blagor - moj izvod

Click here to load reader

Post on 03-Nov-2014

151 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

za šolo

TRANSCRIPT

IVAN CANKAR: ZA NARODOV BLAGOR (profesorjev izvod)

AS NASTANKA Cankarjeva komedija Za narodov blagor je izla leta 1901. e prikazuje Mderndorferjeva komedija slovenske politine razmere s konca 20. stoletja, je Cankarjeva postavljena v konec 19. stoletja oz. prehod v 20. stoletje.

VKLJUENOST KOMEDIJE V SOCIALNI, POLITINI IN DRUBENI POLOAJ SLOVENCEV V ASU NASTANKA Kaj se je dogajalo s Slovenci na prehodu iz 19. v 20. stoletje? Ljubljanski upan Ivan Hribar, ki je postal upan po potresu v Ljubljani 1895. leta, je novo stoletje oznail kot stoletje elektrike, splonega napredka, industrije, rastoih mest. Dejansko se je Ljubljana zaela iriti, dobila 1898 elektriko, istega leta je pripeljal vanjo prvi avto v juni Evropi (baron Codelli), e od leta 1896 so Ljubljanani lahko gledali filmske predstave in se od leta 1901 vozili s tramvajem. Ves ta razvoj je Ljubljanane navdal s ponosom. Slovenci so si na prelomu stoletja utrdili narodnostno identiteto, knjini jezik je bil izoblikovan, imeli smo svoje ugledne znanstvenike, v vzponu je bila umetnost (obdobje moderne), razvijalo se je kapitalistino gospodarstvo. ki pa je s sabo prineslo tudi socialno krizo, ki je zajela slovensko podeelje. eleznica je prevzela dotedanji regionalni promet, kar je bilo prava katastrofa za dotedanje prevoznitvo in tranzitno trgovino. V politinem ivljenju je od sedemdesetih do devetdesetih let veljalo naelo katoliko-liberalne sloge. Tudi soasna slovenska literatura je pozivala k enotnosti.

1

Vendar je pod plaem slonosti tudi v tem asu slovenska druba doivljala vrsto sporov in razhajanj med katoliko in liberalno stranjo ter tudi znotraj liberalne in katolike skupine. Slovensko politino, idejno in kulturno ivljenje se je usodno razdelilo na katoliko in liberalno stran po Mahnievem nastopu. kof Mahni, ideolog, je napadel nekatere Gregorieve pesmi, nato pa pozival k naelni loitvi duhov. Katolika narodna stranka je bila ustanovljena 1892 in se 1905 preimenovala v SLS. Liberalci so 1894 Slovensko politino drubo preimenovali v Narodno napredno stranko. Liberalna stranka je uivala podporo predvsem v mestih, SLS pa so podpirale kmeke mnoice. Katolika stran je pridobila veliko drubeno in politino mo, liberalci pa so izgubljali zvezo z ljudstvom in postavljali v ospredje lastne interese. AVTOR Ivan Cankar je svojo ustvarjalno pot priel kot pesnik (zbirka Erotika 1899), nadaljeval pa kot pripovednik in dramatik. Do svoje smrti 1918. leta je izdal 35 knjig, 5 pa jih je izlo po njegovi smrti. Napisal je 7 dram, z njimi je postavil temelje slovenske dramatike in jo evropeiziral. V svojih delih je prikazoval temeljne drubene, moralne, in psiholoke probleme dobe. Njegova dramatika je drubenokritina, V Lepi Vidi in Pohujanju v dolini entflorjanski tudi poetina. V komediji Za narodov blagor je postavil v sredie satirino idejo o moralni nivrednosti meanske in malomeanske drube. Svoje delo je imenoval rezko, grenko, krvavo satiro ali satirino farso. V pismu bratu Karlu je 1899 pisal: Zdaj pripravljam naim filistrom (po SSKJ: samozadovoljen, v miljenju in dejanju omejen lovek; beseda je slabalna) e nekoliko mastnejo jed; o Boiu bo morda pri kraju in dal Ti bom itati, e se mi ne bo preve mudilo. Obrcal sem vse slovensko naprednjatvo, liberalnost, patriotino navduenost (fej!) in globoko ljubezen do preprostega naroda (barab). Naslov te komedije je Za narodov blagor.2

