagrzewnicy, odzysku ciepa i chodzenia.

Kontrola

wilgotnosci

Kontrola wilgotnosci

Nastawa PI regulatora wilgotnoci.

Pasmo-P: 100.0%RH

Patrz Konfiguracja.

Czas-I: 300sek

Uwaga: centrale MAXI mog obsugiwa tylko nawilanie Dostpny jest sygna 0-10V do sterowania nawilaczem.

Ustawienia alarmu

Ograniczenia

alarmu

Ogran. alar. pow. na.

Ograniczenia dla powietrza nawiewanego.

Odch. regul.: 10.0oC

Maks. dopuszczalne odchylenie temperatury regulowanej od wartoci

zadanej. Przekroczenie odchyki powoduje aktywowanie alarmu.

Wysoka temp: 30.0oC Limit wysokiej temp. nawiewu

Niska temp: 10.0oC

Limit niskiej temp. nawiewu

Ograniczenia alarmu

pow.

Ograniczenia dla powietrza wywiewanego

wywiew.

Wysoka temp: 30.0oC Maksymalna temp. powietrza wywiewanego

Niska temp: 10.0 o C

Minimalna temp. powietrza wywiewanego

Wrz

esie

2

00

8

S

tro

na

1

9 z

3

4

Ograniczenia alarmu

Ograniczenia dla temperatury wntrza

pomieszcz.

Wysoka temp: 30.0oC Maksymalna temp. wntrza

Niska temp: 10.0 o C

Minimalna temp. wntrza.

Ograniczenia alarmu

Ustawienia limitu alarmu czujnika przeciwzamroeniowego

przeciwzamarz.

ochrony

umieszczonego na powrocie z nagrzewnicy przy zaczonych

7.0 o C

wentylatorach.

UWAGA:

Ochrona przeciwzamroeniowa realizowana jest w oparciu o regulator PI, ktrego parametry ustala si w punkcie A menu

Rzeczywiste/Nastaw.) patrz str. 14. Nie zaleca si zmian w tej pozycji nastaw. Skutki niewaciwych zmian w tej pozycji (np. zamrozenie

centrali) nie bd uwzgldniane w w wypadku ewentualnych reklamacji.

UWAGA: w tym menu warto cyfrowa w polu reczna nast.okrela wysterowanie regulatora danego procesu podane w [%].

W trybie recznie mona zada okrelon warto wyjcia regulatora.

Pole Auto/Wyl/Wl pozwala na manualne zadawanie stanu regulatorw logicznych on-off (a take stanu przypisanych do nich wyj cyfrowych DO)

Recznie/Automat

Auto/Manual

Pozycja menu wywietlajca aktualne wysterowanie procesw regulacji oraz

stan wyj fizycznych regulatora. Moliwe jest take manualne zadawanie

wartoci na wyjciach.

Tryb regulatora wentylacji:

Rodzaj pracy

Auto/Wyl/Wl

Auto praca wedug ustawie harmonogramu pracy p. str. 16

Wyl wyczenie (STOP) w trybie manualnym

Wl zaczenie w trybie manualnym

Przecznik trybu regulatora temperatury nawiewu.

Auto praca wedug wskaza czujnikw i nastaw

Wyl- Regulator temperatury wyczony

Wl Regulator temperatury nawiewu w trybie sterowania rcznego

Kontr.temp.nawiewu

Auto/Wyl/Wl

Reczna nast.: 0,0

Reczna nast. - Warto wysterowania regulatora temperatury nawiewu dla

Wl.

Wrz

esie

2

00

8

S

tro

na

2

0 z

3

4

Przecznik sterowania wentylatorami

Auto praca wedug nastaw kalendarza

Wyl zatrzymane wentylatorw

Went.pow.nawiew.

Auto/Wyl/Recznie polowa predk/Recznie

pelna predk

WPW

Auto/Wyl/Recznie pelna predk/Recznie

pelna predk

Recznie polowa predk. manualne waczenie wydatku

Recznie pelna predk. manualne zal;aczenie wysokiego biegu wentylatorw.

