Impact mee og - mee-nl

Download Impact mee og - mee-nl

Post on 29-May-2015

425 views

Category:

Health & Medicine

1 download

DESCRIPTION

Impact meting (maatschappelijk rendement) van MEE Oost-Gelderland (samenvatting).

TRANSCRIPT

  • 1. MEE Oost-Gelderland IMPACTTRACERINGhet maatschappelijk rendement vanMEE Oost-GelderlandUitgevoerd door Izare B.V., Zutphen30 juni 20101

2. Impacttraceringhet maatschappelijke rendement van MEE Oost-GelderlandZutphen / Doetinchem, 30 juni 2010======================================================================Inhoudsopgave1: Inleiding en samenvatting pag. 32: Algemene gegevens pag. 42.1. Doel van de analyse2.2. Over MEE Oost-Gelderland2.3. Basisgegevens2.4. Belanghebbenden3: Waardecreatiespag. 63.1. Wachtlijst3.2. Empowerment3.3. Overbrugging en interventies3.4. Duurdere zorg en schulden3.5. Kostbare trial & error3.6. Mantelzorg3.7. Minder overlast en kleine criminaliteit3.8. Schoolcarrire3.9. Omgangsregels en lotgenotencontacten3.10. Arbeid3.11. Telefonische vraagbaak3.12. EHBP3.13. Advisering gemeenten en verenigingen4: Impact geordend pag. 134.1. Overzicht waardecreaties4.2. Naar belanghebbenden4.3. Vergelijking met mBCBronnen pag. 172 3. 1: Inleiding1.1. InleidingDe noodzaak om in de huidige tijd te kunnen onderbouwen wat een organisatie(onderdeel)met een publiek doel - zoals MEE Oost-Gelderland - in maatschappelijk opzicht vermag,wordt breed onderkend. Daaraan ten grondslag liggen factoren als krimpende budgetten,decentralisatie van verantwoordelijkheden, plicht tot maatschappelijke verantwoording enbedreiging van de continuteit van de bedrijfsvoering vanwege forse bezuinigingen.MEE Oost-Gelderland heeft bedoelde noodzaak onderkend en gevraagd hetmaatschappelijk rendement van MEE Oost-Gelderland in beeld te brengen, parallel aan demaatschappelijke businesscase (mBC) die door Ernst & Young op landelijk niveau wordtuitgevoerd (1).Bij deze analyse is gebruikt gemaakt van het referentiekader Social Return on Investment(SROI), zijnde een methode om de financieel-economische en sociale impact van debedrijfsvoering via een belanghebbendenanalyse en impactmap te achterhalen.Het gaat om de opbrengsten n besparingen die met de als investeringen opgevatteinkomsten c.q. bestedingen, worden gerealiseerd.De SROI-methode voorziet erin de impact zoveel mogelijk onder gebruikmaking vanconcrete indicatoren in termen van geld te duiden, te monetariseren.Nadere informatie over het gedachtegoed is terug te vinden in de bij de bronnen genoemdepublicaties ter zake en op de websites www.sroinetwerk.nl en www.socialevaluator.eu.MEE Oost-Gelderland is opdrachtgever en heeft het belang bij deze SROI-analyseuitgesproken.In het verlengde van de mBC wordt echter tegelijkertijd vergelijkingsmateriaal verkregen datkan worden gebruikt om dergelijke analyses te herhalen, aan te scherpen, teprofessionaliseren en wellicht ook sectoraal te standaardiseren.1.2. SamenvattingVia interviews en documenten zijn met behulp van de methode Social Return On Investment(SROI) de belangrijkste (95% van de omzet) bedrijfsactiviteiten van MEE Oost-Gelderlandgeanalyseerd op hun impact voor belanghebbende partijen.De getraceerde impact is via indicatoren geduid in termen van geld.Gebleken is dat de belangrijkste stakeholders de centrale overheid en zorgverzekeraars zijn.Deze partijen toucheren 90% van het maatschappelijk rendement.Conservatief gecalculeerd brengen de bedrijfsactiviteiten ten minste een keer zoveel op alsde investeringen. De SROI-ratio is 2,3. Dit wil zeggen dat elke bij MEE Oost-Gelderlandten minste 2,30 opbrengt.Een min of meer zelfde ratio is gevonden in de maatschappelijke businesscase op landelijkniveau, uitgevoerd door Ernst & Young. Analyse van de verschillen laat zien dat de lengtevan de projectieperiode in belangrijke mate de ratio bepaalt, naast de stakeholders die al danniet in de beschouwingen worden meegenomen.In de SROI-analyse is in tegenstelling tot de mBC mede de impact op de wachtlijst, demantelzorg en de factor empowerment in ogenschouw genomen.1Ernst & Young, MEE als publieke waarde (2010) 3 4. 