dnevnik stručne prakse - zop

Click here to load reader

Post on 31-Jan-2017

309 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

VISOKA KOLA ZA SIGURNOST

s pravom javnosti

Smjer: Zatita od poara

DNEVNIK STRUNE PRAKSE NA PREDDIPLOMSKOM STRUNOM STUDIJU SIGURNOSTI

S-26

BIBLIOTEKA INENJERA SIGURNOSTI

PREDDIPLOMSKI STRUNI STUDIJ SIGURNOSTI

Smjer: Zatita od poara (inenjerstvo zatite od poara)

Znanstveno podruje: Tehnike znanosti

Polje: Interdisciplinarne tehnike znanosti

DNEVNIK STRUNE PRAKSE

Ime i prezime studenta:

Matini broj:

Copyright 2013 - IPROZ - ZAGREB

Sva prava pridrana. Reproduciranje dnevnika ili bilo kojeg njegovog dijela u bilo kojem obliku koji nije namijenjen studentima Visoke kole za sigurnost bez pisanog odobrenja nakladnika nije doputeno.

BIBLIOTEKA INENJERA SIGURNOSTI

OCJENA DNEVNIKA STRUNE PRAKSE

Dnevnik je pregledao i ocijenio voditelj Kabineta zatite od poara ili drugi ovlateni nastavnik Visoke kole za sigurnost i utvrdio:

da je student/ica ispunio/la traene zahtjeve i zadovoljio/la u postavljenom zadatku

da je student/ica nije ispunio/la traene zahtjeve i udovoljio/la postavljenom zadatku pa se upuuje na doradu dnevnika

Pojedinane primjedbe:

U , datum:

Ovlatena osoba Visoke kole (ime, prezime, funkcija)

(potpis)

3

PROGRAM STRUNE PRAKSE

RednibrojSadraj programa iz zatite od poara

1. NORMATIVNO REGULIRANJE ZATITE OD POARA

Opi akt o zatiti od poara

Upoznavanje djelatnika s mjerama zatite od poaraProsudba ugroenosti od poara i eksplozija Planovi zatite od poara

Ovlatenja za obavljanje poslova zatite od poara Voenje evidencija iz zatite od poara

Obveze pravnih osoba ili strunih slubi

2. MJERE ZATITE OD NASTANKA I IRENJA POARA

Postupci skladitenja i prometa zapaljivim tekuinama i plinovima Skladitenje i dranje zapaljive robe u zapaljivoj ambalai

Mjere zatite kod koritenja elektrine energije i zatita od statikog elektriciteta

Izbor i odravanje vatrogasnih aparata, ispitivanje sustava za dojavu i gaenjeIzgradnja i odravanje hidrantske mree, ureaja i opreme za zatitu od poara

Vatrogasni putovi i pristupi

3. NADZOR I POSTUPCI U NADZORU

Ovlasti, postupak kontrole, izvjetavanje

Evidencije, zapisnici i druga dokumentacija o nadzoru

4. PRIMJENA PROPISA O PROVOENJU GRAEVINSKIH MJERA ZATITE OD POARA

Posebni uvjeti graenja iz podruja zatite od poara

Suglasnost na mjere zatite od poara predviene u glavnom projektu Uporabna dozvola i obveza odravanja projektiranih i izvedenih mjera zatite

5. PRIMJENA OSNOVNIH NAELA ZATITE GRAEVINA OD POARA

Graevinski materijali i njihova klasifikacija

4

Otpornost na poar i poarno sektoriranje graevina

Poarni zidovi, zatita od dima i zatita od prijenosa poara

Vatrogasni pristupi i hidrantska mrea

6. NORME IZ PODRUJA ZATITE GRAEVINA OD POARA

Primjena hrvatskih i inozemnih normi za zatitu graevina od poara Dokazivanje kvalitete, dokumentacija proizvoaa, certifikati suglasnosti

7. ISPUNJAVANJE TEHNIKIH UVJETA ZA GRADNJU POSLOVNIH

PROSTORA I PROSTORIJA

Tehniki uvjeti za gradnju specifinih poslovnih prostora i prostorija (tehnoloka postrojenja, promet robe i usluga, turistika djelatnost i dr.)

