erich von daniken - yıldızlara dönüş

Download Erich Von Daniken - Yıldızlara Dönüş

Post on 25-Jul-2015

454 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ERICH von DNIKEN, svire'nin Zosingen kasaba snda, 1935 ylnda dodu. lk arkeolojik aratrma gezisi 1954'te Msr'a oldu, orada baz hiyeroglif metinlerinin evirisini yapt. O zamandan bu yana dnyann drt bir kesini gezen Dniken, alar ncesinde yeryzndeki atalarmz uzaydan gelen yaratklarn ziyaret ettii yolundaki ku ramn destekleyen kantlar arad ve toplad. Beklenecei gibi, ilk bata Dniken'in kuramlar daha geleneksel kafal bilim adamlarnca istihzayla karlan d; oysa geni okur kitleleri yazarm ortaya karp ak lamaya alt gizemli olgulara kar byk bir ilgi gsterdiler. Son zamanlarda yaplan aratrmalar, Dniken'e yne len bu kukuculuu hayli azaltm, yazarn dier kitap larnda anlatt bulgularysa, nn daha da yaym tr. Tanrlarn Arabalar adl kitabyla kazand olaans t baary, Yldzlara Dn adl kitabyla tekrarlayan Dniken'in bu iki eserinden birincisi btn dnyada vizyona giren bir filme de konu olmutur.

ZURCK ZU DEN STERNEN YILDIZLARA DN ERICH VON DNIKEN'in aratrmas/ trkeletiren: Zeki Okar

1969 Econ Verlag gmbh 1982 Cep Kitaplar A.. stanbul Yayn haklar: Erich von Dniken 1995 Onk/Cep Kitaplar A.. 1982

ISBN 975-480-003-0

1969 econ verlag basksndan eksiksiz olarak trkeletirilmitir.

Cep Kitaplar: 13/ bilgi dizisi: 3 Birinci basm: Ocak 1974 (Milliyet Yaynlar) kinci basm: Ekim 1982 nc basm: Mar: 1983 Drdnc basm: 1988 Beinci basm: 1995 Altnc basm: 1999

Ofset Hazrlk: Cep Kitaplar A. Bask: Kurti Matbaas

Erich von Dniken

YILDIZLARA DN

Piyerloti Cad. 7-9 emberlita-stanbul

IINDEKILER

Erich von Dniken Hakknda nsz I. Yldzlararas Uzay Uuu Mmkndr II. Hayatn zinde III. Amatr Bir Arkeolog Sorular Soruyor IV. nsanln Hafza Deposu V. Kre: Uzay Gemisi in deal Biim VI. Dnn topyas Yarnn Gereidir VII. Moskova'daki Grmeler VIII. ncelenmesi Gereken Tarihsel Kalntlar IX. Paskalya Adas: Tkenmeyen Bir Konu X. Kutsal Kitaplar Konusunu Soruturmak zere Hindistan'a Yolculuk X I . Atalarmzn Sapknlklar X I I . Sorular, Sorular ve Yine Sorular

5 7 9 17 32 44 52 66 75 81 91 98 113 128

ERICH VON DNIKEN HAKKINDA

Erich von Dniken bir bilgin deildir, szln, kendi kendini yetitiren kii olarak tanmlad "Otodidaktlardandr. Belki de ilk kitabmn elde ettii dnya apmdaki baarnn srr buradadr. Dni ken, savlarnn ve kuramlarnn aslsz olm dklarn, tm nyarg lardan arnm olarak, kendi bana kantlamak zorundayd ve okur lar onu, tabularla korunan alanlara ynelmi servenli yolunda izle yebiliyorlard. Erich von Dniken, insan soyunun kkenine ilikin eski akla malara kar kan ilk kii deildi; ancak sorduu sorular daha yantutmaz, daha dosdoru, daha atakt. stelik meslektalarnn ve benzer akademik disiplinlerin temsilcilerinin dncelerini gz n ne almak zorunluunu duyan profesrlerin tersine, kesinlikle ne sylemek istiyorsa syleyebiliyordu. Daha da nemlisi, birtakm r ktc karlklar getiriyordu. Kabul edilmi aklamalara, sorular sormak yoluyla glge d ren kiiler, her zaman sknt verici kimseler olarak nitelendirilmi ve trl yollardan susturulmulard. Gemite kitaplar ya gizli kitap lklara kaldrlan, ya da kara listeye alnan bu kiiler, daha yakn a larda alaya alnarak yldrlrd. Ancak bu yntemlerin hibiri varl mzn nedeniyle ilgili sorular zerinde baar kazanamamt. Erich von Dniken'de ilerine candan sardan kiilerin doal i tenlii vardr. 1968 yaznda, Sovyet gazetesi Sputnik'te Vlaeslav Saizev tarafmdan yazlan "Himalayalar'daki Uzay Gemisi" ve "Uzay Gemilerindeki Melekler" balkl makaleleri okur okumaz Mosko va'ya hareket etmiti. Burada, Sovyet Bilimler Akademisi Stenberg Enstits Radyo-Astronomi Blm yneticisi Profesr klovski ile grmt.

