matek 2 osztly sp_felm

Download MATEK 2 osztly SP_felm

Post on 03-Apr-2018

231 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/28/2019 MATEK 2 osztly SP_felm

  1/34

  1./A zm ren V LEJ|reun n s Nevem: 2. oszt|y. a) Rendezda szmokat nvekvsorrendbe!7, 16, 21, 19, 25, 0, 11, 2, 10, 4

  _ , _ , _ t _ , _ , _ t _ t _ t _ , _ ,b)Csoportos tsdfenti zmokat, rd tetr szbe, iszerint soportos tottl!

  a hlnyz szmokat!13-T-l1s m 1e T-l m11[T-l 21f'T23. V gezdel aa) 13+5 =12+8=9+4=8+7=e) 7+!=5+tl =

  eteket!b) 5+s=fTl6+6=l-Tl7 +I = Tl4+T=fTlD I-f l+B=1e!*6=14

  c) 16 5= -Tl20-9=fT.l11 4 = Tl13-B=fTls) fn-9=7m-6=6

  d) 15-T=l-T-l14-s=fTl16-B=l-T-l12-s = -Tlh) 13 ! =615-!=6

  mvelmmmLtr1411a) rdbe a krkbe a megfe|e|redm nyt!b) Je|d, hogymelyik bb smennyivel!

  . Petinek sZolinaksszesen 15 b lyege an. rd ej, nyb Iyegkehet |n.kln!Peti 8 I 6Zoli 7 12 15

  Anyuka5 szl rzst s 7 sz| szegftkapotta szlet snapjra.Hnysz|virga ett?13 db ||atos rtyja an,8-ca| bb, mintEvinek.a) Hny db krtyjaVan vinek?

  b) Mennyivan kettejkneksszesen?

 • 7/28/2019 MATEK 2 osztly SP_felm

  2/34

  1'1B zM TAN V LEJIFELMERES Nevem: 2. osztly1' a) Rendezd szmokat skken sorrendbe!B, 17, 22, 20, 26, 1, 12, 3, 11, 5

  _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,b) Csoportos tsd fentiszmokat, rda tetr szbe,mi szerintcsoportos tottl!

  2. Ptolda hinyzoszmokat! rTlrfi E18l-T-l Elol-T-l 20fT223. V gezde| a mveleteket!a) 14+4=l-T-l b) 6+9=l-Tl13+7=l-TlB+3=fTlT+5 = -Tl

  6+!=13

  7+B=fTl9+9=l-Tl4 +8 = -Tlc) 18 6 = -Tl20 r = Tl12-4=fTl14-8=l-Tls) fn-T =7tll-s=B

  d) 16 7 = -Tl13 8 = -Tl14 7 = Tl16 9 = T-lh) 14-!=916-[=3e) 8+l=12 0 [n+7=19!*B=14 eredm nyt!O115-B+41 r dbeak\*-/retb) Je||d 'hogy me|yik bb smennyive|!

  rkbe a megfe|e|.a)

  5. Ba|zsnak sZo|inaksszesen 16 autiskrty4avan' rdbe, hny autskrtyjukehetk|n-k|n!Ba|zs B I 6Zoli B 12 15

  6. Aginak 6 sz nes s 5 grafit eruzjavan.Hny db ceruzjaVanginak?7. A tornateremben2 kis|abda an,6-ta| bb, mintnagy|abda.a) Hny nagylabda an?b) Hny abdavan sszesen?

 • 7/28/2019 MATEK 2 osztly SP_felm

  3/34

  2./A$zn uFELM R sa szmok egyes s zes zmszomsz djait!

  Nevem: 2. oszt|yEgyes: _21 _, _46 _,T zes: -21 -, - 46 -,

  _73 _,73

  _99_99

  szmsorokat!a) 12,24,36, ' - ' - , - ' - 'b) 64, 59,52,47,_, _, _, _, _,zm tsd i a fe|adatokat!a)50+25=E b)46+48+30=fTl T2+65+ 7=[-Tl 35+TT+ 9=[Tl 4T+

  13= Tl28= T-l-l26= Tl38= Tlc)40- 6=[Tl d) 3-17=m80-24=l-T-l63- 7=[Tl79-55=l-Tl

  48-29=!-Tl78+ Tl= 91m*76=18Mit mutatnak nyilak?!utm17 ++20++42--35 +-+69- m 45

  . Me|yszmok teszik tgazzaz |! tsokat!93-48D'- 33 +49 = -Tl= 90 - 7

  . gi 25 k peslapot yjttt.A testv re 7-te|bbet.a) Hny k pes|apjaangi testv r nek?b) Hny k pes|apjukan sszesen?