IVAN CANKAR: ZA NARODOV BLAGOR

DL 1

Izvedeli ste za as nastanka Cankarjeve komedije, za vkljuenost komedije v socialni, politini in drubeni poloaj Slovencev v asu nastanka ter izvedeli nekaj informacij o avtorju. (vir: Uvodna razlaga v izdaji Klasje) Z opazovanjem in ponovnim branjem besedila poskuajte odgovoriti na naslednja vpraanja in reiti naslednje naloge. 1. Opazujte in opiite zunanjo zgradbo Cankarjeve komedije. Za narodov blagor je iz 4 dejanj.

2. Kje se dogajajo posamezna dejanja? Kaj je skupno prizoriem? Je med prostori bistvena razlika? Kdo ima po vaem mnenju najmanj denarja, kdo najmanj okusa? Prvo dejanje se odvija pri Grozdovih, drugo pri Grudnovih, tretje pri Gorniku, etrto ponovno pri Grozdovih. Pri vseh gre za notranjost meanske hie. Grozdovi imajo dostojno opravljen salon z mizico, dvema stoloma, zofo, sliko Bleiweisa in Vodnika. Soba pri Grudnovih je opisana kot intimno, okusno opravljena, moderna, s svetlimi tapetami, klavirjem, pisalno mizo, ogledalom, cvetlicami. Grozdova ena Katarina ne igra pomembne vloge niti javno niti zasebno, medtem ko je Grudnova ena Helena sposobna, lepa enska z okusom. Gornik ima zelo elegantno opravljeno sobo, a ta eleganca je kriea, malo okusna. Lastnik ima veliko denarja, nima pa prefinjene elegance in okusa.

3

3.

Kakno dramsko tehniko je uporabil pisec: gre za analitino ali sintetino dramsko tehniko? Cankar je uporabil v tej komediji sintetino dramsko tehniko.

4.

Pojasnite dogajalni as komedije. Snov sama in avtorjeve izjave kaejo, da je upodobil svoj as torej as na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Komedija se dogaja nekaj dni.

5.

Ponovno preberite uvodne didaskalije. Koliko dramskih oseb se pojavlja v igri? Kakne asociacije vzbujajo njihova imena? Kdo je glavna oseba? Osebe imajo komino podobna imena (Grozd, Gruden, Gornik), ki jih zlahka zamenjamo, ali pa zvenijo nepomembno (Siratka, Stebelce, Mrmolja, Kremar). Izstopa uka, riba, ki grize.

6. Je glavno osebo lahko doloiti ali ste imeli pri tem kakne teave? Z doloanjem glavne osebe imamo nekaj problemov. Je to Grozd? Morda Grudnovka? Cankar sam je v svoji korespondenci navajal razline monosti, kdo je protagonist komedije. Veliko je odvisno od Grozda, ampak odloilno vlogo ima tudi Grudnovka v tem primeru bi bili dve glavni osebi. V neki izjavi je navedel, da glavne vloge niti ni. Vsekakor pa je jasno, kdo je antagonist to je urnalist uka.

7. Izpolnite razpredelnico.4

osebe zase skupina izprijenih voditeljev meanskih strank skupina oseb, ki govorijo fraze in vanje tudi verjamejo skupina tistih, ki ivijo v senci svojih gospodarjev, niso manj izprijeni, so pa manj kodljivi skupina, ki je odvisna od Grozda in njegovih, a mu ne pritrjuje ve

uka Gornik Grozd Gruden Grudnova ena Helena Mrmolja Mrmoljevka Stebelce Kremar Klander Siratka Matilda Kadivec Grozdova ena Katarina

8. Preberite 1. prizor 1. dejanja in izpiite iz Mrmoljevega govora samostalnike, ki nosijo v sebi najveji ustveni naboj. narod (4 x), domovina, napredek, pravice, zdravje, mir, veselje

9.

