enfeksİyon hastaliklari

187
ENFEKSİYON HASTALIKLARI Sağlık Sağlık Sla Sla yt yt Arşi Arşi vi: vi: http://hastaneciyiz.blogs pot.com

Upload: sukey

Post on 05-Jan-2016

309 views

Category:

Documents


9 download

DESCRIPTION

ENFEKSİYON HASTALIKLARI. http://hastaneciyiz.blogspot.com. Sağlık. Slayt. Arşivi:. DÖKÜNTÜ. İnfeksiyon hastalıklarının bir belirtisi olarak deride beliren kırmızı renkteki lezyonlara ekzantem M ukozada görülen değişikliklere ise enantem. Ekzantemler. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

SağlıkSağlık SlaytSlayt Arşivi:Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com

DÖKÜNTÜ İnfeksiyon hastalıklarının bir belirtisi

olarak deride beliren kırmızı renkteki lezyonlara ekzantem

Mukozada görülen değişikliklere ise enantem

Ekzantemler

Maküli: Kapiller dilatasyon sonucu oluşan, cam bagetle basınca solan, deriden farklı renkteki kırmızı lezyon

Papül; Kapiller dilatasyon ve damar dışına sızan serum nedeniyle deriden kabarık nodüler kırmızı bir lezyondur. Cam bagetle basınca genellikle solar ama seruma eritrositlerde sızar ise solmaz.

Vezikül; Epidermisin alt tabakaları ve dermiste sıvı birikimi sonucunda deriden kabarık, içinde berrak sıvı bulunan lezyona

Püstül; Aynı vezikül gibi deriden hafif kabarık ama epidermis ile dermis arasında pürülan sıvı bulunan lezyondur. Sıvının rengi bulanıktır.

Eritem; Derinin yaygın veya lokalize kızarıklığına denir, eritema marjinatum(RA)

Purpura; (peteşi veya ekimoz) Epidermis altında küçük kanama

odaklarına peteşi Yaygın kanama alanına ise ekimoz Eritema nodosum; hafif pembe

renkli, palpasyonla orta sertlikte nodüler lezyondur.

toksinin vücuda yayılımı Kızıl (AGBHS) Haşlanmış deri sendromu

(S.aureus) Toksik şok sendromu

NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ

NBA tanımlaması, Fizik muayenede, öyküsünde ve 7 gün

hastaneye yatış süresince laboratuvar incelemeleri ile tanısı konulamayan,

7 gün veya daha uzun süre 38 derecenin üzerinde seyreden ateş

Atipik seyirli infeksiyon Bağ dokusu hastalıkları Neoplazmlar

Bakteriyel infeksiyonlar iki grupta toplanır

Birinci Grupta (NBA) Tüberküloz Atipik mikobakteriler Tifo Brusella Tularemi Spiroket hastalıkları Hepatit virusları Sitomegalovirus ve Epstein-Barr virüs

İkinci grupta Fokal infeksiyonlar Endokardit Karaciğer veya intraabdominal

abseler, Sinüzit Mastoidit Pyelonefrit veya Perinefrik apse Osteomyelit Pnömoni

Bu hastalarda gizli bakteriyemi kuvvetle muhtemelse (yüksek risk) ampirik antibiyotik tedavisi

BAKTERİYEMİ VE SEPSİS

BAKTERİYEMİ

Bakteriyemi, kanda pozitif kan kültürüyle gösterilen canlı bakteri bulunmasıdır.

Primer Sekonder

Primer kan enfeksiyonu tanısı kriterleri

Kan kültüründen izole edilen patojen, başka bir bölgedeki enfeksiyonla ilişkili olmamalıdır.

İzole edilen organizmanın deriden kontamine olma olasılığı varsa, hastanın ateşi (>38ºC), titremesi veya hipotansiyonu olması ve şu kriterlerden birinin karşılanması gereklidir:

(a)organizma ayrı zamanlarda alınan iki kan kültüründe üremelidir;

(b)Yaygın deri kontaminasyonu yapan organizma, intravasküler katateri bulunan bir hastadan bir kez izole edilmelidir.

Deri kontaminasyonu KNS Difteroidler Bacillus türleri Propionibacterium türleri

Kanda antijen testi pozitif ve sorumlu organizma başka bir bölgedeki enfeksiyonla ilişkili değil.

12 aydan küçük bebeklerde yukarıdaki kriterlerden biriyle şunlardan birinin olması:

Ateş (>38ºC), Hipotermi (<37ºC); Apne Bradikardi.

Bakteriyemi saptanan hastalarda odağın belirlenmesine çalışılmalıdır.

Hastanede yatan hastalarda öncelikle intravasküler kataterler ve iv sıvılar araştırılmalı

İntravenöz kateterlerde enfeksiyon riskini arttıran faktörler

Alt ekstremitenin kateterizasyonu, El yerine bilekten takılması, üç günden uzun süre kalması, Kateter hammaddesi olarak teflon yerine

polivinil klorid veya polietilen kullanılması

Santral venöz kateterlerin, internal juguler venden takılması, subklaviyan yerleşimli katetere göre daha sık bakteriyemi

Arteriyel kateterlerde kateter bölgesinin kolonizasyonu ve 4 günden uzun süre kalması bakteriyemi riskini arttırır.

Primer kan enfeksiyonunda kandan izole edilen bakteriler

KNS %31 S. aureus %16 Enterokoklar %9 E coli %5 C. Albicans %5

K. pneumonia %5 Enterobakter sp.

%4 Diğerleri %25

Toplum kaynaklı bakteremilerde E.coli (özellikle ürosepsis), Pnomokoklar, Meningokok, MSSA............ en sık etkenlerdir.

Diş fırçalama sonrası kana karışan viridans streptokoklar, enfektif endokardit vakalarının %75'inden sorumludur.

