univerzitet u sarajevu senat statut univerziteta u sarajevu

Click here to load reader

Post on 31-Jan-2017

222 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Univerzitet u Sarajevu

  Senat

  STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU

 • 2

  Sadraj

  1. Ope odredbe ........................................................................................................3

  2. Organizacija Univerziteta ..................................................................................10

  3. Tijela Univerziteta ..............................................................................................20

  4. Tijela organizacionih jedinica ...........................................................................38

  5. Studij ....................................................................................................................45

  6. Studenti ................................................................................................................50

  7. Osoblje Univerziteta ...........................................................................................59

  8. Sistem osiguranja kvaliteta ................................................................................76

  9. Informacioni sistem ............................................................................................77

  10. Dokumentacija, evidencija i javne isprave ......................................................78

  11. Priznavanje inozemnih kvalifikacija visokokolskog obrazovanja steenih

  van Bosne i Hercegovine .........................................................................................79

  12. Javnost rada i poslovna tajna ...........................................................................79

  13. Imovina, poslovanje i finansiranje Univerziteta .............80

  14. Fondovi ................................................................................................................82

  15. Prelazne i zavrne odredbe ................................................................................83

  Annex. Objedinjena lista djelatnosti Univerziteta i organizacionih jedinica razvrstana u skladu s Klasifikacijom djelatnosti BiH...........................................87

 • 3

  Na osnovu lana 36. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, preieni tekst (Slubene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Slubene novine Kantona Sarajevo, broj: 15/13), te lana 16. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju BiH (Slubeni glasnik BiH, broj: 59/07 i 57/09), Senat Univerziteta u Sarajevu, a uz prethodno pribavljeno miljenje Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, na 10. sjednici odranoj 22. 5. 2013. godine donio je

  STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU

  1. Ope odredbe

  lan 1. (Predmet Statuta)

  U skladu sa propisima koji reguliraju djelatnost visokog obrazovanja na podruju Kantona Sarajevo i drugim propisima koji ureuju oblast visokog obrazovanja, ovim statutom blie se ureuje: organizacija, nain rada, upravljanje, rukovoenje, te druga pitanja od znaaja za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na Univerzitetu u Sarajevu (u daljnjem tekstu: Univerzitet).

  lan 2. (Terminoloko koritenje mukog ili enskog roda)

  (1) Terminoloko koritenje mukog ili enskog roda u ovom statutu podrazumijeva ukljuivanje oba roda. (2) Univerzitet u svom radu kao slubene jezike ravnopravno koristi jezike naroda Bosne i Hercegovine u latininom i irilinom pismu.

  lan 3. (Primjena relevantnih propisa)

  Na sva pitanja koja nisu ureena ovim statutom primjenjuju se odredbe Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH, Zakona o naunoistraivakoj djelatnosti Kantona Sarajevo, Zakona o studentskom organizovanju na podruju Kantona Sarajevo kao i drugi propisi koji ureuju predmetnu oblast odnosno predmetno pitanje.

  lan 4. (Status Univerziteta)

  (1) Univerzitet je pravna osoba sa statusom javne visokokolske ustanove. (2) Naziv Univerziteta je Univerzitet u Sarajevu. (3) Sjedite Univerziteta je u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II. (4) Prava osnivaa nad Univerzitetom u Sarajevu preuzeo je Kanton Sarajevo na osnovu Zakona o visokom obrazovanju (Slubene novine Kantona Sarajevo, broj: 17/99).

 • 4

  lan 5. (Autonomija Univerziteta)

  (1) Autonomija Univerziteta obuhvata akademsku autonomiju (akademsku samoupravu/institucionalnu autonomiju) i akademske slobode u skladu sa Ustavom i Zakonom. (2) Akademska autonomija/institucionalna autonomija Univerziteta ogleda se u pravu Univerziteta da: a) bira svoja tijela, b) uredi svoju unutranju organizaciju i rad opim aktima u skladu sa Zakonom i Statutom, c) bira i zapoljava nastavno i drugo osoblje, d) raspolae i upravlja zemljitem i zgradama u vlasnitvu Univerziteta u skladu sa Zakonom, e) stjee i upravlja budetskim i vanbudetskim sredstvima u skladu sa Zakonom, f) predlae visinu kolarina i drugih naknada u skladu sa Zakonom, g) sklapa ugovore za robe i usluge, h) zakljuuje ugovore sa studentima, i) osniva privredna drutva i druga pravna lica za obavljanje svojih djelatnosti, j) sklapa sporazume s drugim visokokolskim institucijama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu, k) sklapa ugovore s privrednim subjektima o javno-privatnom partnerstvu, l) izdaje javne isprave, m) ima i druga ovlatenja neophodna za djelotvorno obavljanje svojih funkcija. (3) Akademska autonomija Univerziteta iz stava 2. ovog lana ogleda se i u: a) slobodi nastavnog, nastavno-naunog, umjetnikog, nastavno-umjetnikog, naunoistraivakog rada i stvaralatva, b) utvrivanju, samostalnom razvijanju i primjenjivanju obrazovnih, naunih, umjetnikih i strunih programa i istraivakih projekata, c) odluivanju o kriterijima za utvrivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu studijsku godinu za sva tri ciklusa studija, d) utvrivanju pravila studiranja, e) uspostavljanju i razvijanju saradnje sa drugim visokokolskim ustanovama i institucijama u zemlji i svijetu u okviru registrirane djelatnosti, te u odluivanju o prihvatanju projekata. (4) Sva novana sredstva (budetska i vanbudetska) pripadaju Univerzitetu i organizacionim jedinicama i troe se u skladu sa Zakonom, ovim statutom i usvojenim finansijskim planom.

  lan 6. (Akademska zajednica i principi rada)

  (1) lanovi akademske zajednice su akademsko osoblje, studenti i drugi saradnici koji su uesnici u procesu visokog obrazovanja, naunoistraivakog i umjetnikog rada. (2) Uzajamnost i partnerstvo su osnovne ideje vodilje i naelo lanova akademske zajednice. (3) Akademsko osoblje ine osobe koje uestvuju u nastavnom procesu ili su angairane u nastavno-naunom, umjetnikom ili nastavno-umjetnikom radu na Univerzitetu/organizacionim jedinicama i koje su izabrane u odgovarajue akademsko zvanje. (4) Kada javno nastupaju u ime Univerziteta, lanovi akademske zajednice duni su istai pripadnost Univerzitetu u Sarajevu, organizacionoj jedinici te akademsko zvanje.

 • 5

  lan 7. (Akademske slobode)

  Akademska sloboda na Univerzitetu obuhvata: pravo akademskog osoblja i studenata na slobodu miljenja, izraavanja i djelovanja u pogledu naina dranja nastave, iznoenja naunih hipoteza i naunih injenica, bez opasnosti od sankcija, a pod uvjetom da vre svoju akademsku djelatnost u skladu sa Ustavom i Zakonom, ne ugroavajui ljudska prava i slobode drugih subjekata akademske odnosno drutvene zajednice u cjelini.

  lan 8. (Odgovornost prema drutvenoj zajednici)

  U obavljanju svoje djelatnosti Univerzitet je odgovoran kantonalnim institucijama, graanima, studentima i zaposlenima naroito za: a) utvrivanje, realiziranje i unapreenje studijskih programa, b) utvrivanje pravila studiranja i uvjeta upisa studenata, c) ureenje unutranje organizacije, d) izbor tijela i rukovodnih osoba, e) izbor akademskog, naunog i drugog osoblja, f) dodjeljivanje zvanja i diploma, g) raspolaganje finansijskim sredstvima u skladu sa Zakonom, h) zatitu studentskih prava, i) koritenje i upravljanje imovinom u skladu sa Zakonom, j) druga pitanja koja proizlaze iz obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, a kojim se obezbjeuju potrebni standardi za osiguranje kvaliteta.

  lan 9. (Zabrana politikog djelovanja)

  (1) Na Univerzitetu i njegovim organizacionim jedinicama nije dozvoljeno organiziranje ili djelovanje politikih stranaka, niti odravanje skupova ili drugih vidova djelovanja koja u osnovi imaju stranake ciljeve. (2) lanovi akademske zajednice duni su da unutar Univerziteta djeluju politiki neutralno u odnosu na svoja eventualna stranaka opredjeljenja.

  lan 10.

  (Ravnopravnost i zabrana diskriminacije) (1) U obavljanju svoje djelatnosti Univerzitet je usmjeren na jednakost u mogunostima i tretmanu svih osoba, bez bilo kojeg oblika diskriminacije po osnovama: spola, rase, seksualne orijentacije, jezika, vjere, politikih ili drugih uvjerenja, nacionalnog, etnikog ili socijalnog porijekla, branog statusa, imovinskog statusa, onesposobljenosti ili po nekom drugom linom svojstvu, poloaju ili okolnosti. (2) Univerzitet osigurava jednak tretman svih organizacionih jedinica u vrenju utvrenih ovlatenja, te jednakost u mogunostima i tretmanu svom osoblju Univerziteta.

 • 6

  (3) S ciljem podsticanja pune socijalne integracije i uea u ivotu zajednice osoba sa onesposobljenjem, u skladu sa svojim mogunostima Univerzitet/organizacione jedinice poduzimaju mjere za pristup obrazovanju tim kategorijama.

  lan 11. (Nepovredivost objekata)

  (1) Objekti Univerziteta i njegovih organizacionih jedinica su nepovredivi. (2) Pod nepovredivou objekata iz stava 1. ovog lana podrazumijeva se da, bez odobrenja rektora, dekana, direktora ili od njih ovlatenog lica, policija i drugi organi za gonjenje i spreavanje krivinih djela nemaju pravo ulaska u objekte Univerziteta/organizacione jedinice. (3) Izuzetno, u cilju spreavanja ili zaustavljanja krivinog djela, nastupanja tetnih posljedica od prirodnih nepogoda i prirodnih nesrea, policija i druga nadlena tijela u okviru svoje djelatnosti mogu poduzeti neophodne mjere unutar objekata Univerziteta/organizacione jedinice, s tim da su obavezni o poduzetim radnjama odmah obavijestiti rektora, dekana, direktora ili drugo ovlateno lice.

  lan 12. (Peat i prijemni tambilj Univerziteta i organizacionih jedinica)

  (1) Univerzitet ima peat okruglog oblika, prenika 30, 40 i 60 mm, sa tekstom Univerzitet u Sarajevu, a u sredini peata je stilizirano proelje zgrade Univerziteta. (2) Organizacione jedinice Univerziteta imaju peat okruglog oblika, prenika 20, 30 i 50 mm, sa tekstom u prvom koncentrinom krugu Univerzitet u Sarajevu ispisanim velikim slovima, u drugom koncentrinom krugu tekst naziva organizacione jedinice ispisan velikim slovima, a u sredini peata je stilizirano proelje zgrade Univerziteta. (3) Univerzitet i organizacione jedinice imaju prijemni tambilj pravougaonog oblika, dimenzija 60x25 mm, za zavoenje akata, sa tekstom Univerzitet u Sarajevu ispisanim velikim slovima, nazivom organizacione jedinice ispisanim velikim slovima, te oznakom za broj akta i datum. (4) Upravni odbor Univerziteta utvrdit e svojim aktom nain izrade, broj, uvanje i upotrebu peata i prijemnog tambilja.

  lan 13. (Suhi ig Univerziteta)

  (1) Univerzitet ima suhi ig okruglog oblika, prenika 40 mm, iji sadraj ini znak Univerziteta. (2) Suhi ig se koristi za ovjeru diploma koje izdaje Univerzitet.

  lan 14. (Znak Univerziteta i organizacionih jedinica)

  (1) Univerzitet ima svoj znak okruglog oblika koji ima dva koncentrina kruga. U prvom, vanjskom krugu je tekst Universitas Studiorum Saraievoensis. (2) U drugom krugu je tekst Univerzitet u Sarajevu, a u sredinjem dijelu amblem Univerziteta stilizirano proelje zgrade Univerziteta.

