gÖrev tanimi oluŞturma formu

1
Doküman No: FR-04 Yayın Tarihi: 01/01/2020 Revizyon No: 01 Açıklama GÖREV TANIMI OLUŞTURMA FORMU Revizyon Tarihi: 24/03/2021 Harcama Birimi Adı: 2020-2021 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.2.6.6 eylemi için doldurulacaktır. (bknz: Görev Tanımı Oluşturma Rehberi) Görev Unvanı Birim Personeli Başkanlık ve Birim Sağlık Hizmetleri Birimi Eğitim En Az Lise Mezunu Olmak Görevin Kısa Tanımı Sağlık Hizmetleri İle İlgili İş ve İşlemleri Yerine Getirmek Görev ve Sorumlulukları *Mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, gelişmeleri takip etmek ve bilgilerini güncellemek. • Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve ben-zerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak. • Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluş-turmak ve düzenini sağlamak. • Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun gide-rilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; düzeltici ve önleyici faaliyet çalışmaları yapmak. • İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, • Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gerekle-rine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. • Yaptığı görevin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleş-tirilen görevin kalitesini kontrol etmek • Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerin Satınalma Yoluyla Alınan Malzemelerin Muayene Kabul İSatınalma Yoluyla Alınan Malzemelerin Muayene Kabul İşlemleri Yapmak *Evde sağlık Hizmetleri Birimi Komisyon Görevlerini yapamak, *Evde Sağlık Birimi Tescil, Denetim Vb İşlemlerini yapmak,*Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Tescil İşlemleri,Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Tescil İşlemlerini yapmak,*Hemovijilans iş ve işlemlemlerini yapmak, *Sağlık Turizmi İş Ve İşlemlerini yapmak,*Palyatif Bakım Merkezi Açılış, Kapanış Ve Denetim İşlemlerini yapmak,*SYPD Gösterge Kartlarının Takibini yapmak,*Sabim, Cimer Şikayetleri İle İlgili İşlemleri Yapmak,* Eczane Açma İşlemlerini,Nakil İşlemlerini yapmak,* Eczane Kapanış İşlemlerini, Eczane Denetim İşlemlerini ve Eczanelere Mesul Müdür /İkinci Eczacı Atama İşlemlerini yapmak, *Yardımcı Eczacı İşlemlerini yapmak,*Eczane Nöbet Hizmetlerinin Düzenlemesini yapmak,*Kaybolan İlaçlar, Sahte Reçete, İlaç Suistimali İş Ve İşlemleri yapmak, *SGHM Görev Alanındaki Genel İş Ve İşlemlerini yapmak,*TİTCK Ve Diğer Eczacılık Birimi Yazışmalarını yapmak,*Organ Ve Doku Bağışı İle İlgili İş Ve İşlemlerini yapmak, *İlaç Ve Tıbbi Cihaz Dışındaki Bakanlıkça Belirlenen Klinik Araştırmalarla İlgili Yapılan Tüm İş Ve İşlemlerini Yapmak, *Hasta Hakları İle İlgili İş Ve İşlemleri Yapmak, *SHGM Görev Alanındaki Genel İş Ve