Kako ocenjujete Grozdovo obnaanje med Mrmoljevim govorom? Je govorica njegovega telesa v skladu z njegovimi besedami? Raztresen je in nervozen, oitno mu je odve ali pa ga morijo posebne skrbi; na zaetku se zahvali v patetinem tonu (da ni nikoli gledal na svojo korist ali korist tega ali onega), potem spregovori hladno in zane ukazovati svoji druini.

5

10. uka

v 1. prizoru dopolni Grozdovo misel. Je to izraz njegove novinarske lojalnosti do gospodarja ali ironija? Kako to veste? uka ironizira od vsega zaetka; vidi se iz nadaljevanja, ko se posmehne Mrmolji in tudi t. i. narodu, ki nauen in pod taktirko Siratke vzklika ivio dr. Grozdu.

11. Kdaj bralec prvi izve za Gornika? Kakno mnenje o njem ima Grozd? Kaj o njem pove uka v 2. prizoru? Za Gornika izvemo e v 1. prizoru. Grozd ga imenuje tepec, a ga je vseeno treba omreiti. uka o njem izjavi, da je debel lovek. Debeli ljudje so pri Cankarju bogatai ali pa ljudje, ki imajo posebno drubeno mo.

12. Prvi

prizori imajo vlogo zasnove Gornikov prihod, o katerem govorijo, bo sproil boj med veljakoma za njegovo naklonjenost. Kaken konflikt pa nakazuje 4. prizor? Katere vrednote so konfrontirane v njem? Je ta prizor smeen? V 4. prizoru se sooita Grozd in uka vsak s svojimi vrednotami. Grozd jasno pove, da mu je prvo njegov lastni blagor, medtem ko uka govori o tem, da ima svojo vest in svoje preprianje. Tak idejni spopad seveda ni komien.

13. Kakno je Grozdovo ravnanje do ene, kakno do Matilde v 5. prizoru? Grozd tudi v tem prizoru ima Gornika za neokretnega, preprostega (skoraj primitivnega) loveka. Do Matilde je ukazovalen, spua se v podrobnosti njene toalete, ki naj bi pomagala6

omreiti Gornika, do ene je nesramen, sploh se ni pripravljen pogovarjati z njo, ji pa ukae, naj odloi za nocoj svoj pusti obraz. Oitno je, da se mu ne zdi privlana, da je ne ceni, da je nima rad.14. Kaken

ljubezenski trikotnik se napoveduje v 6. prizoru 1. dejanja? Kaj deluje smeno oz. za katero vrsto komike gre? Grozd ne upoteva, da ima neakinja Matilda e svojega izbranca Kadivca. Ker se Matildi zdi to, kar stric priakuje od nje, smeno, s tem vzbudi v svojem fantu ljubosumnost. Prepir med zaljubljencema uinkuje komino, gre za besedno in situacijsko komiko.

15. V 7. prizoru se sreajo bodoi politini nasprotniki. Ali e takoj na zaetku pokaejo svoje prave barve? Na zaetku so vsi zelo vljudni drug z drugim, a Gruden kmalu postane zbadljiv in privoljiv, ker je slial za afero z Golobom.

16. Grudnovka

v 7. prizoru ree o Gorniku, da se mu ni ne pozna, da bi bil tako bedasto bogat, kakor pravijo, da je. Kako to razumete: da je bogat in bedast ali da je biti bogat bedasto?

17. Kaj

je tema 9. prizora? Kako Grozd rangira ljudi? Komu posveti najve pozornosti, komu najmanj? Kakno strategijo ubereta Grozd in Gruden? Kdo je ta trenutek uspeneji? Grozd hiti h Gorniku, profesorja pozdravi le mimogrede, pesnika sploh ne. Pomembne je samo denar in vpliv, tega pa nimata niti profesor niti pesnik.7

Zaenja se tekmovanje za Gornikovo naklonjenost. Grozd hiti predstavljati svojo neakinjo, a Grudnovka je bolj izkuena, ljubezniva, deluje naravno. Grozd posee v intrigo in zgrabi Gornika pod pazduho in ga odpelje.

18. Kaj

se pokae v 11. prizoru, ko se Grudnovka pogovarja s pesnikom? Ali Helena zares spotuje Gornika? (V 7. prizoru je rekla o njem, da je poten in