IV ilaç bağımlılığı ve nosokomiyal girişimler de geçici bakteriyemi yoluyla endokardite neden olabilir.

Bakteriyemi-Özel hasta grupları

Yanık’ta en sık P aeruginosa

HIV’de katetere bağlı bakterieminin en sık nedeni S. aureus

Kanserlilerde barsaktaki bakterilerin translokasyonu nedeniyle gram negatif patojenler öne çıkar.

Özel hasta grupları

Dializ hastalarında katetere bağlı sepsisin en sık nedeni Gr negatif

Splenektomili hastalar H influenzae, N meningitidis, ve S. pneumoniae

Septik abortus veya pelvik enfeksiyon mikst aerobik veya anaerobik enfeksiyon ..............düşünülmelidir.

İv ilaç bağımlıları, Stafilokok Gram (-) basiller

Şok, intravasküler hemoliz ve sarılık varlığında klostridyal bakteriyemi

İntraabdominal sepsis, Anaeroblar, özellikle B. fragilis önemli rol oynar.

Kapak bozuklukları olanlarda bakteriyemi sonrası endokardit riski

İmmün yetmezlikli hastalar nosokomiyal

patojenler ve mantar enfeksiyonu

Capnocytophagia canimorsus bakteriemisi, köpek ısırığından sonra ortaya çıkabilir ve özellikle splenektomili hastalarda virulandır.  

SEPSİS

Sepsis İnfeksiyona karşı aşırı sistemik enflamatuar

yanıt

SİRS Enfeksiyöz yada enfeksiyöz olmayan çeşitli

uyaranlara karşı gelişen akut fizyolojik cevaplar serisidir.

Sistemik inflamatuar cevap sendromu (SIRS): Enfeksiyöz ya da enfeksiyöz olmayan

çeşitli uyaranlara karşı gelişen akut fizyolojik cevaplar serisi

tanısı konulması için aşağıdaki kriterlerden iki veya daha fazlası bulunmalıdır:

36ºC'den düşük veya 38ºC'den yüksek ateş.

Nabız >90 /dak.

SIRS Solunum hızının dakikada 20'den fazla

olması PaCO2'nin 32 mmHg'den az olmasıyla

karakterize hiperventilasyon. Beyaz küre sayımının 4000/mm3'den

az veya 12.000/mm3'den fazla olması veya immatür polimorfonüklear lökositlerin oranının %10'dan fazla olması.

SIRS

Enfeksiyonla oluşursa sepsis

Bir yaş altı çocuklarda bu bulgular yanında

hipotermi Apne Bradikardi gibi bulgularda sepsisi

akla getirmeli

SIRS sonucu

Endotel hasarı, Mikrovasküler disfonksiyon, Doku oksijenasyonunda bozulma Organ hasarı

Sepsis Septik şok, yeterli sıvı replasmanına

rağmen hipotansiyonla seyreden sepsistir.

Bakteri ya da endotoksinin dolaşıma girmesiyle sitokin TNF ve IL-1 sentezi

Ateş, 30-90 dakika sonra ortaya çıkar. Bu nedenle kan kültürleri ateş zirveye

çıkmadan alınmalıdır.

Sepsis riskini arttıran konakçıya ait faktörler

Çok ileri ya da küçük yaş Altta yatan çok sayıda ya da ağır hastalık Malnutrisyon İmmün yetmezlik, özellikle nötropeni Deri bütünlüğünün bozulması(örn. yanık)

Sepsis Deri Meningokoksemide maküler, peteşiyal,

purpurik veya ekimotik lezyonlar

Yaygın gonokokal enfeksiyonda parmak ve parmak uçları gibi distal ekstremitelerde peteşi, purpura, hemorajik ya da papüler lezyonlar

Sepsis Deri Stafilokokal bakteriyemi, deri döküntüleri

(meningokoksemiye benzer) Pseudomonas bakteriyemisinde, ektima

gangrenosum Aeromonas hidrophila da benzer lezyon

Sepsis Deri

Kandidemilerde deriden kabarık, ayrı ayrı pembe-kırmızı deri nodülleri

Bakteriyel endokardit splinter hemorajiler ve osler nodülleri

İmmün yetmezlikli, yara enfeksiyonu olan ya da hemolizle seyreden klostridyal sepsis vakalarında sarılık

Sepsis Laboratuvar En az 2-3 adet kan kültürü alınmalı Mantarlar için özel besiyerleri Gram boyama ve kültür Antibiyotik tedavisi

Sepsis tedavi

Hastanın vital bulguları monitorize edilmelidir.

Şok mevcutsa öncelikle tedavi Destekleyici tedavi

Sepsis Tedavi Volüm replasmanı Septik şok tedavisinde kolloid daha

üstün Oksijen desteği pH 7.0-7.1'e kadar düşmüşse

bikarbonat

Sepsis Tedavi

Kültür sonuçları çıkıncaya kadar erken antibiyotik tedavisi mortaliteyi azaltır.

IV bakterisidal ajanlar tercih edilmelidir Antibiyotikler kombinasyon halinde

kullanılabilir Özellikle P. aeruginosa ve enterokok

Sepsis Tedavi

Gram negatif bakterilerin etken olduğu düşünülüyorsa, (genellikle bir beta laktam ve aminoglikozit) kombinasyonu

Bu ikili kombinasyonun üçüncü kuşak bir sefalosporin ya da karbapenemle monoterapiye üstünlüğü gösterilememiştir

Sepsis Tedavi

MRSA ve nosokomiyal gram(-) basiller vankomisin+aminoglikozit (± piperasilin)

P. aeruginosa bakteriemisinde tam doz aminoglikozit +antipseudomonal penisilin

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARI 

Sellülit Hospitalizasyon nedeni olan başlıca deri ve yumuşak doku enfeksiyonudur.

