Daniken Erich von - Mój świat w obrazach

Download Daniken Erich von - Mój świat w obrazach

Post on 19-Jun-2015

162 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Erich von Daniken ___________________________________________________________________________ __</p> <p>MJ WIAT W OBRAZACH___________________________________________________________________________ __</p> <p>Erich von Daniken, 1973</p> <p>Wszechwiat od prawiekw przykuwa uwag czowieka. Zastanawiano si, czym s te tajemnicze punkty wietlne, rozrzucone jak sznury pere na niebie. Czy nie ukadaj si w ksztaty zwierzt? Albo istot ludzkich? A moe te oddalone wiateka s siedzib bogw? Nasza Droga Mleczna skada si z okoo 100 miliardw gwiazd staych i stanowi jedynie drobn czstk caego ukadu, ktry jest wizk okoo dwudziestu drg mlecznych o promieniu dugoci 1,5 miliona lat wietlnych. (Jeden rok wietlny = 9,461 bilionw kilometrw.) Nawet ta liczba nie jest wielka w porwnaniu z liczb dotychczas zarejestrowanych galaktyk, wynoszc rwno 1500 milionw. Jakie jest pochodzenie tej olbrzymiej masy materii rozproszonej w Kosmosie na przestrzeni milionw lat wietlnych? Wszystkie odpowiedzi na to pytanie znajduj si jeszcze dzisiaj w sferze teorii. Gdzie jest odpowied? Oto teoria Wielkiego Wybuchu: Caa materia bya skupiona w jednym punkcie, ulega zgszezeniu i eksplodowaa. Z czstek cikich mas materii powstay galaktyki. Christian Doppler udowodni w 1842 r., e przy ruchu jakiego rda wietlnego w widmie wiata oddalajcego si od obserwatora nastpuje przesunicie prkw w kierunku podczerwieni. Za pomoca "zjawiska Dopplera" mona dokonywa pomiaru prdkoci ruchu gwiazd. Na tej podstawie Edwin Powell Hubble mg w 1929 r. uzasadni zjawisko rozszerzania si Wszechwiata: prdko ucieczki galaktyk wzrasta wraz z ich odlegoci. W lad za tym mona wic przeprowadzi wywd, e caa materia o skrajnym stopniu zagszezenia bya pierwotnie skupiona w jednym punkcie,</p> <p>w otoczeniu kondensatu wodoru. I oto nastpi Wielki Wybuch. Od tego czasu do obecnej chwili wszystkie czstki materii z olbrzymi prdkoci oddalaj si nieustannie oci siebie. Fizyk Carl Friedrich Weirsacker jest twrc powszechnie uznanej teorii: Wszystkie soca i planety powstay z chmur gazowych, ktre w 99 proc. skaday si z wodoru i helu, a tylko w 1 proc. z pierwiastkw ciekich. W wyniku powstaych zawirowa zaczy si tworzy galaktyki wok pierwiastkw cikich. Opracowana w 1948 r. teoria o nazwie steady-state zakada, e Wszechwiat znajduje si w stanie stacjonarnym, a nowa materia powstaje z niczego w tempie tak powolnym, e tego zjawiska nie da si nawet zarejestrowa. Wedug teorii "oscylacji" materia kurczy si i rozszerza jak misie sercowy. Ten rytm trwa 60l miliardw lat. Gdzie naley wic szuka odpowiedzi? Bogowie o barwie skry czerwonej, tej, czarnej i biaej. Bogowie o szczelinowych uszach, migdaowych oczach, wzdtych brzuchach i okrgych gowach, o krwi czarnej i smoczych twarzach. Bogowie posugujcy si straszliwymi miotaczami promieni, bogowie na byszczcych pojazdach niebiaskich, olbrzymy uzbrojone w anteny, bogowie z koami na biodrach, unoszcy