 • 7

  (3) Znak Univerziteta se koristi u veliini u kojoj se koristi i peat Univerziteta (30, 40 i 60 mm), a kada se koristi kao memorandum, onda je to na tamnoplavoj podlozi okruglog oblika, prenika 25 mm, sa iscrtanim bijelim linijama unutar kruga. (4) Organizacione jedinice Univerziteta imaju svoj znak okruglog oblika koji ima dva koncentrina kruga i amblem Univerziteta u Sarajevu u sreditu znaka; u prvom koncentrinom krugu je tekst Universitas Studiorum Saraievoensis, a u sredini, oko amblema, naziv organizacione jedinice. (5) Znak Univerziteta i organizacionih jedinica je pod zatitom Zakona i koristi se na memorandumu Univerziteta i organizacionih jedinica. (6) Upravni odbor Univerziteta e svojim aktom utvrditi nain koritenja znaka Univerziteta i organizacionih jedinica.

  lan 15. (Zastupanje i predstavljanje)

  (1) Univerzitet zastupa i predstavlja rektor Univerziteta. (2) U sluaju odsutnosti ili sprijeenosti, rektora zamjenjuje jedan od prorektora sa svim pravima i obavezama rektora. Izuzetno, rektor moe pisanim putem ovlastiti i drugo lice da ga u sluaju odsutnosti ili sprijeenosti zamijeni. (3) Organizacionu jedinicu zastupa i predstavlja dekan/direktor u okviru ovlatenja utvrenih Zakonom i ovim statutom. (4) U sluaju odsutnosti ili sprijeenosti, dekana zamjenjuje jedan od prodekana sa svim pravima i obavezama dekana, a direktora lice koje on ovlasti. Izuzetno, dekan/direktor moe pisanim putem ovlastiti i drugo lice da ga u sluaju odsutnosti ili sprijeenosti zamijeni.

  lan 16. (Ovlatenja u pravnom prometu Univerziteta)

  (1) U okviru registrirane djelatnosti Univerzitet u pravnom prometu odgovara svom svojom imovinom u granicama raspoloivih finansijskih sredstava. (2) Kanton Sarajevo, koji je preuzeo prava osnivaa, supsidijarno je odgovoran za obaveze Univerziteta.

  lan 17. (Prava i obaveze Univerziteta)

  U cilju ostvarivanja funkcionalne integracije vezane za jedinstveno i usklaeno djelovanje organizacionih jedinica u pogledu akademskih pitanja, naunog istraivanja, finansijskog poslovanja, pravnog prometa, informacionog sistema i drugih pitanja, Univerzitet ima sljedea prava i obaveze: a) da donosi strateki plan razvoja i brine o razvoju nauke i umjetnosti, b) da utvruje nastavne planove i programe na prijedlog organizacione jedinice, c) da koordinira procedure akreditacije i licenciranja, d) da osigurava kvalitet u svim segmentima rada Univerziteta i njegovih organizacionih jedinica i u tom cilju definira tijela i postupke za osiguranje kvaliteta, e) da utvruje jedinstvene standarde rada slubi i servisa te jedinstvene standarde za formiranje baze podataka svih organizacionih jedinica,

 • 8

  f) da utvruje politiku upisa i predlae broj studenata za upis u prvu godinu za sve cikluse studija na prijedlog organizacione jedinice, g) da vri izbor u akademska zvanja koja dodjeljuje Univerzitet, h) da izdaje, ovjerava i potpisuje diplome i dodatke diplomi, i) da vri priznavanje kvalifikacija visokokolskog obrazovanja steenih van Bosne i Hercegovine, j) da planira, ugovara, realizira i unapreuje meunarodnu saradnju, k) da donosi finansijske planove i usvaja godinji obraun, l) da donosi plan kapitalnih investicija, m) da utvruje plan zapoljavanja i angairanja akademskog i drugog osoblja, n) da organizira i razvija jedinstveni informacioni sistem, o) da organizira i razvija jedinstveni biblioteko-informacioni sistem, p) da osigura uvjete za rad studentskih organizacija, r) da osigurava uvjete za cjeloivotno obrazovanje i s) druga ovlatenja utvrena Zakonom i ovim statutom.

  lan 18. (Osnova i principi obavljanja djelatnosti Univerziteta)

  (1) Univerzitet obavlja svoju djelatnost u skladu sa Zakonom, Strategijom razvoja visokog obrazovanja i Standardima i normativima visokog obrazovanja Kantona Sarajevo. (2) Djelatnost Univerziteta zasniva se na sljedeim principima: a) nedjeljivosti nastavnog rada i naunog/umjetnikog istraivanja i stvaralatva, b) autonomiji Univerziteta, akademskoj autonomiji i akademskim slobodama, c) usklaenosti sa evropskim sistemom visokog obrazovanja, d) potivanju ljudskih prava i sloboda, ukljuujui zabranu svih oblika diskriminacije, e) konceptu cjeloivotnog obrazovanja, f) punom razvoju ljudske linosti te unapreivanju ljudskih prava i osnovnih sloboda i g) otvorenosti prema javnosti. (3) Djelatnost Univerziteta obuhvata i obavljanje dodatnih djelatnosti koje su u vezi sa obavljanjem osnovne djelatnosti.

  lan 19. (Djelatnost Univerziteta)

  (1) Univerzitet realizira svoju djelatnost neposredno i putem svojih organizacionih jedinica i tijela. (2) Djelatnost Univerziteta je: a) visoko obrazovanje, b) struno usavravanje, obrazovanje i osposobljavanje s ciljem stjecanja znanja i vjetina, c) obrazovanje odraslih (cjeloivotno) i ostalo obrazovanje, d) istraivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama, e) istraivanje i eksperimentalni i dijagnostiki razvoj u biomedicinskim naukama i zdravstvu, f) istraivanje i eksperimentalni razvoj u tehnikim i tehnolokim naukama, g) istraivanje i eksperimentalni razvoj u drutvenim naukama, h) istraivanje i eksperimentalni razvoj u humanistikim naukama,

 • 9

  i) djelatnost iz oblasti medicine, zdravstva i veterinarske medicine, j) izdavaka djelatnost, k) priznavanje stranih visokokolskih kvalifikacija u skladu sa Zakonom i ovim statutom, l) biblioteka i arhivska djelatnost, m) tamparska djelatnost i uslune djelatnosti u vezi sa tampanjem, n) izdavanje i distribucija indeksa, upisnog materijala, prijava za ispite i ostalo, o) umnoavanje (reprodukcija) snimljenih zapisa, p) obrada podataka, r) izrada, upravljanje i koritenje baza podataka, s) osiguravanje ishrane za vlastite potrebe, t) izgradnja i odravanje komunikacijske i raunarske infrastrukture akademske zajednice, u) upravljanje i koritenje objekata i zemljita Univerziteta, v) implementacija informaciono-komunikacionih tehnologija i z) administriranje internetskom domenom ba. (3) Osnovne, dopunske i pratee djelatnosti Univerziteta/organizacionih jedinica razvrstane u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti BiH (Slubeni glasnik BiH, broj: 47/10) sadrane su u aneksu koji je sastavni dio ovog statuta. (4) Osim navedenih ifri djelatnosti, djelatnost Univerziteta u Sarajevu je vezana i za sve druge registrirane djelatnosti organizacionih jedinica. (5) Univerzitet/organizacione jedinice mogu vriti promjene odnosno dopune djelatnosti na nain i pod uvjetima utvrenim Zakonom.

  lan 20. (Nastavno-nauni, naunoistraivaki, umjetnikoistraivaki, razvojnoistraivaki i

  istraivaki rad)

  (1) Nastavno-nauni, naunoistraivaki, umjetnikoistraivaki, razvojnoistraivaki i istraivaki rad su ravnopravne djelatnosti Univerziteta. (2) Naunoistraivaki i istraivaki rad je temelj za kvalitet nastave na Univerzitetu i njena je neodvojiva cjelina, te predstavlja temeljno pravo i obavezu akademskog osoblja. (3) Naunoistraivaki i istraivaki rad provodi akademsko, naunoistraivako/umjetnikoistraivako osoblje Univerziteta individualno ili u okviru naunoistraivakih projekata i saradnje sa istraivakim organizacionim jedinicama Univerziteta. (4) U realizaciji naunoistraivakog i istraivakog rada uestvuju i studenti svih ciklusa studija, te po potrebi osobe izvan Univerziteta izabrane u nauna i struna zvanja prema vaeim propisima. (5) Pod naunoistraivakom djelatnou podrazumijevaju se fundamentalna, aplikativna, razvojna i ekspertna istraivanja. (6) Umjetnikoistraivaka djelatnost obuhvata istraivanje umjetnosti, umjetnika istraivanja i umjetniki rad. (7) Ugovor o realizaciji naunoistraivakog/istraivakog rada za nositelja aktivnosti (Univerzitet ili organizaciona jedinica) potpisuje rektor ili dekan/direktor.

 • 10

  (8) Svim osobama koje uestvuju u radu iz stava 1. ovog lana Univerzitet/organizaciona jedinica osigurava zatitu prava na osnovu propisa o intelektualnom vlasnitvu. (9) Univerzitet/organizaciona jedinica vodit e evidencije o naunoistraivakom/istraivakom radu, na osnovu ega e stvarati bazu podataka o istraivanjima na Univerzitetu te personalne evidencije o naunoistraivakom/istraivakom radu akademskog osoblja i naunoistraivakog osoblja.

  lan 21. (Meunarodna saradnja)

  (1) S ciljem unapreenja kvaliteta studija i internacionalizacije Univerziteta u okviru djelatnosti Univerziteta posebno se razvijaju i koordiniraju aktivnosti meunarodne saradnje s partnerskim univerzitetima u svijetu, institucijama i organizacijama ija je aktivnost u vezi sa oblasti visokog obrazovanja i istraivanja. (2) Radi realizacije djelatnosti iz stava 1. ovog lana, Univerzitet u okviru svoje djelatnosti uspostavlja bilateralne sporazume i ukljuuje se u meunarodne projekte iz oblasti visokog obrazovanja i istraivanja, te promovira sve aspekte mobilnosti. (3) Blie ureenje, nain i proceduru zakljuivanja sporazuma o akademskoj saradnji regulirat e se posebnim aktom Univerziteta. 2. Organizacija Univerziteta

  lan 22. (Sastav Univerziteta)

  (1) Univerzitet u svom sastavu ima odnosno moe imati organizacione jedinice sa ili bez svojstva pravnog lica u skladu sa Zakonom. (2) Organizacione jedinice Univerziteta iz stava 1. ovog lana su: a) fakulteti, b) akademije, c) nauni instituti i d) druge jedinice ijom djelatnou se osigurava cjelovitost i potrebni standardi za obavljanje funkcije. (3) Radi cjelovitog razvoja djelatnosti visokog obrazovanja, naunoistraivakog rada i studentskog standarda, Univerzitet u svoje nastavne i naunoistraivake procese ukljuuje: a) zdravstvene ustanove koje, prema Zakonu, imaju uvjete za izvoenje nastave, b) Zemaljski muzej BiH, c) Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku BiH (u daljnjem tekstu: NUB), d) Gazi Husrev-begovu biblioteku i e) Studentski centar.

