kasım Özer genel müdür aralık 2009

of 30 /30
1 Kasım ÖZER Kasım ÖZER Genel Müdür Genel Müdür Aralık 2009 Aralık 2009

Upload: tayten

Post on 13-Jan-2016

55 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

Kasım ÖZER Genel Müdür Aralık 2009. İSG İstatistikleri – 2008 (SGK). Türkiye’deki işyeri sayısı – 1.170.248 SSK’lı işçi sayısı – 8.802.989 İşyerlerinin %99.7’si KOBİ (1-250 işçi)’dir İşçilerin %83.8’i KOBİ (1-250 işçi)’lerde çalışmaktadır. İş kazası sayısı – 72.963 - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

1

Kasım ÖZERKasım ÖZER

Genel MüdürGenel Müdür

Aralık 2009Aralık 2009

Page 2: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

2

İSG İstatistikleri – 2008 (SGK)İSG İstatistikleri – 2008 (SGK)

> Türkiye’deki işyeri sayısı – 1.170.248

> SSK’lı işçi sayısı – 8.802.989

> İşyerlerinin %99.7’si KOBİ (1-250 işçi)’dir

> İşçilerin %83.8’i KOBİ (1-250 işçi)’lerde çalışmaktadır.

> İş kazası sayısı – 72.963

> Meslek hastalığı sayısı - 539

> İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm– 866

> Kaybedilen iş günü- 1.865.115

Page 3: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

3

İSG İstatistikleri – 2008 (SGK)İSG İstatistikleri – 2008 (SGK)

> 1.170.248 işletmenin %85.4’ü 1-9 sigortalı çalıştıran işyerlerinden,

%12.7’si 10-49 sigortalı çalıştıran işyerlerinden %1.6’sı 50-249 sigortalı çalıştıran işyerlerinden oluşmaktadır.

> Çalışanların ise %29.1’i 1-9 işçi istihdam eden işyerlerinde,

%32.9’u 10-49 işçi istihdam eden işyerlerinde, %21.8’i 50-249 işçi istihdam eden işyerlerinde bulunmaktadır

Page 4: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

4

İSG İstatistikleri – 2008 (SGK)İSG İstatistikleri – 2008 (SGK)

> 2008 yılında meydana gelen iş kazalarının %33.8’i 1-9 işçi çalıştıran işyerlerinde, %26.7’si 10-49 işçi çalıştıran işyerlerinde, %20.2’si 50-249 işçi çalıştıran işyerlerinde İş kazalarının toplam %80.7’si KOBİ’lerde meydana

gelmektedir.

Page 5: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

5

İSG İstatistikleri – 2008 (SGK)İSG İstatistikleri – 2008 (SGK)

> İş kazalarının sektörel dağılımı incelendiğinde;

> metal sektörü %15,

> maden sektörü %9,

> inşaat sektörü %7.6

ile ilk üç sıradaki sektörler olarak görülmektedir.

Page 6: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

6

Türkiye’de hergün;Türkiye’de hergün;

> 217 iş kazası olmaktadır.

> 4 işçi, iş kazası sonucu hayatını kaybetmektedir.

> 5 kişi, iş kazası sonucu iş göremez hale gelmektedir.

Page 7: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

7

İSG Kaynaklı Maddi Kayıp

ILO’nun yayınlarına göre, endüstrileşmiş ülkelerde iş kazaları ve meslek hastalıklarının toplam maliyeti, bu ülkelerin Gayrı Safi Yurtiçi Hasılalarının yaklaşık %4’ü oranındadır.

Ülkemizde ise, Türkiye İstatistik Kurumundan alınan 2007 yılı GSYİH rakamına göre iş kazaları ve meslek hastalıklarının toplam maliyetinin yaklaşık yılda 35 milyar YTL olacağı tahmin edilebilir.

