avrupa komİsyonu avrupa bİrlİĞİ ve diŞ İlİŞkİler genel

of 2 /2
KOMŞULUK POLİTİKASI VE GENİŞLEME MÜZAKERELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ — DG NEAR Görevi: AB Anlaşması ve Avrupa Konseyi tarandan belir- lenen kriterleri karşılayarak AB’ye kalma amacı olan ülkelere destek vermek Aday ülkelerdeki ilerlemeyi yakından takip etmek Aday ve potansiyel aday ülkelerin AB ile ikili ilişki- leri yönetmek Hukukun üstünlüğü, ekonomik yöneşim ve kamu yönemi konularında reformların gerçekleşrilmesi- ne yönelik çalışmaları desteklemek DG NEAR, Avrupa’nın doğu ve güney komşularına yardım faaliyetleri aracılığıyla; Reformların gerçekleşrilmesi ile demokrasinin derinleşrilmesini desteklemekte, Avrupa çapında refahın, iskrarın ve güvenliğin güçlendirilmesini sağlamakta, Söz konusu bölgelerde AB değerlerini, polikala- rını ve çıkarlarını desteklemekte ve AB ile komşuları arasında özel ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmak- tadır. Bakanlığımız ile ilişkisi: AB-Türkiye mali işbirliği kapsamında programla- ma ve izleme toplanları düzenlenmektedir. AVRUPA KOMİSYONU İLGİLİ GENEL MÜDÜRLÜKLER (DG) Europen Neighbourhood Policy and Enlargement Negoaons AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.tarim.gov.tr 2016 Avrupa Komisyonu

Upload: buingoc

Post on 02-Feb-2017

239 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: AVRUPA KOMİSYONU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL

KOMŞULUK POLİTİKASI VE GENİŞLEME MÜZAKERELERİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ — DG NEAR

Görevi:

AB Anlaşması ve Avrupa Konseyi tarafından belir-lenen kriterleri karşılayarak AB’ye katılma amacı olan ülkelere destek vermek

Aday ülkelerdeki ilerlemeyi yakından takip etmek

Aday ve potansiyel aday ülkelerin AB ile ikili ilişki-leri yönetmek

Hukukun üstünlüğü, ekonomik yönetişim ve kamu yönetimi konularında reformların gerçekleştirilmesi-ne yönelik çalışmaları desteklemek

DG NEAR, Avrupa’nın doğu ve güney komşularına yardım faaliyetleri aracılığıyla;

Reformların gerçekleştirilmesi ile demokrasinin derinleştirilmesini desteklemekte,

Avrupa çapında refahın, istikrarın ve güvenliğin güçlendirilmesini sağlamakta,

Söz konusu bölgelerde AB değerlerini, politikala-rını ve çıkarlarını desteklemekte ve AB ile komşuları arasında özel ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmak-tadır.

Bakanlığımız ile ilişkisi:

AB-Türkiye mali işbirliği kapsamında programla-ma ve izleme toplantıları düzenlenmektedir.

AVRUPA KOMİSYONUİLGİLİ

GENEL MÜDÜRLÜKLER (DG)

Europen Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

www.tarim.gov.tr2016

Avrupa Komisyonu

Page 2: AVRUPA KOMİSYONU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL

DENİZCİLİK VE BALIKÇILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ — DG MARE

MARITIME AFFAIRS AND FISHERIES HEALTH AND FOOD SAFETY AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Görevi:

Çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilir

ve daha rekabetçi bir balıkçılık sektörü ortaya koymak,

AB düzeyinde Ortak Balıkçılık Politikası ile Entegre De-

nizcilik Politikası’nın uygulanmasından sorumlu olmak.

DG MARE iki ana politika alanında görev yapmaktadır:

1. Ortak Balıkçılık Politikası

Balıkçılık yönetimi

OBP’nin finansmanı

Piyasa düzeni

Uluslararası ilişkiler

2. Denizcilik İşleri

Yetiştiricilik

Kıyı turizmi

Mavi teknoloji

Okyanus enerjisi

Deniz tabanı madenciliği

Bakanlığımız ile İlişkisi:

Türkiye — AB Balıkçılık Diyalog çalışma grubu her yıl

düzenli olarak toplanmaktadır.

SAĞLIK VE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ — DG SANTE

Görevi:

Gıda ve ürün güvenilirliği, tüketici hakları ve halk sağlığı

alanında AB mevzuatı uygulamalarını izlemek

İlgili konularda gerekli yasal düzenleme önerileri hazır-

lamak

Her yıl yayımlanan çalışma programı çerçevesinde, AB

Üye Devletleri ile AB üyesi olmayan ülkelerde denetimler

gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda ülkemizde de denetim-

ler gerçekleştirilmek

Bakanlığımız ile İlişkisi:

AB’ye ihracat yapmak isteyen onaylı işletmeler (hay-

vansal yan ürün, balıkçılık ve su ürünleri tesisleri ile gıda

işletmeleri), DG SANTE Ticaret Kontrol ve Uzman Sistemi

(TRACES) listesinde kayıt altına alınmakta ve bu liste resmi

bildirimleri takiben Üye Devletlerden 20 gün içerisinde iti-

raz gelmediği sürece DG SANTE resmi web sayfasında gün-

cellenerek yayınlanmaktadır. Ayrıca, Gıda ve Yemde Hızlı

Alarm Sistemi (RASFF) kapsamında bildirimler DG SANTE

üzerinden kayıt altında tutulmaktadır.

Hayvan Sağlığı Çalışma Grubu, Hayvan ve Bitki Sağlığı

Kaynaklı Ticari Sorunlar Çalışma Grubu ve AB-Türkiye mali

işbirliği kapsamındaki projeler çerçevesinde ortak toplantı-

lar düzenlenmektedir.

TARIM VE KIRSAL KALKINMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ — DG AGRI

Görevi:

Ortak Tarım Politikası (OTP) kapsamında yer alan

desteklemeler, piyasa tedbirleri, kırsal kalkınma poli-

tikası, kalite politikası ile uluslararası tarımsal ilişkiler

konularında çalışmalarını, bünyesinde yer alan on bir

direktörlük aracılığıyla yürütmek

AB bütçesini, yüksek standartlı mali yönetim an-

layışıyla yönetim ve kontrol sistemlerine ve şeffaflık

ilkesine uygun bir şekilde yönetmek

OTP’yi AB Antlaşması, uluslararası yükümlülükler

ve mevzuatın sadeleştirilmesi gereğine uygun olarak

ve etkin bir şekilde yürütmek

Uyum, rekabetçilik, istihdam, araştırma, iklim ey-

lemlerini de kapsayacak şekilde çevre, gıda güvenilir-

liği ve OTP dışı politikalar gibi AB’nin diğer politikala-

rına katkı sağlamak

Bakanlığımız ile İlişkisi:

Her yıl düzenli olarak 1 No’lu Tarım ve Balıkçılık Alt

Komitesi Toplantıları düzenlenmektedir. Ayrıca yılda

iki kez IPARD İzleme Komitesi Toplantıları düzenlen-

mektedir.