bank soalan geo tema3

Author: amiruldaniel-sabri

Post on 08-Apr-2018

223 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  1/48

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  2/48

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  3/48

  Cengal

  Keruing

  Kapur

  Meranti

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 5 berdasarkan keratan akhbar di bawah

  5 Peristiwa di atas berlaku akibat daripada

  I kehilangan habitat asal

  II kehilangan punca makananIII musim kemarau yang panjangIV penebangan hutan tidak terkawal

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 6 berdasarkan peta di bawah

  6 Penebangan pokok di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  4/48

  Sepilok

  Endau - Rompin

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 7 berdasarkan peta di bawah

  7 Antara berikut manakah kegunaan tumbuhan semulajadi di kawasan berlorek

  I VarnisII PerabotIII Arang kayuIV Cerucuk bangunan

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  8 Pernyataan di atas merujuk kepada pusat

  I penyelidikanII ekopelanconganIII pengumpulan hasil hutanIV pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  5/48

  Rosemary

  Lavender

  Membuat kayu arang Tumbuh di muara sungai berlumpur

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 9 berdasarkan peta di bawah

  9 Senarai di atas berkaitan dengan kawasan bertanda

  A IB IIC IIID IV

  Soalan 10 berdasarkan peta di bawah

  10 Senarai di atas berkaitan dengan kawasan bertanda

  A IB IIC IIID IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  6/48

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  11 Tumbuhan di atas terdapat di kawasan

  A Tasik ChiniB Kuala Tahan

  C Pantai RemisD Banjaran Crocker

  12 Merujuk kepada peta di atas, kawasan bertanda yang manakah dikaitkan denganusaha usaha perlindungan orang utan ?

  A IB IIC IIID IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  7/48

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  13 Berdasarkan jadual di bawah kombinasi manakah benar?

  Jenis Tumbuhan Semula Jadi Jenis Tanih

  I Hutan hujan tropika Pasir

  II Hutan pantai Aluvium

  III Hutan gunung Laterit

  IV Hutan paya air tawar Gambut

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 14 berdasarkan gambar rajah di bawah

  14 Antara berikut pernyataan manakah yang berkaitan dengan peranan tumbuhan semulajadi ?

  I Mengelakkan pencemaran sungaiII Menjadi kawasan tadahan hujanIII Berfungsi menyerap dan menapis airIV Tempat pembiakan hidupan air

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  8/48

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 15 berdasarkan jadual di bawah

  Jenis Tanih Jenis Tumbuhan Semula Jadi

  I Pasir Hutan paya air masin

  II Aluvium Hutan pantai

  III Gambut Hutan paya air tawar

  IV Laterit Hutan gunung

  15 Antara berikut pasangan manakah benartentang pengaruh tanih terhadaptumbuhan semula jadi ?

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  16 Antara berikut yang manakah merupakan faktorutama kepupusan flora dan fauna diMalaysia ?

  I PembalakanII Pertanian pindahIII Projek ladang hutanIV Penghutanan semula

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  Soalan 17 berdasarkan peta di bawah

  17 Kawasan perlindungan dan pembiakan hidupan liar yang berlorek di peta ialah

  I BakoII SepilokIII Endau RompinIV Rantau Abang

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  9/48

  Daun gugur musim kemarau

  Gajah hidup berkelompok - kelompok

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  18 Hutan pantai boleh didapati di

  A pantai timur SabahB pantai barat SarawakC pantai timur Semenanjung MalaysiaD pantai barat Semenanjung Malaysia

  Soalan 19 berdasarkan peta dan maklumat di

  19 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan bertanda

  A IB IIC IIID IV

  20 Antara berikut manakah mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan semulajadi di Malaysia ?

  I IklimII TanihIII Jarak dari laut

  IV Bentuk muka bumi

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  10/48

  Senduduk

  Pulai

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 21 berdasarkan peta di bawah

