konkurs za prijem u srednje skole

Click here to load reader

Post on 24-Oct-2014

384 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Na osnovu l. 57., 62., 77. i 78. Zakona o srednjem obrazovanju (Slubene novine Kantona Sarajevo, broj: 23/10) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje

KONKURSza upis uenika u prvi razred srednjih kola sa podruja Kantona Sarajevo u kolskoj 2012./2013. godini. Konkurs za upis u PRVI razred srednjih kola u kolskoj 2012./2013. godini traje: Za gimnazije, tehnike i srodne kole i umjetnike kole od 11. do 22. juna 2012. godine, Za srednje strune kole od 11. do 26. juna 2012. godine.

Kandidati koji konkuriu u gimnazije, tehnike i srodne kole i umjetnike kole polau prijemni ispit. Kandidati koji konkuriu u srednje strune kole ne polau prijemni ispit. Prijemni ispit u gimnazijama, tehnikim i srodnim kolama i umjetnikim kolama e se obaviti 25. i 26. juna 2012. godine. Detaljne informacije iz Pravila i kriterija za prijem uenika u prvi razred srednjih kola Kantona Sarajevo, mjestu i satnici polaganja prijemnog ispita bie objavljene na oglasnoj tabli i WEB-stranici svake kole. Izbor kandidata vrit e se na osnovu Pravila i kriterija za prijem uenika u prvi razred srednjih kola Kantona Sarajevo, koji je sastavni dio ovog konkursa.

PRAVILA SA KRITERIJIMA ZA PRIJEM UENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH KOLA KANTONA SARAJEVO lan 1. Pravo upisa u prvi razred srednjih kola imaju uenici sa zavrenom osnovnom kolom, koji nisu stariji od 18 godina, odnosno koji do kraja tekue kalendarske godine ne navravaju vie od 18 godina ivota. U prvi razred specijalne srednje kole, odnosno specijalna odjeljenja srednje kole, pravo upisa imaju uenici koji nisu stariji od 20 godina, odnosno uenici koji do kraja tekue kalendarske godine ne navravaju vie od 20 godina ivota. lan 2. Srednje kole vre upis uenika u prvi razred u skladu sa Planom upisa uenika u srednje kole Kantona Sarajevo, koji na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, donosi Vlada Kantona Sarajevo. Prijem uenika provodi komisija koju imenuje kolski odbor. Direktor srednje kole, na prijedlog komisije iz stava (2) ovog lana, utvruje preliminarnu rang-listu uenika za prijem u prvi razred. Preliminarnu rang-listu direktor srednje kole objavljuje na oglasnoj tabli i WEBstranici, sa jasno istaknutom napomenom da je na istu doputena alba, i to u roku od dva dana od dana njenog objavljivanja. Odluku o albi donosi kolski odbor.

Konanu rang-listu svih kandidata i uenika primljenih u prvi razred, utvruje kolski odbor i objavljuje je na oglasnoj tabli i WEB-stranici kole. lan 3. Prijem-upis uenika u prvi razred srednjih kola vri se pod istim uslovima za sve uenike dravljane Bosne i Hercegovine, povratnike iz inostranstva, kao i za strane dravljane i lica bez dravljanstva u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju. lan 4. Izbor kandidata za upis u srednju kolu vri se na osnovu ovih kriterija, koji su obavezni sastavni dio Konkursa za upis uenika u prvi razred srednjih kola. Konkurs za upis uenika u prvi razred srednjih kola u Kantonu Sarajevo objavljuje se putem medija, najmanje dva mjeseca prije poetka kolske godine. U sluaju da u konkursnom roku iz prethodnog stava neke kole ne popune planirana mjesta, raspisuje se naknadni konkurs, i to najkasnije 15 dana prije poetka kolske godine. Za kolsku 2012./2013. godin naknadni konkurs e se objaviti 02. jula 2012. godine i trajat e do 04. jula 2012. godine. lan 5. Kandidati koji konkuriu u gimnazije, tehnike i srodne kole i umjetnike kole u prvom konkursnom roku polau prijemni ispit, koji nije eliminatoran (osim strunog dijela ispita praktinog rada u umjetnikim kolama i testa fizike sposobnosti u gimnaziji za sportsko izborno podruje), ali iji rezultati ulaze u ukupan broj bodova svakog kandidata. Kandidati koji konkuriu u srednje strune kole ne polau prijemni ispit. lan 6. Detaljne informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijem i upis u srednje kole, te o mjestu i satnici polaganja prijemnog ispita objavljuju se na oglasnoj tabli i WEBstranici svake kole. lan 7. Pravo konkurisanja u naknadnom upisnom roku u kole koje u prvom konkursnom roku nisu popunile planirana mjesta imaju svi uenici koji nisu primljeni u kolu u koju su prethodno konkurisali. lan 8. Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred srednje kole kandidat je duan predati slijedea dokumenta: zahtjev za upis, svjedodbu o zavrenom VIII razredu osnovne kole (original), uvjerenje o uspjehu u V, VI i VII razredu osnovne kole, izvod iz matine knjige roenih i druga dokumenta relevantna za utvrivanje broja bodova po kriterijima. lan 9. Prijem uenika u gimnazije, tehnike i srodne kole i umjetnike kole vri se na osnovu:

