soalan geo t2 b1

of 57 /57
Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta di bawah. 1 Rujukan Grid dalam peta topografi digunakan untuk A menentukan kedudukan. B menentukan ketinggian. C menentukan arah objek. D menentukan arah angin. 2 Bearing boleh diukur berdasarkan A Utara Grid. B Utara Benar. C Utara Magnet. D Utara peta.  Kompas magnetik  Mata angin  Kedudukan matahari 3 Maklumat di atas boleh dikaitkan dengan A  jarak. B kedudukan. C ketinggian. D arah.  4 Pernyataan di atas berkaitan dengan A  bearing sudutan. B  bearing sukuan. C  bearing penuh. D  bearing biasa. 5 Pernyataan yang manakah benar tentang bearing sudutan mengikut arah mata angin A Utara-1!. B "imur laut-#$. C %elatan-1&!. D Barat laut-'1#!.

Author: azmi-rosley

Post on 13-Apr-2018

280 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  1/57

  Soalan 1hingga Soalan 6berdasarkan peta di bawah.

  1 Rujukan Grid dalam peta topografi digunakan untukA menentukan kedudukan.

  B menentukan ketinggian.

  C menentukan arah objek.D menentukan arah angin.

  2 Bearing boleh diukur berdasarkan

  A Utara Grid.

  B Utara Benar.

  C Utara Magnet.

  D Utara peta.

  Kompas magnetik

  Mata angin

  Kedudukan matahari

  3 Maklumat di atas boleh dikaitkan dengan

  A jarak.

  B kedudukan.

  C ketinggian.

  D arah.

  4 Pernyataan di atas berkaitan dengan

  A bearing sudutan.

  B bearing sukuan.

  C bearing penuh.

  D bearing biasa.

  5 Pernyataan yang manakah benar tentang bearing sudutan mengikut arah mata anginA Utara-1!.

  B "imur laut-#$.

  C %elatan-1&!.

  D Barat laut-'1#!.

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  2/57

  6 Bearing ini dinyatakan dalam unit darjah (!) dengan nilai ! hingga '*!.Pernyataan ini berkaitan dengan

  A bearing sukuan.

  B bearing penuh.

  C bearing sudutan.

  D bearing peta.

  7 Bearing sukuan diberi nilai antara

  A ! hingga 1+!.

  B ! hingga ,!.

  C ! hingga '*!.

  D ! hingga &!.

  8 Bearing sukuan diukur bermula dari arah

  A utara atau timur.B utara atau selatan.

  C selatan atau barat.

  D timur atau barat.

  9 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan

  A ketinggian.

  B luas kaasan.C arah.

  D skala.

  10 Pernyataan di atas merujuk kepada

  A skala pe/ahan akilan.

  B skala penyata.

  C skala lurus mudah.

  D skala lurus penuh.

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  3/57

  11 %kala pe/ahan akilan di atas meakili nilai

  A 1 /m bersamaan 1 km.

  B 1 /m bersamaan 1m.

  C 1 m bersamaan 1 km.

  D 1 mm bersamaan 1/m.

  12 Garisan mendatar dalam peta topografi juga dikenali sebagaiA Garisan Baratan.

  B Garisan "imuran.

  C Garisan Utaraan.

  D Garisan kontur.

  13 %kala berbentuk garisan lurus yang telah dibahagikan kepada beberapa bahagian yang

  sama jarak dikenali sebagai

  A skala pe/ahan akilan.B skala penyata.

  C skala lurus.

  D skala menegak.

  14 0arak yang boleh diukur menggunakan benang atau jalur kertas ialah

  A kaasan tanaman padi

  B garisan kontur

  C keratan rentas

  D sungai berliku

  1 /m meakili , km

  15 pakah skala yang diakili oleh rajah di atas2

  16 0arak dari rumah %almah ke pasar ialah + km. Berapakah jarak di atas peta topografi

  jika skala yang digunakan ialah 1 /m meakili , km.

  A , /m

  B 3 /m

  C * /m

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  4/57

  D + /m

  17 Panjang sungai dalam sebuah peta ialah * /m. Berapakah jarak sebenar sungai tersebut2

  A ' km

  B # kmC * km

  D 1 km

  18 Panjang sungai dalam sebuah peta ialah * /m. Berapakah jarak sebenar sungai tersebut2

  A ' km

  B # km

  C * kmD 1 km

  19 4ang manakah skala pe/ahan akilan2

  20 Graf bar majmuk ialah

  A graf yang disusun se/ara melintang.

  B graf bar yang mengandungi beberapa maklumat dalam satu bar.

  C graf yang berbentuk bulatan.

  D graf yang menerangkan tentang sesuatu proses atau kejadian.

  21 ntara berikut5 padanan manakah yang tepat untuk dipersembahkan2Jenis Maklumat Jenis Gra

  A %uhu dan hujan tahunan di Me6i/o Graf gabungan

  B %uhu bulanan Graf bar

  C 7ara pelajar datang ke sekolah Graf bar majmuk

  D Bilangan pekerja di kilang papan Graf garisan berganda

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  5/57

  22 Penerangan tentang pemprosesan hasil perikanan boleh ditunjukkan melalui

  A graf gabungan.

  B /arta kerja.

  C rajah aliran.D /arta pai.

  23 Keratan rentas dapat digunakan untuk menunjukkanA kedudukan /iri-/iri fi8ikal.

  B kegiatan ekonomi penduduk.

  C bentuk muka bumi.

  D jarak antara dua titik.

  24 ntara berikut5 bahan grafik yang manakah sesuai untuk menggambarkan hasil

  eksport 9egara : pada tahun ,*2

  A Graf garisan berganda

  B 7arta pai

  C Rajah aliran

  D Graf bar majmuk

  25 Rajah aliran sesuai digunakan untuk menggambarkan proses atau kejadian

  A proses kitar semula barangan terbuang.

  B hasil jualan buku di sebuah syarikat.

  C jumlah pengeluaran barangan elektrik bagi kilang 4.D peratusan pelan/ong asing yang datang ke Malaysia.

  Bilangan pekerja di %yarikat M; mengikut kaum5 0an - Ma/

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  6/57

  28 =angkah terakhir yang perlu dilakukan ketika melukis graf bar majmuk ialah

  A memilih skala yang sesuai.

  B melengkapkan tajuk dan petunjuk.

  C melukis paksi : dan paksi 4.D menyusun dan menganalis data.

