banka qendrore e republikأ‹s sأ‹ kosovأ‹s centralna plan 2013-2015...banka qendrore e...

Download BANKA QENDRORE E REPUBLIKأ‹S Sأ‹ KOSOVأ‹S CENTRALNA plan 2013-2015...banka qendrore e republikأ‹s sأ‹

Post on 15-Oct-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

  CENTRALNA BANKA REPUBLIKE KOSOVA CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF KOSOVO

  STRATEŠKI PLAN

  2013-2015

  Priština

  Decembar 2012

 • Sadržaj

  MANDAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  MISIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  VIZIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  VREDNOST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  STRATEŠKI CILJEVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  SPROVODJENJE STRATEŠKIH CILJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  STRATEŠKI CILJ 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  STRATEŠKI CILJ 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  STRATEŠKI CILJ 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  STRATEŠKI CILJ 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  STRATEŠKI CILJ 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

 • Centralna Banka Republike Kosova 4

 • Strateški Plan 2013 – 2015

  Zadovoljstvo mi je da predstavim Strateški plan Centralne banke Republike

  Kosovo (CBRK). Ovaj Strateški plan predstavlja naše ciljeve u promovisanju

  efikasnosti , efektivnosti i integritetu delatnosti CBK za 2013, 2014 i 2015

  godinu. Pod nadležnostima u ispunjavanju Zakona o Centralnoj banci Republike

  Kosova i drugim relevantnim zakonima CBK, delatnost CBK se fokusira na

  promociju i održavanje stabilnosti finansijskog sistema zemlje kao i

  angažovanja za stabilnost cena i podržavanje opšte ekonomske politike..

  CBK je osnovana kao nezavistan pravni javni subjekat za očuvanje finansijske i

  monetarne stabilnosti, da licencira, reguliše i nadgleda sve finansijske institucije

  u zemlj. pružajući bankarske usluge za finansijske i javne institucije i vršeći

  ekonomska istraživanja. Nema sumnje da u toku ispunjavanja ove misije

  suočavamo se sa nizom rezličitih i kompleksnih izazova , stoga,CBK će fokusirati

  svoju aktivnost i resurse , odlučno i uspešno u resavanju izazova tokom naredne

  tri godine.

  U ovom strateškom planu , mi smo fokusirani na glavne ciljeve koje treba postići

  do kraja 2015. Zaposleni u CBK, uz profesionalizam i njihovu visoku

  posvećenost, su u centru napora za postizanje ovih ciljeva. Naši ciljevi su

  ambiciozni i sa izazovima , ali sam ubedjen da će naš rad i rad mnogih naših

  partnera dovesti do daljeg jačanja uloge CBK i postizanje svakog odredjenog

  cilja. Gani Gërguri

  Guverner

 • 5

 • Centralna Banka Republike Kosova 6

 • Strateški plan 2013 – 2015 MANDAT

  Centralna Banka Republike Kosova (CBK) je javno pravni subjekat sa punim

  ovlašćenjem na osnovu Ustava i relevantnog zakona. CBK je ključna institucija

  regulatornih učesnika u finansijskom sistemu Republike Kosova i poseduje

  administrativnu finansijsku i menadzersku nezavisnost.

  Primarni cil/objektiv/ CBK je da promoviše i održava stabilan finansijski

  sistem, uključujući jedan siguran, pouzdan i efikasan sistem plaćanja .Dodatni

  cilj CBK , koji se podvrgava osnovnom cilju je, da doprinese postizanju i

  održavanju stabilnosti domaćih cena . Takodje, bez obzira na ostvarenju tih

  ciljeva, CBK podržava opšte ekonomske politike Vlade .CBK deluje u skladu sa

  principima otvorene tržišne ekonomije sa slobodnom konkurencijom,

  favorizovanjem efikasne raspodele resursa.

