bah' molitve

Download BAH' MOLITVE

Post on 21-Dec-2016

226 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BAH MOLITVE Izbor molitvi Bba, Bahullha

  i Abdul-Bah

  Prevod: Nera Nazei

  Bahi Zajednica Sarajevo

  2004

 • 2

  Copyright: Bah zajednica Sarajevo

  http://www.bahai.org

  http://www.bahai.ba

 • 3

  BAH MOLITVE

 • 4

  Izgovaraj, o, Moj slugo, Boje stihove

  koje si primio, onako kako ih izgovaraju oni koji

  se pribliie Njemu

  da bi ti milozvunost melodije mogla

  nadahnuti duu i privui srca svih ljudi.

  Ko god tako izgovara u osami svoje sobe,

  Stihove koje je Bog otkrio,

  Raspreni e aneli Svemoguega

  pronijeti svuda unaokolo miris rijei

  izreenih njegovim ustima,

  i uinie da zalupa srce

  svakog pravednog ovjeka.

  Iako e moda u poetku biti nesvjestan

  njihovog dejstva, ipak e vrlina

  milosti koja mu je udijeljena,

  prije ili kasnije, uticati na njegovu duu.

  Tako su propisane tajne Boje Objave

  vrlinom Volje Onoga koji je Izvor moi i mudrosti.

  - BAHULLH

 • 5

  OBAVEZNE MOLITVE

  Postoje tri dnevne obavezne molitve

 • 6

  KRATKA OBAVEZNA MOLITVA

  IZGOVARA SE JEDNOM U DVADESET ETIRI SATA

  (od podneva do zalaska sunca)

  Prije molitve se treba okrenuti prema Kibli, oprati ruke i

  umiti lice, i kazati:

  vjedoim, o, moj Boe, da si me stvorio da

  spoznam i oboavam Tebe. Svjedoim, u ovom

  trenutku, o mojoj nemoi i Tvojoj moi, o mom

  siromatvu i Tvom bogatstvu.

  Nema drugog Boga osim Tebe, Pomoi u

  nevolji, Samopostojnog.

  -Bahullh

  S

 • 7

  SREDNJA OBAVEZNA MOLITVA

  IZGOVARA SE TRI PUTA DNEVNO: UJUTRU, U

  PODNE I UVEER

  Ko eli da se moli, neka opere ruke, i dok ih pere, neka

  izgovara:

  jaaj moju ruku, o, moj Boe, da bi mogla

  drati Tvoju Knjigu sa takvom vrstinom, da

  sve vojske svijeta nemaju mo nad njom.

  uvaj je da ne dira nita to joj ne pripada. Ti si,

  zaista, Svemoan, Najsnaniji.

  Zatim, dok pere lice, neka kae:

  Okrenuo sam svoje lice prema Tebi, moj

  Gospodaru! Obasjaj ga svjetlom Tvoga lika.

  Zatiti ga, onda, od okretanja bilo kome osim Tebi.

  O

 • 8

  Zatim neka ustane, i okrene se ka Kibli (mjesto

  oboavanja, Bahji, Akka), govorei:

  Bog svjedoi da nema drugog Boga osim Njega.

  Njegova su kraljevstva Otkrivenja i stvaranja. On

  je, uistinu, objavio Njega, Koji je Proljee

  Otkrivenja, Koji je razgovarao na Sinaju, kroz

  Kojega je Najvea spoznaja zasjala, a Drvo Lot,

  iznad kojeg nema prolaza, govorilo, i kroz Kojega

  je poziv upuen svima na nebu i na zemlji: "Gle,

  Sveposjedujui je doao. Zemlja i nebo, slava i vlast

  su Njegovi, Gospodara svih ljudi, Posjednika

  Prijestolja u visini i na zemlji!"

  Neka se, potom, sagne, sa rukama oslonjenim na koljena,

  i kae:

  Uzvien si Ti, iznad moje hvale i hvale bilo

  koga drugoga, iznad mog opisa i opisa svih koji su

  na nebu i na zemlji!

