bank soalan geo tema4

Author: amiruldaniel-sabri

Post on 08-Apr-2018

238 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  1/38

  Saiz negara luas

  Kadar pertambahan pendudukrendah

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  1 Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan negara

  I AustraliaII ChinaIII IndiaIV Kanada

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  2 Ciri X bagi negara di sebelah ialah

  I menerima banyak imigranII banyak tinggal di luar bandarIII masalah tempat tinggalIV jangka hayat tinggi

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 3 berdasarkan peta di bawah

  3 Kawasan kepadatan penduduk padat yang dipengaruhi oleh sektor perlombonganialah

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Indonesia India

  Bangladesh

  X

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  2/38

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 4 berdasarkan jadual di bawah

  Tahun Kadar Kematian Kasar (Setiap 1000 orang penduduk)

  1980 6.4

  1985 5.0

  1990 4.6

  1995 4.42000 4.4

  Kadar Kematian Kasar di Malaysia

  4 Apakah yang dapat dikaitkan dengan jadual di atas ?

  I Peningkatan kadar kelahiranII Pendidikan kesihatanIII Pemakanan berkhasiatIV Kemudahan rawatan

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Soalan 5 berdasarkan jadual di bawah

  Kawasan Keluasan ( km persegi ) Jumlah Penduduk ( orang )

  I 40 1200

  II 50 2000

  III 10 500

  IV 5 350

  5 Kawasan manakah mempunyai kepadatan penduduk yang paling tinggi ?

  A IB IIC IIID IV

  Kadar Kelahiran = Kadar Kematian

  6 Keadaan di atas menunjukkan jenis pertumbuhan penduduk

  A Sifar B Positif C Negatif D Optimum

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  3/38

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 7 berdasarkan peta di bawah

  7 Antara berikut manakah benar tentang kawasan yang berlorek ?

  I Tahap teknologi majuII Kadar kenal huruf yang tinggi

  III Kadar pengangguran tinggiIV Kadar pertambahan penduduk rendah

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Soalan 8 berdasarkan peta di bawah

  8 Manakah benartentang fungsi bandar yang ditandakan dalam peta ?

  Aspek Kawasan P Kawasan QI Kepadatan penduduk Tinggi Rendah

  II Kadar pertumbuhan penduduk Tinggi Rendah

  III Migrasi Tinggi Rendah

  IV Kos hidup Tinggi Rendah

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  4/38

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  9 Kerajaan beberapa buah negara telah mengambil beberapa langkah untukmengatasi masalah lebihan penduduk iaitu

  I menjalankan transmigrasiII menggalakkan migrasi antarabangsaIII meningkatkan pembinaan rumah kos rendah

  IV meningkatkan peluang pekerjaan melalui galakkan pelaburan asing

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  10 Faktor yang menyebabkan jumlah kelahiran di sesebuah negara semakinmeningkat ialah

  I bilangan lelaki muda yang ramaiII perkahwinan pada peringkat muda

  III perancangan keluarga kurang berkesanIV imunisasi dan pelbagai kaedah pencegahan penyakit

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 11 berdasarkan peta di bawah

  11 Pilih pasangan yang boleh disesuaikan dengan negara X dan Y

  X Y

  A Penduduk berlebihan Penduduk optimum

  B Penduduk kurang Penduduk berlebihan

  C Penduduk optimum Penduduk kurang

  D Penduduk berlebihan Penduduk kurang

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  5/38

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  12 Peningkatan taraf hidup penduduk di Bintulu, Sarawak adalah kesan daripadaperkembangan sektor

  A pendidikanB perdagangan

  C pelanconganD perindustrian

  13 Mengapakah taburan penduduk di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak jarang ?

  A Kos hidup yang tinggiB Kawasan paya air tawarC Kekurangan sumber alamD Bentuk muka bumi bergunung ganang