  . Pisti55 Ft- rteruzt, 6Mennyi nzemaradt, aFt- rtad rtsro|t.100 Ft-tal izetett?

 • 7/28/2019 MATEK 2 osztly SP_felm

  4/34

  2''Bsztilreun n s Nevem:_75 _, _ 31_,_75 _, _ 31_,

  1. rdea szmokegyes s zes zmszomsz djait!2. oszt|y

  6969

  Egyes: _43 _,T zes: - 43-,

  2. Fo|ytasd szmsorokat!a) 13,26,39,_, _, _, _, _,b)71,67,61,57,_, _, _, _, _,3. Szm tsdki a fe|adatokat!a)40+29=m b)57+15=E57+30=fT.l 63+27=l-Tl46+ 6=fTl 46+25=fTl65+ 7=l-Tl 27+36=l-T-l

  c)50- 7=fTl70-22=[-n44- 6=[-i l85-42=l-Tld)82-18=ftr47 -2e = -Tl68+ Tl= 83m-TT=19

  4. Mit mutatnak nyilak?nu16 ++ 20 +-> 45 -+l$ +m! m50--275. Me|yszmokteszik gazz az l| tsokat!85-45>E!: !:32+59=[Tl=92-46. gi 44 matrtct yjttt.A testv re 8-ca|kevesebbet.a) Hny matricjaangi testv r nek?b) Hny matricjuk an sszesen?7. Zo|i54 Ft. rtzetet, 9 Ft- rtad rtsro|t.Mennyi nzemaradt, a 100Ft.ta|izetett?

 • 7/28/2019 MATEK 2 osztly SP_felm

  5/34

  3. A$z$tJrrurr n s Nevem:Szm tsd i!a)6'2=f-Il

  7.4=me.8=fTl4.5=l.Tlb)fl -3=24

  fl .o=so!.2=Ssl.s = tc)12 2=Z

  21 3=!48'6=!63,7=!

  2. oszt}yd)fn:4=4

  ftr:5=6m:8=8m:9=3yik bb? Mennyive|?Pl.:3>

 • 7/28/2019 MATEK 2 osztly SP_felm

  6/34

  3./B$zMFELM R s Nevem: 2. oszt|y1.Szm tsd i!a)4-3=fTl

  6.4=E9.7=E7.6=mb)!.3=27

  l.z=rc!.0=SO!.s=+od) D'3 =3

  mz5=7m:9=8m:6=4c)14 2=J

  20r4=l48'8=!42,7 =Z2' Me|yi k bb? Mennyivel?P|.: , .2)a)5.7! 4.5e.7! 7-s

  6 ' 6 ! 18: 3b)12,4fl122328 74 2.8

  10.4 ! 7 -6c)6.a]zs+zs4.41n-AA56'7! O. B3' a) T|tsd ki a tblzatot!

  Keretezdbe a helyesszablyokat!O=!'A fl =O,A O=!'A A=O'!

  ! 5 4 6 7 6 8 't0 10 BA 3 7 5 2 3 5 Io 15 28 30 35 24 64 6 27 50 70 72 100 164. Ptold a hinyzoszmokat!Mitcsin|a nagy ny |?2'2- !-g mlnt 4'4. m '2- Jlnt5.A.eb dIben gyerek| egy asztaln|.

  Hnyaneb de|nek,a 4 aszta|n| rnek l?6. A tanterem padsorban8-Bgyerek,a harmadikpadsorban7 gyerekl.Mennyi az oszt|y tszma?