  29 Pandang darat fi8ikal merujuk kepada

  A pelbagai /iri kesan tindakan manusia seperti petempatan.

  B pelbagai /iri semula jadi seperti bentuk muka bumi dan saliran.

  C pelbagai /iri buatan manusia.

  D /iri-/iri guna tanah oleh manusia.

  30 7ontoh pandang darat budaya ialah

  A sungai.

  B gunung.

  C tanaman getah.

  D tumbuhan semula jadi.

  31 Maklumat di atas berkaitan dengan /iri semula jadiA tanah pamah.

  B bukit.

  C gunung.

  D pantai.

  32 Pernyataan di atas berkaitan dengan /iri pandang darat fi8ikal

  A hutan paya bakau.

  B penanaman kelapa.

  C hutan pantai.

  D hutan paya air taar.

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  7/57

  33 7iri budaya di atas ialah

  A tempat ibadatB petempatan

  C pejabat kerajaan

  D pusat pendidikan

  >arna

  %imbol

  Garisan

  34 Maklumat di atas boleh dikaitkan dengan kaedah untuk menentukan

  A kedudukan.

  B ketinggian.C jarak.

  D luas kaasan.

  35 Padanan yang manakah betul dengan maklumat di atas2

  A Prt. - ParitB ".. - "ali air

  C K. - Kampung

  D Bkt. - Bukit

  36 >arna yang digunakan untuk menggambarkan tasik5 sungai5 paya dan lautan ialah arna

  A hitam.

  B merah.

  C hijau.

  D biru.

  37 Maklumat di atas berkaitan dengan pandang darat budaya yang dapat ditemui di kaasan

  A pantai.

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  8/57

  B tanah tinggi.

  C tanah pamah.

  D lembah sungai.

  38 %enarai di atas dapat dikaitkan dengan

  A /iri fi8ikal.

  B /iri budaya.

  C /iri buatan manusia.

  D guna tanah

  39Rujukan Grid * angka5 lebih sesuai diguna untuk menentukan kedudukan

  ! masjid

  !! kuil

  !!! Kampung %alor

  !" =adang Mahat

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  40 ntara yang berikut5 kaedah yang manakah boleh digunakan untuk menentukanketinggian dalam peta topografi2

  ! garisan

  !! simbol

  !!! bearing

  !" arna

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  41 ntara yang berikut5 simbol yang manakah digunakan untuk menyatakan ketinggiandalam peta topografi2

  ! Garisan kontur

  !! "anda aras

  !!! "anda tinggi

  !" %tesen trigonometri

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  9/57

  D ??5 ??? dan [email protected]

  42 ntara yang berikut5 pernyataan yang manakah benar tentang Rujukan Grid2! 9ilai Garisan "imuran dinyatakan terlebih dahulu5 diikuti dengan nilai Garisan

  Utaraan!! Merupakan satu kaedah untuk menentukan ketinggian muka bumi dalam peta

  topografi

  !!! Merupakan satu langkah untuk menentukan kedudukan sesuatu objek dalam

  peta topografi

  !" Rujukan Grid * angka boleh menyatakan kedudukan sesuatu objek dengan lebih tepat

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  43 ntara yang berikut5 yang manakah merupakan kepentingan garisan kontur2! Mengukur jarak dua tempat dalam peta

  !! Menunjukkan ketinggian sesuatu kaasan dalam peta topo

  !!! Memberi gambaran tentang kepelbagaian bentuk muka bumi

  !" Menentukan arah dengan tepat

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  44 pakah kepentingan keratan rentas pada garisan kontur2! Untuk mengukur ketinggian bentuk muka bumi

  !! Untuk mengenal pasti jenis-jenis bentuk muka bumi

  !!! Untuk melihat pandangan sisi bentuk muka bumi sesuatu tempat

  !" Untuk mengukur jarak antara dua garisan kontur

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  45 %imbol yang digunakan untuk menunjukkan ketinggian di pun/ak bukit ialahA stesen trigonometri.

  B garisan kontur.

  C tanda tinggi.

  D tanda aras.

  46 ntara yang berikut5 simbol yang manakah menunjukkan ketinggian dalam peta2

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  10/57

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  11/57

  47 0adual di atas menunjukkan simbol arna yang digunakan untuk menggambarkanketinggian dalam peta. ntara yang berikut5 pasangan yang manakah benar2

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  48 ntara berikut5 pernyataan manakah yang benartentang bearing2! Bearing sukuan diukur antara $ hingga &$

  !! Bearing sudutan diukur mengikut arah pusingan jam

  !!! Bearing digunakan untuk mengukur jarak

  !" Bearing diukur menggunakan jangka sudut

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  49 Kaedah yang digunakan untuk menentukan arah ialah! kompas

  !! bearing

  !!! skala

  !" koordinat

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  50 ntara berikut5 pernyatan manakah yang benartentang bearing2! Bearing sukuan diukur antara $ hingga &$

  !! Bearing sudutan diukur mengikut arah pusingan jam

  !!! Bearing digunakan untuk mengukur jarak

  !" Bearing diukur menggunakan jangka sudut

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  51 Kaedah yang digunakan untuk menentukan arah ialah! kompas

  !! bearing

  !!! skala

  !" koordinat

  A ? dan ??

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  12/57

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  52 Aua jenis bearing yang digunakan untuk menentukan arah dengan tepat ialah! bearing sukuan

  !! bearing penuh

  !!! bearing bulatan

  !" bearing sudutan

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  53 ntara berikut5 yang manakah benar tentang bearing sudutan2! Bearing sudutan juga dikenali sebagai bearing 8imut

  !! Aiukur mengikut arah pusingan jam

  !!! Ainyatakan dalam unit darjah (!)

  !" rah timur menunjukkan nilai 1+!

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  54 4ang manakah benar tentang bearing sukuan2! Aiukur dari ! hingga 1+!!! Ainyatakan mengikut empat sukuan bersudut &!

  !!! Mata angin utara dan selatan adalah rujukan asas

  !" Ainyatakan dalam unit darjah (!)

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  55 %usun langkah-langkah yang betul untuk mengukur bearing sudutan.! =ukis arah mata angin pada objek dan letakkan jangka sudut

  !! Ukur nilai sudut dari utara grid (!) mengikut arah pusingan jam

  !!! =ukis satu garisan lurus menghubungkan dua objek tersebut.