Page 8: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

8

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ

> Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması görevi, 1945 yılında kurulan Çalışma Bakanlığı bünyesinde İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

Son olarak, 24.07.2003 tarih ve 25178 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kuruluş Kanununun 12 nci maddesi gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

adı altında yeniden yapılandırılmıştır.

Page 9: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

9

GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİGENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak.

Ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak.

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak, sonuçlarını izlemek.

Page 10: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

10

GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİGENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek, ölçüm, değerlendirme, teknik kontrol, eğitim, danışmanlık, uzmanlık ve benzeri çalışmaları yapmak ve bunları yapan kişi ve kuruluşları inceleyerek değerlendirmek ve yetki vermek.

Kişisel koruyucuların imalâtını yapacak kişi ve kuruluşlara yetki vermek, ithal edilecek kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının standartlara uygunluğunu ve bu hususlarda usul ve esasları belirlemek.

İSG ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak.

Page 11: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

11

GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİGENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek.

Meslekî eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak.

İSGÜM Merkez ve Bölge Laboratuvarlarının çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek.

Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Page 12: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

12

Türkiye’deki Çalışma Hayatı Türkiye’deki Çalışma Hayatı

Türkiye, İSG Alanında 150 yılı aşkın zamandır,hukuki, uygulamaya dayalı ve kurumsal bilgi birikimine sahiptir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili bakanlıklar ve sosyal taraflarla birlikte İSG’nin geliştirilmesinde büyük bir rol oynamaktadır.

Page 13: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

13

Kapsam

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile İlgili Mevzuat

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Uygulamaları

Page 14: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

14

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile İlgili Mevzuat

Page 15: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

15

ESKİ DÜZENLEME

4857 İş Kanunu 81.Md. En az 50 işçi çalıştıran işyerlerine işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturma yükümlülüğü,

82.Md. sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işyerleri mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğü,

getirilmiştir.

YENİ DÜZENLEME

5763 sayılı kanunla değişik 4857 sayılı İş Kanunu 81.Md. En az 50 işçi çalıştırdıkları işyerlerinde;

> İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma,

> İşyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personeli ve sanayiden sayılan işlerde mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle,

> Veya işletme dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak bu yükümlülüğü yerine getirme kolaylığı getirilmiştir.

Birincil hukuki düzenlemeler

Page 16: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

16

ESKİ DÜZENLEME

>İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik(16.12. 2003 / 25318 R.G.)

>İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (20. 01.2004 / 25352 R.G.)

YENİ DÜZENLEME

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik

(15.08.2009 / 27320 R.G.)

İKİNCİL HUKUKİ DÜZENLEMELER

Page 17: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

17

Yönetmeliğin amacı

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının; Nitelikleri, sayısı ve işe alınmaları,Görev, yetki ve sorumlulukları,Çalışma şartları,Eğitimleri ve belgelendirilmeleri,Görevlerini nasıl yürütecekleri,

İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin;Nitelikleri ve yetkilendirilmesi, Bu birimlerde bulunması gereken personel, araç, gereç ve teçhizat,Görevlendirilecek personelin eğitim ve nitelikleri,

Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınmasına dair usul ve esasları düzenlemek

Page 18: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

18

Yönetmelik ile gelen yenilikler

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ve ortak sağlık ve güvenlik birimi tanımlanmış

İşyeri dışından hizmet alımı imkanı sağlanmış

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ve ortak sağlık ve güvenlik birimi personelinin, görevlerinin yürütümünde gerekli taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde çalışma yükümlülüğü ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş

İşçiler veya temsilcileri, mesleki sağlıkla ilgili şüpheli bir durum mevcut olduğunda sağlık gözetimi isteme hakkına sahip olmuş

Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmesi, takibi ve gerektiğinde yetkilerinin iptali getirilmiştir.