 • 11

  lan 23. (Status organizacionih jedinica Univerziteta)

  (1) Organizacione jedinice Univerziteta kao i podorganizacione jedinice u njihovom sastavu nemaju svojstvo pravnog lica nakon potpune integracije Univerziteta u Sarajevu. (2) lanice Univerziteta fakulteti/akademije/instituti koje imaju status pravnog lica zadravaju taj status do okonanja potpune integracije Univerziteta na nain i pod uvjetima utvrenim Zakonom i Statutom. (3) Organizacione jedinice imaju akademska i finansijska ovlatenja utvrena Zakonom i ovim statutom. (4) Organizacione jedinice u pravnom prometu sa treim licima imaju ovlatenja u okviru registrirane djelatnosti, utvrena ovim statutom. (5) Organizacione jedinice imaju ovlatenje da raspolau sredstvima utvrenim finansijskim planom organizacione jedinice. (6) Organizacione jedinice imaju podraun na raunu Univerziteta u Sarajevu u skladu sa propisima iz oblasti finansijskog poslovanja.

  lan 24. (Nazivi i sjedita organizacionih jedinica)

  Dosadanje javne ustanove lanice Univerziteta, ija je prava osnivaa preuzeo Kanton, nastavljaju sa radom kao organizacione jedinice sa sljedeim nazivima i sjeditima: a) Univerzitet u Sarajevu Akademija likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3, b) Univerzitet u Sarajevu Akademija scenskih umjetnosti, Obala Kulina bana 11, c) Univerzitet u Sarajevu Arhitektonski fakultet, Patriotske lige 30, ) Univerzitet u Sarajevu Ekonomski fakultet, Trg osloboenja Alija Izetbegovi 1, ) Univerzitet u Sarajevu Elektrotehniki fakultet, Zmaja od Bosne 8 (Kampus), d) Univerzitet u Sarajevu Fakultet politikih nauka, Skenderija 72, d) Univerzitet u Sarajevu Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Patriotske lige 41, ) Univerzitet u Sarajevu Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Zmaja od Bosne 8 (Kampus), e) Univerzitet u Sarajevu Fakultet za saobraaj i komunikacije, Zmaja od Bosne 8 (Kampus), f) Univerzitet u Sarajevu Fakultet zdravstvenih studija, Bolnika 25, g) Univerzitet u Sarajevu Farmaceutski fakultet, Zmaja od Bosne 8 (Kampus), h) Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet, Franje Rakog 1, i) Univerzitet u Sarajevu Graevinski fakultet, Patriotske lige 30, j) Univerzitet u Sarajevu Mainski fakultet, Vilsonovo etalite 9, k) Univerzitet u Sarajevu Medicinski fakultet, ekalua 90, l) Univerzitet u Sarajevu Muzika akademija, Josipa tadlera 1/II, lj) Univerzitet u Sarajevu Pedagoki fakultet, Skenderija 72, m) Univerzitet u Sarajevu Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Zmaja od Bosne 8 (Kampus), n) Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet, Obala Kulina bana 7, nj) Univerzitet u Sarajevu Prirodno-matematiki fakultet, Zmaja od Bosne 3335, o) Univerzitet u Sarajevu Stomatoloki fakultet sa klinikama, Bolnika 4a,

 • 12

  p) Univerzitet u Sarajevu umarski fakultet, Zagrebaka 20, r) Univerzitet u Sarajevu Veterinarski fakultet, Zmaja od Bosne 90, s) Univerzitet u Sarajevu Institut za genetiko inenjerstvo i biotehnologiju, Zmaja od Bosne 8 (Kampus), ) Univerzitet u Sarajevu Institut za istoriju, Alipaina 9, t) Univerzitet u Sarajevu Institut za istraivanje zloina protiv ovjenosti i meunarodnog prava, Halida Nazeia 4, u) Univerzitet u Sarajevu Institut za jezik, Hasana Kikia 12, v) Univerzitet u Sarajevu Orijentalni institut, Zmaja od Bosne 8 (Kampus).

  lan 25.

  (Visokokolske ustanove teolokih nauka) (1) Status lanica Univerziteta u Sarajevu sa svim pravima i obavezama imaju: Fakultet islamskih nauka, emerlina 54, i Katoliki bogoslovni fakultet, Josipa tadlera 5. (2) Poloaj teolokih fakulteta iz stava 1. ovog lana ureuje se posebnim ugovorom na nain i pod uvjetima utvrenim Zakonom. 2.1. Fakulteti/akademije i nauni instituti

  lan 26. (Fakulteti/akademije i nauni instituti)

  (1) Fakultet je organizaciona jedinica Univerziteta koja obavlja nastavnu te nastavno-naunu i naunoistraivaku djelatnost u oblasti jedne ili vie srodnih odnosno meusobno povezanih naunih disciplina i osigurava njihov razvoj i druge djelatnosti koje proizlaze iz prirode osnovne djelatnosti fakulteta. (2) Akademija je organizaciona jedinica Univerziteta koja obavlja obrazovnu, umjetniku, umjetnikoistraivaku i naunoistraivaku djelatnost na podruju jedne ili vie srodnih odnosno meusobno povezanih umjetnikih disciplina i osigurava njihov razvoj. (3) Nauni institut je organizaciona jedinica koja obavlja naunoistraivaku, edukativnu i ekspertnu djelatnost. Naunoistraivaka djelatnost obuhvata naunoistraivaki i istraivakorazvojni rad u oblasti jedne ili vie srodnih odnosno meusobno povezanih naunih oblasti/polja i osigurava njihov razvoj.

  lan 27. (Organizacija fakulteta/akademije)

  (1) Fakulteti/akademije u svom sastavu imaju nastavno-naune/nastavno-umjetnike podorganizacione jedinice, kao to su: odsjeci, katedre, instituti/zavodi, jedinice za nauno-umjetniki i istraivaki rad i druge jedinice radi obavljanja djelatnosti i strunih poslova iz nadlenosti fakulteta/akademije. (2) Odsjek je podorganizaciona jedinica fakulteta/akademije/visoke kole koja se ustrojava radi obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja i nauke/umjetnosti u jednom ili vie srodnih naunih/umjetnikih polja/podruja. Odsjek u unutranjoj strukturi moe imati vie katedri.

 • 13

  (3) Katedra je osnovna podorganizaciona jedinica fakulteta/akademije/visoke kole koja u cilju unapreenja nastave, naunog/umjetnikog i naunoistraivakog rada udruuje akademsko osoblje iz odreene srodne grupe predmeta unutar naunog polja. Radom odsjeka/katedre upravlja rukovodilac koji se bira na nain i prema postupku utvrenom opim aktom fakulteta/akademije. (4) Akademija u svom sastavu ima scenu, galeriju i studio u kojima se stvaraju i javnosti predstavljaju umjetniki projekti koji su rezultat umjetniko-nastavnog, umjetnikog kao i istraivakog rada u odreenoj oblasti umjetnosti. (5) Fakulteti/akademije ureuju svoju unutranju organizaciju opim aktom u skladu sa ovim statutom.

  lan 28. (Nadlenosti odsjeka/katedre)

  Nadlenosti odsjeka/katedre u realizaciji nastavno-naunog i nastavno-umjetnikog rada su: a) organizacija i izvoenje nastavnog procesa za predmete odsjeka/katedre i razvoj nauke i naunih podruja koja su u nadlenosti odsjeka/katedre, b) organizacija i izvoenje praktine nastave, c) priprema nastavnih programa nastavnih predmeta i njihovo permanentno usavravanje, d) praenje realizacije utvrenih nastavnih programa nastavnih predmeta, e) praenje rada i uspjeha studenata i predlaganje mjera za njihovo poboljanje, f) predlaganje naunog i strunog usavravanja i napredovanja akademskog osoblja, g) predlaganje objavljivanja konkursa za izbor u akademska i naunoistraivaka zvanja kao i sastava komisija za izbor, h) predlaganje zamjene i angairanje akademskog osoblja, i) predlaganje angairanja naunih i strunih lica za obavljanje eksperimentalne i praktine nastave kao i za realizaciju naunoistraivakog i strunog rada, j) usklaivanje programa naunoistraivakog/umjetnikog rada sa potrebama nastavno-naunih disciplina zastupljenih u okviru odsjeka/katedre, k) podsticanje i uvoenje studenata u naunoistraivaki/umjetniki i struni rad, l) organiziranje naunih skupova iz djelokruga rada odsjeka/katedre te osiguravanje uea akademskog osoblja na skupovima ove vrste u zemlji i inozemstvu, m) rjeavanje tekuih organizacionih i strunih pitanja u okviru odsjeka/katedre.

  lan 29. (Institut/zavod kao podorganizaciona jedinica)

  (1) Institut/zavod je podorganizaciona jedinica (u daljnjem tekstu: jedinica) u sastavu fakulteta/akademije. (2) Radom instituta/zavoda upravlja rukovodilac instituta/zavoda koji se bira na nain i prema postupku utvrenom opim aktom fakulteta/akademije. (3) Za rukovodioca instituta/zavoda moe se birati lice izabrano za naunu oblast, polje ili granu kojom se bavi taj institut/zavod. (4) Institut/zavod je nadlean za: a) razvijanje i unapreivanje naunoistraivakog/umjetnikog i strunog rada iz naunog polja ili grane koja se izuava u okviru organizacione jedinice,

 • 14

  b) organizaciju i realizaciju eksperimentalne nastave za sve oblike ciklinog i neciklinog obrazovanja, c) unapreivanje oblika i metoda prenoenja i stjecanja znanja radi podizanja efikasnosti studiranja, d) struno i istraivako osposobljavanje izrazito vrijednih i talentiranih studenata i mlaih istraivaa, e) organiziranje i realiziranje naunoistraivakog/umjetnikog i strunog rada, prema potrebi i za druga pravna lica, f) publiciranje rezultata naunoistraivakog/umjetnikog i strunog rada iz oblasti djelovanja instituta/zavoda, g) formiranje ekspertnih timova za rjeavanje kompleksnih zadataka iz domena djelovanja instituta, h) saradnju sa naunoistraivakim i drugim organizacionim jedinicama Univerziteta i drugim visokokolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu iz svoje i srodnih oblasti djelovanja, i) druga pitanja utvrena opim aktima fakulteta/akademije.

  lan 30. (Ostale jedinice Univerziteta/organizacionih jedinica)

  (1) Univerzitet/organizacione jedinice u svom sastavu mogu imati i sljedee podorganizacione jedinice kao nastavne i naunoistraivake baze: centre, laboratorije i druge jedinice kojima se unapreuje djelatnost Univerziteta/organizacione jedinice, to se blie ureuje opim aktima Univerziteta/organizacionih jedinica. (2) Centar je podorganizaciona jedinica fakulteta/akademije u kojoj se obavlja naunoistraivaka, umjetnika i struna djelatnost. (3) Laboratorij je podorganizaciona jedinica u kojoj se mogu obavljati: naunoistraivaki rad (fundamentalna, aplikativna i razvojna istraivanja), obrazovni rad (eksperimentalni i praktini rad) i standardna ispitivanja.

  lan 31. (Nastavne i naunoistraivake baze)

  (1) Organizacione jedinice Univerziteta mogu dio nastave ili cijeli predmet realizirati u obrazovnim i drugim ustanovama (veterinarske ustanove i organizacije te druge organizacije) koje imaju predviene kadrovske, prostorne, tehnike i druge mogunosti.

  (2) Nastavne i naunoistraivake baze za obavljanje nastavnog, naunoistraivakog ili istraivakorazvojnog i strunog rada za fakultete Grupacije medicinskih nauka su zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvenu djelatnost svih nivoa (primarnog, sekundarnog i tercijarnog), koje ispunjavaju kadrovske, prostorne i materijalne uvjete za realizaciju dijela nastavnog procesa za fakultete Grupacije medicinskih nauka.

  (3) Uvjeti za stjecanje statusa nastavne baze iz stava 2. ovog lana regulirat e se posebnim aktima nadlenih ministarstava i pravilnicima.

  (4) Meusobna prava i obaveze u izvoenju nastave u nastavnim bazama iz stavova 1. i 2. ovog lana ureuju se ugovorom izmeu organizacionih jedinica i tih nastavnih baza.

 • 15

  lan 32. (Biblioteke)

  (1) Radi osiguravanja koritenja naune/strune literature, naunih informacija i dokumentacije, prema usvojenim mjerilima i standardima osnivaju se biblioteke. Na Univerzitetu se formira biblioteka Univerziteta, a na organizacionim jedinicama biblioteke organizacionih jedinica. (2) Poslovi biblioteke djelatnosti vre se u skladu sa zahtjevima bibliotekih standarda s ciljem ostvarivanja osnovnih funkcija: prikupljanja, uvanja materijalnih nosilaca na kojima je zabiljeeno znanje i iskustvo, te ostvarivanja integracije bibliotekih usluga sa akademskim programima i prioritetima. (3) Organizacija i djelatnosti biblioteka utvruju se opim aktom Univerziteta i opim aktima organizacionih jedinica u skladu sa zakonskim propisima koji reguliraju datu oblast.

  lan 33. (Rektorat i dekanati)

  (1) Na Univerzitetu/organizacionim jedinicama organiziraju se Rektorat i dekanati radi obavljanja poslova iz osnovne i dopunskih djelatnosti. (2) U okviru Rektorata Univerziteta i dekanata organizacionih jedinica, putem posebnih slubi, obavljaju se struni, administrativno-tehniki i pomono-tehniki poslovi. (3) Struni poslovi u okviru djelatnosti Univerziteta/organizacione jedinice odreuju se prema vrsti, stepenu sloenosti i srodnosti poslova, a obuhvataju naroito: pravne poslove, studentske poslove, studijsko-analitike poslove, struno-operativne poslove, informaciono-dokumentacione poslove, ekonomsko-finansijske poslove, poslove podrke nastavi i naunoistraivakom radu i sl. (4) Administrativno-tehniki poslovi obuhvataju naroito: voenje slubenih evidencija i izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih podnesaka o injenicama o kojima se vodi slubena evidencija, vrenje poslova tehnikog sekretara, vrenje poslova kancelarijskog poslovanja i arhiviranje predmeta i akata i sl. (5) Pomono-tehniki poslovi dijele se na operativno-tehnike i pomone poslove. Operativno-tehniki poslovi obuhvataju naroito: rad na kompjuteru, daktilografske poslove, rukovanje ureajima za kopiranje/umnoavanje, stenografski poslovi, investiciono i tekue odravanje objekata, ureaja i sredstava rada i opreme, upravljanje motornim vozilom, poslove ugostiteljstva, telefonske poslove, fiziko osiguravanje objekata i sl. Pomoni poslovi obuhvataju naroito: opremanje i dostavu slubene pote, kurirske poslove, odravanje istoe i druge pomone poslove. (6) Imajui u vidu vrstu, stepen sloenosti i srodnosti poslova te uvjete za njihovo obavljanje i potreban broj izvrilaca, blia organizacija poslova unutar slubi Rektorata Univerziteta i dekanata organizacione jedinice ureuje se aktom o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Univerziteta/organizacione jedinice, koji mogu biti sastavni dio pravilnika o radu Univerziteta/organizacione jedinice.

