elasticiteti i ofertes dhe kerkeses...plotë dhe oferta me joelasticitet të plotë • kur oferta...

Click here to load reader

Post on 23-Feb-2020

34 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Prepared by:

  Fernando Quijano and Yvonn Quijano

  C

  H

  A

  P

  T

  E

  R

  5

  Elasticiteti i ofertes dhe

  kerkeses

  Dr. Qazim TMAVA

  Msc. Besart Hajrizi

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Elasticiteti:

  Një matës i reagimit

  • Zgjedhjet racionale dhe vendimet e

  konsumatorit.

  • ELASTICITETI= shpreh shkallen e reagimit

  te subjekteve ekonomik (prodhuesit,

  konsumatorit), ndaj ndryshimit te kushteve

  ekonomike te tregut, ( ndryshimi i cmimit,

  te ardhures se konsumatorit,…)

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Elasticiteti:

  Një matës i reagimit

  • A) Elasticiteti i ofertës ndaj cmimit :

  Një matës i reagimit të sasisë së ofruar

  ndaj ndryshimit në cmim;

  • B) Elasticiteti i kërkesës ndaj cmimit:

  Një matës i reagimit të sasisë së kërkuar

  ndaj ndryshimit në cmim;

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Elasticiteti

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Elasticiteti i kërkesës ndaj cmimit

  • Easticiteti i kërkesës ndaj cmimit: Një matës

  i reagimit të sasisë së kërkuar ndaj ndryshimit

  në cmim;

  • Elasticiteti i kerkeses, llogaritet duke pjesëtar

  ndryshimin në përqindje të sasisë së kërkuar

  me ndryshimin në përqindje të cmimit.

  Ed= përqindja e ndryshimit të sasisë së kërkuar /

  përqindja e ndryshimit në cmim

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Lakorja e kërkesës dhe elasticiteti i

  kërkesës ndaj cmimit

  • Një rritje prej 10% në cmimin e qumështit (nga 2 në $2.20) zvogëlon sasinë e kërkuar për 15% (nga 100 në 85), atëherë elasticiteti i kërkesës ndaj cmimit është 1.50 = 15%/10%.

  Ed= përqindja e ndryshimit të sasisë së kërkuar /përqindja e ndryshimit në cmim = 15%/10%=1.5

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Elasticiteti i kërkesës ndaj cmimit

  • Kërkesa elastike: elasticiteti i kërkesës

  ndaj cmimit është më i madh se një.

  • Kërkesa joelastike: elasticiteti i kërkesës ndaj cmimit është më i vogël se një.

  • Elasticiteti unitar: elasticiteti i kërkesës ndaj cmimit është më i barabartë me një.

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Elasticiteti i zëvendësuesit

  Ed= përqindja e ndryshimit të sasisë së ujit të kërkuar /përqindja e ndryshimit në cmim = 2%/10%=0.20

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Elasticiteti i kërkesës ndaj cmimit për

  produkte të caktuara

  Produkti Elasticiteti i kërkesës ndaj

  cmimit

  Kripë 0.1

  Ujë 0.2

  Kafe 0.3

  Cigare 0.3

  Këpucë 0.7

  Zbukurime 1.0

  Automobilat 1.2

  Udhëtimet e jashtme 1.8

  Ushqimet në restaurante 2.3

  Fluturimet 2.4

  Filmat 3.7

  Firmat e caktuara të kafesë 5.6

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Përcaktuesit tjerë të elasticitetit

  • Koha,

  • Rëndësia e buxhetit,

  • Produktet e nevojshme kundrejt

  (versus) produktet luksoze.

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Elasticiteti përgjatë lakores së kërkesës

  • Elasticiteti i kërkesës ndaj cmimit zvogëlohet kur lëvizim poshtë përgjatë një lakore lineare të kërkesës. Kërkesa është elastike në gjysmën e sipërme të lakores së kërkesës dhe joelastike në gjysmën e poshtme.

