dnevnik prakse

Click here to load reader

Post on 08-Aug-2015

706 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIKIH NAUKA ODSEK:SAOBRAAJNI SMER: PTT STUDENT: VIDOVI DALIBOR

DNEVNIK PRAKSE

APRIL 2005.

1

1. UvodO poti 75440 Vlasenica Strunu praksu odradio sam u poti 75440 Vlasenica u periodu od 7. do 28. avgusta 2004. godine . Pota 15000 abac je glavna dostavna pota sa uslugama telefonskog i telegrafskog saobraaja. Radno vreme pote je od 7 do 20 asova, subotom od 8 do 15. Automatizovana je Postnet opremom i obavlja sve vrste potanskih usluga: pismonosne usluge, paketske usluge, usluge novanog poslovanja, post ekspres usluge, devizno poslovanje, internet usluge, dopunske i posebne usluge. Posluje na teritoriji grada i prigradskim naseljima, ima 27 dostavnih reona i telegrafsku dostavu. Prispee poiljaka iz Beograda je od 01:30 do 02:00 a otprema u 19:00 sem subote. Transport poiljaka vri se kamionom. Pota abac takoe predstavlja pretovarnu taku za pote nieg reda na teritoriji optine (seoske pote):Prnjavor,Lenica,JadranskaLenica,Lipniki or,Zajaa,Loznica,Banja Koviljaa,Radalj,D. Borina,Mali Zvornik,Velika reka,Uzovnica,Ljubovija,Drlae,Varna,Metli,Tekeri,Draginac,Brezjak, Korenita,Zavlaka,Bela crkva,Krupanj,Drenovac,Mavanski Priinovi,Gluci,Bogati,Belo polje,Crna bara,Badovinci,Dobri,Majur,titar,Dublje,Klenje,Zminjak,Petlovaa,Ribari,Lip olist,Cerovac,Orid,Provo,Debrc,Vladimirci,Draginje,Koceljeva,Svileuva,Kamen ica,Crniljevo. Pota ima upravnika,dva kontrolora,36 alterskih radnika koji rade u smenana i dvadeset sedam potonoa. O propisima kojima je regulisan rad pota Unutranji potanski saobaaj regulisan je raznim propisima, izmeu ostalog : Zakon o PTT uslugama, Opti uslovi za vrenje PTT usluga, Pravilnik o vrenju usluga u potanskom saobraaju, Zakon o platnom prometu, Pravilnik o blagajnikom i raunskom poslovanju jedinica PTT mree, Propisi za rad pota po dinarskoj tednji i jo mnogi drugi propisi i pravilnici, kao i propisi iz akata Svetskog potanskog saveza ( Svetska potanska konvencija, Pravilnik za izvranje potanske konvencije i dr.)

2

2.Pojam i vrste potanskih uslugaPod potanskim uslugama podrazumevamo sve usluge koje se vre u potama. U zavisnosti od naina vrenja, sadraja, vrednosti, dimenzija, mase, naina pakovanja i brzine prenosa potanske usluge se mogu podeliti na: pismonosne usluge paketske usluge ekspres usluge usluge novanog poslovanja posebne usluge dopunske usluge usluge po posebnim ugovorima ostale usluge 2.1 Pismonosne usluge Pismonosne usluge su usluge prenosa zatvorenih ili otorenih poiljaka ija je sadrina pisano saoptenje. Pismonosnim uslugama smatra se i prenos poiljaka sa drugim sadrajem, ukoliko odgovaraju uslovima predvienim za pismonosne poiljke. U pismomosne usluge spadaju: pismo dopisnica tiskovina sekogram M vrea elektronsko saoptenje Pismo Pismo je zatvorena poiljka, ija je sadrina zatiena tako da se u prenosu sadraj ne moe otetiti ili izvaditi. Moe biti najvee mase do 2 kg. Najmanje dimenzije adresne strane pisma su 140mm x 90mm. Ono mora da odgovara sledeim dimenzijama: zbir duine, irine i visine moe biti najvie 900mm, s tim da najvea od tih dimenzija bude najvie 600mm. Ukoliko se radi o pismu oblika valjka, duina i dva prenika mogu iznositi najvie 1040mm, a najmanje 170mm, s tim da najvea od tih dimenzija moe biti najvie do 900mm, a najmanja duina pisma 100mm. Standardizovano pismo je kovertirano pismo, ija je masa do 5 g.

