hava-İŞ dergi, kasım - aralık 2006

44

Upload: havais-tr

Post on 24-Mar-2016

243 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

GÜNDEM: Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin: İş yükümüz arttı, haklarımız da geliştirilmeli; Toplu sözleşme sürecine birlikte hazırlanmalıyız GÜNCEL: Eğitim çalışmalarında üyeler, sorularına yanıt buluyor; Sağlık hepimizin hakkıdır Periyodik muayeneler işler hale gelmeli HABER YORUM: Crew consept uygulaması Denizli'de durduruldu; THY'den kişilik haklarına aykırı "kişilik testi" ÖZELLEŞTİRME: Yağmalanan bütün bir hayat... Senin hayatın... DÜNYADAN: Avrupa Birliği EU OPS Düzenlemelerini Kabul Etti KÜLTÜR - SANAT: Leonardo Da Vinci'nin dehası

TRANSCRIPT

Page 1: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006
Page 2: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

K a s ı m - A r a l ı k 2 0 0 6

TÜRK -‹fi ve ITF üyesi HAVA-‹fi

‹DAR‹ YER :

HAVA-‹fi SEND‹KASI

‹ncirli Cad. 68/1 Bak›rköy-‹ST.

Tel: 0.212.660 20 95

Faks: 0.212.571 90 51

www.havais.org.tr

[email protected]

Türkiye Sivil Havac›l›k Sendikas›

Ayl›k Yay›n Organ› Ad›na

SAH‹B‹

Genel Baflkan

AT‹LAY AYÇ‹N

SORUMLU

YAZI‹fiLER‹ MÜDÜRÜ

Genel Baflkan Yard›mc›s›

EYLEM ATEfi

TASARIM ve

OFSET HAZIRLIK

Mavi Kare Reklamc›l›k

0.212.266 55 31

www.mavikarereklam.com

BASKI

fian Ofset

0.212.289 24 24

39

BU SAYIDA

6

1

GÜNDEMHava-‹fl GenelBaflkanı Atilay Ayçin:‹fl yükümüz artt›,haklar›m›z dagelifltirilmeli

14

HABER YORUMCrew conseptuygulamas› Denizli'dedurduruldu

20

ÖZELLEfiT‹RMEYa¤malanan bütün birhayat… Seninhayat›n…

34

KÜLTÜR-SANATLeonardo Da Vinci'nindehas›

28

DÜNYADANAvrupa Birli¤i EUOPS DüzenlemeleriniKabul Etti

GÜNCELE¤itimçalıflmalarındaüyeler, sorularınayanıt buluyor

Page 3: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

Hava-‹fl Sendikas›, THY A.O.’da 8829,Teknik Afi.’de 2360 olmak üzere, toplam11.189 çal›flan› kapsayacak ve 1 Ocak 2007tarihinden itibaren geçerli olacak toplu iflsözleflmesi haz›rl›k sürecini bafllatt›. Yasalprosedür takvimini uygulamaya koyan Hava-‹fl Sendikas› bu dönem biri THY’de, di¤eriTeknik Afi’de olmak üzere iki farkl› toplusözleflme imzalayacak.

Üyeye aç›k olarak yap›lacak toplu söz-leflme görüflmeleri fiubat ay›nda bafllayacak.

Hava-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› AtilayAyçin’le sözleflme sürecini konufltuk.

Bu dönemde üyeye büyük görev düfltü-¤ünü belirten Ayçin, kazan›lm›fl haklardangeriye gitmemek konusunda kararl› olduk-lar›n› belirtti. Yetersiz görülen maddelerdede iyilefltirme konusunda talepkar olacaklar›n›ifade eden Ayçin, bunun tek bafl›na yeterliolmad›¤›n› da ekliyor. “E¤er çal›flanlar talep-lerinin ve sendikan›n bu tavr›n›n arkas›ndaduramaz, o pazarl›¤›n sahibi olamaz ve tavizvermeyece¤ini iflverene hissettirmezse,iflverenin sald›rganl›¤› artacak ve tek bafl›na

sendikan›n tavr› yeterli olmayacakt›r.”Hava-‹fl Sendikas› toplu sözleflme

görüflmelerine nas› l haz›r lan›yor?Toplu sözleflme görüflmeleri dönemsel

olarak farkl› zamanlar› kaps›yor. Haz›rl›klaraç›s›ndan 89’dan bu yana sendikac›l›kanlay›flım›z gere¤i yaptı¤ımız bir çal›flmabiçimi var. Çal›flanlar›n ortak talepleriniiçermeyen bir toplu sözleflme düflünülemez.Bunu tespit etmenin en iyi yolu da talepsahipleriyle yüzyüze gelmek. Sorun sahibiyleyüzyüze gelmek o sorunun yaflan›fl biçimihakk›nda fikir sahibi olmay› da getiriyor.

89’dan bugüne aç›k fleffaf, demokratikanlay›flım›z gere¤i, insanlarla birlikte hareketetmek gibi bir politikam›z oldu ve flimdibu politikan›n gereklerine uygun davranmayaçal›fl›yoruz.

Toplu sözleflme haz›rl›klar›n› üyeylebirlikte yapmaya çal›flyoruz. Bunun için iflyeri gezileri s›ras›nda toplant›lar yaparaksorunlar› birlikte tespit ediyoruz. Tümiflyerlerimizde anket çal›flmas› yaparaküyelerimizin tamam›na ulaflmaya çal›fl›yoruz.

Hizmet sektörü oldu¤umuz için farkl›

1

Çal›flanlar›n ortaktalepleriniiçermeyen bir toplusözleflmedüflünülemez. Bunutespit etmenin en iyiyolu da talepsahipleriyle yüzyüzegelmek.

Hava-‹fl Genel Baflkanı Atilay Ayçin: ‹fl

yükümüz artt›, haklar›m›z da gelifltirilmeliÖzlem ErgunHava-‹fl Basın Yayın Uzmanı[email protected]

GÜNDEM

Page 4: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

ünitelerden, farkl› yap›lardan oluflan biriflyerimiz var. Do¤ald›r ki herkesin hizmetsürecine katk›s› belirli anlamlarda. Biz bufarkl›l›klar› mümkün oldu¤unca asgari zemin-de ortaklaflt›rmaya çal›fl›yoruz.

Anketler doldurulup geldikten sonra genelmerkezimizde de¤erlendirilmeye tabi tutu-luyor, bir ön taslak ç›k›yor. Ön taslak 400kiflilik geniflletilmifl temsilciler kurulunda birkez daha tart›fl›l›p de¤erlendiriliyor. ‹flyerigezileri ve anket çal›flmas› s›ras›nda ortayaç›kan talepler son bir kez daha gözden geçiri-lip tasla¤a son flekli veriliyor.

‹flyerinde sürekli bir sirkülasyon var, iflyerigezileri tan›flmak aç›s›ndan da faydal› oluyor.Hem biz yeni gelen arkadafllar›m›z› tan›-yoruz, hem de onlar sendikay›. ‹nsanlar›sürece ortak etmek dolay›s› ile sorumlulu¤uonlarla paylaflmak önemli.

Üyelerimiz iflverenle yapt›¤›m›z görüfl-meleri de izleyebilecek. Görüflmeler üyeyeaç›k gerçeklefltirilecek ve görüflme tarihleriönceden ifl yerlerinde duyurulacak. Bugörüflmelere üyelerimizi bekliyoruz. Arkadafl-lar›m›z›n ileri sürdü¤ü, gerçekleflmesiniistedi¤i taleplerinin, sendikas› taraf›ndannas›l sahiplenildi¤ini, kimi taleplerinin deiflverenler taraf›ndan hangi gerekçelerlereddedildi¤ini görmelerini, duymalar›n›istiyoruz.

THY’de çok fazla birim ve bunlar›n kendiiçlerinde farkl› sorunlar› var; ancak genelbir de¤erlendirme yapmak gerekirseproblemler nerelerde ortaklık gösteriyor?

Ekonomik gidiflattan olumsuz etkileneninsanlar›n ilk talebi do¤al olarak ücret oluyor.Ücret maddesi her dönem sadece bizimiflkolunda de¤il tüm ifl kollar›nda ilk maddekuflkusuz. Gecelerini gündüzlerini bir iflyerineharcayan bu insanlar›n ilk talebi, hakl› olarakkendileri ve bakmak zorunda olduklar›insanlar için insanca bir yaflam sa¤lamak

elbette. Bir di¤er temel sorun da özellefltirmepolitikalar› sonucu her dönem gündemegelen ifl güvencesi konusu.

‹flverenlerin keyfi, suni birtak›m gerek-çelerin ard›na s›¤›narak, çal›flanlar›n ifllerineson verme e¤ilimi, insanlar›n yar›nlar›n›tehdit eden ve huzursuzluk yaratan çokönemli bir konu.

Bununla birlikte yeni 4852 say›l› yasa ileçal›flma yaflam›nda daha önce uygulamadagörülen ancak yasal zemini olmayan birtak›m yeni uygulamaların önü açılıyor. Buyasa ile iflverene sa¤lanan imtiyazlar, getirilenkolayl›klar var. Nedir bunlar? Telafi çal›flmas›,ödünç iflçilik, tafleron iflletme gibi yasal zeminbulan yeni uygulamalar var. Tabiki bunlar›nçal›flanlar lehine döndürülmesi, iflçileraç›s›ndan yasalar›n daha ilerisinde olankazan›lm›fl toplu sözleflme haklar›n›n korun-mas› ile mümkün. Mevcut kazanılm›fl hakla-r›n korunmas›na iliflkin genel bir talep var.

Yeni dönem toplu ifl sözleflmelerininsendika ve çal›flanlar aç›s›ndan vazgeçilmez,taviz verilmez konular› olacak m›? Mevcutkazan›lm›fl haklardan geriye gidifl olabilirmi?

Bu sadece bu döneme mahsus bir tehlikede¤il ki. ‹flverenler özel ya da kamuda olsunher zaman mevcut haklardan geriye gidifliyaratabilecek her türlü giriflimi zaten yap›-yorlar. Ama özellikle geçen dönem ve ola-caksa ki olaca¤›n› varsay›yoruz, iflverenlercephesinden bir sald›r› olursa, benim “hay›rbiz taviz vermeyece¤iz” demem yaln›z bafl›nayeterli olmaz. Burada önemli olan bu haklarladonat›lm›fl çal›flanlar›n haklar›nı koru-yabilecek bilinçte olmalar›. Mevcut haklardangeriye gitmenin flu anki çal›flma koflullar›ndançok daha kötüsünü haz›rlayaca¤›n› görüp,buna karfl› ç›kmalar› gerek. Hava-‹fl Sendikas›olarak toplu sözleflme sürecini, mevcuthaklar›n korundu¤u, yetersiz olanlar›n da

günün flartlar›na göre de¤ifltiripyenilendi¤i, pazarl›k platformuolarak görüyoruz.

Ancak sendika yönetimi olarakböyle bir temel politikaya sahipolmam›z yeterli mi dersiniz? Tabiki de¤il. E¤er çal›flanlar taleplerininve sendikan›n bu tavr›n›n arkas›ndaduramaz, o pazarl›¤›n sahibi oldu-¤unu, taviz vermeyece¤ini iflverenehissettirmezse, iflverenin sald›r-ganl›¤› artacak ve tek bafl›na sendi-kan›n tavr› yeterli olmayacakt›r.

2

GÜNDEM

‹flverenlerin keyfi,suni birtak›m

gerekçelerin ard›nas›¤›narak,

çal›flanlar›n ifllerineson verme e¤ilimi,

insanlar›nyar›nlar›n› tehdit

eden ve huzursuzlukyaratan çok önemli

bir konu.

Page 5: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

Sözleflme sürecinde üyenin rolü nedir?Toplu sözleflme masas›nda gördü¤üm bir

fley var; iflverenin tavr›n› belirleyen fley,karfl›s›nda gördü¤ü kitlenin duruflu vekararl›l›¤›. Sendika yönetimi bu konudayetenekli, bilgili, deneyimli ve kararl› olabilir.Ancak bunun tek bafl›na yetmedi¤iniiflverenler iyi bilirler.

Kitle bir asgari payda oluflturabiliyorsave bunu da karfl› tarafa hissettirebiliyorsa,iflverenin tavr› de¤ifliyor. Her zamansöyledi¤im bir fley var. Genel müdürlükönünde yap›lan bas›n aç›klamas›na 500kiflinin kat›lmas›n›n sonuçlar› baflka, 5000kiflinin kat›lmasının sonuçlar› bir baflkaoluyor. Sendika olarak kazan›lm›fl haklardantaviz vermek gibi bir niyetimiz yok. Bunuher zaman söyledim ve burada oldu¤umsürecede söylemeye devam edece¤im amatabiki kitleyi de buna haz›rlamak duru-munday›z.

2007 y›l› siyasi ve ekonomik gündemaç›s›ndan yo¤un bir y›l. Sizce bu süreç,toplu ifl sözleflmesi görüflmelerini etkiler mi?

Kendi içinde avantaj ve dezavartajlar›olan bir süreç. 2007 y›l› kendi içinde özel-likleri ve öncelikleri olan bir y›l. May›s ay›içinde cumhurbaflkanl›¤› seçimi var. Haziranay›nda Avrupa Birli¤i Türkiye’yle ilgilibirtak›m nihai kararlar alacak, akabindegenel seçimler, sendikalar aç›s›ndan 2007Aral›k ayında Türk-‹fl’in Genel Kurulu, kamuiflçilerinin toplu ifl sözleflmesi görüflmelerivar. Bu sene verilecek kararlar önümüzdeki4-5 y›l› belirleyecek.

"Seçimler var, nas›l olsa kesenin a¤z›n›açarlar” diye bakmak do¤ru de¤il. Bir halkdeyimi var; “biz efle¤imizi sa¤lam kaz›¤aba¤layal›m, aksi ç›karsa flans›m›za diyelim”.AKP iktidar›n›n çal›flanlara tak›nd›¤› tav›r,ald›¤› kararlar ve bunlar›n sonuçlar› aç›s›ndanbakt›¤›m›zda tam bir y›k›nt›, tam bir tahribat,tam bir yokluk ve sefalet yafland›¤› art›kherkes taraf›ndan dillendiriliyor. ‹nsanlar“ellerimiz k›r›lsayd›, oy vermeseydik”noktas›na geldiler. Bu öfke anl›k m›d›r, gelipgeçici midir? Hep beraber görece¤iz. Bütüniktidarlara ayn› mesafede ve ba¤›ms›z durarakkendi örgütlülü¤ümüzü mücadeleyehaz›rlamam›z gerekti¤i düflüncesindeyim.Türkiye iflçi s›n›f›n›n iktidarlar›n talebi üzerineyapabilece¤i fedekarl›k kalmad›.

Teknik Afi., THY A.O.’dan ayr›larak, yenibir flirket olarak tan›mland›. Bu yeni durum,

toplu sözleflme sürecini nas›l etkileyecek?Birlikte hareket edebilmek için ayn›

çat›n›n alt›nda toplanmak gerekmiyor. Ayr›yap›lardayken bile birlikte hareket edip ortakdurufl sergilemek mümkün. Düne kadar ayn›kaderi paylaflm›fl, bugün de öyle olaninsanlar, asl›nda yine ayn› yerde çal›fl›yor.fiirketlerin THY ve Teknik Afi. olarak ayr›lm›flolmas› birlikte hareket etmeye engel de¤il.Çünkü bu ayr›flman›n temelinde sendikalmücadele karfl›t› bir tutum var; bu yüzdenbugün birlik olmaya geçmiflten daha çokihtiyac›m›z var.

Teknik Afi.’de 1. Dönem, THY A. O.’da21. Dönem Toplu ‹fl Sözleflmesi yap›lacak.Biri kazan›rsa di¤eri de kazan›r biri kaybe-derse di¤eri de kaybeder.

Nas›l ki, “Türkiye’de kamu kurumlar›ndasendikac›l›k biterse özel sektörde de sendikakalmaz” diyen bizler bugün hakl› ç›kt›k.

Bugün özellefltirmeler sonucunda kamu-da sendikac›l›k bitti, bitiriliyor. Dün kamudaözellefltirmeye karfl› ç›kan sendikalara seyircikalan özel sektörde, örgütlü sendikalarbugün art›k kendileri var olma mücadelesiveriyorlar.

Eklemek istedikleriniz…fiirketlere bak›n; sözleflme dönemine

denk gelen süreçlerde özellikle personelgideri ön plana ç›kar. Bütün maliyet hesap-lar›nda öncelikli kalem, personel giderleridir.Kamuoyuna zarar bilançolar› aç›klarlar.Kimse bunlar› denetlemez ve bu zarardaiflveren politikalar›n›n rolü ihmal edilir.

Art›k Türk Hava Yollar›’n›n bu anlamdakamuoyunu ikna edebilecek, inand›r›c›olabilecek taraf› yok. Yaklafl›k 3-3,5 y›ld›rhavac›l›k kültüründen ve bilgisinden yoksunbu kadronun yönetim anlay›fl›na ve böylesinebir plans›z büyümeye ra¤men zarar etmedi.THY’nin bu noktaya gelmesinde THY çal›flan-lar›n›n katk›s›, özverisi çok büyük.

Tabiri caizse büyüyen bu pastadan,THY’nin tüm birimlerden tüm çal›flanlar›n›npay almak haklar›. Önemli olan hakl›l›¤›m›z›kararl›l›¤›m›z ile birlefltirebilmek. Çal›flt›k,kazand›k, özveride bulunduk, büyüttük flimdibu büyüyen pastadan insanca yaflamak içinpay›m›za düfleni istiyoruz.

Bunca yönetim kaosuna, bunca yönetimbofllu¤una ra¤men flirket bir noktaya geldiysebunda bizim çal›flanlar olarak katk›m›z çokbüyük. Ancak biliyoruz ki, ülkemizde sadecehakl› olmak yetmiyor, hak almas›nı bilmekde gerekli.

3

GÜNDEM

Toplu sözleflmemasas›ndagördü¤üm bir fleyvar, iflverenin tavr›n›belirleyen karfl›s›ndagördü¤ü kitleninduruflu vekararl›l›¤›.Çalıflanlar bir asgaripaydaoluflturabiliyorsa vebunu da karfl› tarafahissettirebiliyorsa,iflverenin tavr›de¤ifliyor.

Page 6: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

Yeni bir toplu ifl sözleflmesi (T‹S)sürecine giriyoruz; bu süreci geçmifldönemlerden farkl› hale getiren gelifl-meleri de yak›ndan takip ederek. Hukuk-sal süreç devam ediyor olsa da, THY’dekikamu pay›n›n yüzde 50’nin alt›nadüflürülüp, teknik birimin Teknik A.fistatüsüne dönüfltürülmesini ve olas› baflkageliflmeleri de gözeterek; bu de¤iflik-liklerin bizim için ne anlama geldi¤inihep birlikte de¤erlendirmek, ç›karaca-¤›m›z ortak sonuca göre bir tutum almakdurumunday›z.

Bizler Hava-‹fl olarak, y›llard›r özel-lefltirme politikalar›n› ve uygulamalar›n›do¤ru bulmad›¤›m›z› ve bu uygulamalarakarfl› mücadele etmeyi bir görev ve so-rumluluk olarak benimsedi¤imizi dilegetiriyoruz. Sosyal devleti ve kamuiflletmecili¤ini bütün olumsuzluklar›nnedeni olarak gösterip tasfiyesinihedefleyen ve y›llard›r uygulananekonomik politikalar›n sonuçlar›nabakmak bu konuda oldukça ö¤reticidir.Ülkedeki kamusal yat›r›mlar›n, ulusal

kalk›nman›n lokomotifi oldu¤u gerçe¤inigöz ard› edip, bu günkü kaos ortam›ndabu de¤er ve markalar›n “yerli-yabanc›fark etmez” anlay›fl› ile haraç mezat sat›l-mas›n› sanki son çareymifl gibi gösteril-mesi bir yan›ltmacad›r. Bugüne kadaruygulamalara bakt›¤›m›zda özellefl-tirmelerin, sadece bundan rant sa¤layansermaye s›n›f›n›n taleplerine yan›t verdi-¤ini; iflçiler ve tüm emekçiler aç›s›ndanise iflsizlik, yoksulluk, örgütsüzlefltirme,sigortas›z ve sendikas›z çal›flt›rma vebunun neden oldu¤u eme¤in de¤ersiz-lefltirmesi sonucunu getirdi¤ini çarp›c›bir flekilde görüyoruz. Toplumsal denge-lerin adil olmayan bir biçimde bozul-mas›na ve de¤iflmesine neden olanözellefltirme sald›r›s› sürekli gündemdetutulmas›na ra¤men bazen biz iflçilertaraf›ndan bile do¤ru de¤erlendirilemiyorve ta ki sonuçlar›n› yaflad›¤›m›z noktayakadar dikkat ve tepkimizden uzakkalabiliyor. Böyle bir süreç ve gerçeklikteT‹S’e bafllayacak olmam›z hepimizindaha duyarl› ve sorumlu davranmas›n›gerekli k›lmaktad›r. Hava-‹fl’in geçmi-

4

GÜNDEM

Toplu sözleflme sürecine birlikte

haz›rlanmal›y›z

Süreç, hepimizindaha duyarlı ve

sorumludavranmasını

gerektiriyor.