  Përqindja në

  ndryshimin e

  cmimit

  Përqindja e

  ndryshimit në sasi

  Elasticiteti

  Pika r në pikën s 4/80 = 5% 2/10 = 20% 20%/5% = 4.0

  Pika v në pikën ë 4/20 = 20% 2/40 = 5% 5%/20% = 0.25

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Rastet ekstreme: kërkesa me elasticitet të

  plotë dhe kërkesa me joelasticitet të plotë

  • Kur kërkesa është me

  joelasticitet të plotë,

  sasia e kërkuar është e

  njëjtë në secilin nivel të

  cmimit, kështu që

  elasticiteti i kërkesës

  ndaj cmimit është zero.

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Rastet ekstreme: kërkesa me elasticitet të

  plotë dhe kërkesa me joelasticitet të plotë

  • Kur kërkesa është me

  elasticitet të plotë, sasia e

  kërkuar është e ndjeshme

  deri në pakufi ndaj

  ndryshimeve në cmim,

  kështu që elasticiteti i

  kërkesës ndaj cmimit është

  i pakufishëm.

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Përdorimi i formulës për llogaritjen e

  elasticitetit zonal

  • Përqindja në ndryshimin e cmimit është e barabartë me (0.20) pjesëtuar me mesataren e cmimit ($2.10), ose 9.52%:

  • Përqindja në ndryshimin e cmimit = ndryshimi/vlera mesatare = 0.20/ {(2.0+2.20)/2}=9.52%

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Përdorimi i formulës për llogaritjen e

  elasticitetit zonal

  • Përqindja në ndryshimin e sasisë është e barabartë me (-15) pjesëtuar me mesataren e sasisë (92.5), ose -16.22%:

  • Përqindja në ndryshimin e sasisë = ndryshimi/vlera mesatare = -15/ {(100+85)/2}=16.22%

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Përdorimi i formulës për llogaritjen e

  elasticitetit zonal

  • Nëse i zëvendësojmë këto përqindje në ndryshime në formulën për llogaritjen e elasticitetit të kërkesës ndaj cmimit, elasticiteti ndaj cmimit është 1.70:

  Ed= përqindja e ndryshimit të kërkesës /

  përqindja e ndryshimit në cmim =

  16.22%/9.52%=1.70

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Parashikimi i ndryshimeve në sasinë e

  kërkuar

  • Formula për llogaritjen e elsticitetit përmbanë tre variabla:

  • Nëse i kemi të njohura dy prej tre variablave në formulë, ne mund të llogarisim të tretën.

  • Nëse elasticiteti i kërkesës është 2.0, një rritje në cmim prej 15%, do të zvogëlojë sasinë e kërkuar për 30%:

  Ed= përqindja e ndryshimit të sasisë së kërkuar /15% = 30%/15%

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Parashikimi i ndryshimeve në të hyrat e

  përgjithshme

  Cmimi dhe të hyrat e përgjithshme me kërkesë

  elastike

  Cmimi

  Sasia e biletave

  të shitura

  Të hyrat e

  përgjithshme

  4.00 100 $400

  4.40 80 $352

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Elasticiteti dhe të hyrat e përgjithshme

  Lloji i

  kërkesës

  Vlera e elasticitetit

  të kërkesës ndaj

  cmimit

  Ndryshimi në sasi

  Versus

  Ndryshimi në cmim

  Efektet e cmimit

  më të lartë në të

  hyrat e

  përgjithshme

  Efektet e cmimit

  më të ulët në të

  hyrat e

  përgjithshme

  Elastike Më i madh sesa

  1.0

  Përqindje më e

  madhe e ndryshimit

  në sasi

  Zvogëlohet Rritet

  Joelastike Më I vogël sesa

  1.0

  Përqindje më e vogël

  e ndryshimit në sasi

  Rritet Zvogëlohet

  Elasticiteti

  unitar

  1.0 Përqindje të njëjta të

  ndryshimit në sasi

  dhe cmim

  Nuk ndryshon Nuk ndryshon

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Elasticiteti dhe të hyrat e përgjithshme

  • Kërkesa është elastike

  përgjatë pjesës së lartë

  të lakores lineare të

  kërkesës, kështu që

  zvogëlimi i cmimit rritë të

  hyrat e përgjithshme.