a) PRVI KONKURSNI ROK opeg uspjeha kandidata postignutog u V, VI, VII i VIII razredu osnovne kole, uspjeha iz predmeta znaajnih za odgovarajuu kolu, koji su utvreni u lanu 11. ovih Pravila, rezultata postignutog na prijemnom ispitu za odgovarajuu kolu i rezultata postignutih na kantonalnim, te takmienjima na nivou entiteta u BiH, BiH, kao i na meunarodnim takmienjima. b) DRUGI KONKURSNI ROK opeg uspjeha kandidata postignutog u V, VI, VII i VIII razredu osnovne kole, uspjeha iz predmeta znaajnih za odgovarajuu kolu, koji su utvreni u lanu 11. ovih Pravila i rezultata postignutih na kantonalnim, te takmienjima na nivou entiteta u BiH, BiH, kao i na meunarodnim takmienjima. lan 10. Za kandidate koji konkuriu u gimnazije, tehnike i srodne kole, broj bodova po osnovu rezultata na prijemnom ispitu i uspjeha u osnovnoj koli se utvruje se na slijedei nain: a) PRVI KONKURSNI ROK Rezultat prijemnog ispita boduje se sa maksimalno 30 bodova (zbir bodova postignutih na polaganju prijemnog ispita iz tri predmeta posebno znaajna za odgovarajuu vrstu srednje kole), opi uspjeh u V, VI, VII i VIII razredu osnovne kole sa maksimalno 20 bodova (zbir prosjenih ocjena svedenih na dvije decimale u V, VI, VII i VIII razredu osnovne kole), a uspjeh iz predmeta posebno znaajnih za odgovarajuu kolu sa maksimalno 50 bodova (zbir ocjena u VII i VIII razredu osnovne kole iz tri predmeta posebno znaajna za odgovarajuu vrstu srednje kole - lan 11. ovih pravila, se pomnoi sa brojem 1,66). b) DRUGI KONKURSNI ROK Rezultati opeg uspjeh u V, VI, VII i VIII razredu osnovne kole sa maksimalno 20 bodova (zbir prosjenih ocjena svedenih na dvije decimale u V, VI, VII i VIII razredu osnovne kole), a uspjeh iz predmeta posebno znaajnih za odgovarajuu kolu sa maksimalno 80 bodova (zbir ocjena u VII i VIII razredu osnovne kole iz tri predmeta posebno znaajna za odgovarajuu vrstu srednje kole - lan 11. ovih pravila, se pomnoi sa brojem 2,66). lan 11. Predmeti koji se polau na prijemnom ispitu (prvi konkursni rok), odnosno predmeti posebno znaajni za odgovarajuu vrstu srednje kole (prvi i drugi konkursni rok) VRSTA KOLE Provjera znanja iz predmeta/predmeti posebno znaajni za vrstu srednje kole Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik Matematika Strani jezik UKUPNO maksimalan broj bodova 10 10 10 30