si ponad wodami i chmurami, skurczeni jak embriony, pdzcy w przestworzach na latajcych wach, przemierzajcy podziemia Hadesu, panujcy w przestrzeni midzygwiezdnej, bogowie wstpujcy na supy oboczne, jedcy w wimanach (w sanskrycie: latajce aparaty) i znikajcy wrd mrowia rozrzuconych w grze "pere niebiaskich". Zazdroni, zawistni, li, obraliwi, agresywni bogowie. Niezrozumiaa rzeczywisto? Co to wszystko znaczy? Czyby te opowieci byy podem ludzkiej wyobrani na caej kuli ziemskiej? A moe byy wytworem religijnego zapotrzebowania lub prb odtworzenia niezrozumiaych, ale rzeczywistych zdarze? Carl Gustaw Jung (1875-1961) tumaczy mistyczne rozwaania ludw pierwotnych niskim stopniem rozwoju ich wiadomoci. Zgodnie z tym stwierdzeniem "zespoowa niewiadomo" jest wyrazem dobra i za, radoci i kary, ycia i mierci. W tych dziedzinach, przyznaj, nie potrafibym posugiwa si psychologi. Ta ga nauki zajmuje si skutecznie zjawiskami i procesami zachodzcymi w duszy ludzkiej. Jednake jej metody nie s przydatne tam, gdzie mamy do czynienia z realnymi faktami wymagajcymi cisej interpretacji. Dla mnie mity s najstarszymi przekazami historycznymi ludzkoci, s opisami niegdy zaistniaych zdarze. Te przekazy s rdem niezwykych informacji. Oto na przykad babiloski epos Etana, spisany na glinianych tabliczkach pochodzcych przewanie ze zbiorw bibliotecznych krla Asyrii Assurbanipala (669-662 r. p.n.e.). Rzeczywiste pochodzenie eposu nie jest znane, jednake pewne jego fragmenty zawarte s w znacznie starszym eposie Gilgamesz, napisanym w jzyku akadyjskim. W 2300 r. p.n.e. Sume-</p> <p>rowie rozpoczli pisanie kronik dotyczcych ich przeszoci. Podobnie jak Enkidu, bohater eposu Gilgamesz, rwnie Etana, uniesiony z Ziemi przez boga, przemierza z nim dalekie przestworza. Oto istotne fragmenty tego wydarzenia z eposu Etana: "Orze rzecze do Etany: Przyjacielu, pragn wznie ciebie do boga Anu, Na mej piersi sko pier swoj. Na lotkach mych skrzyde z donie A boki twoje zewrzyj z bokami moimi. [...] Po chwili lotu w przestworzach Rzek orze do Etany: Spjrz, przyjacielu, jak zmienia si ziemia, Popatrz na morze otoczone Grami wiata. Ziemia wyglda jak gra a morze jak potok. [...] I gdy wznis go jeszcze wyej Rzek orze do Etany: Popatrz, przyjacielu, czym staa si ziemia. Ziemia wyglda jak drzewo rozoyste". Orze (bg) wznosi si z Etan coraz wyej i wyej, nakaniajc go nieustannie, aeby ten patrzy w d i relacjonowa, co widzi. W socu Ziemia "wyglda jak szaas", a wielkie morze stao si mae "jak podwrzec". Kocowy fragment tego przypuszczalnie najstarszego reportau z Kosmosu jest fascynujcy: "Spjrz, przyjacielu, jak zmienia si ziemia. Ziemia wyglda jak placek A olbrzymie morze jest jak koszyk mae. I gdy wznis si jeszcze wyej, rzek: Przyjacielu, spjrz jak znikna ziemia. Nie widz ju ziemi I morze olbrzymie zniko z moich oczu! Przyjacielu, ja nie chc wstpowa do nieba. Wstrzymaj swj lot, niechaj na ziemi powrc". Czy ten reporta z lotu i opis oddalajcej si Ziemi trzeba tumaczy za pomoc psychologii? Skd pochodzimy? Jestem niezomnie przekonany, e wystpujcy w