Engin BarutçuHava-‹fl Sendikası E¤itim [email protected]

Page 7: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

flinde, çal›flanlara ra¤men al›nan hiçbirkarar yoktur ve bundan sonra da olma-mas› gerekmektedir. Baflarmam›z içinönemli olan bu sürece ve kararlarakendimizi ne kadar ortak etti¤imizdir vegeriye dönüp bakt›¤›m›zda baflar›lar›m›z›nda kay›plar›m›z›n da temelinde, bu ortaksorumluluklar›m›za ne kadar uygundavrand›¤›m›z yatmaktad›r. Geçmiflinde¤erlendirmesini do¤ru yap›p, gelece¤edönük çal›flmalarla taleplerimizi, sendi-kam›za yeni üye olmufl arkadafllar›m›zlabirlikte de¤erlendirerek belirlemeli ve butaleplerin hep birlikte takipçisi oldu¤u-muzu mutlak ve de do¤ru anlatmal›y›z.Bu anlamda genel merkez olarakyapt›¤›m›z anket çal›flmalar› ve tümüyelerimize yönelik genel merkez e¤itimsalonumuzda duyurusu yap›lan e¤itimçal›flmalar›m›za kat›lmak ve kat›l›m›sa¤lama konusunda ilgili ve duyarl› olmaksonsuz yararl› olacakt›r. Ne istedi¤imizve bunu nas›l elde edece¤imiz konusundaemek vermek, taleplerimizin karfl›l›¤›n›bulmas› konusunda mutlak belirleyiciolacakt›r. Bu nedenle T‹S görüflmelerindetasla¤›m›z›n ana çerçevesini gerekti¤igibi oluflturabilmemiz, belirledi¤imiztaleplerimize sahiplenme coflkusunu daart›racakt›r. ‹ki y›ll›k bir süreci kapsayacakolan ve genel olarak uzun sürmesinedeniyle birçok dönem rahats›zl›kyaratan T‹S görüflme sürecine iliflkinolumsuzluklar› aflabilmemizin yolu;geçmifl dönemlerde hangi sorunlar› nas›laflt›¤›m›z› hat›rlamal› veaflamad›klar›m›z varsa, 21.dönem T‹S sürecinde bunlar›mutlaka do¤ru de¤erlen-dirmeliyiz. Do¤ru ve ayaklar›yere basan bir mücadeleperspektifi gelifltirmek içinhaz›rl›k sürecimizi asla taba-n›m›z›n görüfl ve deste¤indenyoksun b›rakmamam›z gerek-mektedir. Önümüzdeki T‹Ssürecinin bizlere verdi¤i so-rumluluklar›n, sadece bizlerles›n›rl› olmad›¤›n› da kabuletmek gerekli ve özeldeTHY’de genelde ise tüm ulafl-t›rma sektöründe ve ülkede

her geçen gün ac›mas›zca devreyesokulmak istenen karanl›k ve emek karfl›t›politik sald›r›lara karfl› ›fl›k tutacak tarihselbir sorumlulu¤umuzun oldu¤u bilinci veinanc›yla hareket etmeliyiz. Bu düflünceve çal›flmalar do¤rultusunda, genelmerkez olarak bizlere düflen görev vesorumluluklarda yeterli bulunmayanyönlerimizin belirlenip a盤a ç›kar›lmas›için; hiçbir arkadafl›m›z›n elefltiri getirmekkonusunda geri kalmamas› ayr› birgerekliliktir ve mücadeleye katk›aç›s›ndan oldukça önemlidir. Bunun içintüm iletiflim olanaklar›n› kullanarakbizlere sa¤layaca¤›n›z katk›y› bekle-mekteyiz.

Mevcut hukuk kurallar› flimdilik on-lar›n istemlerine uygun hizmet etse debizim aç›m›zdan birlikte düflünüp, dav-ranmaktan baflka ç›kar yol bulunmad›¤›görülmektedir. Bu birlikteli¤imizisa¤lamak ad›na, sendikam›z›n bizleri herplatformda bir araya getirme ve ortakdavranmam›z konusundaki çabas›ndahiçbir sorun ve engel bulunmamaktad›r.

Bu anlamda THY’de 21., TeknikA.fi.’de 1. dönem T‹S sürecine iyi vekararl› haz›rlanmam›z, kazançl› ç›kma-m›z›n anahtar› olacakt›r. Hepimize düflengörev ve sorumluluklar› küçümsemedenkatk›ya dönüfltürme konusundakiça¤r›m›z› tekrar edip, tüm üyearkadafllar›m›z›, ortak yapaca¤›m›z T‹Ssürecine katk› sunmaya ça¤›r›yoruz.

5

GÜNDEM

Do¤ru ve ayaklar›yere basan birmücadele perspektifigelifltirmek içinhaz›rl›k sürecimiziasla taban›m›z›ngörüfl ve deste¤indenyoksunb›rakmamam›zgerekmektedir.

20. DönemT‹S görüflmelerinden

Page 8: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

Teknik Afi.’de 1., THY A.O.’da 21. Dö-nem Toplu ‹fl Sözleflmesi haz›rl›klar› bafllad›.Bu amaçla yap›lan çal›flmalar aras›ndaözellikle sendikaya yeni kat›lm›fl üyeler içindüzenlenen e¤itim toplant›lar›, her haftan›nSal› ve Perflembe günleri, Hava-‹fl Sendikas›Konferans Salonu’nda gerçeklefltiriliyor.

Kas›m ay›n›n ilk haftas› bafllayan top-lant›lar›n ilk konuklar› call center çal›flanlar›oldu. ‹fle yeni bafllayan ve sendikaya yenikat›lan çal›flanlar; sendika, çal›flma koflullar›ve ücretlerle ilgili sorular›na yan›t bularak,meraklar›n› k›smen de olsa giderek ayr›l›d›lar.Zaman dolay›s› ile k›s›tl› olan bu ilk toplant›dayar›m kalan konular ve sorular ise bir sonrakitoplant›n›n konusu olmaya devam edecek.

E¤itim toplant›lar›na henüz kat›lmam›flarkadafllar bu toplant›lara kat›larak farkl›konulardaki sorular›n›, ya da tart›flmak,konuflmak istedikleri konular› toplant›gündemine tafl›yabilirler.

Afla¤›da; Hava-‹fl Sendikas› E¤itim veÖrgütlenme Uzman› Munzur Pekgüleç’inkonuflmac› oldu¤u toplant›n›n notlar›n› vetabii merak eti¤iniz pek çok sorunun yan›t›n›bulabilirsiniz.

Sendika ba¤ımsız, demokratik kitleörgütüdür

Kamu iflyerlerinde 87 y›l›ndan berikadrolu iflçi çal›flt›rm›yorlar. Tansu ÇillerHükümeti’nin ç›kard›¤› kamu iflyerlerinekadrolu personel al›nmayaca¤›na dairBakanlar Kurulu karar› bulunuyor. Bu asl›ndaIMF ve Dünya Bankas›’n›n karar›. Kamuiflyerlerini özellefltirmenin karar›n› alan siyasiiktidarlar ve IMF, bu iflyerlerinin “hantal”,“verimsiz” oldu¤unu söyleyerek, yerli veyabanc› sermayeye peflkefl çekme karar›n›alm›fllard›. Bugüne kadar da hiçbir hükümetbunun aksi yönünde bir karar almad›. Eskidenkamu iflyerlerinde temel bir kriter vard›; kad›nçal›flanlar 20, erkek çal›flanlar 25 y›lçal›flt›ktan sonra, sicillerinde olumsuz birdurum yoksa, emekli olurlard›. 87’den sonraSabanc›’n›n, Koç’un, Eczac›bafl›’n›n iflyerindeçal›flan iflçinin ifl güvenli¤i ne ise kamuiflyerlerinde çal›flanlar›n da öyle oldu.

Sendika, iflçi ve iflveren iliflkilerindeiflçilerin hak va ç›karlar›n› koruyup kollayarakgelifltirecek ve yeni haklar talep edebilecekkurumlar.

1789’larda ilk kez ‹ngiltere, Amerika gibi

E¤itimtoplant›lar›na henüz

kat›lmam›flarkadafllar bu

toplant›larakat›larak farkl›

konulardakisorular›n›, ya da

tart›flmak,konuflmak istedikleri

konular› toplant›gündemine

tafl›yabilirler.

E¤itim çalıflmalarında üyeler,sorularına yanıt buluyor

GÜNCEL

6

Page 9: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

geliflmifl kapitalist ülkelerde ortaya ç›kansendikal yap›lar, bizim ülkemizde ilk kez1940’l› y›llara oluflmaya baflland›.1963y›l›nda ise grev lokavt yasalar› ç›kt›. 50’lerdensonra da sendikalar tüm sektörlerde yayg›n-laflt›. fiu an ülkemizde 4 konfederasyon ve180’in üzerinde sendika var. Hava-‹fl Sendi-kas› ise, 1964 y›l›nda kurulmufl. O gündenbu güne Hava-‹fl Sendikas›, iflçilerin hak vemenfaatlerini geniflletmek için toplu sözleflmeyapan sendikalardan.

Sendika ayn› zamanda iflverenden,sermayeden ve siyasal iktidarlardan ba¤›ms›zolmak durumunda olan demokratik bir kitleörgütüdür. Sendikalarda din, mezhep, siyasalinanç, etnik köken, cins ayr›mc›l›¤› yap›l-maks›z›n bütün çal›flanlar›n hak ve ç›karlar›korunup gözetilir. Ancak bu genel bilimseltabire ra¤men Türkiye’de tüm sendikalar›nböyle oldu¤unu söyleyebilir miyiz? Bunuben 25 y›ld›r tart›fl›yorum, herhalde sizdensonra da uzun y›llar tart›fl›lacak.

Sendikalar üyeleriyle birlikte vardırSendika yöneticilerini devlet memuru ya

da hukuk bürosu çal›flan› gibi görmemekgerek. Sendika sizin aran›zda çal›fl›r ve 4y›lda bir yap›lan kongrede sizin yetki verdi-¤iniz ve haklar›n›z› korumakla mükellef olanarkadafllar›n oluflturdu¤u bir yap›ya sahiptir.

Kimi arkadafllar flöyle düflünüyor olabilir.“Ben para verdim, maafl›m›n yüzde 1,5’isendikaya gidiyor, o zaman flimdi sendikac›benim hakk›m› als›n.”

Sendikan›n mücadele arac›, ayg›t› sizlerd›fl›nda bir fley de¤il. Siz olmad›¤›n›zdasendikac›n›n iflveren karfl›s›nda hiçbir etkisive yetkisi yok. Siz varsan›z, beraber davra-n›yorsan›z, elefltiriyorsan›z, bizleri denet-liyorsan›z sendika sizin lehinize davran›r.E¤er sizler bu mekanizmay› oluflturamaz,sendikac›y› memur olarak görürseniz,sendikac› da memurlu¤u tereddütsüz kabuleder. Sorgulay›c› ve elefltirel olunmal›, hersöylenen do¤ru kabul edilmemeli.

“Arkadafllar siz kar›flmay›n, meraketmeyin, sizin ad›n›za biz herfleyi yapaca¤›z”diyen bir sendikac› varsa, bilin ki topyekünyalan söylüyordur. Sendikalar üyeleriylebirlikte vard›rlar ve ne yap›lacaksa üyelerlebirlikte yap›lacakt›r. Sendikay› denetleyecekolanlar da sizlersiniz.

Ücretlerin yüzde yüze intibakıAkl›n›zda, “flimdi ben sendikal› oldum,

bundan ç›kar›m ne olacak, ne kadar ücret

alaca¤›m, hangi sosyal haklardan yararla-naca¤›m ve bu haklar› geniflletmek için neyapmam gerek?” gibi sorular›n olmas› do¤al.

Önce do¤ru bir sendikal anlay›fl ve do¤rubir sendikal yap›lanma gerek, e¤er zatenöncelikli olarak bunu gerçeklefltirseniz, onunard›ndan ekonomik talepleri gerçeklefl-tirmeniz mümkündür.

Sizler bu iflyerinde ifle bafllayan en talihsizgrupsunuz. Maafl›n›z kadrolu personelinmaafl›n›n yüzde 50’siyle bafllad›. Ancak butalihsizlik sizden kaynakl› de¤il. Sizler henüzgelmeden önce düzenlenen bu madde, süreçiçinde bir hak art›r›ma olmaz ise 5 y›l içindemaafllar›n›z›n %100’e intibak ettirilmesiniöngörüyor.

Düzenlenen bu maddeyle ilgili olarak

GÜNCEL

Sendikalarüyeleriyle birliktevard›rlar ve neyap›lacaksa üyelerlebirlikte yap›lacakt›r.Sendikay›denetleyecek olanlarda sizlersiniz.

7

Üyeler e¤itim toplantısında.

Munzur Pekgüleç, Arzu fiahin, Engin Barutçu

Page 10: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

sendikan›n hangi koflullarla yüzyüzeoldu¤unu, neden böyle bir protokol yapmakzorunda kald›¤›n› ve bu protokolde amac›nne oldu¤unun yan›t› ise flöyle:

‹flveren, call centerdeki iflçi maaliyetininçok yüksek oldu¤unu, dört maafl ikramiyeyikald›ramad›klar›n› ve bu maaliyetlerleburan›n devam etirilmesinin olanakl›olmad›¤›n› söyleyerek, tafleron firmayaverecekleri tehtidinde bulundu. Yer ‹flletmede Euroserve denen bir flirket yükleme,boflaltma ve temizlik iflleri yap›yorlard› vebu arkadafllar›n toplu sözleflme kapsam›naal›nmas› konusunda ciddi bir tehditleri vard›.“E¤er biraz daha ›srar ederseniz, bunlar›ntümünü iflten ç›kar›r›z, yeni bir ihale ile baflkabir flirkete vererek, iflçilik maliyetleriniflimdikinin çok daha alt›na çekebiliriz”diyorlard›.

Bizim sendika olarak teklifimiz flöyleoldu: “Özellkle call centerde haklar› veücretleri k›smen gelifltirilmifl eski arkadafl-lar›m›z var e¤er buran›n bir bölümünü tafle-rona devrederseniz, bu ifl bar›fl›n›, iflçileraras›ndaki dayan›flmay› bozucu bir durumdurve biz bunu hiçbir koflulda kabul etmeyiz “dedik.

Bunun üzerine; “nas›l çözüm buluruz?”gibi bir teklifle geldiler. Sendika olarak,ücretlerinizin toplu sözleflmeli çal›flanlar›nücretinin %60’›yla bafllat›lmas›n› ve 2,5 y›l›nsonunda da %100’e intibat ettirilmesi teklifinigötürdük.

Böylelikle yar›n olabilecekleri öncedengörmeye çal›flarak, buran›n taflerona veril-mesini engellemek amac›yla böyle bir pro-tokol yapt›k.

Bu protokolün ömrü de di¤er toplu iflsözleflmesi maddelerinin oldu¤u gibi, 1 Ocak2007 tarihinde bitecek.

E¤er iyi bir mücadele yürütür, ortakdavranmay› örgütleyip, derdimizi iflvereneanlatmay› baflarabilirsek, bu madenin düzel-tilmesi sözkonusudur, imkan dahilindedir.

Yar›n ifl pratik tutum almaya geldi¤inde,“beni filanca ifle ald›rm›flt› ay›p olmas›n,flefime karfl› eylem yapamam, bizi burayaalanlar iflten atarlarsa iflsiz kal›r›m” kayg›s›ylaortak tav›r almay›, kararl› tutum gelifltirmeyi beceremezsek, bu protokolü de¤ifltirmekolanakl› olmaz.

Sizden bir dönem önce bafllayan arka-dafllar part time 5 y›l çal›flt›lar ve 293 milyonlira para ile bafllad›lar.

Samimiyet ve ortak tutumla protokolülehimize çevirmek olanaklı

‹flyerinde çal›flmak anayasal bir hakt›r,di¤er bir hak ise ücretli çal›flan her arkadafl›nsendikal› olma hakk›d›r. Hiç kimse sendikalhakk›n› ortadan kald›racak bir hükmüdayatamaz ancak bunun gerçeklefle-bilmesinin tek yolu, birliktte hareket etmek.Apronda çal›flan 69 yükleme boflaltma iflçisiarkadafl, bir hafta apronda direnifl yapt›larve biz de iflverene “bu arkadafllar› sendikal›yapmaz, haklardan yararland›rmazsan›zçal›fl›rmayaca¤›z” diyerek bask› yapt›k. Veiflveren 69 arkadafl›n sendikal› olmataleplerini kabul etmek zorunda kald›.

30 y›ll›k sendikal tecrübeme dayanaraksöylüyorum ki; örgütlü olarak at›lm›fl birad›m, sonraki at›lacak befl ad›m›n da kap›s›n›aralar.

O arkadafllar› iki dönem sonra tümhaklardan yararland›rmay› baflard›k. Özetlesöylemek istiyorum ki, samimiyet ve ortaktutumla bu protokolü lehimize çevirmekolanakl›.

Ama bunu size ra¤men biz yapamay›z.Toplu sözleflme görüflmeler sizlere aç›k

yap›lacak, bir tarafta iflverenler, di¤er taraftasendika yöneticileri oturacak. S›ra bumaddenin tart›fl›lmas›na geldi¤inde iflverenintavr›n› sizler gözlerinizle görecek, kulakla-r›n›zla duyacaks›n›z.

‹flverenin can› üretimdir arkadafllar. Hiçbirsilah iflverinin üretimini kesmek, azaltmakkadar etkili de¤ildir. ‹flçinin de tek silah›vard›r; üretim... Ama ne yaz›k ki bizler ço¤uzaman elimizde olan silah›n fark›nda de¤iliz.

Sizlere verilen taahhütle, pratik çeliflkiliancak bu koflullar›n› de¤ifltirmek, iyilefltirmek,insanca yaflam düzeyine ç›karmak hepimizinortak sorumlulu¤u.

‹flverenin can›üretimdir. Hiçbir

silah iflverininüretimini kesmek,

azaltmak kadaretkili de¤ildir.

‹flçinin de tek silah›vard›r; üretim...Ama ne yaz›k ki

bizler ço¤u zamanelimizde olan silah›n

fark›nda de¤iliz.

GÜNCEL

8

Page 11: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

Hava-‹fl Sendikas›, THY bünyesindekiuçucu ekiplerin periyodik sa¤l›k muaye-nesinden yararlanmalar› için imza kampan-yas› bafllatt›. Çal›flanlar›n konuyla ilgiliolarak haz›rlanm›fl dilekçeleri doldurarakKabin Hizmetleri Baflkanl›¤›’na baflvur-malar› yeterli. Dilekçeler ise sendika temsil-cilerinden ve sendika temsilci odas›ndantemin edilebilir.

Ortakl›k Sa¤l›k Yönetmeli¤i’nin ilgilimaddesi, “Di¤er ortakl›k personeli, ortakl›khekimleri taraf›ndan y›lda bir kere genelmuayeneye al›n›r ve gereken radyolojik veklinik testlerden geçirilir (dispeç, kabinmemuru, ve uçucu teknik personel dahil)”fleklinde aç›kça belirtilmifltir. Bu yönetme-li¤e göre, kabin memurlar› da periyodiksa¤l›k muayenesinden yararland›r›lmal›d›r.Bas›nç, ›s› de¤iflimi, kozmik radyasyon,biyolojik saat de¤ifliklikleri, stres, gürültü,bulafl›c› hastal›klara aç›kl›k ve benzeribirçok önemli sa¤l›k sorunlar›n› tüm uçucupersonel fiilen yaflamaktad›r.

Bununla birlikte, Avrupa Konseyi’ninkarar› ile 27 Kas›m 2000 Tarihli, 2000/79/ECdirektifi olarak yürürlükte bulunan AvrupaHavayollar› Birli¤i (AEA), Avrupa Tafl›ma-c›l›k ‹flçileri Federasyonu (ETF), AvrupaKokpit Birli¤i (ECA), Avrupa Bölgesel Hava-yolu Birli¤i (ERA) ve Uluslararas› Hava Tafl›-mac›lar› Birli¤i (IACA) taraf›ndan da ortalafla

kabul edilen, sivil havac›l›ktaki mobil(seyyar) personelin çal›flma sürelerinindüzenlenmesi hakk›ndaki Avrupa Sözlefl-mesi’nin Madde 4 Maddi 1 (a) hükmünegöre, “Sivil havac›l›ktaki mobil (seyyar) per-sonel atamas› yap›lmadan önce ve atamas›yap›ld›ktan sonra, düzenli aral›klarla ücret-siz sa¤l›k muayenesinden geçme hakk›nasahiptir.”

Hava-‹fl Sendikas› söz konusu uygula-madaki eksiklik konusunda Sivil Havac›l›kGenel Müdürlü¤ü’ne 9 Ekim 2006 tarihliyaz›s› ile gerekli baflvuruyu yapm›flt›r.

Bu konudaki hassasiyet ve duyarl›l›¤›n›z›dilekçinizle destekleyip, periyodik mua-yenelerin ifller hale gelmesini birliktesa¤lamak önemli.

Dilekçe Örne¤iTHY A.O. Kabin Hizmetleri

Baflkanl›¤›’naAtatürk Havaliman› / YeflilköyTHY A.O. Sa¤l›k Yönetmeli¤inin,

Periyodik Sa¤l›k Muayeneleri 2. Maddesigere¤i y›ll›k sa¤l›k kontrolümün yap›lmas›n›talep etmekteyim.

Gere¤inin yap›lmas›n› bilgilerinizesayg›lar›mla arz ederim.

Ad› Soyad›:Sicil ve Dönemi:‹mza:

9

HABER

Yönetmeli¤e göre,kabin memurlar› daperiyodik sa¤l›kmuayenesindenyararland›r›lmal›d›r.Bas›nç, ›s› de¤iflimi,kozmik radyasyon,biyolojik saatde¤ifliklikleri, stres,gürültü, bulafl›c›hastal›klara aç›kl›kve benzeri birçokönemli sa¤l›ksorunlar›n› tümuçucu personelfiilen yaflamaktad›r.

Sa¤l›k hepimizin hakk›d›rPeriyodik muayeneler ifller hale gelmeli

Page 12: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

Teknisyenler feryat ediyorSHGM (Sivil Havac›l›k Genel Müdür-

lü¤ü) çöktü. Yeni lisans alacak teknisyenlerferyat ediyor çünkü muhatap olacaklar›kimse yok. Temel ve tip e¤itimini alm›fl,yaz›l› ve sözlü s›navlar› bafllam›fl olan tek-nisyenlerin s›navlar› durduruldu. Gerekçeolarak “yeni sisteme geçifl” deniyor.Soruyoruz…

Eski sisteme, yani SHDT-35’e (Sivil Ha-vac›l›k Dairesi Talimat› Uçak Bak›m Lisans›Yönetmeli¤i) göre e¤itimi bafllatm›fl olanlar›nyeni sisteme geçiflte e¤itim flekli ne olacak?E¤itim dökümanlar›, EASA 66’ya (AvrupaHavac›l›k Güvenli¤i Ajans› TeknisyenLisans› Yönetmeli¤i) göre oluflturuldu mu?

Bu e¤itim dökümanlar›n› oluflturacakSHGM personeli var m›?

THY bu konuda yetki alacak m›?E¤itimleri SHDT-35’e göre bitmifl olanlar

ne flekilde imtihana tabi tutulacak?

‹mtihana bafllam›fl olanlar geçtikleriderslerden muaf tutulacak m›?

Yeni sistemin sorular› Türkçe mi olacak?Yeni sistemin sorular› haz›rland› m›?‹mtihan yapma yetkisi hangi kurumlara

ne zaman verilecek?JAA’n›n (Avrupa Havac›l›k Birli¤i Oto-

ritesi) tan›d›¤› Grand Father R›ght (kaza-n›lm›fl haklar›n korunmas›) devam edecekmi?