Grzanie

AutoWyl/Recznie

Reczna nast.: 0,0

Przecznik sterowania regulatorem grzania (Uwaga nie myli z regulatorem

temperatury nawiewu)

Auto praca wedug wskaza czujnikw i nastaw

Wyl- regulator wyczony

Recznie wczenie rcznego trybu z moliwoi manualnego nastawienia

wartoci wyjcia regulatora [%]

Reczna nast: - warto wyjcia regulatora [%]

Wymiennik

AutoWyl/Recznie

Reczna nast.: 0,0

Przecznik sterowania regulatorem wymienika rekuperatora (Uwaga nie

myli z regulatorem temperatury nawiewu)

Auto praca wedug wskaza czujnikw i nastaw

Wyl- regulator wyczony

Recznie wczenie rcznego trybu z moliwoi manualnego nastawienia

wartoci wyjcia regulatora [%]

Reczna nast: - warto wyjcia regulatora [%]

Chlodzenie

AutoWyl/Recznie

Reczna nast.: 0,0

Przecznik sterowania regulatorem chodu (Uwaga nie myli z regulatorem

temperatury nawiewu)

Auto praca wedug wskaza czujnikw i nastaw

Wyl- regulator wyczony

Recznie wczenie rcznego trybu z moliwoi manualnego nastawienia

wartoci wyjcia regulatora [%]

Reczna nast: - warto wyjcia regulatora [%]

P1 Grzanie

Przecznik pompy cyrkulacyjnej nagrzewnicy

Wrz

esie

2

00

8

S

tro

na

2

1 z

3

4

Auto/Wl/Wyl

Auto- zaczenie zgodnie z algorytmem regulacji

Wl wczenie manualne

Wyl wyczenie manualne

P1 Chodznenie

Auto/Wl/Wyl

Przecznik pompy cyrkulacyjnej nagrzewnicy

Auto- zaczenie zgodnie z algorytmem regulacji

Wl wczenie manualne

Wyl wyczenie manualne

Konfiguracja

Wejcia /wyjcia

Wejcia analogowe AI

Ozn:

Wart. Pierw

Kompensacja

Przypisanie oraz aktualne odczyty temperatur (czujnik PT 1000) i sygnaw (0-

10V DC) przypisanych do wej analogowych.

Ozn: - przypisanie czujnika

Wart. Pierw.: Odczyt bez kompensacji

Kompensacja: -odchyka kompensujca wskazanie (przesunicie sygnau)

Wejcia cyfrowe DI

Przypisanie oraz aktualny stan wej cyfrowych (DO). Nastawa, czy stan

aktywny odpowiada NO czy NC

Wejcia uniwersalne

UI

Przypisanie oraz aktualny stan wej uniwersalnych. Wejcie uniwersalne

moe by zadeklarowane jako Cyfrowe DI albo jako analogowe (AI) , 0-10V

DC albo PT1000. UWAGA: schemat podczenia elektrycznego musi

odpowiada rodzajowi wybranego wejcia (potencja odniesienia wej

cyfrowych C+, analogowych Agnd.

Dalsze szczegy konfiguracji odpowiednio jak dla wej AI oraz DI

Wyjcia analogowe AO Przypisanie oraz aktualny stan wyj analogowych (0-10V DC)

Wyjcia cyfrowe DO

Przypisanie oraz aktualny stan wyj cyfrowych (on- off)

Kontrola funkcji

Wybr algorytmu sterowania temperatura nawiewu. Do wyboru jest 6 algorytmw:

a) Regul pow nawiewanego utrzymywanie zadanej temperatury (staej) nawiewu

b) Zew komp pow nawiewa Utrzymywanie zadanej temperatury nawiewu, przy czym temperatur

nawiewu zadaje si jako funkcj temperatury zewntrznej. Krzywa funkcji jest definiowana przez 8

Wrz

esie

2

00

8

S

tro

na

2

2 z

3

4

punktw, gdzie dla 8 temperatur zewntrznych w( w przedziale: 30o C ...+30o C) definiuje si dan

temperatur nawiewu. Dla temperatur zewntrznych pomidzy zdefiniowanymi punktami sterownik

interpoluje zadane wartoci..

c) Regul pomieszczenia utrzymywanie zadanej temperatury pomieszczenia przez zmian temperatury

nawiewu w okrelonym limicie.

Limit grny i dolny temperatury nawiewu ustawia si w nastpnym pod-menu Przy reg kaskadowej

maks/min nast.:

Maks: 30oC

Min: 12oC.