5

"Tanrlarn Arabalar" nn yazar daha on dokuz yandayken, baz tabletlerin gerek anlamlarn bulmak umuduyla Msr'a gitmi ti. 1954'teki ilk gezisinden beri, kuramlarn kantlayabilmek iin uaktan uaa atlayan yazara, yolculuklarnn hedefi tartmalarna kant salad srece, yollar uzun gelmiyordu. Wilhelm ROGGERSDORF

ONSOZ

Yldzlara dn! Dn! Bu, biz yldzlardan geldik demek olmuyor mu? Bar istei, lmszl aray, yldzlara duyulan zlem... B tn bunlar ok eski alardan beri insan bilincinin derinliklerine kk salm ve gereklemek iin durmadan bask yapm kavramlar dr. nsanlarn iine yerlemi bu gerekletirme istei, tartma dan kabul edilebilir mi? Sorun yalnzca insan "istekleri" midir? Yok sa bu tamamlanma abas ve yldzlara duyulan zlem daha baka bir ey mi gizlemektedir? Bence bu zlemi card tutan, "tanrdar" tarafmdan braklm bir mirastr. Dnyal atalarmz ve uzayl retmenlerimizin ans bi zi srekli olarak etkilemektedir. nsann zeksn elde etmesi uzun ve usandrc bir gelimenin sonucu deildir. Tam tersine, birdenbi re olmutur. Atalarmzn zeklarm, btn bilgilere sahip olan "tanrdardan" aldklarna inanyorum. Var olan arkeolojik inceleme yntemlerine bal kaldmz s rece, iddiamn delillerini bulmamz imknszdr. Bu yntemler var olan insan ve hayvan kalntlar koleksiyonlarn artrmaktan baka bir ie yaramamaktadrlar. Ele geen her para bir katalog numara s olmakta, mzede bir camn ardna konmakta ve mze grevlileri tarafmdan temiz tutulmaktadr. Bu yolla meselenin zne inilemez, nk bence meselenin z, atalarmzn zeklarn ne zaman ve na sl elde ettikleridir. Bu kitapta, kuramma yeni deliller getirmeye altm. Ama cm, insanln gemii ve gelecei konusundaki dncelere bir baka bar atlm getirmektir. Son ve kesin delillerin ortaya kon-

mas bir kuakta mmkn olmayabilir, ama hayali gerekten ayran duvarlarda, atlan her admla birlikte yeni gedikler alacaktr. Ben de sorularmla bu duvarlara saldrmaktan geri durmayacam. an sm yaver giderse, Louis Pauwels, Jacques Bergier ve Robert Charroux'nun da sorduu bu trden sorulara, yaadm srede karlk alabilirim. lk kitabm "Tanrlarn Arabalarnn saysz okurlarma mek tuplar ve nerilerinden dolay teekkr eder, bu kitab teviklerine bir karlk olarak kabul etmelerini dilerim. Erich von Dniken

BIRINCI BOLUM YLDZLARARAS UZAY UUU MMKNDR

Thomas Edison'un 1879 ylnda karbon lifli lambay bulmasy la birlikte, gaz irketlerinin hisse senetlerinde korkun bir d balad. ngiltere'de Parlamento yeni aydnlanma ynteminin gele ceini aratrmak zere bir Soruturma Komitesi kurdu. Posta ile ri genel mdr ve komite bakan Sir William Preece, Avam Ka marasna yapt aklamada, komitenin, evlerde elektrik kulla nlmasnn sama ve hayali bir dnce olduu sonucuna vardn bildirdi. Bugn uygar dnyada her ev elektrikle aydnlanmaktadr. Leonardo da Vinci, insanln en eski dlerinden olan uabilme isteinin etkisiyle, modern helikopterlere artc lde benze yen uan makinelerin yapm zerinde yllar harcam, ancak Engi zisyon korkusuyla tasarlarn gizlemiti. Tasarlar 1797 ylnda ya ynlandnda herkes havadan ar makinelerin asla yerden ayrla mayaca konusunda dnce birlii etmiti. Daha bu yzyln bala rnda ise tannm astronom Simon Newcomb, uan aralarn uzun mesafelere gidebilmesini salayacak bir itici gcn bulunamayaca n savunuyordu. Ne var ki, be on yl sonra uaklar korkun arlklar oradan oraya tamaya balamlard. 1924 ylnda Profesr Hermann Oberth'in, Uzaya Roketler adl kitabn eletiren dnyaca nl Nature dergisi, uzay roketi tasarlar nn ancak insan soyunun tkenmesinden biraz nce gerekleebile ceini ileri sryordu. Hatta 1940'larda bile, ilk roketlerin dnya dan ayrlp yzlerce mil umalarna ramen doktorlar insan metabo lizmasnn yerekimi bulunmayan bir ortama uyamayacan, bu ba-