Eski sisteme göre al›nm›fl lisanslar, yenisisteme göre ne zaman düzenlenecek?

Teknik Afi. teknisyenlerinin lisans ifllerive e¤itimlerini Teknik Afi mi, E¤itimBaflkanl›¤› m› takip edecek?

Kargafla ne zaman bitecek?Bu sorular yüzünden tüm teknisyen

arkadafllar›m ve onlar ad›na Hava-‹fl feryatediyor.

Hava-‹fl ilerleyen süreçlerde de konunutakipçisi olmaya devam edecek.

Eski sisteme, yaniSHDT-35’e (SivilHavac›l›k Dairesi

Talimat› UçakBak›m Lisans›

Yönetmeli¤i) göree¤itimi bafllatm›fl

olanlar›n yenisisteme geçifltee¤itim flekli ne

olacak?

GÜNCEL

10 ‹flçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i sorunlar› yönetime bildirildiTHY Yönetimi ve Hava-‹fl Sendikas›

taraf›ndan, 20. Dönem Toplu ‹fl Sözleflmesi’nin“‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i” bafll›kl› 51. Maddesigere¤i oluflturulan kurul, 19 Ekim 2006 tari-hinde bir araya gelerek ifl yeri sorunlar›ylailgili genel bir de¤erlendirme yapt›.

Toplant›n›n gündem maddeleri flöyleydi:Kargonun yemekhane problemi, Yer ‹flletmeyemekhanesinin hijyen flartlar›, Genel Müdür-lü¤ün hal›fleks ve havaland›rma sorunu, peri-yodik sa¤l›k muayeneleri, engelli personelinuygun çal›flma koflullar› (yemekhane, servis,tuvalet), melbusat yönetmeli¤i (sat›fl-muha-sebede çal›flanlar›n›n üniforma problemi),dispatcher ofislerinin havaland›rmas›n›nyetersizli¤i, Anadolu’da (Adana-‹zmir), iflyerihekimli¤inin olmamas›, DHM‹ (Devlet HavaMeydanlar› ‹flletmesi) doktoru ile anlaflmayap›lmas› ve Ankara’daki yeni terminalin kötüçal›flma koflullar›. THY Yönetimi taraf›ndan,Hava-‹fl Sendikas›’n›n gündeme getirdi¤i tümbu sorunlarla ilgili çal›flmalar›n yap›larak birsonraki toplant› zaman› olan 16 Kas›m’daSendika Yönetimine bilgi verilece¤i söylendi.

16 Kas›m’da yap›lan toplant›da ‹stanbulKargo yemekhanesinin bir üst katta yenidendüzenlenlenerek en geç mart ay›nda hizmeteaç›laca¤› iflveren taraf›ndan belirtildi.

Yer ‹flletme yemekhanesinin de ayn›

tarihlerde (Mart) haz›r hale getirilece¤ibelirtildi. Ankara iflyerinin çal›flma alan›nauzakl›¤›ndan dolay› ring seferleri düzenlenerekçal›flanlar›n yemek yemesinin kolaylaflt›rlaca¤›belirtildi.

‹stanbul iflyerinde son dönemde al›nanyaklafl›k 200 engelli çal›flanla ilgili yemek-hane, servis, tuvaletler gibi problemlerin birbölümü olan servis ve yemekhane proble-minin pratik olarak çözülmesi yönünde ad›matt›klar› belirtildi. ‹flyerinde yap›lan yenidüzenlemeyle engelli çal›flanlar›n rahat yemekyemesi için iflveren taraf›ndan giriflim baflla-t›ld›¤› gözlemlendi. Genel periyodik muha-yene, melbusat sorunuyla ilgili olarak isehenüz bir giriflim olmad›.

Adana, ‹zmir, iflyeri hekimli¤i, dispecher-lerin bürolar›n›n havas›zl›¤› ve darl›¤› bir son-raki toplant›n›n konusu oldu. Toplant› 20Aral›kta.

Bir önceki toplant›da gündeme gelenGenel Müdürlü¤ün hal›fleks ve bölmelerleilgili çal›flmalar›n›n bafllat›ld›¤› ve alt› aydatamamlanaca¤› iflveren taraf›ndan taahhütedildi.

Yine bir önceki toplant›da gündeme gelenAnkara yeni terminalin içme ve kullanmasuyu sorunu ise çözüldü.

16 Kas›m’da yap›lantoplant›da ‹stanbul

Kargoyemekhanesinin bir

üst katta yenidendüzenlenlenerek en

geç mart ay›ndahizmete aç›laca¤›

iflveren taraf›ndanbelirtildi.

Kaya SayınHava-‹fl SendikasıTeflkilat [email protected]

Page 13: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

Hava-‹fl Sendikas› THY Yönetiminden,iflyeri sorunlar›n›n görüflülmesi için 20.Dönem Toplu ‹fl Sözleflmesi’nin 17. Mad-desi uyar›nca Uyuflmazl›klar› ÇözümKurulu’nun toplanmas›n› talep etti.

20 Kasım’da ilk toplantı yapıldı,sonraki toplantı 4 Aralık’da gerçeklefl-tirilecek.

Hava-‹fl Sendikas›’ndan THY Yöne-timine yap›lan ça¤r› flöyle:

Bilindi¤i gibi uzun süredir içindeTHY A.O. say›n Yönetim Kurulu Baflkan›ve say›n Müdür’ünbizzat bulundu¤utoplant›larda, iflyer-lerindeki sorunlarve T‹S uygulama-lar› ile ilgili altkademe yönetici-lerinden kaynakla-nan sorunlar taraf›-n›za iletilmifl veçözüm ile ilgili ge-rekli giriflimlerinbafllat›laca¤› konu-sunda ifllem yap›l-mas› için görüflbirli¤i sa¤lanm›flt›.

Ancak bu ko-nuda geçen süreiçinde, taleple-rimizle ilgi hiçbirsomut ad›m at›l-mam›flt›r. Yeni birtoplu sözleflme sürecinde en basit iflyerisorunlar›n›n bile sürüncemede kalmas›ifl bar›fl› ve huzurunu aç›kça tehtitetmektedir.

Bu önemli süreç bafllamadan son birkez resmi olarak çözüm sa¤lamayönünde iyi niyetle f›rsat yaratmak vebir çok iflyeri sorununu bu sürecetafl›mamak amac›yla Uyuflmazl›klar›Çözüm Kurulu’nun toplanmas›n› talepediyoruz.

Hava-‹fl Sendikas›’n›n toplant›

gündemine al›nmas›n› talep etti¤ikonular flöyle:

-“Crew Consept” uygulamas›ndakisorunlar ve T‹S 82. maddesinin ihlali.

- Kabin Hizmetleri Baflkanl›¤›’ndagörevli kabin memuru ve kabin amiriüyelerimize verilen cezalar ile ilgilitaleplerimizin sonuçland›r›lmamas›.

- Kabin Hizmetleri Baflkanl›¤› yöne-ticilerinin T‹S 24. Maddesi çerçevesindemazeret izin taleplerini uygulamamas› ile ilgili sorun.

- Uçufl ‹flletme iflyerinde görevli sen-dika temsilcileri-mizin kredili ek ay-l›k ücretlerindensendikal izinlernedeniyle yap›lantüm kesintileringeriye dönük iade-lerinin sa¤lan-mamas›.

- ‹stanbul Kar-go, ‹stanbul Yer‹flletme ve Ankara‹stasyon iflyerle-rindeki yemek-haneler ile ilgilisorunlar.

-Kaptanl›k se-çimi ile ilgili yap›-lan ifllemlerde uy-gulanan haks›z ifl-lemler ve bu konu-

da dilekçe verdi¤i için üyelerimizeverilen cezalar konusundaki sorun.

-Sabiha Gökçen, Ankara, Antalya,‹zmir ve Adana’daki iflyeri hekimli¤i ileilgili sorular.

-T‹S 82. Maddesi vekaletlerle ilgiliihlal.

-Yönetmelik ile sa¤lanan resmi giyimve koruyucu malzemenin, T‹S maddesineuygun olarak yönetmelik de¤iflikli¤iyap›lmadan s›n›rlanmas› ve T‹S’in 101.maddesi ile ilgili ihlaller.

11

‹flyeri sorunlarının çözümü için

Hava-‹fl’den THY Yönetimi’ne ça¤rı

Hava-‹fl Sendikas›THY Yönetiminden,iflyeri sorunlar›n›ngörüflülmesi için 20.Dönem Toplu ‹flSözleflmesi’nin 17.Maddesi uyar›ncaUyuflmazl›klar›Çözüm Kurulu’nuntoplanmas›n› talepetti. 20 Kasım’da ilktoplantı yapıldı,sonraki toplantı 4Aralık’dagerçeklefltirilecek.

HABER

Page 14: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

TEPE AKFEN-VIE (TAV ANATOLIA)ortakl›¤› taraf›ndan yap›lan ve 13 Ekim2006’da protokol aç›l›fl› yap›lan Esenbo¤aHavaliman› 16 Ekim 2006 günü faaliyetegeçti. “Avrupa’n›n ve Ortado¤u’nun en iyihavayolu terminali” olarak lanse edilenEsenbo¤a Havaliman›’n›n aç›l›fl›na, Baflba-kan Recep Tayyip Erdo¤an, TBMM Baflkan›Bülent Ar›nç, Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›-r›m, D›fliflleri Bakan› Abdullah Gül ve çoksay›da bakan ve bürokrat kat›ld›.

Aç›l›fl töreninde konuflan BaflbakanErdo¤an, Esenbo¤a Havaliman› yeniterminal binas›n›n 24 ay gibi k›sa bir süredetamamland›¤›n› belirterek, Ankara’n›nbaflkent oluflunun 83. y›l›na rastlayan buönemli aç›l›fl› yapmaktan mutlulukduydu¤unu söyledi ve flöyle devam etti:“Ankaram›z, gecekondu bölgelerinin yenihalini ald›¤› andan itibaren farkl› bir halegelecek. Türkiye’nin gücüne yak›flmayan,adeta taflra havaalan› izlenimi veren

havaalan›ndan böyle bir havaalan›nakavuflmak ülkemiz için önemli s›çramatahtalar›ndan biri olmufltur. ‹çimizburkuluyordu ama flimdi öyle de¤il. Aln›m›zdik olacak. Bütün alanlarda Türkiye’ninimkanlar›n› Türkiye`ye kazand›rd›¤›m›z gibiBaflkent Ankara’ya da lay›k oldu¤uhavaliman›n› kazand›rm›fl durumday›z.Havaalanlar› ülkelerin vizyon tablosunuoluflturmaktad›r. ‹stanbulumuz, Ankaram›z,‹zmirimiz ve di¤er büyük flehirlerimizin butür havaalanlar›na kavuflmufl olmas› ülkemiziçin iyi foto¤raf kareleridir.” Erdo¤an’›nbelirtti¤i kareler kendisinin de dedi¤i gibi“iyi” olanlar, bir de bu vizyon tablosunund›fl›nda kalan “kötü kareler” var. Onlar,elbet bu “vizyon” tablosunun d›fl›na düflmüflyolcular›n, VIP-CIP salonlar›n›n bu çokönemli misafirlerinin göremedi¤i, çal›-flanlara ait ofisler, yemekhaneler vetuvaletler.

Hava-‹fl Sendikas› Ankara fiube Teflkilat

12

Ankara’da liman yeni, sorunlar eski

Ankara’da devletprotokolünün

kat›ld›¤› birseremoniyle aç›lan

Esenbo¤aHavaliman›, “fl›k”

görünümününarkas›nda,

çal›flanlar için bildikgörüntüleri sakl›yor.

HABER YORUM

Page 15: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

ve E¤itim Sekreteri Ali At›l, yeni terminalbinas›n›n aç›l›fl›yla birlikte ortaya ç›kan veancak bize özgü olabilecek bu çift yönlümanzaran›n “vizyona uygun olmayan”k›sm›n› foto¤raflayarak dergimize ulaflt›rd›.

Ali At›l yeni terminal binas›ndaki çal›-flanlar›n kötü çal›flma koflullar›n› flöyles›ral›yor:

1. Yolcunun kulland›¤› salonlar ve kafe-restoranlar çok güzel, ancak yolcunungörmedi¤i ve çal›flanlar›n ofislerininbulundu¤u alanlar (tuvalet, ofis vs.) ektekifoto¤raflarda da aç›kça görülece¤i üzere,kullan›m d›fl›, hijyenik olmayan ve de iflçisa¤l›¤› ile ba¤daflmayan durumdad›r.

2. Apron kat›nda bulunan ofisler, giriflkap›lar› ve körüklerdeki inflaat sürmekte,personelimiz toz toprak içinde çal›flmayazorlanmaktad›r.

3. VIP salonu ve CIP salonu halen inflaathalinde. Ama personele inflaat halindekiofislerde çal›flmay› uygun görenler, nehikmetse, VIP salonunu kullanan devletbüyüklerimizi hala eski VIP salonundangeçiriyorlar; çünkü rezaletin ve THYpersonelinin hangi flartlarda hizmetverdi¤inin görülmesini istemiyorlar.

4. Gazetelerde manflet olan ve enövünülen ›s›nma sistemi çal›flm›yor; hattas›cak hava yerine so¤uk hava üflüyor.Üyelerimiz hem so¤uk k›fl flartlar› ilemücadele etmekte, hem sa¤l›klar›n›korumaya çal›flmakta, hem de hizmetvermeye devam etmektedir.

5. Ofis seçimlerinde birçok yanl›fllaryap›lm›fl; uçak emniyet, muhabere ve otosevk memurlu¤u için sa¤l›ks›z koflullardaolan odalar seçilmifltir. Boyalar› bitmemifl,d›flar› ile kap›dan baflka hiçbir ba¤lant›s›olmayan cams›z ve havas›z odalar

çal›flanlara lay›k görülmüfltür. F tipicezaevindeki odalar bile bu odalar›n dahageliflmifl halidir.

6. Personelin yemekhane sorunu halaçözülmemifl, “Ticket” (yemek çeki)önerilmifltir. Ticket için önerilen miktar,her ö¤ün için yemek firmalar› ile anlafl›lanücrettir. Sanki personel ticket ile hava-liman›ndaki restoranlardan de¤il de, yemekfirmas›ndan gidip yemek yiyecek gibi biranlay›fl içerisindedirler. Çal›flanlara günlük3,5 YTL’lik yemek çeki öneren THYyönetiminin herhalde piyasadaki fiyatlardanhaberi yok. (Havaliman› restoran fiyatlar›da malum!) Havaliman› personel lokan-tas›n›n kapanmas› nedeniyle, buradanAnkara Sat›fl Müdürlü¤ü personelinegönderilen yeme¤in de kesilecek olmas›münasebeti ile tüm sorunlar Ankara’da baflgöstermifltir. Ayr›ca uçucu ekiplere hava-liman›ndaki restoranlardan rahatl›kla fayda-lanabilme imkan› sunulmufl, ancak hernedense yer iflletme üyelerimiz kaderineterk edilmifltir.

7. Havaliman› otopark ücreti olarakTAV ayl›k 100 YTL talep etmektedir. Ayn›firman›n Atatürk Havaliman› için personelotopark›na verdi¤i fiyat 30 YTL’dir.

Sonuç olarak, bize göre en az 3 ayl›kinflaat süresi olan yeni terminalin aç›l›fl›tamam›yla flova yönelik, kifliler aras›ndakiikili iddialaflmalar sonucu erkene al›nm›flama üyelerimiz bu eksik hizmetin so-nuçlar›na katlanmak zorunda b›rak›lm›fl veTHY yönetimi de bu oyunlara alet olmufltur.Havalimanlar›n›n en büyük kuruluflu vebayrak tafl›y›c›s› THY, bu büyüklü¤ünümaalesef hiçbir havaliman›nda göster-memekte, iflletici kurulufllar›n oyunca¤›olmaktad›r.

13

Süren inflaatnedeniyle tüm güntoz toprak içindekalan çal›flanlar›nofis, yemekhane vetuvaletlerinde hijyenkurallar›nauyulmuyor.

HABER YORUM

Page 16: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

THY A.O ta-mamen maliyetkayg›s› ile THYTeknik A.fi’ye daha

az bak›m ücreti ödemek ad›na, daha öncelisansl› uçak teknisyenlerce yap›lan uça¤›nhizmete verilmesi ile ilgili baz› teknikifllemleri pilotlara ve yer hizmet görevlilerine(Harekat Memuru, Operatör, fiöför vb)yapt›rma amac›yla Ankara, Adana , Antalya,‹zmir, Denizli gibi meydanlarda CrewConcept ad›n› verdi¤i bir uygulamabafllatm›flt›.

Mevcut iflletme toplu ifl sözleflmesi,01.01.2005-31.12.2006 tarihleri aras›ndayürürlüktedir. Mevcut Toplu ‹fl Sözleflmesi’nin18. Maddesi Sakl› Haklar, 82. Maddesi kadropozisyonunda çal›flt›rmay› düzenleyenmaddelerine ayk›r› ve yasal zemini olmayanbu uygulama ile ilgili sendikam›z CrewConcept uygulamas›na geçilen illerin BölgeÇal›flma Müdürlükleri’ne baflvurarak teftiflve ihlalin durudurulmas›n› talep etmiflti.bukonuda ilk sonuç Aydın Bölge Çal›flmaMüdürlü¤ü’nce verildi. Uygulaman›n THY20. Dönem Toplu ‹fl Sözleflmesine ayk›r›oldu¤u ve uygulaman›n sona erdirilmesigerekti¤i iflverene bildirildi.

Sendikamızın bu konudaki görüflleriafla¤ıdadır.

THY A.O’da uygulanan Crew Concept/ekip kavram›) ve ihlaller ile ilgili de¤er-lendirme THY A.O’nun halka arz› esnas›nda23.05.2006 tarihi itibar›yla Ö‹B’n›n onay›ile bölünme suretiyle THY Teknik A.fi ad›nda%100 sermayesi THY’na ait yeni bir flirketkurulmufltur. Bu flirketin kurulmas› ile THYA.O bu yeni flirketten hizmet alarak ve buhizmetin karfl›l›¤› miktar› ödeyerek uçakbak›m ve di¤er teknik hizmetlerini yürütmeyebafllam›flt›r.

Bu bölünme olay› olmadan önce THYTeknik, THY A.O’nun bir Genel MüdürYard›mc›l›¤› olarak görev yapmakta ve

iflletmenin bulundu¤u her havaliman›ndahat bak›m ve uçak ar›zlar›n›n giderilmesi ileilgili ifllemleri, bünyesindeki SHGM onayl›II.s›n›f uçak bak›m lisans›na sahip personelile yürütmekteydi.

Bu bölünmeden sonra THY A.O tama-men maliyet kayg›s› ile THY Teknik A.fi’yedaha az bak›m ücreti ödemek ad›na, dahaönce lisansl› uçak teknisyenlerce yap›lanuça¤›n hizmete verilmesi ile ilgili baz› teknikifllemleri pilotlara ve yer hizmet görevlilerine(Harekat Memuru, Operatör, fiöför vb)yapt›rma amac›yla Ankara, Adana, Antalya,‹zmir, Denizli gibi meydanlarda CrewConcept ad›n› verdi¤i bir uygulama bafllatt›.

Sendikam›z›n yaz›l› ve bizzat Say›n GenelMüdür nezdinde flifahi olarak uygulaman›nhukuksal eksiklikleri ve personelin bu konu-daki yetki sorumlulu¤u, SHGM talimatlar›nauygunluk ve yeterli e¤itim konusundakisorunlar›n› iletmek ad›na yapt›¤› giriflimlermaalesef bu güne kadar yan›t bulmam›flt›r.

Uygulaman›n yaratt›¤› ihlal ve sorunlarafla¤›daki aç›klanm›flt›r.

A-Yürürlükteki 20. Dönem Toplu iflsözleflmesi (EK-1) yönünden

Mevcut iflletme toplu ifl sözleflmesi,01.01.2005-31.12.2006 tarihleri aras›ndayürürlüktedir. Mevcut Toplu ifl sözleflmesinin18. Maddesi Sakl› Haklar›, 82. Maddesi isekadro pozisyonunda çal›flt›rmay› düzenle-mektedir.

“Madde 18 : SAKLI HAKLARBu sözleflmenin yürürlük tarihine kadar

iflçilere hizmet akdi veya sair flekilde tan›nm›flbulunan haklardan bu sözleflme ile yenidendüzenlenmemifl, de¤ifltirilmemifl veyaç›kar›lmam›fl bulunan hususlarda emredicikurallarla ba¤daflt›¤› ölçüde iflçi lehine olanlarsakl›d›r.

‹flveren, bu toplu ifl sözleflmesinin yürür-lük süresi içinde personelin çal›flma koflullar›ile ilgili olarak yapaca¤› de¤iflikliklerdesendikan›n görüflünü al›r. Sendika görüflünü15 gün içinde bildirir.”

HABER YORUM

14

Crew Concept

uygulamas› Denizli'de

durduruldu

Hava-‹fl SendikasıCrew Conceptuygulamas›na

geçilen illerin BölgeÇal›flma

Müdürlükleri’nebaflvurarak teftifl ve

ihlalindurudurulmas›n›talep etmiflti. Bu

konuda ilk sonuçAydın Bölge

Çal›flmaMüdürlü¤ü’nce

verildi.Uygulaman›n THY20. Dönem Toplu ‹flSözleflmesine ayk›r›

oldu¤u veuygulaman›n sona

erdirilmesi gerekti¤iiflverene bildirildi.

Mustafa Ya¤cıHava-‹fl Sendikası Genel [email protected]

Page 17: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

Madde 82 : KADRO POZ‹SYONUNDAÇALIfiTIRMA

A- THY A.O. Personeli, ancak ehliyetlioldu¤u kadro pozisyonuna atan›r. Personel,durum fifli ile (07-001) atand›¤› kadropozisyonu d›fl›nda, ayn› veya baflka bir iflgrubundaki di¤er bir ünvanda çal›flt›r›lamaz.Gereken biçimde onaylanm›fl bir personeldurum fifli (07-001) olmad›kça hiçbir kimsekadro pozisyonundan baflka bir kadroyanakledilemez. Durum fifli düzenlenerek yenibir ifle atanan personele, bu kadro karfl›l›¤›ücreti vermeyi iflveren kabul eder.

Personelin uzmanlaflt›r›lmas› amac› ilebu kurala uymak zorunludur.” hükümleriaç›kça düzenlenmifltir.

