biznis projekat

Download biznis projekat

Post on 04-Apr-2018

242 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 biznis projekat

  1/22

  INVESTICIONI PROJEKAT- Privatni deiji vrti BAMBINI -

  Lazarevac, jul 2012.

 • 7/30/2019 biznis projekat

  2/22

  S A D R A J:

  1) IZVRNI REZIME ................................................................................................................... 22) PODACI O INVESTITORU ..................................................................................................... 33) PODACI O AUTORU BIZNIS PLANA .....................................................................................44) OPIS I SVRHA PREDUZETNIKE IDEJE ............................................................................. 45) ANALIZA TRITA ................................................................................................................. 56) PROCENA RIZIKA ..................................................................................................................87) TEHNIKO TEHNOLOKE STAVKE ................................................................................. 98) LOKACIJA .............................................................................................................................109) LJUDSKI RESURSI.............................................................................................................. 1110) EKONOMSKI I FINANSIJSKI POKAZATELJI.................................................................... 13

  11) FINANSIJSKO TRINA OCENA ....................................................................................1812) ZAKLJUAK .......................................................................................................................22

  1) IZVRNI REZIME

  U biznis planu koji je pred vama, predstavljen je deiji vrti BAMBINI kao ustanova zauvanje, obrazovanje i animaciju dece od 3 do 5 godina. Navedene grupe usluga vrtiaBAMBINI ukljuuju profesionalne i struno prilagoene programe deci odreenog uzrasta.

  2

 • 7/30/2019 biznis projekat

  3/22

  Tim strunjaka iz oblasti deije psihologije i pedagogije radie na pripremi programa kao i nanjihovoj realizaciji u direktnom radu vaspitaa sa decom. Celokupan program je usmeren kadeci i njihovim potrebama.

  Predvidjeno je da u vrtiu bude zaposleno etiri osobe strunog vaspitakog obrazovanja, kaoi dve pomone radnice koje bi bile zaduene za serviranje obroka i jedna radnica na

  poslovima odravanja istoe objekta.Sva deca bie podeljena u dve grupe prema uzrastu: prvu grupu ine deca starosti 3 godine,dok drugu ine deca starosti 4 i 5 godina. Programi e biti organizovani prema starosnoj dobigrupe, svakog radnog dana od 6h do 16h, tako da bi osoblje radilo u dve smene po 5 asova.

  Prevashodni cilj nastajanja ovakve vrste ustanove je da sauvamo osmeh na deijem licu iomoguimo im da razviju svoje sklonosti i potencijale jo od malih nogu a da time ne ugrozebezbrino detinjstvo.

  Inicijalno ulaganje 786.500,00Neto sadanja vrednost 2.694.710,60

  Period povraaja uloenih sredstava Tokom prve godineInterna stopa rentabilnosti 204%

  2) PODACI O INVESTITORU

  1. Naziv i sedite preduzea Deiji vrti BAMBINI, Lazarevac2. Delatnost preduzea 8891 Delatnost dnevne brige o deci3. Organizaciono pravni status Privatno preduzee, DOO, 1 vlasnik4. Klasifikacija prema veliini preduzea Malo preduzee

  3

 • 7/30/2019 biznis projekat

  4/22

  5. Mesto vrenja delatnosti Lazarevac6. Datum osnivanja Nije jo uvek osnovano7. Planirani broj zaposlenih - VI ili VII stepen 4

  - III stepen 2- I stepen - 1

  8. Osniva i predstavnik preduzea Aleksandar Petrovi9. Adresa Lazarevac, Ulica Vuka Karadia 3310. Telefon 065/123-456711. E-mail [email protected]

  3) PODACI O AUTORU BIZNIS PLANA

  Biznis plan je u potpunosti i samostalno uradio Aleksandar Petrovi, student zavrne godinena Poslovnom fakultetu Univerziteta Singidunum i budui vlasnik Deijeg vrtia BAMBINI.

  4) OPIS I SVRHA PREDUZETNIKE IDEJE

  Dosadanja istraivanja iz oblasti deije psihologije ukazuju da su celokupnim privrednim iekonomskim promenama u svetu i kod nas najvie pogoena deca. Briga o detetu nije nazavidnom nivou, razvoj savremene tehnologije potiskuje najvaniju fazu u razvoju deceDETINJSTVO. Deca se otuuju, postaju individualci u svojim delovanjima i gube svest opripadnosti grupi.

  4

 • 7/30/2019 biznis projekat

  5/22

  Imajui u vidu rezultate ovih istraivanja, vrti BAMBINI e okupiti tim ljudi koji e svojadelovanja usmeriti ka zdravom razvoju dece, socijalizaciji dece unutar grupe, ka razvojusvesti o pripadnosti grupi, sklonosti ka pravim vrednostima u ivotu i nastojati da spreipojavu delikvencije u kasnijim fazama razvoja.

  Vrti BAMBINI e nuditi programe uvanja, obrazovanja i animiranja za oko 30-oro dece, aukupno trite obrazuju svi brani parovi sa decom uzrasta od 3 do 5 godina, na teritorijiLazarevca.

  Za svaku grupu bie rasporedjeno po 2 vaspitaa u smenskom reimu rada, pri emu e svivaspitai biti u obavezi da jedanput nedeljno zajedno i u dogovoru sa vlasnikom, prisustvujusastancima na kojima e razmatrati o sadrajima pojedinanih programa, efikasnostipostojeih i uvodjenju novih vaspitno obrazovnih metoda.