Nastawy fabryczne (mona je zmieni) wynosz odpowiednio: maksymalna temp. nawiewu wynosi

+30o C, a minimalna : +12o C.

d) Regul powietrza wywi utrzymywanie zadanej temperatury wywiewu z pomieszczenia przez zmian

temperatury nawiewu w okrelonym limicie.

Limit grny i dolny temperatury nawiewu ustawia si w nastpnym pod-menu Przy reg kaskadowej

maks/min nast.:

Maks: 30oC

Min: 12oC

Nastawy fabryczne (mona je zmieni) wynosz odpowiednio: maksymalna temp. nawiewu wynosi

+30o C, a minimalna: +12o C..

Rnica midzy algorytmem c) oraz d) wynika ze sposobu wyboru i umieszczenia czujnika gwnego.

W algorytmie c) wymagane jest podczenie czujnika zdefiniowanego i umieszczonego w pomieszczeniu, przy algorytmie d) czujnika w kanale

wywiewnym. W tym drugim algorytmie sterownik bdzie uywa do regulacji temperatury wymieszanego powietrza wyciganego z obiektu.

e) Pow pomieszcz-/Nawie. Algorytm mieszany. Poniej pewnej, ustawialnej temperatury zewntrznej

regulator pracuje zgodnie z algorytmem c), a powyej wedug algorytmu a)

f) Pow Nawiew-/Wywiew. Algorytm mieszany. Poniej pewnej, ustawialnej temperatury zewntrznej

regulator pracuje zgodnie z algorytmem d), a powyej wedug algorytmu a)

Typ obiektu

Definicja elementw skadowych centrali wchodzcych do algorytmu

sterowania

Kontrola wentylatora

Prdkosc2

Zdefiniowanie sposobu sterownia wentylatorem.

Predkosc2 wentylator dwubiegowy

Uwaga: w centralach MAXI s zdefiniowane wentylatory dwubiegowe. Ta nastawa nie moe by zmieniona.

Wrz

esie

2

00

8

S

tro

na

2

3 z

3

4

Grzanie

Woda

Wybr rodzaju nagrzewnicy

Woda: - wybrano nagrzewnic wodn.

UWAGA: w centralach MAXI rodzaj nagrzewnicy jest zdeterminowany przez fizyczn jej budow. Zmiana nastawy nie jest moliwa.

Wymiennik

Wymienniki pytowy

Wybr rodzaju wymiennika (rekuperatora)

UWAGA: w centralach MAXI rodzaj wymiennika do odzysku ciepa (tzw. rekuperatora) jest zdeterminowany przez fizyczn jej budow. Zmiana

nastawy nie jest moliwa.

Chlodzenie

Nie uzywane/Woda/DX Wybr rodzaju chodnicy. Sterownik moe kontrolowa chodnic na wod

lodow albo freonow. (DX). Po wybraniu tej opcji naley aktywowa

(przypisa odpowiednie wyjcia AO lub DO).

Kontrola pompy

P1 Granie aktywacja i ustawienia wyjcia cyfrowego sterujcego

zaczeniem pompy cyrkulacyjnej nagrzewnicy. Ustawienia:

- Czy pompa ma byc zatrzymywana

- Czas opnienia wyczenia pompy

- Temperatur zewntrzn, powyej ktrej pompa ma byc wyczona

P1- wymiennik ustawienia dla pompy wymiennika z cieczowego

nieaktywne w MAXI

P1-chodzenie aktywacja sterowania pompy chodnicy cieczowej. Nastawa

czas zwoki zatrzymania pompy.

Swobodne chodzenie

tzw. Free cooling.

Swobodne chodzenie aktywne: Tak/Nie

Aktyw. Temp. zewn. nastawa minimalnej temp. dziennej aktywujcej free

cooling wentylacj nocn schadzajc pomieszczenie.

Dalej ustawia si temperatury pomieszczenia, powyej ktrej pomieszczenie

bdzie noc schadzane oraz zakres temperatur zewntrznych, dla ktrych

funkcja bdzie aktywna.

Regulacja wspier.

Aktywne: Nie/Tak

Menu do konfiguracji tzw. Wentylacji pomocniczej. Po podczeniu

dodatkowego czujnika temperatury pokojowej mona ustawi funkcj

Wrz

esie

2

00

8

S

tro

na

2

4 z

3

4

WPW praca regul.

