autorització clàusula protecció dades

Download Autorització clàusula protecció dades

Post on 12-Aug-2015

366 views

Category:

Travel

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. GOVERN DE LES ILLES BALEARS Conselleria dEducaci i CulturaCol.legi Pblic Labritja Crta. Eivissa s/nE-mail cplabritja@educacio.caib.es Blog: http://labritja.blogspot.comTLF. i FAX : 971.33.30.71 07810-ST. JOAN DE LABRITJA Entregar al tutor/aCLUSULA DE PROTECCI DE DADESDacord amb el disposat a lart. 5 de la Llei orgnica 15/1999, de protecci de dades, i lart. 12 delRD 1720/2007, en/na _____________________________, amb DNI, passaport o targeta deresidncia nmero __________, autoritz que les dades de carcter personal del meu fill/a___________________________, facilitades en el procs descolaritzaci, siguin recollides itractades en un fitxer titularitat de la Conselleria dEducaci i Cultura, amb domicili al carrerdAlfons el Magnnim, 29, Palma. La finalitat daquest tractament s dur a terme les gestionsnecessries prpies de les diferents unitats administratives que participen en el procsdescolaritzaci. Us informam que, en qualsevol moment, podeu exercir els drets reconeguts a laLlei i, en particular, els daccs, rectificaci, cancellaci i oposici, dirigint-vos per escrit a laDirecci General de Planificaci i Centres, mitjanant el Registre de la Conselleria, identificant-vos convenientment (Ref. Protecci de Dades).Sant Joan de Labritja, ______ de _____________ de 20___Firmado: El padre/madre/tutor/a (1)(1) Rodee el que proceda
  2. 2. GOVERN DE LES ILLES BALEARS Conselleria dEducaci i CulturaCol.legi Pblic Labritja Crta. Eivissa s/nE-mail cplabritja@educacio.caib.es Blog: http://labritja.blogspot.comTLF. i FAX : 971.33.30.71 07810-ST. JOAN DE LABRITJA Entregar al tutor/aCLASULA DE PROTECCIN DE DATOSDe acuerdo con el dispuesto en el art. 5 de la Ley orgnica 15/1999 de proteccin de datos, y elart. 12 del RD 1720/2007, _______________________, con DNI, pasaporte o tarjeta deresidencia nmero ___________, autorizo que los datos de carcter personal de mi hijo/a___________________________, facilitadas en el proceso de escolarizacin, sean recogidas ytratadas en un fichero titularidad de la Consejera de Educacin y Cultura, con domicilio a la callede Alfons el Magnnim, 29, Palma. La finalidad de este tratamiento es llevar a cabo las gestionesnecesarias propias de las diferentes unidades administrativas que participan en el proceso deescolarizacin. Os informamos que, en cualquier momento, podis ejercer los derechos reconocidosen la Ley y, en particular, los de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, dirigindoos porescrito a la Direccin general de Planificacin y Centros, mediante el Registro de la ConsejeraIdentificndoos convenientemente (Ref. Proteccin de Datos)Sant Joan de Labritja, ______ de _____________ de 20___Firmado: El padre/madre/tutor/a (1)(1) Rodee el que proceda