e-banking i sigurnost tehnickih rjesenja za internet transakcije

Download E-banking i sigurnost tehnickih rjesenja za Internet transakcije

Post on 15-Apr-2017

2.253 views

Category:

Technology

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • E-banking i sigurnost tehnikih rjeenja za Internet transakcije

  1

  ELEKTROTEHNIKI FAKULTET

  SARAJEVO

  ZAVRNI RAD

  E-banking i sigurnost tehnikih rjeenja za Internet transakcije

  Mentor: dr. Narcis Behlilovi

  Sarajevo, 25.02.2012. Kandidat: Aldina Bajraktarevi

 • E-banking i sigurnost tehnikih rjeenja za Internet transakcije

  2

  SADRAJ

  1. UVOD ................................................................................................................................3

  1.1. KRATKI HISTORIJAT IDEJE e-BANKINGa .............................................................3

  2. PROBLEMI KORISNIKA USLUGA e-BANKINGa..........................................................7

  2.1.AKTUENI TRENDOVI ...............................................................................................7

  3.PREGLED STANJA e-BANKARSTVA U BIH .................................................................9

  4. PRAVNA LEGISLATIVA RELEVANTNA ZA OBLAST BANKARSTVA I

  ELEKTRONSKOG BANKARSTVA ................................................................................... 12

  4.1. MEHANIZMI POSTIZANJA SIGURNOSTI ZA PRODAVCA I KUPCA U

  TRANSAKCIJI................................................................................................................. 17

  5. SSL PROTOKOL ............................................................................................................. 31

  5.1. ANALIZA POTENCIJALNIH RJEENJA: OTP I USB TOKENI ............................. 33

  6. MEHANIZMI ZA NARUAVANJE SIGURNOSTI ........................................................ 37

  6.1 PRIMJERI USPJENIH NAPADA ............................................................................. 46

  7. RIZICI KORITENJA BANKOVNIH KARTICA ZA PLAANJE ................................. 49

  7.1 PAYPAL ..................................................................................................................... 50

  7.2 MONEYBOOKERS ................................................................................................... 51

  7.3 PIKPAY ...................................................................................................................... 52

  8. MJERE PREVENCIJE ZA ZATITU SIGURNOSTI UESNIKA U TRANSAKCIJI .... 52

  9. ZAKLJUAK .................................................................................................................. 55

  POPIS KORITENIH SKRAENICA ................................................................................. 57

  LITERATURA ..................................................................................................................... 58

 • E-banking i sigurnost tehnikih rjeenja za Internet transakcije

  3

  UVOD

  Razvojem tehnologije, pojavljuje se sve vea poslovna konkurencija, samim time banke vide

  elektronsko poslovanje kao priliku za osvajanje veeg trinog udjela. Najvaniji faktor

  uspjeha u takvom okruenju je izgradnja sigurnosne infrastrukture, koja e klijentima ulijevati

  povjerenje u on-line transakcije kao u transakcije obavljene na licu mjesta. Banke moraju s

  jedne strane biti potpuno sigurne da su korisnici koji pristupaju bankovnim raunima upravo

  oni za koje se predstavljaju, dok s druge strane korisnici ele sa sigurnou znati da su njihovi

  osobni podaci, podaci o raunima i sredstvima na tim raunima potpuno zatieni, da se ne

  mogu presresti i dospjeti do neovlatenih osoba. Takoer korisnici moraju biti sigurni da je

  web stranica banke putem koje komuniciraju autentina, a ne lana stranica kreirana u svrhu

  krae njihovih osobnih i financijskih podataka. Pod elektronikim poslovanjem podrazumjeva

  se svaka financijska transakcija ostvarena razmjenom informacija elektronskim putem.

  U dananje vrijeme pod e-poslovanjem smatraju se e-transakcije putem Interneta kao

  jedinstvenog medija. Dakle, potrebno je da banka ponudi korisniku/klijentu novu uslugu koja

  e tediti vrijeme, donositi novac, a ujedno imati isti ili ak bolji kvalitet. Svi ovi zahtjevi

  donose mnogo otvorenih pitanja za diskusiju, i ne kulminiraju u jednostavno rjeenje.

  1. KRATKI HISTORIJAT IDEJE e-BANKINGa

  Od prvog pronalaska novca (izmeu 4. i 8. stoljea p.n.e) pa do danas mijenjali su se razliiti

  naini plaanja. Vremenom se teilo za onaj nain koji donosi najvie dobiti. Pri tome se

  podrazumjeva i financijska i vremenska dobit. A uz sve to neizostavna je i kvaliteta, kao

  osnovni faktor vrednovanja usluge sa aspekta korisnika. E-banking ili elektronsko bankarstvo

  je opi pojam za procese kojima korisnik moe obavljati bankarske transakcije elektronskim

  putem bez posjeivanja institucije nadlene za transakciju (banke, bankomati, ...). Elektronsko

  bankarstvo donosi brojne pogodnosti brim i jednostavnijim pristupom raunima kao i

  financijskim sredstvima. U klasninim uslovima banka je mogla komunicirati samo dok je

  trajalo radno vrijeme, pa je takav nain stvarao ogranienje u komunikaciji, to

  podrazumijeva nepristupanost klijentima i njihovim zahtjevima, a samim time i manju

  zaradu.

