maakuntauudistuksen toteuttaminen ja muutoksen tuki ... muutoksen valtakunnallinen valmistelu •...

Click here to load reader

Post on 04-Jun-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 11.8.16 1

  Maakuntauudistuksen toteuttaminen ja muutoksen tuki Valtiovarainministeriö

 • 11.8.16 2

  Valmisteltava lainsäädäntö •  Keväällä 2016 valmisteltavat lakiluonnokset:

  –  sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki –  järjestämislain ja maakuntalain voimaanpanolaki –  maakuntalaki (perussäädös itsehallintoalueista) –  maakuntajakolaki –  maakuntien valtionosuuslaki (valtionrahoitus maakunnille) –  uusi kunnan peruspalveluiden valtionosuuslaki –  tuloverolain ja muun verolainsäädännön muutokset –  vaalilain ja vaalirahoituslain sekä hallintolain, julkisuuslain, kielilain,

  arkistolain, tietohallintolain yms. hallinto-oikeudellisen ja informaatio- oikeudellisen yleislainsäädännön muutokset

  –  viranhaltijoita sekä virka- ja työehtosopimusjärjestelmää sekä eläkejärjestelmää henkilöstösiirtojen johdosta koskevat muutokset

  •  Myöhemmin maakuntauudistukseen liittyvä muu lainsäädäntö

  •  Myöhemmin valinnanvapaus- ja monikanavarahoituslainsäädäntö

 • 11.8.16 3

  Kestävyysvajetta vähennetään Sote-uudistuksen säästötavoite on 3 mrd euroa Sote-menojen ennustettu vuosittainen reaalikasvu 2,4 % on hillittävä 0,9 prosenttiin vuosina 2019-2029

  •  Ihmiset pidetään työ- ja toimintakykyisinä yhteiskuntapolitiikan eri keinoin •  Resurssien käyttö tehokkaasti ja oikea-aikaisesti, sujuvat hoito- ja palveluketjut •  Palveluissa ennaltaehkäisevä painotus, hyvinvoinnin edistäminen •  Lähipalvelut turvataan, erityistason sote-palvelut uudistetaan (sairaalaverkko, erityisyksiköt) •  Valtioneuvoston strategiset tavoitteet ja palvelujen priorisointi

 • 11.8.16 4

  Tehtäväsiirtojen iso kuva ja siirtojen vaikutus viranomaisrakenteeseen

  •  Maakunnille siirretään tehtäviä ELY-keskuksilta, TE-toimistoilta, aluehallintovirastoilta, maakuntien liitoilta ja kunnilta

  •  ELY-keskukset ja TE-toimistot lakkaavat 1.1.2019 lukien –  ELY-keskusten tehtävät siirtyvät pääosin maakunnille ja jäävät osin valtiolle.

  Valtiolle jäävät tehtävät organisoidaan uudelleen. –  TE-palvelut siirtyvät maakuntien järjestämisvastuulle. TE-palveluiden

  järjestämisessä hyödynnetään järjestäjä - tuottaja -mallia. Maakunnat pääsääntöisesti sopivat TE-palveluiden tuottamisesta laissa säädetyt kriteerit täyttävien kuntien, yksityisten tai kolmannen sektorin tuottajien kanssa.

  •  Kunnat voivat lakkauttaa maakuntien liitot 1.1.2019 lukien –  Maakuntien liittojen lakisääteiset tehtävät siirtyvät kokonaisuudessaan

  maakunnille.

  •  Aluehallintovirastoista muodostetaan yksi valtakunnallisen toimivallan omaava viranomainen.

  –  Osa AVI:n tehtävistä siirtyy maakunnille. –  Ympäristövalvonta- ja luonnonsuojelutehtävät siirtyvät ELY-keskuksilta

  valtakunnalliselle aluehallintovirastolle.

 • 11.8.16 5

  Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet

  5

 • 11.8.16 6

  Maakunnan toimiala ja tehtävät •  Toimiala ja tehtävät

  – Monitoimialaisuus –  Lakisääteiset tehtävät –  Voi ottaa hoitaakseen myös tehtäväalaansa

  kuuluvia kunnan tehtäviä alueen kaikkien kuntien yhtäpitävällä päätöksellä ja kuntien osoittamalla rahoituksella

  -  Järjestämisvastuu ja tuottaminen erotetaan -  Tuottajien kaksi kategoriaa: markkinoilla (yhtiö)/ei

  markkinoilla (julkisoikeudellinen laitos)

 • 11.8.16 7

  Aluejako •  Maakuntajaon perustaminen säädetään uudistuksen

  voimaapanolaissa –  Mitkä kunnat kuuluvat mihinkin maakuntaan

  •  Aluejaon muuttaminen erillisessä maakuntajakolaissa –  Edellytykset, aloiteoikeus, menettely –  Eri tilanteet

  •  Kokonaisten maakuntien yhdistyminen tai yksittäisiä kuntia koskeva muutos •  Maakunnan tai kunnan omasta aloitteesta, kuntajakoselvityksen perusteella

  asukkaiden aloitteesta, arviointiryhmän aloitteesta

  •  Yhteys maakunnan arviointimenettelyyn: –  Arviointimenettelyn käynnistäminen talous- tai sote-

  järjestämiskykyyn liittyvillä edellytyksillä –  Arviointiryhmän ehdotuksesta maakuntajakoselvitys –  Maakuntajakoselvityksen perusteella valtioneuvosto voisi päättää

  maakuntien vastustuksesta huolimatta

 • 11.8.16 8

  Maakunnan päätöksenteko ja hallinto •  Lähtökohtana kuntalakia vastaava, luonteeltaan

  mahdollistava sääntely –  Maakuntavaalit ja maakuntavaltuusto

  •  Valtuuston koko porrastettu asukasluvun mukaan vähimmäismäärä (59-99)