  Soalan 14 berdasarkan jadual di bawah

  Kawasan Keluasan ( km persegi ) Jumlah Penduduk ( orang )I 30 2100II 60 1800

  III 10 500IV 5 375

  14 Berdasarkan data, kepadatan penduduk paling tinggi terdapat di kawasan

  A IB IIC IIID IV

  Soalan 15 berdasarkan maklumat di bawah

  15 Antara berikut yang manakah kesan pergerakan penduduk di atas ?

  I Kewujudan bandar baruII Meningkatkan taraf hidupIII Kemajuan perindustrianIV Peningkatan pengeluaran makanan

  A I dan II C III dan IVB II dan II D I dan IV

  Bandar

  Luar Bandar

  FELDAKEJORA

  KETENGAHKESEDAR

  DARAmigrasi

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  6/38

  Kadar kelahiran rendah

  Kekurangan tenaga buruh

  Kadar kelahiran tinggiKadar kematian rendah

  Pertumbuhan penduduk tinggi

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  16 Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan negara

  I AustraliaII BangladeshIII BruneiIV Kanada

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  17 Pernyataan manakah yang boleh dikaitkan dengan ciri ciri di atas ?

  A Pendapatan penduduk tinggiB Kadar pengangguran rendahC Peratus buta huruf rendahD Kawasan setinggan meningkat

  18 Kadar kelahiran yang tinggi di kalangan negara membangun pelbagai masalah seperti

  I migrasi antarabangsaII keperluan makananIII kekurangan peluang pekerjaanIV permintaan terhadap rumah meningkat

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  7/38

  Penduduk berlebihan

  India

  Ethiopia

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 19 berdasarkan jadual di bawah

  Negara Kadar Kelahiran setiap 1000 orang Jumlah Kematian setiap 1000 orangI 44.2 22.7

  II 39.7 21.4

  III 35.4 1.60IV 12.2 6.5

  19 Negara yang mengalami kadar pertambahan penduduk tertinggi sekali ialah

  A IB IIC IIID IV

  20 Antara berikut negara manakah kebanyakan penduduknya bekerja dalam sektorperkhidmatan dan perindustrian ?

  I BrazilII KanadaIII AustraliaIV Bangladesh

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  21 Kesan penduduk berlebihan kepada negara negara yang dinyatakan di atas ialah

  I peluang pekerjaan terhadII perumahan tidak mencukupiIII pembangunan negara bertambah pesatIV pelbagai kemudahan pendidikan disediakan

  A I dan II C III dan IVB II dan II D I dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  8/38

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  22 Antara berikut kombinasi manakah benar tentang kawasan dan faktor taburanpenduduk ?

  Kawasan Faktor taburan penduduk

  I Taiping Rancangan Kemajuan TanahII Tanah Tinggi Genting Sumber mineralIII Mak Mandin Kawasan industri

  IV Dataran Kerian Tanah Aluvium

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  23 Berdasarkan rajah di atas apakah faktor yang menggalakkan pergerakan penduduktersebut ?

  I Mendapatkan rawatan perubatanII Mendapatkan pemilikan tanahIII Memperoleh ladar upah lebih tinggiIV Peluang mendapatkan pendidikan tinggi

  A I dan II C III dan IVB II dan II D I dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  9/38

  Penduduk bertambah

  Banyak hutan diterokai

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 24 berdasarkan peta di bawah

  24 Migrasi penduduk ke kawasan berlorekdisebabkan oleh

  A dasar kerajaanB bencana alamC peningkatan taraf pendidikanD kos hidup tempat yang dituju tinggi

  25 Antara berikut manakah yang dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas ?

  I Suhu semakin meningkatII Keluasan tanah bertambahIII Banyak kawasan rekreasi dibukaIV Kepupusan flora dan fauna

  A I dan II C III dan IVB II dan II D I dan IV

  26 Pertambahan peratusan wanita bekerja di Malaysia telah menyebabkan

  I perkahwinan lewatII kadar kelahiran menurunIII kadar kesuburan menurunIV kadar kematian meningkat