  Ishrana bi bila ugovorena sa lokalnim restoranom koji bi svakodnevno dva puta dostavljaosveu i u skladu sa zdravstvenim potrebama dece pripremljenu hranu. O servisiranju hranee brinuti 1 pomona radnica, sa radnim vremenom od 06 do 14h.

  Za higijenu objekta, kao veoma vanom faktoru zdravlja dece koja e boraviti u vrtiu, biezaduena radnica, ije e radno vreme biti dvokrako organizovano i to od 05 do 07h i od 16do 18h.

  5) ANALIZA TRITA

  U prilog injenici da je optina Lazarevac jedna od retkih u Srbiji, koja se moe pohvalitiizuzetno dobrim ivotnim standardom, sa prosekom zarada veim od proseka zarade koji sesvakog meseca objavljuje da je ostvaren na nivou nae zemlje, govori i podatak o broju bebakoje se svake godine radjaju na teritoriji nae optine. Imajui u vidu da samo tri dravnavrtia, za koje roditelji maliana moraju da apliciraju skoro pa odmah po samom rodjenju

  5

 • 7/30/2019 biznis projekat

  6/22

  deteta da bi na vreme dobili mesto u vrtiu, nisu dovoljna, dolazi se na ideju da bi otvaranjemprivatnog deijeg vrtia bile zadovoljene potrebe kako naih najmladjih sugradjana, tako injihovih roditelja.

  Ukupno trite vrtia BAMBINI ine svi brani parovi sa decom uzrasta od 3 do 5 godina nateritoriji Lazarevca. Trite se nalazi u fazi razvoja, jer se oekuje znaajan rast u veliini

  trita posebno imajui u vidu programe za poveanje nataliteta u naoj zemlji.Prema istraivanjima obavljenim 01.03.2012. na teritoriji optine Lazarevac, u sklopuprograma Koliko smo doprineli natalitetu, ukupno trite vrtia BAMBINI ini 950-oro decestarosne dobi od 3 do 5 godina.

  Sve gore navedeno govori da su mogunosti za razvoj poslovanja vrtia BAMBINI nateritoriji optine Lazarevac velike. Trite je u fazi razvoja. Roditelji sve ee dolaze usituaciju da na mesenom nivou unajmljuju osobe koje e brinuti o njihovoj deci u periodudana kada su oni na poslu, ne posveujui mnogo panje strunosti te osobe, jer se tu javlja icenovni faktor. Sa druge strane, ako i unajme osobu strunu da se brine o njihovoj deci, deteodrasta uglavnom izlolovano od druge dece, upueno je na tu osobu koja je svakodnevno sanjim, i ne razvija bitne socioloke osobine oseaj pripadnosti i prilagodjavanje grupi,pomaganje drugima i borba za formiranjem sopstvenog stava u odredjenimsituacijama.Trenutno ne postoje barijere koje bi spreile ulazak vrtia BAMBINI na trite.

  Ciljnu grupu vrtia BAMBINI ine deca uzrasta od 3 do 5 godina, koja nisu ispunila uslov zaupis u neko od dravnih obdanita, a iji roditelji rade na teritoriji optine Lazarevac.

  5.1. SWOT ANALIZA

  Profesionalizam, sveobuhvatan rad sa decom kao i potpuna posveenost deci i njihovom tozdravijem razvoju i detinjstvu su od kljune vanosti za budue korisnike usluga (roditelje), aujedno i osnovno konkurentsko sredstvo u ponudi vrtia BAMBINI.

  Direktnu konkurenciju ine etiri dravna vrtia Deije carstvo, Bubamara, Leptiri iPelica ije su jake strane izgraeno ime i dugogodinje poslovanje, kao i svest meuciljnom grupom o njihovom postojanju. Kljune slabosti konkurencije se odraavaju uzastarelom pristupu obrazovanju i negi dece. Slabosti direktnih konkurenata, a ujedno anse imogucnosti za vrti BAMBINI su u nedovoljnoj posveenosti razvoju dece, nepostojanjustruno prilagoenog programa njihovom uzrastu, u odsustvu sveobuhvatnog programa kojie dete usmeravati ka osnovnim vrednostima u ivotu i razvijati mu svest o pripadnosti grupi,nedovoljna posveenost razvoju brige o zdravlju i ouvanju ivotne sredine od malih nogu.

  Insistiranje na strunom kadru, profesionalizmu i potpunoj posveenosti deci i njihovimpotrebama su najvee prednosti vrtia BAMBINI, posebno imajui u vidu svestranost isveobuhvatnost u organizovanju buduih aktivnosti.

  Potencijalnu slabost i opasnost vrti BAMBINI vidi u nepostojanju izgraenog imena itrinog rejtinga, to moe zahtevati dugorono zalaganje u pridobijanju poverenja i izgradnji

  6

 • 7/30/2019 biznis projekat

  7/22

  sigurnosti kod ciljne grupe. Vrti BAMBINI planira da premosti nedostatak trinog rejtingalansiranjem jake medijske i promotivne kampanje na poetku poslovanja, kao i pruanjemvrhunske usluge koja e dovesti do brzog irenja reputacije u okviru ciljne grupe.