  –  Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet –  Maakuntastrategia –  Toimielimet -valtuusto, hallitus, tarkastuslautakunta, muut

  maakunnan päätettävissä –  Johtaminen -virkajohto-poliittinen johto –  Luottamushenkilöt –  Henkilöstö –  Hallintomenettely -mm. hallintosääntö –  Oikeussuoja - oikaisuvaatimus ja maakuntavalitus

 • 11.8.16 9

  Maakuntakonserni ja yhteistoiminta •  Maakuntakonserni

  –  Tytäryhteisöt –  Konserni sisältää myös maakunnan palvelutuotannosta vastaavan palvelulaitoksen ja

  sen tytäryhteisöt –  Omistajaohjaus, konsernijohto ym. –  Myös laajempi käsite ”maakunnan toiminta”

  •  Omistaja- ja sopimusohjauksen merkitys korostuu tuotannon eriytyessä •  Lakisääteiset yhteistyövelvoitteet erityislainsäädännössä, mm. sote-

  järjestämislaissa •  Vapaaehtoisen yhteistoiminnan muodot

  –  Yhteinen toimielin (vastuumaakunta) –  Sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta –  Yhteinen viranhaltija

  •  Lakisääteiset valtakunnalliset palvelukeskukset –  Yhteishankinnat, toimitilapalvelut, henkilöstö- ja talouspalvelut, tietohallinto- ja ICT-

  palvelut, erikseen määriteltävät muut tukipalvelut •  Yhtiöittämisvelvollisuus

  –  Maakunnan toiminta markkinoilla, poikkeukset, hinnoittelu

 • 11.8.16 10

  Maakuntakonserni

  Tytäryhtiö

  Maakunta

  Tytäryhtiö Tytäryhtiö

  Palvelukeskus Palvelukeskus

  MAAKUNTAKONSERNI

  Julkisoikeudellinen laitos

  MAAKUNTIEN YHTEISET YHTIÖT

 • 11.8.16 11

  Maakunnan suhde valtioon ja kuntiin

  •  Valtion täysirahoitusmalli korostaa valtion vastuuta rahoitusperiaatteen toteutumisessa –  Rahoitusmallista säädetään erikseen rahoituslaissa –  Valtion ohjaus ja valvonta – Maakuntakohtainen neuvottelumenettely, julkisen

  talouden suunnitelma –  Investointeja koskeva ohjaus –  Valtion ja maakuntien neuvottelukunta

  •  Neuvottelut alueen kuntien kanssa tehtävien hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta

 • 11.8.16 12

  Maakunnan taloussäännökset

  •  Talousarvio ja talouden tasapainosääntö •  Kirjanpito, tilinpäätös, konsernitilinpäätös •  Arviointimenettely

  –  Talouskriteerit ja menettely –  Sote-järjestämislaissa erikseen palvelujen

  järjestämiseen liittyvät kriteerit –  Yhteys

  •  Tilintarkastus ja tarkastuslautakunta –  VTV:n toimivallan laajentaminen

  •  Lainanottomahdollisuus lyhytaikaisesti

 • 11.8.16 13

  Maakuntien rahoitus •  Valtio rahoittaa maakuntien toimintaa. Lisäksi maakunnat saavat

  asiakas- ja käyttömaksutuloja. Maakunnat voivat ottaa myös lyhytaikaista lainaa.

  •  Maakunta päättää itsenäisesti yleiskatteellisen rahoituksensa käytöstä.

  •  Maakunnat saavat laskennallista valtion rahoitusta asukasmäärän ja asukkaiden sote-palvelutarpeiden perusteella. Maakunnat saavat rahoitusta myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

  •  Vuosina 2019–2023 valtion rahoituksessa siirrytään menoperusteisesta rahoituksesta tarveperusteiseen rahoitukseen, jolloin rahoituksen määräytymisperuste muuttuu toteutuneista kustannuksista laskennallisiin kustannuksiin.

  •  Maakuntien valtion rahoitusta tarkistetaan vuosittain ja kohdentamisperusteita arvioidaan vähintään neljän vuoden välein.

 • 11.8.16 14

  Verotus

  •  Kuntien tuloja on tarkoitus alentaa kunnilta maakunnille siirtyvien tehtävien kustannuksia vastaavasti.

  •  Kunnallisveron ja kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta alennetaan. Vastaavasti valtion verotusta kiristetään.

  •  Tämän hetken arvion mukaan kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,3 prosenttiyksiköllä.

  •  Kunnallisveroprosenttien korottamista rajoitetaan myös vuosina 2020 ja 2021.

  •  Kunnallisvero on tason laskusta huolimatta edelleen merkittävin tulonlähde kunnille.

  •  Uudistus toteutetaan siten, että sillä on mahdollisimman vähän vaikutuksia verovelvollisten kokonaisverotuksen tasoon.

 • 11.8.16 15

  Kuntien valtionosuudet ja kuntakohtaiset vaikutuslaskelmat (1/2)

  •  Verotulojen ja valtionosuuksien siirto yhdistettynä merkittäviin kustannuseroihin johtaa suuriin muutoksiin kunnan taloudessa

  •  Muutoksia tasataan kunnan peruspalvelujen

  valtionosuusjärjestelmää uudistamalla

View more