knjiga i ¢â‚¬â€œ dodiplomski studij - ekonomski fakultet u...

Download Knjiga I ¢â‚¬â€œ Dodiplomski studij - Ekonomski fakultet u 2018. 6. 2.¢  Savremena historija Univerziteta

Post on 20-Oct-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERZITET U SARAJEVU EKONOMSKI FAKULTET U SARAJEVU

  ECTS - INFORMACIJSKI PAKET (KATALOG PREDMETA)

  - Knjiga I – Dodiplomski studij - - drugo izdanje -

  Sarajevo, septembar 2007. godine

 • Naziv djela:

  ECTS – INFORMACIJSKI PAKET (knjiga I – Dodiplomski studij)

  Priređivači:

  Prof. dr. Nijaz Bajgorić Vanja Kenjić, dipl. komp. i dipl. bibl.

  Izdavač: Ekonomski fakultet u Sarajevu

  Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr. Muris Čičić, dekan

  Urednik publikacije:

  Prof. dr. Dževad Šehić, prodekan za nastavu i NIR

  Recenzenti: Prof. dr. Muris Čičić, dekan

  Prof. dr. Dževad Šehić, prodekan za nastavu i NIR

  Lektor:

  DTP: Engin Mešanović

  Godina izdavanja: 2007 Tiraž: 350

  Štampa: VMG GRAFIKA, Mostar

  Odgovorno lice štamparije:

  CIP

 • Kao polazni materijal u pripremanju ECTS informacijskog paketa korišten je dokument «ECTS bazirani

  koncept studija» koji je u prvoj polovici 2005. godine priredila Komisija u sastavu:

  – Akademik Prof. dr. Boris Tihi

  – Prof. dr. Dževad Šehić

  – Prof. dr. Besim Ćulahović

  – Prof. dr. Nijaz Bajgorić

  – Prof. dr. Vesna Babić-Hodović

  – Doc. dr. Zijada Rahimić

 • 4

  Predgovor drugom izdanju

  Ekonomski fakultet u Sarajevu je od školske godine 2005/06 prešao na novi „3+2“ koncept studija zasnovan na principima Bolonjske deklaracije. Novi nastavni plan i program, zajedno sa silabusima predmeta, kreiran je u prvoj polovici 2005. godine, a prva generacija studenata po novom programu upisana je u julu iste godine. Pravni osnov za početak rada po novom konceptu studija bio je baziran na odredbama „Privremenih pravila studija“ donesenim na Senatu UNSA u septembru 2005. godine. Zbog kašnjenja u donošenju odgovarajuće zakonske regulative (kantonalni, federalni i državni nivo), cjelovit informacijski paket objavljen je u aprilu 2006. godine. Usvajanjem novog „Zakona o visokom obrazovanju“ na nivou Kantona Sarajevo (septembar 2006. godine), kao i „Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH“ (juni/juli 2007. godine) stvorene su zakonske pretpostavke za potpunu implementaciju novog koncepta studija. Imajući u vidu orijentaciju Fakulteta ka kontinuiranom poboljšanju kvaliteta programa, procijenili smo da iskustva stečena u protekle dvije godine izvođenja nastave po novom konceptu studija već predstavljaju osnov za unapređenja određenih rješenja u prvoj verziji programa/informacijskog paketa. Fakultet je tokom protekle tri godine angažirao neke od vodećih evropskih autoriteta iz oblasti ECTS-a i akreditacijskih sistema u cilju dobivanja ocjene novih programa i načina rada. U tom smislu, gosti-predavači bili su vodeći ljudi krovne evropske organizacije za osiguranje kvaliteta poslovnih i menadžment studija (EFMD): Prof. dr. Eric Cornuel, generalni direktor EFMD-a, Prof. dr. Paul Verhaegen sa Rotterdam School of Management (sada na Technical University Eindhoven) i Prof. dr. Maks Tajnikar, dekan Ekonomskog fakulteta u Ljubljani. Također smo određene sugestije dobili kroz kontakte sa drugim fakultetima/ univerzitetima koji imaju značajna iskustva u implementaciji ECTS programa i međunarodnu akreditaciju (RSM, Vienna University of Economics and Business Administration, Ekonomski fakultet u Ljubljani, Vienna University, Ghent University,...). Urađene izmjene imaju za cilj da poboljšaju kvalitetu studija na Ekonomskom fakultetu i budu osnova za dobivanje međunarodne akreditacije dodiplomskog programa. S poštovanjem, Prof. dr. Muris Čičić Dekan Sarajevo, septembar 2007. godine

 • 5

  Predgovor prvom izdanju Informacijski paket (Katalog predmeta, engl. ECTS - Information Package/Course Catalogue) kreiran je u okviru projekta implementacije ECTS - baziranog curriculuma na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Počev od školske godine 2005/06., Ekonomski fakultet u Sarajevu prelazi na novi koncept studija (3+2+3) baziran na principima Bolonjske deklaracije. U skladu s tim konceptom redefinirani su postojeći i kreirani novi nastavni programi. Novi koncept nastave, novi nastavni programi i novi sistem rada sa studentima, imaju za osnovni cilj poboljšanje efikasnosti i efektivnosti studiranja na Fakultetu. Inoviranjem nastavnih programa, njihovim prilagođavanjem savremenim tendencijama u razvoju nauke i prakse ekonomije i poslovanja, većim stepenom korištenja informacijskih tehnologija u nastavnom procesu, poboljšanjem naučno-istraživačkog rada, Fakultet u narednom periodu planira ostvariti akreditaciju nastavnih programa na međunarodnom nivou. Ovaj Informacijski paket sadrži informacije o nastavnim programima dodiplomskog studija. Silabusi (programi) predmeta koji čine nove nastavne programe predstavljaju centralni dio ove knjige. Obzirom na dinamičnost nastavnih programa i disciplina, sadržaj Informacijskog paketa će se periodično ažurirati na fakultetskom CourseWare-u (www.efsa.unsa.ba/nastava). S poštovanjem, Prof. dr. Muris Čičić Dekan Sarajevo, 06. 04. 2006. godine

