Тest opšte kulture

Download Тest opšte kulture

Post on 28-Jan-2017

241 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  est opte kulture 1. Koje je najmnogoljudnija zemlja na svetu? a) Iran b) Indija c) Indonezija d) Kina 2. Jezero Titicaca nalazi se u: a) Junoj Americi b) Africi c) Evropi d) Aziji 3. Glavni grad Australije ? a) Sydney b) Canberra c) Melbourne d) Wellington 4. Do rascepa hrianske crkve na pravoslavnu i katoliku dolo je: a) 1054. god. b) 313. god. c) 1354. god. d) 1804. god. 5. U kojoj je dravi roen Adolf Hitler? a) Nemakoj b) Austriji c) Srbiji d) Poljskoj 6. 1. septembra 1939. poeo je jedan veliki rat. Koji? a) Prvi svetski rat b) Krimski rat c) Stogodinji rat d) Drugi svetski rat 7. Koje godine se odigrao dogaaj pod nazivom Bostonska ajanka, poznat kao provokacija kojom su graani Bostona izneli svoje nezadovoljstvo britanskom ekonomskom politikom prema amerikim kolonijama? a) 1873. god. b) 1773. god. c) 1673. god. d) 1900. god.

 • 2

  8. 1953. god. Nobelovu nagradu za knjievnost dobio je: a) Ivo Andri b) Winston Leonard Spencer Churchill c) Isidora Bjelica d) Martin Luther King jr. 9. Melkijades je lik iz romana koji je napisao: a) Borhes b) Markes c) Pavi d) Servantes 10.Vuk Drakovi poznat po ovom delu: a) Sudija b) Porota c) Advokat d) Svedok 11. Naslikao Gerniku: a) Goja b) Dali c) Rembrant d) Pikaso 12. Pred kraj ivota je potpuno ogluveo: a) Borodin b) Betoven c) Mokranjac d) Mocart 13. Najbra riba lepezasta sabljarka, koja dostie brzinu od 109 km/h je: a) lepezasta sabljarka b) kit ubica c) rena pastrmka d) ajkula 14.Kako se zvao grki vrhovni bog? a) Jupiter b) Uran c) Kron d) Zevs 15. Hemijska oznaka za zlato? a) Au b) Ajoj

 • 3

  c) Ag d) Zl 16. Prvi predsednik Sjedinjenih Amerikih Drava zvao se: a) Bendamin Frenklin b) Dord Vaington c) Tomas Deferson d) Dord Bu Najstariji 17. Hamlet je bio: a) nemaki prestolonaslednik b) danski kraljevi c) kotski princ d) engleski princ e) holandski vojvoda f) vedski carevi 18. ta mrda na vrh brda? a) oban b) vrba c) turistiko odmaralite d) zemljotres 19. Otrcan izraz, fraza koja je postala banalna, naziva se: a) paradigma b) sintagma c) sintaksa d) lozinka e) klie f) leksema 20. Minimalan broj prisutnih potreban da se donese punovana odluka naziva se: a) legalitet b) kvorum c) populacija d) legitimitet e) leksema f) numerus klauzus 21. ta je Albertu Ajntajnu bila Mileva? a) majka b) kerka c) supruga d) unuka e) mecena f) mentorka

 • 4

  22. Usaivanje tueg tkiva ili vetakog organa oveku naziva se: a) imatrikulacija b) imanacija c) imputacija d) implantacija 23. Simbol medicine je: a) pacov b) slepi mi c) beli mi d) zmija 24. Na filmskim festivalima ili na vanim sastancima (diplomatskim, na primer) naroita panja obraa se na V.I.P. ta ova skraenica oznaava? a) veoma vane osobe b) opasnost od terorista c) novinare - lovce na skandale 25. Voa grupe NIRVANA zvao se: a) Majk Peton b) Entoni Kidis c) Majkl Dekson d) Edi Veder e) Kurt Kobein 26. Nenasilnom smru umro je: a) Don Ficderald Kenedi b) Aleksandar Karaorevi c) Vinston eril d) Aleksandar Obrenovi e) Zoran ini f) Mahatma Gandi 27. Proces u kome nekadanje socijalistike zemlje (SSSR, Maarska, Rumunija, itd.) naputaju socijalizam naziva se: a) destaljinizacija b) postmodernizam c) asimilacija d) tranzicija e) dokapitalizacija f) etatizam 28. Predvorje u pozoritu ili bioskopu naziva se: a) proscenijum b) foaje