Ayr›ca Toplu ifl sözleflmesinin (EK-1) EK-2 bölümümdeki ‹fl tazminat cetvellerinde iseiflyerinde bu dönem itibar› ile oluflturulmuflünvanlar bulunmaktad›r. ‹flveren mevcutünvanlarla ilgili görev tan›mlar›n› da budönem toplu ifl sözleflme yürürlük tarihiitibari ile yapm›flt›r.

‹flte crew concept uygulamas›nda iflverenbu iki maddeyi de ihlal etmifltir. Sakl› haklarile ilgili olarak iflçiye e¤itimini almad›¤› veifle girerken yükümlemedi¤i ölçüde farkl›e¤itim, lisans veya yetki belgesi gerektirenbirçok ifli ilave olarak yükümlemifl ve kaza-n›lm›fl hak yönünden ihlalde bulunmufltur.Yine ayn› maddeye göre de bu konuda hiçbirflekilde sendikan›n görüflünü resmi olarakalmam›flt›r.

Üyelerimizin mevcut ünvanlar› de¤ifltiril-meden görev yetki ve sorumluluklar› de¤iflti-rilerek esas ifllerine, nitelik olarak bambaflkaifller ilavesi ile sanki yeni bir unvan halinegetirilmifl dolay›s›yla toplu ifl sözleflmesininyürürlükte belirledi¤i ünvanlar ortadankald›r›larak gizlice yeni ünvanlar (crewconcept ekibi gibi) oluflturulmufltur.

Bu durum iflçileri e¤itimini almad›klar›ve görev yetki ve sorumlulu¤u SHGM’ceonaylanmam›fl uçak üzerinde teknik ifllemleryap›lmas›na ve uça¤›n uçufla haz›rd›ranlam›ndaki büyük bir sorumluluk getirenonay belgelerine imza at›lmas›na nedenolmaktad›r. Bu konuda oluflabilecek bir kazak›r›mda üyelerimiz iflçiler SHGM’den onayl›,sertifika, lisans veya yetki belgesine sahipolmad›klar›na göre hukuken büyük birsorumluluk alt›nda olacakt›r.

B-Görev Yetki ve sorumluluk yönünden;Bilindi¤i uçak bak›m› direkt uçufl

emniyetini ilgilendiren ve milyonlarca dolar

de¤erindeki maddi, yüzlerce yolcu ve uçucuekibin manevi anlamda can ve mal emni-yetini ilgilendiren bir husustur. Bu nedenleSHGM ihdas edilmifl ve bu sivil havac›l›kotoritesi onlarca talimat, yönetmelik, genelgeyay›mlayarak bu konuda, uluslararas› sema-larda da görev yapan personel ile ilgili birçok standartlar ve e¤itim lisans flartlar›getirmifltir.

SHGM’nün resmi web sitesinde bu genel-ge, yönetmelik ve talimatlar aç›kça yay›nla-narak duyurulmufltur. Tüm bu yasal düzenle-meler incelendi¤inde crew concept ad›alt›nda veya bu kavram› karfl›layan baflka birad alt›nda hiçbir düzenleme olmad›¤›görülecektir.

Ulusal sivil havac›l›k otoritesinin düzen-lemedi¤i bir konuyu hiçbir yetki ve sorumlu-lu¤u olmad›¤› halde bir havayolu flirketi ola-rak THY A.O tek bafl›na düzenleyebilir mi?

Yine THY A.O hangi yetki ile bu konudae¤itim almam›fl floför, operatör, hareket me-muru gibi ünvanlarda görev yapan personeleulusal otoritece düzenlenmemifl bir konudahangi yetki ile e¤itim verebilir? THY A.O’nunSHY-147 Yönetmeli¤i’ne göre, SHGM’dengerekli izni almadan bu e¤itimi vermeye vebu e¤itim yetkilendirmeleri ile ilgili sertifikadüzenlemeye yetkisi var m›d›r?

Di¤er taraftan SHGM’ce yay›nlanan SHY-22 Yer Hizmetleri Yönetmeli¤i’ne göre deTHY A.O, A Grubu Yer Hizmetleri Sertifikas›sahibi olmadan bu ifllemleri nas›l yapabilir?Bu Yönetmelikte uçak hat bak›m ifllemlerininSHDT-35 Yönetmeli¤ine göre lisanslan-d›r›lm›fl II. S›n›f uçak bak›m teknisyenlerinceyap›labilece¤i aç›kça düzenlenmifltir.

Bu uygulama havayolunun Yer Hizmet-leri El Kitab›nda bile prosedür olarak yeralmadan ifllem bafllat›lm›flt›r. Ulusal otoriteSHGM’den görüfl ve onay al›nmadanbafllat›lm›flt›r.

Sonuç: Tüm bu konular de¤erlendiril-di¤inde yap›lan uygulama büyük hukukieksikliklerle doludur ve üyelerimizi büyüksorumluluk alt›na sokmaktad›r. Uygulaman›nyasal bir zemine kavuflturulmas› gerek-mektedir.

Sendikam›z yürürlükteki toplu ifl sözlefl-mesinin ihlali ile ilgili uygulaman›n bafllat›l-d›¤› meydanlar›n Bakanl›k Bölge Çal›flmaMüdürlükleri’ne baflvuruda bulunmufltur.

Sendikam›z gerekli denetimlerin yap›l-mas› ve konuyla ilgili resmi görüfl verilmesiiçin ayrıca SHGM’ye baflvuruda bulunmufltur.

15

Tüm bu konularde¤erlendirildi¤indeyap›lan uygulamabüyük hukukieksikliklerle doludurve üyelerimizi büyüksorumluluk alt›nasokmaktad›r.Uygulaman›n yasalbir zeminekavuflturulmas›gerekmektedir.Sendikam›z gereklidenetimlerinyap›lmas› vekonuyla ilgili resmigörüfl verilmesi içinSHGM’yebaflvurudabulunmufltur.

HABER YORUM

Page 18: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

Ekim ay›nda gündeme gelen ve THYyönetiminin VIP ve CIP personelineuygulad›¤› “Minnessota Çok Yönlü KiflilikEnvanteri” (MMPI), teste maruz kalançal›flanlar›n tepkisine neden oldu. Testte566 ifade yer al›yor ve test uygulanankifliler bu ifadelere kat›l›p kat›lmad›klar›n›bildiriyorlar. Test içeri¤inde yer alan cinselve dini içerikli ifadeler çal›flanlar›ntepkisine neden olurken, uzmanlar testuygulamas›n›n insan haklar›na da ayk›r›oldu¤unu belirtiyor.

Testte yer alan ve çal›flanlar›n tepkisineneden olan baz› ifadeler flöyle:

“Mastürbasyonda kendi cinsimle ilgilihayal beni tahrik eder”,

“Namaz›m› hemen hemen düzenlik›lar›m”,

“Kuran’›n buyurduklar› bir bir ç›kmak-tad›r”,

“Homoseksüelli¤i çok i¤renç bulu-yorum”,

“Rüyalar›m›n ço¤u cinsel konularlailgili”,

“Ara s›ra söylenemeyecek kadar ay›pfleyler düflünüyorum”,

“Hocalar›n okuyup üflemesi hastal›¤›iyilefltirir”.

Test, genel olarak THY personeliüzerinde huzursuzluk yarat›rken, testiprotesto ederek yan›tlamay› reddedençal›flanlar da oldu.

Yönetimin çal›flan-lar›na uygulad›¤› MMPItesti, 6 Ekim 2006 tarihliSabah gazetesinde “Tar-t›fl›lan testte k›zd›ran so-rular”, Cumhuriyet gaze-tesinde ise “THY’denimaml›k testi” bafll›kla-r›yla yer alm›flt›. Sözkonusu testle ilgili olarak‹stanbul milletvekiliOnur Öymen’in deTBMM’ye sundu¤u birsoru önergesi bulu-nuyor.

Sa¤l›k testi çal›flanlara dayat›ld›MMPI, daha sonra kullan›m alan›

genifllese de, 1939 y›l›nda ABD’de ilkortaya ç›kt›¤›nda kliniklerde ve ak›lhastanelerinde kullan›l›yordu. 1980’liy›llar›n sonunda bu alandaki ihtiyaçlarayan›t vermekten uzak oldu¤u ve etkilitedavinin bir yöntemi say›lmad›¤› içinMMPI gelifltirilerek MMPI2 elde edildi.Bugün Türkiye’de halen kimi hastanelerdeMMPI kullan›lsa da, dünyada yayg›nolarak kullan›lan test MMPI2. MMPI2’ninTürkiye standardizasyonu ise 1990’l›y›llarda bafllad› ve çal›flmalar› halensürmekte.

Konuyla ilgili olarak Uzman KlinikPsikolog Fatime Erça¤ ile MMPI kifliliktestinin ifllevini, kullan›m alanlar›n› veTHY personelinde uygulanma fleklinikonufltuk.

Anketin içeri¤inden çok uygulamafleklinde sorun oldu¤unu söylen Erça¤,çal›flanlara yap›lan uygulaman›n, insanlar›do¤al davran›fllar›ndan uzaklaflt›rd›¤› vetepkisel davranmaya götürdü¤ü için testinsonuçlar›n›n yan›lt›c› ve eksik olaca¤›n›belirtiyor. Erça¤, “Uygulama insanhaklar›na da ayk›r›” derken flöyle devamediyor. “Profesyonel olarak bakt›¤›n›zdaherhangi bir iflyerinde böyle bir uygulamayap›lmas› çal›flanlar›n haklar›na uygunde¤il. Bilimsel ve hukuki bir gerekçeolmadan böyle bir uygulama söz konusuoldu¤unda çal›flanlar›n bir tak›m kayg›lar›oluflacakt›r. ‹nsanlar kayg› duyduklar›ndaçok de¤iflik tepkiler verirler; kimisidurumdan kaç›nacakt›r, kimisi de tepkiselcevaplar verecektir. Bu durumda anketiniçeri¤inden çok uygulama biçiminde sorunoldu¤unu söyleyebiliriz. Bu uygulamaflekli insanlar› do¤al davran›fllar›ndanuzaklaflt›rd›¤› ve tepkisel davranmayagötürdü¤ü için sonuçlar› da kesinlikleyan›lt›c› ve eksik olacakt›r.”

Erça¤, MMPI’›n klinik psikolojidekullan›lan ve bireyin kiflilik özellikleriniölçmeye yönelik bir test oldu¤unusöylerken, kiflilik envanterlerinin bireyi

HABER Y ORUM

16

THY’den kiflilik haklar›na ayk›r›

“kiflilik testi”

Uzmanlar bu türtestlerin, muhatap

kiflilerden izinal›nmadan

yap›lmas›n›n temelhaklara ayk›r›

oldu¤unu söylerkentest metninde yer

alan pek çok ifadede çal›flanlar›n

tepkisine nedenoldu.

Testbasına böyle yansımıfltı.

Page 19: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

grup içinde de¤erlendiren bir ölçekoldu¤unu belirtiyor. “Kiflilik envanterlerikifliyi, di¤er grup bireyleriyle karfl›laflt›rmal›gösteren, grup içinde nas›l yer ald›¤›n›tan›mlayan bir ölçektir. Dolay›s›yla bellibir yüzdesi vard›r, dolay›s›yla teste önce‘geçerlilik-geçersizlik’ alan›nda bak›l›r,geçerli ise onun da dayand›¤› bir tak›mkurallar, dayand›¤› bir tak›m parametrelervard›r. Bu ölçümler belli s›n›rlar içindeolursa buna, (mesleki terimlerle söylemekgerekirse) bir ‘normal aral›k’ denir. Normalaral›¤›n alt›nda veya üzerinde ‘nevrotik’ve ‘psikotik’ dedi¤imiz bir aral›klar vard›r.‘Psikotik’ dedi¤imizde bir tak›m ciddipatolojik özelliklerin varl›¤›, o yüzdeleroran›nda saptanm›fl olur. Esas olarakMMPI’› kullanarak bireyin kiflilik özelliklerihakk›nda ancak fikir edinmifl oluruz.”

Bu tür testlere dayanarak kesin sonuçlarç›karman›n mümkün olmad›¤›n› ancakkifliyle ilgili fikir sahibi olunabilece¤inibelirten Erça¤, testin sonucunda tart›flmal›sonuçlar ç›kt›¤›nda daha ileri ölçeklerinkullan›lmas› gerekti¤ini söylüyor. “Birtermometrenin ›s›y› ya da suyun kaynamanoktas›n› ölçmesi gibi, matematik kesinli¤esahip de¤erler de¤ildir bunlar. Bunadayanarak karar verdi¤imiz zaman o kiflihakk›nda söyledi¤iniz her fley çok do¤-ruymufl gibi bir varsay›m ç›kar ortaya ki;bunun en az›ndan sak›ncal› oldu¤unusöyleyebiliriz. Çünkü yüzeyseldir ve kifliyitamamen yans›tmad›¤› için eksiktir. Test,olumlu ya da olumsuz fikir verdi¤inde,esas olarak daha iyi ölçeklere baflvurmakgerekir. MMPI bu anlamda ancak arac›ön ölçek olabilir. Tart›flmal› sonuçlarç›kt›¤›nda o kiflilerin izniyle baflka dahaayr›nt›l› ve ileri ölçekler, kiflilik testlerikullan›lmal›d›r.”

Çal›flanlardan izin al›nmal›yd›Erça¤, THY’deki uygulamayla ilgili

olarak ise, “Anketin muhataplar›n›n iznigerekli diye düflünüyorum.” derkeniflyerinde yetkili amirin böyle biruygulamay› ancak gerekli görürse kiflininbilgisi ve izni dahilinde yapt›rabilece¤inisöylüyor. Erça¤, “Bir iflyerinde bir tak›mçal›flanlar›n sorunlu davran›fllar› görül-düyse, ortam›n yöneticileri taraf›ndan ilgilibirime iletilir. Kifliden flikayet konusu olandavran›fllar› nedeniyle psikolojik incelemeistenece¤i kendisine bildirilir ve izni

al›narak profesyonel birimlere gönderilir.Özel bir durum tarif edildi¤inde izinegerek görülmez çünkü amirin bir tak›minisiyatifleri vard›r. Böyle bir flikayet geldi¤izaman ancak buna dayan›larak kifli, yetkiliprofesyonel bir kuruma gönderilir” diyor.Bir kurumun profesyonel çal›flanlar›naneden böyle bir testi uygulad›¤› sorular›n›nakla getirdi¤i en iyi niyetli yan›t,“Çal›flanlar›n performans›n› ölçmek!”oluyor. Ancak, Erça¤ MMPI’›n çal›flanlarauygulanabilecek bir uygunluk veperformans testi olmad›¤›n› belirterek,“E¤er amaç performans ölçmek ise bununiçin gelifltirilmifl çok daha uygun araçlarve testler var. MMPI’›n performansölçmeye yönelik özgün bir ifllevi yoktur”diyor.

“Bu sorular›n yan›tlar›na bakarakinsanlar›n dini ve cinsel ne düflündü¤ünüanlayamazs›n›z” diyen Erça¤, testinmant›¤›n› da flöyle anlat›yor: “Buradasorular tekrarlan›r ve hatta çapraz sorularvard›r. Anlafl›lmaya çal›fl›lan, bireyinsorular karfl›s›nda ne kadar do¤al ve dürüstdavranaca¤›d›r. Din ve cinsellik, toplumunhassasiyetle bakt›¤› ve etiketlemeye müsaitkonular›d›r. Bu yüzden bireyler bu türsorular› yan›tlarken yanl›fl anlafl›lmaktankoktuklar› için yalan söyleme skalas›yükselir ve çok fazla yükseldi¤inde dezaten anket geçersizdir. Kiflilik profilinibir ölçüde yans›t›r, ancak insanlar›nkaç›nd›¤›, kayg›land›¤› kimi noktalardaonlar›n ne düflündü¤ünü anlamaktan çok;nas›l davran›yorlar ne kadar dürüstlerbunu anlam›fl oluruz.”

17

HABER Y ORUM

E¤er amaçperformans ölçmekise bunun içingelifltirilmifl çokdaha uygun araçlarve testler var.MMPI’›nperformans ölçmeyeyönelik özgün birifllevi yoktur.

Uzman Psikolog Fatime Erça¤

Page 20: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

THY’de son dönemlerde ger-çeklefltirilen yat›rımlarla filonungenifllemesi, buna ba¤l› olarak uçucupersonel say›s›nda oluflan ani art›fl veplanlama bölümünde yeni sistemegeçilmesi, Ekip Planlama ve Tahsisbölümündeki personelin çal›flmakoflullar›yla ilgili sorunlar› da gündemegetirdi. Fazla mesailer, personel eksikli¤i,idari aksakl›klar ve personele görevtan›mlar› d›fl›nda yapt›r›lan kimi ifller,Ekip Planlama ve Tahsis bölümüçal›flanlar›n›n en önemli s›k›nt›lar›aras›nda. Sorunlar› tetikleyen temelnedenlerden biri de flirketin plans›zbüyümesinin yan›nda, yönetimin mevcutT‹S madelerini ihlal etmesi ve esnekçal›flmaya geçifl denemeleri.

Ekip planlama çal›flanlar› sözünüetti¤imiz çal›flma koflullar›yla ilgliaksakl›klar› flöyle dile getiriyorlar:

-�Zorunlu fazla mesaiden dolayıdüzensiz bir yaflam

(‹stek dıflı haftasonu nöbetleri�)�-�Istek dıflı 17:30'dan sonra mesaiye

kalınması-�Yıllık toplam mesainin kanuni sınır-

ları geçmesi-�Gece çok geç saatlere kadar zorunlu

olarak kalınması-�Pazar izinlerinin zamanında kulla-

nılmaması nedeniyle 14-15 günlük blokçalıflma

-�Çalıflandan istenilen uygulama-

lardan dolayı uçucu ile karflı karflıyakalınması

-�Dengesiz ücret da¤ılımı-�Gün içi çok yo¤un telefon trafi¤i-�Gece çıkıldı¤ında 12 saat dinlen-

meden ertesi gün mesaiye gelinmesi-�Sürekli yorgunluk hali nedeniyle

çalıflanın hata yapma riskinin artması-�Operasyonel uygulamar nedeniyle

mevcut yönetmelik sınırlarının zorlan-ması� ve sonucunda çalıflan ile uçucu-nun� karflı karflıya bırakılması

-�Dengesiz ve düzensiz ifl da¤ılımı-�Performansını kullanamadı¤ına

inanan kiflilerin bölüm dıflında herhangibir üniteye gitmesine izin verilmemesi

-�Kiflilere yetki verilmedi¤i haldeinsiyatif kullanmak zorunda bırakılması

-�Fiziksel çalıflma ortamının kötüolması (ör: Akflam ve haftasonuhavalandırmanın çalıflmaması, etrafınçok kirli ve düzensiz olması)

Görev kapsam›nda olmayan veolmamas› da gereken ek görevler

Yemek, ikram: Aksakl›k ya da sonanda talep edilen yemek yüklenmesiveya iptali mümkün olmay›nca kaptan-lar, Ekip Tahsis çal›flanlar›n› mesul tutu-yorlar. Örne¤in; d›fl hat seferlerininyemekleri otomatik yüklenmekte ve iptalolmas› için 6 saat önceden haberverilmesi gerekmekte.

Ancak bunların iptali ile ilgili uçucuekiple sürekli sorun yaflanmakta.

18

Sorunlar› tetikleyentemel nedenlerden

biri de flirketinplans›z büyümesininyan›nda, yönetimin

mevcut T‹Smadelerini ihlaletmesi ve esnekçal›flmaya geçifl

denemeleri.

Ekip Tahsis ve Planlama çalıflanları:

Sürekli fazla mesai yapıyoruz

HABER

Page 21: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

Vizite, hastane, sevk: Bu formlar›ntaraf›m›zdan imzalanmas›, ayr› Baflkan-l›klar oldu¤umuzdan yasal olarakuygunlu¤u tartıflmalıdır. Kontrol hoste-sinin imzalamas› gerekir. Gece nöbet-lerinde ise zaten form almalar›na gerekyoktur, çünkü gece hastanelerin acilservisleri aç›kt›r. Sa¤l›k karnesi zatenyeterli olup, hastaneye yatma duru-munda vizite ka¤›d› hastaneye dahasonra verilebilir.

Ekip Arabas›: Kontrol hostesi veyayan›na verilecek K.H.B’nin atad›¤› biriyazmaktad›r. Ekip arabas› yazmak içingece nöbetine gerek yoktur. Saat 22:00itibariyle ekip arabas› istekleri zatenbitmifl olmal›d›r ya da 2. seçenek olarakekip arabas› hak edenlerin listesi turexeverilir, uçucu direk turexi arayarak taleptebulunur. Turex ekip arabas› hak edenleribildi¤inden direk araba verebilir. Böylece“Ekip Tahsise ulaflamad›m, o yüzdengeç talepte bulundum” sorunu köktenkalkar. Çünkü Ekip Tahsis yo¤un vekabin personeli bize ulaflmakta çokzorluk çekiyor.

Ekip Tahsis Çal›flan Say›s›: Memursay›s› en az 20 kifli olmal›, artan sefersay›s›, pilot ve hostes say›s› göz önüneal›nd›¤›nda ekip tahsis çal›flanlar›n›nsay›s› da buna paralel olarak artmal›.Mevcut say›m›zda genellikle kokpittaraf›nda 1 kifli, kabin taraf›nda 2 kiflinöbet tutmakta ki, kokpitte tek kalangenelde flefler oluyor. Bu durumdafleflerin kabin taraf›na hakim olmalar›mümkün olam›yor. T›p de¤iflikli¤i, uçakar›zas› veya baflka bir meydana divertolaylar›nda, kokpit çal›flan› tek oldu-

¤undan bir tek bu olaylailgilenebiliyor. Gelen-giden takibi yap›lam›yor,telefonlara yan›t veri-lemiyor, tebli¤ler arana-m›yor, gelen ekiplerin ta-kibi ve tebli¤leri, frekansacevap verilmesi neredeyseimkans›z oluyor. Kabintebli¤leri kal›yor, arana-m›yor bir de yukar›dabelirtilen maddelerle ilgiliaksakl›klar eklenince keli-menin tam anlam›yla bir

felaket yaflan›yor. Kokpitte çal›flan me-mur say›s›n›n 2, kabinde çal›flan memursay›s›n›n 3 olmas› flartt›r.

Dinlenme Saatleri: Dinlenme saatleriyukar›da belirtilen nedenlerden dolay›kullan›lam›yor.