  A I dan II C III dan IVB II dan II D I dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  10/38

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 27 berdasarkan rajah di bawah

  27 Antara berikut manakah yang berkaitandengan pola petempatan seperti rajah diatas ?

  I Pertanian kebun kecilII Rumah tidak tersusunIII Infrastruktur lengkapIV Dasar Kerajaan / Governan

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 28 berdasarkan peta di bawah

  28 Faktor yang mempengaruhi migrasipenduduk seperti peta di atas ialah

  I mengikut keluargaII bertukar tempat kerjaIII peluang pendidikanIV meningkatkan taraf hidup

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  29 Punca pencemaran udara di bandar dikaitkan dengan

  A petempatan setingganB kejadian banjir kilatC pembuangan sampah sarapD pertambahan bilangan kenderaan

  30 Apakah kesan pertambahan penduduk terhadap alam sekitar ?

  I Iklim berubah

  II Kualiti air merosotIII Sumber hutan berkurangIV Kesuburan tanih meningkat

  A I dan II C III dan IVB II dan II D I dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  11/38

  Kanada

  Australia

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  31 Antara yang berikut, yang manakah ciri penduduk negara di atas ?

  I Kadar kelahiran tinggiII Taraf kesihatan rendahIII Kadar kematian rendahIV Kadar celik huruf tinggi

  A I dan II C III dan IVB II dan II D I dan IV

  Soalan 32 berdasarkan rajah di bawah

  32 Kesan pergerakan penduduk dalam rajah di atas ialah

  I jumlah penduduk bertambahII taraf hidup meningkat

  III permintaan rumah meningkatIV wujud bandar baru

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  Bandar

  KawasanTanah

  Rancangan

  LuarBandar

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  12/38

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 33 berdasarkan gambar di bawah

  33 Faktor faktor yang mempengaruhi perubahan dalam rajah di atas ialah

  I governan ( dasar kerajaan )II kadar kelahiranIII migrasi pendudukIV peluang pekerjaan

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  34 Antara berikut, ciri ciri kependudukan yang benar mengenai perubahanpenduduk ialah

  Penduduk Berlebihan Kurang Penduduk

  I Tahap teknologi tinggi Tahap teknologi rendahII Kadar pengangguran tinggi Kadar pengangguran rendah

  III Kadar kelahiran tinggi Kadar kelahiran rendahIV Pendapatan berkapita tinggi Pendapatan berkapita rendah

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  13/38

  Bangladesh

  Ethopia

  Negara kurang penduduk

  Kadar kelahiran yang rendah

  Sebuah negara yang maju

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  35 Ciri ciri penduduk negara di atas ialah

  I masalah setingganII jangka hayat panjangIII kadar kelahiran rendahIV kurang peluang pekerjaan

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  36 Antara berikut, kawasan manakah yang mempunyai petempatan jenis berselerak ?

  A C

  B D

  Soalan 37 berdasarkan peta di bawah

  37 Punca pencemaran udara di bandar dikaitkan dengan

  A petempatan setingganB kejadian banjir kilatC pembuangan sampah sarapD pertambahan bilangan kenderaan

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  14/38

  Bentuk muka bumi Ketersampaian

  Peletakan PetempatanLuar Bandar

  X Tarikh

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  38 Migrasi yang berlaku dalam rajah di atas mungkin sekali melibatkan pekerjaan disektor

  I pertanianII perikananIII perkhidmatanIV perindustrian

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  39 Faktor X dalam rajah di atas ialah

  A dasar kerajaanB teknologiC bencana alamD emigrasi

  Kg. Sg. TiramBandaraya

  Johor Bahru

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  15/38

  Kawasan perikanan Kepadatan penduduk sederhana

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Soalan 40 berdasarkan peta di bawah

  40 Pernyataan di atas BENAR untuk kawasan bertanda

  A IB II

  C IIID IV

  Negara Kadar Kelahiran setiap 1000 orang Jumlah Kematian setiap 1000 orangP 23 42