Diğer pyodermalar arasında impetigo follikülit fronkül karbonkül Pyodermalar çoğunlukla S. aureus

İMPETİGO İmpetigo, yüz ve ekstremite gibi açık

bölgelerde görülen yüzeyel vezikülopüstüler deri enfeksiyonu

Grup A streptokoklar S. aureus

Predispozan Grup A streptokoklar ve S. aureus

taşıyıcılığı, Minör travmalar, Kişisel hijyen kötülüğü, Nemli hava Kalabalık yaşam şartları

İmpetigo

Vezikülopüstüler lezyonlar açılır ve bal rengi krutlarla kaplanır.

S. aureus ve Grup A streptokokların neden olduğu impetigolar klinik olarak birbirinden ayrılamaz.

Lokal lenfadenopati

İmpetigo Grup A streptokoklara bağlı olarak

nadiren, ülseratif bir form (ektima) Bullöz impetigo, S. aureus'a bağlı

olarak daha çok yenidoğanlar ve küçük çocuklarda görülür.

İmpetigo

İmpetigo tedavisinde ilk tercih penisilin olmasına karşın

S. aureus suşlarının hemen tamamı beta-laktamaz ürettiğinden eritromisin, dikloksasilin ve topikal mupirosin kullanılabilir.

Tedavide ilk seçenek genellikle günde dört doz eritromisin ya da günde üç kez topikal mupirosin 

FOLLİKÜLİT Follikülit, kıl folliküllerinin lokal

enfeksiyonudur. S. aureus (en sık) P. aeruginosa Kandida

Follikülit

risk faktörleri arasında Burunda S. aureus taşıyıcılığı, P. aeruginosa ile kontamine yüzme

havuzlarında bulunma Antibiyotik ve kortikosteroid kullanımı

(kandida folliküliti)

Follikülit

Tekrarlayan follikülitler görülebilir. Nadiren follikülit fronküle ilerleyebilir. Sistemik tedavi yararlı değildir. S. aureus taşıyıcılarında mupirosin

pomad uygulanması

FRONKÜLOZ VE KARBONKÜL

Genellikle folliküliti takiben bir saç follikülünü tutan inflamatuar bir nodüldür.

Karbonkül subkutan dokuda bir veya birden çok apse topluluğudur.

Her iki durumda da en sık S. aureus Deri, yüz, aksilla ve gluteal bölge gibi

sürtünme ve terlemeye maruz kalan alanlarda görülür.

Fronküloz ve Karbonkül Şişmanlık Kortikosteroid tedavisi öyküsü Nötrofil fonksiyon bozukluğu

predispozan

Fronküloz ve Karbonkül

Fronküloz, genellikle kendiliğinden drene olan ağrılı nodüler lezyon

Fronkülozda sistemik semptomlar nadir görülür.

Ateş gibi sistemik semptomlar daha derin bir enfeksiyon olan karbonkülde beklenir.

Fronkül ilerleyerek karbonküle dönüşebilir.

Fronküloz ve Karbonkül Yüz ve ağız kenarındaki fronküller venöz

drenaj yolları nedeniyle kavernöz sinüs trombozu

Bakteriyemi ve metastatik enfeksiyonlar

Fronküloz ve Karbonkül Antibiyotik tedavisi, S. aureus'a

yönelik Dikloksasilin ilk tercih olabilir. Penisiline allerjik hastalarda sefaleksin

veya klindamisin Nasal S. aureus taşıyıcılığı topikal

mupirosin, düşük doz klindamisin veya rifampisin +dikloksasilin ile tedavi

NEKROTİZAN DERİ VE FASCİA ENFEKSİYONLARI

Deri ve fascianın nekrotizan enfeksiyonları, fulminan doku hasarı ve sistemik toksisite ile birlikte yüksek mortaliteye yol açar.

Nekrotizan sellülit

Klostridya sellüliti Klostridya harici anaerobik sellülit

(diyabet)

Meleney sinerjistik gangreni (post op, S.aureus+strep)

Sinerjistik nekrotizan sellülit

Nekrotizan sellülit Klostridya sellüliti, çoğunlukla

Clostridium perfiringes'e bağlı gelişir travma ya da cerrahi Fasya ve derin kaslar tutulmazken,

hemen her zaman deride gaz bulunur. Myonekroza göre daha az sistemik

toksisiteye neden olmasına karşın cerrahi debridman gerektirir.

Nekrotizan sellülit

Klostridya harici anaerobik sellülit, mikst anaerobik ve aerobik organizmaların neden olduğu dokuda gaz oluşumu izlenen bir sellülit tipidir.

Hastalar genellikle diabetiktir. Enfeksiyon pis kokulu olup, cerrahi

ekplorasyon ile myonekroz ve nekrotizan fasciit'ten ayrılır.

Nekrotizan sellülit

Meleney sinerjistik gangreni, Postoperatif hastalarda

Yavaş yavaş genişleyen bir ülserasyon S.aureus + mikroaerofilik streptokok Cerrahi debridman ve antibiyotik

Nekrotizan sellülit

Sinerjistik nekrotizan sellülit: Bacaklarda ve perinede

Diabet risk faktörü Aerobik ve anaerobik

Nekrotizan fasciit Nekrotizan fasciit, subkutan dokunun

derin yerleşimli bir enfeksiyonudur. Fascia ve yağ dokusunda ilerleyici

hasara yol açar ancak deri korunur. İki klinik tipi mevcuttur:

Tip I

Aerobik + anaerobik (mikst) Cerrahi işlemlerden sonra görülen Diabet ve periferik vasküler hastalık

bilinen risk faktörleridir.

Tip II Nekrotizan fasiit

Streptococcus pyogenes Her yaş grubunda ve altta yatan bir

hastalığı olmayan kişilerde de görülebilir.