mitach brak dokadnego okrelenia latajcych pojazdw oznacza, e bogowie mog by tylko synonimem kosmonautw. Bardzo czsto teksty rozpoczynaj si od sw: "We swj rylec i pisz" lub "Spjrz uwanie na to, co ci pokazuj, a to, co zobaczye, przeka swoim braciom i siostrom". Ludzie yjcy w epoce wczesnej staroytnoci nie rozumieli tych przekazw, poniewa byy one przeznaczone dla pniejszych pokole: adresatami tych opisw bylimy my! Z nasz wiedz w dziedzinie lotw kosmicznych, z nasz umiejtnoci odczytywania zdj satelitarnych jestemy w stanie trafnie zinterpretowa wydarzenia opisane w tych przekazach. My wiemy, jak wyglda nasza planeta z olbrzymich odlegoci. W eposie Gilgamesz mwi si, e wyglda z oddali jak</p> <p>"mczna papka" lub "kad z wod" - poniewa tak widzieli j dawni astronauci. Do treci poda, legend, mitw i witych pism przenikna prawda i zdarzenia, ktre miay rzeczywicie miejsce. Musimy dokona prby wyuskania z tych przekazw ich istotnej treci. W rezultacie posidziemy wiedz na temat zdarze zwizanych z prehistori ludzkoci. T wiedz wszyscy powinni by zainteresowani. Pytania: "Skd przychodzimy, dokd zmierzamy?" intryguj wszystkie ludy tej Ziemi. Wedug mitologii pojazdy midzygwiezdne poruszay si w Kosmosie od tysicy lat. Nazwy konstelacji Wielkiej i Maej Niedwiedzicy, abdzia, Herkulesa, Ora, Wa Wodnego oraz znakw zodiaku pochodz z trzeciego tysiclecia przed narodzeniem Chrystusa. Zeus (rzymski Jowisz), najwikszy wadca niebios, jest nazywany w utworach Homera (VIII wiek p.n.e.) "miotajcym gromy" lub "gromowadnym". Rwnie nordycki bg Thor ma przydomek "grzmicy". Indyjscy bogowie Rama i Bhima "lec z oskotem w chmury na ogromnej promienistej smudze". W legendzie azteckiej "grzmicy w chmur" zszed na ziemi w czwartym dniu stworzenia, aby spodzi dzieci. Kanadyjscy Indianie jeszcze dzisiaj opowiadaj legend o grzmicym ptaku (thunderbird), ktry przed prawiekami nawiedzi ich przodkw, schodzc prosto z nieba. Tane, bstwo maoryjskich poda z Nowej Zelandii, jest take bogiem piorunw, ktry swoje walki staczane w Kosmosie rozstrzyga za pomoc gromw. Obiegowy pogld gosi, e nasi prymitywni przodkowie wyobraali sobie bstwa utosamiajc je ze znanymi zjawiskami przyrody, takimi jak chmury, byskawice, pioruny, drenie ziemi, wybuchy wulkanw, soca i konstelacje gwiezdne. Na podstawie ogldzin wizerunkw skalnych wykonanych przez naszych praprzodkw mona - moim zdaniem - stwierdzi, e ta interpretacja prowadzi do absurdu. W rzeczywistoci bowiem bogowie nie s tam wcale stylizowani wedug zjawisk przyrody, ale odzwierciedlaj bosko-ludzkie istoty. Dlaczego wic egzegeci omielaj si twierdzi, e Bg stworzy czowieka na swoje podobiestwo? Gdyby wierzono w to (i przedstawiano), e bg i bstwa s utosamieniem zjawisk przyrody, wwczas nasz prymitywny przodek nie mgby zaakceptowa twierdzenia, i jest bogom podobny. Sdz, e nie byli najgupsi ci spord naszych przodkw, ktrzy opanowali sztuk pisania i ju przed tysicami lat spisywali to, co sami widzieli, albo to, co usyszeli "z pierwszej rki". Faktem jest i nikt temu nie omieli si zaprzeczy, e w najstarszych mitach