  21 Tumbuhan semulajadi yang ditunjukkan dalam rajah di atas terdapat di kawasan

  bertanda

  A IB IIC IIID IV

  22 Apakah kegunaan tumbuhan semulajadi seperti pernyataan di atas ?

  A PerabutB PerubatanC Sumber balakD Bahan untuk bau - bauan

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  11/48

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 23 berdasarkan rajah di bawah

  23 Antara berikut yang manakah menunjukkan jenis tumbuhan semulajadi yangterdapat di kawasan yang digambarkan ?

  Zon I Zon II Zon III

  A Oak, berangan Pain,sprus Pokok renek

  B Oak, berangan Pokok renek Pain, sprus

  C Pokok renek Oak, berangan Pain, sprus

  D Pain, sprus Oak, berangan Pokok renek

  24 Kombinasi manakah yang benartentang jadual di bawah ?

  Tumbuhan Semula Jadi Huraian

  I Hutan hujan tropika Tumbuhan bawah padat

  II Tundra Malar hijauIII Monsun tropika Gugur musim kemarau

  IV Gurun Pokok berduri

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  12/48

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 25 berdasarkan peta di bawah

  25 Antara berikut manakah kesan penebangan tumbuhan semulajadi di kawasan berlorekterhadap kawasan pinggir laut ?

  I Hakisan pantaiII Kehilangan habitat faunaIII Peningkatan aras lautIV Pembentukan beting

  A I dan II C III dan IVB II dan III D II, III dan IV

  Soalan 26 berdasarkan rajah di bawah

  26 Tumbuhan dalam rajah di atas mempunyai akar

  sedemikian untuk

  I mengurangkan hakisanII menyediakan habitat haiwanIII membantu pokok bernafasIV menahan pokok dari tumbang

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  13/48

  Malar hijau

  Berdaun kecil

  Berkulit tebal

  Pokok berakar jangkang Digunakan sebagai bahan cerucuk

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  26 Ciri ciri tumbuhan semula jadi seperti di atas terdapat di kawasan beriklim

  A GurunB KhatulistiwaC MediterraneanD Monsun Tropika

  27 Maklumat di atas berkaitan dengan tumbuhan yang terdapat di kawasan peta yangbertanda

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  14/48

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  28 Antara yang berikut, kombinasi manakah yang benartentang faktor yangmempengaruhi jenis tumbuh - tumbuhan ?

  Tumbuh tumbuhan TanihI Cengal Laterit

  II Tapak kuda Gambut

  III Periuk kera Berlumpur IV Ru Berpasir

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 29 berdasarkan rajah di bawah

  29 Berdasarkan rajah di atas, K dapat dikaitkan dengan aktiviti pertanian

  A hawa sederhanaB ladangC pindahD sara diri

  Soalan 30 berdasarkan peta di bawah

  30 Antara berikut manakah yang tumbuh di kawasan berlorek dalam peta di atas ?

  I RuII NipahIII RaflesiaIV Kulampair

  A I dan II C III dan IVB II dan III D II, III dan IV

  Hutan BelukarK

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  15/48

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 31 berdasarkan gambar di bawah

  31 Kepupusan hidupan liar di atas disebabkan oleh

  I pembukaan ladangII penebangan hutanIII pembinaan jalan rayaIV kegiatan akuakultur

  A I dan II C III dan IVB II dan III D II, III dan IV

  Soalan 32 berdasarkan peta di bawah

  32 Jenis tumbuhan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan yang bertanda

  A IB IIC IIID IV

  Api apiTumu merahBakau kurapBerembang

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  16/48

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 33 berdasarkan rajah di bawah

  33 Apakah fungsi akar dalam rajah di atas ?

  I Membantu pernafasanII Mengelakkan banjir III Mengurangkan pencemaranIV Mengurangkan hakisan

  A I dan II C III dan IVB II dan III D II, III dan IV

  Soalan 34 berdasarkan gambar rajah di bawah

  34 Tumbuhan semulajadi di atas terdapat di

  A Besut, TerengganuB Larut Matang, PerakC Kundasang, Sabah

  D Gua Lubang Nasib Bagus, Sarawak

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  17/48

  Ranin

  Keladi air

  Mengkuang

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  35 Hidupan di atas sesuai hidup di kawasan