GIMNAZIJA*, EKONOMSKA KOLA TRGOVAKA KOLA

Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10 Hemija 10 Biologija 10 UKUPNO 30 TEKSTILNA TEHNIKA Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10 Hemija 10 Matematika 10 UKUPNO 30 UGOSTITELJSKO-TURISTIKA Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10 (Ugostiteljsko-turistiki tehniar) Geografija 10 Strani jezik 10 UKUPNO 30 OSTALE TEHNIKE KOLE Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10 Matematika 10 Fizika 10 UKUPNO 30 * Pored prijemnog ispita kandidati za sportsko izborno podruje, koji se opredjeljuju ve u I razredu, polau test fizike sposobnosti koji je eliminatoran. lan 12. Kandidat koji konkurie za upis u umjetnike kole polae prijemni ispit. Praktian rad na prijemnom ispitu je eliminatoran. Program polaganja prijemnog ispita u umjetnikoj koli, nain bodovanja i drugi relevantni podaci i obavjetenja objavljuju se na oglasnoj tabli kole, s tim da je pored sadraja strunog dijela ispita kojeg utvruje kola svojim aktom, obavezno polaganje prijemnog ispita iz bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika koji se boduje kao i kod drugih srednjih kola sa najvie 10 bodova. lan 13. Prijem uenika u strune kole vri se na osnovu: opeg uspjeha kandidata postignutog u V, VI, VII i VIII razredu osnovne kole, uspjeha iz predmeta posebno relevantnih za upis u odreenu kolu (struku) u VII i VIII razredu osnovne kole i rezultata postignutih na kantonalnim, te takmienjima na nivou entiteta u BiH, BiH, kao i na meunarodnim takmienjima. lan 14. Za kandidate koji konkuriu u strune kole broj bodova po osnovu uspjeha u osnovnoj koli se utvruje tako to se rezultati opeg uspjeh u V, VI, VII i VIII razredu osnovne kole boduju sa maksimalno 20 bodova (zbir prosjenih ocjena svedenih na dvije decimale u V, VI, VII i VIII razredu osnovne kole), a uspjeh iz predmeta posebno znaajnih za odgovarajuu kolu sa maksimalno 80 bodova (zbir ocjena u VII i VIII razredu osnovne kole iz tri predmeta posebno znaajna za odgovarajuu srednju strunu kolu - lan 15. ovih pravila, se pomnoi sa brojem 2,66).

MEDICINSKA, ZUBOTEHNIKA, VETERINARSKA, POLJOPRIVREDNA, UMARSKA, KOARSKA, USLUNE DJELATNOSTI

lan 15. Predmeti posebno znaajni za zanimanja u okviru odreene srednje strune kole struke, koji se boduju pri upisu u strune kole utvreni su kako slijedi: SREDNJA STRUNA KOLA STRUKA Mainska, Elehtrotehnika, Drvopreraivaka, Graevinska, Saobraajna, eljeznika umarska, Poljoprivredna, Prehrambena, Veterinarska, Uslune djelatnosti Trgovinska, Ugostiteljska, Turistika Koarska, Tekstilna, Hemijska, Tehnoloka, Metalurka Rudarska, Geoloka NAZIV PREDMETA Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik Matematika Fizika Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik Biologija Hemija Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik Strani jezik Matematika Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik Hemija Fizika

lan 16. Za jedno od osvojenih mjesta na kantonalnom takmienju uenika osnovnih kola dobije se slijedei broj bodova: za osvojeno prvo mjesto 3 boda, za osvojeno drugo mjesto 2 boda i za osvojeno tree mjesto 1 bod. Za jedno od osvojenih mjesta na takmienju uenika osnovnih kola na nivou entiteta u BiH i BiH dobije se slijedei broj bodova: za osvojeno prvo mjesto 4 boda, za osvojeno drugo mjesto 3 boda i za osvojeno tree mjesto 2 boda. Za jedno od osvojenih mjesta na meunarodnom takmienju uenika osnovnih kola dobije se slijedei broj bodova: za osvojeno prvo mjesto 5 bodova, za osvojeno drugo mjesto 4 boda i za osvojeno tree mjesto 3 boda. Ukupan broj bodova koje uenik dobije po osnovu takmienja iz ovog lana ne moe prei 10 bodova, s tim da se boduju samo takmienja koja su zvanino organizovana na nivou Kantona, Federacije BiH, BiH i to iz predmeta matematika, fizika, informatika, strani jezik, geografija, a za umjetnike kole i takmienja iz okvira te struke. U tehnikim kolama, pored navedenog boduju se i rezultati u okviru takmienja pod nazivom Smotra tehnikog stvaralatva koje je organizovalo Ministarstvo.

