soalan geo form 2

Author: awangku

Post on 05-Jul-2018

224 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 Soalan Geo Form 2

  1/11

  SULIT 2

   Jawab  SEMUA soalan.

  1. Berdasarkan rajah di bawah, nyatakan kedudukan bagi tempat-tempat berikut.

  [ markah!

  2. Berdasarkan peta di bawah, nyatakan kedudukan tempat-tempat berikut dengan "atitud dan"#ngitud.

  Tempat Kedudukan Tempat Kedudukan

  a$ %umbai &$ Tehran b$ Bangk#k d$ 'eddah

  [( markah!). *irakan waktu tempatan bagi kedudukan yang berikut.

  Tempat Kedudukan

  (a

  )V

  (b

  )W

  (c

  )X

  (d

  ) Y

  (e

  )

  Z

 • 8/16/2019 Soalan Geo Form 2

  2/11

  SULIT )

  [1+ markah!

  (. Ukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut.

  a$

  Bearing sudutan rumah '#hn dari ia"ah

   __________________ 

  b$

  Bearing sudutan sek#"ah dari ia"ah

   __________________ 

  [2 markah!

  0°45°B

  reenwi&h12.++ tengah

  hari

  /0

  pakah waktu tempatan di /0

  0

  30°B 45°T

  3).++ petang

  pakah waktu tempatan di 0

 • 8/16/2019 Soalan Geo Form 2

  3/11

  SULIT (

  . Berdasarkan peta di bawah, kirakan jarak tempat-tempat berikut dengan menggunakan ska"a "urusyang diberikan.

  TempatJarak mengikut jalan raya/sungai

  (km)

  'arak dari *g. %anggis ke sek#"ah'arak sungai dari titik ke titik 3

  [2 markah!

  4. Berikut ia"ah simb#" da"am 5eta Bergambar. 6yatakan sama ada Simb#" 7i8ika" atau Simb#"Budaya.

  ......................   ......................

  ......................   ......................

  ......................   ......................

 • 8/16/2019 Soalan Geo Form 2

  4/11

  SULIT

  [4 markah!9. Berdasarkan mak"umat di bawah, "ukiskan gra: garisan berganda bagi menunjukkan jum"ah

  kereta tempatan dan kereta "uar negara yang dijua" #"eh Syarikat 3; dari tahun 2++< hinggatahun 2+12. engan ska"a 1&m mewaki"i + buah kereta.

  Tahun

  Bilangan kereta (buah)

  2009 2010 2011 2012

  *ereta Tempatan 2++ )++ ++ 4++*ereta Luar 6egara + 4+ =+ 1++

 • 8/16/2019 Soalan Geo Form 2

  5/11

  SULIT 4

  [1+ markah!=. Ta:sirkan gra: bar mudah berganda di bawah dengan mengisi tempat-tempat k#s#ng.

  ra: bar berganda menunjukkan a$ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> yang disebabkan #"eh penyakit

  IS di %a"aysia. Berdasarkan gra: di atas, jum"ah kematian kaum b$ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

  disebabkan #"eh penyakit IS "ebih tinggi berbanding dengan kaum &$>>>>>>>>>>>>>>>>> pada setiap

  tahun. *eadaan ini mungkin disebabkan #"eh peng"ibatan kaum "e"aki da"am penagihan dadah. 5ada

  tahun 2++, sejum"ah d$>>>>>>>>>>>>> #rang kaum "e"aki mati akibat penyakit IS. 'um"ah inimeningkat kepada e$>>>>>>>>>>>>>>>>>> #rang pada tahun 2++4. 'um"ah kaum perempuan yang mati

  akibat penyakit IS di %a"aysia ia"ah :$ >>>>>>>>>> #rang pada tahun 2++.

  [4 markah!

 • 8/16/2019 Soalan Geo Form 2

  6/11

  SULIT 9

  [= markah!

  1+. Berdasarkan peta bergambar di bawah, buat ta:siran tentang tempat-tempat menarik di kawasan peta.