 • 7/28/2019 MATEK 2 osztly SP_felm

  7/34

  4.tAsziltn v olrelna n s Nevem: 2. oszt|y.a) Fo|ytasd szmsort!0, 2, 5, 9, _, _, _, _, _,b) Mindk trnyban tolda hinyzo zmokat!_, 48,60,72, _, _,Szm tsdki!a)38+14=m67+28= Tl35+49=fT.l

  b) 8 2e=ftr81 48=l-Tl63-56=l-Tlc)77-(55+t5)=D7'(3+7)=m(15-7)'8=fTl

  mega feladatokat!a)4 . 5 +25 = Tl18+4.3=[Tl35+42,6=fTlb)75-5'4=l-T-l96-7'7=fTl83-50,5=E

  Q(a+28)'8=!(81 46)27=l3.6+21 7=fTlMely szmok teszik gazzaz |l tst?81 e.3

  ki! rd ea marad kots! 51! '9=!Mit csin|a g p?

  b) H zda}a helyes szab|yokat!!'A=O, !'A=O, O'A=!,

  70'g=!n1 7=!!2, 3 =J!

  fl 'O=A.! 18 28 63 49 35 56A 3 7 I 10 7 5 7 5 9o 6 4 7 6 6 6 5 8

  A napkziben38 zsmle s 17{el tbb kifli ogyott |.a) Mennyikifli ogyott l?b) Hny p kstem nyogyott sszesen?

 • 7/28/2019 MATEK 2 osztly SP_felm

  8/34

  *JBsznru v clrelu n s Nevem: 2. oszt|y1.a) Fo|ytasd szmsort!0, 3, 7, 12, _, _, _, _, _,',' ": "*::. ff ,Z,:::":szmokat!2. Szm tsd ki!a)36+18=m68+27=l-T-l34+38=l-Tl

  b)77 29=m82-45=l-T-lo+-5G=flc) BB- (45+15)= -Tl6'(4+6) =[](13-6).8=l-Tl

  3. Oldd meg a feladatokat!a)4 . 4 +24= Tl b) 63- 5 . 5 = T-l19+3.7=[-T-l 76-B.g=!34+63'7 =l-Tl 65-40,4 =fTlc)(16+16)'8=fl(82-33):Z=a3.5+24:3=fTl

  4' Mely szmok teszik gazzaz || tst?72-8.6.D=(63-57).5 !:B0'9=!D4r7=J!8'3=ln5. Szmo|d i! rd ea marad kots!19'4=!!6. a) Mitcsinla g p?

  H zda| a helyesszablyokat!fl 'A=O, !'A=O, fl 'O=4, O'A =fl! 12 49 32 50 18 63A 4 7 I I 5 6 7 6 5o 3 7 4 7 4 7 6 7

  7. A napkziben36 pohrkak s 1Bpohrra| evesebb ej fogyott l.a) Mennyipohrtej ogyott l?b) Hny pohrtejet skakat ttaka gyerekeksszesen?

 • 7/28/2019 MATEK 2 osztly SP_felm

  9/34

  1.szM vELEJIrfu kozibo elna R s,,An'evem:1 Melyikszmragondoltam?a) A legkisebb rosszm: !

  A legnagyobbgyjegy ratlan zm: nA legkisebb tjegyzm: [TlA |egkisebbratlan zm: !2. rd ea szomsz dait!egyes: _, B,t zes: --''-'--' 8,

  Rendezda szmokatnvekv sorrendbe!3, 20, 6, 19, 4, 15, 0, 11,

  2. oszt|y1t zes+3egyeg=|_Tl9egyes+2t zes=l_Tl13=Et zes+!egyes20=!t zes+!egyes

  19,19,

  b)

  4. Potolda hinyzszmokat!10J+75+!!*o

  e+4=[-Tl+[n-fn=!8+6=fT-l+[Tl-n]=! 12-S=!-*n+!=l-Tl16-s=D-E+!=fTl

  8=!+56=2+!7=D+3? Mennyivel? rd szmokat O.oa! Teddki o (, ),

  6. Szm tsd i a mveleteket! gezd l a feladatok ||enrz s t!

  Me|yik bbaW7. Avzban7 sz|virgvolt.Zsuzsi beletettm g sz|at.Hny sz|virg|etta vzban?Gyjtsd i az adatokat!rj zmfeladatot!zmo|j! laszo|j!