 • 9

  Onda, neka stane sa otvorenim rukama, dlanovima

  okrenutim ka licu, i kae:

  Nemoj razoarati, moj Boe, onoga koji se,

  preklinjui, rukama dri za porub Tvoje milosti i

  Tvoje naklonosti, o, Ti, Koji si od onih koji

  pokazuju milost, Najmilosrdniji!

  Neka, zatim, sjedne i kae:

  Svjedoim o Tvom jedinstvu i Tvojoj jednosti,

  i da Ti si Bog, i da nema nijednog drugog Boga

  osim Tebe. Ti si, zaista, objavio Tvoj Put, ispunio

  Svoju Pogodbu, i irom otvorio vrata Tvoje

  naklonosti svim stanovnicima neba i zemlje.

  Blagoslov i mir, pozdrav i slava Tvojim voljenima,

  koje promjene i izmjene u svijetu ne mogu sputati

  od okretanja ka Tebi, i koji sve dadoe, u nadi da

  e dobiti ono to je sa Tobom. Ti si, uistinu, Onaj

  koji vjeno prata, Svedareljivi.

 • 10

  (Ako se odrecituju, umjesto dugog stiha, ove rijei: "Bog

  svjedoi da nema drugog Boga osim Njega, Pomoi u

  nevolji, Samoopstojnog", bit e dovoljno. Isto tako, bit e

  dovoljno ako se, dok se sjedi, odrecituju ove rijei:

  "Svjedoim o Tvom jedinstvu i Tvojoj jednosti, i da si

  Ti Bog i da nema drugog Boga osim Tebe.")

  -Bahullh

  DUGA OBAVEZNA MOLITVA

  Ko eli izgovarati ovu molitvu, neka se digne i okrene

  prema Bogu, i dok stoji na mjestu, neka pogleda desno i

  lijevo, kao da oekuje milost svoga Gospodara,

  Najmilostivijeg, Samilosnog. Onda neka kae:

  IZGOVARA SE JEDNOM U DVADESET ETIRI SATA

 • 11

  Ti, koji si Gospodar svih imena i Stvoritelj

  nebesa! Preklinjem Te onima koji su Izvori

  Tvoje nevidljive Biti, Najuzvieniji, Sveslavni,

  da uini moju molitvu vatrom, koja e spaliti

  velove koji su me odvojili od Tvoje ljepote, i

  svjetlom, koje e me voditi ka okeanu Tvoga

  Prisustva.

  Zatim, neka podigne ruke u molitvi Bogu

  blagoslovljen i uzvien bio On i kae:

  O, Ti, eljo svijeta i Voljeni naroda! Vidi me

  kako se okreem Tebi bez vezanosti za bilo koga

  sem za Tebe, kako se drim za Tvoje ue, iji jedan

  pokret uskomea sve stvoreno. Ja sam Tvoj sluga,

  o, moj Gospodaru, i sin Tvoga sluge. Pogledaj me

  kako stojim spreman da inim Tvoju volju i Tvoju

  elju, ne eljei nita drugo osim Tvog

  zadovoljstva. Preklinjem Te okeanom Tvoje milosti

  i Zvijezdom vodiljom tvoje samilosti da ini sa

  Svojim slugom to Ti je volja i elja. Tako mi Tvoje

  O

 • 12

  moi, koja je daleko od svih pominjanja i pohvala!

  to god je objavljeno od Tebe, elja je mog srca i

  milina mojoj dui. O, Boe, moj Boe! Ne gledaj na

  moja nadanja i djela, nego radije pogledaj Svoju

  volju, koja obuhvata nebesa i zemlju. Tako mi

  Tvoga Najvelianstvenijeg imena, o, Ti, Gospodaru

  svih naroda! elim samo ono to Ti eli, i volim

  samo ono to Ti voli.

  Zatim neka klekne, i , poklonivi se elom do zemlje,

  kae:

  Uzvien si Ti, iznad opisa bilo koga osim Tebe,

  i bilo ijeg razumijevanja.

  Onda neka ustane i kae:

  Uini moju molitvu, moj Gospode, izvorom

  ivih voda, pomou kojeg u ivjeti toliko dugo

  koliko Tvoja vladavina traje, i pomou kojeg u

  spominjati Tebe u svakom od Tvojih svjetova.