 • 16

  lan 34. (Osnivanje organizacionih i podorganizacionih jedinica)

  (1) Osnivanje novih organizacionih ili podorganizacionih jedinica vri se na osnovu elaborata o opravdanosti njihovog osnivanja, koji usvaja Senat na prijedlog fakulteta/akademije i naunog instituta, a u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH i Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. (2) Osnivanje organizacionih ili podorganizacionih jedinica, ija je djelatnost regulirana posebnim propisima, vri se na nain i pod uvjetima utvrenim tim propisima odnosno aktima Univerziteta/organizacione jedinice o unutranjoj organizaciji rada. 2.2. Nauni instituti

  lan 35. (Nauni institut)

  (1) Nauni institut (u daljnjem tekstu: institut) je organizaciona jedinica koja obavlja naunoistraivaku djelatnost u jednom ili vie srodnih naunih polja. (2) Na osnovu odluke Senata Univerziteta organizacija dijela studija na treem ciklusu moe se povjeriti institutu na nain i pod uvjetima predvienim Zakonom. (3) Unutranja organizacija instituta ureuje se opim aktom instituta. Instituti mogu imati podorganizacione jedinice odnosno odjele koji se bave uom naunoistraivakom oblau u skladu sa Zakonom i ovim statutom. 2.3. Druge jedinice Univerziteta

  lan 36. (Druge jedinice Univerziteta)

  (1) U druge jedinice Univerziteta spadaju: a) Univerzitetski tele-informatiki centar, b) Centar za ljudska prava, c) Centar za interdisciplinarne studije, d) univerzitetska biblioteka Univerziteta u Sarajevu, e) centar za koordinaciju i podrku istraivakom radu i f) Centar za izgradnju i odravanje Kampusa Univerziteta. (2) Unutranja organizacija, nain rukovoenja i upravljanja kao i druga pitanja od znaaja za rad organizacionih jedinica iz stava 1. ovog lana utvruju se opim aktom Univerziteta u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

  lan 37. (Univerzitetski tele-informatiki centar)

  (1) Univerzitetski tele-informatiki centar (u daljnjem tekstu: UTIC) je podorganizaciona jedinica Univerziteta ija djelatnost objedinjuje potrebe za aplikativno-informatikom podrkom organizacionih jedinica Univerziteta s ciljem integriranja edukacionih i poslovnih funkcija organizacionih jedinica te povezivanja njihovih raunarskih resursa u jedinstvenu akademsku mreu i servise.

 • 17

  (2) UTIC vri neciklino obrazovanje osoblja Univerziteta iz informacionih tehnologija, a obavlja i ostale djelatnosti koje su u slubi njegovih ciljeva i osnovnih djelatnosti i koje pridonose boljem iskoritavanju ljudskih i prostornih kapaciteta i opreme, te strune poslove za potrebe Univerziteta.

  lan 38. (Centar za ljudska prava)

  Centar za ljudska prava (u daljnjem tekstu: CLJP) je podorganizaciona jedinica Univerziteta ija je djelatnost obavljanje naunoistraivakih, razvojnih, strunih, obrazovnih i informacijsko-dokumentacijskih poslova u oblasti ljudskih prava.

  lan 39. (Centar za interdisciplinarne studije)

  Centar za interdisciplinarne studije (u daljnjem tekstu: CIS) je podorganizaciona jedinica Univerziteta koja obavlja djelatnost interdisciplinarnog obrazovanja u okviru drugog i treeg ciklusa studija, realizira naunoistraivake, razvojne i strune programe i aktivnosti u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim opim aktima Univerziteta.

  lan 40. (Biblioteka Univerziteta u Sarajevu)

  Biblioteka Univerziteta u Sarajevu (u daljnjem tekstu: biblioteka) je podorganizaciona jedinica Univerziteta ija je djelatnost da prua podrku nastavnom i naunom procesu na Univerzitetu i da bude centar bibliotekog informacionog sistema Univerziteta kojim se koordinira i funkcionalno povezuju biblioteke po organizacionim jedinicama Univerziteta.

  lan 41. (Centar za koordinaciju i podrku istraivakom radu)

  (1) U cilju koordiniranja i podrke naunoistraivakom, umjetnikoistraivakom i razvojnoistraivakom radu, Univerzitet moe osnovati centar za koordinaciju i podrku istraivakom radu (u daljnjem tekstu: CIR) kao podorganizacionu jedinicu Univerziteta u Sarajevu. (2) Djelatnost CIR-a je koordinacija i podrka kvalitetnoj izradi aplikacija na domae i meunarodne konkurse, organiziranju i realiziranju projekata i programa iz oblasti naunoistraivakog, umjetnikoistraivakog i razvojnoistraivakog rada za razvoj novih znanja te moderan i efikasan pristup transferu tehnologija za potrebe privrede i drutva u cjelini.

  lan 42. (Centar za izgradnju i odravanje Kampusa)

  (1) Centar za izgradnju i odravanje Kampusa (u daljnjem tekstu: Centar) je podorganizaciona jedinica u sastavu Univerziteta koja osigurava uvjete za obavljanje djelatnosti Univerziteta koje se odnose na izgradnju, koritenje i odravanje objekata i zemljita u Kampusu kao i druge uvjete za osiguravanje i poboljanje standarda boravka studenata, nastavnika i saradnika u Kampusu, a naroito:

 • 18

  a) prijedlog raspodjele prostora u skladu sa master planom, b) planiranje, programiranje, projektiranje, rekonstrukciju, obnovu i razvoj objekata Kampusa u skladu sa razvojem i potrebama Univerziteta, c) poslove u vezi sa pripremanjem i utvrivanjem projekata i njihovim izvoenjem u skladu sa odlukama tijela Univerziteta, d) permanentno praenje stanja postojeih objekata, e) prijedlog opremanja objekata u skladu sa usvojenim standardima, f) izradu prijedloga investicionih planova i investiciono odravanje objekata Kampusa, g) koordinaciju izrade urbanistike i arhitektonske dokumentacije, pripremanje konkursa i praenje izrade projektne dokumentacije, h) nadzor nad izgradnjom objekata, i) izradu tenderske dokumentacije, realizaciju tendera i drugih Zakonom predvienih postupaka nabavke za potrebe Kampusa, te pripremu ugovorne dokumentacije i j) osiguravanje i odravanje prostora Kampusa.

  lan 43. (Privredna drutva Univerziteta)

  (1) Univerzitet moe osnivati privredna drutva za obrazovne i istraivake svrhe u okviru svoje djelatnosti i djelatnosti organizacionih jedinica. (2) Odluku o osnivanju privrednih drutava iz stava 1. ovog lana donosi Upravni odbor na prijedlog rektora/dekana/direktora, a uz prethodnu saglasnost Senata. (3) Osnivanje, statusne promjene i ukidanje privrednih drutava iz stava 1. ovog lana vri se na nain i prema postupku predvienim relevantnim zakonima, u proceduri prihvatanja elaborata Senata. 2.4. Zdravstvene ustanove u kojima se obavlja nastava, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Studentski centar, pridruene lanice

  lan 44.

  (Zdravstvene ustanove u kojima se obavlja nastava, Zemaljski muzej BiH, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka, Studentski centar)

  (1) Zdravstvene ustanove su nastavne baze organizacionih jedinica Univerziteta koje pripadaju Grupaciji medicinskih nauka i u kojima se obavlja nastava radi izvoenja svih oblika klinikih nastavnih aktivnosti. (2) Zemaljski muzej sa svojim Odjeljenjem za arheologiju, Odjeljenjem za prirodne nauke, Odjeljenjem za etnologiju i bibliotekom je nastavna baza organizacionih jedinica Univerziteta koje u svojim nastavnim planovima i programima imaju sadraje za ije su uspjeno izvoenje relevantni resursi Zemaljskog muzeja. (3) Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH i Gazi Husrev-begova biblioteka su baze za strunu podrku naunoistraivakim, umjetniko-nastavnim i naunim procesima na Univerzitetu. (4) Studentski centar je u dijelu djelatnosti cjelovitog zadovoljavanja studentskog standarda u vezi sa smjetajem i prehranom u neposrednoj vezi sa djelatnosti Univerziteta.

 • 19

  (5) Javne ustanove iz stavova 13. ovog lana uee u radu tijela Univerziteta ostvaruju putem organizacionih jedinica, gdje se pojavljuju kao baze za nastavnu, naunoistraivaku i razvojnu djelatnost. (6) Blie odredbe o poloaju i funkcijama javnih ustanova iz stavova ovog lana ureuju se ugovorom izmeu Univerziteta/organizacionih jedinica i tih javnih ustanova. (7) Finansiranje nastavne i nastavno-naune djelatnosti te sufinansiranje naunoistraivake i istraivakorazvojne djelatnosti, koja se realizira na zdravstvenim ustanovama, vri se iz sredstava organizacionih jedinica Univerziteta koje pripadaju Grupaciji medicinskih nauka. (8) Finansiranje nastavne, nastavno-naune i naunoistraivake djelatnosti, koja se realizira u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH, vri se na osnovu posebnih ugovora koji se zakljuuju izmeu Univerziteta/organizacionih jedinica i Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH. (9) Finansiranje djelatnosti Studentskog centra vri se iz sredstava korisnika usluga i dijelom iz sredstava Budeta Kantona.

  lan 45. (Pridruene lanice)

  (1) Univerzitet u svom sastavu moe imati i ustanove u svojstvu pridruenih lanica koje imaju status pravnog lica. (2) Ustanove iz stava 1. ovog lana mogu biti pridruene lanice Univerziteta pod sljedeim uvjetima: a) da imaju odreeno nastavno, umjetniko ili naunoistraivako podruje koje ne realizira nijedna organizaciona jedinica Univerziteta i za koje Univerzitet, prema miljenju Senata, ima poseban interes, b) da ispunjavaju sve uvjete utvrene Standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na podruju Kantona Sarajevo i c) da dobiju saglasnost Senata na nastavne planove i programe. (3) Ustanova koja dobije status pridruene lanice moe poslije svog naziva koristiti naznaku pridruena lanica Univerziteta u Sarajevu. (4) Pridruena lanica moe: a) koristiti, prema posebnom ugovoru, informacioni i biblioteki sistem Univerziteta i b) koristiti, prema posebnom ugovoru, istraivaku opremu Univerziteta prilikom izvoenja zajednikih projekata sa Univerzitetom/organizacionim jedinicama. (5) Diplomiranim studentima pridruenih lanica ne mogu se izdavati javne isprave Univerziteta u Sarajevu. (6) Blii uvjeti za odreivanje poloaja i funkcija pridruenih lanica utvruju se posebnim ugovorom izmeu Univerziteta i pridruene lanice u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

  lan 46. (Procedura za dobijanje statusa pridruene lanice Univerziteta)

  (1) Visokokolske ustanove sa svojstvom pravnog lica koje su zainteresirane za stjecanje statusa pridruene lanice dostavljaju Univerzitetu odluku svog nadlenog tijela i obrazloeni prijedlog za dobijanje statusa pridruene lanice Univerziteta. (2) Obrazloeni prijedlog iz stava 1. ovog lana treba sadravati sljedee podatke:

 • 20

  a) naunu oblast u kojoj se obavlja visokoobrazovna djelatnost, b) studijske programe, c) broj nastavnika i saradnika, d) o prostoru, opremi, biblioteci i drugim nastavnim sredstvima od znaaja za obavljanje osnovne djelatnosti ustanove, e) broj studenata na ustanovi i f) bilans stanja, bilans uspjeha i finansijski izvjetaj za prethodnu godinu. Podaci u obrazloenju moraju biti uporedivi sa utvrenim Standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na podruju Kantona Sarajevo. (3) Dostavljeni prijedlog sa obrazloenjem stavlja se na dnevni red Senata. (4) Ukoliko Senat prihvati prijedlog dvotreinskom veinom, Univerzitet upuuje prijedlog putem svojih strunih slubi Skuptini Kantona Sarajevo na davanje saglasnosti. (5) Po davanju saglasnosti od Skuptine Kantona Sarajevo, prijedlog se ponovo stavlja na dnevni red Senata, koji donosi odluku o statusu pridruene lanice natpolovinom veinom glasova lanova Senata. (6) Odnos izmeu pridruene lanice i Univerziteta regulira se posebnim ugovorom na koji saglasnost daje Senat.

  lan 47. (Pridruena lanica)

  Fakultet za javnu upravu kao visokokolska ustanova sa statusom pridruene lanice Univerziteta zadrava taj status na nain i pod uvjetima predvienim Zakonom. 3. Tijela Univerziteta

  lan 48. (Tijela Univerziteta)

  (1) Tijela Univerziteta su: 3.1. Upravni odbor, 3.2. Senat, 3.3. rektor i 3.4. druga struna i savjetodavna tijela. (2) Vijea grupacija nauka/umjetnosti predstavljaju struna tijela Senata Univerziteta u Sarajevu. 3.1. Upravni odbor

  lan 49. (Sastav Upravnog odbora)

  (1) Upravni odbor je kolegijalni organ upravljanja odgovoran za poslovanje Univerziteta. (2) Upravni odbor Univerziteta ima jedanaest (11) lanova, od kojih est (6) lanova imenuje Vlada/osniva, a pet (5) lanova, od kojih je jedan predstavnik studenata, imenuje Senat.