 • 7/28/2019 MATEK 2 osztly SP_felm

  10/34

  i1ipizHn .Be.op.ezVt=n=LmL f+!=

  iggepiue'g

  i=eia.l.Z[!

  z!6-

  igqB

  'o( 'oss!stm9+s;

  '6L9 ig':.:ieop

  mnqyfgugpqV :sqy

  :uqV .eu1. nn,sg rAn .:

 • 7/28/2019 MATEK 2 osztly SP_felm

  11/34

  2. zMonoruoszrzlpelna n s,A''1. Pto|da hinyz hzszmokataz utcaprosoldaln!

  rr6r2. A moziban szmozott elyeken ltnk.Milyenszmaikvoltakaszomsz dainknak?rd e!!trn mBm !trn Emnl3. 12 sz|rozstszedtema kertben. irosakat ssrgkat.Me|yikb|nysz! |ehetett?

  PirosSrga

  Nevem:

  4. Szmolj!4+2= n14+2=T 7-5= tr17-5=[-l-l 7=fTl4=fTl

  2. oszt|y

  13-5=!14-8=!5. Melyik bb? Mennyive!?rd szmokat O.uaI Teddki ajeIet!rd belea szmokat!

  9+8+

  10+6 +8 = -Tl

  OO7+6E1e- 106. Csak akkor sz nezd i a gombt,ha 10.n |bbet r!|rdaz eredm nytgombaa||PPPPP-/ \-/ \-/ \, \-/7. Pistinek olt 10 Ft.ja.Kapotthozz 6 Ft-ot.Elkttt belle 8 Ft.ot'Mennyip nzemaradt? zmoldki a mveleteket!10- 6 +8 = -Tl10+6-8= !

  )-,bdffif11

  -i*d3fshhdf3hd

  Keretezdbe azt a mve|etet,melyikigaza szvegre!

 • 7/28/2019 MATEK 2 osztly SP_felm

  12/34

  ieeU=

  iep7L6} .7e8uls0eWW=V iep

  igLed1eB98

  ieP =epiae. O

  !!fmmImI

  i'71l

  eq^I .se0E.pe^\u .nulV

  9 iuougeneogL .S9nZ

  I#p*qw&pCtuf$p#qr(s*qfrti#p##

  f7:

 • 7/28/2019 MATEK 2 osztly SP_felm

  13/34

  ..... 3'szMu vEuE;l FELilJ[ R s,A'n Nevem: 2. oszt|y1. rdbe a szmszomsz dokat!fl, e, ll n, 6, D

  E,19,fTl2. Fo|ytasd szmsort! rda szab|yta k tszm kz |0, 3, 6, 9, _, _, _,3. Szm tsd i a miive|eteket!a) 4+3=! b)p+3=m c)9+7=[T-l5+4=! 14+4=[Tl s+6=fTl9-2=n fi-3=fTl 8+5=l-Tl10-t=J 2a-9=[Tl 4+T=fTl4. PtoIda hinyz szmokat!8*E=12s *E =13 !+T=14!+6=11 m-9=6E-6=5

  d)rr-s=!14-z=fI12-8=E16-9=!15-E=813 J=75. Melylk bb? MennyiveI?rd z eredm nytO-oa! Teddki a |-l.ba a elet, s rd e|e szmot! rd mve|etekl a r szeredm nyts!n | G-+4l rrffi

  6. vlnek sKatinaksszesen 14 matricja an.Hnymatricjukehet ln.k|n?

  A parkolban7 zem lyauts4 teheraut lI.HnyautoVana parkolban?H zd | az adatokat! s z t szmfeIadatot!zmo|j! |aszoIj!

  Pistinek meseknyve an,6.talkevesebb,mintLacinak.a) HnymeseknyveVanLacinak?Gyjtsd i az adatokat! rd e mve|ettel,svlaszolj!b) Hny meseknyveVana k t i naksszesen? |rd eaz adatokat!K sz tszmfe|adatot svlaszolj

  Evl I 6 8Kati 5 10 7

 • 7/28/2019 MATEK 2 osztly SP_felm

  14/34

  ;osos iozp.o9B61isop izpna|u6n1(

  .l.1.l1|z.io;oiosoz4 pu1uu.>;^zL

  II.}1 .e9u1s

  t=gE!!!

  Woeemt= mf

  11elBpiepsPBiza.)

  ?== Z=iuqe

  mt= mmiep

  ,Oi}BuPe.

  fg !!giep.s|^ .

  '

  '

  '

  :

 • 7/28/2019 MATEK 2 osztly