 • 13

  Ponovo neka podigne ruke u molitvi, i kae:

  O, Ti, razdvojenost od Kojega otapa srca i due,

  i ijom vatrom ljubavi je zapaljen cijeli svijet!

  Preklinjem te Tvojim Imenom kojim si potinio sve

  to je stvoreno, ne uskrati mi ono to je s Tobom,

  o, Ti, Koji vlada svim ljudima! Ti vidi, moj

  Gospodaru, ovog stranca kako uri u svoju

  najuzvieniju kuu, pod baldahinom Tvoje

  velianstvenosti i pod okriljem Tvoje milosti;

  i ovog grenika kako traga za okeanom Tvoga

  oprotaja; i ovog poniznog kako udi za dvorom

  Tvoje slave; i ovo siromano bie kako traga za

  spoznajom Tvoga bogatstva. Tvoja je mo da

  naredi ta god Ti eli. Svjedoim da nam je Tebe

  hvaliti za Tvoja djela, da nam se Tvojim zahtjevima

  pokoravati, i da Tvoja naredba neosporna.

  Neka onda podigne ruke, i ponovi tri puta Najvee Ime

  (Allah-u-Abha). Zatim, neka se sagne sa rukama

 • 14

  oslonjenim na koljena pred Bogom blagoslovljen i

  uzvien bio On i kae:

  Ti vidi, moj Gospodaru, kako se moja dua

  uznemirila u udnji za oboavanjem Tebe,

  i enji za sjeanjem i velianjem Tebe; i kako

  svjedoi o onome to je Jezik Tvoje Naredbe

  potvrdio u kraljevstvu Tvoje rijei i nebu Tvog

  znanja. Volim, u ovom poloaju, moj Gospodaru,

  da Te molim za sve ono to je s Tobom, da mogu

  pokazati svoje siromatvo, i veliati Tvoje obilje i

  bogatstvo; da mogu objaviti svoju nemo i Tvoju

  mo.

  Zatim neka ustane i dva puta podigne ruke u molitvi, i

  kae:

  Nema drugog Boga osim Tebe, Svemogueg,

  Svedareljivog. Nema drugog Boga, Zapovjednika,

  kako na poetku tako i na kraju. O, Boe, moj

  Boe! Tvoj oprotaj me je ohrabrio, Tvoja milost

 • 15

  me je ojaala, Tvoj poziv me je probudio, a Tvoja

  naklonost me je podigla i povela prema Tebi. Ko

  sam ja, inae, da se usudim stajati kraj kapije grada

  Tvoje blizine, ili okrenuti lice ka svjetlu koje sjaji iz

  neba Tvoje volje? Ti vidi, moj Gospodaru, ovo

  jadno stvorenje kako kuca na vrata Tvoje milosti, i

  ovu prolaznu duu kako traga za rijekom vjenog

  ivota koja je smjetena u rukama Tvoga obilja.

  Tvoje je nareivati za sva vremena, Ti Koji si

  Gospodar svih imena; a moje je pomiriti se i

  dobrovoljno pokoriti Tvojoj volji, Stvoritelju

  nebesa!

  Neka podigne tri puta ruke i kae:

  Vei je Bog od bilo kojeg velikana!

  Zatim neka klekne i , poklonivi se elom do zemlje,

  kae:

 • 16

  Previsoko si Ti da bi te dosegla hvala onih koji

  su blizu Tebe, ili za ptice iz srca onih koji su Tebi

  posvetili da dostignu vrata Tvoje kapije. Svjedoim

  da si posveen iznad svih osobina i svet iznad svih

  imena. Nema Boga osim Tebe, Najuzvienijeg,

  Sveslavljenog.

  Onda neka sjedne i kae:

  Svjedoim ono o emu je posvjedoilo sve to je

  stvoreno, Vrhovni skup, stanovnici najvieg Raja, i,

  iznad njih, Jezik Velianstvenog sa sveslavnog

  prijestolja, da Ti si Bog, da nema drugog Boga

  osim Tebe, da On, koji je objavljen, jeste Sakrivena

  Tajna, Cijenjeni Simbol, kroz koji su slova B, U, D i

  I (BUDI) spojena i stopljena. Svjedoim da to je On,

  ije je ime poslan