Page 19: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

19

Ortak sağlık ve güvenlik birimi

Birimin kurucusunun veya kurucu ortaklarından en az birinin işyeri hekimi veya (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı olması,

Birimde tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir işyeri hekimi ve bir iş güvenliği uzmanı istihdam edilmesi,

Birimin; önleyici ve koruyucu hizmetleri, işyerinin yer aldığı tehlike sınıfına ve işçi sayısına göre yürütmesi,

Zorunlu haller dışında hizmet verilen işyerine, aynı işyeri hekiminin, iş güvenliği uzmanının ve diğer personelin hizmet vermesi

Page 20: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

20

Ortak sağlık ve güvenlik birimi

Birimin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülebilmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek büyüklükte, kolay ulaşılabilir, tercihen tek katlı bir binada veya kurulacağı binanın giriş katında olması

Birimin, en az bir muayene odası, bir ilkyardım ve acil müdahale odası, bir iş güvenliği uzmanı odası ile bekleme yerinden oluşması

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e uyumlu olması

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetlerinin yerine getirilmesinin başka bir birime devredilememesi

Page 21: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

21

Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin başvuru işlemleri

Biriminin unvanını, sahibini veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresi ve iletişim bilgilerini belirten ve yetki belgesi talep eden başvuru yazısı,

Ticaret Sicil Gazetesinin tasdikli örneği,

Senet veya vakıf/dernek tüzüklerinin tasdikli örneği,

Kurucunun veya kurucu ortaklarından en az birinin işyeri hekimliği veya iş güvenliği uzmanlığı belgelerinin tasdikli örneği (Kamu kurum ve kuruluşlarında yöneticilerinin en az birinin),

En az beş yıl süreli kira sözleşmesinin veya tapu senedinin tasdikli örneği,

Page 22: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

22

Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin başvuru işlemleri

Faaliyet gösterilecek yerin intifa hakkına sahip ise ilgili tapu sicil müdürlüğünden alınacak belge,

Faaliyet gösterilecek yerin bütün bölümlerini ihtiva eden 1/200 ölçekli plan,

Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı kararın tasdikli örneği,

Yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge.

Page 23: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

23

Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmesi

Başvuru dosyasının Genel Müdürlük tarafından incelenmesi

Eksikliklerin (var ise), kurulacak olan birime yazılı olarak bildirilmesi

Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması halinde, belirtilen adrese münhasıran, yetki belgesinin düzenlenmesi

Şube açılması istendiğinde, aynı usul ve esasları yerine getirerek ayrı bir yetki belgesi düzenlenmesi

Yetki belgelerin, üç yılda bir Genel Müdürlüğe vize ettirilmesi

Bu Yönetmelik’in, ilgili maddelerinde belirtilen hükümlerine aykırı hareket eden birimlerin yetki belgeleri iptal edilmesi

Page 24: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

24

Birimlerce uyulması zorunlu hususlar

İsim ve unvanların Türkçe olarak tescil ettirilmesi

Tabelalarda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılması

Bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam yapılmaması

Tabela veya basılı evraklarında, başka bir unvan veya mevcut unvanlarının yabancı dildeki karşılıklarının kullanılmaması,

Özel kuruluşlar tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimlerin ticari isim olarak kullanılmaması

Page 25: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

25

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Uygulamaları

Page 26: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

26

Yönetmelik ile ilgili Genel Müdürlük çalışmaları

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği

Birinci Basamak Tedavi Hizmetleri ile İlgili Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğ (taslak)

Yönetmelikte geçen komisyonlar vasıtası ile iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği eğitimleri için programların hazırlanması ve yayınlanması

Page 27: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

27

Yönetmelik ile ilgili Genel Müdürlük çalışmaları

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin yetkilendirilmesi için Genel Müdürlükte Birim Kurulması

OSGB’lerin yetkilendirilmesi için; başvurularının alınmasına, evrakların incelenmesine ve yerinde incelemelerin yapılmasına başlanması

Page 28: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

28

Page 29: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

29

Page 30: Kasım ÖZER Genel Müdür       Aralık 2009

30

TEŞEKKÜRLER

http://[email protected]