  A Hulu sungaiB Laut dalamC Tanah tinggiD Pantai berlumpur

  36 Habitat tumbuhan semulajadi di atas terdapat di kawasan

  A pantaiB gunungC paya bakauD paya air tawar

  Soalan 37 berdasarkan rajah di bawah

  37 Berdasarkan rajah di sebelah, lapisan

  kanopi terletak di bahagian bertanda

  A IB IIC IIID IV

  Ketam ucaIkan belacak

  Umang - umang

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  18/48

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 38 berdasarkan rajah di bawah

  38 Antara berikut yang manakah bolehdikaitkan dengan tumbuhan di sebelah ?

  I Digunakan untuk membuat perabot

  II Terdiri daripada kayu jenis lembutIII Tumbuh di pantai berlumpurIV Digunakan sebagai bahan bakar

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  39 Antara berikut faktor yang mempengaruhi kepelbagaian jenis tumbuh tumbuhansemulajadi di Malaysia ialah ?

  I SaliranII TanihIII Jumlah pendudukIV Bentuk muka bumi

  A I, II dan II C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 40 berdasarkan rajah di bawah

  40 Antara berikut, ciri manakah yang dikaitkandengan tumbuhan semulajadi di sebelah ?

  I Malar hijauII Akar panjangIII Batang lendairIV Tumbuhan padat

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IV

  D I dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  19/48

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 41 berdasarkan rajah di bawah

  41 Antara berikut manakah cirri cirri hutan dalam rajah di atas ?

  I Mempunyai akar udaraII Batang besar dan tinggiIII Tumbuhan bawah padatIV Tumbuh secara berkelompok

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  42 Antara berikut pasangan manakah yang benar?

  Hidupan Liar Kawasan Perlindungan

  A Orang Utan Hutan Perlindungan Hidupan Krau

  B Badak Sumbu Hutan Simpan Kabili, Sepilok

  C Gajah Hutan Simpan Kuala Gandah

  D Seladang Hutan Simpan Endau Rompin

  43 Apakah kesan penerokaan sumber hutan paya bakau ?

  I Habitat fauna terjejas

  II Menjejaskan pasang surutIII Meningkatkan aras lautIV Hakisan pantai giat

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  20/48

  Malar hijau

  Berakar banir

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 44 berdasarkan peta di bawah

  44 Tumbuhan semulajadi kawasan berlorek penting untuk membuat

  I cerucukII arang kayuIII papan lapisIV kayu bergergaji

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  Soalan 45 berdasarkan maklumat di bawah

  45 Antara berikut hutan manakah dapat dikaitkan dengan ciri tumbuhan di atas ?

  A Hutan Konifer B Hutan MediterraneanC Hutan Hujan TropikaD Hutan Monsun Tropika

  46 Pilih padanan yang betul

  Spesis Tumbuhan Jenis IklimA Kaktus Tundra

  B Sprus Siberia

  C Jati Mediterranean

  D Cengal Monsun Tropika

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  21/48

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 47 berdasarkan gambar di bawah

  47 Spesies pokok yang tertera di atas, berada pada lapisan...

  A lantai hutanB lapisan tengahC lapisan kanopi ( Silara )D lapisan renjung ( Emergen )

  Soalan 48 berdasarkan rajah di bawah

  48 Tumbuhan di atas terdapat di

  A Banjaran TahanB Banjaran BintangC Banjaran Crocker D Banjaran Kapuas Hulu

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  22/48

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  49 Tumbuhan semulajadi yang disenaraikan di atas terdapat di

  A hutan payaB hutan hujan tropikaC hutan gunungD hutan monsun tropika

  Soalan 50 berdasarkan peta di bawah

  50 Kombinasi manakah yang menggambarkan kegiatan ekonomi sesuatu kawasan dengantepat

  Kawasan Kegiatan EkonomiA I Sentiasa berpindah randah untuk mendapat bekalan air B II Menjerat binatang dan membalak pada musim sejuk