  Tabela br. 1. SWOT analizaStrengths / Snage Weaknesses / Slabosti-Apsolutni profesionalizam u radu sa decom-Savremeni pristup obrazovanju dece i negi-Programi prilagodjeni grupama

  -Vrti je nov, nisu izgradjeni ime i trinirejting

  Opportunities / anse Threats / Pretnje-Porast nataliteta usled poveane ponudedravnih programa vezanih za to socijalnopitanje

  -Nepoverenje ciljnog trita

  Osnovna strategija vrtia BAMBINI je da se pozicionira u svesti ciljne grupe kao organizacija

  koja uliva poverenje i garantuje pre svega sigurnost njihove dece, a zatim i kao organizacijakoja prua visoko kvalitetat, struan i edukativan program u cilju svestranog i zdravog razvojadece. Profesionalnost i strunost u radu sa decom ine temelj na kome e vrti BAMBINIgraditi svoju konkurentsku snagu.

  5.2. PROMOVISANJE

  Vrti BAMBINI eli da se predstavi svojoj ciljnoj grupi kao inovator u pruanju posebnihusluga u uvanju, obrazovanju i animiranju dece. Vrti BAMBINI planira da svesnost ciljne

  grupe o svojim uslugama stvori putem promotivnih radionica za decu i njihove roditelje. Uplanu je organizovanje niza promotivnih aktivnosti koje bi bile besplatne, u vidu jednoasovnihradionica i zabava za decu u prostorijama vrtia. Direktni marketing je izabran kao najbolji vidobavetavanja ciljne grupe o danu i asu organizovanja. Ujedno za roditelje bi bileorganizovane prezentacije programa i otvorena vrata za razgovor sa strunim timom vrtiaBAMBINI.

  Direktan kontakt sa potencijalnim klijentima prua mogunost da se identifikuju najveistrahovi ciljne grupe vezani za preputanje dece novoj ustanovi, i u isto vreme prua semogunost da se sve nedoumice potencijalnih klijenata razree na licu mesta.

  Direktni marketing je idealan vid promocije usluga vrtia BAMBINI, jer nudi mogunostdirektnog usmerenja na odabrani segment trita.

  Pored toga planira se i tampanje broura za roditelje sa ciljem njihovog informisanja oznaaju programa za decu.

  Postoji zamisao osmiljavanja zatitnog znaka i logo-a firme, koji e biti realizovan od straneagencije za dizajn Flash. Zamisao je da poruka, kao i zatitni znak budu vedri, veseli,inspirativni, da asociraju na zdravlje i bezbrinost. Jedna od najvanijih poruka je da

  7

 • 7/30/2019 biznis projekat

  8/22

  celokupan imid ukazuje na profesionalizam i oslikava razvoj deteta. Unutranji dizajn objektae odisati istom atmosferom vedrine, zdravlja i posveenosti deci.

  Osnovna strategija prodaje podrana nizom promotivnih aktivnosti je u pridobijanju ciljnegrupe, pre svega, profesionalizmom koji je jasno izraen u svakom segmentu poslovanja iprograma. Osim toga, vrti BAMBINI rauna na zadovoljstvo korisnika njegovim uslugama

  to e mu omoguciti izgradnju lojalnih klijenata koji e kontinuirano koristiti usluge vrtia, i toje posebno vazno biti promoteri - propaganda od usta do usta, unutar svoje ciljne grupe.

  6) PROCENA RIZIKA

  Finanansijski rizik otvaranja Deijeg vrtia BAMBINI nije naroito veliki, ako se uzme u obzirda su najbitnija stavka plac i objekat u vlasnitvu gospodina Petrovia. Pored pomenutihsredstava, gospodin Petrovi bi uloio dodatnih 7.000 eura neophodnih za zavretak i

  putanje objekta u rad, s tim da bi 2.000 eura bilo finansirano iz namenskog kredita kojebanka nudi za pokretanje malog biznisa sa rokom otplate do 2 godine, dok bi ostalih 5.000eura bilo uloeno iz sopstvenih sredstava.

  Oekuje se da e posao relativno brzo, po otpoinjanju i zaiveti, zbog poveane potrebe zadnevnim boravitem za decu ija su oba roditelja obavezana radnim odnosom.

  Imajui u vidu i uticaj REIK-a na opti razvoj privrede u optini Lazarevac, smatramo da ak nisegment naplate potraivanja za usluge koje bi bile pruane, nije ograniavajui faktoruspeha.

  Izuzetnu olakicu predstavlja injenica da vlasnik preduzea, gospodin Petrovi, ve ima irikrug potencijalnih klijenata sa kojima je obavljen razgovor i koji bi odmah po putanju u radobjekta obezbedili mesto u vrtiu BAMBINI za svoje dete.

  8

 • 7/30/2019 biznis projekat

  9/22

  7) TEHNIKO TEHNOLOKE STAVKE

  Veoma je bitno na najpametniji mogui nain iskoristiti gradjevinski objekat povrine u osnovi110 m2 koji je na raspolaganju, kako bi bio to funkcionalniji za predvidjene potrebe dece.Objekat je jednospratan i kompletno zavren sa uradjenim prikljucima za vodu, elektrinu

  energiju, grejanje i kanalizaciju.