3

Dopisnica Dopisnica je otvorena poiljka, bez koverte, najvee mase do 20 g. Najmanje desna polovina prednje strane dopisnice mora biti namenjena za adresu, a poleina i leva polovina prednje strane namenjeni su za saoptenje. Najvee dimenzije dopisnice su 150mm x 105mm, a najmanje 140mm x 90mm. Dopisnicama se smatraju sve vrste razglednica koje odgovaraju dimenzijama predvienim za dopisnice. Dopisnica koja ne ispunjava date uslove prilikom plaanja potarine smatra se pismom. Tiskovina Tiskovina je otvorena poiljka, koja sadri knjige, novine, asopise, tampane kataloge, broure, prospekte, reklame, cenovnike, redove vonji, imenike, plakete, kalendare, statistike izvetaje i druge tampane stvari. Tiskovina moe da sadri i porudbenicu, otpremnicu, uplatnicu, magnetni medij, kompakt disk i sl. koji se odnose na sadrinu poiljke i ine njen sastavni deo. Tiskovina moe biti mase do 5 kg, ako je sadrina nedeljiva, a u unutranjem potanskom saobraaju do 10 kg, uz posebnu saglasnost nadlenog preduzea potanskog saobraaja. Na adresnoj strani tiskovine, u gornjem levom uglu, poiljalac je duan da stavi oznaku ''Tiskovina'' ili ''Imprime''. Sekogram Otvorena poiljka koja sadri tiskovine sa znacima namenjenim slepim licima naziva se sekogram. Ti znaci sastoje se od slova otisnutih na vrstoj hartiji ili nekom drugom slinom materijalu buenjem ili otiskivanjem, tako da hartija ili materijal na kome su slova utisnuta dobije odgovarajue ispupenje. Sekogramom se smatra: klie sa znacima sekografije zvuni snimak ili naroita hartija namenjena slepim licima, pod uslovom da ga predaje na prenos neka ustanova za slepe ili da je upuen toj ustanovi. Sekogram moe biti mase do 7 kg i dimenzija koje odgovaraju dimenzijama predvienim za pismo. Na adresnoj strani sekograma, u gornjem desnom uglu, poiljalac je duan da stavi oznaku Sekogram. M vrea M vrea je pismonosna poiljka u meunarodnom saobraaju koju isti poiljalac alje istom primaocu i sadri tiskovine. Najmanja masa M vree iznosi 2 kg, a najvea 30 kg. Naziv primaoca mora biti napisan na adresnici napravljenoj od kartona ili odgovarajueg materijala dimenzija 140 x 90mm. Na svaki sveanj tiskovina koje su stavljene u posebnu vreu, oznaava se adresa primaoca. Poiljalac je duan da radniku pote omogui uvid u sadraj vree.4

Elektronsko saoptenje Elektronsko saoptenje je pismonosna poiljka iji se prenos u odreenim fazama vri elektronskim putem. 2.2 Paketske usluge Paketske usluge su usluge prenosa zatvorenih poiljaka tj. paketa sa oznaenom vrednou i registrovanim brojem prijema, koje po pravilu, sadre robu i druge predmete. Najvea masa paketa je 31,5 kg s tim to se paket mase vee od 20 kg po pravilu, predaje u odreenim potama ili poslovnim prostorijama korisnika po ugovorenim uslovima. Paket mora da odgovara sledeim dimenzijama: zbir duine i obima paketa na najirem mestu popreno moe biti najvie do 3000 mm, s tim da najvea dimenzija moe biti do 1500 mm. Paketi ne smeju biti manjih dimezija od najmanjih dimenzija predvienih za pismo. 2.3 Ekspres usluge Ekspres usluge su usluge kojima je obezbeen najkrai i garantovani rok prenosa poiljaka u unutranjem i meunarodnom saobraaju. Post ekspres poiljke u unutranjem saobraaju To je poiljka sa registrovanim prijemnim brojem, moe se predati kao poiljka sa oznaenom vrednou i bez oznaene vrednosti, i kao otkupna poiljka. Post-ekspres poiljka moe sadravati novac, robu i druge predmete, kao i pisano saoptenje. Najmanja dimenzija post ekspres poiljke je 150mm x 105mm, a najvea masa 100 kg, ako je sadraj poiljke nedeljiv. Za adresovanje post ekspres poiljke koristi se posebna adresnica, a za pakovanje se koristi ambalaa koja na karakteristian nain obeleava ovu uslugu. Datumom i vremenom prijema post ekspres poiljke smatra se dan i vreme prijema koji su naznaeni na adresnici. Ekspres poiljka u meunarodnom saobraaju Za ekspres usluge u meunarodnom saobraaju primenjuju se propisi iz meunarodnog potanskog saobraaja, kao i uslovi predvieni posebnim