  !" Kenal pasti dan tanda kedudukan objek.

  A ?5 ??5 ??? dan [email protected]

  B ?5 ???5 ?? dan [email protected]

  C ???5 ??5 [email protected] dan ?

  D [email protected] ???5 ? dan ??

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  13/57

  56 Maklumat di atas boleh dikaitkan dengan rajah

  A

  .

  B

  C

  D

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  14/57

  57 rah dapat ditentukan dengan /ara! arah mata angin kompas magnetik

  !! menentukan kedudukan lajur dan baris

  !!! menentukan kedudukan bintang pada aktu malam

  !" arah mata anginA ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  58 ntara berikut5 arah mata angin utama ialah! timur laut

  !! timur

  !!! barat

  !" utara

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  59 Pernyataan yang manakah benar berkaitan dengan kompas magnetik2! jarum kompas sentiasa menunjuk ke arah utara

  !! perlu dijauhi daripada objek besi

  !!! digunakan untuk menentukan arah

  !" mengandungi /e/air raksa

  A ?5 ?? dan ???B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  60 Panjang sungai berliku-liku dalam peta topografi boleh diukur dengan menggunakan! benang

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  15/57

  !! jangka sudut

  !!! jangka tolok

  !" jalur kertas

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  61 ntara yang berikut5 yang manakah benar tentang skala2! %kala lurus terbahagi kepada skala lurus mudah dan skala lurus penuh

  !! Pe/ahan akilan bagi 1 /m meakili ,.# km ialah 1 ,#

  !!! %kala yang ditulis dalam bentuk perkataan adalah skala penyata

  !" 1 # bersamaan dengan 1 /m meakili # km

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  62 Pilih penyataan yang betul tentang jarak melengkung.! lat pengukur yang digunakan ialah benang atau jalur kertas.

  !! 0arak diukur se/ara berperingkat-peringkat.

  !!! 0angka sudut digunakan untuk membuat ukuran.

  !" 0angka lukis digunakan untuk melukis jarak

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  63 %kala yang digunakan untuk mengukur jarak dalam peta topografi ialah! skala lurus

  !! skala penyata

  !!! skala melengkung

  !" pe/ahan akilan

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  Benang

  0alur kertas

  64 lat di atas boleh digunakan untuk mengukur jarak

  ! landasan kereta api

  !! sungai yang berliku

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  16/57

  !!! panjang 0alan raya

  !" ketinggian bukit

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  65 %kala penting untuk

  ! mengukur bearing

  !! mengukur ketinggian

  !!! mengukur jarak

  !" mengira keluasan

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  66 0arak jalan raya yang lurus boleh diukur dengan menggunakan

  ! jangka sudut

  !! jangka tolok

  !!! sejalur kertas

  !" pembaris

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  67 Bearing ialah

  A kedudukan sesuatu objek dari arah matahari terbit.

  B arah sesuatu objek dari satu titik dinyatakan dalam unit darjah (!).

  C jarak di antara dua titik di atas peta.

  D kedudukan sesuatu objek dari arah utara bumi.

  68 ntara yang berikut5 yang manakah skala lurus2

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  17/57

  D ? dan [email protected]

  69 Pilih penyataan yang benar tentang jarak lurus.

  ! Benang digunakan untuk mengukur jarak

  !! Mudah diukur!!! Aiukur menggunakan jangka tolok dan pembaris

  !" lat pengukur ialah jangka sudut

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  70 ntara yang berikut5 yang manakah benar tentang skala pe/ahan akilan2

  ! %kala yang dinyatakan dalam bentuk nisbah

  !! 7ontoh pe/ahan akilan ialah 1 /m bersamaan dengan # km!!! 1 , menunjukkan 1 /m meakili , km

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  71 %ebuah graf bar majmuk yang lengkap mempunyai

  ! paksi : dan paksi 4

  !! tajuk5 label dan petunjuk!!! nilai bagi setiap bar

  !" nilai bagi setiap sektor

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5??? dan [email protected]

  72 7arta pai dapat menunjukkan perbandingan unsur-unsur seperti

  ! eksport dan import

  !! suhu dan hujan!!! pengeluaran barangan kilang

  !" struktur penduduk mengikut jenis pekerjaan

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5??? dan [email protected]

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  18/57

  73 pakah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mentafsir /arta pai2

  ! mengenal pasti tajuk dan label-label

  !! mengenal pasti nilai setiap sektor

  !!! mengenal pasti trendnya

  !" menyatakan sektor terbesar dan terke/il

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected] ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5??? dan [email protected]

  74 ntara yang berikut5 yang manakah kepentingan menggunakan rajah aliran2

  ! Membuat perbandingan tentang pengeluaran barangan

  !! Maklumat dapat disampaikan dengan /epat dan menarik

  !!! Mudah difahami dan diingati

  !" Curaian yang panjang dapat diringkaskan

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected] ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5??? dan [email protected]

  75 ntara yang berikut5 yang manakah benar tentang graf gabungan2

  ! gabungan dua jenis graf atau lebih

  !! menunjukkan dua atau lebih maklumat dalam satu bar

  !!! /iri yang dipersembahkan ialah suhu dan hujan

  !" menggabungkan graf garisan dan graf bar

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  76 %ebuah /arta pai yang lengkap mengandungi

  ! tajuk dan petunjuk

  !! nilai sektor

  !!! bar atau garisan

  !" arna atau lorekan

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected] ??5 ??? dan [email protected]

  77 %ebuah rajah aliran harus mempunyai

  ! skala

  !! tajuk

  !!! arah anak panah

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  19/57

  !" huraian ringkas

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5??? dan [email protected]

  78 lat yang digunakan untuk mengukur bearing ialah

  A jangka sudut.

  B kompas.

  C jangka tolok.

  D pembaris.