İşlemleri Yapmak,*Tıbbı Laboratuvarların Ruhsatlandırılması ve Denetim İşlemlerini yapmak,*Kan ve Kan Hizmet Birimlerinin Denetim Ve Genel İş ve İşlemlerini yapmak,*Yataklı Sağlık Kurumlarında Yeni Doğan Yoğun Bakım Hizmetlerinin Sınıflandrılması ve Denetimini yapmak,*Yataklı Sağlık Kurumlarında Erişkin Yoğun Bakım Hizmetlerinin Sınıflandrılması ve Denetimi ve Genel İŞ ve İşlemlerini yapmak,*Diyaliz Denetim Ve Genel İş ve İşlemlerini yapmak,*Engelli Sağlık Kurulları Denetim Ve Genel İş Ve İşlemlerini yapmak,*Diyabet Okulu Denetim Ve Genel İş ve İşlemlerini yapmak,*Diyabet Okulu Denetim Ve Genel İş Ve İşlemlerini yapmak,*KBRN Denetim Ve Genel İş Ve İşlemlerini yapmak,*Odyometri Birimi Denetim Ve Genel İş Ve İşlemlerini yapmak,*SHGM Görev Alanındaki Genel İş Ve İşlemleri Yapmak,*Tıbbı Cihaz Satış Merkezi Açılış,Kapanış,Denetim ve Nakil İşlemlerini Yapmak,*Optik Müessesesi Açılış,Kapanış Denetim Ve Nakil İşlemlerini Yapmak,*Ortez-Protez Ve İşitme Cihazı Merkezi Açılış Kapanış,Denetim Ve Nakil İşlemlerini Yapmak,*Psikoteknik Merkezleri Denetim ve Genel İş ve İşlemlerini yapmak,*Aktar-Baharatçılar vb. Satış Yerlerine İlişkin İzin Belgesi İşlemlerini yapmak,*Yataklı Sağlık Kurumlarının SKS değerlendirmelerini yapmak,*İl Sağlık Müdürlüğü Aylık Performans Kriterlerinin Hesaplanmasını yapmak,*Sürücü Sağlık Kurulu İşlemlerini yapmak,*Acil Servis Denetimlerini yapmak,* Akılcı İlaç Kullanımı Eğitim/Tanıtım Faaliyetlerini yapmak,* Farmakovijilans iş ve işlemlerini yapmak,*Kaçak İlaç Ve Eczane Dışı İlaç Satışı iş ve işlemlerini yapmak,*Özel Ağız Ve Diş Muayenehanesi Açılış, Kapanış, Denetim Ve Nakil İşlemlerini Yapmak,*Kontrole Tabi İlaçların Takibi, Aylık Renkli Reçete Kontrolleri,Covid-19 Reçete Onayları,Renkli Reçete Doz Düzeltme İşlemlerini yapmak,*TİTCK Ve Diğer Eczacılık Birimi Yazışmalarını yapmak,*Diploma Tescilleri, Öğrenci Stajları , Sertifikalı Eğitim İşlemlerini yapmak. Yetkileri *Evde sağlık Hizmetleri Birimi Komisyon Görevlerini yapamak, *Evde Sağlık Birimi Tescil, Denetim Vb İşlemlerini yapmak,*Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Tescil İşlemleri,Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Tescil İşlemlerini yapmak,*Hemovijilans iş ve işlemlemlerini yapmak, *Sağlık Turizmi İş Ve İşlemlerini yapmak,*Palyatif Bakım Merkezi Açılış, Kapanış Ve Denetim İşlemlerini yapmak,*SYPD Gösterge Kartlarının Takibini yapmak,*Sabim, Cimer Şikayetleri İle İlgili İşlemleri Yapmak,* Eczane Açma İşlemlerini,Nakil İşlemlerini yapmak,* Eczane Kapanış İşlemlerini, Eczane Denetim İşlemlerini ve Eczanelere Mesul Müdür /İkinci Eczacı Atama İşlemlerini yapmak, *Yardımcı Eczacı İşlemlerini yapmak,*Eczane Nöbet Hizmetlerinin Düzenlemesini yapmak,*Kaybolan İlaçlar, Sahte