banka qendrore e republikأ«s sأ« kosovأ«s - ballina - buletini mujor 2017-12-11آ  banka...

Download Banka Qendrore e Republikأ«s sأ« Kosovأ«s - Ballina - Buletini Mujor 2017-12-11آ  BANKA QENDRORE E REPUBLIKأ‹S

Post on 24-Feb-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Buletini Mujor Statistikor

  B A N K A Q E N D R O R E E R E P U B L I K Ë S S Ë K O S O V Ë S

  C E N T R A L N A B A N K A R E P U B L I K E K O S O VA

  C E N T R A L B A N K O F T H E R E P U B L I C O F K O S O V O

  Buletini Mujor Statistikor

  T E T O R 2 0 1 7 / N R . 1 9 4

 • 2 |

  Efficiency of Banks in South-East Europe: With Special Reference to Kosovo CBK Working Paper no. 4

 • | 1

  Buletini Mujor Statistikor

  Tetor 2017 Buletini Mujor Statistikor

  ``-`x

  BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

  CENTRALNA BANKA REPUBLIKE KOSOVA

  CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF KOSOVO

  Buletini Mujor Statistikor

 • 2 |

  Buletini Mujor Statistikor Tetor 2017

  BULETINI MUJOR STATISTIKOR Nr. 194, tetor 2017

  Përgatitur nga Departamenti i Statistikës, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

  Bedri Zymeri, drejtor i Departamentit të Statistikës

  Për informata lidhur me këtë publikim, ju lutemi kontaktoni:

  Departamenti i Statistikës, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

  Rr. Garibaldi 33, Prishtinë 10000

  Tel: ++381 38 222 055 lokali 414

  E-mail: statistics@bqk-kos.org

  Buletini Mujor Statistikor (BMS) është një burim standard i statistikave për sektorët e ekonomisë. BMS publikon

  të dhëna aktuale mbi treguesit e zgjedhur makroekonomik për Kosovën, të dhëna mbi sektorin financiar

  (pasqyrat e institucioneve financiare, bilancet e gjendjes, bilancet e suksesit, depozitat, kreditë, normat e

  interesit, kursin e këmbimit, sistemin e pagesave, etj.), të dhëna mbi sektorin e jashtëm (bilancin e pagesave,

  pozicionin e investimeve ndërkombëtare, investimet e huaja direkte, borxhin e jashtëm, të dhënat e tregtisë

  ndërkombëtare në mallra etj.), si dhe të dhëna të tjera për treguesit kryesor mbi sektorin fiskal dhe sektorin real.

  BMS publikohet në baza mujore.

  Copyright © 2017, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

  Përdoruesit e këtyre të dhënave kërkohen të citojnë burimin.

  Citimi i sugjeruar: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

  Buletini Mujor Statistikor, nr 194, Prishtinë 2017

  Adresa:

  Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

  Rr. Garibaldi 33, Prishtinë 10000

  Republika e Kosovës

  Fax: ++381 38 243 763

  Tel: ++381 38 222 055

  E-mail: statistics@bqk-kos.org

  Web: www.bqk-kos.org

 • | 3

  Buletini Mujor Statistikor

  Tetor 2017 Buletini Mujor Statistikor

  SHKURTESAT:

  AJN Asetet e Jashtme Neto

  AKP Agjensioni Kosovar i Privatizimit

  ASK Agjencia e Statistikave të Kosovës

  ATM Bankomat

  BE Bashkimi Evropian

  BEC Kategoritë Kryesore Ekonomike (angl. Broad Economic Categories)

  BNRZH Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim

  BP Bilanci i Pagesave

  BPM5 Manuali i Bilancit të Pagesave (edicioni i pestë)

  BQK Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

  CEFTA Marrëveshja e Tregtisë së Lirë me Shtetet e Evropës Juglindore

  ECB Banka Qendrore Evropiane (angl: European Central Bank)

  ESA 95 Sistemi Evropian i Llogarive Kombëtare dhe Regjionale 1995

  EULEX Misioni i Bashkimit Evropian mbi Sundimin e Ligjit

  IÇK Indeksi i Çmimeve të Konsumit

  IHD Investimet e Huaja Direkte

  IMF Fondi Monetar Ndërkombëtar (angl: International Monetary Fund)