  Planom je predvidjeno da u hodniku prizemnog dela budu smeteni ormarii za odlaganjedeijih stvari (jakni, obue, raneva), dok bi veinski deo prizemlja bio podeljen na dva dela.U jednom bi bila uredjena igraonica sa posebnim osvrtom na antialergijske materijale koji bibili korieni u opremanju itavog objekta, tako da bi deci boravak u ovom objektu bio prijatani iznad svega po zdravlje bezbedan, dok bi u drugom delu bila uredjena moderna deijatrpezarija i deije kupatilo.

  Prolaz na sprat bi bio unutranji kako maliani ne bi imali potrebu da izlaze napolje, da bidoli do sprata za koji je predvidjeno da bude uredjen kao spavaonica sa oko 30 deijih

  kreveta i deijim plakarima gde bi bile odlagane deije pidame tokom radne nedelje, kako ihroditelji ne bi morali svakodnevno nositi kui i vraati uvrti.

  Objekat poseduje i zelenu povrinu koja bi bilapreuredjena u ogradjeno deije igralite za sunanedane i boravak dece na sveem vazduhu u prirodi.Jedan deo placa bi bio izdvojen za nekoliko parkingmesta koja bi svakako bila korisna kako radnom osobljutako i roditeljima pri dovodjenju i odvodjenju dece.

  Koraci razvoja

  Da bi saradnja sa ciljnim tritem bila to potpunija i uspenija, kao prvi korak predvidjen jerazgovor sa roditeljima svakog deteta ponaosob, kako bi se to jasnije shvatile navike ipotrebe maliana i to kvalitetnije izalo u susret zahtevima koje bi eventualno roditeljipostavili pred nas.

  Pretpostavljajui da je osoblje vrtia uinilo sve da svojom strunou i evidentnompredanou ovom poslu, ubedi roditelje da jesu prava ustanova za odrastanje njihovogdeteta, sledei korak bi bio odredjivanje kojoj grupi dete pripada i uvodjenje deteta u novusredinu. Ovde je neophodno na osnovu prethodnog koraka iskoristiti to vie informacija

  dobijenih od roditelja, kako bi se dete u to kraem vremenskom periodu prilagodilo novomokruenju u koje je dovedeno.

  Trei korak bi se odnosio na osmiljavanje programa aktivnosti prema grupama odredjenivremenskim trajanjem u toku jednog dana, koji bi doprineli to kvalitetnijem fizikom ipsihikom razvoju maliana, to je glavni zadatak svih angaovanih vaspitaa u saradnji savlasnikom, gospodinom Petroviem, na obaveznim nedeljnim sastancima, a u cilju tokvalitetnije osmiljenog vremena koje bi maliani provodili u vrtiu uei kroz igru pojmove omuzikoj, fizikoj i likovnoj kulturi, svetu koji ih okruuje, razvoj pravilnog govora i svesti o

  9

 • 7/30/2019 biznis projekat

  10/22

  pripadanju drutvu i uvanju ivotne okoline . Obavezni elementi ovih programa bili bi: ishrana koja bi ukljuivala dva dnevna obroka, podnevni odmor spavanje u trajanju od jednogasa i uenje kroz igru.

  Usluge vrtia BAMBINI podeljene su u tri grupe i svaka od njih sa aspekta korisnika nudisledee vrednosti:

  - uvanje dece: svakodnevno uvanje dece uz prisustvo strunog kadra u vremenu od06 do 16h.- Edukacija: svakodnevni program obrazovanja dece prilagoen svakom uzrastu

  posebno, uz pomo strunog obrazovnog kadra. Obezbeen nastavni materijal upotpunosti. Potpuno profesionalan pristup izradi programa. Posebna panja biepoklanjana razvijanju ekoloke svesti.

  - Animacija: prostor je prilagoen dejem uzrastu u smislu da u svakom trenutkuinspirie i podstie zabavu, kreativnost i razvoj odreenih sposobnosti kod dece.Poseban akcenat je stavljen na dranju panje kod dece tokom boravka u vrtiu, uzpomo matovitih i podsticajnih igara, igraaka i drugih pomagala (muziki instrumenti,matovito opremljeno igralite u sklopu kompleksa, deije radionice na odreene teme,kao i organizovani izleti).

  Ono to vrti BAMBINI u startu vidi kao prednost jeste nepostojanje sveobuhvatneposveenosti deci, njihovom obrazovanju, zdravom razvoju i detinjstvu i edukaciji na svimpoljima. Poseban akcenat bie stavljen na poveanju socijalizacije dece unutar grupe. Brigao deci sainjena ovakvim programom nalazi se u fazi razvoja na naem tritu.

  Veoma je bitno imati na umu, momenat razdvajanja roditelja od dece, odnosno dece odroditelja, pa s tim u vezi etvrti korak koji bi osoblje preduzelo jesu ve pomenute radionice zaroditelje, u vidu besplatnih jednoasovnih prezentacija naina na koji vrti BAMBINI planirafunkcionisati, pri emu bi roditelji jedanput meseno bili upoznavani sa aktivnostima u kojimanjihovo dete uestvuje tokom boravka u vrtiu BAMBINI.

  Posebnu panju investitor e pokloniti odabiru restorana sa kojim e postii dogovor osvakodnevnoj isporuci obroka za decu, i to u 7.30h i u 12.30h. Takodje, investitor e teiti kauspostavljanju dogovora da nakon odredjenog perioda poslovanja, npr. nakon 2 godine budekorigovan iznos obaveze prema restoranu, odnosno umanjen za odredjeni procenat naobostranu korist, a u cilju nastvaka lojalne i korektne saradnje.

