antalya tİcaret ve sanayİ ... 5 antalya ticaret ve sanayi odası’nın çok değerli...

Click here to load reader

Post on 30-Dec-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

  ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

  STRATEJİK PLAN ÖZETİ

  K - Q TSE-ISO-EN

  9000

 • 2

  İ Ç İ N D E K İ L E R Sunuş

  Giriş

  1. Stratejik Planlama Süreci Stratejik Plan Hazırlık Süreci Hazırlık Çalışmaları

  2. Mevcut Durum Analizi Çalışmaları 2.1. GZFT (Güçlü - Zayıf Yönler) Analizi

  2.1.1. Güçlü Yönler 2.1.2. Zayıf (Gelişmeye Açık) Yönler

  2.2. Dış Çevre Analizi Yakın / Sektör / Mikro Dış Çevre Analizi

  Fırsat - Tehdit Analizi

  2.2.1. Fırsatlar 2.2.2. Tehditler

  3. Geleceğin Planlanması Çalışmaları Geleceğin Planlanması Misyon Vizyon İlkelerimiz

  4. Amaçlar 4.1. Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaçlar 4.2. Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesine İlişkin

  Amaç ve Hedefler

  4

  33

  9

  23

  21

  29

 • 3

  4.3. Yerel Kalkınmada Öncülük Yapılmasına İlişkin Amaç ve Hedefler

  4.4. Antalya’nın Sürdürülebilir Gelişme Vizyonuna Odaklanmaya İlişkin Amaç ve Hedefler

  5. Hedefler 5.1. Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin

  Amaç ve Hedefler

  5.2. Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesine İlişkin Amaç ve Hedefler

  5.3. Yerel Kalkınmada Öncülük Yapılmasına İlişkin Amaç ve Hedefler

  5.4. Antalya’nın Sürdürülebilir Gelişme Vizyonuna Odaklanmaya İlişkin Amaç ve Hedefler

  5.5. GZFT Analizi – Stratejik Hedefler İlişkisi

  6. Eylemler 6.1. Amaç, Hedef ve Eylemler

  6.1.1. Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç, Hedef ve Eylemler

  6.1.2. Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesine İlişkin Amaç, Hedef ve Eylemler

  6.1.3. Yerel Kalkınmada Öncülük Yapılmasına İlişkin Amaç, Hedef ve Eylemler

  6.1.4. Antalya’nın Sürdürülebilir Gelişme Vizyonuna Odaklanmaya İlişkin Amaç ve Hedefler

  53

  39

 • 4

  Sunuş

 • 5

  Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın çok değerli üyeleri ve paydaşları,

  Dünya, Türkiye ve Antalya ekonomisindeki gelişmeleri, üyelerimizin gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçlarını, sizlerin düşünce ve önerile- rini dikkate alarak hazırlanmış olan Odamızın 2017-2020 Stratejik Planını gurur ve mutlulukla sunuyoruz.

  Stratejik plan çalışmasını kurumsal süreklilik ilkesi içerisinde vizyon büyütme ve yenileme fırsatı olarak görüyor, dönem içerisindeki yıl- lık programlarımızı ve bütçemizi bu çerçevede oluşturuyoruz. 135. yılına giren Odamız gerçekten kimliği, kültürü güçlü, ilke ve önce- likleri kişilere göre değişmeyen, ulusal ve uluslararası gelişmeleri ya- kından izleyerek, sürekli öğrenme ve ilerleme çabası içerisinde olan bir kurumdur.

  Davut Çetin Yönetim Kurulu Başkanı

 • 6

  “Rotası belli olmayan gemiye hiç bir rüzgâr yardım edemez” sözü iki bin yıl önce söylenmiş ve halen geçerliliğini koruyan sözdür; bu çağın farklı özelliği ise zamanın veya rüzgârın çok hızlanmış olma- sıdır. Kültürü, kimliği güçlü olmayan, uzun vadeli kurumsal hedef ve eylem planları çerçevesinde ilerlemeyen kurumlar ve şirketler bu çağda başarılı olamazlar.

  Stratejik Planımızı önemli kılan ikinci husus, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılına, 100 yılın muhasebesine, ulus olarak çağdaş uy- garlık hedefinin neresinde olduğumuzu değerlendirme zamanına çok az zaman kalmış olmasıdır.

  Dolayısıyla stratejik plan çalışmamızın bu tarihi sorumluluğa ve An- talya ekonomisinin içinde bulunduğu koşulların gerektirdiği ihtiyaç- lara cevap verecek biçimde hazırlanmasına dikkat ederek Odamızın kurumsal hedeflerini belirledik.

  Antalya ekonomisinin son yıllarda yaşadığı sorunlar; tarım sektö- ründe 2010 yılından bu yana katma değer artışının durması, 2016 turizm krizi, sanayi sektöründe yeni yatırımların yavaşlaması, hizmet sektöründe durgunluk her alanda bir bütün olarak değişim çabası- nı gerekli kılmaktadır. Bu nedenle 2017-2020 döneminde Antalya ekonomisinin öncelikli temalarını inovasyon/yenileşme, dijital- akıllı-mobil ekonomi, çevre ve sanayi 4.0 olarak seçtik. İnovasyon/ yenileşme çok kullanılan ve genel olarak patentle özdeşleştirilen bir kavram. Oysa biz yenileşme sözünü bilimin günlük hayata yan- sımasını, böyle gelmiş böyle gider bakışından çıkmayı, yenileşme- yenilenme heyecanını kazanmayı ve kazandırmayı istiyoruz.