  C III Menjalankan penternakan lembu di padang rumput yang luas

  D IV Membersihkan hutan untuk menjalankan pertanian pindah

  51 Antara yang berikut, manakah menunjukkan ciri tumbuhan semula jadi di kawasan gurunpanas ?

  I Berakar panjang untuk mencari airII Daun besar dan berkilat untuk mengurangkan sejatanIII Seringkali meluruhkan daun untuk menyesuaikan iklim yang panas

  IV Batang pokok berlendair atau berbulu untuk mengurangkan sejatan

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  Sprus, oak, maple

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  23/48

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 52 berdasarkan rajah di bawah

  52 Persamaan ciri tumbuhan semulajadi dikawasan tersebut adalah

  A jenis kayu kerasB malar hijauC tumbuh padatD lantai hutan jarang

  53 Antara berikut yang manakah cirri ciri hutan hujan tropika ?

  I Malar hijauII Berakar banir

  III Tumbuh rapat rapatIV Tumbuhan lantai padat

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 54 berdasarkan peta dan rajah di bawah

  54 Haiwan seperti dalam rajah di atas terdapat di kawasan peta yang bertanda

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Siberia

  Mediterranean

  Khatulistiwa

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  24/48

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  55 Tumbuhan seperti dalam pernyataan di atas boleh ditemui di kawasan

  A hutan pantaiB hutan gunungC hutan hujan tropikaD hutan paya air masin

  Soalan 56 berdasarkan peta di bawah

  56 Tumbuhan di atas boleh didapati di kawasan berlorek yang bertanda

  A IB II

  C IIID IV

  Pokok tapak kudaMengkuang

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  25/48

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 57 berdasarkan rajah di bawah

  57 Antara berikut, yang manakah ciri persamaan kawasan berlorek dalam rajah di atas ?

  A Malar hijau

  B Pelbagai spesiesC Berdirian tulenD Daun bentuk jarum

  Soalan 58 berdasarkan peta di bawah

  58 Udang galah, biawak dan buayadidapati berada di kawasan bertanda

  A P

  B QC RD S

  59 Manakah yang benartentang ciri tumbuhan semulajadi di kawasan yang ditandai ?

  Kawasan CiriA P Tumbuh di kawasan berpasir

  B Q Mempunyai 4 lapisan yang nyata

  C R Tumbuh subur di kawasan bersaliran baik

  D S Mempunyai akar berceracak

  Hutan Mediterranean

  Hutan Hujan Tropika

  Hutan Pokok Daun Tirus

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  26/48

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 60 berdasarkan rajah dan peta di bawah

  60 Tumbuhan semulajadi dalam rajah di atas terdapat di kawasan yang bertanda

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IV

  D II, III dan IV

  Soalan 61 berdasarkan peta di bawah

  61 Pernyataan di atas menerangkan kepentingan hutan di kawasan bertanda

  A IB IIC IIID IV

  Habitat flora dan fauna

  Kawasan pelancongan tanah tinggi

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  27/48

  Akar ceracak

  Kawasan berlumpur

  Muara Sungai Perak

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  62 Antara berikut manakah kesan penebangan hutan paya bakau terhadap kawasan pinggirlaut ?

  I Hakisan pantaiII Pembentukan betingIII Peningkatan aras laut

  IV Kehilangan habitat fauna

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  63 Huraian di atas merujuk kepada

  A hutan pantaiB hutan hujan tropikaC hutan paya air tawarD hutan paya air masin

  64 Tumbuh tumbuhan semulajadi yang terdapat di kawasan seperti dalam gambar raja diatas ialah

  I pokok ruII pokok nipahIII pokok cengalIV mengkuang laut

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  28/48

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  65 Kawasan bertanda manakah dalam peta di atas dikaitkan dengan hutan bakau ?

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 66 berdasarkan peta di bawah

  66 Faktor yang manakah mempengaruhi perbezaan tumbuhan semulajadi di kawasan Xdan Y ?

  A Bentuk muka bumiB IklimC SaliranD Tanih

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  29/48

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  67 Antara kawasan hutan berikut yang manakah hutan paling luas di Malaysia ?

