caprele irinucai - ion creanga (colectia traista cu povesti)

Download Caprele Irinucai - Ion Creanga (Colectia Traista Cu Povesti)

Post on 19-Jan-2016

315 views

Category:

Documents

17 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

6-14 ani

TRANSCRIPT

 • t, . :': r: r:ill

  IfjI

  +*{( '-ihJisis

 • CAPRELEIRINUCAI(FrreD.nl. drr

  -Art.ild dh srn.il.1

 • Stou clteodare 9i-mi sduc amint.c wFmi .i e. oemcni msi rau lnpirlile no;stre, p ctnd lncepusem 9iu, drisnlite-doamn, a mA r;dica h;-ielag la casa pErinlilor mei, ln satulIlunulettii,

  -din tlrg dropl peste apaNeamtului; sat mare li vesel, impi4itin trei pn4i care 6e 1in tot de una:Vatra Satului, Delenii ti Beienii.

  $-apoi Hunulettii 9i pe vnu erau nunai ata un sat de oamenilA.I c6pitli, ci sat vechi, riz;|esc,lntemeiat in toat[ puterea cuvln'lului: cu gospodari tot unul 9i unul,

 • cu flicdi voinioi ti leto mindre, cargtieu a hvfti ti hora, dar si ,uveioa,d vuia satul de vliale in toat pdr-lile; ou bisrici tuumoase ri niftepreol,i. Fi dascili, 9i popordni ca aceia,de lroeau mare cinst satului lor.

  $i pirintele toan de sub deal, doan-tre, ce on vrednic fi cu bunitalemai eral Prin lndemnul siu, c maide poni 3 au pus tn tintinn, careera lngddii cu ziplaz de birne, streginit cu tindrild, 9i ce chilie duratds-a ldcut la poarta bisericii pentruqcoali. $-apoi s; ri vizut pe neobo-situl pErinte, care unbla pdn sai dincasI in casd, lnpreund cu b5dila Va,sile a llioaiei, dasdlul biseicii, unholiei zdravin, frumos {i voinic, sisldtuia pe oanni s5'fi deie copiii latnvitdturA. Si unde nu s,au adunaro nultin de beieli ri lete la tcoale,lntre care eram $ u, un bdiet pri,

  zerii, Nqinos 9i fricos qi de umbra

  Fi oa dirtli gcolddld a lost .lnsdqiSmirindiia popii, o zgltio de copileagri la ninte 9i ata de siliioare, delnlrecea mai pe ioti biietii ei dincde, dar Ei din nbunii. lnse pe-rintele mai tn toati ziua da pe latcoal, qi vedea ce se petrece... $i nepomenim lntr-una din zile oe pddn-tele vine la icoali 9i ne adu@ unscaun nou fi lung, ii dupe @ a in-lrebaC p dascdl care oum ne purt6ma scsl putin pe gtndud, spoi a ptrbnum Bcsunllui: Calul 86lan {i l-aldsal ln $oali.

  ln altd zi ne trezin ci ier vin.piriniele la Foald ou moq Foiea, co-.iocarul satului, care n aduc dar delcoali noui un drigul, de biciuqorde curel, tmpltit frumos; qi perinteleli pune nume sftntul Nicolai, dupi

 • v

 • cum este ei hramul bisericii din Humulitj... APo; polclle pe moq Fotea.cA dacd i-or mdr Prca tevr curelbune, sd maj fsc6 aqa din cind ln cindeile unul. sj ceva nai Psut, dacdse poate... Bbdil,a Vasile a zimbiuauunci. iartr noi wolarii am rdmas cuoobn holbaii usii la allij. Si a Pusninnl.ele Dravili si a zjs ci ln ioatnh.leu ie se prcciteascd baielii !ifetele, adicd se-ssculte dascilul p'liecare de lob ce a jnvdtsi pesic s5p-idmlne; ti clte grqeli vo lace se ile lnsemo.u cdrbune Pe ceva. rarla urma urmelor, de liecare greFliB5-i ardt qcolarului ciie un sfint Nico-lai. Atunoi copila pdrintelui, cum cmsprinlard qi Plind de incuri, a bufnitde frs. Piealul ei, stumanal

  -

  Ia Dol[im de lnodece Pe B6]3n'iuoueasii

  -

  zise o6rintele de toi po-ioinorir

  -

  se lace; pocinos srintului

  n"icolai cel din cui. !i cu toati std'ruinla lui noq Fotea { a lui b:ditaVasile, Snirindifa a mincat papam,ii pe urmi ledea cu nhil{' Ia ochiSi phngea ca o mirasi, d sirearnmcta dr pr dinsa. Ioi. riud aDrvizut asta, am rinai inlemniti. larpdrincele, ba azi, bA nine, aducindpitaci 9j colaci din bisericS, a inpirl,it