  79 ntara yang berikut5 penyataan yang manakah benar tentang graf bar majmuk2

  ! Mengandungi beberapa maklumat dalam satu bar

  !! >arna atau lorekan digunakan untuk meakili setiap unsur!!! 0umlah keseluruhan ditunjukkan melalui ketinggian bar

  !" Menggambarkan proses pembuatan barangan kilang

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5??? dan [email protected]

  80 ntara yang berikut5 langkah-langkah yang manakah perlu dilakukan untuk

  melukis sebuah pai2

  ! Mengira peratus bagi setiap sektor

  !! Mengira sai8 sudut bagi setiap sektor!!! Melukis arah aliran anak panah

  !" Melukis bulatan dengan jejari yang sesuai

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5??? dan [email protected]

  81 7iri-/iri pandang darat fi8ikal dan pandang darat budaya dalam peta topo dapat

  ditentukan dengan merujuk kepada

  ! simbol arna!! simbol titik

  !!! singkatan perkataan

  !" rujukan grid

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  20/57

  82 ntara yang berikut5 yang manakah /iri-/iri pandang darat budaya2

  ! %ekolah

  !! Rumput

  !!! Padi

  !" 0alan rayaA ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  83 ntara yang berikut5 yang manakah simbol pandang darat fi8ikal yang terdapat dalam peta

  topografi2

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  21/57

  Getah

  Kelapa sait

  84 pakah yang dapat dikaitkan dengan tanaman di atas2

  ! 7iri pandang darat budaya!! Kaasan tanah beralun

  !!! Aitanam di pinggir pantai

  !" "anih jenis laterit

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  85 Padanan yang manakah benar tentang simbol arna dalam peta2

  Sim#ol $arna Ciri Geo%rai

  ! Biru =aut

  !! Citam Bangunan

  !!! Cijau Paya

  !" Merah 0alan raya

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  86 pakah kepentingan menggunakan simbol dalam peta topografi2

  ! Pelbagai /iri fi8ikal dan budaya dapat ditunjukkan di atas peta

  !! Untuk menjadikan peta lebih /antik

  !!! Untuk mengetahui keluasan peta

  !" Menjimatkan ruang di atas peta

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  87 ntara yang berikut5 pernyataan yang manakah benar2

  ! Beting pasir adalah /ontoh pandang darat budaya

  !! %imbol garisan digunakan untuk menunjukkan ketinggian dalam peta

  !!! >arna hijau dalam peta menggambarkan kaasan tanah pamah

  !" Bentuk muka bumi merupakan /iri-/iri pandang darat fi8ikal

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  22/57

  D ??5 ??? dan [email protected]

  88 ntara yang berikut5 yang manakah menunjukkan hubung kait antara pandang darat fi8ikal

  dengan pandang darat budaya2

  &an'an% Darat (i)ikal &an'an% Darat Bu'a*a

  ! Pantai 0eti

  !! "anah beralun Pelabuhan

  !!! "anah tinggi =adang getah

  !" "anah pamah 0alan kereta api

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  89 Maklumat yang boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas ialah

  A kutub utara bumi.

  B garisan yang selari dengan garisan mendatar pada peta topografi.

  C utara yang ditunjukkan oleh jarum kompas magnetik.

  D utara yang ditunjukkan pada arah mata angin di atas peta topo.

  1 2 3 A 4 5 A 6 7 7 A 8 B 9 A 10 B

  11 12 7 13 7 14 A 15 B 16 7 17 B 18 19 A 20 B21 22 7 23 7 24 B 25 26 7 27 A 28 B 29 B 30 731 7 32 A 33 34 B 35 36 B 37 7 38 B 39 40 B41 A 42 7 43 B 44 B 45 46 B 47 A 48 B 49 50 B51 52 A 53 54 A 55 A 56 7 57 7 58 A 59 60 A61 62 A 63 B 64 65 7 66 A 67 B 68 A 69 B 70 771 72 7 73 B 74 A 75 B 76 B 77 A 78 79 80 B81 82 7 83 A 84 B 85 B 86 A 87 A 88 A 89 7

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  23/57

  Soalan 1hingga Soalan 6berdasarkan peta di bawah.

  1 Rujukan Grid dalam peta topografi digunakan untukA menentukan kedudukan.

  B menentukan ketinggian.

  C menentukan arah objek.D menentukan arah angin.

  2 Bearing boleh diukur berdasarkan

  A Utara Grid.

  B Utara Benar.

  C Utara Magnet.

  D Utara peta.

  Kompas magnetik

  Mata angin

  Kedudukan matahari

  3 Maklumat di atas boleh dikaitkan dengan

  A jarak.

  B kedudukan.

  C ketinggian.

  D arah.

  4 Pernyataan di atas berkaitan dengan

  A bearing sudutan.

  B bearing sukuan.

  C bearing penuh.

  D bearing biasa.

  5 Pernyataan yang manakah benar tentang bearing sudutan mengikut arah mata anginA Utara-1!.

  B "imur laut-#$.

  C %elatan-1&!.

  D Barat laut-'1#!.

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  24/57

  6 Bearing ini dinyatakan dalam unit darjah (!) dengan nilai ! hingga '*!.Pernyataan ini berkaitan dengan

  A bearing sukuan.

  B bearing penuh.

  C bearing sudutan.

  D bearing peta.

  7 Bearing sukuan diberi nilai antara

  A ! hingga 1+!.

  B ! hingga ,!.

  C ! hingga '*!.

  D ! hingga &!.

  8 Bearing sukuan diukur bermula dari arah

  A utara atau timur.B utara atau selatan.

  C selatan atau barat.

  D timur atau barat.

  9 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan

  A ketinggian.

  B luas kaasan.C arah.

  D skala.

  10 Pernyataan di atas merujuk kepada

  A skala pe/ahan akilan.

  B skala penyata.

  C skala lurus mudah.

  D skala lurus penuh.

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  25/57

  11 %kala pe/ahan akilan di atas meakili nilai

  A 1 /m bersamaan 1 km.

  B 1 /m bersamaan 1m.

  C 1 m bersamaan 1 km.

  D 1 mm bersamaan 1/m.

  12 Garisan mendatar dalam peta topografi juga dikenali sebagaiA Garisan Baratan.

  B Garisan "imuran.

  C Garisan Utaraan.

  D Garisan kontur.

  13 %kala berbentuk garisan lurus yang telah dibahagikan kepada beberapa bahagian yang

  sama jarak dikenali sebagai

  A skala pe/ahan akilan.B skala penyata.

  C skala lurus.

  D skala menegak.

  14 0arak yang boleh diukur menggunakan benang atau jalur kertas ialah

  A kaasan tanaman padi

  B garisan kontur

  C keratan rentas

  D sungai berliku

  1 /m meakili , km

  15 pakah skala yang diakili oleh rajah di atas2

  16 0arak dari rumah %almah ke pasar ialah + km. Berapakah jarak di atas peta topografi

  jika skala yang digunakan ialah 1 /m meakili , km.