  8) LOKACIJA

  Kao to je prethodno bilo pomena, i objekat iplac su u vlasnitvu gospodina Petrovia, to upoetnim godinama poslovanja predstavljaizuzetno finansijsko olakanje, koje se uodredjenim analizama moe posmatrati i kaodirektan doprinos ukupnom profitu iz razlogato ne postoji obaveza plaanja zakupnine, pa

  10

 • 7/30/2019 biznis projekat

  11/22

  samim tim novac koji bi bio odvajan za zakup je mogue uloiti u pospeivanje nekog drugogtrokovnog segmenta.

  Lokacija predvidjena za deiji vrti BAMBINI se nalazi u Lazarevcu, van gradske guve aopet na samo desetak minuta hoda od samog centra Lazarevca.

  Tabela br. 2. Podaci vezani za lokaciju

  Lokacija LazarevacAdresa Ulica Vuka Karadia 33Povrina 110m2

  Svojina Privatna, 100% u vlasnitvu

  9) LJUDSKI RESURSI

  Uzimajui u obzir da e deca biti podeljena u dve starosne grupe, investitor je predvideo daod samog poetka poslovanja zaposli 7 radnika, prema sledeoj organizacionoj strukturi:

  - 4 zaposlena radnika, VI ili VII stepena strune spreme, na vaspitakim poslovima;- 1 zaposlena radnica, III stepen strune spreme, na poslovima organizacije i

  posluivanja hrane malianima, i- 1 zaposlena radnica, I stepen strune spreme, na poslovima odravanja higijene

  objekta.

  Na osnovu konsultacija sa savetnikom za preduzetnitvo Nacionalne slube za zapoljavanje

  Filijala Lazarevac, predvidjeno je da investitor konkurie za dobijanje olakica po osnovuzapoljavanja radnika, i to na sledei nain:- 2 radnika vaspitaa, 1 pomona radnica i 1 radnica higijeniar da budu lica preko

  45, odnosno 50 godina starosti, i- 2 radnika vaspitaa da budu lica do 30 godina starosti, u svojstvu pripravnika.

  U sledeem tabelarnom pregledu dati su neophodni uslovi koje nezaposlena lica morajuispunjavati za ovu vrstu olakica.

  Vrti BAMBINI planira da kompletnu uslugu vri koristei sopstvene kadrove. Za potrebezdravstvenih pregleda vrti planira da koristi usluge privatne medicinske klinike HEMIKAL. U

  planu je da budu odredjena dva dana u nedelji kada bi vrti poseivali doktor i zubar, vie usmislu redovnih preventivnih pregleda, ali s druge strane i u smislu formiranja svesti kodmaliana da je veoma vano da brinu o svom zdravlju i linoj higijeni.

  Kontrola kvaliteta u radu sa decom vrie se, pre svega, merenjem stepena satisfakcije,spokoja i zadovoljstva kod dece, kao i merenjem zadovoljstva roditelja. Zadovoljstvo roditeljae se meriti putem upitnika.

  11

 • 7/30/2019 biznis projekat

  12/22

  Tabela br. 3. Olakice za zapoljavanje radnika

  12

 • 7/30/2019 biznis projekat

  13/22

  10) EKONOMSKI I FINANSIJSKI POKAZATELJI

  10.1. NAINI OSTVARIVANJA PRIHODA

  Prihod preduzea u potpunosti e se ostvarivati od prodaje usluge uvanja, animacije iboravka dece. Istraujui ovu oblast, investitor je doao do zakljuka da privatni deiji vrtiiinae naplauju svoje usluge uglavnom na vremenski ogranieni dnevni period, u prosekuizmedju 4-6 asova. Ovo je praktino jo i dodatni plus za poslovnu uspenost vrtiaBAMBINI iz razloga to je predvidjeno vreme boravka isto kao i u dravnim vrtiima,prevashodno uzimajui u obzir to da su roditelji obavezani prema svojim radnim mestima do15-16h.

  S tim u vezi, iznosimo da bi cena punog mesenog boravka za jedno dete u vrtiu bila15.000,00 dinara. U sluaju da roditelji istovremeno upisuju dvoje ili troje dece cena za drugo,

  odnosno tree dete bila bi korigovana izmedju 20-40% u odnosu na pun iznos cene usluge.Predvidjena je i korekcija cene u sluajevima kada dete odsustvuje odredjeni period zbogbolesti i to u sluajevima odsustvovanja do 15 dana predvidjena je korekcija od 30%, dok biza odsustvovanje preko 15 radnih dana korekcija iznosila 60% od punog iznosa. Ostvarivanjeprava na umanjenje u sluaju odsustvovanja zbog bolesti je mogue ukoliko roditelji podnesupotvrdu lekara da je u odredjenom periodu dete bilo leeno.