8. GRAEVINSKO URBANISTIKA INSPEKCIJA

Zapisnici o provedenom nadzoru i druga dokumentacija

9. SPRAVE ZA POETNO GAENJE

Runi vatrogasni aparati, razmjetaj, odravanje, ispitivanje

Prenosive sprave za poetno gaenje, razmjetaj, odravanje, ispitivanje

10. DOPREMA VODE ZA GAENJE

Vanjska i unutarnja hidrantska mrea Iscrpni i neiscrpni izvori vode Elementi i oprema za dobavu vode

11. TRCALJKE, VATROGASNE CIJEVI I ARMATURE

Motorne trcaljke, rukovanje, odravanje, ispitivanje Centrifugalne crpke, rukovanje, odravanje, ispitivanje Tlane i usisne cijevi, rukovanje, odravanje,ispitivanje Spojnice, prijelaznice, razdjelnice, sabirnice, ventili i zasuni Mlaznice i pribor za odravanje cijevi

12. SPRAVE I SUSTAVI ZA GAENJE

Mjealice i mlaznice za pjenu

AFT- sustavi (CAFS, impulsna tehnologija i ultravisoki tlak)

5

Tipovi i sustavi rasprivaa

Mokrocijevni i suhocijevni sustavi

Poplavni sustavi i kombinirani sustavi

Vanjski rasprivai za zatitu od poara

Gaenje vanjskih spremnika prijenosnim ureajima za pjenu

Gaenje pjenom za prostorije ili zgrade

Sustavi gaenja vanjskih spremnika fiksnim ispustima za izbacivanje pjene

Gaenje ugljinim dioksidom (potpuno poplavljivanje, lokalno nanaanje,

Sustav runih cijevnih vodova

Gaenje prahom, halonom

13. VATRODOJAVA

Sustavi vatrodojave i vatrodojavne centrale

14. RUNI I AUTOMATSKI JAVLJAI, RADIOVEZE

Vrste i nain rada

15. IZBAVNE SPRAVE, UREAJI, OPREMA I ALATI

Prenosive i prevozive ljestve, odravanje i kontrola Spusnice i uskonice, odravanje i kontrola

Alati za razvaljivanje, ruenje i otkopavanje Naprave za rasvjetu, izbacivanje i ubacivanje zraka Nosila i ostala oprema za spaavanje

16. ZNAKOVI SIGURNOSTI I SIGURNOSNE UPUTE

Znakovi zabrane Znakovi obveza Znakovi opasnosti

Znakovi opih informacija Sigurnosne upute

17. EVAKUACIJA I SPAAVANJE

Plan evakuacije i spaavanja i vjebe u propisanim rokovima

18. PRIJEDLOZI ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA

6

Zadatak br. 1.

NORMATIVNO REGULIRANJE ZATITE OD POARA

Radi utvrivanja odgovarajue organizacije i provoenja mjera zatite od poara, zadatak je studenta prvenstveno utvrditi u koju od etiri propisane kategorije ugroenosti od poara poduzee spada. Svi poslodavci duni su izraditi opi akt o zatiti od poara kojim se, izmeu ostalog, utvruju temeljne odredbe u svezi prosudbe i unapreivanja zatite od poara. Svi djelatnici trebaju biti osposobljeni za provedbu preventivnih mjera zatite od poara, gaenje poetnih poara i spaavanje ljudi i imovina ugroenih poarom sukladno posebnim propisima, te o tome voditi evidenciju. Evidenciju treba voditi i o svim ispitivanjima iz podruja zatite od poara. Ovisno o razvrstanosti graevine u kategoriju ugroenosti od poara, odreeni poslodavci duni su izraditi plan zatite od poara na temelju izraene procjene ugroenosti od poara i tehnoloke eksplozije. Takoer o kategorizaciji graevine ovise uvjeti i nain obavljanja poslova zatite od poara (jedna osoba sa strunim ispitom ili uspostavljanje strune slube).