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Elasticiteti dhe të hyrat e përgjithshme

  • Kërkesa është joelastike përgjatë gjysmës së poshtme të lakores lineare të kërkesës, kështu që një zvogëlim në cmim zvogëlon të hyrat e përgjithshme.

  • Të hyrat e përgjithshme arrijnë maksimumin në pikën e mesme të kurbës së kërkesës, ku kërkesa është me elasticitet unitar.

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Elasticitetet tjera të kërkesës

  • Elasticiteti i kërkesës ndaj të ardhurave:

  Një matës i reagimit të sasisë së kërkuar ndaj

  ndryshimit në të ardhurat e konsumatorëve.

  Ei= përqindja e ndryshimit të sasisë së kërkuar / përqindja e ndryshimit në të ardhura

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Elasticitetet tjera të kërkesës

  • Elasticiteti i tërthortë i kërkesës: Një matës i

  reagimit të sasisë së kërkuar ndaj ndryshimit

  në cmimin e një produkti të lidhur.

  Exy= përqindja e ndryshimit të sasisë së

  kërkuar të X / përqindja e ndryshimit në cmimin e Y

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Elasticiteti i ofertës ndaj cmimit

  Es= përqindja e ndryshimit të sasisë së ofruar / përqindja e ndryshimit në cmim

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Lakorja e ofertës së tregut dhe

  elasticiteti i ofertës ndaj cmimit

  • Një rritje prej 10% në

  cmimin e qumështit (nga

  $2 në $2.20) rrit sasinë e

  ofruar për 20% (nga 100

  milion galonë në 120

  milion), kështu që

  elasticiteti i ofertës është

  2.0 = 20%/10%.

  Es= përqindja e ndryshimit të sasisë së ofruar / përqindja e

  ndryshimit në cmim = 20%/10%=2.0

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Rastet ekstreme: oferta me elasticitet të plotë dhe oferta me joelasticitet të plotë

  • Kur oferta është me joelasticitet të plotë, sasia e ofruar është e njëjtë në secilin nivel të cmimit, kështu që elasticiteti i ofertës ndaj cmimit është zero.

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Rastet ekstreme: oferta me elasticitet të plotë dhe oferta me joelasticitet të plotë

  • Kur oferta është me

  elasticitet të plotë, sasia

  e ofruar e është e

  ndjeshme ndaj

  ndryshimeve në cmim

  deri në pakufi, kështu që

  elasticiteti i ofertës ndaj

  cmimit është i pakufi.

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Parashikimi i ndryshimeve në cmim

  duke përdorur elasticitetin ndaj cmimit

  • Formula e ndryshimit të cmimit : një formulë

  që tregon përqindjen e ndryshimit të cmimit

  ekuilibrues që rrjedhë si pasojë e ndryshimit

  në kërkesë apo ofertë, duke marrë parasysh

  vlerat e elasticitetit të kërkesës apo ofertës

  ndaj cmimit.

  Përqindja në ndryshimin e cmimit ekuilibrues = përqindja në ndryshimin e

  kërkesës/ (Es + Ed)

 • © 2003 Prentice Hall Business Publishing Economics: Principles and Tools, 3/e O’Sullivan/Sheffrin

  Rritja në kërkesë rrit cmimin ekuilibrues

  • Një rritje në kërkesë zhvendosë lakoren e kërkesës djathtas, duke rritur kështu cmimin ekuilibrues. Në këtë rast, një rritje prej 35% në kërkesë rrit cmimin për 10%.

  Përqindja në ndryshimin e cmimit ekuilibrues = përqindja në ndryshimin e kërkesës / (Es+Ed) = 35% / (2+1.5) = 10%