Özofagus hastaliklari

65
ÖZOFAGUS HASTALIKLARI Prof. Dr. Ahmet Ö

Upload: cruz-harmon

Post on 30-Dec-2015

311 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

ÖZOFAGUS HASTALIKLARI. Prof. Dr. Ahmet ÖZDOĞAN. Anatomi. Hipofarenksten başlayıp mideye uzanan tüp şelinde müsküler bir organdır. Erişkinde uzunluğu 23-25cm. Krikoidin alt kenarı hizzasından başlar (C6 hizzası) - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

ÖZOFAGUS HASTALIKLARIProf. Dr. Ahmet ÖZDOĞAN

Page 2: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Anatomi Hipofarenksten başlayıp mideye uzanan

tüp şelinde müsküler bir organdır. Erişkinde uzunluğu 23-25cm. Krikoidin alt kenarı hizzasından başlar

(C6 hizzası) Boyunda, servikal ve torasik

vertebraların önünde, üst ve orta mediastende, hafifçe sola kıvrılarak seyreder.

Page 3: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Anatomi T10 hizzasında

hiatustan geçer(vagus ve özofagus damarlarıyla beraber

T11 hizasında, cardiada sonlanır.

Pars cervicalis: 5-8cm Pars thoracica: 15-

18cm Pars abdominalis:1-

3cm.

Page 4: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Özofagus Sfinkterleri

Üst sfinkter: Krikofarengeus kası Alt sfinkter: Fonksiyonel -Özofagogastrik açı -İntraabdominal özofagus -Frenogastrik ligament -Nöral faktörler -Hormonal faktörler: Gastrin

Page 5: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Özofagus Duvarının Müsküler Katmanları

İç musküler katman: Sirkülerdir ve spiral olarak düzenlenmiştir.

Dış musküler katman: longitudinaldir.

Laimer-Haeckerman alanı:Özofagus arka duvarında sadece sirküler kas tabakasından oluşan alan.

Page 6: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Laimer-Haeckerman alanı sadece tek kat kas tabakası olduğundan endoskopi sırasında en sık perfore olan bölgedir.

laserasyon

İatrojenik perforasyon

Page 7: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Anatomik Darlıklar

I. Darlık: Krikofarengeal kas II. Darlık: Özofagusun aort arkıyla

çaprazlaştığı yer III. Darlık: Kardiyoözofageal bileşke

Page 8: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Özofagus Yabancı Cisimleri

Çocukluk çağında sık En sık madeni paralar! Tüm özofagus cisimlerinin %20

kadarının girişimsel olarak çıkarılması gerekli olur.

Page 9: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI
Page 10: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Özofagus Yabancı Cisimleri I. Darlık yabancı cisimleri en kısa

sürede çıkarılmalı: yer değiştirme/trakeaya basıyla solunum güçlüğü yapabilir.

Kardiyoözofageal bileşke: 24 saat boyunca gözlem altında kalabilir: Spontan geçiş!

Erişkin: Predispozan neden?(özofagus Ca?)

Page 11: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Özofagus Yabancı Cisimleri Semptomlar -Disfaji -Odinofaji -Mide bulantısı -Kusma -Ağızda salya birikimi -Göğüs ağrısı -Farenkste yabancı cisim hissi

Page 12: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Özofagus Yabancı Cisimleri Tanı: Radyoloji -P-A, lateral grafiler -İlk radyolojik incelemelerde kontrast

maddeler kullanılırsa, bu maddeler suda çözünür olmalı: Perforasyon olasılığı!

Tedavi -Özofagoskopi-forseps -Açık cerrahi: Çok nadir.