 • 5

  c) antrfile d) predsoblje 29. Autor poznate slike Suncokreti je: a) Tuluz-Lotrek b) Dega c) van Gog d) Mone e) Renoar 30. Latinska izreka HOMO HOMINI LUPUS EST znai: a) Zrno po zrno pogaa b) Ko radi ne boji se gladi c) Kako seje tako e i njati d) ovek je oveku vuk 31. Koagulacija je: a) zgruavanje b) saradnja c) razumevanje d) suivot e) ispovedanje 32. Haiku je: a) vrsta japanske pesme b) borilaka vetina c) vetina savijanja papira d) zain u kineskoj kuhinji e) drutvena igra u Japanu 33.Mural je: a) panski nacionalni junak b) planina u Rusiji c) slika na zidu d) pritoka Save e) prsten-peatnjak 34. Perfidna osoba je: a) podmukla b) naitana c) tedljiva d) umorna e) lakoma

 • 6

  35. irak je: a) deo odee b) maarska narodna igra c) svenjak d) vrsta alata e) prozor 36. Pulicerovu nagradu dobijaju: a) hemiari b) arhitekte c) fiziari d) novinari 37. Najvee jezero na svetu, po kvadraturi, je: a) Lugano b) Ohridsko c) Kaspijsko d) Plavsko 38. Duina od jednog ina iznosi: a) oko 1 cm b) oko 2.5 cm c) oko 5 cm d) 60 cm 39. Francuski kardinal koji je bio poznatiji kao dravnik zvao se: a) Poenkare b) Prevo c) Rielje d) Robespjer 40. Kada se za narod kae da ivi u dijaspori, to znai da: a) ivi u oskudici b) ratuje sa susedima c) ivi u blagostanju d) je rasut po svetu 41. Osnivaem pozorinog ivota u Srbiji, smatra se: a) Jakov Ignjatovi b) Dositej Obradovi c) Vuk Stefanovi Karadi d) Joakim Vuji 42. Grogiran ovek je: a) oamaren b) smrznut

 • 7

  c) kliniki mrtav d) oamuen 43. Kakav je ovek samarianin: a) plaljiv b) milosrdan c) lakomislen d) nervozan 44. erlok Holms je kreacija: a) Edgara Alana Poa b) Agate Kristi c) Artura Konana Dojla d) Sidnija eldona 45. Naziv veni grad pripada gradu: a) Parizu b) Rimu c) Njujorku d) Londonu e) Novom Sadu 46. Uzroke avionskih udesa mogue je najsigurnije utvrditi pomou ureaja koji se zove: a) visinomer b) crna kutija c) kokpit d) gravitacioni instrument e) brutometar 47. Ahilova peta je simbol za: a) slabost b) snagu c) odlunost d) vitetvo e) nemilosrdnost 48. Alfred Nobel proslavio se otkriem: a) dinamita b) iroskopa c) nitroglicerina d) baruta

 • 8

  49. Meu sledeim vrstama drvea najveu visinu moe da dostigne: a) baobab b) sekvoja c) jela d) bor 50. Semiti su: a) drevni bliskoistoni narodi b) nelogine pretpostavke c) crveni mravi d) plodovi tropske voke 51. Ozonski omota je: a) deo Zemljine kore b) omot za svesku c) praumska oblast u Brazilu d) sloj u stratosferi 52. Borba Davida i Golijata je simbol pobede: a) fiziki slabijeg nad jaim b) snage nad tehnikom c) bogatstva nad siromatvom d) ene nad mukarcem 53. Delo Gospodar Prstenova napisao je: a) ekspir b) Tolkin c) Hobit d) Gete 54. Koji od sledeih spada u grupu Romanskih jezika: a) ruski b) francuski c) keltski d) albanski 55. Mata Hari je: a) pevaica b) pijunka c) Da Vinijeva Slika d) borac za enska prava