Künt travma, varisella aşısı, iv ilaç bağımlılığı, laserasyonlar, cerrahi girişimler, doğum ve hasta kişiyle temas

Ludwig anjini Yüz ve boyundaki fascia aralıklarının

nekrotizan fasciiti Fusobakteri ve streptokoklar Çoğu vakada dental girişim Mikst aerobik ve anaerobik Yüz ve mediastene yayılabilir.

Fournier gangreni Perineal bölgede GIS ya da üretral mukozanın delici

yaralanmaları sonrası oluşan agresif seyirli bir enfeksiyondur.

Ani ve şiddetli bir ağrı ile başlayıp, ön karın duvarı, gluteal kaslar, skrotum ve penise hızla yayılım

Nekrotizan deri ve fascia enfeksiyonlarının tedavisi

Erken ve agresif cerrahi ile nekrotik dokunun debridmanı

Antibiyotik tedavisi Destekleyici önlemler

Nekrotizan deri ve fascia enfeksiyonları tedavisi

Tip I nekrotizan fasciit hastalarında, ve Fournier gangreninde antibiyotik tedavisi gram boyama, kültür

Ampirik tedavide, ampisilin ya da SAM ve klindamisin (metranidazol) kombinasyonu

Nekrotizan deri ve fascia enfeksiyonları tedavisi

Daha önce antiyotik kullanımı ya da hospitalizasyon öyküsü varsa gram negatif etki spektrumu genişletilmelidir.

Bunun için ampisilin yerine piperasilin-sulbaktam ya da tikarsilin-klavulanik asit kullanılması ile gerçekleştirilebilir.

Nekrotizan deri ve fascia enfeksiyonları tedavisi Servikal nekrotizan fasciit ve Ludwig

anjini fusobakteri ve streptokoklar Penisilin veya klindamisin Şok mevcutsa destekleyici tedavi İntravenöz immunoglobulin tedavisiyle

streptokokal toksinler ve bazı klostridyal toksinler bloke edilebilir.

KEMİK VE EKLEM HASTALIKLARI

Kemik (osteomyelit) ile eklemlerin (septik artrit) infeksiyonları genellikle bakteriyel

Osteomyelit her yaşta ortaya çıkabilir ama sıklıkla 3-12 yaşlar arasındaki çocuklarda görülür ve erkekleri (2 kat)

Kemik infeksiyonları hematojen yayılımla ya da yakın infeksiyon odağından doğrudan yayılım

Osteomyelit Çocuklarda osteomyelit sıklıkla

bakteriyeminin sonucudur Özellikle uzun kemiklerin metafizleri

olmak üzere hızlı büyüyen kemiklerde gözükür.

Osteomyelit Osteomyelit sıklıkla travma sonrasında

oluşur infeksiyona zemin hazırlayan lokal kemik

zedelenmeleri alanlarında Bir yaşın altındaki çocuklarda septik artrite

neden olur.

Osteomyelit

Osteoartrit, Piyoartrit kalça, dirsek omuz, diz eklemlerinde sıktır

Osteomyelit Staphylococcus aureus en sık H. influenzae tip b Grup B (yenidoğanda) Diğer streptokoklar Anaerobik mikroorganizmalar Gram negatif enterik bakteriler M. tuberculosis

Osteomyelit

zemin hazırlayan diğer etkenler Fronkül Su çiçeğinin infekte lezyonları İnfekte yanıklar Uzamış intravenöz ya da santral

parenteral beslenme İntravenöz ilaç kullanımı Travma

Osteomyelit

Orak hücreli anemi ve diğer hemoglobinopatiler

Staphylococcus aureus (en sık) Salmonella S. pneumoniae

osteomyelit Köpek ya da kedi ısırığına ikincil

osteomyelitler pasteurella multocida

Pseudomonas osteomyeliti Sıklıkla ayağın delici yaralarından sonra

(ince tabanlı lastik ayakkabı giyenlerde) intravenöz ilaç bağımlılığında

Osteomyelit

Lökositoz bulunabilir. Sedimentasyon genellikle yükselmiştir

ve tedaviyi izlemede çok yararlıdır. Kan kültürleri (%60 pozitiftir) Sellülit aspirasyon kültürleri Periost aralığının tanısal aspirasyonu

Osteomyelit Osteomyelitte iv antibiyotik tedavisine

başlama kararı, kemik aspirasyonunun Gram boyanması sonucuna, kan kültürleri raporlarına ve beraberindeki hastalığa dayanmalıdır

Başlangıç tedavisinde penisilinaz üreten stafilokok ve MRSA düşünülmelidir.

Osteomyelit

Orak hücreli anemisi Salmonella, S.aureus (sefotaksim, seftriakson).

Yara kontaminasyonu ya da intravenöz ilaç bağımlılığı öyküsü olanlarda gr negatif organizmalar

Osteomyelit

Küçük çocuklarda H.influenza Seftriakson, sefotaksim, ampisilin

/sulbactam

Bağışıklığı kırılmış olan hastalarda ya da uzun süre parenteral beslenme uygulananlar

Candida, Aspergillus ve Rhizopus potansiyel patojenler (amfotericin B).

Osteomyelit

iv tedaviye yanıt genellikle 48 saatte Cerrahi drenaj gerekebilir

erken dönemde cerrahi drenaj Sekestrum varsa, Hastalık kronik ya da atipikse, Kalça eklemi tutulmuşsa ya da Omurilik basısı

Osteomyelit

Antibiyotik parenteral 4-6 hafta ya da daha uzun süre

Oral antibiyotikler ancak intravenöz tedaviye olumlu yanıttan sonra etkili

Osteomyelit

Osteomyelitin yetersiz ya da gecikmiş tedavisi genellikle

Kronik abse oluşumu Sinüs kanalından drenaj Patolojik kırıklar Ortopedik deformitelere Amiloidoz

Septik Artrit

En sık yaşamın ilk iki yılında ve adölesan döneminde görülür.