5

ugovorima zakljuenim izmeu odreenih potanskih uprava, odnosno meunarodnih operatora. 2.4 Usluge novanog poslovanja Pod uslugama novanog poslovanja podrazumevaju se blagajniki poslovi, koji se obavljaju za fizika i pravna lica direktno, preko novanih dokumenata i posredno preko iro rauna. U usluge novanog poslovanja spadaju: uplate i isplate optim instrumentima plaanja po platnom prometu uplate i isplate uputnicama uplate i isplate posebnim instrumentima plaanja za posebne komitente po ugovorenim uslovima 2.5 Posebne usluge Posebne usluge kojima poiljalac, prilikom predaje poijke zahteva posebni postupak u toku prenosa ili u pojedinim fazama prenosa su: preporuena poiljka vrednosna poiljka uputnica otkupna poiljka avionska poiljka poiljka sa povratnicom sudsko pismo i pismo po upravnom i prekrajnom postupku izdvojeni paket poiljka sa linim uruenjem primaocu prijem poiljaka sa posebnim uslugama i obavljanje usluga novanog poslovanja nou, nedeljom, danima dravnih i verskih praznika i drugim neradnim danima. Za sve poiljke sa posebnim uslugama, kao i za post ekspres poiljke poiljaocu se izdaje potvrda o prijemu, a primalac prilikom uruenja, potvruje prijem poiljke, osim za avionske poiljke, ako nemaju istovremeno i drugu posebnu uslugu. Preporuena poiljka Preporuena poiljka je poiljka bez oznaene vrednosti i sa registrovanim brojem prijema.Kao preporuena poiljka moe se predati pismo, dopisnica, tiskovina i sekogram. Vrednosna poiljka6

Vrednosna poiljka je poiljka sa oznaenom vrednou i registrovanim brojem prijema i moe se predati kao pismo i kao paket. Vrednost poiljke mora biti oznaena brojkama i slovima na levom donjem delu adresne strane.Oznaena vrednost mora odgovarati vrednosti sadraja poiljke. Uputnice Uputnica je poiljka kojom poiljalac doznaava odreeni novani iznos primaocu i moe se prenositi potansko-saobraajnim vezama, telegrafskim i elektronskim putem. Otkupna poiljka Otkupna poiljka je poiljka, koja se uruuje primaocu uz prethodu naplatu otkupnog iznosa u korist poiljaoca te poiljke.Otkupna poiljka moe se predati samo kao vrednosna poiljka, s tim to otkupni iznos predstavlja vrednost poiljke. Sa otkupnom poiljkom poiljalac je duan da preda i uputnicu, uplatnicu ili nalog po kome e mu biti doznaen otkupni iznos. Avionska poiljka Kao avinska poiljka moe se predati svaka poiljka, sem ekspres poiljaka, pod uslovom da na datoj relaciji postoji potanska avionska veza za prevoz takve poiljke. Poiljka sa povratnicom To je poiljka ije se uruenje potvruje, na posebnom obrascu ''Povratnica'' koji se uruuje poiljaocu. Kao poiljka sa povratnicom mo