  Q 21 38

  R 19 35

  S 17 22

  41 Berdasarkan jadual di atas, negara yang mengalami kadar pertumbuhan semulajadisebanyak 16 orang bagi setiap 1000 orang penduduk ialah negara

  A PB QC RD S

  42 Negara yang dikelaskan sebagai kurang penduduk mempunyai

  I kemajuan teknologi yang tinggiII ramai penduduk umur mudaIII kadar kenal huruf yang tinggiIV kadar pertambahan semulajadi rendah

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  16/38

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  43 Apakah usaha usaha mengurangkan pergerakan penduduk di atas ?

  I Membuka tanah melalui FeldaII Memajukan sektor industri desaIII Menguatkuasakan undang undangIV Melambatkan proses pembangunan kawasan bandar

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  Soalan 44 berdasarkan jadual di bawah

  Tahun 1980 1985 1990 1995

  Kadar Kematian Kasar 40 50 35 30

  Kadar Kelahiran Kasar 50 47 49 30

  44 Kadar pertumbuhan penduduk yang paling besar berlaku pada tahun

  A 1980B 1985C 1990D 1995

  Soalan 45 berdasarkan peta di bawah

  45 Antara berikut manakah faktor yang mendorongpergerakan penduduk seperti dalam peta disebelah ?

  A Peluang pekerjaan dalam sektor industriB Perlindungan daripada ancaman penyakitC Pembukaan petempatan baruD Pembinaan pusat pendidikan tinggi

  Penduduk desa Bandar

  Migrasi ke

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  17/38

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  46 Bagaimana situasi di atas dapat mengurangkan jumlah penduduk ?

  I Dasar kerajaanII Kurang pengetahuanIII Perkahwinan lewatIV Kadar kesuburan rendah

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  W =Jumlah kematian dalam setahun

  X 1000Jumlah penduduk pada pertengahan tahun

  47 W merujuk kepada

  A kadar kelahiran kasarB kadar kematian kasarC kadar perubahan pendudukD kadar pertambahan penduduk

  45 Encik Ahmad yang bekerja sebagai guru di Taiping, Perak telah ditukarkan ke KualaTerengganu. Perpindahan ini dinamakan

  A Migrasi bandar ke bandarB Migrasi bandar ke luar bandarC Migrasi luar bandar ke bandarD Migrasi luar bandar ke luar bandar

  Soalan 49 berdasarkan rajah di bawah

  KERJAYA DAN STATUS WANITA

  KELAHIRAN MENURUN

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  18/38

  Pertanian sukar dijalankan

  Kurang petempatan

  Berhutan tebal

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  49 Apakah faktor utama yang mempengaruhi perubahan di atas ?

  A Dasar kerajaan

  B IklimC Bentuk muka bumiD Jenis tanih

  Soalan 50 berdasarkan peta di bawah

  50 Huraian di atas menerangkan kawasan yang bertanda

  A IB IIC IIID IV

  51 Antara yang berikut, pernyataan manakah yang menggambarkan ciri negara kurang

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  19/38

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  penduduk ?

  I Taraf hidup tinggiII Pendapatan penduduk tinggiIII Kadar pertumbuhan penduduk rendahIV Penggunaan suber semulajadi dengan maksimum

  A I, II dan II C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 52 berdasarkan peta Malaysia di bawah

  52 Kegiatan ekonomi yang mempengaruhi kepadatan penduduk tinggi di kawasanbertanda ialah

  I perlombonganII perindustrian

  III perdaganganIV penanaman lada hitam

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  53 Pertumbuhan penduduk kerana faktor di atas dikenali juga sebagai

  A migrasiB emigrasiC imigrasiD transmigrasi

  Soalan 54 berdasarkan rajah di bawah

  Arab Saudi Negara Thai Kanada

  Pejabat Kedutaan Negara Luar di Putrajaya

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  20/38

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  54 Apakah kesan negatif yang akan berlaku di kawasan luar bandar ?