  Bir önceki dönemde stratejik planımızın öncü konsepti kültür ve sa- nat olmuştu ve bu vizyon bize ve kentimize Antalya Kültür Sanat’ı kazandırdı. Bu dönemde ise inovasyon vizyonunun sadece sanayi sektöründe AR-GE merkezleri, teknoparklarla ibaret kalmamasını,

 • 7

  kent kültürü haline gelmesini arzu ediyor ve hedefliyoruz. Bu alan- da hem inovasyon ödülleriyle farkındalık yaratacağız hem de ilgili projelere yatırım yaparak inovasyon kültürünü geliştirmeye, üyeleri- mizi her alanda ortak araştırma ve geliştirmeye yönlendirmeye ça- lışacağız. Antalya’nın tarım ve turizmde ürün ve pazar yeniliğinden başlayarak, her alanda ve her sektörde yenileşme ihtiyacı olduğu açıktır. Giyim mağazaları, marketler, restoran ve kafeler, sanayi site- lerindeki esnaf, kuyumcular, yani herkes 21. yüzyılın dijital-akıllı-mo- bil ve hatta yeşil ekonomisinde daha iyi bir yer edinmek için sadece tek başına değil, sektörle, kentle birlikte bir çaba içinde olmalıdır.

  Antalya ekonomisinin gelişmesi, artık yeni oteller, yeni seralar, yeni işyerleri ve konutlar yapmaktan değil, mevcudun katma değerini artırmaktan geçecektir. Bunu anladığımız zaman bütün kentleşme ve sektörel politikalarımızda yenileşmenin zorunlu olduğunu göre- ceğiz. Artık yeni binalar yapmak yerine mevcutları yenilemek, her yaptığımızın daha iyisini yapmak, sürekli kalite geliştirmeye ve sü- rekli ürün-hizmet yeniliklerine geçmek tek çıkar yolumuzdur.

  Çevrenin korunması ve artık temiz havadan, parklardan, tarihi ağaç- lardan, endemik bitkilerden, doğa yürüyüşünden, temiz göl ve dağ manzarasından gelir sağlamaya yönelmemiz 2023 Antalya’sı için bir başka stratejik hedeftir. Bugünün ekonomik sıkıntıları, bizim nes- lin rahatı ve konforu bizden sonraki nesillerin haklarını göz ardı et- memize neden olmamalıdır. Çevre bir lüks konu değil, günümüzde yeni ekonominin en önemli gelişme unsurudur. Artık otel, restoran, giyim, gıda, konut, otomobil gibi her işletme veya ürün karbon ayak izine, su ayak izine göre değer kazanacaktır. Bugün birçok üyemiz ürün kalitesinde yenilik yapmadığı için kaybetmektedir. Yarın bu gelişmelerin de hızlandığını göreceğiz.

  Bugün yaşadığımız sorunlar geleceği düşünmemeye, karamsar ol- maya, asla ve asla yol açmamalıdır. Antalya tarihiyle, coğrafyasıy- la, doğasıyla zaten büyük bir değerdir. Tarihin, doğanın en büyük

 • 8

  zenginlik ve değer olduğunu, onu yaşatan insanın en büyük değer olduğunu gerçekten anladığımız ve gereğini yaptığımız gün, elimiz- deki zenginliğin arttığını göreceğiz.

  2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Antalya’nın ekonomik ge- lişmişlik, sosyal gelişmişlik, eğitim, hukuk, demokrasi, çevre, bilim, kültür, sanat alanlarında en gelişmiş ülkeler ve kentler arasında yer alması, bütün üyelerimizin, her vatandaşımızın daha mutlu ve refah içinde yaşaması dileğiyle, çalışmaya katkı sağlayan Yönetim Kurulu, Meclis, Komiteler, çalışanlar ve bu sürece bilimsel bakış açıları ile yön veren TOBB ETÜ-SEM Danışmanı Dr. Türkay KISA’ya teşekkürlerimi sunuyorum.

  Sevgi ve Saygılarımla.

 • 9

  Giriş

 • 10

 • 11

  19. yüzyılın küçük bir tarım ve ticaret şehri olan Antalya zaman içe- risinde müthiş bir gelişim sergilemiş ve bugün dünya çapında bir turizm kenti, Türkiye’nin tarımsal üretim başkenti kimliğine bürün- müştür. Bu iki lokomotif sektörün paralelinde ticaret, sanayi ve in- şaat sektörleri de ülkemiz için katma değer yaratmaya devam et- mektedir.

  Antalya bugün gelinen noktada turizmde ve tarımsal üretimde ül- kelerle yarışır konumdadır. Turizm yatırımlarında sergilenen müthiş gelişme tesis ve sunulan hizmet kalitesi fark yaratmaktadır. Yalnızca Antalya’daki 5 yıldızlı tesis sayısı tüm İspanya’dakinden daha faz- ladır. Kriz yılı olarak değerlendirilebilecek 2016 değerlendirme dışı tutulduğunda kentimiz Dünya’nın en çok ziyaretçi alan ilk 10 desti- nasyonu içerisindedir.

  Özellikle örtüaltı tarımda zaman içerisinde muazzam bir büyüme kaydedilmiştir. Türkiye’deki örtü altı üretimin yarısı Antalya’da yapıl- maktadır. Yıllık 6,5 milyon ton düzeyindeki yaş meyve sebze ihtiyacı ile Türkiye’nin talebine cevap verirken ihracat ile de ülke ekonomi- sine değer yaratılmaktadır. Antalya tarımında yaşanan bir sorunun ülke gıda enflasyonu üzerindeki etkisi defaten test edilmiştir.

 • 12

  Tarım ve turizme lokomotifliğindeki ekonomi nedeniyle Antalya’da ağır sanayi yatırımları için uygun bir ortam bulunmamaktadır. Buna rağmen Türkiye’nin en çevreci OSB’si ödüll

View more