  A Hutan paya bakauB Hutan gunungC Hutan hujan tropikaD Hutan pantai

  Soalan 68 berdasarkan maklumat di bawah

  68 Hutan simpan di atas merupakan pusat perlindungan hidupan liar bagi

  A Badak sumbuB Orang utanC SeladangD Tuntung

  Soalan 69 berdasarkan rajah di bawah

  69 Tumbuhan semulajadi di sebelahterdapat di kawasan

  A hutan pantaiB hutan gunungC hutan paya air masinD hutan paya air tawar

  Soalan 70 berdasarkan peta dan maklumat di bawah

  70 Kombinasi manakah benar ?

  Kawasan Jenis Tumbuhan

  I Cengal

  II Mengkuang

  III Bakau

  IV Ru

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  Hutan Simpan Endau Rompin

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  30/48

  Ikan belacak

  Ketam uca

  Udang

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 71 berdasarkan peta di bawah

  71 Antara berikut kawasan manakah menjadi tempat perlindungan seladang ?

  A I

  B IIC IIID IV

  Soalan 72 berdasarkan peta dan maklumat di bawah

  72 Kawasan manakah menjadi habitat hidupan di atas ?

  A IB IIC IIID IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  31/48

  Jati

  Penaga

  Buluh

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 73 berdasarkan peta di bawah

  73 Tumbuhan di atas boleh didapati di kawasan yang bertanda

  A IB IIC III

  D IV

  74 Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar?

  Tumbuh tumbuhan Kegunaan

  I Rotan Perabut

  II Nipah Atap

  III Bakau Kayu Arang

  IV Nibung Varnis

  A I, II dan IIIB I, II dan IV

  C I, III dan IVD II, III dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  32/48

  Empat lapisan

  Akar banir

  Akar ceracak

  Akar jangkang

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  75 Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar?

  Kawasan Kegiatan ekonomi utamaI Greenland Pertanian

  II Gurun Thar Penternakan

  III Switzerland PelanconganIV Siberia Perikanan

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  76 Maklumat di atas merujuk kepada ciri

  A hutan pantaiB hutan gunungC hutan hujan tropikaD hutan paya air masin

  Soalan 77 berdasarkan maklumat di bawah

  77 Pernyataan di atas merujuk kepada ciri tumbuhan semulajadi di kawasan

  A hutan pantaiB hutan gunungC hutan hujan tropikaD hutan paya air masin

  78 Jenis hutan yang paling luas di Malaysia ialah

  A hutan hujan tropikaB hutan belukar C hutan gunungD hutan paya

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  33/48

  Kaktus

  Prickly pear

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 79 berdasarkan peta di bawah

  79 Tumbuhan semulajadi di atas terdapat di kawasan peta yang bertanda

  A IB II

  C IIID IV

  80 Antara yang berikut, yang manakah kepentingan hutan paya bakau di Malaysia ?

  I Penghalang hakisanII Sumber bahan binaanIII Kawasan tadahan hujanIV Habitat hidupan liar

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  34/48

  Pembiakan ikan, udang, ketam

  akar ceracak

  Dirian tulin

  Malar hijau Berbentuk kun

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 81 berdasarkan pernyatan di bawah

  81 Pernyataan di atas merujuk kepada hutan ?

  A hujan tropikaB pantaiC paya air tawar D paya bakau

  Soalan 82 berdasarkan peta di bawah

  82 Ciri hutan di atas terdapat di kawasan peta yang bertanda

  A IB IIC IIID IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  35/48

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 83 berdasarkan pernyataan di bawah ini

  83 X dan Y dalam peta di atas ialah kawasan pemuliharaan

  X Y

  A badak harimau belang

  B penyu orang utan

  C harimau bintang dugong

  D ikan kelisa tapir

  Soalan 84 berdasarkan peta di bawah

  84 Sumber yang dihasilkan dari kawasan berlorek dalam peta di atas digunakan

  terutamanya membuat

  A perabotB arang batuC cerucukD landasan kereta api

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  36/48

  Tumbuhan jenis epifit dan parasit Tumbuhan liana

  Sempadan 3 negeri

  Eko - pelancongan

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 85 berdasarkan rajah di bawah