 • 21

  (3) Imenovanje lanova Upravnog odbora vri se u skladu sa ovim statutom i aktom Vlade kojim se preciznije ureuju pitanja imenovanja lanova Upravnog odbora koje imenuje osniva, poetak i nain rada, prava i obaveze, postupak razrjeenja i druga pitanja. (4) Predsjednik Upravnog odbora Univerziteta imenuje se iz reda predstavnika osnivaa. (5) lanovi Senata, rektor, prorektori te rukovodioci organizacionih jedinica ne mogu biti lanovi Upravnog odbora. (6) Akt iz stava 3. ovog lana donosi se na osnovu usaglaenog teksta prijedloga Ministarstva i Senata Univerziteta. (7) Mandat lanova Upravnog odbora traje etiri (4) godine, izuzev lanova iz reda studenata, iji mandat traje jednu (1) godinu. (8) Niko ne moe biti biran vie od dva (2) puta uzastopno u Upravni odbor Univerziteta.

  lan 50. (Pravila za izbor lanova Upravnog odbora koje imenuje Senat)

  (1) Za lana Upravnog odbora kojeg imenuje Senat moe biti nominovan kandidat iz reda redovnih profesora u radnom odnosu na Univerzitetu sa punim radnim vremenom i koji ispunjava sljedee uvjete: da nije lan upravnog odbora vie od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta, da nije disciplinski kanjavan za povrede radne discipline ili discipline ponaanja u razdoblju od tri (3) godine prije kandidiranja za lana Upravnog odbora, da nije osuivan za krivino djelo i za privredni prestup nespojiv sa dunosti u Upravnom odboru Univerziteta. 2) Za lana Upravnog odbora kojeg imenuje Senat iz reda studenata moe biti nominovan kandidat koji ispunjava sljedee uvjete: da je dravljanin BiH, da je stariji od osamnaest (18) godina, da ima status studenta prvog ili drugog ciklusa studija, da je lan Skuptine Studentskog parlamenta, da nije lan upravnog odbora niti jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta, da nije disciplinski kanjavan za povrede studentske discipline u periodu od godinu dana prije nominiranja za lana Upravnog odbora odnosno da nije osuivan za krivino djelo.

  lan 51. (Procedura izbora lana Upravnog odbora kojeg imenuje Senat)

  (1) Senat raspisuje javni oglas za izbor lanova Upravnog odbora predstavnika Univerziteta. (2) Javni oglas se objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu te na web stranici Univerziteta i web stranicama organizacionih jedinica. (3) Na istoj sjednici Senat imenuje komisiju za provoenje procedure izbora lanova Upravnog odbora predstavnika Univerziteta, koja broji tri lana. (4) Nakon isteka roka za prijavljivanje kandidata, komisija iz stava 3. ovog lana u roku od petnaest (15) dana podnosi izvjetaj Senatu o prijavljenim kandidatima sa listom kandidata koji ispunjavaju uvjete za lana Upravnog odbora kojeg imenuje Senat.

 • 22

  (5) U roku od sedam (7) dana od podnoenja izvjetaja komisije, saziva se sjednica Senata na kojoj se nakon usvajanja izvjetaja tajnim glasanjem neposredno vri izbor lanova Upravnog odbora koje imenuje Senat. (6) Proceduru glasanja provodi komisija koja se imenuje na istoj sjednici Senata. Glasanje se obavlja glasakim listiima na kojima se nalaze imena kandidata koji ispunjavaju uvjete. (7) Za lanove Upravnog odbora izabrani su oni kandidati koji se plasiraju meu prvih pet (5) prema broju glasova, pri emu je neophodno da je rije o kandidatima sa najmanje deset (10) glasova. (8) Ukoliko dva ili vie kandidata dobiju podjednak broj glasova, glasanje se ponavlja. Ako i nakon ponovljenog glasanja dva ili vie kandidata imaju isti broj glasova, lan Upravnog odbora kojeg imenuje Senat postaje kandidata sa duim radnim staom na Univerzitetu u statusu redovnog profesora. (9) Oglas za izbor lanova Upravnog odbora koje imenuje Senat objavljuje se ezdeset (60) dana prije isteka mandata imenovanim lanovima Upravnog odbora koje imenuje Senat.

  lan 52. (Nain rada Upravnog odbora)

  (1) Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice, priprema sjednice i potpisuje akte i odluke donesene na sjednicama Upravnog odbora. Sjednicama Upravnog odbora prisustvuju rektor i prorektori bez prava glasa. (2) Predsjednik Upravnog odbora je obavezan dostaviti zapisnik sa sjednice u roku od pet dana od dana njegovog usvajanja osnivau putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. (3) Postupak sazivanja, voenja, odluivanja i druga pitanja u vezi sa odravanjem sjednica i nainom rada Upravnog odbora ureuju se Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

  lan 53. (Nadlenosti Upravnog odbora)

  Nadlenosti Upravnog odbora su: a) daje miljenje o Statutu Univerziteta, b) donosi opi akt o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu i druge ope akte u skladu sa Zakonom i ovim statutom, c) donosi odluku o osnivanju drugih pravnih lica u skladu sa Zakonom i ovim statutom, d) utvruje planove finansiranja i razvoja Univerziteta, e) donosi godinji program rada Univerziteta na prijedlog Senata i prati njegovu realizaciju, f) donosi finansijski plan Univerziteta i usvaja godinji obraun, g) usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad rektora iz domena finansijskog poslovanja i poduzima potrebne mjere i aktivnosti da bi se osigurala zakonitost finansijskog i ukupnog poslovanja Univerziteta, h) rjeava sva pitanja koja reguliraju odnos Univerziteta i osnivaa, i) odluuje o koritenju sredstava preko iznosa od 100.000,00 KM, j) odluuje o prigovoru zaposlenika na odluke tijela Univerziteta koji su u prvom stepenu odluivali o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa, k) podnosi osnivau estomjeseni i godinji izvjetaj o poslovanju visokokolske ustanove,

 • 23

  l) imenuje internog revizora na prijedlog rektora, m) utvruje broj i djelokrug rada organizacionih jedinica Univerziteta, n) obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

  lan 54. (Prestanak mandata i razrjeenje lana Upravnog odbora)

  (1) lanu Upravnog odbora prestaje mandat: a) istekom vremena na koje je imenovan odnosno biran, b) podnoenjem ostavke, c) u sluaju opoziva, d) razrjeenjem, e) ako mu prestane radni odnos svojstvo koje je bilo osnov za imenovanje odnosno izbor, f) izborom na funkciju koja je nespojiva sa lanstvom u Upravnom odboru, g) ako mu je izreena neka od mjera sigurnosti u skladu sa Zakonom i u trajanju duem od tri mjeseca poetkom primjene te mjere, h) ako bude osuen na izdravanje kazne zatvora u trajanju duem od tri mjeseca danom stupanja na izdravanje kazne, i) lanu Upravnog odbora iz reda studenata, prestankom statusa studenta. (2) U sluaju iz stava 1. ovog lana Upravni odbor zakljukom utvruje prestanak mandata i pokree postupak za izbor novog lana Upravnog odbora. (3) U sluaju da se tokom trajanja mandata lana Upravnog odbora pojave razlozi na osnovu kojih imenovani lan vie ne ispunjava kriterije za lana Upravnog odbora, isti je obavezan podnijeti ostavku na dunost lana Upravnog odbora odmah po nastupanju tih razloga. (4) U situacijama iz stava 1. ovog lana rektor je duan, prema slubenoj dunosti, pokrenuti postupak razrjeenja lana Upravnog odbora. (5) Razrjeenje lana Upravnog odbora vri se u skladu sa Zakonom i opim aktom Univerziteta. 3.2. Senat

  lan 55. (Senat)

  (1) Senat je najvie struno, akademsko tijelo odgovorno za sva struna, akademska pitanja na Univerzitetu. (2) Senat ine: a) po jedan predstavnik fakulteta/akademije/pridruene lanice iz reda redovnih i vanrednih profesora koji su zasnovali radni odnos sa punim radnim vremenom, po jedan predstavnik instituta u naunom zvanju naunog savjetnika ili vieg naunog saradnika, b) sedam predstavnika studenata, vodei rauna o zastupljenosti svake grupacije nauka/umjetnosti i ciklusa studija, c) rektor i prorektori Univerziteta. (3) Predstavnike fakulteta/akademije/pridruenih lanica bira vijee fakulteta/akademije/pridruene lanice. U sluaju odsustva, predstavnika fakulteta/akademije/pridruene lanice moe, prema ovlatenju dekana, predstavljati lan

 • 24

  akademskog osoblja fakulteta/akademije/pridruene lanice u zvanju vanrednog ili redovnog profesora. (4) Predstavnike studenata iz stava 2. take b. bira Studentski parlament na nain i pod uvjetima utvrenim Statutom Studentskog parlamenta i Pravilnikom o studentskom organizovanju Univerziteta u Sarajevu. (5) Mandat lanova Senata traje etiri godine, sa mogunosti jo jednog uzastopnog izbora. (6) Mandat lanova Senata iz reda studenata traje jednu godinu, sa mogunosti jo jednog uzastopnog izbora.

  lan 56. (Nadlenosti Senata)

  Senat ima sljedee nadlenosti: (1) a) odluuje o svim akademskim pitanjima, a posebno o pitanjima koja se odnose na

  nastavnu, naunu, umjetniku i strunu djelatnost Univerziteta, b) donosi Statut Univerziteta u skladu sa Zakonom i uz prethodno pribavljeno miljenje Upravnog odbora, c) donosi Etiki kodeks i ope akte u skladu sa Zakonom i ovim statutom, d) prati realizaciju razvoja Univerziteta sa stanovita ostvarivanja nastavnog, nastavno-naunog, umjetnikog, nastavno-umjetnikog, naunoistraivakog i strunog rada putem analize estomjesenih i godinjih izvjetaja rukovodilaca organizacionih jedinica i na druge naine, e) predlae Upravnom odboru godinji program rada Univerziteta, f) donosi nastavne planove i programe za sva tri ciklusa studija, te prati njihovu primjenu, g) razmatra prijedloge organizacionih jedinica o realizaciji studija u saradnji sa domaim i stranim visokokolskim ustanovama koje mogu imati za rezultat izdavanje dvojnih ili zajednikih diploma, h) bira, imenuje i razrjeava rektora, i) imenuje prorektore na prijedlog rektora, j) vri izbor akademskog osoblja na nain i prema proceduri utvrenoj Zakonom i ovim statutom, k) imenuje komisije u postupku stjecanja naunog zvanja doktora, l) dodjeljuje poasno zvanje profesora emeritusa te zvanje poasnog doktora Univerziteta, m) daje inicijativu Upravnom odboru za razmatranje pitanja iz domena organizacije i reorganizacije Univerziteta, n) usvaja elaborat o opravdanosti osnivanja novih organizacionih jedinica i/ili reorganizacije postojeih, o) daje saglasnost na odluku o osnivanju pravnih lica za obrazovne i istraivake svrhe, p) obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim statutom. (2) Senat odluuje o akademskim pitanjima pojedinanim aktima u formi odluke.

  lan 57. (Nain rada Senata)

  (1) Senatom predsjedava rektor. (2) U odsustvu rektora, Senatom predsjedava jedan od prorektora kojeg odredi rektor. (3) Senat donosi odluke veinom glasova ukupnog broja lanova.