 • la liecare. de ne-a lmbllnzit, qi tre0bdmertra situn6; bsielii schimbsu tablaln toat zilele, ti simhita procitanre

  Nu-i vorbi, ci noi tot n flceantelul, aqa, cltodat6; caci din b6lulln care em asezatd fila .u cruceaiuia si buchiile scdse dc hadi(a Ya'sit" pentru ticca.", am ajuns la tr5-!aii'. de la triiji la ceaslov' 9-purdn'- doamne hinel ln liPSa Pnrinr.lui ri r dasrnlului intnm in li'tirim, tineam cessLovul deschiE, ticum Prau filele-cam un'r. trdg.r',

  , ru '*,,i

  rBlrjii sau n5t. d4ulii3c.ke de m'nN or hlrlie groal oupa ,olstr rn{r atrkLn dinau iil'b de ilte doud ir rts';tn'p bcnd .ro.ilu d' srovcnne Psnrru a cco;"-iii r-r.i,i se .ddau bu.hiile !! .lte o bu.arNdc .erlon sri hnte. (1rF e hpe' F s.rndurtsi

  rrhrts Pc rfrli ca $ PrrrNri,.rs l6.uu la lnceoul{ d.l + hF"da a invlk. $ rie. nai hlhr'.rrp riils" si d. aceea lrblPl 3' nai numeaul'

  -";-lai"rrrrEh$anm." inlFubat-cu tr:-lnvtl. m,' muq' (opn oeooarN

  . nuttele ti hondrii la ele ti olndclEmpgneam ceaBlovd, clte zece dou;-zeoi d suflete prdpedean deodati

  -potop era pe capul nuftelorl lntFunadin zile, ce i vine pdrintelui, n.oauticeasloavele, qi clnd le vde aF sln'gerate cum erau, lti pune mlnile lncap de nncaz. 9i cum atlS pricina,incepe a ne pofti p fiecarc Ia Bilan,9i a ne mlnslia c\ s[tntul i.rurh NLcrld; pentru durerile cuvioaselor mug9i ale cuviofilor bonda.i, care dinpricina noaslrd au pdtimit.

  Nu trece nult dupi asta fi lntr'ozi prin luna-mai, aprcape de MoFi.lndeamni picatul pe bddila Vas;lettntul, cd mai bine nu ioi zice, sipuie pe unul, Nic-a lui Costache, sini pmciieasci- Nici, biit nai nare!i inaintat la invillturi plni la ge-nunchiul broagtei, era sfAdit cu nindn' pricina Sn;rinditi popii, clreia,

  lt

 • cu toatS pArerea mea de rax' i'amlras intr-o zi o bleandi Pentru 'inu-n'i da Paoe si Pdnd multe SiNi.i tn.eo; se me as(ult; ri nrdascuttS e], 9i me ascuh6. qi ude nus-aDuc6 de lnsemnaL Ia grellt (uebiotu"a p" o draniii: I'na, duui'irei. pinS la dou6zeci ii nou5.

  ,,Miilll s-a trecut de Fg5, zic eu,ln glndul neu; lncd nu m-a sltiide ascultat Fi olte au sE mai fi;t.....Si unde n-a lncepui a mi se lace ngrupe dinsintea ochilor ii a tremura_de mt-nios...,,Ei, ei! scu-i acul Ce-i de f6cut.mdi Ni.a?" imi ,ic eu, ln mine. gimi uitan pe furiE ls uaa mlnruirjifi tot scep6ram din picioare, a+tp-clnd cu neasllmpar Ee vie un lainic,de icolar de sfari ceci era porunciai nu ieqim cite doi deodatA; ti-micripa mSseaus in sur5, cind vedeamci nu mai vine, si mi soutesc decdldria lui BSlan fi de blasosloveDialui Nicolai, lSoetorul de vtnitii. Daradeviratul sfint Nicolai se vede oea ttiut de qtirca mea, cd nunai iacace intri afurisitul de biiet in scosl6.Atunci eu, cu voie, lirl voie, ptec- l"l'+- r"n"r, tui.*".

  t2l3

 • II

  i

  I

  I

  l.

  spre uqe, ies rEpede d nx ne maiiocurc prinPrejml |coalerr o' o Pula s6netoasa sPrc cosd $r obd mauit lnapoi. doi hojm6lSi se d luasc

  'dup{;ine; qi ilnde nu lnoeP a lugidelil eodpdrau picioarle; qi tM PeItnga casa noastrd, qi Du htN acasi'ci ootigesc ln stlngs qi lnlru In ograda