i legendach zawarte s wzmianki o bogach latajcych w przestworzach. Faktem jest i to, e wszystkie opowieci o Wszechwiecie mwi, e czowiek zosta stworzony przez niebiaskich bogw po zstpieniu ich z nieba na ziemi. Dzieo stworzenia nie dokonao si wic sposobem chaupniczym. Zeus musia najpierw pokona smoka Tyfona, zanim zaprowadzi nowy ad na wiecie. Bg wojny Ares (rzymski Mars), syn Zeusa, przebywa zawsze w asycie Fobosa i Deimosa, symbolizujcych strach i trwog. Dwa ksiyce krce naokoo Marsa nazywaj si wanie Fobos i Deimos. Nawet pena powabu Afrodyta (rzymska Wenus), crka Zeusa, moga swoje ncce pikno "ukryte</p> <p>w pasie" ofiarowa krlewiczowi Adonisowi dopiero wwczas, gdy zakoczyy si walki w Kosmosie. Mieszkacy wyspy Tawhaki na Oceanie Spokojnym opowiadaj legend o piknej dziewczynie imieniem Hapai, ktra zstpuje z sidmego nieba na ziemi, aby spdza noce z "uroczym modziecem". Zachowuje przed nim w tajemnicy swoje niebiaskie pochodzenie a do momentu uwiadomienia sobie, e nosi w swym onie owoc ich mioci. I gdy rado z tego powodu staa si oboplna, wwczas wyznaje, e jest bogink przyby z gwiazd. Ludzie-bogowie, ktrzy po walkach stoczonych w Kosmosie zeszli na Ziemi, zachowuj si tutaj zbyt naturalnie i dlatego nie mogli uchodzi za ucielenienie zjawisk przyrody. Opisami bogw latajcych, ziejcych ogniem, ldujcych na Ziemi i zapadniajcych ludzkie istoty mona zapeni cae tomy ksig, poniewa podobizny bstw mitologicznych od dawien dawna utrwalano na wielu malowidach i wykutych w kamieniu wizerunkach. Doprawdy niezliczona jest ilo plastycznych uj, przedstawiajcych uskrzydlone postacie trzymajce w rkach jakie dziwne, nieznane przedmioty. Na sumeryjskich, asyryjskich i babiloskich tokach piecztnych uwidocznione s planety i obce ukady soneczne. (Toki piecztne s to pieczcie cylindryczne uywane przez ludy staroytnego Wschodu do piecztowania, wykonane z twardego kamienia lub kamieni pszlachetnych.) Dla mnie nie jest zaskoczeniem fakt, e te wizerunki koresponduj z "szyframi" znajdujcymi si w starych tekstach, poniewa rzeczywiste zdarzenia byy inspiracj do ich wykonania. A oto opis ldowania statku kosmicznego! Hiszpaski kronikarz Pedro Simon umieci go w swoim zbiorze mitw i legend plemienia Czibczw (ludzi) z wyyn kolumbijskiej Kordyliery Wschodniej: "Bya noc. Co tajemniczego pokazao si w przestworzach. Swiato pono w jakim ogromnym, zamknitym 'niby domu' i wychodzio na zewntrz. Ten 'niby dom' naywa si 'Chiminigagua' i tam byo to wiato, ktre pono..." W hymnie zapisanym pismem klinowym i skierowanym do egipskiego boga Soca Re zawarte s takie oto sowa: "Ty krysz pomidzy gwiazdami i Ksiycem. Prowadzisz po niebie i na ziemi pojazd baga Atona i jeste niestrudzony jak te gwiazdy krce i jak te gwiazdy na biegunie nie zachodzce". Na jednej z piramid widnieje taki napis: "Ty jeste tym, ktry statek niebiaski prowadzi ju od lat milionw". A oto fragment z Ksigi Zmarych, ktra jest zbiorem staroegipskich tekstw zawierajcych wskazwki dotyczce ycia po mierci: "Jestem bogiem, ktry sam siebie stworzy. Tajemn moc mojego imienia tworz niebiaski ad bogw. Bogowie nie przeszkadzaj mojemu dziaaniu.