18 Eylül 2006 tarihinde THYYönetimi ile Hava-‹fl Sendikas› aras›ndagerçeklefltirilen, “iflyeri sorunlar›” konulutoplant›da Ekip Planlama Bölümününyukar›da say›lan sorunlar› dile getirilmiflve THY Yönetimi’nden çözüm talepedilmiflti. Gelinen noktada, vardiyasisteminin düzenli hale getirilmesi,yemek paydoslar›n›n kullan›lmas›,personel eksikli¤inin giderilmesi vemesailerin gere¤i gibi gece ve gündüzolarak eksiksiz ödenmesi konular›naçözüm getirilece¤i Hava-‹fl Sendikas›’nabildirildi.

19

Gelinen noktada,vardiya sisteminindüzenli halegetirilmesi, yemekpaydoslar›n›nkullan›lmas›,personel eksikli¤iningiderilmesi vemesailerin gere¤igibi gece ve gündüzolarak eksiksizödenmesikonular›na çözümgetirilece¤i Hava-‹flSendikas›’nabildirildi.

HABER

Page 22: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

Haydarpafla Gar› son iki y›ld›r, “kentseldönüflüm projesi” ad› verilen bir plandahilinde özellefltirilerek ticaret merkeziyap›lmaya çal›fl›l›yor. ‹stanbul’un ve hattadünyan›n tarihsel ve kültürel de¤erlerindenbiri kabul edilen Haydarpafla, özellefltirmepolitikalar›yla, ak›beti oldu-bittiyegetirilmeye çal›fl›lan son de¤erlerden.

fiimdilerde bu özellefltirme projesiylebirlikte an›lan Haydarpafla, liman ve garifllevinden ç›kar›larak ifl ve e¤lence merkeziolarak, gökdelenlerin bulundu¤u yat vekruvazör liman› olarak tasarlan›yor.

Dönemin Osmanl› padiflah› II. Abdül-hamit taraf›ndan 1906’da yapt›r›lmaya bafl-lanan ve iki y›l gibi k›sa bir zamanda bitiri-lerek hizmete aç›lan Haydarpafla Gar›, ad›n›da III. Selim’in paflalar›ndan olan HaydarPafla’dan al›r. Alman ve ‹talyan ustalar tara-f›ndan infla edilen Haydarpafla, ola¤anüstüheybeti ve muhteflem esteti¤iyle 100 y›ld›r‹stanbul’un Anadolu’ya aç›lan kap›s› olarakan›l›yor.

fiiirin ve edebiyat›n da önemli imge-lerinden olan Haydarpafla’y› ve oray› Hay-darpafla yapan insanlar› bak›n nas›l anlatm›fl

Nâz›m Hikmet; o ünlü “Memleketimden‹nsan Manzaralar›” fliirinde:

Haydarpafla gar›nda / 1941 bahar›nda/ saat on befl. / Merdivenlerin üstünde günefl/ yorgunluk ve telâfl / Bir adam / merdiven-lerde duruyor / bir fleyler düflünerek. / Zay›f./ Korkak. / Burnu sivri ve uzun / yanaklar›n›nüstü çopur. / Merdivenlerdeki adam / -GalipUsta- / tuhaf fleyler düflünmekle / meflhurdur:

(...)fiimdi merdivenlerde durup / kapt›rm›fl

kafas›n› / düflüncelerin en tuhaf›na: “Kaçyafl›nda ölece¤im? / Ölürken üzerimde yor-gan›m olacak m›?” / diye düflünüyor. / Burnusivri ve uzun. / Yanaklar›n›n üstü çopur. /Denizde bal›k kokusuyla / Döflemelerdetahtakurular›yla gelir / Haydarpafla gar›ndabahar

Sepetler ve heybeler / merdivenlerdeninip / merdivenlerden ç›k›p / merdivenlerdeduruyorlar.

Kültür miras›na gökdelen“Kentsel dönüflüm projeleri”, “‹stanbul

bir dünya kenti olacak” ve benzeri süslüsözlerle yap›lmaya çal›fl›lan, bir kültürely›k›m projesinden baflka bir fley de¤il

Hükümetleringeçici, insanl›¤›nortak miras› olan

kültürel de¤erlerinise kal›c› oldu¤unu

hepimiz biliyoruz.Böylesine önemli bir

konununinisiyatifinin,

hükümetlerin oldu-bitti politikalar›naterk edilemeyecek

kadar önemlioldu¤unu da...

Ya¤malanan bütün bir hayat…Senin hayat›n…20

Özlem ErgunHava-‹fl Basın Yayın Uzmanı[email protected]

Kar

flı S

anat

Gal

eris

i’nd

e se

rgile

nen

“Hay

darp

afla

0 no

ktas

ı” e

tkin

li¤in

den

ÖZELLEfiT‹RME

Page 23: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

asl›nda. Hükümetlerin geçici, insanl›¤›nortak miras› olan kültürel de¤erlerin isekal›c› oldu¤unu hepimiz biliyoruz. Böylesineönemli bir konunun inisiyatifinin, hükümet-lerin oldu-bitti politikalar›na terk edileme-yecek kadar önemli oldu¤unu da...

Özellefltiriyoruz diye satılan sadece birgar ve bina de¤il; yapılmaya çalıflılan tüm-den bir kenti ve o kentin insanını belleksiz,kimliksiz, talihsiz ve geleceksiz bırakmaharekatı aslında.

Haydarpafla, 100 y›ld›r milyonlarcainsan› karfl›lay›p u¤urlayan bu görkemli ya-p›, milyonlarca insan›n zihninde ‹stanbul’laözdefl bir imge ayn› zamanda. Pek çok olayave savafla tan›kl›k etmifl, hatta I. Dünya Sa-vafl› s›ras›nda cephanelik olarak kullan›ld›¤›için sabotaja u¤ram›flönemli bir tarihi mirasHaydarpafla.

‹ktidar ve yerel yö-netimler Haydarpafla’y›flantiye yapmaya, yerlive yabanc› sermayeyepeflkefl çekmeye u¤ra-fladursun; UNESCO buy›l Haydarpafla’y› ko-runmas› gereken birkültür miras› olaraktescil etti bile.

Haydarpafla, sosyalve kültürel boyutununyan›nda, ‹stanbul’unulafl›m› aç›s›ndan daönemli bir yere sahip.Otomotiv tekellerinintalep etti¤inin aksine,bu koca metropoldeyaflayan yoksul y›¤›nlariçin ucuz ve kolay ulafl›m imkan› ayn› za-manda Haydarpafla.

Projenin gündeme geldi¤i 2004 y›l›ndanberi konunun takipçisi olan ‹stanbul Mimar-lar Odas›, Haydarpafla’n›n gar fonksiyonuylabirlikte korunmas› için inatla ve hiç eksil-meyen bir duyarl›l›kla mücadeleyi sürdü-rüyor. 86 sivil toplum örgütünün bir arayagelmesiyle oluflturulan Toplum Kent veÇevre için Haydarpafla Dayan›flma Grubuda bu amaçla faaliyet yürütüyor.

Haydarpafla projesini, bu süreçte yafla-nan bürokratik karmafla ve hukuksuzlu¤u‹stanbul Mimarlar Odas› Üyesi MimarMücella Yap›c› ile konufltuk.

Haydarpafla Gar bölgesini de içine alan

“kentsel dönüflüm projesi” nedir?Biz bu durumu 2004’ün Nisan ay›nda

bas›ndan ö¤rendik. 2002 y›l›nda AvrupaBirli¤i uyum yasalar› çerçevesinde ‹stanbulprojelerinin konsepti de¤ifltirildi ve ‹stanbuliçin flöyle bir misyon biçildi: Avrupa ile As-ya k›talar› aras›nda bir geçifl kenti... As-ya’daki ucuz iflgücünü Avrupa’daki pazaraba¤layan bir kent... ‹stanbul’un lojisti¤ibirden çok önemli hale geldi. Bir yandanböyle bir önem kazand›, ama öte yandanda bir misyon daha biçildi ‹stanbul’a: ‹stan-bul art›k üretim kenti olmayacak, sadecehizmetin, yani bir nevi tüketimin örgüt-lendi¤i bir kent olacakt›. Bu da “Dünya ken-ti ‹stanbul” gibi süslü laflarla kamuoyunaduyuruldu. Önce finans›n örgütlendi¤i New

York, Londra gibi birkent düflleniyordu. Bun-dan 2002 y›l›nda vazge-çildi. Daha mütevaz›kabul edilebilecek, tu-rizm gibi, kültür gibi‹stanbul’un de¤erlerinisatmak üzerine kuruluyeni bir misyon inflaedildi. O arada 2003y›l›nda, bir yandan ulus-lararas› otomotiv tekel-lerini bast›r›r, öte yan-dan Avrupa Birli¤i de-niz-demiryolu entegras-yonunu ileri sürerken“Marmaray Projesi” or-taya ç›kt›. O dönemdeMarmaray Projesi esasolarak Asya ile Avru-pa’n›n mal ve yük tafl›-mac›l›¤›n› ba¤layan

transit bir demiryolu ba¤lant›s› olarak ortayaç›km›flt›. Ve tam da bu s›rada ‹stanbul’dakidemir ve deniz yolu ulafl›m› yavafl yavafleskitilmeye, bilerek bak›ms›zl›¤a terk edil-meye baflland›. Deniz seferleri azalt›ld›,banliyö trenleri dökülmeye bafllad›. Hergelen iktidar, “Biz deniz yoluna, demir yolu-na önem verece¤iz” derken bu ulafl›m araç-lar›n›n her geçen biraz daha köhneleflti¤ineflahit olduk. Bunlar olurken duyduk ki, Beoksdiye bir Alman firmas› Devlet Demiryol-lar›’yla bir anlaflma yapm›fl ve Haydarpafla’y›otel olarak planlam›fl.

Haydarpafla mücadelesindeki hukukisüreçten ve karfl›laflt›¤›n›z zorluklardan sözeder misiniz?

21

Haydarpafla, sosyalve kültürelboyutunun yan›nda,‹stanbul’un ulafl›m›aç›s›ndan da önemlibir yere sahip.Otomotivtekellerinin talepetti¤inin aksine, bukoca metropoldeyaflayan yoksuly›¤›nlar için ucuz vekolay ulafl›m imkan›ayn› zamandaHaydarpafla.

ÖZELLEfiT‹RME

Page 24: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

Bu proje, K›y› Kanu-nu’na, An›tlar KuruluKararlar›’na ayk›r›. Hay-darpafla 1993 y›l›nda 1.derece eski eser statü-süne al›nd›. Bu arada dasözler veriliyor, bir ta-k›m uluslararas› flirket-ler gelip bölgede incele-me yaparak (san›r›m ön-ce Amerikal›lar), “Bura-da ne güzel otel olur”diyorlar. En sonunda“kruvazör liman” yap›l-mas›na karar veriyorlar.Ama bütün bu süreç çokgizli kapakl› olup bitiyorve en nihayetinde 5234say›l› bir yasa ç›kart›-yorlar. 4 Aral›k 2004tarihli gazetelerde “Haydarpafla Manhattanolacak” diye haberler ç›kmaya bafll›yor veiflin içine giriyorsunuz ki 17 Eylül 2004’tebu kanun bir gecede, el alt›ndan ve sadecebu ifl için ç›kar›lm›fl. Yasan›n ad› da flöyle:“Baz› Kanun ve Kanun Kuvvetindeki Karar-namelerin Baz› Maddelerinin De¤ifltirilmesiHakk›nda Kanun”.

Ve 1 milyon metrekarelik Hazine mal›,bu kanunla Devlet Demiryollar›’na akta-r›l›yor. Sonras›nda da TCDD’ye planlamayetkisi veriyorlar. Bu o kadar “garip” birkanun ki, “Burada yap›lacak planlar, projelerhiçbir zaman ilan edilmeyecek, ask›ya ç›k-mayacak” diyor. (Asl›nda imar planlar›n›nask›ya ç›kmas› yani ilan edilmesi gerekir.)“Burada yap›lan kararlara belediyelerdeuymak zorundad›r” deniliyor. Bütün bukanunlar ç›kmadan öncede, HaydarpaflaProjesi, Türkiye’de Çal›k Grubu’na ihale

ediliyor ve Belçika’dayaflayan fievki Birkiyead›nda bir mimara da500 bin dolar gibibüyük paralar karfl›-l›¤›nda proje çizdiri-liyor. Böyle bir plançal›flmas› yap›ld›¤›n›ö¤rendi¤imizde Bü-yükflehir Belediye-si’ne teyit etmek içinsorduk, ancak ald›¤›-m›z yan›t; “Yok öylebir fley” oldu. Sonun-da projeyi ortaya ç›-

kararak kamuoyunaduyurduk ve Haydar-pafla sürecini araflt›rmakiçin bir dayan›flmagrubu oluflturduk.

1 milyon metrekarearazide yaklafl›k 5 mil-yon metrekare inflaatyap›l›yor. 8 tane gökde-len, özel hastaneler,oteller; bir garip proje.Kruvazör liman da bi-zim k›y› hukukumuzaayk›r›. Yani siz k›y›da li-man yaparsan›z, bölge-ye ancak o limana ge-rekli tesisleri yapa-bilirsiniz. K›y› Kanu-nu’na göre lüks konutyapamazs›n›z. Ancak

bu arada K›y› Kanunu’nu da de¤ifltirdiler.Demiryollar›na ba¤l› limanlar›n tümüvahflice özellefltiriliyor.

Haydarpafla çok özel, ‹stanbul var oldu-¤undan beri orada olan do¤al bir liman. Buproje sadece Haydarpafla Gar›’n› de¤il tümliman› kapsayan bir proje.

Her iki kurul da, (Kültür Varl›klar›n›Koruma 2 ve 3 Numaral› Kurulu) Haydar-pafla’da ciddi incelemeler yapt› ve oradabaz› alanlar› tescil ederek projeyi geriçevirdiler. Fakat sonra kurallar› de¤ifltirdiler.5 numaral› bir kurul oluflturuldu veHaydarpafla 5 numaral› kurulun ilgi alan›nagirdi. Haydarpafla Gar›’n›n Marmaray Projesinedeniyle ifllevsiz kalaca¤›n› söylediler.

Oysa, Marmaray Projesi ortaya ç›kt›¤›ndaHaydarpafla ba¤lant›s› düflünülmüfl ve projeöyle tasarlanm›flt›; akabinde banliyötrenlerinin bu y›l ortadan kald›r›laca¤› veHaydarpafla’n›n otel olaca¤› söylendi. Ensonunda dayan›flma grubumuzun toplumsalbask›s›yla projeyi geri çektiklerini söyleyerekyeni bir plan yapt›lar. Yeni planda bu seferalanda genifllemifl bulunuyor. Eskiden 1milyon metrekare olarak tarif edilen alanbu kez 1,5 milyon metrekareye ç›kar›ld›. 5numaral› kurul da Haydarpafla Gar›’n›n“Kentsel tarihi ve kültürel S‹T alan›”oldu¤unu söyleyerek tarihi bir karar ald›.

Bu arada Liman-‹fl, yap›ml› ihale yöntemiile verilece¤i söylenen ihaleye ve bölgenin99 y›ll›¤›na özellefltirilmesine karfl› davaaçt›.

Kültür Bakanl›¤› 5 numaral› kurulun

22

ÖZELLEfiT‹RME

Kruvazör liman k›y›hukukumuza ayk›r›.

Yani, siz k›y›daliman yaparsan›z,

bölgeye ancak olimana gerekli

tesisleriyapabilirsiniz. K›y›

Kanunu’na görelüks konut

yapamazs›n›z.Ancak bu arada K›y›

Kanunu’nu dade¤ifltirdiler.

Demiryollar›naba¤l› limanlar›n

tümü vahfliceözellefltiriliyor.

Mimar Mücella Yapıcı

Page 25: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

karar›n› de¤ifltirmesini istedi. Bu çok tarihibir direnmedir. Fakat karar›n da¤›t›m› yap›l-mad›. Bu kadar yasad›fl› bir durum ancakolabilir. 5234 say›l› yasa zaten bizim yasalsitemimize ayk›r›. Yasan›n kendisi yasalde¤il. Bu hukuksuzlu¤un ötesidir. Buradavahfli olan da bu zaten, memleketin hukuksistemi altüst ediliyor ki, en tehlikelisi bu.

Haydarpafla projesi sadece bir kent plan›ve belediyecilik sorunu olarak görülebilirmi? Sorunun kültürel, tarihi ve belki de pekçok ‹stanbullu aç›s›ndan bireysel yönleriyok mudur?

‹stanbul, topografyas›yla, konumuylaola¤anüstü bir kenttir. ‹çinden deniz geçen,iki k›tan›n birleflti¤i ‹stanbul’un Anadolu’yaaç›lan kap›s› da Haydarpafla’d›r. Haydarpa-fla’n›n bir tarihi var, oras› bir kamusal alan,orada bir toplumsal belle¤imiz, bireyselan›lar›m›z var. Bizim an›lar›m›zdaki,tarihimizdeki, kültürümüzdeki ‹stanbul yokoluyor ve tarihsiz, kimliksiz, geleceksiz birtoplum yarat›lmaya çal›fl›l›yor.

24-27 Haziran’da Haydarpafla’da 4 günboyunca bir etkinlik dizisi gerçeklefltirdikve orada binlerce imza toplayarak meclisegönderdik. Milletvekillerini Haydarpafla’yaça¤›rarak sorduk, “Bu kurul karar› nedenda¤›t›lm›yor” diye. Sonra yüzsüzlük bafllad›.Des En Zommer diye proje yönetim iflleriyapan bir Alman firmas›na projenin ihaleedildi¤ini ö¤rendik.

Sonra bir lobi faaliyetidir yürümeyebafllad›. Bu kez, “Haydarpafla müze olsun”

denmeye bafllad›. Bu, toplumun kafas›n›kar›flt›rma ve yönlendirme çal›flmas›. fiimditoplum ne diyecek; “Can›m otel olaca¤›namüze olsun.” ‹nsanlar› bu tür bir ikilemiçinde b›rakt›lar.

Gündelik hayat aç›s›nda ne tür sonuçlar›olacakt›r projenin?

“Kentsel Dönüflüm Yasa Tasar›s›” ad›alt›nda ‹stanbul’da Tarlabafl›, Sultanahmetgibi önemli tarihi merkezler bile özellefl-tiriliyor. Özellefltirilen sadece K‹T’ler de¤il,bizim bütün bir hayat›m›z.

‹stanbul’da eme¤iyle bir maafl, bir ücretkarfl›l›¤› geçinen insanlar, art›k ‹stanbul’dayaflayamayacaklar. fiimdi bunu sevgiliBelediye Baflkan›m›z Kadir Topbafl, “Paris’te,

23

ÖZELLEfiT‹RME

Tarihimizdeki,kültürümüzdeki‹stanbul yokedilerek; tarihsiz,kimliksiz, geleceksizbir toplumyarat›lmayaçal›fl›l›yor.

Page 26: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

Londra’da herkes yaflayabiliyor mu?” diyerekaç›k ve seçik ilan etti zaten. Niçin yaflaya-mayacak? Çünkü sizin ulafl›m›n›z özellefl-tirilecek, siz sadece karayoluna tafl›nacak-s›n›z. Marmaray Projesi kent içi rayl› sistemi-mize entegre olmas› gerekirken HaydarpaflaGar› gibi çok önemli bir hatt› i¤difl etti.

Bizim önerimiz, bu konuda ‹stanbul-lular›n ve tüm Türkiyelilerin dayan›flmay›güçlendirmesi.

Topyekün bir ‹stanbul hareketi düzen-lemek laz›m.

Haydarpafla ve di¤er özellefltirmeoperasyonlar›n›n dayanaklar› neler?

Bunun arkas›nda uluslararas› tekellervar, otomotiv sektörü var. Tükiye’nin üret-meyen, d›fl borca dayal› ekonomisinin sebe-bi IMF var. Özellefltirilme kararlar›n› alanStand-by anlaflmalar› var. Bunun arkas›ndas›k›flan, miras yedi bir ekonomi var. Elindene var yok sat›p tüm bunlar› nakde çevirme-ye çal›flan ve dünyaüzerinde iflas etmiflbulunan yeni dünyadüzeninin ekonomisivar.

Vatanseverlik yok.Vazgeçilmifl politikavar, kamu yarar›n› bafl-ka flekilde sa¤lamayaçal›flan bir politiktercih, bir siyasi iradevar. Özellefltirmeyeçözüm diye bakan veart›k bu konuda kafa-

s›n› ortaya koymufl bir siyasi irade var.Ve bunun karfl›s›nda duracak güçlü bir

muhalefet maalesef yok. Neden? Çünkügelece¤inden emin olmayan, gelece¤ihakk›nda düfl kuramayan, gelece¤initasarlama kabileyetini yitirmifl bir toplumvar. Üretmeden tüketmeye al›flm›fl birtoplum var. Kaçak yap›dan geçiminisa¤lamay› ö¤renmifl, bu noktada emektençok rantla geçinmeye çal›flm›fl rantiye birülke var. Rüflvete al›flm›fl bir toplum var. Birkaçak kat u¤runa belediye baflkan› seçen,bir kilo pirince oyunu satan bir toplum var.

Gelece¤inden hiç umudu olmayan,hiçbir fley umurunda olmayan daha çoktüketmeyi marka giymeyi sadece e¤lenmeyiöngören bir gençlik var. Sabahtan akflamakadar dizi seyreden, bir aptal kutusununönünde tüm zaman›n› geçiren bir toplumanlay›fl› var.

Öküze benzeyece¤im diye fliflinip durankurba¤a bir ekonomi var. 5 milyar dolariçin tarihini satabilen, iflas etmifl, üretmeyen,tüketime odakl› bir kent var. Sadece‹stanbul’un bafl›nda de¤il bu dert. Tac Mahalgibi yine Dünya miras› çok önemli biryap›n›n bahçesine gökdelen dikebilen birdünya ekonomik sistemi var.

Bundan sonra ne olacak?Bundan sonra ne olaca¤›na toplum karar

verecek. Toplum, ya duyars›zl›¤›na devamedecek ya da kendi sorunlar›yla ilgilenmesiniö¤renecek. Dayan›flma Grubu, uyar›s›n› vargücüyle sürdürecek. Dayan›flma Grubu veMimarlar Odas› hukuki olarak yapabildi¤iher fleyi yapmaya devam edecek. Ama karar›toplumun duyarl›l›¤› veya duyars›zl›¤›verecek.

ÖZELLEfiT‹RME

24

Bunun arkas›ndauluslararas› tekeller

var, otomotiv sektörüvar. Tükiye’nin

üretmeyen, d›fl borcadayal› ekonomisinin

sebebi IMF var.Özellefltirilme

kararlar›n› alanStand-by anlaflmalar›var. Bunun arkas›ndas›k›flan, miras yedi bir

ekonomi var.