Page 13: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Gastroözofageal Reflü Mide içeriğinin kusma ya da zorlanma

olmaksızın özofagusa geri kaçışı. Fizyopatoloji: -Alt özofagus sfinkter tonusu -Özofagus asit klirensi -Özofagus mukoza direnci -Mide boşalma süresi -Gastrik hipersekresyon -Üst özofagus sfinkteri -İntrabdominal basınç

Page 14: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

GÖR Semptomlar -Retrosternal yanma -Regürjitasyon -Disfaji Bulgular -Özofajit -Striktür

Page 15: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

GÖR

Tanı -Baryumlu özofagografi -Özofagoskopi/ özofagus biyopsisi -Asit perfüzyon (Bernstein) testi -Radyoizotop sintigrafi -Standart asit reflü testi -24 saatlik çift problu pH

monitörizasyonu

Page 16: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

GÖR

Page 17: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

GÖR

Tedavi -Yaşam biçimi ve diyet

alışkanlıklarının değiştirilmesi -Antasitler -H2 reseptör blokerleri -Proton pompa inhibitörleri (PPI) -Cerrahi: Funduplikasyon

Page 18: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Barrett Özofagusu Özofagusun bir kısmının kolumnar

epitelle döşeli olmasıdır. Ağır reflü özofajit sonucu midenin

kolumnar epitelinin distal özofagusa ilerlemesi sonucu oluştuğu düşünülmektedir.

Reflü özofajitli hastaların yaklaşık %10’unda!

Page 19: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Barrett Özofagusu

Çoğu hastada skuamokolumnar bileşkede bir striktürle beraberdir.

Özofagus Ca gelişme riski Barrett özofagusu olmayanlara göre 40 kat daha fazla!

Tanı:Özofagus grafileri, endoskopi

Page 20: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Barret Özofagusu

Page 21: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Özofagus Divertikülleri

Pulsiyon Divertikülleri -Genellikle yalancı divertiküller: Mukoza

ve submukozadan oluşur (müsküler katı yok)

-Traksiyon divertiküllerinden daha sık rastlanılır

-En sık hipofarenks-özofagus bileşkesi ve diaframın hemen üzerinde rastlanılır.

Page 22: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Pulsiyon Divertikülleri

Motilite bozukluğu Hipofarenks ve özofagus kaslarında

konjenital/edinsel zayıflık. Periözofageal enflamasyon-skar

kontraksiyonu: tbc Genellikle çok semptom vermez. Rastlantısal radyolojik bulgu.

Page 23: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Özofagus Divertikülleri

TraksiyonDivertikülleri -Gerçek divertiküküller -Tüm özofagus katlarını içerirler. -Özofagusun herhangi bir yerinde

gelişebilirler ancak en sık midtorasik bölümden çıkarlar.

Page 24: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI
Page 25: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Zenker Divertikülü Pulsiyon divertikülü Hipofarenkste inferior farengeal

konstriktör kasın oblik lifleri ve krikofarengeal kasın transvers lifleri arasındaki defektten gelişir.

Özofagusun üst servikal bölümünde kompresyon semptomlarına yol açtığı için : özofagus divertikülü

Page 26: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI
Page 27: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Zenker Divertikülü Genellikle yaşlı kişilerde Daha çok solda Semptomlar: -Disfaji -”Gürültülü” yutma -Farenkse sindirilmemiş besinlerin

regürjitasyonu -Dolan divertikülün uzanınca

hipofarenkse boşalması

Page 28: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI
Page 29: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Zenker Divertikülü Aspirasyon pnömonisi! Predispozan faktörler: -GÖR -Hiatus hernisi -Krikofarengeal kasın gevşeme bozukluğu Tanı: Baryumlu grafi/özofagoskopi Tedavi:Cerrahi

Page 30: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Akalazya Alt özofagus sfinkterinde gevşeme

bozukluğu Torasik özofagusta peristaltizm

bozukluğu Kesin etyolojisi bilinmiyor: -Nöromüsküler bozukluklar -Aurbach (myenterik) pleksusta

ganglion hücrelerinin yokluğu

Page 31: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Akalazya

Benzer bir durum: Chagas hastalığı- Trypanazoma Cruzii toksinleri Alt sfinkterin üzerinde progressif

dilatasyon Her yaşta olabilir. En sık semptom başlangıcı:30-50

yaş arası

Page 32: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Akalazya

Semptomlar: -Paradoksik disfaji: Öncelikle katı

gıdalar sıvılara göre daha kolay yutulur.

