fiziologija mokraĆnog sustava - funkcija funkcija

of 19/19
FIZIOLOGIJA MOKRAĆNOG FIZIOLOGIJA MOKRAĆNOG FIZIOLOGIJA MOKRAĆNOG FIZIOLOGIJA MOKRAĆNOG SUSTAVA SUSTAVA SUSTAVA SUSTAVA - - - FUNKCIJA FUNKCIJA FUNKCIJA FUNKCIJA NEFRONA NEFRONA NEFRONA NEFRONA Lada Radin, dr. med. vet.

Post on 31-Dec-2016

248 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • FIZIOLOGIJA MOKRANOG FIZIOLOGIJA MOKRANOG FIZIOLOGIJA MOKRANOG FIZIOLOGIJA MOKRANOG SUSTAVA SUSTAVA SUSTAVA SUSTAVA ---- FUNKCIJA FUNKCIJA FUNKCIJA FUNKCIJA

  NEFRONANEFRONANEFRONANEFRONA

  Lada Radin, dr. med. vet.

 • CILJEVI:CILJEVI:CILJEVI:CILJEVI: Definirati pojmove: glomerul, glomerularna kapsula, bubreno tjelece,

  bubreni tubul, nefron, proksimalni sabirni kanalii, Henleova petlja i distalni sabirni kanalii.

  Opisati opskrbu krvlju nefrona Identificirati dijelove nefrona koji imaju ulogu glomerularne filtracije i

  tubularne reapsorpcije. Prouiti imbenike koji utjeu na glomerularnu filtraciju. Istraiti koncept maksimalnog transporta nosaom. Shvatiti kako hormoni aldosteron i ADH utjeu na bubrenu funkciju. Opisati kako bubrezi stvaraju mokrau koja je etiri puta

  koncentriranija od krvi.

 • a. efferens

  sabirnacijev

  KORA

  SR

  a. afferens

  interlobularnaarterijavena

  interlobarnaarterijavena

  jukstamedularninefron

  debeli krak Henleove petlje

  tanki krak Henleove petlje

  Bellinijevacijev

  vasarecta

  vanjska

  zona

  unuta

  rnja

  zon

  a

  kortikalninefron

  Textbook of medical physiology. 11th ed. Ed.: Guyton,

  A.C. i J.E. Hall, Elsevier Inc, Philadelphia, Pennsylvania

 • Encyclopdia Britannica Online, s. v. "nephron", 01.05. 2012.

  http://www.britannica.com/EBchecked/topic/409282/nephron

  Nefron

 • Bubreg regulira: Osmolarnost izvanstanine tekuine Volumen plazme Acidobaznu ravnoteu Ravnoteu elektrolita Izluivanje metaboliki otpadnih tvari Sintezu i otputanje hormona koji reguliraju

  osmolarnost i ravnoteu elektrolita

 • Uloge nefrona:glomerularna filtracijafiltracijafiltracijafiltracija PASIVNI PASIVNI PASIVNI PASIVNI procestubularna reapsorpcijareapsorpcijareapsorpcijareapsorpcija (Na+, voda, glukoza, aminokiseline, kationi,

  anioni..) AKTIVNI I PASIVNIAKTIVNI I PASIVNIAKTIVNI I PASIVNIAKTIVNI I PASIVNI proces

  tubularna sekrecija sekrecija sekrecija sekrecija ((((H+, K+, kreatinin, amonijevi ioni...) AKTIVNI AKTIVNI AKTIVNI AKTIVNI proces!

 • TLAKOVI Hidrostatski tlak kapilara(glomerula)

  (45 do 60mmHg) Hidrostatski tlak kapsule (-10 do 18mmHg) Koloidno osmotski kapsule (o mmHg)

  Koloidno osmotski kapilara (glomerula)(- 32 mmHg)

  = neto filtracijski = cca 10mmHgMGF = minutna glomerularna filtracija

 • Glomerularna filtracijahidrostatski i koloidno-osmotski tlakovi

  http://classes.midlandstech.edu/carterp/Courses/bio211/chap25/Slide13.GIF

 • suenje a. afferens poveava otpor protoku krvi

  smanjuje hidrostatskog tlaka u glomerularnim kapilarama ( PG) dovodi do smanjenja glomerularnefiltracije ( MGF)

  raffreff

  GF

  UTJECAJ SUENJA AFERENTNE ARTERIOLE

 • UTJECAJ SUENJA EFERENTNE ARTERIOLE

  raff

  reff

  GF

  PG

  suenje a. efferens poveava otpor otjecanju krvi iz kapilara

  umjerena konstrikcija izaziva porast hidrostatskog tlaka u kapilarama, poveava se neto tlak filtracije dovodei do poveanja MGF

  jaka konstrikcija dovest e do smanjenja protoka krvi kroz bubreg, poveanja glomerularnog koloidno-osmotskog tlaka smanjujui MGF

 • Proksimalni zavijeni kanali Reapsorpcija:

  65% filtriranog Na, isto toliko vode (uz Na) sav K, sva glukoza 85% HCO3 50% uree 40% Cl

  Sekrecija u. soli, oksalata, urata, kreatinina, antibiotika

 • glukozaglukoza

  aminokiselineaminokiseline

  meustanina tekuina

  kotransportlumen kanalia

  Sekundarno aktivni prijenos glukoze

  Textbook of medical physiology. 11th ed. Ed.: Guyton, A.C. i J.E. Hall, Elsevier Inc, Philadelphia, Pennsylvania

 • GLUKOZAGLUKOZAGLUKOZAGLUKOZAfiltracija 1000 mmol/danreapsorpcija 1000 mmol/danekskrecija 0 mmol/danreapsorpcijareapsorpcijareapsorpcijareapsorpcija= 100% filtracija= 100% filtracija= 100% filtracija= 100% filtracija

  - proteinski nosai glukoze neophodni su za kretanje glukoze iz lumena nefrona u intersticijske prostore, to ograniava koliinu glukoze koja se moe reapsorbirati- kada je na sve nosae vezana glukoza, viak glukoze izluit e se mokraom- prijenosni maksimum 2,1 mmol/ min- 1,25 mmol/min pojava u mokrai (ova konc. odgovara GUK od 10 mmol/L)

 • Distalni kanali Reapsorpcija

  NaCl+ voda, Ca, NH4 Sekrecija

  K, H+ Tu djeluju hormoni (aldosteron i ADH) i

  vre finu prilagodbu elektrolita i vode ovisno o potrebama

 • Antidiuretski hormon

  sintetizira se u hipotalamusu i pohranjuje u stranjem renju hipofize

  poveava reapsorpciju vode u epitelu zavrnog distalnog kanalia i sabirne cijevi

  poveava koliinu kanala akvaporina

 • Nadzor nad osmolarnoui koncentracijom Na u izvanstaninoj tekuini

  Sustav osmoreceptori-ADH

  OSMORECEPTORI

  MANJAK VODE

  izvanstanina osmolarnost

  sekrecija ADH

  plazmatski ADH

  propusnost za H2O u zavrnim distalnim kanaliima

  i sabirnim cijevima

  reapsorpcija vode

  izluivanje vode

  -

 • Koncentriranje mokraedjelovanje ADH

 • Hormonski nadzor nad reapsorpcijom

  aldosterondjeluje na glavne stanice zavrnog distalnog

  kanalia i sabirne cijevipoveava reapsorpciju Na+ i sekreciju K+stimulira Na/K-ATPaznu crpku na

  bazolateralnoj membranipoveava propusnost za Na+ na luminalnoj

  strani