FOL U.1.4 Modificació, Suspensió i Extinció del contracte de treball

Download FOL U.1.4 Modificació, Suspensió i Extinció del contracte de treball

Post on 22-Jan-2018

219 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ol><li> 1. FOL Marissa Cerezo </li><li> 2. 1. Modificaci del contracte de treball 1.1. Mobilitat laboral Mobilitat funcional Mobilitat geogrfica Trasllats Desplaaments 1.2 Modificacions substancials de les condicions de treball. (Excs 1-2-4-5-6 pg 110) </li><li> 3. Cas prctic 1 Una empresa demana al seu comptable que redacti unes cartes; ladministrativa que hauria descriure-les est absent per una indisposici temporal i les cartes shan denviar als socis de lempresa de manera urgent, perqu els han de convocar a una reuni extraordinria per a lendem. Lempresa pot demanar que redacti les cartes? Quina figura legal permet justificar aquest comportament de lempresa? Article 39.2 de lEstatut dels treballadors </li><li> 4. Cas prctic 2 Lempresa catalana Dol, SA, per ser ms competitiva en el mercat de les llaminadures, decideix traslladar un dels seus responsables de producci que t a Barcelona a una altra sucursal que lempresa ha obert fa poc, situada a Valncia, en principi per un perode indefinit de temps. a) Lempresa t dret a procedir daquesta manera? b) Qu pot fer el treballador? c) En cas de recrrer el trasllat i ser declarat legal, quina indemnitzaci correspon al treballador si cobra 2 300 al mes: salari base, 1 500; plus de conveni, 300; complements salarials, 500. El treballador fa 5 anys que treballa en aquesta empresa. Dues pagues estrs e SB+ plus de conveni </li><li> 5. Cas prctic 3 Una empresa, per motius de producci, decideix implantar torns de treball rotatius, circumstncia que fina al moment no es donava. Aix s el que en Jos Manuel, ajudant no titulat que treballa a lempresa des de fa dos anys, cobra cada mes: SB: 1 100 Complements salarials: 200 Pagues extraordinries: dues pagues de 1 100 cadascuna. Quina indemnitzaci li pertocar si decideix rescindir el contracte? </li><li> 6. 2. Suspensi del contracte de treball Efectes Causes de la suspensi a. Mutu acord b. Les consignades vlidament en el contracte. c. Incapacitat temporal del treballador. d. Maternitat, risc durant l'embars, adopci o acolliment de menors de 6 anys. e. Exercici de crrec pblic. f. Privaci de llibertat g. Suspensi de sou i feina per causes disciplinries h. Per fora major i. Per lexercici del dret de vaga j. Per tancament legal de lempresa </li><li> 7. 2.2 Lexcedncia Excedncia forosa Excedncia voluntria Excedncia per tenir cura dun familiar </li><li> 8. 3. Extinci del contracte de treball 3.1 Causes 1. Per compliment de la seva durada 2. Per voluntat del treballador. a. Dimissi b. Abandonament c. Per incompliments greus de lempresari 3. Per voluntat de lempresari a. Acomiadament disciplinari Causes... b. Acomiadament per causes objectives c. Acomiadaments collectius i Acomiadaments per fora major 4. Altres causes dextinci </li><li> 9. Qualificaci de lacomiadament per part del jutjat Acomiadament procedent Acomiadament improcedent Acomiadament nul </li><li> 10. La liquidaci o Quitana Quan s'extingeix el contracte de treball lempresari ha de presentar el document de liquidaci dhavers (liquidaci) En signar-la, el treballador declara extingit el contracte i manifesta liquidats els drets que li poguessin correspondre desprs de la liquidaci dhavers. Conceptes que shan dincloure: Import de les percepcions salarials i no salarials corresponents als dies del mes treballats fins a la data de lextinci del contracte. Parts proporcionals de les pagues extraordinries. Descomptes que shan d'aplicar: Imports dels dies de vacances no gaudits Si sescau, limport de la indemnitzaci i/o salaris de tramitaci. Cotitzaci a la Seguretat Social sobre els conceptes salarials Retenci a compte de lImpost sobre la Renda de les Persones Fsiques </li><li> 11. Quadre resum dindemnitzacions No acceptaci de trasllat 20 dies de salari diari per any treballat (mxim 12 mensualitats) No acceptaci dels canvis substancials de les condicions de treball 20 dies de salari diari per any treballat (mxim 9 mensualitats) Extinci per incompliments greus de lempresari 45 dies de salari diari per any treballat (mxim 42 mensualitats) Acomiadament per causes objectives 20 dies de salari diari per any treballat (mxim 12 mensualitats) Acomiadament improcedent 45 dies de salari diari per any treballat (mxim 42 mensualitats) Acomiadament collectius o per fora major 20 dies de salari diari per any treballat (mxim 12 mensualitats) </li><li> 12. Exercicis Els exercicis prctics del tema consistiran a determinar qu passa amb el contracte de treball, quines obligacions se'n deriven per ambdues parts i calcular la liquidaci amb la indemnitzaci si sescau. </li></ol>