Wspier.: TAK/NIE

schadzania albo schadzania pomieszczenia wymuszon wentylacj, do

osiagniecia zadanej temperatury w pomieszczeniu w okresach, gdy zgodnie z

harmonogramem pracy wentylatory s wyczone.

Regulacja

CO2/VOC

CO2/VOC aktywny

Nigdy/Zawsze/przy

kanale czasowym

Aktywacja regulacji wentylacji w funkcji stenia CO2 w powietrzu. UWAGA:

wymaga doczenia zewntrznego czujnika stenia CO2 z wyjciem w postaci

sygnau 0-10V DC. Sterowanie moe by aktywne cay czas (nadpisanie

harmonogramu pracy) nieaktywne albo aktywne tylko przy wczonym kanale

czasowym - p. str. 17.

Poziom aktywacji

Predk. 1/2 : 800 ppm

Predk. 1/1 1000 ppm

Dyferencial: 160ppm

Ustawienie limitw zaczenia wentylacji w funkcji stenia CO2

Okrela si progi zaczenia biegw oraz histerez.

Funkcja poarowa

Funkcja klapy ppoz

Nieaktywny

Aktywowanie funkcji poarowej sterownika.

Podczas alarmu

Tak

Czy podczas alarmu poarowego klapy poarowe maj by otwarte czy

zamknite

Zabezp pzamarz

Funkcja konfiguracji zabezpieczenia przeciw zamarzaniowego nagrzewnicy

wodnej.

Uwaga: nie zmienia tych nastaw !! Reklamacje uszkodzonych nagrzenwic wodnych w wypadku zmiany ustawie uchrony

przeciwzamrozeniowej nie bd uznawane.

Kontrola

wilgotnoci

Aktywacja i nastawy regulatora wilgotnoci nawiewu. Aktywacja wymaga

doczenia czujnika wilgotnoci z.wyjciem 0-10V DC

Kontrola wilgotnoci

Nieaktywny/Nawilzani

e/Osuszanie/Wilgotny/

oszuszanie

Ustawienia regulatora:

Nieaktywne

Nawilanie

Osuszanie

Regulacja pena nawilanie z osuszaniem

UWAGA: Funkcja wymaga doczenia czujnika wilgotnoci (i ew. nawilacza sterowanego sygnaem 0-10VDC). Ze wzgldu na konfiguracj

centrali moliwy jest tylko proces nawilania powietrza nawiewanego.

Wrz

esie

2

00

8

S

tro

na

2

5 z

3

4

Odszranianie wym

Menu konfiguracji ochrony oblodzeniowej wymiennika pytowego

Odszranianie wym

Tak

Aktywacja funkcji odszraniania wymiennika

Nast.odszr: 0.0o C

Punkt rozpoczcia procedury odszraniania

Histereza: 1.0o C

Stop temp. WPN: -3oC

Min.cz. pracy

Histereza procesu

Temperatura zewntrzna dla zatrzymania wentylatora nawiewnego

Minimalny czas pracy wentylatora

UWAGA: temperatur zatrzymania wentylatora nawiewnego ustawi na warto -30o C

Odzysk chlodu

Odzysk chlodu

Tak

Ogranicz temp. 26oC.

Aktywacja menu odzysku chodu, tzn. uruchamianie wymiennika ciepa

(rekuperatora) do schadzania powietrza zewntrznego od powietrza

wywiewanego (stosuje si, gdy w pomieszczeniach s zainstalowane inne

rda chodu, np. tzw. splity).

Klapy min. ogr.

Menu sterowania do systemu przepustnic mieszajcych

UWAGA: nieaktywne ze wzgldu na konfiguracj centrali.

Zewn.wart.nast.

Aktywny/nieaktywny

Min. nast.: 12oC

Maks nast.: 30o C

Aktywacja zewntrznego nastawnika. Naley stosowa nastawnik realizujcy

krzyw oporw zgodn z charakterystyk czujnika PT 1000

Min nast. Warto temperatury dla wartoci minimalnej sygnau nastawnika

Maks nast. Warto temperatury dla wartoci maksymalnej sygnau nastawnika

Wsk dzial/Ochr siln

Nastawa algorytmu ochrony silnikw wentylatorowych.

UWAGA: nie zmienia nastaw w tym menu.

Typ silownika

Nastawy dot. rodzaju uytych siownikw regulacyjnych

Czas dzial.silown.