Reçete, İlaç Suistimali İş Ve İşlemleri yapmak, *SGHM Görev Alanındaki Genel İş Ve İşlemlerini yapmak,*TİTCK Ve Diğer Eczacılık Birimi Yazışmalarını yapmak,*Organ Ve Doku Bağışı İle İlgili İş Ve İşlemlerini yapmak, *İlaç Ve Tıbbi Cihaz Dışındaki Bakanlıkça Belirlenen Klinik Araştırmalarla İlgili Yapılan Tüm İş Ve İşlemlerini Yapmak, *Hasta Hakları İle İlgili İş Ve İşlemleri Yapmak, *SHGM Görev Alanındaki Genel İş Ve İşlemleri Yapmak,*Tıbbı Laboratuvarların Ruhsatlandırılması ve Denetim İşlemlerini yapmak,*Kan ve Kan Hizmet Birimlerinin Denetim Ve Genel İş ve İşlemlerini yapmak,*Yataklı Sağlık Kurumlarında Yeni Doğan Yoğun Bakım Hizmetlerinin Sınıflandrılması ve Denetimini yapmak,*Yataklı Sağlık Kurumlarında Erişkin Yoğun Bakım Hizmetlerinin Sınıflandrılması ve Denetimi ve Genel İŞ ve İşlemlerini yapmak,*Diyaliz Denetim Ve Genel İş ve İşlemlerini yapmak,*Engelli Sağlık Kurulları Denetim Ve Genel İş Ve İşlemlerini yapmak,*Diyabet Okulu Denetim Ve Genel İş ve İşlemlerini yapmak,*Diyabet Okulu Denetim Ve Genel İş Ve İşlemlerini yapmak,*KBRN Denetim Ve Genel İş Ve İşlemlerini yapmak,*Odyometri Birimi Denetim Ve Genel İş Ve İşlemlerini yapmak,*SHGM Görev Alanındaki Genel İş Ve İşlemleri Yapmak,*Tıbbı Cihaz Satış Merkezi Açılış,Kapanış,Denetim ve Nakil İşlemlerini Yapmak,*Optik Müessesesi Açılış,Kapanış Denetim Ve Nakil İşlemlerini Yapmak,*Ortez-Protez Ve İşitme Cihazı Merkezi Açılış Kapanış,Denetim Ve Nakil İşlemlerini Yapmak,*Psikoteknik Merkezleri Denetim ve Genel İş ve İşlemlerini yapmak,*Aktar-Baharatçılar vb. Satış Yerlerine İlişkin İzin Belgesi İşlemlerini yapmak,*Yataklı Sağlık Kurumlarının SKS değerlendirmelerini yapmak,*İl Sağlık Müdürlüğü Aylık Performans Kriterlerinin Hesaplanmasını yapmak,*Sürücü Sağlık Kurulu İşlemlerini yapmak,*Acil Servis Denetimlerini yapmak,* Akılcı İlaç Kullanımı Eğitim/Tanıtım Faaliyetlerini yapmak,* Farmakovijilans iş ve işlemlerini yapmak,*Kaçak İlaç Ve Eczane Dışı İlaç Satışı iş ve işlemlerini yapmak,*Özel Ağız Ve Diş Muayenehanesi Açılış, Kapanış, Denetim Ve Nakil İşlemlerini Yapmak,*Kontrole Tabi İlaçların Takibi, Aylık Renkli Reçete Kontrolleri,Covid-19 Reçete Onayları,Renkli Reçete Doz Düzeltme İşlemlerini yapmak,*TİTCK Ve Diğer Eczacılık Birimi Yazışmalarını yapmak,*Diploma Tescilleri, Öğrenci Stajları , Sertifikalı Eğitim İşlemlerini yapmak. En Yakın Yöneticisi Dr.İshak ASKEROĞLU Altındaki Bağlı Görev Unvanları Yok Bu Görevde Çalışanda Aranan Nitelikler Yabancı Dil Zorunlu Değil Deneyim 2010-2021 Özel Bilgi / Beceri 657 sayılı devlet memurları kanunda belirtilen yeterliliğe sahiptir. Seyahat Durumu Seyahat Engeli Yok Çalışma Koşulları Çalışma Ortamı Büro Ortamında Görev Yapmak Çalışma Saatleri 08:00-17:00 Fazla Mesai Gerektiğinde