  Tabela br. 4. Prikaz ostvarivanja prihoda prema odredjenoj kategoriji uslugeRbr. Kategorija usluge % Cena

  1 Pun meseni boravak deteta 100 15.000,002 Uz umanjenje za upis drugog deteta 80 12.000,00

  3 Uz umanjenje za upis treeg deteta 60 9.000,004 Uz umanjenje za odsustvo do 15 dana 70 10.500,005 Uz umanjenje za odsustvo preko 15 dana 60 9.000,00

  Kao najbolji vid prodaje ovakve vrste usluge izabran je lini kontakt sa potencijalnimkorisnicima tj. lina prodaja usluga. Planira se organizovanje niza promotivnih aktivnosti kojebi bile besplatne, u vidu jednoasovnih radionica i zabava za decu u prostorijama vrtia. Zaroditelje e biti organizovane prezentacije programa i otvorena vrata za razgovor sa strunimtimom vrtia BAMBINI. Mesta oglaavanja bie istovremeno i mesta prodaje usluga jer je cilj

  svih marketing i prodanjih aktivnosti da informiu, razviju interesovanje a zatim i ubede.

  13

 • 7/30/2019 biznis projekat

  14/22

  10.2. INICIJALNO ULAGANJE

  Inicijalnim ulaganjem se smatraju sva sredstva neophodna za otpoinjanje poslovanja.Detaljna struktura inicijalnog ulaganja je data u sledeem tabelarnom prikazu.

  Opremu potrebnu za poetak poslovanja ine: unutranji inventar za sve prostorije vrtia,pratei pribor ukljuujui i igrake, table, muzike instrumente, televizor, kompijuter, sobninametaj, posteljina, kuhinjski pribor i tanjiri i sl.

  Knjige i ostali pratei materijal bie nabavljen i uraen u dogovoru sa izdavakom kuomNel i proizvoaem deijih igraaka Pluton. Izbor je opredeljen kvalitetom njihovihproizvoda koji su prilagoeni potrebama i uzrastu dece. Namestaj za prostorije proizveekua Mart, prema nacrtu psihologa.

  Tabela br. 5. Struktura inicijalnog ulaganjaINICIJALNO ULAGANJERbr. Naziv sredstva Koliina Cena Ukupno

  1 Deiji krevet 30 8.500,00 255.000,002 Ormar 100x900cm/30 1 35.000,00 35.000,003 Tanjiri 50 100,00 5.000,004 Set/kaika,viljuka 50 80,00 4.000,005 olje 50 50,00 2.500,006 Posteljina/set 60 2.000,00 120.000,007 LCD TV 1 55.000,00 55.000,008 DVD Player+zvunici 1 15.000,00 15.000,00

  9 Stolovi 100x100x70 10 3.000,00 30.000,0010 Deije stolice 50 800,00 40.000,0011 Igrake,knjige/razno 150.000,0012 Podne obloge/m2 150 500,00 75.000,00

  UKUPNO: 786.500,00

  14

 • 7/30/2019 biznis projekat

  15/22

  10.3. TOK NOVCA

  U narednom tabelarnom prikazu dato je petogodinje predvidjanje toka novca za Deiji vrti BAMBINI.

  Tabela br. 6. Tok novca Deijeg vrtia BAMBINI za period od 5 godina

  Prva godina Druga godina Trea godina etvrta godina Peta godina

  PRILIV 4.728.000 PRILIV5.058.00

  0PRILIV

  5.206.500

  PRILIV5.400.00

  0PRILIV 5.436.000

  Boravak dece 4.728.000 Boravak dece5.058.00

  0Boravak dece

  5.206.500

  Boravak dece5.400.00

  0Boravak dece 5.436.000

  ODLIV 3.228.300 ODLIV2.578.30

  0ODLIV

  4.491.900

  ODLIV5.393.90

  0ODLIV 5.333.900

  LD-vlasnik/bruto 588.000 LD-vlasnik/bruto 588.000 LD-vlasnik/bruto 588.000 LD-vlasnik/bruto 588.000 LD-vlasnik/bruto 588.000

  LD-vaspitai 148.800 LD-vaspitai 148.800 LD-vaspitai1.176.00

  0LD-vaspitai

  1.176.000

  LD-vaspitai 1.176.000

  LD-pripravnici - LD-pripravnici - LD-pripravnici - LD-pripravnici 972.000 LD-pripravnici 972.000LD-kuh.rad. - LD-kuh.rad. - LD-kuh.rad. 385.200 LD-kuh.rad. 385.200 LD-kuh.rad. 385.200LD-pom.rad. - LD-pom.rad. - LD-pom.rad. 385.200 LD-pom.rad. 385.200 LD-pom.rad. 385.200

  Ketering usluge 1.000.000 Ketering usluge1.000.00

  0Ketering usluge 700.000 Ketering usluge 630.000 Ketering usluge 570.000

  Struja 120.000 Struja 120.000 Struja 120.000 Struja 120.000 Struja 120.000Ogrev 105.000 Ogrev 105.000 Ogrev 105.000 Ogrev 105.000 Ogrev 105.000

  Komunalije 15.000 Komunalije 15.000 Komunalije 15.000 Komunalije 15.000 Komunalije 15.000Telefon 24.000 Telefon 24.000 Telefon 25.000 Telefon 25.000 Telefon 25.000Internet 27.500 Internet 27.500 Internet 27.500 Internet 27.500 Internet 27.500Marketing 50.000 Marketing 50.000 Marketing 50.000 Marketing 50.000 Marketing 50.000Ostali trokovi 1.150.000 Ostali trokovi 500.000 Ostali trokovi 915.000 Ostali trokovi 915.000 Ostali trokovi 915.000

  Novani tok 1.499.700 Novani tok2.479.70

  0Novani tok 714.600 Novani tok 6.100 Novani tok 102.100

  Godina Cash flow0 -786.5001 1.499.700

 • 7/30/2019 biznis projekat

  16/22

  2 2.479.7003 714.6004 6.1005 102.100

  16

 • 7/30/2019 biznis projekat

  17/22

  U tabeli koja daje prikaz rekapitulacije toka novca tokom petogodinjeg perioda,moe se uoiti da su vrednosti cash flow-a u prvim godinama poslovanja izrazitovee. Razlog za to je taj to se olakice koje daje Nacionalna sluba zazapoljavanje po osnovu zapoljavanja nezaposlenih lica i odnose na prve dve,

  odnosno tri godine od momenta primanja nezaposlenog lica u radni odnos, priemu vrti BAMBINI u tom periodu skoro i da nema znaajnijeg novanogodliva po tom osnovu.