Opis utvrenog stanja

7

Zadatak br. 2.

MJERE ZATITE OD NASTANKA I IRENJA POARA

Zadatak je studenta utvrditi koje se sve mjere zatite od nastanka i irenja poara u poduzeu provode. Ukoliko se u poduzeu vri promet odnosno skladite i koriste zapaljive tekuine i plinovi poslodavac je duan ispunjavati sve potrebne uvjete i postupati sukladno posebnim propisima. Poslodavac mora osigurati da su sve instalacije u ispravnom stanju, redovito odravane i ispitivane od strane ovlatenih tvrtki, te o tome voditi evidenciju. Svi sustavi za dojavu i gaenje poara moraju biti izgraeni i postavljeni u skladu sa projektnom dokumentacijom, odravani od strane ovlatenih tvrtki, te redovito ispitivani o emu se treba voditi evidencija. Vatrogasni putovi i pristupi moraju biti vidljivo oznaeni i odravani kako bi osigurali nesmetan pristup ovlatenim osobama u sluaju poara.

Opis utvrenog stanja

8

Zadatak br. 3.

NADZOR I POSTUPCI U NADZORU

Zadatak je studenta utvrditi da li poslodavac provodi sve zakonom propisane odredbe zatite od poara. Da bi se to utvrdilo obavezni su redoviti obilasci poduzea i izvjeivanje odgovornih osoba o zateenom stanju. U provedbi inspekcijskog nadzora od strane inspektora provodi se izravan uvid u ope i pojedinane akte, uvjete i nain rada nadziranih osoba te poduzimaju zakonom i drugim propisima predviene mjere da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima. Ovlasti inspektora regulirane su zakonom, a o obavljenom inspekcijskom nadzoru inspektor sastavlja zapisnik. Ukoliko su nadzorom utvreni odreeni nedostaci, poslodavac je duan poduzeti mjere za njihovo otklanjanje u to kraem roku.

Opis utvrenog stanja

9

Zadatak br. 4.

PRIMJENA PROPISA O PROVOENJU GRAEVINSKIH MJERA ZATITE OD POARA

Zadatak je studenta utvrditi da li poduzee podlijee ispunjavanju posebnih uvjeta graenja iz podruja zatite od poara, da li postoji suglasnost ovlatene institucije na mjere zatite od poara predviene u glavnom projektu, te da li poduzee posjeduje uporabnu dozvolu. Sukladno projektnoj dokumentaciji utvrditi da li su provedene i izvedene propisane mjere zatite od poara.

Opis utvrenog stanja

10

Zadatak br. 5.

PRIMJENA OSNOVNIH NAELA ZATITE GRAEVINA OD POARA

Zadatak je studenta utvrditi koji su graevinski materijali koriteni u izgradnji poduzea i utvrditi njihovu otpornost na poar, te da li je objekt izgraen u skladu sa projektnom dokumentacijom. Utvrditi kako je provedeno poarno sektoriranje graevine - na koliko poarnih sektora (navesti specifinosti poarnih sektora - veliinu sektora, vatrootpornost zidova, vrata, nain provoenja instalacija izmeu poarnih sektora, brtvljenje proboja, itd.) a sve u cilju utvrivanja naina zatite od prijenosa poara unutar graevine. Poslodavac mora sukladno propisima osigurati vatrogasne pristupe, evakuacijske izlaze te ih odravati slobodnim.

Opis utvrenog stanja

11

Zadatak br. 6.

NORME IZ PODRUJA ZATITE GRAEVINA OD POARA

Zadatak je studenta utvrditi koje su hrvatske i inozemne norme za zatitu od poara primijenjene prilikom projektiranja i izgradnje graevine. Poslodavac je sukladno propisima duan posjedovati dokaze ko