  Postoje tri modela bankarstva: daljinsko, direktno i virtuelno. Daljinsko bankarstvo nudi

  klijentima obavljanje transakcije na daljinu, slino kao to se vri u tradicionalnom

  bankarstvu. Transakcije je mogue vriti preko terminala i bankomata, gdje banka ne jami

  sigurnost u potpunosti i preko interneta banka osigurava hardware i software za obavljanje

 • E-banking i sigurnost tehnikih rjeenja za Internet transakcije

  4

  transakcije i jami potpunu sigurnost. Najee banka sam softver i hardver posuuje od

  neke eksterne firme. Direktno bankarstvo omoguava klijentima samostalno izvravanje

  odreenih poslova koje su za njih obavljale banke. U ovom sluaju banke djeluju kao

  pozadinski servis. Virtuelno bankarstvo podrazumjeva primjenu interneta i web tehnologija za

  obavljanje transakcija. Korisnicima nisu potrebni dodatni programi kao kod daljinskog i

  direktnog bankarstva, sve transakcije se obavljaju preko web sjedita banke.

  Internet bankarstvo podrazumjeva dva naina rada:

  - Online bankarski servis - zahtjeva instalaciju softvera na PC-ju korisnika, bez tog softvera korisnik ne moe raditi. Samim tim je ogranien na rad samo sa PC-a na

  kojem je izvrena ispravna instalacija softvera.

  - Internet bazirano bankarstvo - podrazumjeva pristup bankarskom servisu sa bilo kojeg raunara koji se moe spojiti na Internet.

  Internet bankarstvo svakako je najjednostavniji nain financijskog poslovanja. Bez odlaska u

  poslovnicu korisnik/klijent je u mogunosti plaati razne raune, prenositi sredstva s jednog

  rauna na drugi, provjeriti stanje po svim raunima otvorenim u banci, pregledati promete,

  oroiti sredstva i drugo. Za njegovo koritenje potreban je samo raunar sa izlazom na

  Internet.

  Internet transakcije predstavljaju tehnoloku revoluciju u bankarstvu, koja e permanentno

  dovesti do uvoenja novih postupaka i tehnologija zasnovanih na kompjuterima i

  telekomunikacionim sistemima. Upotreba nove tehnologije u bankarstvu dovodi do

  novih vrsta usluga, novih sistema plaanja, novih oblika distribucije i isporuke bankarskih

  usluga, sve s' ciljem manje potronje vremena, vee zarade i bolje usluge.

  Prvi elektronski transfer novca izvren je jo davne 1860. godine.

  Transfer je izvrila firma Western Union iz SAD-a uz pomo telegrafa. Kasnije je telegrafski

  transfer novca postao uobiajan. Jedan od najveih platnih i obraunskih sistema dananjice,

  ameriki Fedvajer (Fedwire), zapoeo je sa radom 1918. godine, kao servis za telegrafski

  transfer novca pri Sistemu federalnih rezervi SAD-a. Glavne promjene koje su do sada

  ostvarene na planu elektronskog bankarstva sastoje se preteno u rutinskim transakcijama u

  bankama. Dosadanji sistemi plaanja zasnivali su se na ekovnom ili iro platnom prometu.

  Kod ekovnog platnog prometa inicijativa plaanja potie od kupca koji plaa ekom na teret

  transakcionog rauna kod svoje banke, a u korist prodavca koji dobija novac na raunu kod

  njegove banke.

  Kod iro platnog prometa inicijativa dolazi od kupca koji izdaje platni nalog svojoj banci da

  na teret njegovog transakcionog rauna isplati naznaenu sumu korisniku plaanja na njegov

  raun kod odgovarajue banke. I jedan i drugi sistem plaanja je karakterisala ogromna

  koliina papira to je sve vie dovodilo do trokovnog pritiska na banke usljed porasta obima

  finansijskih transakcija. Osim toga, papirni platni promet je zahtijevao dosta vremena za

  finalizaciju plaanja, tako da je sve to uticalo na potiskivanje papirnog naina plaanja u

  korist elektronskog sistema plaanja.

 • E-banking i sigurnost tehnikih rjeenja za Internet transakcije

  5

  Istinitost navedenih konstatacija potvruje slika 1. na kojoj je prikazano odvijanje jedne

  platno-prometne transakcije:

  KUPAC PRODAVAC

  BANKA BANKA

  Naruuje robu i

  usluge

  alje fakturu

  Obavjetava

  prodavca da je

  uplata izvrena

  Daje nalog banci

  da prebaci novac

  prodavcu

  Informie

  kupca da je

  njegov raun

  zaduen

  Prebacuje sredstva na raun

  prodavca

  Informie o izvrenoj uplati

  Slika 1. Odvijanje platno-prometne transakcije

  Prve ideje za rjeavanje problema porasta obima pap