 • 6

  SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O INSTITUCIJI 7

  1.1. Naziv i adresa 7 1.2. Akademski kalendar 7 1.3. Univerzitet u Sarajevu 8 1.4. Ekonomski fakultet u Sarajevu 9 1.5. Programi studija 12 1.6. Pravila institucije u procesu priznavanja 12 1.7. ECTS institucionalni koordinator 12

  2. STUDIJSKI PROGRAMI 13 2.1. Profili studijskih programa i dodijeljene kvalifikacije 13 2.2. Dijagram strukture nastavnih predmeta 17 2.3. Upis kandidata 20 2.4. Pravila studiranja 20 2.5. Sistem ocjenjivanja 20 2.6. Akademski i profesionalni sastanci (konferencije) 20 2.7. Resursi 20 2.8. Nastavni planovi studijskih programa 21

  3. OPĆE INFORMACIJE ZA STUDENTE 48 3.1. Opće informacije o zemlji i gradu 48 3.2. Troškovi življenja, prehrane, smještaja 49 3.3. Korištenje medicinskih usluga 50 3.4. Osiguranje 50 3.5. Finansijska pomoć za studente 50 3.6. Studentske asocijacije i servisi 50 3.7. Prostori podrške radu studenata i oprema za učenje 51 3.8. Praktične informacije 52

  4. DODATAK A (ECTS DOKUMENTI) 53 4.1. ECTS studentski prijavni obrazac 53 4.2. ECTS ugovor o studiranju 55 4.3. ECTS prijepis ocjena 57 4.4. ECTS dodatak diplomi 59

  5. DODATAK B (SILABUSI PREDMETA) 61 5.1. Obavezni predmeti (ECO, MAN, BUS) 61

  Akademski program: Ekonomija i menadžment Obavezni predmeti 61 Smjerski predmeti 97

  Program: Visoka poslovna škola Obavezni predmeti 185

  5.2. Izborni predmeti (ECO, MAN, BUS) 253 Akademski program: Ekonomija i menadžment 253 Program: Visoka poslovna škola 271

 • 7

  1. INFORMACIJE O INSTITUCIJI 1.1. Naziv i adresa EKONOMSKI FAKULTET U SARAJEVU (skraćenica: EFSA) Trg oslobođenja – Alija Izetbegović 1 71 000 Sarajevo; Bosna i Hercegovina Tel: +387 (0) 33 275 900 Tel: +387 (0) 33 275 946; 275 947 (dodiplomski studij) Tel: +387 (0) 33 275 940 (postdiplomski studij) Fax: +387 (0) 33 275 963 E-mail adresa: info@efsa.unsa.ba Webpage: http://www.efsa.unsa.ba Rukovodstvo: Dekan: Prof. dr. Muris Čičić Prodekan za nastavu i NIR: Prof. dr. Dževad Šehić Prodekan za finansijsko-materijalna pitanja/ Izvršni direktor: Doc. dr. Željko Šain Prodekan za postdiplomski studij: Prof. dr. Nenad Brkić 1.2. Akademski kalendar Školska godina je na fakultetima u Bosni i Hercegovini podijeljena na zimski i ljetni semestar. Prema novom kalendaru usvojenom na Univerzitetu u Sarajevu, predavanja počinju u trećoj sedmici septembra i traju do kraja decembra (zimski semestar), te od treće sedmice februara do kraja maja (ljetni semestar). Novi UNSA kalendar predviđa, također, mogućnost organiziranja Ljetne škole u toku jula i avgusta, a ovi mjeseci su predviđeni i za studentsku praksu. Akademski kalendar utvrđen je prema jedinstvenom modelu usvojenom na Senatu Univerziteta u Sarajevu. Nastava praćena raznim oblicima kontinuirane provjere znanja u toku semestra traje 15 sedmica, dok se u 16. sedmici organizuju finalni ispiti. Nakon finalnih ispita, Pravilima o polaganju ispita na UNSA, predviđena je dopunska nastava i popravni rok u trajanju od tri sedmice. Ispitni rokovi su utvrđeni u skladu sa usvojenim Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Sarajevu, Pravilima Univerziteta u Sarajevu od 22. 09. 2006. godine. Praznici: • Dan državnosti (1 dan) • Ramazanski Bajram (1 dan) • Katolički Božić (1 dan) • Nova godina (2 dana) • Pravoslavni Božić (1 dan) • Kurban Bajram (1 dan) • Dan nezavisnosti (1 dan) • Praznik rada (2 dana)

 • 8

  1.3. Univerzitet u Sarajevu

  Univerzitet u Sarajevu (www.unsa.ba) baštini tradiciju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i Sarajevu, koja ima stoljećima dugu historiju. Institucionalni počeci visokog obrazovanja su identični univerzitetskoj tradiciji zapadne Evrope. Godine 1531. Gazi Husrev-beg je u Sarajevu utemeljio Hanikah, visoku školu sufijske filozofije, koja je 1537. godine dopunjena ustanovom na kojoj se izučavaju islamske nauke. Ovdje su njegovane i tri discipline klasičnih katoličkih univerziteta: teologija, pravo i filozofija, a postojala je i univerzitetska biblioteka. Ova institucija je do