  A , /m

  B 3 /m

  C * /m

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  26/57

  D + /m

  17 Panjang sungai dalam sebuah peta ialah * /m. Berapakah jarak sebenar sungai tersebut2

  A ' km

  B # kmC * km

  D 1 km

  18 Panjang sungai dalam sebuah peta ialah * /m. Berapakah jarak sebenar sungai tersebut2

  A ' km

  B # km

  C * kmD 1 km

  19 4ang manakah skala pe/ahan akilan2

  20 Graf bar majmuk ialah

  A graf yang disusun se/ara melintang.

  B graf bar yang mengandungi beberapa maklumat dalam satu bar.

  C graf yang berbentuk bulatan.

  D graf yang menerangkan tentang sesuatu proses atau kejadian.

  21 ntara berikut5 padanan manakah yang tepat untuk dipersembahkan2Jenis Maklumat Jenis Gra

  A %uhu dan hujan tahunan di Me6i/o Graf gabungan

  B %uhu bulanan Graf bar

  C 7ara pelajar datang ke sekolah Graf bar majmuk

  D Bilangan pekerja di kilang papan Graf garisan berganda

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  27/57

  22 Penerangan tentang pemprosesan hasil perikanan boleh ditunjukkan melalui

  A graf gabungan.

  B /arta kerja.

  C rajah aliran.D /arta pai.

  23 Keratan rentas dapat digunakan untuk menunjukkanA kedudukan /iri-/iri fi8ikal.

  B kegiatan ekonomi penduduk.

  C bentuk muka bumi.

  D jarak antara dua titik.

  24 ntara berikut5 bahan grafik yang manakah sesuai untuk menggambarkan hasil

  eksport 9egara : pada tahun ,*2

  A Graf garisan berganda

  B 7arta pai

  C Rajah aliran

  D Graf bar majmuk

  25 Rajah aliran sesuai digunakan untuk menggambarkan proses atau kejadian

  A proses kitar semula barangan terbuang.

  B hasil jualan buku di sebuah syarikat.

  C jumlah pengeluaran barangan elektrik bagi kilang 4.D peratusan pelan/ong asing yang datang ke Malaysia.

  Bilangan pekerja di %yarikat M; mengikut kaum5 0an - Ma/

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  28/57

  28 =angkah terakhir yang perlu dilakukan ketika melukis graf bar majmuk ialah

  A memilih skala yang sesuai.

  B melengkapkan tajuk dan petunjuk.

  C melukis paksi : dan paksi 4.D menyusun dan menganalis data.

  29 Pandang darat fi8ikal merujuk kepada

  A pelbagai /iri kesan tindakan manusia seperti petempatan.

  B pelbagai /iri semula jadi seperti bentuk muka bumi dan saliran.

  C pelbagai /iri buatan manusia.

  D /iri-/iri guna tanah oleh manusia.

  30 7ontoh pandang darat budaya ialah

  A sungai.

  B gunung.

  C tanaman getah.

  D tumbuhan semula jadi.

  31 Maklumat di atas berkaitan dengan /iri semula jadiA tanah pamah.

  B bukit.

  C gunung.

  D pantai.

  32 Pernyataan di atas berkaitan dengan /iri pandang darat fi8ikal

  A hutan paya bakau.

  B penanaman kelapa.

  C hutan pantai.

  D hutan paya air taar.

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  29/57

  33 7iri budaya di atas ialah

  A tempat ibadatB petempatan

  C pejabat kerajaan

  D pusat pendidikan

  >arna

  %imbol

  Garisan

  34 Maklumat di atas boleh dikaitkan dengan kaedah untuk menentukan

  A kedudukan.

  B ketinggian.C jarak.

  D luas kaasan.

  35 Padanan yang manakah betul dengan maklumat di atas2

  A Prt. - ParitB ".. - "ali air

  C K. - Kampung

  D Bkt. - Bukit

  36 >arna yang digunakan untuk menggambarkan tasik5 sungai5 paya dan lautan ialah arna

  A hitam.

  B merah.

  C hijau.

  D biru.

  37 Maklumat di atas berkaitan dengan pandang darat budaya yang dapat ditemui di kaasan

  A pantai.

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  30/57

  B tanah tinggi.

  C tanah pamah.

  D lembah sungai.

  38 %enarai di atas dapat dikaitkan dengan

  A /iri fi8ikal.

  B /iri budaya.

  C /iri buatan manusia.

  D guna tanah

  39Rujukan Grid * angka5 lebih sesuai diguna untuk menentukan kedudukan

  ! masjid

  !! kuil

  !!! Kampung %alor

  !" =adang Mahat

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  40 ntara yang berikut5 kaedah yang manakah boleh digunakan untuk menentukanketinggian dalam peta topografi2

  ! garisan

  !! simbol

  !!! bearing

  !" arna

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  41 ntara yang berikut5 simbol yang manakah digunakan untuk menyatakan ketinggiandalam peta topografi2

  ! Garisan kontur

  !! "anda aras

  !!! "anda tinggi

  !" %tesen trigonometri

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  31/57

  D ??5 ??? dan [email protected]

  42 ntara yang berikut5 pernyataan yang manakah benar tentang Rujukan Grid2! 9ilai Garisan "imuran dinyatakan terlebih dahulu5 diikuti dengan nilai Garisan

  Utaraan!! Merupakan satu kaedah untuk menentukan ketinggian muka bumi dalam peta

  topografi

  !!! Merupakan satu langkah untuk menentukan kedudukan sesuatu objek dalam

  peta topografi

  !" Rujukan Grid * angka boleh menyatakan kedudukan sesuatu objek dengan lebih tepat

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  43 ntara yang berikut5 yang manakah merupakan kepentingan garisan kontur2! Mengukur jarak dua tempat dalam peta

  !! Menunjukkan ketinggian sesuatu kaasan dalam peta topo

  !!! Memberi gambaran tentang kepelbagaian bentuk muka bumi

  !" Menentukan arah dengan tepat

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  44 pakah kepentingan keratan rentas pada garisan kontur2! Untuk mengukur ketinggian bentuk muka bumi

  !! Untuk mengenal pasti jenis-jenis bentuk muka bumi

  !!! Untuk melihat pandangan sisi bentuk muka bumi sesuatu tempat

  !" Untuk mengukur jarak antara dua garisan kontur

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  45 %imbol yang digunakan untuk menunjukkan ketinggian di pun/ak bukit ialahA stesen trigonometri.