-Regürjitasyon: Özellikle yatınca -Retrosternal ağrı

Page 33: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Akalazya Tanı: -Radyolojik Bulgular: Mediasten genişlemesi,

hava-sıvı seviyesi, gastrik hava görüntüsünün olmaması(karakteristik), baryumlu grafide kuş gagası görünümü

-Özofagus motilite testleri -Özofagoskopi -Metakolin testi Tedavi: -Dilatasyon/Özofagomyotomi

Page 34: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI
Page 35: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Özofagus Varisleri Portal venöz sistemin hipertansiyonu

sonucu oluşur. Portal hepatik obstrüktif hastalıklar portal

hipertansiyon sebeplerinin %90’ını oluşturur.

İntrahepatik obstrüksiyon: siroz, Wilson hastalığı, maligniteler, şistozomiazis

Ekstrahepatik obstrüksiyon: Portal ven trombozu, konjenital atrezi/stenoz, dış bası

Page 36: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Özofagus Varisleri

Sağ ve sol gastrik venlerin özofageal venlerle şant sonucu oluşur.

Bu venlerin rüptürü ile masif kanamalar ortaya çıkar.

Üst GİS kanamalarından kaynaklanan ölümlerin önemli bir bölümünden sorumlu.

Page 37: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI
Page 38: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Tanı: -Baryumlu özofagus pasaj grafisi -Özofagoskopi

Tedavi: -Sengstaeken-Blackmore -Varis ligasyonu (endoskopik/açık

teknik) -Skleroterapi -Portokaval şant

Page 39: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Kostik Madde Hasarı Özellikle kaza sonucu çocuklarda Erişkinlede: İntihar amaçlı Bazik kostik maddeler: -Sodyum hidroksid -Sodyum karbonat (çamaşır suyu) -Sodyum metasilikat (otom. çamaşır

mak. tozu) -Amonyak

Page 40: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Kostik Madde Hasarı Asidik Kostik Maddeler -Nitrik asid -Hidroklorik asid -Civa biklorid -Sülfürik asid -Gümüş nitrat -Fenol

Page 41: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Kostik Madde Hasarı

Bazik kostik ajanlar derin dokuya penetre olarak likefaksiyon nekrozu meydana getirirler.

Bu nekroz alınan kostilk madde miktarına bağlı olarak tüm özofagus katlarını içerebilir.

Page 42: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Kostik Madde Hasarı Asidik kostik maddeler koagülasyon

nekrozu meydana getirirler ve derin dokuya penetre olma eğilimleri yoktur.

Ortaya çıkan özofagus hasarının ilk bulguları hiperemi, erozyon, ülserasyon ya da perforasyon olabilir.

Güçlü asidik maddeler ağır hasara yol açarak uzun dönemde özofagus striktürüne yol açabilirler.

Page 43: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI
Page 44: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Kostik Madde Hasarı

Tedavi -İlk 24 saat:Oral alım kesilir.

Parenteral sıvı desteği. Mediastinit, mide perforasyonu, trakeoözofageal fistül, peritonit, pnömoni ve larengeal ödem açısından takip edilir.

Page 45: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Kostik Madde Hasarı

Tedavi -GAA özofagoskopi *Özofagus yangısına

rastlanılmazsa 2-3 gün sonra oral alım başlatılarak hasta eksterne

edilir.

Page 46: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Kostik Madde Hasarı

*Özofagus yangısı varsa: -Küçük bir NGT geçirilir. -Kortikosteroid tedavisi: 6 hafta -Geniş spektrumlu

antibiyoterapi -Radyografik olarak özofagus mukoza iyileşmesi takip edilir.