  I Banyak tanah terbiar II Kekurangan tenaga pekerjaIII Kemudahan infrastruktur bertambahIV Hasil pertanian berkurangan, jangka hayat meningkat

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  Soalan 55 berdasarkan jadual di bawah

  Negeri Jumlah Penduduk( orang )

  Luas Kawasan( kilometer persegi )

  Johor 2740625 18987

  Kelantan 1313014 15024

  Perlis

  3

  204450 795

  Negeri Sembilan 859924 6644

  55 Negeri yang mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi ialah

  A PerlisB Johor C KelantanD Negeri Sembilan

  56 Persamaan fungsi X bagi bandar bandar di atas ialah dari segi

  A pertanianB pelabuhanC pelanconganD perindustrian

  57 Pembandaran berlaku dengan pesat di bandar bandar Johor Baharu, Kuching danKota Kinabalu adalah disebabkan faktor

  Luar Bandar Bandar Arah

  Migrasi

  Fungsi X

  Shah Alam

  Tanjung Malim

  Larkin

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  21/38

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  I dasar kerajaanII pertambahan kawasan setingganIII migrasi penduduk dari luar bandarIV peluang pekerjaan

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 58 berdasarkan peta di bawah

  58 Antara berikut manakah benartentang kawasan berlorek ?

  I Tahap teknologi tinggiII Kadar kenal huruf yang tinggiIII Kadar pengangguran tinggiIV Kadar pertumbuhan penduduk tinggi

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  59 Antara berikut manakah faktor yang menyebabkan kadar kelahiran di Malaysiamenurun sejak tahun 1990 ?

  I Kemudahan perubatan

  II Wanita bekerjayaIII Dasar Kependudukan NegaraIV Jangkitan wabak penyakit

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  60 Antara langkah yang wajar dilaksanakan oleh kerajaan sesebuah negara yangmengalami masalah lebihan penduduk adalah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  22/38

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  I menggalakkan migrasi dalamanII menggalakkan proses transmigrasiIII menggalakkan perancangan keluargaIV mengurangkan insentif cuti bersalin

  A I dan II C III dan IV

  B II dan III D I dan IV

  61 Antara berikut manakah benartentang kependudukan di Malaysia ?

  A Taburan penduduk adalah sekataB Kepadatan penduduk tinggi di tepi pantaiC Sebilangan besar penduduk tinggal di hulu sungaiD Kebanyakan penduduk luar bandar terlibat dalam pertanian

  Soalan 62 berdasarkan peta di bawah

  62 Faktor utama yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan yang bertanda Ydan Z dalam peta ialah

  A governanB sumber mineralC pusat perikananD bentuk muka bumi

  Tahun Kadar Kelahiran Kasar Kadar Kematian Kasar

  2001 23.5 4.42002 23.0 4.2

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  23/38

  Perkhidmatan kesihatan dan perubatan untuk ibu ibu mengandung

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  NEGARA Y

  63 Berdasarkan jadual di atas, perbezaan kadar pertumbuhan semulajadi pendudukNegara Y tahun 2001 2002 ialah

  A 0.1B 0.2C 0.3D 0.4

  64 Kesan migrasi tersebut terhadap kawasan destinasi adalah

  A setinggan

  B kekurangan tenaga pekerjaC tanah terbiar D pertumbuhan semulajadi meningkat

  65 Antara berikut manakah merupakan kesan pembangunan industri perkilangan ?

  I Urbanisasi meningkatII Barangan eksport meningkatIII Pendapatan negara meningkatIV Sektor primer berkembang

  A I, II dan III C I, III dan IV

  B I, II dan IV D II, III dan IV

  66 Antara berikut yang manakah kawasan berpenduduk sederhana ?

  I Lembangan Sungai BaramII Jengka Tiga SegiIII Lembah KelangIV Dataran Kelantan

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  Luar Bandar Bandar

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  24/38

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  67 Pernyataan di atas menyebabkan