 • 25

  (4) Radi efikasnijeg rjeavanja pitanja iz svoje nadlenosti, Senat moe obrazovati komisije ili druga radna tijela. (5) Senat odluuje o akademskim pitanjima na prijedlog odgovarajueg vijea grupacije nauka/umjetnosti kao i drugih tijela Univerziteta i Studentskog parlamenta. (6) Senat moe odluivati o pitanjima koja su se nala kao prijedlog na sjednici odgovarajueg vijea grupacije nauka/umjetnosti ukoliko se na datoj grupaciji nauka/umjetnosti u roku od 30 dana od dostavljanja prijedloga ne usvoji prijedlog odnosno ne zauzme miljenje i ne donese zakljuak. (7) Postupak sazivanja, voenja, odluivanja i druga pitanja u vezi sa odravanjem sjednica i radom Senata ureuju se Poslovnikom o radu, koji donosi Senat. 3.3. Rektor

  lan 58. (Rektor)

  (1) Rektor rukovodi radom i poslovanjem Univerziteta u skladu sa Zakonom i ovim statutom. (2) Rektoru u radu pomau prorektori i druga struna i savjetodavna tijela Univerziteta odnosno osoblje zaposleno na strunim i drugim poslovima na Univerzitetu. (3) Znak rektorovog dostojanstva su rektorske insignije: rektorski lanac i toga (ogrta).

  lan 59. (Nadlenosti rektora)

  (1) Rektor obavlja poslove utvrene Zakonom i ovim statutom, a naroito: a) zastupa i predstavlja Univerzitet, b) organizira i rukovodi radom Univerziteta i odgovoran je za zakonitost rada, c) donosi pojedinane akte u skladu sa Zakonom i ovim statutom, d) predlae ope akte u skladu sa Zakonom i ovim statutom, e) predlae Upravnom odboru mjere za djelotvorno i zakonito obavljanje djelatnosti Univerziteta, f) predlae osnove planova rada i razvoja Univerziteta, g) predlae Upravnom odboru unutranju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta, h) predlae Senatu kandidata za prorektora, i) donosi rjeenje o imenovanju od vijea izabranog dekana/direktora, j) predlae Upravnom odboru kandidata za internog revizora, k) izvrava odluke Upravnog odbora i drugih tijela Univerziteta, l) odluuje o koritenju sredstava do iznosa od 100.000 KM po pojedinanom nalogu, m) odluuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika u tijelima i slubama Univerziteta, n) podnosi Upravnom odboru izvjetaj o finansijskom poslovanju Univerziteta, o) saziva sjednice Senata i predsjedava njima, p) podnosi Senatu izvjetaje o akademskim pitanjima na Univerzitetu, r) naredbodavac je za izvrenje finansijskog plana, s) uestvuje u radu Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine, t) obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

 • 26

  (2) Dio ovlatenja iz djelokruga svoga rada rektor prenosi na dekana/direktora organizacione jedinice, a posebno poslove i zadatke iz djelatnosti organizacionih jedinica.

  lan 60. (Odgovornost rektora)

  (1) Rektor za svoj rad u domenu akademskih pitanja odgovara Senatu, a za svoj rad u domenu poslovanja odgovara Upravnom odboru. (2) Rektor je odgovoran za potivanje Zakona i izvravanje odluka nadlenih organa vlasti, Senata i Upravnog odbora u obavljanju registrirane djelatnosti (3) Rektor je obavezan ponititi odnosno obustaviti od izvrenja odluku rukovodioca organizacione jedinice ili nekog drugog tijela organizacione jedinice ako je protivna Zakonu, podzakonskim i provedbenim aktima i ovom statutu te o tome obavijestiti u roku od sedam dana od dana donoenja odluke Senat odnosno Upravni odbor u skladu sa njihovim nadlenostima, kao i organ uprave koji vri nadzor nad zakonitou rada Univerziteta. (4) Rektor je ovlaten suspendirati rukovodioca organizacione jedinice i pokrenuti postupak utvrivanja odgovornosti na nain i pod uvjetima utvrenim Zakonom.

  lan 61. (Obaveza izvjetavanja)

  (1) Rektor je obavezan da Senatu i Ministarstvu putem Upravnog odbora podnese izvjetaj o poslovanju Univerziteta za prethodnu godinu najkasnije do 15. aprila naredne kalendarske godine. (2) Izvjetaj iz prethodnog stava obavezno sadri elemente o uspjenosti rada Univerziteta u oblasti nastavnog, nastavno-naunog, umjetnikog, nastavno-umjetnikog, naunoistraivakog i finansijskog poslovanja, te ostale elemente koji se utvruju na osnovu odluke koju donosi Vlada putem Ministarstva.

  lan 62. (Uvjeti za izbor)

  (1) Za rektora moe biti izabrano lice koje je u akademskom zvanju redovnog profesora i koje je u radnom odnosu na Univerzitetu sa punim radnim vremenom. (2) Rektor se bira na mandatni period od etiri godine, sa mogunosti jo jednog uzastopnog izbora. (3) Rektor u toku mandata ne moe vriti funkciju dekana ili prodekana organizacione jedinice kao ni lana Upravnog odbora Univerziteta, niti moe biti politiki angairan u stranakom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvrnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

  lan 63. (Izbor rektora)

  (1) Postupak izbora rektora pokree Senat svojom odlukom i to najkasnije est mjeseci prije isteka mandata rektora na dunosti, a zavrava se najkasnije dva mjeseca prije poetka mandata novoizabranog rektora. Na istoj sjednici Senat imenuje komisiju za provoenje

 • 27

  procedure izbora rektora, iz reda redovnih profesora Univerziteta, koja broji pet lanova. Zainteresirani kandidati za rektora ne mogu biti birani za lana komisije. (2) Izbor rektora vri se na osnovu rezultata javnog konkursa, koji se objavljuje u najmanje tri dnevna lista i na web stranici Univerziteta. Rok za prijavljivanje zainteresiranih kandidata je petnaest dana od dana objavljivanja konkursa. (3) U prijavi za izbor rektora kandidati, pored dokumenata kojim dokazuju da ispunjavaju uvjete predviene Zakonom, prilau i biografiju, opis naunog i strunog rada i program rada za etverogodinji mandatni period. (4) Nakon isteka roka za prijavljivanje kandidata, komisija za provoenje procedure izbora rektora u roku od petnaest dana izvjetava Senat o prijavljenim kandidatima odnosno o kandidatima koji ispunjavaju uvjete utvrene konkursom. (5) U roku od sedam dana od dana podnoenja izvjetaja komisije saziva se sjednica Senata na kojoj se izvjetaj usvaja i na koju se pozivaju kandidati koji ispunjavaju uvjete za izbor rektora da na istoj sjednici javno prezentiraju svoj program rada. Tom sjednicom predsjedava lan Senata kojeg ovlasti Senat. (6) Nakon prezentacije programa rada kandidata za izbor rektora, Senat na istoj sjednici bira rektora, a proceduru glasanja provodi komisija koja se imenuje na toj sjednici. (7) Rektora bira Senat tajnim glasanjem, veinom glasova od ukupnog broja lanova Senata. (8) Ukoliko se u postupku za izbor rektora prijavi jedan kandidat, a u postupku glasanja ne dobije potrebnu veinu glasova, glasanje se ponavlja jo jednom. Ukoliko u ponovljenom glasanju kandidat ne dobije potrebnu veinu glasova, cjelokupni izborni postupak se ponavlja. (9) Ukoliko se u postupku za izbor rektora prijavi vie kandidata, izabran je onaj kandidat koji dobije potrebnu veinu glasova. Ukoliko niti jedan kandidat ne dobije potrebnu veinu, glasanje se ponavlja. U ponovljenom glasanju izbor se vri izmeu dva kandidata koji su dobili najvei broj glasova, odnosno izmeu vie njih ako su dobili jednak broj glasova. U ponovljenom glasanju izabran je onaj kandidat koji dobije potrebnu veinu glasova. Ukoliko u ponovljenom glasanju dva ili vie kandidata dobiju podjednak broj glasova, glasanje se ponavlja jo jednom. Ukoliko ni tada nijedan kandidat ne dobije potrebnu veinu, cjelokupni izborni postupak se ponavlja. (10) Nakon izbora rektora, na istoj sjednici Senat ovlauje lana Senata koji e potpisati rjeenje o izboru rektora. (11) Najkasnije sedam dana od dana izbora rektora, lan Senata iz stava 10. ovog lana je obavezan potpisati rjeenje o imenovanju rektora, uz obavezu dostave informacije o izboru i prijavljenim kandidatima na konkurs iz stava 2. ovog lana. (12) Rjeenje Senata o imenovanju rektora je konano, a protiv njega se moe pokrenuti upravni spor.

  lan 64. (Poetak mandata rektora)

  (1) Mandat rektora, u pravilu, zapoinje 1. oktobra u godini u kojoj je izabran, a prestaje 30. septembra u godini u kojoj mu istie mandat. (2) Rjeenje o izboru rektora sadri: a) ime i prezime izabranog rektora, b) datum kada izabrani rektor stupa na dunost i c) trajanje mandata.

 • 28

  (3) Prije stupanja na dunost rektora, izabrani rektor je obavezan potpisati izjavu o prihvatanju dunosti.

  lan 65. (Prestanak mandata rektora)

  Rektoru prestaje mandat: a) istekom perioda na koji je biran, b) ostavkom, c) prijevremenim razrjeenjem i d) izborom na neku drugu funkciju nespojivu sa funkcijom rektora.

  lan 66. (Razrjeenje rektora)

  (1) Senat moe donijeti odluku o razrjeenju rektora i prije isteka perioda na koji je izabran odnosno imenovan u sljedeim sluajevima: a) ako ostvaruje loe poslovne rezultate poslovanje s gubitkom ili neispunjenje finansijskog plana iz prethodne godine bez valjanog obrazloenja, b) ako mu je izreena neka od mjera sigurnosti, u trajanju duem od tri mjeseca poetkom primjene te mjere, c) ako bude osuen na izdravanje kazne zatvora u trajanju duem od tri mjeseca danom stupanja na izdravanja kazne, d) ako ne izvrava zadatke predviene Zakonom i ovim statutom ili ih izvrava protivno njima, e) ako prekorai ovlatenja utvrena Zakonom i ovim statutom i time nanese tetu Univerzitetu u veem obimu, f) zbog odsutnosti ili sprijeenosti da u neprekidnom periodu duem od tri mjeseca obavlja dunost i g) ako svojim ponaanjem povrijedi ugled funkcije rektora. (2) Ako rektoru prestane mandat prije isteka roka na koji je izabran, Senat iz svojih redova bira vrioca dunosti rektora koji obavlja dunost do izbora novog rektora, a najdue est mjeseci, te na istoj sjednici obavezno donosi odluku o raspisivanju konkursa za izbor rektora. (3) Sjednicom Senata u sluajevima iz stavova 2. i 3. ovog lana predsjedava lan Senata kojeg ovlasti Senat. (4) Vrioca dunosti rektora Senat bira tajnim glasanjem, veinom glasova od ukupnog broja lanova Senata. (5) Rektor kojem je istekao drugi mandat ne moe biti imenovan za vrioca dunosti rektora.

  lan 67.

  (Postupak razrjeenja rektora) (1) Obrazloen prijedlog za razrjeenje rektora, zbog jednog ili vie razloga navedenih u lanu 66. ovog statuta, Senatu moe podnijeti: a) osniva, b) jedna treina lanova Upravnog odbora, c) jedna treina lanova Senata, d) jedna treina ukupnog broja vijea organizacionih jedinica.