Page 47: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

İnfeksiyöz Özofajitler Candida özofajiti -Özellikle bağışıklık yetersizliği olan

hastalarda: *KT(Organ transplantasyonu/kanser) -AİDS -DM -Odinofaji/disfajiyle karakterize

Page 48: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI
Page 49: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

İnfeksiyöz Özofajitler

Candida Özofajiti -Oral candidiasis ile beraber

bulunabilir. -Baryumlu grafi: Ülser, nodülarite,

intramural psödodivertikül görülebilir.

-Tanı: Özofagoskopik biyopsi -Tedavi: Mikostatin

Page 50: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

İnfeksiyöz Özofajitler

Herpes Özofajiti -Bağışıklık yetersizliği -Semptomlar:

Odinofaji, disfaji -Tanı: Mukozal

sürüntü sitolojisi/ biyopsi: inklüzyon cisimcikleri

Page 51: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Diafragma Hernileri Sliding (hiatal) Herniler -Özofagogastrik bileşkenin yukarı doğru

hareketi ile oluşur. -Frenoözofageal ligament zayıftır. -Sıklıkla beraberinde reflü vardır. -Paraözofageal hernilere oranla daha sık

görülür. -Tanı: Kontrastlı Üst GİS grafileri, endoskopi -Tedavi: Semptomatik olgularda cerrahi

Page 52: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Hiatal (Sliding) Herni

Page 53: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI
Page 54: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Diafragma Hernileri Paraözofageal Herniler -Özofagoastrik bileşke diafram

seviyesinde kalır. -Alt özofagus sfinkter işlevklerinde

bozukluk yoktur. -Daha çok yaşlı kişilerde görülür. -Özofagus hiatusunda defekt vardır. -Mide fundusu toraks boşluğuna geçer.

Page 55: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Paraözofageal Herni

Page 56: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Diafragma Hernileri Paraözofageal Herniler (Devam) -Yemekle torasik midede

distansiyon olur ve ağrı ortaya çıkar. -İnkarserasyon ile nekroz ve

perforasyon ortaya çıkabilir. -Tanı: Kontrastlı Üst GİS grafileri,

endoskopi -Tedavi:Cerrahi

Page 57: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Özofagus Perdeleri (webleri)

Konjenital perdeler daha çok daha çok özofagusun orta üçte birlik bölümünde

Olguların büyük kısmında bujinaj yeterli olur.

Page 58: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Schatzki Halkası

Alt özofagusta yer alır. Yaşlı kişilerde disfajiye neden

olabilir. Olguların büyük bir kısmı

asemptomatiktir. Disfaji bu halkanın çapı 20 mm ve

daha az olduğunda ortaya çıkar. Tedavi:Bujinaj

Page 59: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI
Page 60: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Özofagus Ca 40 yaş altı nadir, en yüksek insidans

7. dekadda. Erkekte kadına oranla daha sık. %90: Epidermoid Ca Yaklaşık %10: Adeno CA Diğer (Çok nadir): -Sarkom -Adenoid kistik Ca -Spindle h’li Ca -Lenfoma -Yulaf h’li Ca

Page 61: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Özofagus Ca

Predispozan Faktörler -Tütün -Alkol -Diğer baş&boyun Ca’sı olanlar -Barrett Özofagusu -Akalazya -Kostik/diğer striktürler

Page 62: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Daha çok orta ve alt 1/3’lük bölümde. Semptomlar -Disfaji: Önce katı gıdalar, sonra

sıvılar. -Kilo kaybı -Öksürük (reürjitasyon-aspirasyon)

Page 63: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Özofagus Ca Özofagusun serozası olmadığı için ve

zengin bir periözofageal lenf drenajı olduğu için mediastinal lenf nodlarına, trakeaya, bronşlara ve gastrik lenf nodlarına metastaz sıktır.

Karaciğer, adrenal bezler, ve gastrik lenf nodları gibi infradiafragmatik yapılara da yayılım olabilir.

Rekürren sinir felci görülebilir.

Page 64: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

Özofagus Ca

Tanı -Baryumlu özofagus grafileri -BT/MR -Özofagoskopi-biyopsi Tedavi -Cerrahi -RT

Page 65: ÖZOFAGUS HASTALIKLARI