Upload: others

Post on 26-Nov-2021

31 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: GÖREV TANIMI OLUŞTURMA FORMU

Doküman No: FR-04 Yayın Tarihi: 01/01/2020 Revizyon No: 01

Açıklama

GÖREV TANIMI OLUŞTURMA FORMURevizyon Tarihi: 24/03/2021

Harcama Birimi Adı:

2020-2021 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.2.6.6 eylemi için doldurulacaktır. (bknz: Görev Tanımı Oluşturma Rehberi)

Görev UnvanıBirim Personeli

Başkanlık ve BirimSağlık Hizmetleri Birimi

Eğitim En Az Lise Mezunu Olmak

Görevin Kısa TanımıSağlık Hizmetleri İle İlgili İş ve İşlemleri Yerine Getirmek

Görev ve Sorumlulukları *Mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, gelişmeleri takip etmek ve bilgilerini güncellemek.

• Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve ben-zerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.

• Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluş-turmak ve düzenini sağlamak.

• Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun gide-rilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; düzeltici ve önleyici faaliyet çalışmaları yapmak.

• İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, • Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gerekle-rine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

• Yaptığı görevin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleş-tirilen görevin kalitesini kontrol etmek

• Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerin Satınalma Yoluyla Alınan Malzemelerin Muayene Kabul İSatınalma Yoluyla Alınan Malzemelerin Muayene Kabul İşlemleri

Yapmak

*Evde sağlık Hizmetleri Birimi Komisyon Görevlerini yapamak, *Evde Sağlık Birimi Tescil, Denetim Vb İşlemlerini yapmak,*Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Tescil İşlemleri,Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri

Tescil İşlemlerini yapmak,*Hemovijilans iş ve işlemlemlerini yapmak, *Sağlık Turizmi İş Ve İşlemlerini yapmak,*Palyatif Bakım Merkezi Açılış, Kapanış Ve Denetim İşlemlerini yapmak,*SYPD Gösterge

Kartlarının Takibini yapmak,*Sabim, Cimer Şikayetleri İle İlgili İşlemleri Yapmak,* Eczane Açma İşlemlerini,Nakil İşlemlerini yapmak,* Eczane Kapanış İşlemlerini, Eczane Denetim İşlemlerini ve Eczanelere

Mesul Müdür /İkinci Eczacı Atama İşlemlerini yapmak, *Yardımcı Eczacı İşlemlerini yapmak,*Eczane Nöbet Hizmetlerinin Düzenlemesini yapmak,*Kaybolan İlaçlar, Sahte Reçete, İlaç Suistimali İş Ve

İşlemleri yapmak, *SGHM Görev Alanındaki Genel İş Ve İşlemlerini yapmak,*TİTCK Ve Diğer Eczacılık Birimi Yazışmalarını yapmak,*Organ Ve Doku Bağışı İle İlgili İş Ve İşlemlerini yapmak, *İlaç Ve Tıbbi

Cihaz Dışındaki Bakanlıkça Belirlenen Klinik Araştırmalarla İlgili Yapılan Tüm İş Ve İşlemlerini Yapmak, *Hasta Hakları İle İlgili İş Ve İşlemleri Yapmak, *SHGM Görev Alanındaki Genel İş Ve İşlemleri

Yapmak,*Tıbbı Laboratuvarların Ruhsatlandırılması ve Denetim İşlemlerini yapmak,*Kan ve Kan Hizmet Birimlerinin Denetim Ve Genel İş ve İşlemlerini yapmak,*Yataklı Sağlık Kurumlarında Yeni Doğan

Yoğun Bakım Hizmetlerinin Sınıflandrılması ve Denetimini yapmak,*Yataklı Sağlık Kurumlarında Erişkin Yoğun Bakım Hizmetlerinin Sınıflandrılması ve Denetimi ve Genel İŞ ve İşlemlerini yapmak,*Diyaliz