lan 17. Kandidat koji je u osnovnoj koli Kantona Sarajevo iz koje dolazi, proglaen uenikom generacije, polae prijemni ispit, a na ukupan broj bodova koji ostvari po osnovu ovih Kriterija dobija dodatnih 5 bodova i na njega se primjenjuju uslovi iz lana 18. ovih Kriterija. Na kandidate iz drugih kantona koji su proglaeni uenikom generacije po kriterijima koji korespondiraju Kriterijima za izbor uenika generacije Kantona Sarajevo, tj. po kriterijima na osnovu kojih se bira samo jedan uenik generacije kole, a koje je donijelo nadleno ministarstvo, primjenjuje se stav 1. ovog lana. lan 18. Za svakog kandidata koji konkurie za prijem u prvi razred srednje kole utvruje se ukupan broj bodova po osnovu rezultata navedenih u lanovima 10., 11., 13., 14., 15, 16 i 17. ovih kriterija. Za upis u gimnaziju uenik po svim osnovama mora imati ukupno minimalno 70 bodova. Za upis u ekonomsku kolu, kole zdravstvene i ugostiteljsko-turistike struke uenik po svim osnovama mora imati ukupno minimalno 65 bodova. Za upis u ostale kole u kojima se polae prijemni ispit uenik po svim osnovama mora imati ukupno minimalno 60 bodova. lan 19. Ako je uenik zavrio osnovnu kolu u inostranstvu i ako nema predmeta u VII i VIII razredu koji sa boduju kao predmeti znaajni za struku pri upisu u prvi razred, onda se umjesto ocjena iz tog predmeta uzima prosjena ocjena iz svih predmeta tog razreda (aritmetika sredina). lan 20. Pod jednakim uslovima iz ovih kriterija, prednost imaju: djeca boraca-branitelja BiH; djeca ratnih vojnih invalida; djeca ehida i poginulih i nestalih boraca-branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida; djeca organizatora otpora; djeca veterana-prvoboraca djeca nosilaca najviih ratnih priznanja. (l. 1., 2., 5. i 23. Zakona o dopunskim pravima-branitelja BiH (Sl. novine Kantona Sarajevo broj 2/02)) Plana upisa uenika u PRVI razred srednjih kola sa podruja Kantona Sarajevo po strunim zvanjima i zanimanjima u kolskoj 2012./2013. godiniR. br 1 2

KOLA Prva gimnazija Druga gimnazija

3 4 5

Trea gimnazija etvrta gimnazija Peta gimnazija

ZANIMANJE Obrazovanje traje 4 godine Obrazovanje traje 3 godine Gimnazija Gimnazija Gimnazija - IB Middle Year Program UKUPNO: Gimnazija Gimnazija Gimnazija

PLAN UPISA

Odj.

6 6 2 8 6 6 4

Uen 144 144 40 184 144 144 96

6 7

Gimnazija Dobrinja Prva bonjaka GimnazijaKatoliki kolskicentar -Opa realna gimnazija

Gimnazija sportsko usmjerenje UKUPNO: Gimnazija GimnazijaGimnazija po NPiP Cambridge me. cent

8 9 10

UKUPNO: Gimnazija Gimnazija Muziar opeg smjera Muziar solista UKUPNO: Likovni tehniar za primijenj.slikarst Likovni tehniar za primijenj.vajarst Likovni tehniar za tekstilni dizajn Likovni tehni. za reklamnu grafiku Likovni tehniar za opremu knjige Likovni tehni. za oblikov. u metalu UKUPNO: Akuersko-ginekoloka sestra tehn. Fizioterapeutski tehniar Pedijatrijska sestra tehniar Psiho-gerijatrijska sestra-tehniar UKUPNO: Medicinska sestra-tehniar Farmaceutsko-kozmetiarski tehn. Sanitetsko-ekoloki tehniar Laboratorijski tehniar UKUPNO: Zubni tehniar Stomatoloka sestra UKUPNO: Medicinska sestra tehniar Fizioterapeutski tehniar UKUPNO: Ekonomski tehniar Elektrotehniar(Jedinstveno struno zvanje Elektrotehniar sa izbornim podrujima u III i IV razredu)

2 6 5 3 2 5 3 6 1 1 2 2

48 144 120 72 48 120 72 144 20 24 44 8 5 10 10 8 5 46 24 72 72 24 192 72 72 24 24 192 72 24 96 24 24 48 168 96 12 24 12 144 144