  B garisan kontur.

  C tanda tinggi.

  D tanda aras.

  46 ntara yang berikut5 simbol yang manakah menunjukkan ketinggian dalam peta2

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  32/57

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  33/57

  47 0adual di atas menunjukkan simbol arna yang digunakan untuk menggambarkanketinggian dalam peta. ntara yang berikut5 pasangan yang manakah benar2

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  48 ntara berikut5 pernyataan manakah yang benartentang bearing2! Bearing sukuan diukur antara $ hingga &$

  !! Bearing sudutan diukur mengikut arah pusingan jam

  !!! Bearing digunakan untuk mengukur jarak

  !" Bearing diukur menggunakan jangka sudut

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  49 Kaedah yang digunakan untuk menentukan arah ialah! kompas

  !! bearing

  !!! skala

  !" koordinat

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  50 ntara berikut5 pernyatan manakah yang benartentang bearing2! Bearing sukuan diukur antara $ hingga &$

  !! Bearing sudutan diukur mengikut arah pusingan jam

  !!! Bearing digunakan untuk mengukur jarak

  !" Bearing diukur menggunakan jangka sudut

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  51 Kaedah yang digunakan untuk menentukan arah ialah! kompas

  !! bearing

  !!! skala

  !" koordinat

  A ? dan ??

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  34/57

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  52 Aua jenis bearing yang digunakan untuk menentukan arah dengan tepat ialah! bearing sukuan

  !! bearing penuh

  !!! bearing bulatan

  !" bearing sudutan

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  53 ntara berikut5 yang manakah benar tentang bearing sudutan2! Bearing sudutan juga dikenali sebagai bearing 8imut

  !! Aiukur mengikut arah pusingan jam

  !!! Ainyatakan dalam unit darjah (!)

  !" rah timur menunjukkan nilai 1+!

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  54 4ang manakah benar tentang bearing sukuan2! Aiukur dari ! hingga 1+!!! Ainyatakan mengikut empat sukuan bersudut &!

  !!! Mata angin utara dan selatan adalah rujukan asas

  !" Ainyatakan dalam unit darjah (!)

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  55 %usun langkah-langkah yang betul untuk mengukur bearing sudutan.! =ukis arah mata angin pada objek dan letakkan jangka sudut

  !! Ukur nilai sudut dari utara grid (!) mengikut arah pusingan jam

  !!! =ukis satu garisan lurus menghubungkan dua objek tersebut.

  !" Kenal pasti dan tanda kedudukan objek.

  A ?5 ??5 ??? dan [email protected]

  B ?5 ???5 ?? dan [email protected]

  C ???5 ??5 [email protected] dan ?

  D [email protected] ???5 ? dan ??

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  35/57

  56 Maklumat di atas boleh dikaitkan dengan rajah

  A

  .

  B

  C

  D

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  36/57

  57 rah dapat ditentukan dengan /ara! arah mata angin kompas magnetik

  !! menentukan kedudukan lajur dan baris

  !!! menentukan kedudukan bintang pada aktu malam

  !" arah mata anginA ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  58 ntara berikut5 arah mata angin utama ialah! timur laut

  !! timur

  !!! barat

  !" utara

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  59 Pernyataan yang manakah benar berkaitan dengan kompas magnetik2! jarum kompas sentiasa menunjuk ke arah utara

  !! perlu dijauhi daripada objek besi

  !!! digunakan untuk menentukan arah

  !" mengandungi /e/air raksa

  A ?5 ?? dan ???B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  60 Panjang sungai berliku-liku dalam peta topografi boleh diukur dengan menggunakan! benang

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  37/57

  !! jangka sudut

  !!! jangka tolok

  !" jalur kertas

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  61 ntara yang berikut5 yang manakah benar tentang skala2! %kala lurus terbahagi kepada skala lurus mudah dan skala lurus penuh

  !! Pe/ahan akilan bagi 1 /m meakili ,.# km ialah 1 ,#

  !!! %kala yang ditulis dalam bentuk perkataan adalah skala penyata

  !" 1 # bersamaan dengan 1 /m meakili # km

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  62 Pilih penyataan yang betul tentang jarak melengkung.! lat pengukur yang digunakan ialah benang atau jalur kertas.

  !! 0arak diukur se/ara berperingkat-peringkat.

  !!! 0angka sudut digunakan untuk membuat ukuran.

  !" 0angka lukis digunakan untuk melukis jarak

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  63 %kala yang digunakan untuk mengukur jarak dalam peta topografi ialah! skala lurus

  !! skala penyata

  !!! skala melengkung

  !" pe/ahan akilan

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  Benang

  0alur kertas

  64 lat di atas boleh digunakan untuk mengukur jarak

  ! landasan kereta api

  !! sungai yang berliku

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  38/57

  !!! panjang 0alan raya

  !" ketinggian bukit

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  65 %kala penting untuk

  ! mengukur bearing

  !! mengukur ketinggian

  !!! mengukur jarak

  !" mengira keluasan

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  66 0arak jalan raya yang lurus boleh diukur dengan menggunakan

  ! jangka sudut

  !! jangka tolok

  !!! sejalur kertas

  !" pembaris

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  67 Bearing ialah

  A kedudukan sesuatu objek dari arah matahari terbit.

  B arah sesuatu objek dari satu titik dinyatakan dalam unit darjah (!).

  C jarak di antara dua titik di atas peta.

  D kedudukan sesuatu objek dari arah utara bumi.