  85 Pernyataan di atas merujuk kepada lapisan

  A IB IIC IIID IV

  86 Pernyataan di atas merujuk kepada lapisan

  A Hutan Simpan Endau RompinB Hutan Simpan SepilokC Taman Negara CrockerD Taman Negara Kuala Tahan

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  37/48

  Siang 450C

  Malam 100 C

  Hujan tahunan 250

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 87 berdasarkan maklumat di bawah

  87 Ciri iklim di atas dapat dikaitkan dengan tumbuhan

  A cendanaB kaktusC kulampair D malle

  88 Antara berikut kombinasi manakah yang tepat ?

  Zon Panas Zon Sederhana Zon Sejuk

  A Iklim Monsun Tropika Iklim Siberia Iklim ArtikB Iklim Steppe Iklim Artik Iklim Mediterranean

  C Iklim Savana Iklim Khatulistiwa Iklim Artik

  D Iklim Gurun Panas Iklim Steppe Iklim Savana

  Soalan 89 berdasarkan gambar di bawah

  89 Tumbuhan semulajadi di atas terdapat di kawasan

  A hutan paya

  B hutan hujan tropikaC hutan pantaiD hutan gunung

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  38/48

  Cengal

  Keruing

  Kapur

  Meranti

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 90 berdasarkan gambar rajah di bawah

  90 Tumbuhan semulajadi dalam gambar diatas terdapat di kawasan iklim

  A gurunB tundraC SiberiaD monsun tropika

  Soalan 91 berdasarkan peta di bawah

  91 Penebangan pokok di atas merujuk lepada kawasan peta yang bertanda

  A IB IIC IIID IV

  Soalan 92 berdasarkan rajah di bawah

  92 Pengawasan kepupusan haiwan di atasdijalankan di

  A Jenderak, PerakB Sepilok, SabahC Jerantut, PahangD Gua Musang, Kelantan

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  39/48

  Berakar banirKetinggian melebihi 40 meter

  Malar hijau

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  93 Faktor yang menyebabkan Hutan Hujan Tropika mempunyai ciri di atas ialah

  I julat suhu yang tinggiII hujan melebihi 2300mmIII purata suhu kira kira 270CIV tiupan angin yang kencang

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  Soalan 94 berdasarkan gambar rajah di bawah

  94 Berdasarkan rajah di atas, tumbuhan yang terdapat di kawasan X ialah

  A painB buluhC cengalD lumut

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  40/48

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 95 berdasarkan peta di bawah

  95 Mengapakah kawasan berlorek ditumbuhi pokok renenk dan bantut

  A Kawasan batu kapurB Suhu yang rendahC Kawasan legeh sungaiD Panas yang melampau

  96 Apakah kepentingan hutan paya bakau ?

  I Habitat hidupan liar II Penampan tiupan anginIII Mengawal hakisan pantaiIV Membuat pulpa dan kertas

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  41/48

  Hutan simpan

  Pusat perlindungan gajah

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 97 berdasarkan peta Malaysia di bawah

  97 Pernyataan di atas merujuk kepada

  A IB IIC IIID IV

  98 Pasangan yang manakah benar menerangkan sumbangan tumbuhan semulajadi ?

  Hasil Hutan Kegunaannya

  A Nibung Cerucuk bangunan

  B Bakau Dinding rumah

  C Pokok ru Tiang rumah

  D Mengkuang Tikar dan barangan kraftangan

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  42/48

  Nipah

  Ikan

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 99 berdasarkan rajah di bawah

  99 Apakah kesan daripada penebangansumber di sebelah ?

  I Habitat fauna terjejasII Hakisan pantai semakin giatIII Menjejaskan pasang surutIV Meningkatkan aras laut

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  100 Kombinasi manakah menerangkan pusat perlindungan haiwan liar ?