  I kesuburan wanita meningkatII kadar kelahiran bertambahIII kadar kematian berkurang

  IV perkahwinan awal

  A I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

  68 Apakah faktor utama mempengaruhi pergerakan penduduk di atas ?

  A Penerokaan tanah rancanganB Pembinaan bangunan

  C Peluang pendidikanD Pembukaan kawasan lombong

  69 Apakah sumbangan pembinaan lebuh raya kepada penduduk ?

  I Dapat menghubungkan kawasan terpencilII Memendekkan jarak perjalananIII Memendekkan masa perjalananIV Mengurangkan kesesakan lalu lintas di bandar

  A I, II dan III C I, III dan IVB I, II dan IV D II, III dan IV

  Soalan 70 berdasarkan rajah di bawah

  Dasar Kependudukan Negara Pertumbuhan semulajadi penduduk= 70 juta orang

  Matlamat

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  25/38

  Taraf hidup penduduk terlalu tinggiKeseimbangan jumlah Keluaran Dalam Negara Kasar dengan jumlah penduduk

  Penggunaan mesin dan jentera secara berleluasa

  Kadar Kelahiran Tinggi

  Kadar Kematian Tinggi

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  70 Antara berikut, manakah tindakan yang diambil oleh kerajaan Malaysia untukmencapai matlamat di atas ?

  I Cuti bersalinII Imigrasi dari negara jiranIII Bayaran rawatan rendahIV Pengecualian cukai tanggungan

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  71 Keadaan di atas menggambarkan ciri kependudukan negara yang

  A kekurangan pendudukB berlebihan pendudukC penduduk optimumD penduduk abnormal

  Soalan 72 berdasarkan peta di bawah

  71 Keadaan di atas menggambarkan ciri kependudukan negara yang

  A kekurangan pendudukB berlebihan pendudukC penduduk optimumD penduduk abnormal

  Soalan 73 berdasarkan peta Malaysia di bawah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  26/38

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  73 Migrasi ke kawasan X dapat dikaitkan dengan

  I pendidikan

  II kadar upah tinggiIII meningkatkan taraf hidupIV mengurangkan kemiskinan

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  74 Faktor yang mempengaruhi imigrasi ke Malaysia ialah

  I peluang pekerjaan

  II pendapatan lumayanIII kestabilan politikIV kos hidup rendah

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Soalan 75 berdasarkan jadual di bawah

  Keluasan Jumlah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  27/38

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Negeri ( km2) Penduduk

  Perlis 795 204450

  Melaka 1652 635791

  Sarawak 124450

  2071506

  Negeri Sembilan 6684 859924

  Jumlah Penduduk mengikut negeri di Malaysia 2001

  75 Berdasarkan jadual di atas, negeri manakah yang mempunyai kepadatan pendudukpaling tinggi

  A PerlisB MelakaC SarawakD Negeri Sembilan

  Soalan 76 berdasarkan rajah di bawah

  76 Kawasan berlorek dalam rajah di atas menjadi tumpuan penduduk kerana

  A pertanianB pendidikanC pentadbiranD perindustrian

  Skudai

  Sintok Bangi

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  28/38

  Kadar kelahiran Tinggi

  Kadar kematian Tinggi

  Ramai penduduk tinggal di luar bandar

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  77 Apakah jenis pergerakan penduduk seperti penduduk seperti dalam peta di atas ?