kundan insanl uzay uularnn imknsz olduunu ileri sryorlar d. Ancak bugn, insan soyunun tkenmeye yz tutmamas bir ya na, roketler allm bir grnt olmu, btn iddialarn tersine, in san metabolizmas yerekimi olmayan ortamlara mkemmel bir uyum gstermitir. Demek istediim, u ya da bu zamanda, insanlk iin hayati nem tayan yeni dncelerin uygulanabilirlii "ispatlanmamt". Bunlarn uygulanabilir olduunu, yalnz hayalperest olarak nitelen dirilen ve ou kez saldrya urayan, hatta adalar tarafndan alaya alnan kiiler savunuyordu. Bu adan bakldnda kendimi de bir hayalperest sayyorum, ancak uzak gemite baka gezegenlerden akll yaratklarn dnya mz ziyaret ettii dncesi, gerek Bat'da gerekse Dou'da birok bilim adamnca gz nne alnmaktadr. Szgelii ABD'de bulunduum srada Profesr Charles Hapgood, yakndan tand Albert Einstein'in da dnya d akll yaratk larn tarih ncesi ziyaretleri konusuna yaknlk duyduunu sylemi ti. Moskova'da da, gnmzn en nde gelen astrofiziki ve radyo-astronomlarndan Profesr Josef Samuilovi klovski, dnyam zn en azndan bir kez uzayllar tarafndan ziyaret edildiine inand n sylemiti. Tannm Amerikal uzay biyologu Cari Sagan da, "Dnyam zn tarihi boyunca en azndan bir kez dnya-d bir uygarln tem silcileri tarafndan ziyaret edildii" grndedir. Roketlerin babas Profesr Hermann Oberth ise aynen yle demiti: "Gezegenimize dnya-d bir soyun ziyareti fazlasyla mmkndr." Baarl uzay uularnn basks sonunda bilimin be on yl n ce kesinlikle tabu saylan konularla geni apta ilgilenmeye balama s honutluk vericidir ve uzaya atlan her roketle birlikte, 'tanrlar' hakkndaki kuramma ynelen geleneksel direni bir para daha za yflayacaktr. Daha on yl nce, uzayda bir baka akll canl trnn varln dan sz etmek samalk saylrd. Bugn, dnya-d hayatn var ol duundan hemen hemen kimse kuku duymamaktadr. On bir uz man bilginin katld Green Bank (Bat Virginia) gizli konferansn da bilginler, yalnz galaksimizde elli milyon kadar uygarlk bulundu-

u sonucuna varmlard. NASA'da nemli bir yeri olan Roger A. MacGowan da, astronomideki en son ilerlemelerden yararlanarak, uzayda 130 milyar kltrn var olabileceini ileri srmektedir. Eer hayatn btn evrende, adenin, stosin, guanin ve timin bazlarndan doduu ispatlanrsa, sz konusu bginlerin tahminlerindeki saylar ufak kalacaktr, nk bu durumda evren, kelimenin tam anlamyla hayat dolu olacaktr. Gnmzde olgularla kar karya kalan halk, gne sistemi miz iinde uzay yolculuklar yaplabileceini kabul ediyor, ancak he men ardndan, byk mesafeleri ne srerek yldzlararas bir yolcu luun mmkn olamayacan ileri sryor. Bylece sihirbaz apka sndan kan tavan rnei ortaya garip bir mantk kyor: Yldzla raras uzay yolculuu gelecekte de mmkn olamayacana gre, dnyamzn bilinmeyen akll yaratklar tarafndan ziyaret edilmi ol mas da imknszdr; nk onlarn da yldzlararas geni