  KD Korporatat Depozituese

  KF Korporatat Financiare

  KJF Korporatat Jofinanciare

  KTD Korporata Tjera Depozituese

  KTF Korporata Tjera Financiare

  MF Ministria e Financave

  MFSM Manuali i Statistikave Monetare dhe Financiare

  NF Ndihmësit Financiar

  NTF Ndërmjetësit Tjerë Financiar

  IJSHEF Institucionet Jofitimprurëse në Shërbim të Ekonomive Familjare

  PBB Produkti i Brendshëm Bruto

  POS Pikë e shitjes

  PPT Përgjegjësitë ndaj Palës së Tretë

  RNK Raporti i Normave të Kamatës

  RSB Raporti Statistikor Bankar

  SNA 93 Sistemi i Llogarive Kombëtare i Kombeve të Bashkuara 1993

  SHNZH Shoqata Ndërkombëtare për Zhvillim

  TKPK Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës

  TVSH Tatimi mbi Vlerën e Shtuar

  UNMIK Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë

  SIMBOLET KONVENCIONALE: “ “ dukuria nuk ekziston

  “ . “ të dhënat nuk janë në dispozicion

  “…“ zero ose afër zeros

  ( e ) e vlerësuar

  ( p ) preliminare

  (bold) të dhënat e reviduara janë shënuar me “bold”

  INFORMATË: Për përshkrim të detajuar, referohuni shënimeve sqaruese.

  Buletini Mujor Statistikor, Nr. 194, Prishtinë 2017.

  Çdo korrigjim i nevojshëm bëhet në versionin elektronik.

  Ky publikim përfshinë të dhënat në dispozicion deri më 30 nëntor 2017.

 • 4 |

  Buletini Mujor Statistikor Tetor 2017

  PËRMBAJTJA

  TREGUESIT E ZGJEDHUR MAKROEKONOMIK ------------------------------------------------ 09

  Pjesa I. PREZANTIMI GRAFIK ----------------------------------------------------------------------- 11

  1. Asetet e korporatave financiare ..................................................................................... 11

  2. Asetet neto të korporatave financiare............................................................................ 11

  3. Ecuria e aseteve të jashtme neto të korporatave financiare ......................................... 11

  4. Depozitat në BQK sipas sektorëve ................................................................................ 12

  5. Depozitat në korporatat tjera depozituese sipas sektorëve dhe valutave ..................... 12

  6. Depozitat në korporatat tjera depozituese sipas maturiteteve ...................................... 12

  7. Kreditë e korporatave tjera depozituese sipas sektorëve ............................................. 13

  8. Kreditë e reja të korporatave tjera depozituese sipas sektorëve .................................. 13

  9. Kreditë e korporatave tjera depozituese sipas sektorëve ekonomik ............................. 13

  10. Kreditë e korporatave tjera depozituese sipas maturiteteve ....................................... 14

  11. Raporti kredi-depozita dhe ndryshimi i tyre vjetor te KTD-të....................................... 14

  12. Normat e interesit në depozita dhe kredi të korporatave tjera depozituese ................ 14

  13. Të hyrat dhe shpenzimet e korporatave tjera depozituese ......................................... 15

  14. Ecuria e të hyrave në korporatat tjera depozituese dhe kontribuesit .......................... 15

  15. Ecuria e shpenzimeve në korporatat tjera depozituese dhe kontribuesit.................... 15

  16. Normat e interesit në kredi të ndërmjetësve tjerë financiar ......................................... 16

  17. Kreditë e reja të ndërmjetësve tjerë financiar sipas sektorëve ................................... 16

  18. Kreditë e ndërmjetësve tjerë financiar sipas maturiteteve .......................................... 16

  19. Kreditë e ndërmjetësve tjerë financiar sipas sektorëve ............................................... 17

  20. Kreditë e ndërmjetësve tjerë financiar sipas sektorëve ekonomik .............................. 17

  21. Buxheti i Kosovës ........................................................................................................ 17

  22. Çmimet ........................................................................................................................ 18

  23. Kategoritë kryesore të çmimeve .................................................................................. 18

  24. Çmimet e importit dhe çmimet e prodhimit .................................................................. 18

  25. Kursi devizor kundrejt valutës euro ............................................................................. 19

  26. Norma re

Recommended

View more >