  Kawasan Haiwan yang dilindungiI Kuala Gula, Perak Burung

  II Kuala Pilah, Negeri Sembilan Gajah

  III Sepilok, Sabah Orang utan

  IV Rompin, Pahang Badak Sumbu

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Soalan 101 berdasarkan pernyataan di bawah

  101 Hidupan liar di atas dapat dikaitkan dengan kawasan

  A hutan hujan tropikaB hutan payaC hutan pantaiD hutan gunung

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  43/48

  Arang kayu

  Cerucuk

  Hutan Belum, Perak

  Taman Negara, Pahang

  Taman Negara Mulu, Sarawak

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  102 Antara berikut, jenis hutan yang manakah paling luas di Semenanjung Malaysia ?

  A hutan hujan tropikaB hutan paya air tawarC hutan gunungD hutan bakau

  Soalan 103 berdasarkan peta di bawah

  103 Hasil di atas terdapat di kawasan bertanda

  A IB IIC IIID IV

  104 Kawasan di atas mempunyai ciri persamaan sebagai

  I membekalkan bahan mentahII kawasan perlindungan hidupan liarIII habitat flora dan faunaIV hutan jati dan sentang

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  44/48

  Empat lapisan yang nyata

  Tumbuhan malar hijau

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 105 berdasarkan peta di bawah

  105 Ciri ciri tumbuhan semulajadi di atas terdapat di kawasan peta bertanda

  A IB IIC IIID IV

  Soalan 106 berdasarkan peta di bawah

  106 Antara yang berikut, kawasan manakah merupakan Taman Negara ?

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  45/48

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  107 Barangan kraf X di atas diperbuat daripada sejenis tumbuh tumbuhan yang hidupsubur di kawasan yang bertanda

  A IB IIC IIID IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  46/48

  Cengal

  Keruing

  Kapur

  Meranti

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  108 Antara berikut manakah yang benartentang ciri - ciri tumbuhan semulajadi kawasanberlorek di atas ?

  I Akar pendekII Berdaun lebar III Batang berlendairIV Kulit pokok tebal

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  Soalan 109 berdasarkan peta di bawah

  109 Penebangan pokok di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  47/48

  Ru

  Mengkuang

  Tapak Kuda

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 110 berdasarkan maklumat di bawah

  110 Maklumat tersebut merujuk kepada

  A Hutan bakauB Hutan tropikaC Hutan payaD Hutan pantai

  111 Antara yang berikut, pasangan manakah yang benar ?

  Hutan Jenis PokokA Hutan hujan tropika GelamB Hutan pantai Cengal

  C Hutan paya air tawar RaminD Hutan gunung Akasia

  112 Apakah antara langkah untuk mengawal keseimbangan ekosistem ?

  I Menanam banyak pokok akasiaII Mewartakan taman negaraIII Mengharamkan pemburuan haiwan liar

  IV Menguatkuasakan akta perlindungan haiwan

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema3

  48/48

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  JAWAPAN SET SOALAN GEOGRAFI

  TEMA 3 TUMBUH TUMBUHAN SEMULAJADI & HIDUPAN LIAR

  1 B 21 B 41 B 61 A 81 D 101 B2 B 22 B 42 C 62 D 82 D 102 A3 A 23 C 43 D 63 D 83 B 103 B4 C 24 C 44 A 64 D 84 C 104 B5 B 25 D 45 C 65 C 85 C 105 B6 B 26 A 46 D 66 D 86 D 106 A7 C 27 C 47 D 67 C 87 B 107 B8 D 28 B 48 C 68 A 88 A 108 C9 29 C 49 C 69 B 89 A 109 D10 A 30 C 50 B 70 D 90 B 110 D11 D 31 A 51 D 71 B 91 D 111 C12 D 32 A 52 B 72 A 92 B 112 B13 C 33 D 53 A 73 D 93 B 113 A14 A 34 B 54 D 74 A 94 D15 C 35 D 55 D 75 B 95 B16 A 36 D 56 D 76 C 96 A17 B 37 C 57 A 77 D 97 B18 C 38 C 58 B 78 A 98 D19 D 39 B 59 D 79 B 99 A20 B 40 B 60 D 80 B 100 C