 • 9

  56. Filatelista je: a) ovek koji uiva u hrani b) posmatra riba c) sakuplja potanskih maraca d) strunjak za ume 57. Ptica Feniks je simbol : a) besmrtnosti b) pustoenja c) boanske mudrosti d) brige za potomstvo 58. Borba Don Kihota sa vetrenjaom postala je simbol: a) Velike pobede b) uzaludne borbe c) velike hrabrosti d) tekog poraza 59. Otomansko carstvo je drugi naziv za: a) Persijsko carstvo b) Egipatsko carstvo c) Tursko carstvo d) Arapsko carstvo e) Mongolsko carstvo 60. akal je vrsta: a) make b) zebre c) psa d) mrmota e) goveeta 61. Kada se za nekog u sportu kae da je autsajder, to znai: a) da ima vrlo male anse da ostvari pobedu b) da ne sme da prebacuje loptu preko polovine igralita c) da je on pomoni sudija d) da je izbacio loptu van igralita 62. ta je konzorcijum: a) dogovor b) zajednica c) mala proizvodna radionica d) arhitektonsko reenje

 • 10

  63. Ako je neija kua pod hipotekom, to znai: a) da kua jo nije dovrena b) da kua slui kao zalog za pozajmljeni novac c) da kuu gradi vie ljudi udruenim sredstvima d) da se kua prodaje zbog dugova 64. Konstatinopolj je stari naziv za: a) Istanbul b) Kairo c) Atinu d) Solun e) Vranje 65. Koji od sledeih dela nije napisao ekspir: a) Ukroena goropad b) Magbet c) Kralj Lir d) Boanstvena komedija 66. Sertifikat je: a) potvrda b) zajam c) molba d) ustupak e) tuba 67. Kopakabana je: a) vrsta junoamerikog plesa b) karneval u Brazilu c) plaa u Rio de aneiru d) vrsta dugake ogrlice od koljki 68. Citadela je: a) mali morski rak b) iroka plitka posuda c) utvrenje d) tamnica 69. Hologram je: a) astronomska mapa b) trodimenzionalna fotografija c) nain sporazumevanja pomou gestova 70. Celibat je: a) zabrana enidbe b) material za filmske trake

 • 11

  c) vrsta rue sa malim laticama d) ceremonija sahrane e) nean poljubac 71. Cunami je: a) japanski ratnik b) kiselo jelo c) zain d) predgrae Pekinga e) veliki talas 72. Nebesko telo vidljivo sa Zemlje tek svakih 76 godina je: a) Halejeva kometa b) planeta Pluton c) sazvee planete Mars d) zvezda Vega 73. Hipokrizija oznaava: a) licemerje b) veliku privrednu krizu c) saaljenje d) smanjenje koliine kiseonika u krvi 74. Panieva omorika je etinar koji je naen najpre: a) u kanjonu reke Pive b) na Deliblatskoj peari c) na Peterskoj visoravni d) na padinama planine Tare 75. Potomci gordog Albiona su: a) veani b) Srbi c) Finci d) Kurdi e) Britanci 76. Hanibal ante portas (Hanibal je pred vratima) vikali su u panici stanovnici: a) Aleksandrije b) Rima c) Kartagine d) Atine

 • 12

  77. Operu Karmen napisao je kompozitor: a) uzepe Verdi b) akomo Puini c) or Bize d) ak Ofembah 78. Kada trpimo 100 decibela, to znai: a) da smo duboko zaronili b) da imamo dobre ivce c) da lebdimo visoko u balonu d) da nam pucaju bubne opne 79. Berlinski zid je bio simbol: a) hladnog rata b) nemake moi c) pruskog imperijalizma d) faizma e) bogatstva Zapadne Nemake 80. Koncesija je: a) krae muziko delo b) sednica c) zabava d) povlastica e) sveana povorka 81. Koliko je potrebno Mesecu da obie oko Sunca: a) pola godine b) 1 godina c) 2 godine d) 1 mesec 82. Projekat Menhetn (eng. The Manhattan Project) je: a) sinonim za genetski inenjering b) nacrt izgradnje Nju Jorka do 2020-te godine c) studentski program d) program pravljenja i razvijanja nuklearnog oruja tokom II svetskog rata 83. Danteova komedija je: a) boanstvena b) tuna c) tragina d) nakaradna

 • 13

  84. Triatlon je: a) kartaka igra b) bog oblaka c) metereoloki