Denetim Ve Genel İş ve İşlemlerini yapmak,*Engelli Sağlık Kurulları Denetim Ve Genel İş Ve İşlemlerini yapmak,*Diyabet Okulu Denetim Ve Genel İş ve İşlemlerini yapmak,*Diyabet Okulu Denetim Ve

Genel İş Ve İşlemlerini yapmak,*KBRN Denetim Ve Genel İş Ve İşlemlerini yapmak,*Odyometri Birimi Denetim Ve Genel İş Ve İşlemlerini yapmak,*SHGM Görev Alanındaki Genel İş Ve İşlemleri

Yapmak,*Tıbbı Cihaz Satış Merkezi Açılış,Kapanış,Denetim ve Nakil İşlemlerini Yapmak,*Optik Müessesesi Açılış,Kapanış Denetim Ve Nakil İşlemlerini Yapmak,*Ortez-Protez Ve İşitme Cihazı Merkezi Açılış

Kapanış,Denetim Ve Nakil İşlemlerini Yapmak,*Psikoteknik Merkezleri Denetim ve Genel İş ve İşlemlerini yapmak,*Aktar-Baharatçılar vb. Satış Yerlerine İlişkin İzin Belgesi İşlemlerini yapmak,*Yataklı Sağlık

Kurumlarının SKS değerlendirmelerini yapmak,*İl Sağlık Müdürlüğü Aylık Performans Kriterlerinin Hesaplanmasını yapmak,*Sürücü Sağlık Kurulu İşlemlerini yapmak,*Acil Servis Denetimlerini yapmak,*

Akılcı İlaç Kullanımı Eğitim/Tanıtım Faaliyetlerini yapmak,* Farmakovijilans iş ve işlemlerini yapmak,*Kaçak İlaç Ve Eczane Dışı İlaç Satışı iş ve işlemlerini yapmak,*Özel Ağız Ve Diş Muayenehanesi Açılış,

Kapanış, Denetim Ve Nakil İşlemlerini Yapmak,*Kontrole Tabi İlaçların Takibi, Aylık Renkli Reçete Kontrolleri,Covid-19 Reçete Onayları,Renkli Reçete Doz Düzeltme İşlemlerini yapmak,*TİTCK Ve Diğer

Eczacılık Birimi Yazışmalarını yapmak,*Diploma Tescilleri, Öğrenci Stajları , Sertifikalı Eğitim İşlemlerini yapmak.

Yetkileri *Evde sağlık Hizmetleri Birimi Komisyon Görevlerini yapamak, *Evde Sağlık Birimi Tescil, Denetim Vb İşlemlerini yapmak,*Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Tescil İşlemleri,Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri

Tescil İşlemlerini yapmak,*Hemovijilans iş ve işlemlemlerini yapmak, *Sağlık Turizmi İş Ve İşlemlerini yapmak,*Palyatif Bakım Merkezi Açılış, Kapanış Ve Denetim İşlemlerini yapmak,*SYPD Gösterge

Kartlarının Takibini yapmak,*Sabim, Cimer Şikayetleri İle İlgili İşlemleri Yapmak,* Eczane Açma İşlemlerini,Nakil İşlemlerini yapmak,* Eczane Kapanış İşlemlerini, Eczane Denetim İşlemlerini ve Eczanelere

Mesul Müdür /İkinci Eczacı Atama İşlemlerini yapmak, *Yardımcı Eczacı İşlemlerini yapmak,*Eczane Nöbet Hizmetlerinin Düzenlemesini yapmak,*Kaybolan İlaçlar, Sahte Reçete, İlaç Suistimali İş Ve

İşlemleri yapmak, *SGHM Görev Alanındaki Genel İş Ve İşlemlerini yapmak,*TİTCK Ve Diğer Eczacılık Birimi Yazışmalarını yapmak,*Organ Ve Doku Bağışı İle İlgili İş Ve İşlemlerini yapmak, *İlaç Ve Tıbbi