Septik artrit küçük çocuklarda; bakterinin hematojen yayılımı, çevreleyen yumuşak dokulardan bulaşma yoluyla yayılımı ve osteomiyelitin epifizden eklem boşluğu içine yakın yayılımı ile ortaya çıkar.

Septik Artrit

S aureus en sık 2-4 yaşlar en sık H. influenzae tip b Bunu stafilokok, streptokok, pnömokok ve

meningokok izler.

Eklem efüzyonu H.influenzae tip b Meningokok sepsisi ve menenjiti

Septik Artrit Meningokok artriti, sepsis yada menenjit

yokluğunda da oluşabilir. Yaygın gonokoksik infeksiyonla beraber

olan gonokoksik artrit adölesan dönemdeki poliartritin ya da monoartriküler artritin en sık nedenidir.

Endemik bölgelerde Lyme artriti

Septik Artrit

Çocukluk çağında septik artrit en sık

Kalça eklemi, Diz eklemi

Akut septik artritte sıklıkla tek eklem tutulur (diz, kalça, ayak bileği, omuz, dirsek, bilek).

Septik Artrit Lökositoz ve sedimantasyon hızı

artışı Süpüratif artritin hızlı tanısındaki

seçenek artrosentez

H. influenzae %85’inde kan ve/veya eklem kültürleri pozitiftir.

Artrit Yapan Diğer Bakteri İnfek Tüberküloz Sifiliz Lyme hastalığı

Septik Artrit Parenteral antimikrobiyal ilaçlar

başlıca tedavi uygulaması Cerrahi girişimler özel durumlarda

Septik Artrit S. aureus’un neden olduğu kalça ya

da omuz piyonejik artritinde hemen cerrahi drenaj gerekir.

Bununla birlikte dizin artrosentezler ve uygun parenteral antibiyotikler

Septik artrit Eklem sıvısının gram boyamasına göre

yenidoğanda ampirik olarak Stafilokoklar grup B streptokoklar aerobik Gram negatif çomaklara

sefalosporinler(seftriakson, sefotaksim)

Septik Artrit Kültür sonuçları öğrenilene kadar 3 ay 4 yaş arası çocuklara S.aureus ve

H.influenza tip b’ye karşı etkili antibiyotikler Seftriakson ya da ampisilin/sulbaktam

S.aureus için iv metisilin (nafsilin, oksasilin)

MRSA’ya vankomisin Gonokoksik artritte seftriakson seçilir

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ İNFEKSİYONLARI

Yenidoğan Dönemi Sonrası Akut Bakteriyel Menenjit

Menenjit, leptomenikslerin inflamasyonu

Bakteri, virus ya da nadiren mantar ile oluşmasına karşın, bakteriyel menenjit çocuklarda septiseminin sık görülen bir komplikasyonudur ve acil tedavi gerektirir.

Yenidoğan menenjitleri B grubu streptokok Listeria monositogenes Kapsüllü E.coli

İki ay ile 12 yaş arasındaki çocuklarda bakteriyel menenjit etkeni sıklıkla

S.pneumonia N.meningitidis H.influenza tip b

H.influenza ile infeksiyon her yaşta olabilir, ama 4 yaş öncesinde daha sıktır.

Beş yaşın üzerinde S.pneumonia N.meningitidis

Ventriküler-peritoneal şantla S.epidermidis Korinebakteri

Açık nöral tüp defektli S. aureus Enterik bakteriler

T hücre defekti Cryptococcus neoformans L. monocytogenes

Sinüs kırığına bağlı BOS sızıntısı Pnömokok menenjiti

Delici kafa travması Stafilokoksik menenjit

Bakteriyel menenjit kış ve ilkbaharda sık

Erkeklerde kızlardan daha fazla En sık 2 ay ile 2 yaş arasında Nazofarengeal taşıyıcı ile yakın

temas H.influenza tip b infeksiyonu Meningokok infeksiyonu geçirenler

Deri ile meninks arasında doğrudan ilişki olduğu için, mikroorganizmler dermoid sinüs alanından ya da meningomyelosel yolu ile

Kafatasının ya da omurganın osteomiyeliti de menenjit yapabilir.

Orak hücreli anemisi olan ya da dalağı olmayan çocuklarda S. pneumonia menenjiti

Kompleman eksikliği bazı çocuklarda Neisseria sepsisine ve menenjite eğilim

inflamatuvar yanıt kan beyin bariyerinin geçirgenliğini arttırır

serebral ödeme, KİBAS ve koagülasyon sisteminin aktivasyonuna yol açarak lokal tromboz ve infarkt oluşturur.

Artmış BOS proteini Azalmış BOS glukozu

Hızlı başlangıç (<1 gün) S.pneumoniae ya da N. meningitidis

Subakut başlangıç H.influenza (2 - 3 gün).

Küçük çocuklarda, Belirtileri çok az olabilir Yalnızca irritabilite, huzursuzluk ile

iştahsızlık Ateş genellikle vardır.

Meninks inflamasyonuna baş ağrısı, irritabilite, bulantı, kusma, ense sertliği, letarji ve bazen fotofobi eşlik eder.

Daha büyük çocukta bilinç bulanıklığı olabilir, sırt ağrısından yakınabilir ve genellikle Kernig ve Brudzinski belirtileri gösterir.

Nöbet ve koma ortaya çıkabilir.

Kafa içi basınç artışı sıktır (başağrısı ve diplopi)

Fontanel kabarıklığı bulunabilir. Pitozis, altıncı sinir felci ve apne, artmış

kafa içi basıncının ve beyin herniasyonun sık görülen belirtileri olabilirken

Fontanel kabarıklığı genellikle herniasyonla beraber değildir.