Page 27: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

THY Yönetimi 800 kabin görevlisikad›na hamilelik halinde ifl akitlerinintek tarafl› olarak fesh edilece¤ine iliflkinsözleflme imzalatt›.

‹nsan, kad›n ve çal›flan haklar›na sal-d›r› olarak de¤erlendirilebilecek sözko-nusu uygulama için Ayd›n MilletvekiÖzlem Çerçio¤lu’nun da Kad›n ve Aile-den Sorumlu Devlet Bakan› NimetÇubukçu’dan yan›tlamas›n› istedi¤i birsoru önergesi bulunuyor. Çubukçu ise,THY’nin hamilelikle ilgili son uygula-mas›yla ilgili olarak THY yönetimi nez-dinde giriflimde bu-lunaca¤›n› belirtti.

Hava-‹fl GenelBaflkan Yard›mc›s›Eylem Atefl de ko-nuyla ilgili Bianet’eyapt›¤› aç›klamada,hamilellikle ilgiliuygulamay› “insanhaklar›na ayk›r›,kad›n eme¤ine sal-d›r›” olarak de¤er-lendirdi. Geçmifltede ayn› uygula-man›n gündemegeldi¤ini hat›rlatanAtefl, “o zaman dadurdurulmas› içinçabalad›k, ayn›madde flimdi tekrargündemde.” der-ken iflgücü piyasas›nda kad›n gücününzaten k›s›tl› oldu¤unu hat›rlatarak, “kad›n›iflgücü piyasalar›ndan uzaklaflt›ran biryaklafl›m” dedi.

Atefl, yapt›¤› aç›klamada uçucuekiplerin zor çal›flma koflullar›n› hat›r-lat›rken, "Tüm kabin memurlar› vekaptanlar 14 saate varan mesaiyle, s›ks›k de¤iflen uçufl programlar›yla çal›fl›-yorlar. Kendi sosyal hayatlar›n›n yokolmas›n›n da ötesinde a¤›r ifl yükünün,az dinlenmenin uçufl güvenli¤ine engelolaca¤›n› düflünen çal›flanlar bir süre

önce bir günlük izin yapma haklar›n›kullanacaklar›n› aç›klad›lar ve ard›ndanbu geliflme yafland›." dedi.

Yönetimin kad›n çal›flanlar›na imzalat-t›¤› bu sözleflme ile kad›nlar›n “do¤umizni” haklar›n›n elinden al›nmaya çal›fll›-d›¤› aç›kça ortadayken; sözkonusu uygu-lama çal›flma yasalar›na, ulusal ve ulus-lararası mevzuata da tamamen ayk›r›bulunuyor.

Uygulaman›n bir di¤er handikap› veuygulanamazl›¤› ise THY Yönetimi veHava-‹fl Sendikas› aras›nda imzalanarak,

t ü m s e n d i k aüyeleri için geçerliolan toplu ifl söz-leflmesinden kay-naklan›yor.

Her ne kadar ifl-veren yeni ifle al›m-larda çal›flanlar›nabu sözleflmeyi im-zalatsa da, üyeliklebirlikte bu ifl söz-leflmesi geçersizsay›l›yor, çünkübundan sonra ge-çerli olan tek söz-leflme THY yöne-timi ile Hava-iflSendikas› aras›ndaimzalarak çal›-flanlar›n çal›flmakoflul ve flartlar›n›belirleyen toplu ifl

sözleflmesi.Kad›n-erkek ayr›mc›l›¤›n›n vard›¤›

noktay› göstermesi aç›s›ndan önemlisay›labilecek bu uygulama, mevcut iflyaflam›nda kad›n›n nas›l alg›land›¤›nadair de çarp›c› bir örnek. ‹flveren aç›s›n-dan hemen ve derhal vazgeçilibilecekpersonelin kad›n olmas› tesadüf de¤ilelbet. Ve yine kad›n›n kad›n olmas›ndankaynaklanan annelik gibi özel durum-lar›n›n iflveren aç›s›ndan bir handikap,bir sorun olarak görülmesi…

Teoride ulusal-uluslararas› mevzuatlar

‹flveren aç›s›ndanhemen ve derhalvazgeçilibilecekpersonelin kad›nolmas› tesadüf de¤ilelbet. Ve yinekad›n›n kad›nolmas›ndankaynaklananannelik gibi özeldurumlar›n›niflveren aç›s›ndan birhandikap, bir sorunolarak görülmesi…

THY Yönetimi kurum olmanın gereklerini yerine getirmelidir

Hamileler iflten atılamazÖzlem ErgunHava-‹fl Basın Yayın Uzmanı[email protected]

HABER YORUM

25

Page 28: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

ve çal›flma yasalar›her ne kadar kad›nmeselesini hak ba¤-lam›nda ve hatta po-zitif ayr›mc›l›k ekse-ninde ele alsa dakonunun pratiktekiuygulama hallerininbu tarihsel eflitsiz-li¤i yeniden hortlat-t›¤›n› görebiliyoruz.Yasalar, mevzuatlar,uluslararası anlafl-malar ve benzerleri

zihinlerimizdeki ilkel kad›n erkek ayr›-m›n› silmek için ço¤u zaman yeterli veetkili olam›yor.

Çalıflanlar haklarıyla birlikte vardır“THY’nin 73 y›ll›k bir kurum” oldu¤u-

nu söyleyen THY yetkilileri, kurum olma-n›n gereklerini de yerine getirmek zorun-dad›r. Kad›n çal›flanlar› hamile kald›¤›ndakullanacaklar› izni zarar defterine yazan,kasaba esnaf›ndan farkl› bir tutum gerek-tirir, 73 y›ll›k kurum olma sorumlulu¤u.Çal›flanlara, “bu giderse yerine yenisigelir” anlay›fl›yla bakmak, “kurum” olmadurumuyla ne kadar ba¤dafl›yor dersiniz?Çal›flanlar haklar›yla birlikte vard›lar vebir iflletme kurum olabiliyorsa e¤er, bugerçe¤i kabul etmek durumunda.

Kamu kurumlar› için kamu yarar›ilkesine uygun davranmak bir tercih de¤ilbir zorunluluktur. Kamu teflekküllerininamac› kâr de¤il, verimliliktir. Verimlilikise sosyal yarardan, kiflilerin haklar›nakadar; muhasebe hesaplar›n›n d›fl›nda,çok daha genifl bir konunun kavram›d›r.

THY bas›n müflaviri Genç,konuyla ilgili olarak, ilgilimaddenin sözleflmede varoldu¤unu ancak iflletilme-di¤ini söylerken; eski THYYönetim Kurulu Baflkan›Yusuf Bolay›rl› zaman›ndada ayn› sözleflmenin gün-deme getirilip, tepkiler ne-deniyle geri çekildi¤i bil-gisinin do¤ru olmad›¤›n›,ç ü n k ü m a d d e n i n1994’ten bu yana, yaniBolay›rl› Yönetiminden

de önce sözleflmede oldu¤unu belirtti.Maddenin hangi amaçla sözleflmede

varoldu¤unu soruldu¤unda Genç, uçuflaengel olacak bir durumun önlenmesininamaçland›¤›n›, bu kapsama, ”hastal›kgibi, hamileli¤in de girdi¤ini” söylüyor.

Çözüm hastalarla hamileleri ifltenatmak de¤ildir

“Hastal›k” ve “hamilelik” durumlar›n›ayn›laflt›rarak her ikisini de uçufla engelteflkil edecek durum olarak tan›mlayanTHY Yönetimine hat›rlatmak gerek ki;hamilelik bir hastal›k de¤ildir. Hamilelikbir kad›n›n do¤ufltan getirdi¤i, insan vekad›n olmaktan kaynaklanan en temelhaklar›ndan biridir. Hastal›k gibi elimizdeolmayan ve istenmeyen bir durumlakar›flt›rmamak gerek. Hamilelik vehastal›k… Bu iki durumda uçucu ekibinifllerini yapmalar›n› güçlefltiren, zorlaflt›ranve hatta kimi durumlarda imkans›z halegetiren durumlar olabilir ancak her ikisiiçinde “kurum “ oldu¤unu söyleyen biryap› için farkl› uygulamalar yaflamageçirilebilir. “Çözüm” hastalarlahamileleri iflten atmak de¤ildir. Kald› kitüm bunlar zaten mevcut anlaflmalar veba¤lay›c› mevzuatlar içinde tan›mlanm›fldurumda.

Sözkonusu maddenin, THY eskiYönetim Kurulu Baflkan› Bolay›rl›’danönce ve s›ras›nda da sözleflmede oldu¤usöylemi ise yan›lt›c› bir ifade. Çünküsözkonusu madde o y›llardada ald›¤›tepkiler nedeniyle 2003 y›l›ndauygulamadan kald›r›lm›flt›. Genç’in ifadesiflöyle; “"Bolay›rl› part time, yani geçiciçal›flanlara bu maddenin uygulanmamas›

HABER YORUM

26

“THY’nin 73 y›ll›kbir kurum”

oldu¤unu söyleyenTHY yetkilileri,kurum olman›n

gereklerini de yerinegetirmek

zorundad›r. Kad›nçal›flanlar› hamile

kald›¤›ndakullanacaklar› izni

zarar defterineyazan, kasaba

esnaf›ndan farkl› birtutum gerektirir, 73

y›ll›k kurum olmasorumlulu¤u.

Page 29: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

gerekti¤ine dair biryaz› yazm›flt› ki, za-ten geçici çal›flanbirine bu madde uy-gulanmaz" (Afla¤›daBolay›rl›’n›n imza-s›yla yay›nlanan ilglibelgeyi bulabilir-siniz.)

Çubukçu’nunTHY Genel Müdür-lü¤ü’ne konuyla il-gili yaz› gönder-di¤ini do¤rulayanGenç; THY’nin budurumda nas›l hare-ket edece¤ine iliflkinolarak, “tart›flmalardevam ediyor” diyerek karar›n henüzverilmedi¤ini de söyledi.

fiimdi THY yönetimine sormak gerek;kim, hangi tart›flmay›, nerede sürdürüyor?Bu tart›flman›n sonunda ne tür bir kararç›kartmay› ve bunu nas›l bir gerekçeyedayand›rmay› düflünüyorlar ki , “hamilelerçal›flamaz” denilebilsin. Sonra bu tart›fl-mal› bir konu mudur ki, “henüz kararavar›lamam›fl konuyla” ilgili tart›flmalar›nsonucu beklensin.

20 Dönem Toplu ‹fl SözleflmesiMadde 26: Do¤um ‹zni‹flveren erkek personeline eflinin do-

¤um yapmas› halinde 6 gün ücretli do¤umizni verir. Bu izin do¤umdan bafllayarak

1 hafta süre içindebafllat›larak kulla-n›l›r.

‹flveren, do¤umyapan kad›n perso-nele do¤umdan ön-ce 8 hafta, do¤um-dan sonra 12 haftaücretli do¤um izniverir.

Ço¤ul gebelikhalinde do¤umdanönce çal›flt›r›lama-yacak süreye 2 haftasüre eklenir. Ancaksa¤l›k durumu uy-gun oldu¤u takdirde,doktorun onay› ile

kad›n iflçi isterse do¤umdan önceki 3haftaya kadar iflye-rinde çal›flabilir. Budurumda kad›n iflçi-nin çal›flt›¤› sürelerdo¤um sonras› sürelere eklenir. ‹ste¤ihalinde kad›n iflçiye 20 haftal›k sürenintamamlanmas›ndan veya ço¤ul gebelikhalinde 22 haftal›k süreden sonra 6 ayakadar ücretsiz izin verilir. Bu süre y›ll›kücretli izin hakk›n›n hesa-b›nda dikkateal›nmaz. Hamile personel, hamilele¤inin6. ay›ndan itibaren talebi halindevardiyas›z sistemde çal›flt›r›l›r. Budurumda vardiya pirimi ödenmez.

‹flveren, bu sürenin bitiminde iflicaplar›n› ve gereklerini dikkate alarakyeniden vardiyal› sistemde çal›flt›rabilir.

HABER YORUM

27

Uygulaman›n birdi¤er handikap› ve

uygulanamazl›¤› iseTHY Yönetimi ve

Hava-‹fl Sendikas›aras›nda

imzalanarak, tümsendika üyeleri içingeçerli olan toplu ifl

sözleflmesindenkaynaklan›yor.

Page 30: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

‘Sivil havac›l›k alan›nda teknik flartlar›ve idari prosedürleri uyumlulaflt›rmaüzerine Avrupa Birli¤i düzenlemesi’ EUOPS, Avrupa Konseyi taraf›ndan kabuledildi. AB’nin resmi gazetesinde yay›n-land›¤› tarih itibar›yla, (2007 bafl›ndanönce yay›nlanmas› öngörülüyor) yürür-lü¤e girmifl olacak ve AB’ye üye ülkelertaraf›ndan 18 ay içerisinde iç hukukageçirilmesi gerekecek. Türkiye’nin deulusal talimatlar›n› buna uyarlamas›gerekecek.

AB’nin liberal düzenlemeleri do¤-rultusunda Brüksel’den gelen bask›larakarfl› yelkenler hemen indirilirken, uçuflgüvenli¤ini do¤rudan ilgilendiren konu-larda asgari flartlar getiren bu düzen-lemeden daha geri olan mevcut düzen-lemelerde ›srar edilmeyece¤ini ve yönet-meliklerimizin ve di¤er düzenle-melerimizin en az bu seviyeye derhalç›kart›laca¤›n› ümit ediyoruz. Bununtakipçisi de olaca¤›z. Aksi Avrupaülkelerinin asgari olarak belirledi¤iemniyet düzeylerinin alt›nda uçufloperasyonu yapaca¤›z diye ›srar etmekanlam›na gelecektir. Kald› ki Hava-‹flolarak AB’nin belirledi¤i bu asgariseviyelere yöneltilen elefltirileri de hakl›buluyoruz ve Avrupa sendikal örgütlerininbu konudaki tüm mücadelelerinin içeri-sinde olmaya devam edece¤iz.

EU OPS düzenlemelerinin uçucupersoneli do¤rudan etkileyen iki altbölümü bulunuyor: Kabin ekipleri ileilgili düzenlemelerin yer ald›¤› SubpartO bölümü ile, uçufl görev süreleris›n›rlamalar›n›n (FTL) yer ald›¤› SubpartQ bölümü. Bu yaz›da Subpart Qbölümünde getirilen düzenlemeler eleal›nacak.

EU OPS düzenlemesinin y›llar› bulankabulü süresinde, Avrupa çap›ndakisendikal örgütler bu süreci aktif bir flekildeizlediler. Gerek sendikam›z›n üyesibulundu¤u Avrupa Tafl›mac›l›k ‹flçileri

Federasyonu ETF, gerekse Avrupa KokpitBirli¤i (ECA) düzenleme yap›l›rken olumluanlamda de¤ifliklikler yap›lmas›n› sa¤-lamak için mücadele ettiler.

Uçufl Görev Süresi Limitleri Nas›lDüzenlendi?

Gerek ETF, gerekse ECA uçufl görevsüresi limitlerinin (FTL) Avrupa Birli¤iölçe¤inde uyumlulaflt›r›lmas›n› destek-lemekteydi. Ancak bu uyumlulaflt›rman›nbilimsel araflt›rmalar ve veriler do¤rul-tusunda yap›lmas›na taraft›lar. Haz›rlananEU OPS düzenlemesinin ilgili Subpart Qbölümündeki FTL düzenlemesinin ise,bu bak›mdan önemli zaaflar› bar›nd›r-d›¤›n› düflünmekteydiler:

Avrupa Parlamentosundaki okumalaresnas›nda bu temel çekinceleri giderecekde¤iflikliklerin önerilmesini sa¤lamak içinçaba gösterildi. Ancak bunun eldeedilemeyece¤i anlafl›l›nca AvrupaHavac›l›k Emniyeti Ajans› EASA’n›n budüzenlemeleri iki y›ll›k bir süre içerisindegözden geçirmesi hükmünü metne ilaveetme yoluna gidildi. Sendikal örgütlerEU OPS’un mevcut halindeki emniyetaç›s›ndan varolan aç›klar› bu iki y›ll›kgözden geçirme esnas›nda giderebilmeyiümit ediyorlar.

EU OPS Subpart Q’ya göre günlükuçufl görev süresi (UGS) iki inifle kadar,uzatma olmad›¤› durumda, 13 saat olarakdüzenlenmifltir. Üçüncü iniflten itibarenher bir ilave inifl için 30 dakikadüflürülmektedir. Havayollar› günlük

DÜNYADAN

28 Sendikal örgütlerEU OPS’un mevcuthalindeki güvenlik

açısındanvarolan açıkları bu

iki yıllık gözdengeçirme

esnasındagiderebilmeyi ümit

ediyorlar.

Avrupa Birli¤i EU OPS

Düzenlemelerini Kabul Etti

Konsey metninin mevcut haliyle,

ECA’n›n önerilen FTL hükümlerine,

bunlar›n bilimsel temeline ve pilot

yorgunlu¤u ve uçufl güvenli¤i üzerine

etkilerine karfl› temel çekinceleri

vard›r.”

Avrupa Kokpit Birli¤i (ECA)

Pınar ErolHava-‹fl Dıfl ‹liflkiler Uzmanı[email protected]

Page 31: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

UGS’ni, haftada en çok iki kez olmaküzere, 1 saat uzatma (14 saate uzatma)yetkisine sahiptir.

Bizdeki yönetmeli¤e göre ise günlükUGS, dört inifle kadar, 14 saat olarakdüzenlenmifltir. Dolay›s›yla ekiplerinyorgunlu¤u ve uçufl güvenli¤i aç›s›ndanen kritik de¤erlerin bafl›nda gelen günlükuçufl görev süresi aç›s›ndan, EU OPSSubpart Q’da belirlenen asgari düzeyin

çok gerisindeyiz.Türkiye’deki ulusal düzenleme olan

SHT 6A-50 yönetmeli¤inin zaten yeterlibulmad›¤›m›z, uçufl emniyeti aç›s›ndanelefltirdi¤imiz Subpart Q düzenleme-lerinden bile nas›l geride oldu¤unu dörttablo ile aç›klayal›m. Bu üç düzenlemedeblok süre, uçufl görev süresi, görev süresive dinlenme süresi düzenlemelerininnas›l oldu¤unu karfl›laflt›raca¤›z:

DÜNYADAN

29

Subpart Q’ya göregünlük uçufl görevsüresi (UGS) ikiinifle kadar, 13 saatolarakdüzenlenmifltir.3. iniflten itibarenher bir ilave inifl için30 dakikadüflürülmektedir.

Bir ekip üyesinin havac›l›k iflletmesi taraf›ndan bir göreve bafllamas› istenensaatte bafllayan ve tüm görevlerden muaf oldu¤u saate kadar devam eden süre.*

Görev süresi

Subpart Q SHT-6A 50

Tan›m Yok

Ardarda 7 günde 60 saatHaftal›k Yok

Ardarda 28 günde 190 saatAyl›k Yok

Ayr› bir AB yönetmeli¤i olan EC/79/2000’e göre 2000 saatY›ll›k Yok

* ‘Görev süresi’ içerisine uçufl görevleri girdi¤i gibi yerdeki e¤itim, similatör e¤itimi veya verilebilecek di¤eryer görevleri de girmektedir.

Uçufl Görev Süresi (UGS) kiflinin uçakta bir ekipüyesi olarak görev yapt›¤› süredir. UGS ekipüyesinden Havac›l›k iflletmesi taraf›ndan bir uçuflveya bir seri uçufl için imza atmas› istenen saattebafllar; ekip üyesi olarak görev yapt›¤› son uçuflunsonunda sona erer.

Uçufl Görev süresi

Subpart Q SHT-6A 50

Tan›m

Haftal›k

Ayl›k

Üç ay

Tek bir uçufl ya da uçufl serilerinden oluflmuflbir uçufl görevi için, uçufl ekip üyesinin uçuflhaz›rl›¤› ile bafllayan ve ayn› uçufl veya uçuflserilerinin sonundaki tüm uçufl görevlerindenmuaf tutuldu¤u toplam süre.

Günlük uçufl görev süresi (UGS) iki inifle kadar,uzatma olmad›¤› durumda, 13 saat. ‹ki inifltensonra her bir inifl için 30 dakika azalt›l›yor.Havayollar› günlük UGS’ni, ardarda gelenherhangi bir yedi gün içerisinde en çok iki kezolmak üzere, 1 saat uzatma yetkisine sahip.

14 saattir. [Bu] azami süreler kullan›larakyap›lacak uçufllar birbirini takip eden 7 güniçinde ikiden fazla planlanamaz.

Günlük

UGS 02:00 ile 05:59 aras›nda bafllamas›durumunda, bu süre içerisine düflen süre kadar(azami 2 saat olmak üzere) düflürülmekte.

UGS 17:01 ile 04:59 aras›nda bafllamas›durumunda, dört inifle kadar 12 saate, beflinciiniflten itibaren ise 11 saate düflürülmekte.

UGS’nin 02:00 ile 05:59 aras›nda bitmesidurumunda, uçufl görevi bu süre içerisine düflensürenin yar›s› kadar düflürülmekte.

UGS 14:01 – 17:00 aras›nda bafllamas›durumunda, dört inifle kadar 13 saate, beflinciiniflten itibaren ise 12 saate düflürülmekte.

Yok(Görev süresi limiti ile s›n›rlan›yor)

56 saat

Yok(Görev süresi limiti ile s›n›rlan›yor)

210 saat

Yok 500 saat

Yok(Görev süresi limiti ile s›n›rlan›yor)

1800 saatTakvimyılı

Page 32: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

30

Düzenlemenin aylıklimiti de¤il, ardarda

gelen 30 gündekilimiti belirlemesi asli

önemdedir.

Uçufl görev süresi veya görev süresidüzenlemelerinde, zaman dilimininardarda gelen 7 gün veya ardarda gelen28 veya 30 gün fleklinde de¤il de, haftal›kveya ayl›k olarak tan›mlanmas›, ardardagelen belirli bir 28 veya 30 gün içerisinde,çok daha yo¤unlaflt›r›lm›fl bir uçuflgörevinin uçucu ekibe program-lanabilmesi anlam›na gelmektedir. Bunedenle düzenlemenin ayl›k limiti de¤il,

ardarda gelen 30 gündeki limitibelirlemesi asli önemdedir.