4.3. Vergelijking met mBCOm de resultaten van deze SROI-analyse naast die van de door Ernst & Young uitgevoerdemaatschappelijke businesscase (mBC) te leggen, eerst een overzicht van de bevindingenvan de mBC.Bevindingen mBCNr.Titel Thema Waarde in %1De kost gaat voor de baat logeren 57,0% dagbesteding verblijf2Regulier i.p.v. speciaalkinderopvang 2,5% onderwijs4,8%3Op weg naar arbeiduitkering 27,9% subsidies betaalde baan4Minder overlast en criminaliteitPreventie1,5%5Voorkomen huisuitzetting en schuldenschuldhulp 6,3% huisuitzettingEnkele vergelijkingen.De maatschappelijke businesscase (mBC) geeft een indicatie van een ratio. Degepresenteerde cijfers geven een ratio groter dan 2, de extrapolatie suggereert een ratiotussen 3,25 en 4,33.De SROI-analyse van MEE Oost-Gelderland komt uit op een SROI-ratio van 2,3.In de mBC worden als belanghebbende partijen vijf ministeries genoemd (VWS, Justitie,BZK, OCW, SZW), gemeenten, zorgverzekeraar en het zorgkantoor. Aan welkebelanghebbende partij de gecreerde waarde ten goede komt, is niet in de mBC terug tevinden.Deze SROI-analyse koppelt de waarden wel aan belanghebbenden.Drie partijen (clinten & verwanten, bedrijven, clubs & verenigingen) zijn niet in de mBCterug te vinden, wel in de SROI-analyse. De totale waardecreatie ten gunste van deze driepartijen is slechts 5% van het totaal.In beide analyses zijn de belangrijkste belanghebbende partijen de centrale overheid enzorgverzekeraar / zorgkantoor. Aanmerkelijke verschillen zijn te constateren rond de factorenbetaald werk en voorkomen van meer of duurdere zorg.1. Betaald werk.De mBC toont dat 28% van de maatschappelijke waarde tot stand komt dankzij deinterventie van MEE om clinten van een uitkering dan wel gesubsidieerde arbeidsplek naarbetaald werk te begeleiden. In het onderzoek bij MEE Oost Gelderland is deze functiedermate incidenteel naar voren gekomen, dat deze niet voor de monetarisering in4 5. aanmerking kon worden gebracht. Wel is gevonden dat MEE drie vormen van begeleidingvorm geeft, te weten: ondersteuning van het rentegratietraject, potentiren van plaatsing bijeen SW-bedrijf en werkbehoud bij een werkgever. Het verschil in de maatschappelijkewaardecreatie blijft echter opvallend: mBC: 27,9% minus SROI: 6,3% = 21,6%.Van belang is hierbij aan te tekenen dat in de mBC in de ogen van een SROI-analist vooreen uitzonderlijk lange projectietermijn is gekozen: 10 jaar. De SROI analyse hanteertmaximaal 3 jaar, omdat impacts over dit aantal jaren nog redelijk zijn te overzien. Als hetaantal projectiejaren gelijk wordt geschakeld, dan resteren vooral de eerder genoteerdeinhoudelijke verschillen.2. Voorkomen van meer en duurdere zorg.Bij de factor voorkomen van meer en duurdere zorg ligt de verhouding precies andersom.De SROI-analyse komt uit op ongeveer 26% meer waardecreatie in vergelijking met demBC. Dit verschil is volledig verklaarbaar met de waardecreaties die wel in de SROI-analyseen niet de mBC zijn terug te vinden, te weten: de maatschappelijke waarde van de factorenwachtlijst (nr. 1; bijdrage = 12,7%), empowerment (nr. 2; bijdrage = 11,2%) en mantelzorg(nr. 6; bijdrage = 8,9%).Deze analyse is in opdracht van MEE Oost-Gelderland uitgevoerd door:Gert Rebergen, Izare B.V., Laarstraat 47, 7201 CB Zutphen, www.izare.nl.Doetinchem / Zutphen juni 2010 5