Fontanel kabarıklığı dışında artmış kafa içi basıncı belirtileri yoksa LP yapılmalıdır.

LP yerinde infeksiyon, kitle lezyonu şüphesi ve hastanın durumunun çok değişken olması LP kaçınmanın diğer nedenleridir.

Menenjit

BOS incelemesi Beyaz hücre sayımı, dağılımı, Protein ve glukoz düzeyleri Gram boyama Kültürler Bakteriyel menenjitli hastalarda Gram

boyama %90 yararlı olmaktadır.

Lateks aglütinasyon test H.influenza tip b, S. pnemoniae, ve N.

meningitidis bakteriyel menenjitlerin hasta önceden antibiyotikle tedavi edilmiş olsa bile tanısını koydurabilir.

Ek tanı testlerinde kan kültürleri (%50-90 hastada pozitiftir), tam kan sayımı ve orak hücre tarama testi yer alır.

Tüberküloz menenjit, mantar menenjiti, aseptik menenjit, spiroket infeksiyonu (sifiliz, Lyme hastalığı), beyin apsesi, ensefalit, kayalık dağlar humması, intrakranial ya da spinal epidural apseler, embolili bakteriyel endokardit, subdural ampiyem (tromboflebitli ya da tromboflebitsiz), subaraknoid kanama ve beyin tümörleri bakteriyel menenjiti taklit edebilir.

Bakteriyel Menenjit Tedavisi SSS hasarını azaltma BOS’a geçebilen uygun ab verilmesi Serebral ve sistemik dolaşımın

sürekliliğini sağlama H. influenzae menenjiti şüphesi olan

hastalarda antimikrobiyal tedavi öncesinde dexametazon

Etiyolojisi bilinmeyen bakteriyel menenjitte sefotaksim ya da seftriakson

Duyarlı S.pneumoniae ya da meningokok için penisilin G

Sefotaksim, seftriakson ve vankomisin genellikle penicilline dirençli pnömokoklar

İki aydan küçük bebekler için L. monocytogenes olasılığına karşı sefotaksim (ya da seftriakson) tedavisine ampisilin eklenmelidir.

H. influenza tip b ile olan infeksiyonlarda subdural efüzyonlar sık

H.influenza tip b menenjitli ya da meningokok menenjitli çocuklara nazofaringeal taşıyıcı olma durumunu ortadan kaldırmak için rifampin

H. influenza tip b ve N. meningitidis infeksiyonu olan bireyler ile temas halindeki ailelerin rifampin ile kemoproflaksisi

Risk altındaki bireylere N.meningitidise karşı aşı ya da antibiyotik proflaksisi ve bütün çocuklara H. İnfluenza aşısı

Uygun antibiyotik tedavisi ile dahi çocuklardaki bakteriyel menenjitte mortalite oranı yüksektir (H.influenza %8, meningokok %15, pnömokok %25).

Hastalığı geçirenlerin %35’inde (özellikle pnömokok infeksiyonu) sıklık sırasına göre sağırlık, nöbet, öğrenme bozukluğu, körlük, parezi, ataksi ya da hidrosefali gibi sekel kalabilmektedir.

Kötü prognoz; Küçük yaş ab tedavi öncesindeki

hastalık sürecinin uzun olması

Pnömokok, GNB BOS’da çok miktarda

organizma ve/veya bakteri antijeni

Geç-başlayan nöbetler Koma varlığına

Şok Gr ile bakterilerin

görülmesi ile birlikte lökosit olmaması

İmmünitenin kırılması

Akut Aseptik Menenjit meninkslerin akut inflamasyonu Birçok etkeni olan ve sık görülen bir hastalık BOS genellikle lenfositik pleositoz, Normal glukoz, hafif yükselmiş protein

düzeyi Gram boyama ya da kültürde bakteriyel

mikroorganizma bulunmaması

Akut aseptik menenjit

Tüm aseptik olgularının yaklaşık %85’inin nedeni Enteroviruslar (en sık nedeni) ve coxsackie B5 ile echo virus (4, 6, 9, 11)

HIV, varicella, EBV, lenfositik koriomenenjit, kızamık, kızamıkçık kabakulak, polio kuduz, influenza, parainfluenza, HSV

Akut Aseptik Menenjit Çeşitli viruslara karşı postinfeksiyöz

reaksiyonlar kadar Mikoplazma Klamidya Çeşitli mantar Protozoa ve diğer parazitler

Akut Aseptik Menenjit

Kısmen ya da uygunsuz tedavi edilmiş bakteriyel hastalık

Tüberküloz Paramenengial infeksiyonlar Toksoplazma Kawasaki hastalığıdır.

Akut aseptik menenjit

Daha az neden olanlar leptospiroz TMP-SXT Sifiliz IVIG Kriptokokkozis NSAİD Lyme hastalığı Kayalık Dağlar humması Malignite Kafa içi kanaması

Akut aseptik menenjit Büyük çocuklarda ilk özellik şiddetli

başağrısı; bebeklerde ise huzursuzluk

Ateş, bulantı ve kusma ile birlikte ense sertliği, fotofobi ve retrobulber ağrı gibi diğer nörolojik yakınmalara sık rastlanabilir, ancak konvulsiyonlar nadirdir.

Ekovirus/koksakivirus...... ekzantemler

Kabakulakta....... parotitis ya da orşit

CMV, HIV, EBV....... lap ya da HSM

Kayalık dağlar hummasında..... peteşiler

BOS mikrolitrede birkaç taneden birkaç bine kadar hücre içerir

Hastalığın erken döneminde polimorfonükleer hücre, ilerledikçe ise lenfosit ya da mononükleer hücre egemenliği gelişir.