Ayr›ca Subpart Q’da similatöre¤itimlerini ve verilebilecek di¤er yergörevlerini de kapsayan görev süresinintan›mlanmas› ve buna haftal›k, ayl›k vey›ll›k s›n›rlama getirilmesi, bizdekidüzenlemeye göre önemli bir avantajgetirmektedir.

Bir uça¤›n kalk›fl yapma amac› ile park edilmifloldu¤u yerden ilk harekete bafllama an›ndankendisine tahsis edilen park yerine gelerekdurmas› ve tüm motorlar›n›n veya pervanelerinindurdurulmas› an›na kadar geçen süre.

Uçufl Süresi (blok süre)

Subpart Q SHT-6A 50

Tan›m

Haftal›k

Ayl›k

Bir hava arac›n›n kalk›fl yapmak maksad›yla,kendi gücü ile veya harici bir güç uygulanmaksuretiyle ilk harekete bafllama an›ndan, uçuflunveya görevin sonunda tam olarak durarak yolcu,yük veya di¤er muhteviyat› indirme ve/veyabindirme amac›yla kendisine tahsis edilen parkyerine gelme an›na kadar geçen toplam süre.

Yok 36 saat

Ardarda 28 günde 100 saat Takvim ay›nda 110 saat

Üç takvim ay›nda 300 saat

Takvim y›l› içinde 900 saat Takvim y›l› içinde 1000 saatYıllık

Ayl›k ve y›ll›k uçufl süresi/blok süres›n›rlamalar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda bizdekidüzenlemenin EU OPS Subpart Qdüzenlemesinin gerisinde oldu¤unugörüyoruz. Bu hem y›ll›k hem de ayl›k

limit için böyledir. SHT 6A-50’dedüzenlemenin birbirini takip eden 30gün olarak de¤il de takvim ay› olarakyap›lm›fl olmas› bir di¤er olumsuzluktur.

Bir ekip üyesinin her türlü görevden ve havaalan›uçufl görevi beklemesinden muaf oldu¤u,kesintiye u¤ramayan, tan›ml› bir süredir.

Dinlenme süresi

Subpart Q SHT-6A 50

Tan›m Bir uçucu ekibin, bir önceki uçufl görev süresininbitti¤i andan itibaren bafllayan ve yeni bir uçuflgörev süresinin bafllama saatine kadar süren, hertürlü görevden muaf tutuldu¤u süre.

Günlük dinlenme süresi, ana üste, bir öncekigörev süresi kadar veya 12 saattir (hangisi dahauzunsa o uygulan›r)

Günlük,ana üste

10 saat

UGS 6 saat veya alt›nda ise, dinlenme süresi 8saat olarak uygulanabilir.

UGS 11 saat ve üzerine art›r›ld›¤›nda asgaridinlenme süresi 12 saate, UGS 12 saat ve üzerineart›r›ld›¤›nda ise asgari dinlenme süresi 14 saateart›r›l›r.

Günlük dinlenme süresi, ana üs d›fl›nda, birönceki görev süresi kadar veya 10 saattir (hangisidaha uzun ise).

Günlük, ana üsd›fl›nda

10 saatlik dinlenme süresi konaklamameydanlar›nda 8 saat olarak uygulanabilir.

Ardarda 7 gün içerisinde bir kere, iki yerel geceyiiçeren 36 saattir.

Yedigünde

Yok(Yedi günde 24 saat dinlenme süresiyönetmelikten ç›kart›lm›flt›r)

DÜNYADAN

Page 33: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

Subpart Q’da olan ve SHT 6A-50’de yer almayan kimi tan›m vehükümler:

2.3 Uçufl planlama yay›nlar›, ekip üyelerine yeterli dinlenmeplanlayabilme f›rsat› tan›yacak flekilde, yeterli süre önceden haz›rlanmal›ve yay›nlanmal›d›r.

3.2 Havac›l›k iflletmelerinden, uçufl görev süreleri ve dinlenmesürelerinin s›kl›¤› ve dizilifli aras›ndaki iliflkiyi takdir edebilmeleri vearalara asgari dinlenme serpifltirilmifl flekilde uzun görev sürelerigerçeklefltirmenin getirdi¤i kümülatif etkileri gere¤i gibide¤erlendirebilmeleri beklenecektir.

3.3 Havac›l›k iflletmeleri, görev dizilifllerini, gündüz/gece görevlerininbirbiri ard›na geldi¤i veya ekip üyelerinin oturmufl uyku/çal›flmadüzenlerinde ciddi bir bozulma yaflanabilecek istenmeyen durumlar›ortaya ç›karmayacak flekilde belirleyeceklerdir.

3.5 Havac›l›k iflletmeleri, dinlenme sürelerinin, ekip üyelerinin birönceki görevlerinin etkilerini aflmalar› ve bir sonraki uçufl görev süresininbafllang›c›nda iyi bir flekilde dinlenmifl olmalar› için yeterli süresa¤lamas›n› garanti edeceklerdir.

3.6 Havac›l›k iflletmeleri,uçufl görev sürelerinin, ekipüyelerinin yorgunlukyaflamaks›z›n her flart alt›ndatatmin edici bir düzeydegörevlerini yerinegetirebilmelerine olanaksa¤layacak flekildeplanlamas›n› sa¤layacakt›r.

4.1 Bir ekip üyesi, uçuflutehlikeye düflürebilecekölçüde yorgunluk yaflad›¤›n›veya yaflayabilece¤ini biliyorise veya kendisini uygunhissetmiyor ise uça¤›kullanmayacakt›r.

Dinlenme süre le r ine i l i flk indüzenlemelerde de EU OPS ile getirilmifldüzenlemelerin gerisinde oldu¤umuzugörüyoruz. Bu asgari s›n›rlar› yakalamakiçin günlük dinlenme süresinin ana üsteen asgari 12 saat, konaklama mey-danlar›nda 10 saat olacak flekildedüzenlenmesi, ayr›ca haftal›k dinlenmesüresinin iki yerel geceyi içeren 36 saatolarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Subpart Q’da nöbetle ilgili düzenlemeflu flekilde yap›ld›: Sadece havaliman›ndatutulan nöbet tam olarak görev süresiiçerisinde say›l›yor. Di¤er türdeki nöbetleriçin (örne¤in evde ya da konaklamaalan›nda otelde tutulan nöbet), görevsüresi hesaplan›rken nöbetin ne kadar›n›ngörev süresinden say›laca¤› ve nöbettensonra ne kadar dinlenme süresi verilece¤iulusal düzenlemelere b›rak›ld›.

31

DÜNYADAN

Günlük dinlenmesüresinin ana üsteen asgari 12 saat,konaklamameydanlarında 10saat olarak, haftalıkdinlenme süresininiki yerel geceyiiçeren 36 saat olarakdüzenlenmesigerekmektedir.

Page 34: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

Tan›mlar

1.8 Yerel gün:

Yerel saat ile 00:00’da bafllayan 24 saatlik süre.

1.9 Yerel gece:

Yerel saat ile saat 22:00 ile 08:00 aras›ndaki, 8 saatlik bir süre.

1.10 Tek bofl gün:

Tek bofl gün iki yerel geceyi kapsayacakt›r. Dinlenme süresi boflgünün bir parças› olarak verilebilir.

1.15 Düflük sirkadyen penceresi (WOCL):

Düflük Sirkadyen Penceresi (WOCL) saat 02:00 ile 05:59 aras›ndakisüredir. Üç saatlik bir saat dilimi dahilinde WOCL ana üs saati ilehesaplan›r. Üç saatlik bir saat diliminin ötesinde, WOCL ana üs saatdiliminden ayr›ld›ktan sonraki 48 sat için ana üs saatine, bundan sonras›için yerel saate göre hesaplan›r.

Subpart Q’nun da iyilefltirilmesigerekmektedir

Son olarak belirtelim. Uçucu ekiplerinörgütlü oldu¤u Avrupa çap›ndaki sendikalyap›lar, EU OPS düzenlemesi ile getirilenbu asgari s›n›rlamalardan hiç de hoflnutde¤illerdir. Bu düzenlemelerin uçuflgüvenli¤i bak›m›ndan mevcut bilimselveriler gözetilerek yap›ld›¤› kanaatindede¤ildirler ve EASA bünyesinde iki y›liçerisinde yap›lmas› kararlaflt›r›lm›fl olan

bu EU OPS düzenlemesinin gözdengeçirilme sürecine aktif biçimdekat›lacaklard›r.

Türkiye aç›s›ndan ise bize flunusöylemek düflüyor. Türkiye’de gerek SHT6A-50 yönetmeli¤i, gerekse THY’deuygulanan yönetmelik hiç zaman kay-betmeden en az Subpart Q’da getirilmiflolan asgari s›n›rlamalar düzeyineç›kart›lmak zorundad›r.

DÜNYADAN

32

"Tek boflgün ikiyerel geceyi

kapsayacaktır."

Page 35: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

Türk-‹fl Baflkalar Kurulu, 21 Eylül2006 tarihinde Ankara’daki Türk-‹fl GenelMerkezi’nde toplanarak bir dizi kararald›.

Baflkanlar Kurulu, baz› kamu iflyer-lerinde çal›flan geçici iflçi statüsündekiiflçilerin, geçmiflte baflar›l› sonucu görülenbenzeri bir uygulama ile daimi kadroyaintibak ettirilmesinin, iflyerinde veçal›flanlarda huzur ve verimlili¤e katk›yapaca¤›n› belirterek; hükümetin dahaönce Türk-‹fl’e verdi¤i taahhüde uygunolarak bu iflçilerin bir an önce daimikadroya al›nmas›n› talep etti.

Türk-‹fl’e ba¤l› tüm sendikalardaörgütlenme konusunda ciddi sorunlarlakarfl› karfl›ya olduklar›n› tespit edenBaflkanlar Kurulu, örgütlenme sürecinde,yasal prosedürün yan› s›ra, iflvereninengelleyici tutum ve davran›fllar›n›n daönüne geçilmesini beklediklerini söyledi.

Türk-‹fl Baflkanlar Kurulu, özelliklebaz› AKP’li belediyelerin, iflçilerin de-mokratik ve yasal hakk› olan, serbestçesendika seçme hakk›na yönelik tutum vedavran›fllar› protesto etti¤ini kaydetti.

IMF taraf›ndan aç›klanan son rapordadile getirilen kriz 盤›rtkanl›klar›n› tepkiylekarfl›lad›klar›n› ifade eden BaflkanlarKurulu, ülkemizin IMF çevrelerindentezgahlanan krizlere tahammüllü olma-d›¤›n› ve d›fla ba¤›ml›l›¤a son verilmesiniistedi.

Hükümetin uygulad›¤› IMF politika-lar›yla Türkiye’nin sa¤l›kl› bir gelecekoluflturmas›n›n mümkün olmad›¤›n› ifadeeden Baflkanlar Kurulu, çal›flanlar›nhaklar›n›n budanmas›na, bölgesel asgariücret uygulamas› yönündeki önerilere,k›dem tazminat› ve zorunlu istihdam›ortadan kald›rma ve iflsizlik fonunamüdahale çabalar›na, haks›z özellefltirmeuygulamalar›na fliddetle karfl› ç›kt›klar›n›ekledi. Hükümetin IMF’yi dinleyerek buprogram› hayata geçirmesi halinde Türk-ifl’in tepkisinin çok sert olaca¤›n› da ilanetti.

Ülkemizin Avrupa Birli¤i’ne tamüyeli¤ini destekleyen Baflkanlar Kurulu,aç›klanmas› beklenen Avrupa Komis-yonu’nun Türkiye’ye iliflkin ‹lerlemeRaporu’nu da yak›ndan takip etti¤iniduyurdu. Hükümetin, sosyal flartlardakiörgütlenme, grev ve toplu pazarl›khaklar›na iliflkin maddelere çekincekoymas›na ve bu çekincelerin kapsam›n›geniflletmesine karfl› ç›kan BaflkanlarKurulu, hükümeti hak ve özgürlükleresayg›l› olmaya ça¤›rd›.

Kurulda, ülkemiz nüfusunun yüzde40’›na ulaflan ve giderek büyüyenyoksullar› koruma alt›na alacak olança¤dafl sosyal yard›m ve ödemelerisunacak kurumu oluflturacak yasan›n biran önce ç›kar›lmas›n›n sosyal güvenliksistemimizin gere¤i say›ld›¤› da ifadeedildi.

Baflkanlar Kurulu,örgütlenmesürecinde, yasalprosedürün yan›s›ra, iflvereninengelleyici tutum vedavran›fllar›n›n daönüne geçilmesinibeklediklerini ifadeetti.

HABER

33

Türk-‹fl Baflkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi:

‹flverenin örgütlenmeyi engelleyici tutumlar› sürüyor

Page 36: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

“EvrenselDeha: LeonardoDa Vinci” sergisi2 Kas›m – 31Aral›k tarihleriaras›nda RahmiM. Koç Müze-

si’nde görülebilir.Sergide 40 replika yer al›yor.Rahmi Koç Müzesi'nde ziyaretçileri

Leonardo Da Vinci taraf›ndan tasarlanm›flmakinelerin büyülü dünyas›na götüren'Leonardo: Evrensel Deha'da, ›fl›k ve sesdüzenlemesi de etkili.

Ses, ›fl›k ve gölge kaynaflarak LeonardoDa Vinci'nin geçmifliyle günümüzübirlefltiriyor.

‹lki Yunanistan'da gerçekleflenserginin eflsizli¤i, makinelerin ço¤unungerçek boyutlarda ve ifllevsel olmas›ndayat›yor. Ziyaretçiler, baz› makineleredokunup, onlar› harekete de geçirebiliyor.

Üç bilim adam›n›n Floransa'dabiraraya gelerek 2 bin 500 icad›naras›ndan en ilgi çekici bulduklar› 40tanesini seçmesiyle oluflan sergi, NextGeneration'›n fiubat 2005'teki giriflimiile uluslararas› boyuta kavufltu.

Amerika, Japonya, Hindistan ve Çin'idolaflmas› gündemde olan sergide ilgiçeken eserler aras›nda yol sayac›, bask›makinesi, zeytin s›kma makinesi, sütunkald›rma makinesi, iç bükey ayna yapmamakinesi var.

Önümüzdeki sergiler için say›s› 40'›nüzerine ç›kar›lmas› planlanan makinelerinimalat›nda ise ›hlamur, köknar, kay›n,Avrupa meflesi gibi a¤aç çeflitleri tercihedilmifl, a¤aç kurutma teknolojileriylerutubet yüzde 9-11'e düflürülmüfl.

Sergide gösterilen makineler, içeri¤i1488-1518 y›llar›ndan kalan 12 ciltlikCodex Atlanticus'taki ve ilki 1490-1496y›llar›ndan kalan 192 sayfa çizim içerenve ikincisi 1503-1505 y›llar›ndan kalan157 sayfa çizim içeren MadridCodices'teki çizimlerden elde edilmifl.

Worldwide Museum Activities

taraf›ndan yap›lan makineler, Floran-sa'daki Museo delle grandi macchinefunzionanti ed interattive tratte daimanoscritti di Leonardo da Vinci'de(Leonardo da Vinci'nin el yazmas›eserlerinden yararlanarak imal edilençal›fl›r durumdaki büyük interaktifmakineler müzesi) muhafaza ediliyor.

Da Vinci'nin 'Mona Lisa', 'Kayal›klar›nBakiresi' ve 'Son Akflam Yeme¤i' gibisanat tarihinde önemli yere sahipresimlerde de imzas› bulunuyor.

67 y›ll›k yaflam›n ard›ndan geriye birdüzine resim b›rakan Da Vinci'ye göretutkular› aras›ndaki anatomi, sanat,mimari, botanik, jeoloji, hidrodinamik,fizyoloji, fizik ve müzik tek bir a¤ac›ndallar› gibiydi.

1478-1513'de tasarlanan orijinal çizimlerRahmi Koç Müzesi, Leonardo Da

Vinci'nin mühendislik harikas› olarakkabul edilen, 1478-1513 y›llar› aras›ndatasarlanan orijinal çizimlerinden inflaedilmifl makinelerin replikalar›ndanoluflan 'Leonardo: Evrensel Deha'y›a¤›rlamaya bafll›yor.

Y›l sonuna kadar sürecek sergideki40 adet ifllevsel, ço¤u gerçek ebatlardareplika, Da Vinci'nin orijinal çizimleriniderinlemesine çal›flm›fl, konular›ndauzmanlaflm›fl tarihçiler ve mühendislertaraf›ndan imal edilmifl.

Tamamen el iflçili¤iDa Vinci taraf›ndan önerilen ve Da

Vinci döneminde bulunabilen tahta, ip,tutkal gibi malzemeler kullan›larak,sadece o dönemin aletleriyle, tamamenel iflçili¤iyle sanatç›n›n talimatlar›na göreyap›lm›fl eserleri içeren sergi, makinelerinkullan›m›na göre befl bölümden olufluyor.

‹lk dört bölüm, Leonardo Da Vinci'yeeserlerinde ilham veren do¤adaki dörtmadde 'toprak, atefl, hava ve su'ya göretasarlanm›fl replikalardan oluflurken,beflinci bölüm ise Da Vinci'nin tasarlad›¤›di¤er mekanizmalar› içeriyor.

34

Leonardo Da

Vinci'nin dehas›

Rahmi Koç Müzesi,Leonardo Da

Vinci'ninmühendislik

harikas› olarakkabul edilen, 1478-1513 y›llar› aras›ndatasarlanan orijinalçizimlerinden infla

edilmifl makinelerinreplikalar›ndan

oluflan 'Leonardo:Evrensel Deha'y›

a¤›rlamaya bafll›yor.

KÜLTÜR-SANAT

Page 37: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

fiehir Tiyatrolar›'nda 1 Aral›k 2006-1 fiubat2007 tarihleri aras›nda müzikal ve normaloyunlarda tam bilet fiyat› 1 YTL, çocuk oyunlar›ndaise 50 Ykr oldu. Oyunlar› seyretmek isteyen engellivatandafllar 25 Ykr ödeyecek ve yanlar›ndaki refakatçilerde indirimli tarifeden bilet alabilecek. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi fiehirTiyatrolar›nda geçen sezon tam bilet fiyat› müzikal oyunlarda 7.5 YTL, normaloyunlarda 6.5 YTL, indirimli bilet fiyat› ise müzikal oyunlarda 6 YTL, normaloyunlarda 5 YTL idi. Çocuk oyunlar›n›n biletleri ise 2.5 YTL’den sat›l›yordu.

Semaver Kumpanya, 2006-2007 sezo-nunda, Küba’n›n genç ve yetenekli yazar-lar›ndan biri olan Abel Gonzalez Melo’nun2005 y›l›nda kaleme ald›¤› “Chamaco” adl›Küba oyununu yine �Küba’l› bir yönetmenolan Orestes Perez Estanquero taraf›ndansahneliyor.Küba’da okuma tiyatrosu olaraksahnelenen “Chamaco” Küba seyircisi d›fl›ndailk kez Türk seyircisi ile Semaver Kumpan-ya’n›n sahnesinde buluflacak. “Chamaco”evrensel konusunun yan›nda Küba’n›n kültürelve sanatsal yap›s›n› tan›yabilmemize f›rsattan›yor.Oyunun sinematografik sahnelemebiçimi baz al›narak sahnelenecek olmas› yineTürkiye’de denenmemifl yenilikçi bir tiyatrodili ile seyircinin buluflmas›n› sa¤lıyor.

Oyun Küba’n›n baflkenti Havana’da 23Aral›k ve 26 Aral›k tarihlerinde geçmekte.Karel Darin’in iflledi¤i cinayet üzerindenkurgulanan oyun da, cinayetin sonras›ndageliflen olay örgüsünü ve çarp›kl›klar›görmekteyiz. ‹nsanlar›n yaln›zl›klar›n›,çeliflkilerini, hüzünlerini ve varolan düzeniçinde tutunamay›fllar›n› aktaran oyun, insan›nkoflullar karfl›s›nda de¤iflim sürecini lirik birdil ile aktarmakta.� �

Oyun, ekonomik farl›l›klar›n, sosyalyaflant›n›n biçimlenmesinde ve kifliselgeliflimin oluflmas›nda çok önemli bir roloynad›¤›n› ve ekonomik yetersizliklerin, yaflam

koflullar›n› yerine getiremeyecek noktayaulaflt›¤›nda yozlaflm›fll›¤› ve hukuki boyutlardasuçu nas›l do¤urdu¤unu geliflen dünya düzeniiçerisinde seyirciye aktarabilmeyi hedef-lemekte.

“Chamaco” ‹spanya Büyükelçili¤i, BirinciDramaturji Yar›flmas› Ödülüne lay›k görüldü.�

Yazar: Abel Gonzales MeloÇevirmen: Sak›p Murat Yalç›nYönetmen: Doç. Dr.Orestes Perez

EstanqueroYönetmen Yard›mc›s›: Fatih DönmezSahne Tasar›m: Abel OlivaIfl›k Tasar›m: Cem Y›lmazerKostüm: Nazl› EzgorMüzik: Melis fieflen, Belk›s SosaSinematografik Sahne Dramaturjisi: Doç.

Dr. Orestes Perez EstanqueroSinematografik Çal›flma: Volkan Sar›özOYUNCULARKarel Darin: Ahmet KaynakAlejandro Depas: Mete Horozo¤lu -

Gürhan Elmal›o¤luMigel Depas: Fatih DönmezSilvia Depas: Gökçe SezerRoberta Lopez: Özlem DurmazFelipe Alejo: Serkan KeskinLa Paco: Bülent ÇolakSaul Alter: Sarp Ayd›no¤luAnlat›c›lar: ‹rem Erkaya - Aylin Çalap

35

Semaver

Kumpanya

“Chamaco”

‹stanbul fiehir Tiyatrolar›'nda Biletler 1 YTL

KÜLTÜR-SANAT

Page 38: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

36

Vatandafllık TepkilerimMuazzez ‹lmiye Çı¤Kaynak Yayınları

“Ö¤retmenlerin en iyi denetleyecisiö¤renciler oldu¤u gibi, bafltakilerin en iyidenetçisi de halkt›r” diyor bir mektubundaTürkiye’nin ilk sumerolo¤u Muazzez ‹lmiyeÇ›¤. 1914 Bursa do¤umlu Muazzez ‹lmiyeÇ›¤, 1931 y›l›nda Bursa K›z Ö¤retmenOkulu’ndan mezun olarak 4.5 y›l Eskifle-hir’de ilkokul ö¤retmenli¤i yapm›fl. 1936y›l›nda Dil Tarih Co¤rafya Fakültesi’negirerek Sumeroloji, Hititoloji, Arkeolojibölümlerinde e¤itim alm›fl. 1940 y›l›ndaistanbul Arkeoloji Müzeleri Çiviyaz›l›Belgeler Bölümü’ne atanm›fl, 1972 y›l›sonuna kadar, kaz›larda bulundu¤u haldey›llarca, müze deposunda bir bilim insan›bekleyen Sümer, Akad, Hitit dillerindeyaz›lm›fl 74 bin çiviyaz›l› belge üzerindeçal›flm›fl.