  A Luar bandar ke bandar

  B Luar bandar ke luar bandarC Bandar ke luar bandarD Bandar ke bandar

  78 Ciri ciri di atas terdapat di negara

  A AustraliaB KanadaC JepunD Pakistan

  Soalan 79 berdasarkan rajah di bawah

  PetaniTradisonal

  NelayanTradisonal

  FELDA

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  29/38

  KETENGAH

  JENGKA

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  79 Perpindahan penduduk seperti rajah di atas menyebabkan

  I kegiatan ekonomi tradisional terhapusII petempatan baru wujud

  III taraf hidup meningkatIV kawasan pertanian bertambah

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  80 Penduduk berlebihan terdapat di kawasan peta yang bertanda

  A IB IIC IIID IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  30/38

  Ali berasal dari Kg. Pt. Amil melanjutkan pelajarannya di Kuala Lumpur.Setelah menghabiskan pengajian Ali bertugas di Kuching, SarawakSetelah bersara Ali pulang dan menetap di kampung asalnya

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  81 Apakah faktor utama kawasan di atas menjadi tumpuan penduduk ?

  A PertanianB PerkilanganC PelanconganD Perlombongan

  82 Berdasarkan pernyataan di atas, Ali telah melakukan migrasi

  A luar bandar bandar luar bandar luar bandarB bandar luar bandar bandar luar bandarC bandar bandar bandar luar bandarD luar bandar bandar bandar luar bandar

  83 Pertumbuhan penduduk di kawasan berlorek dalam peta di atas dapat dikaitkandengan

  A bandar raya

  B pelanconganC sumber mineralD rancangan kemajuan tanah

  Petempatan luar bandar

  BachokKemaman

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  31/38

  Prai

  Shah Alam

  Lembah Kinta

  Lembah Kelang

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  Kuala Sedeli

  84 Pernyataan di atas berkaitan dengan petempatan

  A orang asli

  B kem pembalakC desa tertinggalD nelayan

  Soalan 85 berdasarkan maklumat di bawah

  85 Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk kawasan di atas ?

  A PendidikanB PerindustrianC PerlombonganD Pelancongan

  86 Faktor utama yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan di atas ialah

  A pertanianB pendidikanC perindustrianD perlombongan

  87 Antara berikut negara manakah mengalami penduduk berlebihan ?

  I NigeriaII IndiaIII BrazilIV Kanada

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  88 Apakah faktor utama yang mempengaruhi migrasi antarabangsa ?

  A Peluang pendidikanB Kemudahan tempat kediaman

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  32/38

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  C Peluang pekerjaan yang banyakD Kemudahan pengangkutan dan perhubungan

  Soalan 89 berdasarkan rajah di bawah

  89 S dalam rajah di atas ialah

  A demografi pendudukB perubahan pendudukC pertumbuhan pendudukD bancian penduduk

  90 Antara berikut yang manakah kesan pertambahan penduduk terhadap alam sekitar ?

  I Spesis flora dipelbagaikanII Penerokaan tanah lebih giatIII Kawasan tadahan hujan terjejas

  IV Permintaan bekalan air meningkat

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  91 Kombinasi manakah yang benartentang jadual di bawah ?

  Ciri KependudukanNegara

  Penduduk Berlebihan Kurang Penduduk

  Kadarkelahiran Migrasi

  Kadarkematian

  S

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  33/38

  FELDA

  FELCRA

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  A Pengangguran Tinggi Rendah

  B Kenal huruf Tinggi RendahC Kadar kematian Tinggi Rendah

  D Kadar kelahiran Rendah TInggi

  Soalan 92 berdasarkan peta di bawah

  92 Apakah kesan migrasi kepada kawasan berlorek di atas ?

  A Hasil pertanian bertambahB Kadar upah buruh meningkatC Pertambahan peluang pekerjaanD Bekalan tenaga buruh meningkat

  93 Negeri manakah paling padat penduduk di Malaysia ?

  A Johor

  B MelakaC Selangor D Pulau Pinang

  94 Antara berikut kawasan manakah yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi diMalaysia ?

  I Lembah KintaII Lembah KelangIII Pantai Barat SabahIV Pantai Timur Semenanjung

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 95 berdasarkan maklumat di bawah

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  34/38

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  95 Peranan agensi di atas menyebabkan berlakunya migrasi