  Tek od tree godine poslovanja, vrednost novanih odliva se znaajno uveava,zbog nastajanja obaveze plaanja zarade, poreza i doprinosa na zaradezaposlenih, iz sopstvenih sredstava. Olakavajua okolnost u preiodu od treedo pete godine poslovanja jeste umanjenje obaveza prema restoranu kojiisporuuje hranu za deije obroke, a koji je zbog lojalnosti vrtia ugovoromdefinisao da u treoj godini saradnje prvobitna vrednost bude korigovana za30%, a zatim jo po 10% tokom etvrte, odnosno pete godine saradnje.

  Tabela br. 7. Struktura priliva u toku novca tokom 5 godinaPRVA GODINA

  Koliina/god. Cena Vrednost/god.Priliv 4.728.000,00Pun boravak 240 15.000,00 3.600.000,00Boravak-II dete 24 12.000,00 288.000,00Boravak-odsustvo 80 10.500,00 840.000,00

  DRUGA GODINAKoliina/god. Cena Vrednost/god.

  Priliv 5.058.000,00Pun boravak 300 15.000,00 4.500.000,00

  Boravak-II dete 24 12.000,00 288.000,00Boravak-odsustvo 30 9.000,00 270.000,00

  TREA GODINAKoliina/god. Cena Vrednost/god.

  Priliv 5.206.500,00Pun boravak 313 15.000,00 4.695.000,00Boravak-II dete 1 12.000,00 144.000,00Boravak-odsustvo 35 10.500,00 367.500,00

  ETVRTA GODINAKoliina/god. Cena Vrednost/god.

  Priliv 5.400.000,00Pun boravak 360 15.000,00 5.400.000,00

  PETA GODINAKoliina/god. Cena Vrednost/god.Priliv 5.436.000,00Pun boravak 356 15.000,00 5.340.000,00Boravak-II dete 5 12.000,00 60.000,00Boravak-odsustvo 4 9.000,00 36.000,00

 • 7/30/2019 biznis projekat

  18/22

  U okviru novanog toka, prilivi su dati kao stavka boravak dece, a uprethodnom tabelarnom prikazu, data je okvirna struktura pomenutih priliva kojabi odgovarala mogunostima Deijeg vrtia BAMBINI.

  Data struktura priliva je grublja, uzimajui u obzir da je kapacitet vrtia oko

  tridesetoro dece, i da ne postoje optimalni uslovi za poveanje kapciteta tokompetogodinjeg perioda. S tim u vezi, data je slika mogueg brojnog stanja imajuiu vidu pet razliitih naina ostvarivanja prihoda, koje smo ve pomenuli upoglavlju 10.1. a da pritom nisu obuhvaene sve vrste ostvarenja prihoda, izrazloga to informacija o novootvorenom privatnom vrtiu tek treba da zaivi kodciljnog trita.

  11) FINANSIJSKO TRINA OCENA

  11.1. NETO SADANJA VREDNOST

  Diskontna stopa kao stopa koja odraava tekue trine procene vremenskevrednosti novca i rizike koji su karakteristini za sredstvo, predstavlja prinos koji

  bi investitori zahtevali da ostvare, ako bi se opredelili za ulaganje koje bi stvorilotokove gotovine u istim iznosima, u istim rokovima dospea i istog profila, kao tosu oni koje preduzee oekuje da e da ostvari od tog ulaganja.Dakle ova stopase unapred odreuje i na osnovu nje se sagledava neto sadanja vrednostprojekta.

  18

 • 7/30/2019 biznis projekat

  19/22

  Na primeru Deijeg vrtia BAMBINI diskontna stopa bi iznosila 19%, kaorezultat realne stope prinosa od 4,5%, stope rizika od 7,5% i premije na rizik zaulaganje u Republiku Srbiju od 7%.

  Prema tome, u sledeem pregledu dat je obraun diskontovane sadanjevrednosti pojedinano po godinama za Deiji vrti BAMBINI.

  Tabela br. 8. Obraun diskontovane sadanje vrednosti

  Tok novcaNain

  obraunaDiskontovana

  sadanja vrednostInicijalno ulaganje -786.500 -786.500Prva godina 1.499.700 1.499.700/(1+0,19)1 1.260.252,10Druga godina 2.497.700 2.479.700/(1+0,19)2 1.751.076,90Trea godina 714.600 714.600/(1+0,19)3 424.054,94etvrta godina 6.100 6.100/(1+0,19)4 3.041,88Peta godina 102.100 102.100/(1+0,19)5 42.784,94

  Neto sadanja vrednost (NSV) je razlika zbira svih diskontovanih sadanjihvrednosti i inicijalnog ulaganja.