Labaratuvar boyamada hiç organizma görülmez

protein seviyesi, normal ile hafif yüksek BOS’da glukoz konsantrasyonu normaldir;

Aseptik viral menenjit

Aseptik viral menenjit genellikle benign kendiliğinden düzelen bir hastalıktır

Küçük bebeklerde ya da bakteriyel menenjit olasılığına karşı akut hastalanan çocuklarda hospitalizasyon gerekir. .

Herpes simpleksle oluşan aseptik menenjit dışında viral menenjitte tedavi destekleyicidir.

Herpes simpleksden ya da komplike herpes zosterden kaynaklanan meningoensefalit asiklovir

Lyme hastalığı yüksek doz parenteral seftriakson ile tedavi edilmelidir

ENSEFALİT Ensefalit, beyin parankiminin genellikle

akut gelişen, postinfeksiyöz ensefalomiyelit, Kronik dejeneratif hastalık yavaş virus infeksiyonu şeklinde de

olabilen Ensefalit diffüz ya da lokal olabilir

Ensefalit

Genellikle beynin viruslarla doğrudan, hematojen ya da sinirsel (periferik ya da kraniyal) yolla infeksiyonu sonucu mg

Epidemik mevsimlerde (yaz ya da sonbahar) arbovirus ve enteroviruslar

HSV Sporadik ensefalitin en sık nedeni olan

HSV, yenidoğanlarda (HSV tip II > I). da sık bir ensefalit etkenidir.

Tüm herpes ensefalitlerinin %95’inin etkeni HSV1

Temporal-temporofrontal Asiklovir ile mortalite %70den %20ye iner

Ensefalitin diğer nedenleri

Varisella kabakulak kızamık HBV kızamıkçık LCMV

adenovirus RSV parainfluenza influenza

Serebellar ataksi sıklıkla su çiçeği virusu

Postinfek. allerjik demiyelinizan ensefalit ya aşılamayı ya da bir virus infeksiyonunu izler ve otoimmun

HIV çocuklarda ensefalitin giderek artan bir nedenidir.

Ensefalit

HSV infeksiyonları yenidoğan dönemi dışındaki olguların yaklaşık %10’unu

Yenidoğan bebeklerde aktif birincil infeksiyonu olan anneden doğumda

Yetişkinlerde birincil bir infeksiyon latent virusun yeniden aktivasyonu ile

Yavaş viral hastalıklar infeksiyondan aylar-yıllar sonra, bunama, bilişsel zayıflama, kişilik değişiklikleri ile ortaya çıkar;

HIV Kızamık Kızamık aşısı ile ilgili (SSPE) HSV (Mollaret menenjiti) JC papovavirus (progresif multifokal

lökoensefalopati).

Yavaş SSS infeksiyonu kuru ya da Creutsfeldt-Jakob

Yalnız HIV ensefalopatisi tedavi edilebilir. 

Ensefalit Belirti ve semptomlar aseptik

menenjitteki gibidir. Başağrısı ve ateşe konfüzyon,

deliryum, irritabilite, halüsinasyonlar, bellek kaybı, hırçınlık, koma, nöbetler (fokal olabilir), ataksi ve artmış kafa içi basınç artışı belirtileri eşlik eder.

Ensefalit Mikoplasma Tüberküloz Sifiliz leptospirozis Riketsiya Kawasaki hastalığı, Lyme hastalığı, Kedi tırmığı hastalığı Borreliozis

Ensefalitle ilişkili olan parazit

Toxoplasma gondii Tripanosomiyazis Sistiserkozis (taenia solium) Sıtma

Cryptococcus hastalıkları ensefalit şeklinde ortaya çıkabilir ve HIV infeksiyonu olan büyük çocuklarda sıktır.

Malignite Sarkoidoz Birincil SSS ya da sistemik vaskülitler,

infeksiyöz olmayan ensefaliter hastalık nedenleridir.

Ensefalit Virus ensefalitlerinde BOS incelemesi

nadiren normal bulgular verebilir. Bulgular sıklıkla aseptik menenjit

bulguları gibidir. HSV’de eritrositlerde artış görülürken Proteinde olağanüstü artış ve glukozda

azalma tüberküloz ya da kriptokok infeksiyonlarını düşündürür.

Kriptokok hastalığının tanısı Indian ink ve BOS’ta kriptokok antijeni saptanması

EEG, BT görüntüleme ve MRI özgül olmayabilir ama HSV infeksiyonunda bu yöntemlerle temporal lobda bir odak

Biyopsi olguların %40-50 kadarında tanıyı destekler.

fokal nörolojik bulguları olan hastalarda ya da SSS lenfoması ile toksoplasmozis (her ikiside tedavi edilebilir) beyin biyopsisi kesin tanı için gerekli olabilir.

Nazofarenks, rektum ve BOS viral kültürleri bazen yardımcı olur.

Viral ensefalit olgularının birçoğunda özgül antikorlardaki yükselmeyi saptamak için plazmanın serolojisi

HSV tedavisinde asiklovir tercih edilir. HİV infeksiyonları zidovudine M.pneumonia infeksiyonları doksisiklin,

erytromisin ya da azithromycin ve klaritromisin gibi yeni makrolidler

Artmış kafa içi basıncını azaltmak ve kardiyopulmoner işlevlerin bozulmamasını sağlamak için destekleyici tedavi

Ensefalit

Çocukların çoğu major sekel olmadan düzelirler.

HSV, kuduz M. pneumonia’nın daha kötü bir

prognoz gösterirler.