 • unui mesif al nostru; qi din ogradltn oool, 9i din oool in gridina cuIdputoi, car erau chiar atunci pri-fili de al doilea, fi biiel,ii dupi minelSi, phn sn nd ajungi, eu, de frici,oin qtie cunr, am izbutit de m-antnsopat ln ldrnd, la ridicina uuFpnputoi. Si Nic-a lui Costache, dug-nanul meu, ii cu Toader a CatiDdi.alt hojnaliu,autrecut pe llngi minevorbind cu nare ciudl; ti se vedec; i a orbit Dnnnc,.r d. nn m-anputut gebui. 9i de ia o vreme, nemaiauzind nici o loFiturd d pipuFoi,nioi o scurmdturd de gdini, an liq-nit odat{ ou lima-n cap qi tiva! lamama acaBd; fi am inceput a'i spu-ne ou laordmi ci nu nn nai duo laqcoald, mdcar si qtiu bine cn n-or

  *''''"

  A doua ,i inse a venjt pnrintele pe lanoi, s-a inteles cu tata, m-Au luat ei crbiniforut 9i n-au dus iar la |coald.

  -

  CI dI, e pdcat si dmli firilac de lnvtldtud

  -

  zicea pirintele-

  doar ai trecut de bucheludearla !ibucherilazdra: etti acun la ceaslovqi mine-poimtne ai si treci la psaltire,care este cheia tu-turor irvititudlor,qi, mai ftii cumvine vremea, poateci te faci li popdaici) ta bkericaSfintului Nicolai,cd eu pentru voime st.eduiesc. Ano sin$rd latd f-oivedea eu pe cinemioi aletr de gi'

 • Hei, hei! olnd aud eu de popA tide Snirindila popii, las nuqtele inpace gi-mi ieu alte ginduri, alte mi-suri; incep a md da ii la scns, 9i laricul cadelnil,a ln biBerice, ri la ,inutisonul, de parcn e'am b6iet. $i pI-rintele md ie la drago*e,9i Sn;-r5ndil,a incepe din clnd tn cind a mAIura cu ochiul, ii bndita Vasile nepune

  i ascult pe aUii, qi altd feiDise macind acum la noari. Nic-a luiCostach, cel rdsqit, balciz gi riu-ticjos, nu ma; ava stipinire asupra

  Dar nu-i cun ginde,rte omul, ciicum vrea domnul. lntHrna din zile,ii chiar in ziua de slintul Foca, scoatevornictrl din sat pe oamdni la o clacEde dns drumul. Se zioea ce arc sitreacA vode pe acolo spre ministiri.9i badita vasile, n-are ce lucml

  -

  Hai ti noi, nei biieli, s{ ddnrajutor, la drun, si nu zicn vode,cind a trece pe aici, cd satul nostrue mai lenet decit alte ate.

  gi ne ludm noi de la lcoald qi neducen cu b'v:i. $i, care sdpau cu caz-malele, oare c;rau cu tiribomtele',care ou onrutele, care cu oovn-,ile, ln sltiqit, lucrau oamenii cu tra-gerc de inina. Iar vornicul Nic-a Po-tricei, cu paqnicul, vndmanul 9i cltivanespdlati de nazili se purtau pintreoameni de colo pini colo. $i cinddeodati nunai iaca veden ln p.undclliva oaned claie pest pimade Eiunul din ej mugind puternic.

  -

  Ce sd lie acolo? ziceau oamnii.alerylnd care de care din toate Pir-iile.--liilii"np

  -

  .o"u "u "arc

  $ cari prnrnt.t9

 • Pe bidita Varile ll prinsse lo oastecu ar.3nul. tl retluiau aeum zdravnntil purieau ln cituqi si-l trimeattr laPiatrd... Iaca pentru ce soosse atuncivornicul oanenii la olacE. Ala cu ami-gele se prindeau pe vremea aceailaciii ta oaste... Afurisiti priveli$temai fu ri aslal Fhciii coilalii pe datds au r6cut nevizulir iari noi copiiine am lntors plingind pe la casele

  Mama ins6 era in stare si toarc5-nIurci !i sa inve! trai departe. 9i totcihiia mama pe tala si mi mai deieundeva ls fcoaia. ctici auzise ca spu-ind la biserici in Parimei .; omtr1lnvdiat inlelpt va ri,

  ,si p cel nelD-vilat sluge I va avea.

  $i afarn de aceasta, babele, carctrag pe lundul siti iD 4t de bobi,toli zodierii $ cn.turdrsle p care1e ciutase pentru mine ri femeile bi-

  se.icoase din sat Ii