Cihaz Dışındaki Bakanlıkça Belirlenen Klinik Araştırmalarla İlgili Yapılan Tüm İş Ve İşlemlerini Yapmak, *Hasta Hakları İle İlgili İş Ve İşlemleri Yapmak, *SHGM Görev Alanındaki Genel İş Ve İşlemleri

Yapmak,*Tıbbı Laboratuvarların Ruhsatlandırılması ve Denetim İşlemlerini yapmak,*Kan ve Kan Hizmet Birimlerinin Denetim Ve Genel İş ve İşlemlerini yapmak,*Yataklı Sağlık Kurumlarında Yeni Doğan

Yoğun Bakım Hizmetlerinin Sınıflandrılması ve Denetimini yapmak,*Yataklı Sağlık Kurumlarında Erişkin Yoğun Bakım Hizmetlerinin Sınıflandrılması ve Denetimi ve Genel İŞ ve İşlemlerini yapmak,*Diyaliz

Denetim Ve Genel İş ve İşlemlerini yapmak,*Engelli Sağlık Kurulları Denetim Ve Genel İş Ve İşlemlerini yapmak,*Diyabet Okulu Denetim Ve Genel İş ve İşlemlerini yapmak,*Diyabet Okulu Denetim Ve

Genel İş Ve İşlemlerini yapmak,*KBRN Denetim Ve Genel İş Ve İşlemlerini yapmak,*Odyometri Birimi Denetim Ve Genel İş Ve İşlemlerini yapmak,*SHGM Görev Alanındaki Genel İş Ve İşlemleri

Yapmak,*Tıbbı Cihaz Satış Merkezi Açılış,Kapanış,Denetim ve Nakil İşlemlerini Yapmak,*Optik Müessesesi Açılış,Kapanış Denetim Ve Nakil İşlemlerini Yapmak,*Ortez-Protez Ve İşitme Cihazı Merkezi Açılış

Kapanış,Denetim Ve Nakil İşlemlerini Yapmak,*Psikoteknik Merkezleri Denetim ve Genel İş ve İşlemlerini yapmak,*Aktar-Baharatçılar vb. Satış Yerlerine İlişkin İzin Belgesi İşlemlerini yapmak,*Yataklı Sağlık

Kurumlarının SKS değerlendirmelerini yapmak,*İl Sağlık Müdürlüğü Aylık Performans Kriterlerinin Hesaplanmasını yapmak,*Sürücü Sağlık Kurulu İşlemlerini yapmak,*Acil Servis Denetimlerini yapmak,*

Akılcı İlaç Kullanımı Eğitim/Tanıtım Faaliyetlerini yapmak,* Farmakovijilans iş ve işlemlerini yapmak,*Kaçak İlaç Ve Eczane Dışı İlaç Satışı iş ve işlemlerini yapmak,*Özel Ağız Ve Diş Muayenehanesi Açılış,

Kapanış, Denetim Ve Nakil İşlemlerini Yapmak,*Kontrole Tabi İlaçların Takibi, Aylık Renkli Reçete Kontrolleri,Covid-19 Reçete Onayları,Renkli Reçete Doz Düzeltme İşlemlerini yapmak,*TİTCK Ve Diğer

Eczacılık Birimi Yazışmalarını yapmak,*Diploma Tescilleri, Öğrenci Stajları , Sertifikalı Eğitim İşlemlerini yapmak.

En Yakın Yöneticisi Dr.İshak ASKEROĞLU

Altındaki Bağlı Görev Unvanları Yok

Bu Görevde Çalışanda Aranan Nitelikler

Yabancı Dil Zorunlu Değil

Deneyim 2010-2021

Özel Bilgi / Beceri 657 sayılı devlet memurları kanunda belirtilen yeterliliğe sahiptir.

Seyahat Durumu Seyahat Engeli Yok

Çalışma Koşulları

Çalışma Ortamı Büro Ortamında Görev Yapmak

Çalışma Saatleri 08:00-17:00

Fazla Mesai Gerektiğinde