 • 29

  (2) U sluaju da Senat odbije inicijativu za razrjeenje rektora, nova inicijativa se ne moe podnijeti prije isteka roka od est mjeseci od podnoenja prethodne. (3) Postupak razrjeenja rektora provodi se u skladu sa Zakonom, ovim statutom i opim aktom Univerziteta.

  lan 68. (Prorektori)

  (1) Rektoru u obavljanju poslova iz djelokruga rada pomau prorektori. (2) Za prorektora moe biti birano lice u akademskom zvanju vanrednog ili redovnog profesora koje je u radnom odnosu na Univerzitetu/organizacionoj jedinici u punom radnom vremenu. Za studenta-prorektora moe biti birano lice koje ispunjava uvjete utvrene Zakonom o studentskom organizovanju na podruju Kantona Sarajevo. (3) Znak prorektorovog dostojanstva je toga (ogrta). (4) Mandat prorektora traje etiri godine i prati mandat rektora, osim u izuzetnim okolnostima. Izuzetne okolnosti vezuju se za: teu bolest rektora, povredu na radu rektora, razrjeenje rektora i druge vanredne okolnosti. (5) Prorektore bira i razrjeava Senat na prijedlog rektora na nain i prema postupku utvrenim Pravilnikom za izbor prorektora Univerziteta. Pri odluivanju koju e osobu predloiti za prorektora, rektor mora voditi rauna o nacionalnoj i spolnoj zastupljenosti i zastupljenosti kandidata s pojedinih organizacionih jedinica. (6) Studenta-prorektora bira i razrjeava Senat na prijedlog Studentskog parlamenta. (7) Prijedlog za izbor prorektora mora sadravati naziv funkcije, polje djelatnosti, biografiju kandidata, opis naunog i nastavnog rada te izjavu o prihvatanju kandidature. (8) Prorektor u toku mandata ne moe vriti funkciju dekana ili prodekana organizacione jedinice kao ni lana Upravnog odbora Univerziteta. (9) Mandat studenta-prorektora traje jednu godinu, sa mogunosti jo jednog uzastopnog izbora.

  lan 69. (Broj prorektora)

  (1) Univerzitet ima etiri prorektora iz reda akademskog osoblja i jednog studenta-prorektora i to: a) prorektor za nastavu i studentska pitanja, b) prorektor za naunoistraivaki/umjetnikoistraivaki rad, c) prorektor za meunarodnu saradnju, d) prorektor za finansije i e) student-prorektor za studentska pitanja.

  lan 70.

  (Djelokrug rada prorektora za nastavu i studentska pitanja) Prorektor za nastavu i studentska pitanja obavlja sljedee poslove: a) predlae mjere za unapreenje nastavnog procesa, b) koordinira aktivnosti u vezi sa nastavom i predlae plan realizacije nastave za akademsku godinu,

 • 30

  c) predlae kalendar aktivnosti organizacije i realizacije studijskih programa na Univerzitetu u akademskoj godini u koordinaciji sa organizacionim jedinicama koje realiziraju studijske programe, d) uestvuje u izradi izvjetaja o realizaciji nastavno-naunog procesa i prolaznosti studenata u tekuoj akademskoj godini, e) koordinira pripremama za upis studenata u prvu godinu studija, f) aktivno sarauje sa studentskim organizacijama o podizanju studentskog standarda na Univerzitetu, g) uestvuje u izradi izvjetaja o radu rektora, h) koordinira pripremu dnevnog reda i prati rad sjednica vijea grupacija nauka/umjetnosti, i) obavlja i druge poslove prema nalogu rektora.

  lan 71. (Djelokrug rada prorektora za naunoistraivaki/umjetnikoistraivaki rad)

  Prorektor za naunoistraivaki/umjetnikoistraivaki rad obavlja sljedee poslove: a) prati i koordinira realizaciju naunoistraivakih i umjetnikoistraivakih te istraivakorazvojnih projekata koje realizira Univerzitet, b) obavjetava organizacione jedinice o mogunostima apliciranja na naunoistraivake, umjetnikoistraivake te istraivakorazvojne projekte, c) predlae mjere za stimuliranje mladih istraivaa, d) prati implementaciju strategija razvoja naunoistraivakog/umjetnikoistraivakog rada na Univerzitetu, e) prati stanje u vezi sa naunoistraivakom infrastrukturom Univerziteta, predlae aktivnosti za njeno poboljanje, f) predlae mjere i aktivnosti u pogledu unapreenja naunoistraivakog/umjetnikoistraivakog kadra, g) uestvuje u izradi izvjetaja o radu rektora, h) koordinira pripremu dnevnog reda i prati rad sjednica vijea grupacija nauka/umjetnosti, i) obavlja i druge poslove prema nalogu rektora.

  lan 72.

  (Djelokrug rada prorektora za meunarodnu saradnju) Prorektor za meunarodnu saradnju obavlja sljedee poslove: a) poduzima aktivnosti na uspostavljanju saradnje sa drugim univerzitetima u zemlji i inozemstvu u oblasti nastavno-naunog, nastavno-umjetnikog, naunoistraivakog/umjetnikoistraivakog i razvojnoistraivakog rada te predlae mjere i aktivnosti za unapreenje internacionalizacije Univerziteta, b) uestvuje u izradi planova i programa strunog usavravanja akademskog i drugog osoblja Univerziteta na drugim univerzitetima, c) koordinira aktivnosti na stvaranju uvjeta za mobilnost akademskog i drugog osoblja i studenata, d) vodi brigu o realizaciji zakljuenih sporazuma o saradnji, e) uestvuje u izradi izvjetaja o radu rektora,

 • 31

  f) koordinira pripremu dnevnog reda i prati rad sjednica vijea grupacija nauka/umjetnosti, g) obavlja i druge poslove prema nalogu rektora.

  lan 73.

  (Djelokrug rada prorektora za finansije) Prorektor za finansije obavlja sljedee poslove: a) prati realizaciju finansijskog plana Univerziteta, b) uestvuje u izradi finansijskih zahtjeva, prijedloga finansijskih planova i izvjetaja o finansijskom poslovanju Univerziteta, c) predlae rektoru mjere za unapreenje finansijskog poslovanja, d) uestvuje u izradi plana investicija Univerziteta, e) uestvuje u izradi izvjetaja o radu rektora, f) koordinira pripremu dnevnog reda i prati rad sjednica vijea grupacija nauka/umjetnosti, g) obavlja i druge poslove prema nalogu rektora.

  lan 74.

  (Djelokrug rada studenta-prorektora) Student-prorektor obavlja sljedee poslove: a) predlae mjere za unapreenje studentskog standarda i prati stanje u toj oblasti, b) koordinira rad studenata-prodekana i odrava redovne sastanke sa njima, c) koordinira rad studentskih organizacija na Univerzitetu, d) obavlja i druge poslove koji se odnose na studentska pitanja na nain utvren Zakonom i ovim statutom. 3.4. Druga struna i savjetodavna tijela Univerziteta

  lan 75. (Druga struna i savjetodavna tijela Univerziteta)

  Struna i savjetodavna tijela Univerziteta su: a) vijea grupacija nauka/umjetnosti, b) odbori i savjeti. 3.4.1. Vijea grupacija nauka/umjetnosti

  lan 76. (Vijea grupacija nauka/umjetnosti)

  (1) Vijee grupacije nauka/umjetnosti je struno tijelo Senata koje razmatra akademska pitanja iz oblasti odgovarajuih oblasti nauka/umjetnosti i predlae Senatu njihovo rjeavanje. (2) Vijea grupacija su: a) Vijee Grupacije drutvenih nauka, b) Vijee Grupacije humanistikih nauka, c) Vijee Grupacije medicinskih nauka, d) Vijee Grupacije prirodno-matematikih i biotehnikih nauka, e) Vijee Grupacije tehnikih nauka i

 • 32

  f) Vijee Grupacije umjetnosti. (3) U radu vijea grupacije uestvuju i predstavnici naunih instituta, prema naunoj oblasti unutar koje obavljaju osnovnu naunoistraivaku djelatnost.

  lan 77. (Sastav vijea grupacija nauka/umjetnosti)

  (1) Vijee grupacije nauka/umjetnosti ine predstavnici fakulteta/akademija/instituta na nain utvren za lanove Senata, te jedan predstavnik studenata. (2) lanove iz stava 1. ovog lana bira vijee fakulteta/akademije/instituta u skladu sa opim aktom fakulteta/akademije/instituta, a predstavnika studenata bira Studentski parlament. (3) lanovi vijea grupacija ne mogu biti lanovi Upravnog odbora Univerziteta. (4) Mandat lana vijea grupacije nauka/umjetnosti iz reda akademskog osoblja traje etiri godine, sa mogunosti jo jednog uzastopnog izbora. (5) Mandat lana vijea grupacije nauka/umjetnosti iz reda studenata traje jednu godinu, sa mogunosti jo jednog uzastopnog izbora.

  lan 78. (Nadlenost vijea grupacija nauka/umjetnosti)

  (1) Vijee grupacije nauka/umjetnosti: a) bira predsjednika vijea grupacija iz reda lanova na konstituirajuoj sjednici, b) predlae Senatu odluke o razvoju grupacije u saradnji sa pripadajuim fakultetima/akademijama, c) predlae Senatu usvajanje nastavnih planova i programa pripadajuih fakulteta/akademija, d) predlae kriterije za osiguranje kvaliteta studijskih programa i naunog/umjetnikog rada u okviru grupacije, e) usklauje organizaciju i izvoenje nastave i podstie interdisciplinarne studijske programe unutar grupacije, f) podstie i daje miljenje o pokretanju interdisciplinarnih istraivakih projekata, g) daje miljenje o osnivanju novih studija, odsjeka, laboratorija, instituta, istraivakih cjelina, umjetnikih radionica i projekata, razvojnih centara i drugih organizacionih oblika, a na prijedlog fakulteta/akademije, h) koordinira saradnju sa naunim institutima ija se djelatnost ostvaruje iz naunog/umjetnikog polja grupacije, i) daje miljenje o prijedlogu fakulteta/akademije za pokretanje postupka osnivanja, promjene statusa ili ukidanja fakulteta/akademije ili dijela fakulteta/akademije iz grupacije, j) utvruje blie kriterije za izbor u nastavno-nauna, nastavno-umjetnika i nastavna zvanja unutar grupacije, a na prijedlog fakulteta/akademija, k) daje miljenje na prijedloge vijea fakulteta/akademije za izbor u akademska zvanja iz naunih i umjetnikih disciplina koje se izuavaju u okviru grupacije, l) daje miljenje na prijedlog vijea fakulteta/akademije za sastav komisija u postupku stjecanja akademske titule odnosno naunog zvanja doktora nauka, m) utvruje prijedlog za dodjelu poasnog doktora Univerziteta, n) imenuje svoje predstavnike u struna i savjetodavna tijela Univerziteta, o) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim statutom i nalozima Senata.

 • 33

  (2) Povodom razmatranja pitanja iz svoje nadlenosti vijee grupacije nauka/umjetnosti daje miljenja, usvaja prijedloge i donosi zakljuke koje upuuje Senatu. (3) Ako se vijee grupacije nauka/umjetnosti ne izjasni u roku od 30 dana od dana dostavljanja prijedloga od vijea organizacione jedinice, dato pitanje automatski se uvrtava na dnevni red Senata na odluivanje.

  lan 79. (Nain rada vijea grupacija nauka/umjetnosti)

  (1) Vijee grupacije nauka/umjetnosti obavlja poslove iz djelokruga svog rada na sjednicama. (2) Vijee grupacije nauka/umjetnosti odluuje veinom glasova ukupnog broja lanova. (3) Rad vijea grupacije nauka/umjetnosti i nain donoenja odluka blie se ureuju poslovnikom o radu, koji donosi Senat. 3.4.2. Odbori i savjeti Univerziteta

  lan 80. (Odbori i savjeti Univerziteta)

  (1) Na Univerzitetu se obrazuju odbori i savjeti kao struna i savjetodavna tijela Senata i to: 3.4.2.1. Odbor za normativna pitanja, 3.4.2.2. Odbor za finansije, 3.4.2.3. Odbor za upravljanje kvalitetom, 3.4.2.4. Odbor za meunarodnu saradnju, 3.4.2.5. Odbor za fondove i stipendije, 3.4.2.6. Odbor za dodjelu univerzitetskih priznanja, 3.4.2.7. Odbor za sport i tjelesni odgoj, 3.4.2.8. Izdavaki savjet, 3.4.2.9. Etiki savjet, 3.4.2.10. Odbor za biblioteko-informacioni sistem. (2) Odbori i savjeti rade na sjednicama. (3) O pitanjima iz svog djelokruga odbor i savjet odluuju veinom ukupnog broja lanova. (4) Inicijativu za razmatranje prijedloga na odboru i savjetu mogu dati Senat, rektor i Upravni odbor. (5) Izuzetno, inicijativu za razmatranje prijedloga mogu dati i lanovi odbora i savjeta. (6) Blie odredbe o radu odbora i savjeta ureuju se poslovnikom o radu odbora i savjeta Univerziteta. 3.4.2.1. Odbor za normativna pitanja

  lan 81. (Nadlenost Odbora za normativna pitanja)