ÜST SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARI

KULAK İNFEKSİYONLARI

Otitis Eksterna (Yüzücü Kulağı)

P. aeruginosa S.aureus diğer deri florası

Malign otitis eksterna Diabetiklerde rastlanır P.aeruginosa Seyrek olarak Varicella zoster

Otitis Media En çok 6 ay ile 2 yaş arasındaki sağlıklı

çocuk grubunda olmak üzere, yarık damak ve Down sendromu gibi yüksek riskli çocuklarda

Otitis media, erkek çocuklarda, sosyoekonomik durumu kötü olan, hazır formül mamalar ile beslenenlerde ve kış aylarında daha sık

Otitis media

Pnömokoklar H.influenza (%10 kadarı tip b) Moraxella catarrhalis A grubu streptokoklar Çocukluk çağında en sık etken

streptococcus pnömoniae

Hastaların %20-25 kadarında viruslar RSV CMV Rhinovirus

Otitis media ile birlikte aynı tarafta konjuktivit tiplendirilemeyen H.influenza ile ilişkilidir.

Otitis media başlangıçta özgül bir patojen tespit edilmeden tedavi edilmeli

Amoksisilin, trimetoprim-sulfametaksazol, sefaklor ve eritromisin

Beta laktamaz üreten bakteriler

Otitis medianın komplikasyonları

işitme kaybı kronik efüzyon kolesteatoma oluşması (keratinize

epitelyal büyüme) petrozit mastoidit

Akut mastoidit

Kr olgularda S.aureus P.aeruginosa Anaerobik bakteriler

Tedavi sistemik antibiyotik ya da hastalık apse oluşumuna doğru gitmiş ise drenajdır.

NAZOFARENJİT

Burun Akıntısı (Rinore)

İnfeksiyöz, allerjik ya da mekanik olayların ortak bir bulgusudur.

İnfeksiyöz rinit PMNL içeren mukopürülan akıntı ile beraberdir ve

Rhinovirus (en sık) RSV

Sinüzit

Genellikle soğuk algınlığı ile allerjik rinitin komplikasyonu

Siyanotik kalp hastalığı Kistik fibrozis İmmünoglobulin eksikliği HİV infeksiyonu

Nazotrakeal entübasyon İmmotil silia sendromu Diş infeksiyonu

Çocuklarda en sık etmoid sinüzit

Akut sinüzite yol açan bakteriler, Pnömokoklar

H.influenza

M.catarrhalis

Anaerobik bakteriler

Streptokoklar

Stafilokoklar Nozokomiyal sinüzite

Klebsiella

Pseudomonas

Nötropenik, bağışıklığı baskılanmış Aspergillus Zygomycetes

Sorumlu olan bakteriyi saptamak için nazal mukozadan alınan kültürler yararlı olmaz.

Tedavi sinüzit

Amoksisilin-klavulanikasit Trimetoprim-sulfametaksazol Sefaklor

Orbital Selülit İnfekte sinüsün duvarından bakteri

yayılmasını takiben görülen bir sinüzit komplikasyonu

Etmoid sinüzit tipik olarak orbita ile etmoid sinüsü ayıran ince bir kemik yapı olan lamina papyracea üzerinden yayılır.

Orbitanın ekstraoküler yapılarının infeksiyonu şöyle bir sıra ile gelişim gösterir:

1- İnflamatuvar bir ödem 2- Orbital sellülit 3- Subperiostal apse 4- Orbital apse 5-Kavernöz sinüs trombozu (başağrısı,

III., IV., V. ve VI. kraniyal sinirlerin tutulumu).

Periorbital selülit

Hematojen H.influenza tip b, pnömokok

Travma S.aureus, grup A streptokoklar

Farenjit ya da Faringotonsillit

Pediatrik infeksiyonların en sık görülenlerinden

İnflamasyonun farenksle ilişkili görülmesi pek olağan değildir, ancak tonsillerin daha belirgin katılımı halinde tonsillit terimi kullanılır.

Üç yaşın altındaki çocuklarda farenjitin nedeni sıklıkla viral

Grup A streptokoklar 5 yaş üzerinde daha sık görülür

Adolesan dönemde Mikoplazma Gonokoklar Arcanobacterium haemolyticum

Rekürren tonsillofarenjit

S.aureus H.influenzae Branhamella catarrhalis Bacteroides spp. BETA_LAKTAMAZ ÜRETİMİ

Viral patojenler Rhinovirüs Coronavirus Adenovirus Parainfluenza virus İnfluenza virus (epidemi) Enteroviruslar EBV CMV HSV

Bakteriyel etkenler arasında en baskın olan AGBHS

C ya da G grubu streptokoklar (kontamine olmuş süt, dondurma ile epidemi)

Corynebacterium diphteria Tularemi Toksoplazmozis Gonore

Boğaz muayenesinde eritem, eksüda, damakta peteşiler, büyümüş tonsiller ve bazen anterior servikal lenfadenopati

Veziküller ve ülserasyon, HSV ile coxsackie virusları (herpangina);

Yumuşak damakta peteşi kızamık, kızamıkçık, EBV, AGBHS

Eşlik eden konjonktivit adeno virus

Kardit ya da nöropati ile ya da tek başına olan gri-beyaz psödomembran ile birlikte belirgin servikal şişliğin varlığı (boğa boynu)……….. difteri etkenini

Maküler döküntünün varlığı AGBHS (kızıl) daha az sıklıkta A. haemolyticum

 

Streptokok farenjiti Streptokok farenjiti boğaz kültürü ya

da hızlı streptakok antijeni tespit kitleri ile tanınabilir.

Tam kan sayımı ve heterofil antikor testi, EMN tanısı için kullanılabilirken

Soğuk aglutininler mikoplazma

Mononükleozu olan hastaların %25’inde streptekoksik farenjit görülebilir.

Tedavi Mycoplasma ya da A. haemolyticum

eritromisin Peritonsiller apseler başlangıçta yüksek

doz penisilin ve drenaj ile tedavi Apselerin rezolüsyonunu takiben

tonsillektomi Retrofarengeal apselerde....... oksasilin Ludwig anjini..... yüksek doz penisilin

SON

SağlıkSağlık SlaytSlayt Arşivi:Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com