  A bandar ke bandar B bandar ke luar bandar

  C luar bandar ke bandarD luar bandar ke luar bandar

  96 Antara berikut negara manakah yang mengalami penduduk berlebihan ?

  A JepunB BrazilC KanadaD Bangladesh

  97 Ciri ciri negara kurang penduduk ialah

  I jangka hayat panjangII kadar kelahiran rendahIII kadar kematian tinggiIV ramai penduduk tinggal di desa

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Soalan 98 berdasarkan rajah di bawah

  98 Kepadatan penduduk di kawasan yangberlorek dipengaruhi oleh faktor

  I pusat pentadbiranII pusat perindustrianIII kawasan pertanianIV kawasan perlombongan

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Soalan 99 berdasarkan peta di bawah

  LembahKlang

  LembahKinta

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  35/38

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  99 Peningkatan penduduk di kawasan yang bertanda pada peta berlaku kerana

  A tanih aluvium yang suburB jalan pengangkutan yang baikC pembukaan kilang penapisanD pengluasan kawasan pertanian ladang

  100 Kemiskinan tanih berlaku akibat pertambahan penduduk yang pesat kerana

  I menggunakan banyak baja kimaII menanam sejenis tanaman sahajaIII menjalankan kegiatan pertanian secara giatIV menggunakan jentera moden

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  36/38

  Kemudahan infrastruktur lengkap

  Penduduk padat

  Pusat perindustrian

  Penduduk bertumpu di kawasan inikerana tanih yang subur

  Hujan maksimum diterima pada bulanNovember dan Disember

  Aktiviti utama ialah pertanian danmenangkap ikan.

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  101 Pernyataan di atas sesuai merujuk kepada kawasan bertanda

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  102 Rajah di atas menunjukkan faktor yang mempengaruhi peningkatan kadar kematian.Faktor X mungkin sekali

  A berkahwin lewatB taraf hidup tinggi

  C kekurangan zat makananD amalan perancang keluarga

  Kadar Kematian

  X

  Jangkitanpenyakit

  Kurangkemudahankesihatan

  Bencana

  alam

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  37/38

  Pendidikan kesihatan

  Imunisasi

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  103 Maklumat di atas menerangkan kawasan

  A Delta SegamaB Dataran KedahC Delta KelantanD Dataran Rajang

  104 Antara berikut, manakah implikasi daripada kekurangan penduduk di Kanada ?

  I Sumber tenaga buruh yang banyakII Kepadatan penduduk yang rendahIII Kadar pertumbuhan penduduk rendahIV Penerokaan semulajadi terhad

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  105 Pernyataan di atas dikaitkan dengan

  A peningkatan taraf kesihatan

  B perancang keluargaC amalan pemakananD dasar kependudukan

  JAWAPAN SET SOALAN GEOGRAFI

  TEMA 4 DINAMIK PENDUDUK

  1 D 21 A 41 C 61 D 81 A 101 A

 • 8/7/2019 Bank Soalan Geo Tema4

  38/38

  Amiruldanielsabri(SMK Sultan Badlishah)

  2 B 22 C 42 B 62 B 82 C 102 C3 B 23 B 43 A 63 C 83 C 103 C4 D 24 A 44 C 64 A 84 D 104 D5 D 25 D 45 C 65 A 85 B 105 A6 A 26 A 46 C 66 A 86 C7 B 27 A 47 B 67 A 87 A

  8 B 28 D 48 A 68 A 88 C9 A 29 D 49 A 69 A 89 B10 B 30 B 50 C 70 B 90 A11 D 31 C 51 B 71 C 91 A12 D 32 C 52 A 72 C 92 C13 D 33 C 53 C 73 B 93 D14 D 34 B 54 C 74 A 94 A15 A 35 D 55 A 75 A 95 D16 C 36 B 56 D 76 B 96 D17 D 37 D 57 C 77 D 97 A18 D 38 C 58 A 78 D 98 B19 C 39 A 59 A 79 B 99 C

  20 A 40 D 60 B 80 C 100 C