  68 ntara yang berikut5 yang manakah skala lurus2

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  39/57

  D ? dan [email protected]

  69 Pilih penyataan yang benar tentang jarak lurus.

  ! Benang digunakan untuk mengukur jarak

  !! Mudah diukur!!! Aiukur menggunakan jangka tolok dan pembaris

  !" lat pengukur ialah jangka sudut

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  70 ntara yang berikut5 yang manakah benar tentang skala pe/ahan akilan2

  ! %kala yang dinyatakan dalam bentuk nisbah

  !! 7ontoh pe/ahan akilan ialah 1 /m bersamaan dengan # km!!! 1 , menunjukkan 1 /m meakili , km

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  71 %ebuah graf bar majmuk yang lengkap mempunyai

  ! paksi : dan paksi 4

  !! tajuk5 label dan petunjuk!!! nilai bagi setiap bar

  !" nilai bagi setiap sektor

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5??? dan [email protected]

  72 7arta pai dapat menunjukkan perbandingan unsur-unsur seperti

  ! eksport dan import

  !! suhu dan hujan!!! pengeluaran barangan kilang

  !" struktur penduduk mengikut jenis pekerjaan

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5??? dan [email protected]

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  40/57

  73 pakah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mentafsir /arta pai2

  ! mengenal pasti tajuk dan label-label

  !! mengenal pasti nilai setiap sektor

  !!! mengenal pasti trendnya

  !" menyatakan sektor terbesar dan terke/il

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected] ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5??? dan [email protected]

  74 ntara yang berikut5 yang manakah kepentingan menggunakan rajah aliran2

  ! Membuat perbandingan tentang pengeluaran barangan

  !! Maklumat dapat disampaikan dengan /epat dan menarik

  !!! Mudah difahami dan diingati

  !" Curaian yang panjang dapat diringkaskan

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected] ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5??? dan [email protected]

  75 ntara yang berikut5 yang manakah benar tentang graf gabungan2

  ! gabungan dua jenis graf atau lebih

  !! menunjukkan dua atau lebih maklumat dalam satu bar

  !!! /iri yang dipersembahkan ialah suhu dan hujan

  !" menggabungkan graf garisan dan graf bar

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  76 %ebuah /arta pai yang lengkap mengandungi

  ! tajuk dan petunjuk

  !! nilai sektor

  !!! bar atau garisan

  !" arna atau lorekan

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected] ??5 ??? dan [email protected]

  77 %ebuah rajah aliran harus mempunyai

  ! skala

  !! tajuk

  !!! arah anak panah

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  41/57

  !" huraian ringkas

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5??? dan [email protected]

  78 lat yang digunakan untuk mengukur bearing ialah

  A jangka sudut.

  B kompas.

  C jangka tolok.

  D pembaris.

  79 ntara yang berikut5 penyataan yang manakah benar tentang graf bar majmuk2

  ! Mengandungi beberapa maklumat dalam satu bar

  !! >arna atau lorekan digunakan untuk meakili setiap unsur!!! 0umlah keseluruhan ditunjukkan melalui ketinggian bar

  !" Menggambarkan proses pembuatan barangan kilang

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5??? dan [email protected]

  80 ntara yang berikut5 langkah-langkah yang manakah perlu dilakukan untuk

  melukis sebuah pai2

  ! Mengira peratus bagi setiap sektor

  !! Mengira sai8 sudut bagi setiap sektor!!! Melukis arah aliran anak panah

  !" Melukis bulatan dengan jejari yang sesuai

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5??? dan [email protected]

  81 7iri-/iri pandang darat fi8ikal dan pandang darat budaya dalam peta topo dapat

  ditentukan dengan merujuk kepada

  ! simbol arna!! simbol titik

  !!! singkatan perkataan

  !" rujukan grid

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  42/57

  82 ntara yang berikut5 yang manakah /iri-/iri pandang darat budaya2

  ! %ekolah

  !! Rumput

  !!! Padi

  !" 0alan rayaA ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  83 ntara yang berikut5 yang manakah simbol pandang darat fi8ikal yang terdapat dalam peta

  topografi2

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  43/57

  Getah

  Kelapa sait

  84 pakah yang dapat dikaitkan dengan tanaman di atas2

  ! 7iri pandang darat budaya!! Kaasan tanah beralun

  !!! Aitanam di pinggir pantai

  !" "anih jenis laterit

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  85 Padanan yang manakah benar tentang simbol arna dalam peta2

  Sim#ol $arna Ciri Geo%rai

  ! Biru =aut

  !! Citam Bangunan

  !!! Cijau Paya

  !" Merah 0alan raya

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  86 pakah kepentingan menggunakan simbol dalam peta topografi2

  ! Pelbagai /iri fi8ikal dan budaya dapat ditunjukkan di atas peta

  !! Untuk menjadikan peta lebih /antik

  !!! Untuk mengetahui keluasan peta

  !" Menjimatkan ruang di atas peta

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  87 ntara yang berikut5 pernyataan yang manakah benar2

  ! Beting pasir adalah /ontoh pandang darat budaya

  !! %imbol garisan digunakan untuk menunjukkan ketinggian dalam peta

  !!! >arna hijau dalam peta menggambarkan kaasan tanah pamah

  !" Bentuk muka bumi merupakan /iri-/iri pandang darat fi8ikal

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  44/57

  D ??5 ??? dan [email protected]

  88 ntara yang berikut5 yang manakah menunjukkan hubung kait antara pandang darat fi8ikal

  dengan pandang darat budaya2

  &an'an% Darat (i)ikal &an'an% Darat Bu'a*a

  ! Pantai 0eti

  !! "anah beralun Pelabuhan

  !!! "anah tinggi =adang getah

  !" "anah pamah 0alan kereta api

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

  89 Maklumat yang boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas ialah

  A kutub utara bumi.

  B garisan yang selari dengan garisan mendatar pada peta topografi.

  C utara yang ditunjukkan oleh jarum kompas magnetik.

  D utara yang ditunjukkan pada arah mata angin di atas peta topo.

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  45/57

  90+ Berapakah ketinggian :2

  A meterB 1# meter

  C ' meter

  D 3# meter

  91+ Keluasan laut di kaasan segi empat grid di atas ialahA +.# kmD.

  B 1,.# kmD.

  C 11 kmD.

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  46/57

  D 1&.# kmD.

  92+ pakah bearing Pekan Mustapha (RG ''') dari Kg Gayah (RG 1'1)2A '#!.

  B 1'#!.

  C ,1#!.

  D '1#!.

  93+ pakah bukti peta bahaa getah ditanam se/ara kebun ke/il2A Petempatan berselerak.

  B "erdapat jalan bermotor.

  C Berhampiran Cutan %impan Pun/ak.

  D Kaasan penanaman melebihi 1# meter.

  94+ Ai kaasan pantai manakah paling sesuai untuk aktiEiti rekreasi pantai2A Kg. Aidi

  B "g. Gading

  C Kg. Aumpar

  D Permatang %entosa

  95+ Pekan Mustapha berfungsi sebagai! pusat pengumpulan hasil pertanian

  !! pusat perkhitmatan aam

  !!! pusat maklumat pelan/ongan

  !" pusat pendidikan tinggi

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  47/57

  96+ Berapakah ketinggian :2A meter

  B 1# meter

  C ' meterD 3# meter

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  48/57

  97+ Keluasan laut di kaasan segi empat grid di atas ialahA +.# kmD.