</p> <p>Jestem dniem wczorajszym. Znam dzie jutrzejszy. Twarda walka, ktr bogowie midzy sob tocz, odbywa si zgodnie z moj wol". Jedna z najstarszych zamieszczonych w Ksidze Zmarych modlitw brzmi nastpujco: "O stwrco wiata, wysuchaj mnie! Jam Horus istniejcy od lat milionw! Jestem wadc i panem tronu. Wybawiony od za przemieszczam si w czasie i przestrzeni, ktre s bezkresne". Rigweda, jedna z najstarszych indyjskich ksig, zawiera "Pieni stworzenia". A oto jeden z fragmentw: "Nie byo wwczas bytu ani niebytu... Ale mocarz pustk otoczony, ten Jedyny zosta moc wielkiego pragnienia zrodzony. Lecz kt to wie, kto moe to obwieci skd oni powstali, skd przyszo stworzenie?" Nie wszyscy bogowie byli szlachetni! W mitach sumeryjskich znajduj si opowieci o bogach, ktrzy przemierzali niebiosa na odziach i pojazdach ognistych, ldowali na Ziemi, podzili potomstwo i wracali do gwiazd. Sumeryjskie podania gosz, e to bogowie przekazali ludziom sztuk pisania i sposb wytwarzania metali. Utu, bg Saca, Inanna, bogini Wenus i Enlil, bg powietrza, przybyli z przestrzeni kosmicznej. Enlil zgwaci ziemsk dziewczyn imieniem Meslamtaea i zapodni j boskim nasieniem. Nie wszyscy bogowie weszli do legendy jako istoty szlachetne... Zdolni Sumerowie Zapisy chronologiczne w historii Sumerw nie s dokadne na przestrzeni kilkuset lat. Sumerowie przybyli prawdopodobnie z Azji rodkowej do Mezopotamii okoo 3300 r. p.n.e. Kiedy ludy Europy znajdoway si jeszcze w starszej epoce kamiennej, oni znali ju sztuk pisania. Prawdopodobnie przy zarzdzaniu dobrami wity musiano uywa ostemplowanych dokumentw i rachunkw. Po wynalezieniu rcznie napdzanego koa garncarskiego nastpi rozwj ceramiki, a wraz z udoskonaleniem techniki kamieniarskiej pojawia si w handlu bro. Okoo 3000 r. p.n.e. zdolni Sumerowie wpadli na pomys wyknywania tokw piecztnych. Miay one dugo od jednego do szeciu centymetrw i z uwagi na ich znaczn warto uytkow byy przez wacicieli noszone na acuszku zawieszonym na szyi. Pieczcie suyy do znakowania naczy glinianych, stemplowania dokumentw lub kwitowania danin skadanych w wityniach, ktre wwczas speniay rol urzdw finansowych. Motywy pieczci wykonywano w niezwykle kunsztowny sposb; najstarsze wzory przedstawiay postacie z mitologii</p> <p>oraz symbole. Najbardziej ulubione motywy to uskrzydlone postacie ludzkie, baniowe zwierzta i kule niebiaskie. Istnieje pogld, e te wizerunki byy po prostu abstrakcj. W zwizku z tym rodzi si pytanie, czy to moliwe, aby Sumerowie rozpoczynali rozwj sztuk plastycznych od abstrakcjonizmu, tj. od ich wyszej formy? Bg Szamasz zosta przedstawiony z poncymi pochodniami na plecach i z dziwnym przedmiotem w rku, za przed nim jest motyw migoccej gwiazdy, od ktrej biegnie w d (ku Ziemi?) prosta linia. Jedn nog stoi na oboku, drug na szczycie grskim, a po jego obydwu stronach wznosz si dwa osobliwe supy, na ktrych stra trzymaj mae zwierztka. W British Museum w Londynie przechowywany jest tok piecztny z motywem plastycznym, ktry nazwano "Kuszenie". Przed...</p>