Nastawy czasw dziaania siownikw przy regulacji 3.pkt.

UWAGA: nie zmienia nastaw w tym menu

Wrz

esie

2

00

8

S

tro

na

2

6 z

3

4

Regul. skokowe

Nastawy dot. zaczania stopni nagrzewnic (elektrycznych) oraz stopni freonu

(chodzenie DX)

Konfigur. alarmu

Konfigurowanie alarmw.(alarmy maj nr. od 1 do 48 patrz instrukcja

sterownika)

Uwaga: Nastawy w tej pozycji menu mog mie istotny wpyw na prac systemu. Dlatego nie zaleca si dokonywania tych zmian bez doglbenej

znajomoci systemu i rozumienia ich konsekwencji. Ewentualne reklamacje z tytuu skutkw wywoanych niewaciwymi zmianami nie bd

uwzgldniane.

Inne parametry

Nastawy oglne:

Opnienie WPN

Opnienie sterowania wentylatora nawiewnego

Start: 30 sek

Opnienie startu

Stop 30sek

Opnienie zatrzymania przy pracy wedug kalendarza.

Opnienie WPW

Opnienie sterowania wentylatora wywiewnego

Start: 30 sek

Opnienie startu

Stop 30sek

Opnienie zatrzymania przy pracy wedug kalendarza.

Czas oponienia 1/1-

1/2 predk.: 10sek

Opnienie przeczania zmiany biegw

Temp. zewn. dla startu

ogrzew.:+3oC

Nastawa min. temp. zewntrznej, dla ktrej wymuszany jest start z wygrzaniem

nagrzewnicy

Zablokowanie 1/1

predk.: -10o C

Blokada zaczania wysokiego biegu dla temp. zewn. niszej ni ...

Blokada krzyzowa

pomiedzy WPN a

WPW

Nie

Przeczenie sterowania wentylatorw: Nie wentylatory nawie i wycig sa

sterowane osobno, Tak- wsplnie.

UWAGA: nie zmienia tej nastawy.

Wym 100% na starcie

Wymuszenie uruchomienia penego odzysku ciepa przed uruchomieniem

Wrz

esie

2

00

8

S

tro

na

2

7 z

3

4

60 sek

centrali na czas ...sekund.

Opozn. Alarmu na

starcie 60 sek

Opnienie alarmw startowych

Uwaga: nie zmienia tych nastaw

Podzielone ustawienia

Wymiennik

0% at HCOut=0%

100% at HCOut= 50%

Nastawy regulatorw PI temp. nawiewu

Uwaga: nie zmienia tych nastaw !!

Podzielone ustawienia

Grzanie

0% at HCOut=0%

100% at HCOut= 50%

Nastawy regulatorw PI temp. nawiewu

Uwaga: nie zmienia tych nastaw !!

Podzielone ustawienia

Chodzenie

0% at HCOut=0%

100% at HCOut= 50%

Nastawy regulatorw PI temp. nawiew

Uwaga: nie zmienia tych nastaw !!

Wydluzone dzial.

0 min

Czas pracy centrali po aktywacji funkcji zaczania centrali zewntrznym

wcznikiem. Nastawa pokazuje czas pracy centrali po zwarciu zewntrznego

wcznika. Nastawa 0 min oznacza, ze centrala bdzie pracowa tak dugo,

jak dugo zewntrzny wcznik bdzie zwarty. (z uwzgldnieniem sekwencji

stop).

Temp zewn. Dla

zmiany trybu ster.

13o C

Nastawa dla algorytmw regulacji temperatury typu e) oraz f) ze strony 21.

Wrz

esie

2

00

8

S

tro

na

2

8 z

3

4

Ograniczenie

minimalne granicy

regulacji powiet. Naw.

Przy ak chlodznieu

DX: 5o C

Nastawa limitu max. obnienia temperatury przy zastosowaniu chodnicy

freonowej.

Podzial opcjonalny

sekwencji temperatur

Nastawa podziau sygnau sterujcego na dwa obiekty.

Y1 Y2 Y3

Y1-Ogrzewanie

System

Pozycja menu do nastaw systemowych

Wybierz Jezyk

Menu wyboru jzyka komunikatw sterownika

English/Polish

Po wybraniu tej pozycji nacisn OK pojawi si migajcy kursor w polu

wyboru . Klawiszami i