  B 1,.# kmD.

  C 11 kmD.

  D 1&.# kmD.

  98+ pakah bearing Pekan Mustapha (RG ''') dari Kg Gayah (RG 1'1)2A '#!.

  B 1'#!.C ,1#!.

  D '1#!.

  99+ pakah bukti peta bahaa getah ditanam se/ara kebun ke/il2A Petempatan berselerak.

  B "erdapat jalan bermotor.

  C Berhampiran Cutan %impan Pun/ak.

  D Kaasan penanaman melebihi 1# meter.

  100+ Ai kaasan pantai manakah paling sesuai untuk aktiEiti rekreasi pantai2A Kg. Aidi

  B "g. GadingC Kg. Aumpar

  D Permatang %entosa

  101+ Kegiatan ekonomi yang terdapat dalam peta ialah! kuari

  !! penanaman getah

  !!! penanaman kelapa sait

  !" perlombongan bijih timah

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  49/57

  D ??5 ??? dan [email protected]

  102+ "anah tinggi dalam peta mengajur dariA utara ke selatan

  B timur ke barat

  C barat laut ke tenggara

  D timur laut ke barat daya

  103+ ntara yang berikut5 yang manakah meakili jarak lurus dan bearing dari simpang jalan Kg.0ebat (RG 1+'&+) dari simpang jalan Pekan "ani (RG 1*33,') dari simpang jalan Pekan

  "ani (RG 1*33,') dari simpang Pekan "ani (RG 1*33,')

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  50/57

  104+ ntara petak grid berikut yamg mana menunjukkan /iri fi8ikal liku terpenggal2

  105+ 0ika anda merentas desa dari titik RG ,#3 ke RG 1#35 kaasan-kaasan yang akandilalui se/ara berturutan ialah

  A Benteng5 bukit5 sungai5 nanas

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  51/57

  B 9anas5 sungai5 bukit5 benteng

  C %ungai5 benteng5 bukit5 nanas

  D Benteng5 nanas5 bukit5 sungai

  106+ Penyataan di atas merujuk kepadaA benteng.

  B jalan raya.

  C landasan kereta api.

  D kaasan tanaman padi.

  107+ 7iri budaya yang dibina dalam segi empat grid di atas bertujuan untuk! meratakan bukit

  !! membenteng lereng bukit

  !!! menambak /erun

  !" membina landasan keretapi

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected] ? dan [email protected]

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  52/57

  108+ %ungai Pelangi mengalir ke arahA Utara.

  B %elatan.

  C "imur.

  D Barat.

  109+ Bearing jambatan (RG ,'+1) dari Kg. "elor (RG ,*++'&) ialahA '*!

  B &*!

  C 1'*!

  D ,,3!

  110+ Berapakah keluasan kaasan tanaman padi dalam peta2

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  53/57

  A * kmD

  B kmD

  C + kmD

  D & kmD

  111+ Mengapakah kaasan : yang tedapat dalam petak grid di atas kurang sesuai untukdijadikan pelabuhan2

  A Pantainya berpasir

  B Perairan yang /etek

  C Muara sungai yang sempit

  D Kaasan pedalaman berhutan belukar

  112+ Pernyataan di atas merujuk kepada kaasan di

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  54/57

  113+ Mengapakah kaasan tenggara peta paling sesuai ditanam dengan getah2! Muka bumi beralun

  !! %umber tenaga buruh yang ramai

  !!! Kemudahan sistem pengangkutan

  !" Besaliran baik

  A ? dan ??

  B ?? dan ???

  C ??? dan [email protected]

  D ? dan [email protected]

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  55/57

  114+ Kaasan tanah tinggi mengajur dariA utara ke selatan

  B timur laut ke tenggara

  C barat daya ke timur laut

  D barat laut ke tenggara

  115+ Bearing dan jarak stesen trigonometri R (RG 1,3,,3) dari stesen trigonometri B (RG1,13) ialah

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  56/57

  116+ Bentuk muka bumi yang bertanda : ialahA pelana.

  B rabung5

  C kol.

  D genting

  117+ pakah maksud simbol anak panah yang terdapat dalam petak grid dia atas2A 0arak dalam kilometer

  B Ketinggian dalam meterC Keluasan dalam kilometer persegi

  D =ebar jalan raya daalm meter

  118+ pakah fungsi Pekan Rabu kepada kaasan yang tedapat dalam peta2A "umpuan jaringan pengangkutan

  B Pusat pengumpulan hasil pertanian

  C "empat penginapan pelan/ongan

  D Pusat pendidikan tinggi

  119+ Pernyataan yang manakah berkaitan dengan peta2! "erdapat jalan raya merentasi lurah bukit

  !! 7abang %ungai 7hun terdapat di RG 13,3,!!! ras jalan raya di tenggara lebih tinggi berbanding barat laut

  !" Pun/ak tertinggi terdapat di RG 1#,*

  A ?5 ?? dan ???

  B ?5 ?? dan [email protected]

  C ?5 ??? dan [email protected]

  D ??5 ??? dan [email protected]

  1 2 3 A 4 5 A 6 7 7 A 8 B 9 A 10 B11 12 7 13 7 14 A 15 B 16 7 17 B 18 19 A 20 B21 22 7 23 7 24 B 25 26 7 27 A 28 B 29 B 30 7

  31 7 32 A 33 34 B 35 36 B 37 7 38 B 39 40 B41 A 42 7 43 B 44 B 45 46 B 47 A 48 B 49 50 B51 52 A 53 54 A 55 A 56 7 57 7 58 A 59 60 A61 62 A 63 B 64 65 7 66 A 67 B 68 A 69 B 70 771 72 7 73 B 74 A 75 B 76 B 77 A 78 79 80 B81 82 7 83 A 84 B 85 B 86 A 87 A 88 A 89 7 90 791 7 92 A 93 94 A 95 96 7 97 A 98 7 99 B 10 10 1B 10 , 10 'B 10 3 10 #B 10 * 10 A 10 + 10 &A 11 11 1B 11 ,B 11 'A 11 3A 11 #A 11 *7 11 B 11 +B 11 &B

 • 7/21/2019 SOALan GEO T2 B1

  57/57