  Zadaci CBK u ostvarivanju svojih ciljeva obuhvataju:

   Definisanje i sprovodjenje politika finansijskog stabilnog sistema

  uključujući nadzor šeme osiguranja depozita, vršenje tržišnih operacija i

  pružanje hitne likvidnosti;

   Regulisanje, licenciranje, registraciju i nadzor finansijskih institucija;

   Promovisanje i nadzor sigurnih stabilnih i efikasni platnih sistema ,

  kliringa i poravnanja hartija od vrednosti;

   Osiguranje adekvatnog snabdevanja novčanica i kovanica na Kosovu;

   Održavanje i upravljanje medjunarodnih rezervi;

   Prikupljanje i objavljivanje statistika;

   Doprinos u postizanju i održavanju stabilnosti cena ;

   Obavesti Skupštinu Republike Kosova, Vladu i javnost o politikama,

  zadacima i opercijama ;

   Deluje kao bankar , finansijski savetnik i fiskalni agent za Vladu i bilo koje

  javno telo javne organizacije na Kosovu;

   Saradnja i učešće u komisijama medjunarodnih organizacija u vezi sa

  pitanjima iz svoje oblasti nadležnosti ; i

   Realizaciju bilo koje aktivnosti koje proističu iz obavljanja svojih

  dužnosti.

 • Aktivnost CBK obezbedjuje se od svojih organa odlučivanja i njegovog osoblja.

  Organi odlučivanja CBK su Odbor Centralne banke, Izvršni odbor i Guverner.

  Odbor Centralne banke sastoji se od predsednika i tri druga neizvršna člana i

  guvernera koji je zadužen za nadgledanje i sprovodjenje odluka kao i za

  nadgledanje administracije u vodjenju operacija CBK. Izvršni odbor čine guverner i

  zamenik guvernera koji je zadužen za sprovodjenje odluka CBK kao i upravljanje i

  vodjenje operacija. Guverner je glavni izvršni službenik CBK, koji je

  odgovoran za svakodnevne operacije, zamenici guvernera će asistirati

  guverneru prilikom izvršavanja svakodnevnih operacija. Osoblje CBK je

  organizovano u organizacione jedinice definisane na osnovu posebnih

  operativnih i adminstrativnih poslova.

  7

 • Centralna Banka Republike Kosova MISIJA

  Naša misija je da očuvamo finansijsku i monetarnu stabilnost, da pružimo

  efikasan sistem plaćanja i obezbedimo gotov novac/keš/, da pružimo

  ekonomske savete javnim etnitetima i da dugoročno pomognemo održivi

  ekonomski razvoj preko razvoja finansijskog tržišta.

  VIZIJA Naša strateška vizija je da budemo medju najuspšnijim i efikasnim centralnim

  bankama u regionu i biti merodavna zaslužna institucija u postizanju

  evropskih integracija Republike Kosova..

  VREDNOSTI Naše vrednosti realizovane od strane naših zaposlenih i odlikovane od

  menadzmenta CBK, se ogledaju u svim aktivnostima specifičnim za CBK i u

  obavljanju svih naših dužnosti. Ove vrednosti se ogledaju u ponašanju i radu

  naših zaposlenih i daju smernice u postavljanju naših prioriteta, donošenju

  odluka, izvršavanju zadataka, gradjenju odnosa sa javnošću, i medjuljudskim

  odnosima izmedju zaposlenih u CBK. Naše vrednosti su (1) opšte dobro , (2)

  transparentnost i kredibilitet, (3) integritet i etika, (4) izvrsnost i posvećenost

  i (5) unapredjenje osoblja.

  1. Dobrobit/opšte dobro/ - Mi radimo za dobrobit javnog interesa.

  2. Transparentnost i kredibilitet – Mi osiguravamo transparentnost i

  kredibilitet za sve naše operacije i aktivnosti.

  3. Integritet i etika – Izvršavamo zadatke sa najvišim stepenom

  integriteta i etika.

  4. Izuzetnost i posvećenost – Stvaramo kulturu kvalitetnog i

  blagovremenog izvršenja zadataka sa individualnom i timskom

  posvećenošću.

  5. Unapredjenje osoblja – os

Recommended

View more >