Gimnazija Obala Srednja muzika kola Srednja kola primijenjenih Umjetnosti

11

12

Srednja medicinska kola Jezero

13

Srednja medicinska kola

14

Srednja zubotehnika kola Katoliki kol. Centar -Medicinska kola Srednja ekonomska kola Elektrotehnika kola za energetiku

15

16 17

2 1 3 3 1 8 3 3 1 1 8 3 1 4 1 1 2 7 4 1 6 6

Elektroinstalater Elektromehaniar Elektroenergetiar

18

Srednja elektrotehnika kola

UKUPNO: Elektrotehniar(Jedinstveno struno zvanje Elektrotehniar sa izbornim podrujima u III i IV razredu: raunarstvo i informatika, telekomunikacije, elektronika i automat., RTV tehnika, telekomunikacije i marketing )

19

Srednja mainska tehnika kola

Main. tehn. konstrukt. na raunaru Mainski tehniar Mainski tehniar energetike Mainski tehniar za kompjutersko upravljanje mainama

4 1

96 12 12 24

20

Srednja kola za saobraaj i komunikacije

UKUPNO: Tehniar PTT saobraaja(Jedinstveno struno zvanje sa izbornim podrujima u III i IV razr: potanske tehnologije, komunikacijske tehnologije)

6 1

144 36

Tehniar drumskog saobraaja(Jedinstveno struno zvanje sa izbornim podrujima u III i IV razredu: opti, unutranji transport, pedicija, autodijagnostika, graevinska mehanizacija)

Voza motornih vozila Automehaniar Autoelektriar Autolimar AutolakirerRukovalac graev. i pretov.main

21

Srednja kola metalskih zanimanja

UKUPNO: Tehniar mehatronike Mainski tehniar(Jedinstveno struno zvanje sa izbornim podrujima u III i IV razredu: Zrakoplov i motor; opsluivanje zrakoplova i tereta, motori i motorna vozila, industrijska i naoalna optika; finomehanika; primijenjena informatika i raunarstvo)

Bravar Instalater centralnog grijanja Plinski i vodoinstalater Zlatar-draguljar Zavariva Automehaniar Optiar AutolimarOperator na CNC alatnim mainama za obradu skidanjem strugotina

1 1 1 1 8 1 3 8 1 1 1 1 1 1/3 1/3 1/3 7 2 1 2 1/3 5/12 5/12 1/3 1/6 1/6 1/6 7 5

36 12 36 24 12 12 24 192 24 72 6 12 12 12 6 12 12 12 12 192 24 12 12 24 24 24 24 8 8 8 168 48 24 48 8 10 10 8 4 4 4 168 120

22

eljezniki kolski centar

UKUPNO: Tehniar mehatronike Tehniar vue-mainovoa Tehniat tehniko-kolske djelatnosti Tehniar eljeznikog saobraaja Elektrotehniar (Jedinstveno strunozvanje Elektrotehniar sa izbornim podrujima u III i IV razredu: Signalnosiguronosna tehnika, telekomunikacije, inska vozila, energetika, elektronika)

Elektroniar telekomunikacija Elektroenergetiar Automehaniar Zavariva Autolimar

23

Srednja graevinskogeodetska kola

UKUPNO: Arhitektonski tehniar Graevinski tehniar Geodetski tehniar-geometar Zidar-fasader-izolater Keramiar-teracer-podopolag. Moler-farbar-soboslikar Tesar-krovopokriva Armira-betonirac Kamenorezac Monter suhe gradnje

24

Srednja tehnika kola grafikih tehnologija, dizajna i multimedije

UKUPNO: Grafiki tehniar (Jedinstveno strunozvanje sa izbornim podrujima:WEBdizajner, grafika dorada, grafika priprema, tampatisak, fotograf za medije, multimedijalni sadraji, grafiko- komercijalno podruje)

25

Srednja kola za okoli i drvni dizajn

Tehniar za obradu drveta (GTZ) umarski tehniar (EU VET) Ekoloki tehniar (EU VET) Tehniar hortikulture (EU VET) Stolar (EU VET) Tapetar dekorater (GTZ) Lugar (EU VET) Rasadniar(EU VET)

26

Srednja kola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslunih djelatnosti

