La Protecció de Dades a Catalunya

Download La Protecció de Dades a Catalunya

Post on 25-Jun-2015

111 views

Category:

Technology

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

La Protecci de Dades a Catalunya Font: UOC Data: 25.05.2009.

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. LA PROTECCI DE DADES A CATALUNYA ESPECIAL REFERNCIA ALS DELICTES EN XARXA.TIREM PEL DRET NOEL PUJOL SABAT ORIOL ARECHAVALA ROE MRIAN SADURN ESCOFET DIANA SNCHEZ ACOSTA</li></ul> <p> 2. INTRODUCCI En els darrers anys la societat sha introduit, a travs de les noves tecnologies, en un nou espai de comunicaci. La seva utilitzaci cada dia va a ms, sn moltes les coses que ja fem amb aquest nou mitj, i aix suposa treballar fcilment amb les dades personals, tan prpies com de tercers.Aquest fet ha generat ms dun conflicte, ja que molta gent sent risc per la protecci daquestes, s per aix que sn vries les normatives que regulen, i sancionen si s el cas, el mal s daquest gruix de dades que es mou per la xarxa, expedients acadmics, historial mdic, dades personals, dades bancries, creences religioses, etc. . 3. NORMATIVA VIGENT EUROPA: Directiva 95/46CE ESPANYA: Ley Orgnica 15/1999 CATALUNYA: Llei 5/2002 4. LA PROTECCI DE DADES PERSONALS A CATALUNYA (I) La protecci de Dades Personals a Catalunya ve definida, regulada, des dels diversos estaments, Europeus, Estatals i Autonmics. A nivell Europeu primer va existir un Conveni per a la protecci de Dades que ja donava forma a una regularitzaci dels usos que sen podien fer, per s amb la Directiva 95/46 CE, que queda definit com sha de fer el tractament de les Dades Personals. La Constituci Espanyola del 78, en lArt.18, ja fa referncies de com ha de ser la protecci de Dades Personals, tot i que deixa al descobert el tractament daquestes en les noves tecnologies. 5. LA PROTECCI DE DADES PERSONALS A CATALUNYA (II) El 1992 entra en vigor la Ley Orgnica 5/1992 (LORTAD) que regula el tractament de les Dades Personals en els buits que lArt.18 de la Constituci Espanyola deixava. A Catalunya es genera la Llei 5/2002 per regular la protecci de Dades, Llei que no deixa de ser una adaptaci a la normativa Europea i Espanyola. Catalunya crea la seva prpia Agncia de Protecci de Dades (APDCAT) 6. Agncia Catalana de Protecci de Dades (ACDPD)FUNCIONAMENT BSIC DE LACDPD T les competncies de registre, control, inspecci, sanci i resoluci.Vigilar el compliment de la legislaci vigent sobre protecci de dades de carcter personal i controlar-ne laplicaci.Proporcionar informaci sobre els drets de les persones en matria de tractament de dades personals.LAgncia collabora amb el Sndic de Greuges i tamb amb lAgncia de Protecci de Dades de lEstat i la resta dinstitucions i organismes de defensa dels drets de les persones.Ha de mantenir en secret totes aquelles consultes i reclamacions que es formulin en els seus registres, tal i com es preveu en larticle 7.El director o directora de lAgncia s assessorat pel Consell Assessor de Protecci de Dades de Catalunya, el qual t les funcions dassessorament, de consulta, de fixaci de criteris i destudi. 7. DIRECTIVA 95/46 CE La seva finalitat principal ve determinada per lArt.1, tots els estats membres han dassegurar la protecci de les llibertats i els drets fonamentals de les persones fsiques, i tamb de les seves vides privades, amb una protecci del tractament de les dades personals. LArt.7 reflecteix que les dades personals no podran ser tractades si la persona a qui pertanyen no dona la seva autoritzaci. LArt. 24 recorda que com a tota directiva, sn els Estats membres els encarregats de prendre les mesures apropiades per assegurar laplicaci de les disposicions de la Directiva. 