  (1) Odbor za normativna pitanja je struno i savjetodavno tijelo Senata. (2) Odbor za normativna pitanja ima nadlenost da: a) prati primjenu i daje miljenje o Statutu i drugim opim aktima Univerziteta,

 • 34

  b) daje miljenje o opim aktima organizacionih jedinica i njihovoj usklaenosti sa ovim statutom na inicijativu strunih tijela Univerziteta, c) inicira donoenje odgovarajuih opih akata Univerziteta/organizacionih jedinica te daje miljenje o njihovoj usklaenosti sa Zakonom i ovim statutom, d) obavlja i druge poslove prema nalogu tijela Univerziteta. (3) Odbor za normativna pitanja ima devet lanova, od kojih su dva predstavnika Univerziteta, est predstavnika fakulteta/akademija i jedan predstavnik studenata. (4) Predstavnike Univerziteta predlae rektor, predstavnike fakulteta/akademija predlau vijea grupacija nauka/umjetnosti, a predstavnika studenata predlae Studentski parlament Univerziteta. (5) Odbor bira predsjednika izmeu svojih lanova na konstituirajuoj sjednici. 3.4.2.2. Odbor za finansije

  lan 82. (Nadlenost Odbora za finansije)

  (1) Odbor za finansije je struno i savjetodavno tijelo Senata. (2) Odbor za finansije ima nadlenost da: a) daje miljenje o finansijskom planu Univerziteta, b) daje miljenje u pogledu koritenja sredstava za investicije Univerziteta te predlae mjere racionalizacije u finansijskom poslovanju Univerziteta, c) obavlja i druge poslove prema nalogu tijela Univerziteta. (3) Odbor za finansije ima devet lanova, od kojih su dva predstavnika Univerziteta, est predstavnika fakulteta/akademija i jedan predstavnik studenata. (4) Predstavnike Univerziteta predlae rektor, predstavnike fakulteta/akademija predlau vijea grupacija nauka/umjetnosti, a predstavnika studenata predlae Studentski parlament Univerziteta. (5) Odbor bira predsjednika izmeu svojih lanova na konstituirajuoj sjednici. 3.4.2.3. Odbor za upravljanje kvalitetom

  lan 83. (Nadlenost Odbora za upravljanje kvalitetom)

  (1) Odbor za upravljanje kvalitetom je struno i savjetodavno tijelo Senata. (2) Odbor za upravljanje kvalitetom ima nadlenost da: a) prati primjenu pravila i procedura realizacije nastavnih planova i programa studija te predlae mjere za njihovo unapreenje u okviru obavljanja djelatnosti Univerziteta, b) uestvuje u pripremi interne evaluacije, c) inicira i predlae organizacionim jedinicama nain i postupak vrednovanja i osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja i istraivakog rada, d) obavlja i druge poslove iz svoje nadlenosti u skladu sa ovim statutom i Pravilnikom o osiguranju kvaliteta Univerziteta.

 • 35

  (3) Odbor za upravljanje kvalitetom ima deset lanova, od kojih je jedan predstavnik Univerziteta (menadmenta), est predstavnika grupacija, po jedan predstavnik studenata prvog i drugog ciklusa studija i predstavnik administrativnog osoblja. (4) Odbor bira predsjednika izmeu svojih lanova na konstituirajuoj sjednici. 3.4.2.4. Odbor za meunarodnu saradnju

  lan 84. (Nadlenost Odbora za meunarodnu saradnju)

  (1) Odbor za meunarodnu saradnju je struno i savjetodavno tijelo Senata. (2) Odbor za meunarodnu saradnju ima nadlenost da obavlja poslove i zadatke u vezi sa meunarodnom saradnjom. (3) Odbor za meunarodnu saradnju ima devet lanova: a) po jedan predstavnik svake grupacije nauka/umjetnosti, iz reda nastavnika/saradnika, kojeg imenuje vijee odgovarajue grupacije nauka/umjetnosti, b) jedan predstavnik ostalih organizacionih jedinica, kojeg imenuje rektor na prijedlog organizacionih jedinica, c) predstavnik Studentskog parlamenta, d) prorektor za meunarodnu saradnju. (4) Odbor bira predsjednika izmeu svojih lanova na konstituirajuoj sjednici. 3.4.2.5. Odbor za fondove i stipendije

  lan 85. (Nadlenost Odbora za fondove i stipendije)

  (1) Odbor za fondove i stipendije je struno i savjetodavno tijelo Senata. (2) Odbor ima nadlenost da: a) utvruje kriterije za dodjelu stipendija i nagrada iz fondova, b) utvruje tekst konkursa za dodjelu stipendija i nagrada, c) utvruje konane liste dodijeljenih stipendija i nagrada, d) prati realizaciju planiranih sredstava iz fondova utvrenih finansijskim planom Univerziteta i odreuje izvrioce prema planiranim aktivnostima. (3) Odbor za fondove i stipendije ima devet lanova i to: a) rektor, b) po jedan predstavnik grupacije nauka/umjetnosti kojeg imenuje odgovarajue vijee grupacije nauka/umjetnosti, c) predstavnik Upravnog odbora, d) predstavnik studenata. (4) Odbor bira predsjednika izmeu svojih lanova na konstituirajuoj sjednici. 3.4.2.6. Odbor za dodjelu univerzitetskih priznanja

  lan 86. (Nadlenost Odbora za dodjelu univerzitetskih priznanja)

  (1) Odbor za dodjelu univerzitetskih priznanja je struno i savjetodavno tijelo Senata.

 • 36

  (2) Nadlenost Odbora je da: a) utvruje plan aktivnosti i manifestacija koje se obiljeavaju u toku akademske godine, b) predlae dodjelu, vrstu i kriterije priznanja na Univerzitetu, c) podnosi izvjetaj Senatu o realizaciji aktivnosti. (3) Odbor za dodjelu univerzitetskih priznanja ima devet lanova i to: a) po jedan predstavnik grupacije nauka/umjetnosti kojeg bira odgovarajue vijee grupacije nauka/umjetnosti, b) predstavnik Upravnog odbora, c) rektor, d) predstavnik Studentskog parlamenta. (4) Odbor bira predsjednika izmeu svojih lanova na konstituirajuoj sjednici. 3.4.2.7. Odbor za sport i tjelesni odgoj

  lan 87. (Nadlenost Odbora za sport i tjelesni odgoj)

  (1) Odbor za sport i tjelesni odgoj je struno i savjetodavno tijelo Univerziteta. (2) Nadlenost Odbora je da: a) predlae mjere i aktivnosti u vezi sa promoviranjem sporta i tjelesnog odgoja na Univerzitetu, b) predlae godinji plan i budet za aktivnosti sporta. (3) Odbor za sport i tjelesni odgoj ima devet lanova i to: a) dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, b) po jedan predstavnik grupacije nauka/umjetnosti izabran od odgovarajueg vijea grupacije nauka/umjetnosti, c) predstavnik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, d) predstavnik Univerzitetsko-sportskog drutva Bosna. (4) Odbor bira predsjednika izmeu svojih lanova na konstituirajuoj sjednici. 3.4.2.8. Izdavaki savjet

  lan 88. (Izdavaki savjet)

  (1) Izdavaki savjet je struno i savjetodavno tijelo Senata. (2) Izdavaki savjet ima nadlenost da obavlja sljedee poslove i zadatke: a) prima zahtjeve sa prijedlogom za objavljivanje nastavno-naunih izdanja od vijea fakulteta/akademija/instituta i grupacija nauka/umjetnosti, b) razvrstava rukopise prema vrsti u skladu sa opim aktom Univerziteta, c) odreuje recenzente na prijedlog predsjednika za svaki pojedinani prijedlog, d) trai eventualnu nadopunu odnosno pojanjenja dostavljenih rukopisa od predlagaa, e) zaduuje svoje lanova pojedinano za uvid u materijale za odreene rukopise, o emu oni Savjetu podnose pisani izvjetaj, f) dostavlja Senatu ocjenu izdanja na usvajanje, g) predlae rektoru plan i opu politiku izdavake djelatnosti, h) predlae uredniku asopisa i zbornika radova koncepciju svakog pojedinog broja, i) obavlja i ostale poslove i zadatke u vezi sa izdavakom djelatnosti,

 • 37

  j) za svoj rad odgovara Senatu i rektoru. (3) Izdavaki savjet ima 13 lanova, od kojih po dva predstavnika svake grupacije nauka/umjetnosti i predstavnik Rektorata. (4) Izdavaki savjet bira predsjednika iz reda svojih lanova na konstituirajuoj sjednici. 3.4.2.9. Etiki savjet

  lan 89. (Nadlenost Etikog savjeta)

  (1) Etiki savjet je struno i savjetodavno tijelo Senata. (2) Etiki savjet ima nadlenost da: a) savjetuje rektora i univerzitetsku zajednicu o opim pitanjima koja se odnose na etinost ponaanja i prakse na Univerzitetu, b) odrava kontakte sa uporedivim tijelima drugih univerziteta i drugih ustanova u zemlji i svijetu, c) organizira okrugle stolove, rasprave, naune skupove o temama u vezi sa primjenom i unapreenjem etikih standarda na Univerzitetu, d) na osnovu dostavljenih miljenja etikih odbora fakulteta/akademija priprema i dostavlja godinje izvjetaje Senatu, e) predlae rektoru i Senatu izmjene i dopune Etikog kodeksa, f) obavlja i druge poslove predviene Etikim kodeksom. (3) Etiki savjet ima devet lanova i to: a) po jedan predstavnik svake grupacije nauka/umjetnosti, b) predstavnik Centra za ljudska prava, c) predstavnik Studentskog parlamenta, d) predstavnik Rektorata. (4) lanove Etikog savjeta imenuje Senat na prijedlog rektora, na period od etiri godine. (5) Etiki savjet bira predsjednika izmeu svojih lanova na konstituirajuoj sjednici. 3.4.2.10. Odbor za biblioteko-informacioni sistem

  lan 90. (Nadlenost Odbora za biblioteko-informacioni sistem)

  (1) Odbor za biblioteko-informacioni sistem je struno i savjetodavno tijelo Senata. (2) Odbor za biblioteko-informacioni sistem ima nadlenost da: a) prati primjenu i daje miljenje o standardima za visokokolske biblioteke, b) prati rad, stanje i potrebe biblioteka, c) definira obavezne zadatke visokokolskih biblioteka, d) podstie saradnju meu visokokolskim bibliotekama u sklopu jedinstvenog biblioteko-informacionog sistema, e) inicira i predlae programe za kontinuirano struno usavravanje i cjeloivotno uenje bibliotekog osoblja, f) rjeava i sva druga pitanja iz djelokruga rada biblioteko-informacionog sistema. 3. Odbora za biblioteko-informacioni sistem ima 12 lanova i to:

 • 38

  a) po jednog predstavnika svake grupacije, iz reda bibliotekara, kojeg imenuje odgovarajua grupacija nauka/umjetnosti, b) jedan lan sa Odsjeka za komparativnu knjievnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, c) jedan lan iz NUBBiH-a, kojeg imenuje Biblioteki savjet NUBBiH-a, d) jedan lan iz reda predstavnika studenata, kojeg predlae Studentski parlament, e) prorektor za nastavu i studentska pitanja, f) prorektor za naunoistraivaki/umjetnikoistraivaki rad i osiguranje kvaliteta, g) predstavnik UTIC-a. 4. Tijela organizacionih jedinica

  lan 91.

  (Tijela organizacione jedinice) (1) Tijela organizacione jedinice su: 4.1. vijee, 4.2. dekan/direktor, 4.3. druga struna i savjetodavna tijela. (2) Blie odredbe o unutranjoj organizaciji organizacione jedinice utvrdit e se opim aktom organizacione jedinice. 4.1. Vijee

  lan 92. (Nadlenost vijea fakulteta/akademije)

  (1) Vijee fakulteta/akademije je najvie struno tijelo fakulteta/akademije. (2) Nadlenosti vijea fakulteta/akademije su: a) donosi odluke o svim akademskim, nastavnim, naunim i strunim pitanjima u okviru svoje nadlenosti, b) predlae i