1972 y›l›nda emekli olduktan sonra da,“Biliyorsun, neden ö¤retmiyorsun?”, “Boflvakit geçirdin neye yarad›?” diyen sumeratasözündeki ilkeyle ö¤retmeye, çevresindegördü¤ü yanl›fllara tepkisini göstermeyedevam etti.

Ç›¤, Vatandafll›k Tepkilerim kitab›na1971 tarihli mektubuyla bafllayarak, yaflar-ken zorland›¤›m›z fakat çabuk unuttu-¤umuz yak›n geçmiflimizi hat›rlat›yor.

200’ü aflk›n mektup aras›ndan fleç-tikleriyle oluflturdu¤u kitab›nda, “olaylar›düzeltmek için u¤raflaca¤›m›z, yollar ara-yaca¤›m›z yerde, yak›nmakla yetiniyoruz”diyor ve yak›nmak yerine tepkilerini dilegetiriyor.

Vatandafll›k Tepkilerim kitab›n›, “Hal-k›m›za örnek olsun, eli kalem tutanlara biryol aç›ls›n” düflüncesiyle yazm›fl 92yafl›ndaki bilim insan› Muazzez ‹lmiye Ç›¤.

Fakat halk›m›za kötü örnek olufltur-du¤unu düflünerek T.C. Ceza Yasas›’n›n216. ve 215. Maddeleri’nden yarg›land›¤›bu kitab›ndaki, “baflörtüsüyle örtünme ge-lene¤inin köklerinin Sumerlere dayand›¤›n›,bunu sonradan Asurlar›n ald›¤›n› ve oradanda Yahudilere ve Müslümanlara geçti¤iniyazd›¤› için. (Ç›¤, geçti¤imiz ay sonuçlananbu davadan beraat etti.)

Muazzez ‹lmiye Ç›¤, “ E¤er akl›m› kulla-narak ö¤rendiklerimi ve araflt›rmalar›m›do¤ru olarak yapmazsam vatandafll›k veinsanl›k görevimi yapmam›fl sayar›m ken-dimi” diyor ve ekliyor, “Yazd›klar›m› ak›l›fl›¤› alt›nda de¤erlendirmeyenler varsa, buonlar›n sorunu.

Kat›ld›¤› kongrelerde ve bilimsel top-lant›larda verdi¤i bildirilerle, yay›nlad›¤›15 kitap ve 100’ü aflk›n bilimsel makalesiile hep Türkiye’nin yüzünü a¤artt›.

Yazar›n di¤er baz› kitaplar› flöyle:-Zaman Tüneliyle Sumer’e Yolculuk-Kur’an ‹ncil veTevrat’›n Sümerlerdeki

Kökleri-Sumerli Ludingirra-‹anna’n›n Aflk›-G›lgam›fl-Hittiler Hattufla- ‹fltar’›n Kaleminden

Hava-‹fl Denetleme Kurulu ÜyesiKöfle Çakman

O¤ullar ve SevgililerD.H. Lawrancee Yayınları

Lawrence yazarl›¤›nda, özellikle deromanc›l›¤›nda önemli bir iflin üstesindengelmeye çal›fl›yor. O¤ullar ve Sevgililer,yazar›n ç›kt›¤› çileli yolculu¤un ilk önemliad›m›. Bir anlamda, “sanatç›n›n deli-kanl›l›¤›n bir portresi”. Baflka bir de¤ifllebir yetiflme, olgunlaflma roman›. Lawren-ce, kendi yeni yetmelik dönemindenerkekli¤e geçifl yaflant›s›n› anlat›rkenyaln›zca bir aile çevresini, ana-babaaras›ndaki çat›flmay› yans›tmakla kalm›-yor, bu ailenin yaflad›¤› do¤al ve toplum-

sal çevreyi, çal›flma yaflam›n›, cinseluyan›fl›n› tam bir do¤ruluk ve dürüstlükleirdeliyor. Lawrence, olgunluk dönemininGökkufla¤› ve seven (afl›k) kad›nlar gibibaflyap›tlar›nda daha kapsaml› olarak elealaca¤› kuflaklar aras› iliflkiler, s›n›fduyarl›l›¤›, uygarl›¤›n geçirdi¤i bunal›mgibi sorunlar› en ince ayr›nt›lar›ylasergileyebilmek için O¤ullar veSevgililer’de ifle ç›rakl›k dönemindenbafll›yor ve duygusal e¤itiminin eksiksizbir dökümüyle karfl›m›za ç›k›yor.

K‹TAP

Page 39: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

37

Patronsuzlar, çok uza¤›m›zda yaflan-m›fl özellifltirme politikalar›n›n politiksonuçlar›n› ç›plak gözle görmek aç›-s›ndan oludukça önemli.

Gözle göremedi¤i elle tutamad›¤›,pratik yaflamad›¤› hiçbir olaya veolguya, öngörüyle yaklafl›p tedbirliolmay›, tutum almay› benimsemedi¤iiçin pratik sonuçlar iflçi s›n›f›n›n herzaman aleyhine olmufltur.

Özellikle ülkemizde 1987’den buyana uygulanmaya çal›fl›lan liberalpolitikan›n mant›ki sonucu olan özel-lifltirme, iflverenler aç›s›ndan “bafla-r›lma” noktas›nda. ‹flçi s›n›f› ve sendi-kalar› taraf›ndan özellefltirmeye karfl›yürütülen politikalar ve pratik ise özel-lefltirmeyi durdurmaya ya da geriletme-ye yetmemektedir.

Ülkemizde yaflananlar ›fl›¤›nda LatinAmerika ülkeleri; fiili, Uruguay, Bre-zilya, Bolivya, Venezuella ve Arjan-tin’de bugün tüm bu ülke iflçileri, peflkeflçekilmifl olan tüm iflletmeler iflasettirildikten sonra çözümü, fabrikalar›iflgal etmekte bulmufllar. Patronsuzlar,patronsuz fabrikalar›n nas›l çal›flt›¤›nagüzel bir örnek olmas› aç›s›ndanmutlaka okunmas› gereken bir kitap.

Fakat geç kalman›n bedelinin a¤›roldu¤una da bir örnek. Demek kizaman›nda davranmak daha do¤ru…At› alan Üsküdar’› geçmeden. Kitabaeme¤i geçen tüm arkadafllarateflekkürler.

Hava-‹fl Sendikası E¤itim veÖrgütlenme Uzmanı

Munzur Pekgüleç

PatronsuzlarMetin Ye¤inVersus Yayınları

Metin Ye¤in’in Topraks›zlar’›n onkollektif lideriyle Türkiye için yapt›¤›görüflmeler ve yürüyüfl notlar› bu kitab›gelifltirdi. “Topraks›zlar” yeniden, yüzsayfa kadar da eklemeyle size ulafl›rken,yan›nda üç yeni belgesel filmi detafl›yor. Son yürüyüflü anlatan “Birfienlikti Uzun Yürüyüfl”, AmazonOrmanlar›’n›n içinde yeni iflgal yeriolan; ‘Abril Vermelho’ ve Belem’dekiMST yerleflim yerine farkl› bir aç›danbakan “Amazon’da Dans” belgeselfilmleriyle beraber, neredeyse art›k birklasi¤e dönüflen “Topraks›zlar”,dünyan›n öte ucundaki mümkün olan

baflka bir dünyay› size aktarmay›amaçl›yor.

“Topraks›zlar”, Neoliberalizme karfl›Latin Amerika’daki direnifl öykülerinianlatan üçlemenin ilk kitab›d›r. Bukitapla birlikte yay›nlanan Brezilya,Uruguay, Arjantin iflgal fabrikalar›n›an la tan k i t ap ve f i lmle r iy le‘Patronsuzlar’, hemen ard›ndan gelecekolan Bolivya, Venezüella kitab› vefilmleri bu üçlemenin di¤er ikisidir. Üçkitap ve on bir belgesel film ile birlikte,Latin Amerika gerçe¤i, “Dünyan›nSokaklar›” ile bulufluyor.

TopraksızlarMetin Ye¤inVersus Yayınları

K‹TAP

Page 40: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

38

1 Aral›k Dünya AIDS Günü

Hava-‹fl olarak, ulus-lararas› federasyonumuzITF ile birlikte, kad›na yö-nelik fliddete son verilmesiiçin 25 Kas›m gününü hersene an›yor ve konu gün-deme getiriyoruz.

Ço¤u kez ulaflt›rmaiflçileri yapt›klar› ifltendolay› fiziksel ve fizikselolmayan fliddete maruzkalmaktad›r- halka yönelik olarak vestresli durumlar› içeren çal›flmakoflullar›nda, kimi kez yaln›z ve sosyalolmayan saatlerde çal›flmaktad›rlar.

Bu faktörlerden kad›nlarda, erkekler de etkilenselerde, kad›nlar farkl› biçim-lerde incinebilir durumda-d›rlar. Müflteri ile yüz yüzeçal›fl›yor olduklar›, yaln›zveya gece çal›fl›yor olduk-lar› veya gece evden ifleveya iflten eve yolculukettikleri için cinsel yöne-limli sald›r›lara da maruz

kalabilmektedirler.‹flyerinde kad›n çal›flanlara yönelik

fliddeti ve tacizi ortadan kald›rabilmekiçin bu konuda hep birlikte sesimiziyükseltmemiz gerekiyor.

25 Kas›m Kad›na Yönelik fiiddete

Karfl› Uluslararas› Mücadele ve

Dayan›flma Günü

AIDS hastal›¤› dünya çap›ndamilyonlarca insan için çok y›k›c› boyut-lara ulaflm›fl durumda. En yüksekenfeksiyon ve ölüm oranlar› Sahara-alt› Afrika’da görülmekte. Buralardayoksulluk hastal›¤›, hastal›k da yoksul-lu¤u katmerlendirmifl durumda.

AIDS hastal›¤›n›n tüm dünyadaönlenmesi, kontrol edilmesi ve nihaiolarak da ortadan kald›r›lmas› için, iflçihareketinin de dahil olaca¤› flekilde,dünya ölçe¤inde bir çaban›n gösteril-mesi gerekmektedir.

Bugün üretken yafllar›ndaki 37milyon iflçiye HIV virüsü bulaflm›fldurumdad›r. Kimi ülkelerde 2020y›l›ndaki iflgücü HIV/AIDS olmam›flolsayd› olaca¤› düzeyin % 10 ila % 30alt›nda olacakt›r.

AIDS’in yay›lmas› IMF ve Dünya

Bankas›’n›n destekledi¤i “yap›sal uyumprogramlar›” ile, sa¤l›k sistemlerininçöküflü ile çak›flm›fl, yoksulluk, eflitsizlikve çat›flma yollar›nda ilerlemegöstermifltir. Temel sa¤l›k ve e¤itimhizmetlerini alamayan insanlar›n, entemel sa¤l›k konular›nda bilgisizolmalar›, di¤er hastal›klarla ilgili tedaviimkan› bulamamalar› AIDS hastal›¤›n›nyay›lma oran›n› yükseltmifltir: Bu vahimdurum özellikle kad›nlar› etkilemifltir.

ITF tüm dünyadan üye sendikalar›n›AIDS hastal›¤›na karfl› bilinçlendirmeve mücadele çabalar›na destek vermeyeça¤›rmaktad›r.

HABER

Page 41: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

EVLENENLER• Hava-‹fl ‹zmir fiube Baflkanımız

Hasan Coflkun’un o¤lu Bekir ile Simge22.11.2006 da, • Genel Müdürlüküyemiz fiükran Çavd›r ile Yalç›n Baykul07.10.2006’da, • THY Yer iflletmeüyemiz Ebru Yurdaner ile Ali MutluKorman17.06.2006’da, • THY Yer ifllüyemiz Canan Peker ile Koray Ülken17.07.2006’da, • THY Yer ‹fll üyemizDidar Aydo¤du ile Bahad›r Aydos09.08.2006’da, • THY Call Centerüyemiz Emel Bilkay ile Mehmet16.10.2006’da, • THY Yer ‹flletmeüyemiz Tolga K›rm›z›o¤lu ile Banu05.10.2006’da, • THY Teknik üyemizMustafa Keyifli’nin k›z› Esma ile Burhan29.10.06’da, • THY Yer ifll üyemiz AliBodur’un k›z› Sema i le Yusuf12.11.2006’da, • THY ‹kram Bflk üyemizP›nar Acar ile Altan Ömür 18.11.2006’da,• THY ‹kram Bflk üyemiz Aysel Demirciile Cengiz Uçkun 18.11.2006’da, • THY‹kram Bflk üyemiz Ferdi Özbüyükyörükile Genel Müdürlük üyemiz NurdanKavaflo¤lu 18.11.2006’da, • THY Tekniküyemiz Engin Kök ile Sevilay Yapar12.11.2006’da, • THY Teknik üyemiz

Olcay Bozok i le Deniz Di ler11.11.2006’da, • THY Antalya ‹stasyonüyemiz Bayrak Sönmez’in o¤lu13.09.2006’da, • THY Antalya emekliüyemiz ‹smet Sar›ca’n›n k›z›, • THYAntalya Teknik üyemiz Harun Kale’nink›z› 18.09.2006’da, • Ankara ‹stasyonüyemiz At›nç Eke 09.09.2006’da, •Ankara ‹stasyon üyemiz Demokan Öktem16.09.2006’da, • Ankara ‹stasyon üyemizSerap Salman 22.09.2006 tarihindeevlenmifllerdir; ömür boyu mutluluklardileriz.

VEFAT• THY Uçufl ‹fll temsilcimiz Bahad›r

Altan’›n annesi, • THY Yer ‹fll üyemizZ ü m r ü t F a s Ö n a l ’ › n b a b a s ›10.10.2006’da, • THY Teknik emekliüyemiz Suavi Eryaz 12.08.2006’da, •THY Teknik üyemiz Ahmet Çon’un abisiSelim Çon 23.08.2006’da, • THY GnlMüdürlük üyemiz Fatofl Ilg›n’›n babas›10.10.2006’da, • THY Harbiye Sat›flüyemiz Gülfem Heper’in annesi16.10.2006’da, • THY Teknik üyemizÖzkan Erdem’in efli 27.10.2006’da, •THY Yer ‹fll üyemiz Sevdekar Tatl›’n›n

Hava-‹fl Genel Teflkilatland›rma SekreteriNaci Bozkurt'un emeklilik nedeniyleiflyerinden ayr›lmas› üzerine Sendikalar Yasas›gere¤i fiaziye Tülay Erinç, yedek yönetimkurulu üyeli¤inden asil yönetim kuruluüyeli¤ine ça¤›r›larak 30 Ekim 2006 tarihiitibariyla göreve bafllad›.

Tülay Erinç, 16.12.1965 tarihinde FRANKFURT'ta do¤du. 1985y›l›nda Özel Saint-Benoit Frans›z K›z Lisesi'nden mezun oldu. Eylül1986 y›l›nda 59. dönem kabin memuru olarak uçufl hayat›na bafllad›.1990'da ‹.Ü. Bas›n-Yay›n Yüksekokulu Radyo-TV bölümünü bitirdi.Erinç, ‹yi derecede Frans›zca, ‹ngilizce, orta derecede Almancabiliyor. ‹. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Halkla ‹liflkiler ve Tan›t›mmaster› yapt›. fiu anda THY A.O'nda A‹RBUS 340 Mesul KabinAmiri olarak görev yapmakta.

39

fiaziye Tülay ErinçGenel Teflkilatland›rma Sekreter Yard›mc›s›

Hava-‹fl Genel Merkez Yönetim Kurulu’nda de¤ifliklik

ÜYELER‹M‹ZDEN

Page 42: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

o¤lu 26.10.2006’da, • THY Yer ‹fllüyemiz E rgun Yükse l ’ in ab i s i30.10.2006’da, • THY Genel müdürlüküyemiz As l › Özbat › r ’ ›n halas ›13.11.2006’da, • THY Yer ‹fll. ÜyemizTunç Kaya’n›n babas› 31.10.2006’da, •THY Teknik üyemiz fienol Aksoy’unbabas› 21.10.2006’da, • THY Tekniküyemiz Sabri Karakaflo¤lu’nun babas›08.11.2006’da, • THY Yer ‹flletmeü y e m i z C a f e r K o m a ç ’ › n e fl i20.11.2006’da, • THY Yer ‹flletmeüyemiz Adnan Aksu’nun babas›20.11.2006’da, • Uçufl ‹fllet. üyemizF a t m a I fl ı l T ü z ü n ’ ü n b a b a s ı23.11.2006’da, • Hava-ifl Antalya fiubesekreterimiz Orhan Karabulut’un annesi01.11.2006’da, • Ankara ‹stasyon üyemizMine Toker’in annesi 19.10.2006’da, •Ankara ‹stasyon üyemiz AhmetKaraduman’›n o¤lu 26.10.2006’da, •Ankara Sat›fl Müdürü Jale Gürel’in babas›10.11.2006 tarihinde vefat etmifllerdir.Vefat edenlere Tanr›dan rahmet,yak›nlar›na baflsa¤l›¤› diliyoruz.

DO⁄UM• THY Teknik Temsilcimiz Halidun

Ekmekçi’nin k›z› Duru, • THY Gnlmüdürlük üyemiz Benek Erdal’on o¤luAlp 09.10.2006’da, • THY Kargo üyemizErcan Altun’un üçüzleri 25.09.2006’da,• THY Harbiye Sat›fl üyemiz ÖzlemAksoy’un k›z ve erkek çocuklar›, • Tekniküyemiz Selma Engin Alperin çocu¤u, •THY Yer ‹flletme Bflk. Üyemiz MüzeyenKök Özcan’ k›z› Lal 28.10.2006 da, •THY Uçufl ‹flletme Kaptan›m›z BülentErdo¤an’›n o¤lu 11.11.2006’da, • E¤itimüyemiz Gökflen Meydanlı’nın kızı24.11.2006’da, • Yer ‹flletme üyemizTuba Akpınar’ın ‹rem Deniz isimli birkızı 18.02.2006’da • THY Antalya‹stasyon üyemiz Ömer-Tu¤ba Dere’ninbir o¤lu dünyaya gelmifltir. Sa¤l›kl› veuzun ömürlü olmalar›n› diliyoruz.

RAHATSIZLANMA• THY Rezervasyon Bafltemsilcimiz

Nurcan Ceyhan 02.11.2006’da, • THYTeknik üyemiz Kadir Ö¤üt, • Hava ‹flPersonelimiz Nilgün Ö¤ün’ün annesi, •

THY Antalya ‹stasyon üyemiz MustafaAldemir’in babas› Mahmut Aldemir04.10.2006’da, • THY Antalya Kargoüyemiz Nazif Alp’in annesi Elif Alp27.10.2006’da, • THY Antalya ‹stasyonüyemiz Durali Kurt’un efli Hamide Kurt28.09.2006’da, • THY Antalya Tekniküyemiz Behçet Y›ld›r›m 28.09.2006’da,• THY Antalya Sat›fl üyemiz OyaDabao¤lu’nun kardefli Arif Dabao¤lu, •THY Antalya Sat›fl üyemiz SüleymanCankara’n›n kay›nvalidesi Gülseren Gül,• THY Antalya Sat›fl üyemiz YemiflManisal›’n›nbabas› Kenan Manisal›, •THY Antalya ‹stasyon üyemiz TurgutKandemir’in annesi Zehra Kandemir17.09.2006’da, • THY Antalya ‹stasyonüyemiz Sevim Demirk›ran 18.09.2006’da,• THY Antalya ‹stasyon üyemiz ErcümentÜlgem 22.09.2006’da, • THY Antalya‹stasyon üyemiz Hilmi Gökçeer18.10.2006’da, • Antalya ‹stasyonüyemiz Eda Aslantafl’›n babas›, • Ankara‹stasyon üyemiz Abdullah Yurtseven22.09.2006’da, • Ankara ‹stasyon üyemizG ü l f e m K a b a k ç › ’ n › n a n n e s i25.08.2006’da, • Ankara ‹stasyon üyemizAtilla Demirel 09.10.2006’da, • Ankara‹ s tasyon üyemiz Funda Bafler21.09.2006’da, • Ankara ‹stasyon üyemizMurat Oluzlu’nun k›z› 22.09.2006’da, •Ankara ‹stasyon üyemiz Serap Ulusoy’unbabas› 27.09.206’da, • Ankara ‹stasyonüyemiz Mehmet Aydo¤an’›n o¤lu28.09.2006’da, • Ankara ‹stasyon üyemizHüseyin Karap›nar, efli ve çocuklar›28.09.2006’da, • Ankara Kargo MüdürüDeniz Öztel Ar›çelik 03.10.2006’da, •Ankara ‹stasyon üyemiz Turhan Ertunç’unefli 03.10.2006’da, • Ankara ‹stasyonüyemiz Elif Taylan 09.10.2006’da, •Ankara Hat Bak›m üyemiz AytekinKütüklü’nün babas› (THY’dan emekli)15.10.2006’da, • Ankara ‹stasyon üyemizNil Okumufl’un annesi (THY’dan emekli)20.10.2006’da, • Ankara ‹stasyon üyemizZahide Ülger’in efli ve çocuklar›24.10.2006’da, • Ankara ‹stasyon üyemizSerdar Savafl’›n k›z› 31.10.2006’da, •Bengisu Gelir’in annesi 14.11.2006tarihinde rahats›zlanm›fllard›r; kendilerineacil flifalar diliyoruz.

40

ÜYELER‹M‹ZDEN

Page 43: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006

15.7.2006 tarihindeTHY KargoMüdürlü¤ü’nden 2dönem fiubeDenetim KuruluBaflkanlı¤ı yapanSn. RüstemGöktafl’a emekadına yaptı¤ıkatkılardan dolayıHava-‹fl olarakplaket verilmifltir.

Hava-‹fl ‹zmirfiubesi 24.7.2006

tarihinde ‹zmir’deyapılan

“CumhuriyeteSahip Çık”

mitingine katıldı.

27 - 29 - 31Temmuz’daHava-‹fl ‹zmirfiubesi’nde e¤itimtoplantısı.

Page 44: HAVA-İŞ Dergi, Kasım - Aralık 2006