  5eta di atas menunjukkan tempat-tempat pe"anngan di a$ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

  ntara kawasan pe"anngan yang terdapat di utara peta ia"ah kawasan pantai berpasir seperti Te"uk wa

  dan 5antai b$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> serta ua &$ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. i se"atan

   peta, terdapat pu"au-pu"au menarik seperti 5u"au ayang Bunting, 5u"au d$ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,

  5u"au Bunbun Besar dan 5u"au Bunbun *e&i". Se"ain kawasan pantai dan pu"au, terdapat juga tempat-

  tempat bersejarah di 5u"au Langkawi. /#nt#hnya %akam %ahsuri, Te"aga ?angat, dan Te"aga Tujuh. e$

   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> merupakan pintu masuk ke 5u"au Langkawi ter"etak di barat peta. Se&ara

  kesimpu"annya, terdapat banyak tempat menarik di 5u"au Langkawi yang menjadi tarikan pe"anng

  tempatan dan juga pe"anng asing.

  [ markah!

 • 8/16/2019 Soalan Geo Form 2

  7/11

  SULIT =

  11. %engira kepadatan penduduk dan nyatakan jenis taburan penduduk.

  Negeri

  Jumlah

  enduduk 

  (!rang)

  Keluasan

  (km persegi)

  Kepadatan

  enduduk 

  Jenis Taburan

  enduduk 

  a. 5er"is 1

 • 8/16/2019 Soalan Geo Form 2

  8/11

  SULIT <

  1). Lengkapkan peta minda di bawah.

  [) markah!

  1(. 6yatakan sama ada @Betu"A atau @Sa"ahA.

  a$ 5erubahan penduduk disebabkan #"eh pertambahan semu"a jadi dan

  migrasi.

  b$

  5ertambahan penduduk merujuk perbe8aan antara kadar ke"ahirandengan kadar kematian.

  &$ 5enduduk sesebuah negara akan bertambah jika kadar kematian me"ebihi

  kadar ke"ahirand$

  %igrasi dapat dibahagikan kepada imigrasi dan emigrasi.

  e$ 5enghijrahan masuk penduduk dari "uar negara ke %a"aysia dinamakan

  emigrasi.:$ 5enghijrahan penduduk %a"aysia ke "uar negara dinamakan imigrasi.

  g$

  migrasi menyebabkan jum"ah penduduk %a"aysia berkurang.

  [9 markah!

  1. 'e"askan :akt#r-:akt#r yang mempengaruhi kadar ke"ahiran dan kadar kematian

  Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan

  (b)...................(a)...................   (c)...................

 • 8/16/2019 Soalan Geo Form 2

  9/11

  Kampung Batu 3   migrasi Felda Teloi Timur 

  Kampung Paya

    migrasi

  Johor Bahru

  SULIT 1+

  7akt#r a$D

  *esanD *adar ke"ahiran meningkat

  7akt#r b$D

  *esanD *adar kesuburan Eke"ahiran menurun

  7akt#r &$D

  *esanD *adar ke"ahiran menurun.

  7akt#r d$D

  *esanD *adar ke"ahiran menurn

  7akt#r e$D

  *esanD *adar kematian meningkat

  [ markah!

  14. Berdasarkan mak"umat di bawah, nyatakan jenis-jenis p#"a migrasi penduduk.

  a$ 'enis p#"a migrasiD ..................................................................................................................

  b$ 'enis p#"a migrasiD ..................................................................................................................

 • 8/16/2019 Soalan Geo Form 2

  10/11

  Kuala Lumpur    migrasi Sik

  Petaling Jaya   migrasi Klang

  SULIT 11

  &$ 'enis p#"a migrasiD ..................................................................................................................

  d$ 'enis p#"a migrasiD ..................................................................................................................

  [( markah!

  19. Tandakan F $ pada pernyataan yang menunjukkan :akt#r-:akt#r tarikan migrasi penduduk kesesuatu bandar.

  a. Banyak pe"uang pekerjaan. b.

  *#s upah yang tinggi

  &. *#s hidup yang tinggid.

  5endapatan yang tidak menentu

  e. Banyak institusi pendidikan tinggi:. Sai8 rumah E tanah yang "ebih ke&i"g.

  Sistem pengangkutan yang "ebih &anggih

  h.

  *emudahan perubatan yang m#den dan "engkap

  i. Ben&ana a"am seperti banjir ki"at j. Lebihan tenaga pekerja da"am sekt#r pertanian

  [1+ markah!

 • 8/16/2019 Soalan Geo Form 2

  11/11

  SULIT 12

  K$%T&' '&&N T&T