8. LEY ORGNICA 15/1999 (LOPD) La LOPD es tracta duna llei aprovada amb la voluntat de complir amb la nova legislaci europea. En lArt.1 sens defineix la finalitat de dita llei, que no s altre que la de garantir i protegir, en el que concerneis al tractament de dades personals, les llibertats pbliques i els drets fonamentals de les persones fsiques, i especialment el seu honor i intimitat personal i familiar. En els Ttols II i III es senten les noves bases que han de regir en el tractament de dades de carcter personal. En el Ttol VI es crea lAgencia Espanyola de Protecci de Dades. El rgim sancionador s troba reflectit en el Ttol VII. 9. LLEI 5/2002 Un dels objectius bsics de la Llei 5/2002 s vetllar perqu es respectin els drets i llibertats pblics de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya quan sutilitzin les seves dades personals, sigui de forma informatitzada o no. En lArticle 8 satorga la potestat dinspecci tan a locals, com fitxers, per part de lACDPD, per comprovar el compliment de la Llei. En el Captol 5 trobem recollides les infraccions i sancions a tenir en compta en cas que no es compls el que marca la legislaci. Com a disposicions addicionals trobem que els fitxers automatitzats, de la Generalitat de Catalunya o de ladministraci pblica, shan dinscriure el Registre de Protecci de Dades de Catalunya. 10. COMPARATIVA ENTRE LES LLEIS A nivell Autonmic i Estatal trobem que degut la relaci de supletorietat amb la Constituci de la legislaci Estatal, la Llei Orgnica 15/1999 noms ser daplicaci en aquells casos on el legislador detecti que en la norma autonmica existeix certa llacuna en la seva aplicaci. Tant la Llei Espanyola com al Catalana contemplen el fet de crear una Agncia per regular la Protecci de Dades Personals. La Directiva Europea al aportar una srie de mesures per tal dhomogenetzar en tots els estats membres la protecci de Dades no genera conflictes de relaci entre lleis. 11. CONCLUSIONS La lluita contra els delictes en xarxa comena amb un sistema de protecci de les dades. A Catalunya la protecci de dades es una competncia assolida per la Generalitat de Catalunya i reflexada a lEstatut dAutonomia de Catalunya. La normativa vigent a Catalunya s ladaptaci de la Llei 15/1999 espanyola i la Directiva 95/46 CE. 12. WEBGRAFIA http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l14012.htm - Pgina de la Uni Europea relacionada amb la protecci de dades.https://www.agpd.es/portalweb/index-ides-idphp.php - Pgina principal de la Agncia Espaola de protecci de datos.https://www.agpd.es/portalweb/canaldocumentacion/legislacion/estatal/com mon/pdfs/Ley-15_99.pdf - Enlla directe a la Llei Orgnica 15/1999 sobre la protecci de dades de carcter personal.http://www.apdcat.net/ .- Pgina web principal de la Agncia Catalana de Protecci de dades.http://www.apdcat.net/contingut.php?cont_id=133&amp;cat_id=123 .- Normativa reguladora de la Agncia Catalana de protecci de dades. 13. BIBLIOGRAFIA i LECTURES RECOMANADES Corripio Gil-Delgado, Mara Reyes ( 2001)- El tratamiento de los datos de carcter personal y la proteccin de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones - Agencia de Proteccin de Datos. Consultat: 4 Maig 2009Herrn Ortiz, Ana Isabel - La derecho a la intimidad en la nueva Ley orgnica de proteccin de datos personales - Madrid : Dykinson, 2002Margarita Roig i Enrique Orts Berenguer ( 2001). - Delitos informticos y delitos comunes cometidos a travs de la informtica.- Valencia Tirant lo Blanch Consultat: 4 Maig 2009Crnica del Dret &amp; Multimedia de lEcho.- Internet i la difcil protecci de la vida privada.Cristina Almuzara Almaida ( 2007) - Estudio prctico sobre la proteccin de datos de carcter personal Valladolid Lex Nova 2007 2 EDICI Consultat: 4 Maig 2009 14. DEBATEM Veient lactual legislaci, creus que gaudim duna seguretat ptima quan treballem a la xarxa? Creus que es permet un mal s de les dades per finalitats comercials, per beneficis econmics? Consideres que la poblaci reb linformaci suficient sobre els drets vers les seves dades personals? Quantes vegades premm el fams: Mhe llegit i accepto les condicions establertes, o similars, sense llegir-ne ni 2 linees ?</p>