  NSV = (1.260.252,10+1.751.076,90+424.054,94+3.041,88+42.784,94) 786.500NSV = 3.481.210,60 786.500 = 2.694.710,60

  0.00

  500000.00

  1000000.00

  1500000.00

  2000000.00

  2500000.00

  3000000.00

  I god II god III god IV god V god

  Sadasnjavrednost

  Cash flow

  19

 • 7/30/2019 biznis projekat

  20/22

  Kako je neto sadanja vrednost vea od nule, i iznosi 2.694.710,60 dinarazakljuak na osnovu ovog segmenta analize je da se isplati investirati u ovajprojekat. Vano je napomenuti da se inicijalno ulaganje ne diskontuje iz razlogato se ono odmah ulae.

  11.2. ROK POVRAAJA INVESTICIJE

  Godina Cash flowDiskontovana

  sadanja vrednost

  0 -786.500 -786.5001 1.499.700 1.260.252,102 2.479.700 1.751.076,903 714.600 424.054,94

  4 6.100 3.041,885 102.100 42.784,94NSV 2.694.710,60

  Posmatrajui vrednosti dobijene za tok novca i diskontovanu sadanju vrednostza period od 5 godina i uporedjujui ih sa vrednou inicijalnog ulaganja, moese zakljuiti da e poetno ulaganje u iznosu od 786.500,00 dinara biti upotpunosti otplaeno ve u prvoj godini poslovanja.

  11.3. INTERNA STOPA RENTABILNOSTI

  Interna stopa rentabilnosti predstavlja faktor velike vanosti koji se koristi zadonoenje odluke o investiranju u odredjeni projekat. Projekat se smatrapogodnim za ulaganje, ukoliko je interna stopa rentabilnosti vea. Ako bi poredilivie projekata sa istim ulaganjima, kao najbolji bi se uzeo onaj projekat ija jeinterna stopa rentabilnosti najvea.

  Ovaj pokazatelj govori o procentu do kog bi preduzee smelo da bude

  optereeno. Ova stopa bi trebala biti vea od diskontne stope, koja se koristi zaobraun neto sadanje vrednosti.

  Proraun je slian obraunu neto sadanje vrednosti, s tim da se razlikuje u tomeda je potrebno izraunati stopu sa kojom e iznos neto sadanje vrednosti biti

  jednak nuli.

  20

 • 7/30/2019 biznis projekat

  21/22

  Obraun interne stope rentabilnosti:

  1.499.700 + 2.479.700 + 714.600 + 6.100 + 102.100 - 786.500 = 0(1+r)1 (1+r)2 (1+r)3 (1+r)4 (1+r)5

  Kao jedan od moguih naina za reavanje ovog obrauna koristi se MicrosoftExcel i njegova funkcija IRR.

  Godina Cash flowDiskontovana

  sadanja vrednost

  0 -786.500 -786.5001 1.499.700 1.260.252,102 2.479.700 1.751.076,903 714.600 424.054,944 6.100 3.041,88

  5 102.100 42.784,94IRR 204%

  Ako se uzme u obzir da je kao diskontna stopa za obraun neto sadanjevrednosti koriena stopa od 19%, a da interna stopa rentabilnosti ima vrednostod 204%, zakljuuje se da bi poslovanje Deijeg vrtia BAMBINI bilo navisokom stepenu rentabilnosti i da se ulaganje u ovaj projekat izuzetno isplati.

  Diskontna stopa za obraun NSV 19%

  Interna stopa rentabilnosti 204%

  21

 • 7/30/2019 biznis projekat

  22/22

  12) ZAKLJUAK

  Otvaranje deijeg vrtia BAMBINI je u potpunosti isplativa investicija, uzimajuiu obzir da je iznos neto sadanje vrednosti vei od nule.

  Praenjem diskontovanih vrednosti po godinama iz obrauna za neto sadanjuvrednost, vidi se da e ve tokom prve godine poslovanja doi do potpunogpovraaja iznosa poetnog ulaganja

  Kao jo jedan od finansijskih pokazatelja, utvrdjena je i interna stoparentabilnosti, koja takodje pokazuje da je otvaranje vrtia BAMBINI isplativainvesticija. Od velikog je znaaja to to je procentualna vrednost ove stope dostavea od diskontne stope sa kojom je obraunata neto sadanja vrednost, imajuiu vidu da interna stopa rentabilnosti iznosi 204%, te da je oko 10 puta vea od

  diskontne stope.

  Najzasluniji element ovakvim rezultatima jeste taj to su gradjevinsko zemljite igradjevinski objekat u privatnom vlasnitvu investitora, kao i odobrenjeNacionalne slube za zapoljavanje za dodelu olakica po osnovu zapoljavanjanezaposlenih lica na evidenciji trita rada, to u prvim godinama poslovanjaosnivau predstavlja pravi poslovni vetar u ledja.

  Imajui u vidu ovakve rezultate poslovanja, investitor bi mogao razmiljati i otome da sa bankom ugovori kreditnu pozajmicu na rok krai od 2 godine.

  Na osnovu svih dosadanjih razmatranja, zakljuuje se da je investicija uotvaranje Deijeg vrtia BAMBINI potpuno opravdana i izvodljiva, i da jemogue krenuti u realizaciju projekta.

  22