UKUPNO: Poljoprivredni tehniar Prehrambeni tehniar Veterinarski tehniar Kozmetiarski tehniar Pekar Mesar Preraiva mlijeka Voar vinogradar-vinar Cvjear - vrtlar Frizer

27

Srednja kola za tekstil, kou i dizajn

UKUPNO: Tekstilni tehn. modelar-konstruktor Tekstilni tehniar konfekcionar Tekstilni tehniar mehanikog smjera Tekst. tehn. hemijsko-oplemenjiv.smj. Kroja Hemijski ista Obuar (EU VET)

28

Srednja ugostiteljskoturistika kola

29

Srednja trgovaka kola

UKUPNO: Turistiki tehniar Ugostiteljski tehniar Konobar tehnolog Kuhar tehnolog Poslastiar tehnolog UKUPNO: Poslovno-pravni tehniar Trgovaki tehniar Araner Trgovac UKUPNO: Ekonomski tehniar Mainski tehniar konstruktor na raunaru

30

Srednjokolski centar Vogoa

Zavariva Automehaniar Autolimar BravarOperator na CNC alatnim mainama za obradu skidanjem strugotina

1 1 1 1 6 1 2 2 1 1/3 1/3 1/3 2 10 1 1 1 5 2 1 1 2 1 7 1 1 1 2 5 2 2 1/3 2/3 1/3 1/3 1/3 1 7

24 24 24 24 12 12 12 12 144 24 48 48 24 12 8 8 8 12 48 240 24 24 12 12 24 12 12 120 48 24 24 48 24 168 24 24 24 48 120 48 48 8 16 8 8 8 24 168

Prodava UKUPNO:

31

Srednjokolski centar Hadii

Gimnazija Graevinski tehniar Arhitektonski tehniar Mainski tehn. konstruktor na raun Mainski tehniar za kompjutersko upravljanje mainama

Automehaniar Plinski i vodoinstalater Bravar Stolar Prodava Kroja Frizer-vlasuljar Zidar-fasader-izolater

32

Srednjokolski centar Ilija

UKUPNO: Gimnazija Mainski tehniar Mainski tehn. konstruktor na raunaru

Automehaniar Autolimar ZavarivaBravar Instalater vodovoda i kanalizacijaInstalater za plinske instalac. i ure

Frizer-vlasuljar Prodava33 34

35

Persijsko-Bosanski Koled kola za srednje struno obrazovanje i radno osposobljavanje Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Centar za slunu i govornu rehabilitaciju UKUPNO SREDNJE KOLE

UKUPNO: GimnazijaPomoni: autolakirer, autolimar, moler-farbar, tapetar, knjigovezac, Kuhar, cvjear, konfekcionar takstila kroja, operater za unos podataka, obuar, keramiar, bravar. Fizioterapeutski tehniar Poslovni tajnik, telefonski operater Proizvoa gume i plastike Telefonista Paker proizvoda Kroja, Autolimar, Limar, Metalostrugar, Bravar, Plinski i vodoinstalater, Tapetar, Fotograf, Knjigovezac, Frizer,

2 1 1 1 1 10 2 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1 1 7 2

48 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 240 48 12 12 8 8 8 8 8 8 24 24 168 48Prema broju prijavlj enih uenik Prema broju prijavlj enih uenik Prema broju prijavlj enih uenik

Fizioterapeutski tehniar Telefonski operater Poslovni tajnik Tekstilni tehniar modelar-konstruk

36

STRUNO ZVANJE

ZANIMANJE

196

4690

Radi linog informisanja uenika i njihovih roditelja u prilogu je Pregled broja nezaposlenih lica najbrojnijih zanimanja prema zavrenoj kolistruci u decembru 2011. god.

ZANIMANJA /STRUNA ZVANJA Maturant gimnazije Prodava Zdavstvena struka Ekonomska struka

Broj nezaposlenih lica

ZANIMANJA /STRUNA ZVANJA Ugostiteljsko-turistika struka Frizer i Frizer vlasuljar Voza motornih vozila Automehaniar

Broj nezaposlenih lica

3488 3480 2580 2326

1741 1558 1278 1033

MINISTAR Prof. dr. Fahrudin Oruevi

web: http://www.monks.ba e-mail: [email protected]; Tel: + 387 (0) 33 562-128,Fax: + 387 (0) 33 562-218 Sarajevo, Reisa Demaludina auevia 1